Hotărârea nr. 424/2018

Hotărârea nr. 424 din 29.10.2018 privind aprobarea proiectului: „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca masura de simplificare administrativă şi optimizare a furnizării serviciilor pentru cetăţeni la nivelul Municipiului Bacău”, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Cod apel: POCA/350/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP şi cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile.

ț 4-s s?                   y

f’.YYY'/(//   ////SM(Y/tff//fff

HOTĂRÂREA NR. 424 DIN 29.10.2018

privind aprobarea proiectului: „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cod apel: POCA/350/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 335/ 19.10.2018 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea proiectului: „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 -Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cod apel: POCA/350/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11044/ 26.10.2018;

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 11045/ 26.10.2018 favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1807/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1808/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1809/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1810/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1811/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 -Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cod apel: POCA/350/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Titlu proiect: „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsura de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău”;

-Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Bacău (SIDU) 2014-2020; -Legea nr. 2/3.01.2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018;

-Prevederile art. 47 alin. (1), ale art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2) și ale art. 115 alin. (1) lit. b și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadra de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit „d” și alin. (6) lit. „a” punctul 16 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă proiectul: „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office si front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 -Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Cod apel: POCA/350/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului în valoare de 2,957,517.57 lei și cofmanțarea Municipiului Bacău în valoare de 59,150.16 lei.

Art.3 Primarul Municipiului Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art.4 Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, Direcției Economice și Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Art.5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B ĂU


NICOLAE-OVIDIU POPO’

N.O.P.,I.D./R.T./EX. 1 /DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSÎLIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 424 DIN 29.10.2018

PROIECTUL „IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME INFORMATICE CU COMPONENTE BACK-OFFICE SI FRONT-OFFICE CA MĂSURĂ DE SIMPLIFICARE ADMINISTRATIVĂ ȘI OPTIMIZARE A FURNIZĂRII SERVICIILOR PENTRU CETĂȚENI LA NIVELUL MUNICIPIULUI BACĂU”DIRECTOR ADL

ADRIAN ANGHEL


Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-offîce ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului
Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație:

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Tipul Organizației:

unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea IMM:

NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4278337

Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice:

04093

Cod CAEN principal:

8411 - Servicii de administrate publica generala

Data inflințării:

12/07/1993

înregistrat In scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa poștală:

Municipiul Bacău, România, Str. Calea Marasesti nr. 6,, județul Bacău, cod poștal 600017, România

Telefon/Fax:

0234581849 / 0234581849

Adresa e-maîl:

secretariatprimar@primariabacau.ro

Pagina Web:

www.municipiulbacau.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție:

Primar

Nume:

COSMIN NECULA

Telefon/Fax:

-/-

Adresă de e-mail:

director@adlbacau.ro

| DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

- Cod IBAN       Cont

Banca

Sucursala

Adresa

Swift

RO02TREZ24A51 510103710101X      Trezoreria

0103710101X

Municipiul Bacău

Dumbravel, nr. 1-3,, Localitate Municipiul Bacău, Cod postai: ,Bacău, România

TREZROBU

EXERCIȚII FINANCIARE - LEI

Număr

Purtoada rrwdlu da    "7

salariul    mcen

MM» IMMMb     C'™^"

n..«uijcT      Prafitln        Venituri

Profit NET     «plantare     corcotara

Cheltuieli carcstsra

01/01/2014 -

31/12/2014          616

267,543,142.00 376,904,624.00

14260,406.00

01/01/2015-         .n_

31/12/2015           ,U8

313,769,411.00 483.601,319.00

6,339.344.00

01/01/2016*

31/12/2016

331.8B2216.00 412,122,955.00

35,310.408.00

01/01/2017-

31/12/2017

3,3B1281,654. 494,639,031.00

103.443,756.00

| FINANȚĂRI

Asistență acordată anterior

Cod SMIS:

16948

Titlul proiectului:

t

Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vaderea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană

Nr. de înregistrare contract:

102377 / 06 SEP2010

Dată începere:

Dată finalizare:

06 SEP 2010

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect:

294,191,607.00      LEI

Valoare eligibilă proiect:

282,291,944.00      LEI

Valoare eligibilă beneficiar.

Valoare sprijin beneficiar:

282,291,944.00      LEI

268,177,347.00      LEI

Rambursare efectivă:

143,373,900.00      LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsurade.aiutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul principal al proiectului de investiții este conformarea la normele de emisii a instalațiilor mari de ardere din municipiul Bacau. Obiectivele specifice; pe care proiectul sl le propune sa le atinga sunt următoarele: - îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare sl implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu; - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau prin conformarea la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana. - Sprijinirea Beneficiarului final - Primăria Bacau si a operatorului de termoficare - CET Bacau SA In implementarea cu succes a proiectului coflnantat prin Fondul de Coeziune ai Uniunii Europene.

Rezultate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin înlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnologizare, CAF-ul are un randament de 95,1% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contra preș iu ne, de 14 MWt si 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldură,vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei stafii de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLU)-(rezervor, statie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare are următorii parametrii operaționali: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sl de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport- Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficarecare s-a realizat prin instalarea unor pompe sr/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare- Această componentă a presupus reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin înlocuirea conductelor existente cu conducte prelzolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8%. închidere depozit de cenușă și zgură -Această componentă a presupus închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Activități finanțate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: - reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin Înlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani, - reabilitarea gospodăriei de păcură. După retehnoiogizare, CAF-ul va avea un randament de 93% la funcționarea pe gaze (de Ea valoarea actuala de 90% Ia funcționarea pe gaze). Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau Această componentă cuprinde: - Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt sl 10,5 MWe - Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 250oC - Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldură,vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare) - Realizarea unei statii de epurare a apelor uzate din centrala. - Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLU)-(rezervort statie pompare, conducte). După retehnologizare, grupul de cogenerare va avea următorii parametrii operaționali: - Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid; -Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid - Randament minim 80% la funcționarea pe gaze. Retehnologizare pompe transport Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficare se va realiza prin instalarea unor pompe sl/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa. După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%. Reabilitare rețele termice secundare Această componentă presupune reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin înlocuirea conductelor existente cu conducte prelzolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este

reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% ta 28,8%. închidere depozit de cenușă și zgură Această componentă presupune închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Cod SMIS:

114086

Titlul proiectului:

„E-ȘTRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marglnalizata din Municipiul Bacau"

Nr. de înregfetrareTtfontract: Dată începere:

53489 ! 06.09.2017 / 08 SEP 2017 07 SEP 2017

Dată finalizare:

13 NOI 2017

Valoarea totală proiect:

227,056.49          LEI

Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: Valoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă:

227,056.49          LEI

80,796.27           LEI

LEI

64,762.87           LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei sl a oricare! forme de discriminare in municipiul Bacau prin mobilizarea sl animarea comunității si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Acțiune Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.

Obiectivele specifica ale proiectului:

 • 1. OS1 - Creșterea implicării populației din zonele marginallzate aia municipiului Bacau in soluționarea problemelor locale prin înființarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor, derularea de acțiuni de delimitare a zonei/zonelor urbane marginalizate, activllatl de animare si facilitare;

 • 2. OS2 - Imbunatatirea competentelor membrilor/personalul ui GAL (5 persoane) in domeniile relevante pentru SDUDLRC-in acord cu nevoile de dezvoltare identificate in SDL;

 • 3. OS3 - Realizarea unei cercetări de teren la nivelul zonelor distincte incluse In teritoriu din cadrul municipiului Bacau, cu accent pe ZUM, in urma carela se va elabora analiza nevoilor si problemelor populației din teritoriul SDL;

 • 4. OS4- Animarea si mobilizarea comunității vizate de SDL, prin intermediul unor instrumente inovative si acțiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Bacau;

 • 5. OS5 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate din municipiul Bacau prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinsa obiectivele strategiei de dezvoltare locala;

Rezultate

 • 1. RA 1:1 Grup de Acțiune Lqrala infiintat

 • 2. RA 2; 1 Adunare Generala GAL creatâT' ' '

 • 3. RA 3:1 Comitet Director GAL creat.

 • 4. RA 4:1 regulament de funcționare GAL întocmit.

 • 5. RA 5:1 procedura de prevenire a riscului de apariție conflict interese in Interiorul GAL-ului realizata.

 • 6. RA 6:1 manager GAL angajat

 • 7. RA 7:1 asistent administrativ GAL angajat

 • 8. RA 8:5 persoane (membri GAL) absolvente a unui curs de dezvoltare a competentelor pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare la nivel local.

 • 9. RA 9:1 autorizație din partea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal obtinuta.

 • 10. RA 10:1 plan cu delimitarea teritoriului SDL întocmit

 • 11. RA 11:1 metodologie de cercetare si eșantionare.

 • 12. RA12: 1 chestionar realizat

 • 13. RA 13: 1 cercetare in teren realizata.

 • 14. RA 14:4 focus grupuri organizate a cate 15 persoane fiecare (2 focus grupuri/ZUM - unul cu tineri 15-29 ani si unul cu adulti 30+ ani).

 • 15. RA 15:1 focus grup cu 15 reprezentanți instituționali si Specialiști de la nivel local.

 • 16. RA 16:1 studiu de referința realizat.

 • 17. RA 17:1 baza de microdate primare.

 • 18. RA 18:1 analiza diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special ZUM.

 • 19. RA 19:1 decizie privind declararea zonei/zonelor marginalizate.

 • 20. RA20:1 serviciu de facilitare comunitara contractat (Incluzând sl 1 facilitator).

 • 21. RA 21:1 plan de realizare a activitatilor de dezvoltare comunitara întocmit.

 • 22. RA 22:5 parteneriate încheiate pentru dezvoltarea GAL,

 • 23. RA 23:6 ședințe ale Comitetului Director organizate.

 • 24. RA 24:12 întruniri publice realizate.

 • 25. RA 25; 2 cutii ale cetățenilor amplasate.

 • 26. RA 26:1 instrument inovativ aplicat - Metoda PhotoVoice.

 • 27. RA 27:1 sondaj privind monitorizarea si evaluarea activitatilor In rândul populației realizat

 • 28. RA 28:1 Strategie de Dezvoltare Locala realizata.

 • 29. RA 29:1 lista de intervenții Indicative dezvoltata.

 • 30. RA 30:1 decizie de asumare a Strategiei SLD.

 • 31. RA 31:1 proiect Implementat si finalizat

 • 32. RA 32:4 întâlniri de coordonare a proiectului.

 • 33. RA 33:1 antet al proiectului.

 • 34. RA34:1 comunicat de presa publicat la Începutul proiectului.

 • 35. RA 35:30 de participant! la conferința de lansare a proiectului.

 • 36. RA 36:3 roli-upuri elaborate ce vorfl expuse la sediile partenerilor sl la evenimentele din cadrul proiectului sl vor asigura vizibilitatea proiectului si a sursei de finanțare, vor promova acțiunile derulate in cadrul proiectului

 • 37. RA 37:1000 fiyere ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage adori interesat! si persoane din comunitate In proiect

 • 38. RA 38:10 afișe A 3 ce vor fi expuse la sediile partenerilor si in locurile de Interes ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori Interesați si persoane din comunitate in proiect.

 • 39. RA 39:1 website al GAL-ului funcțional.

 • 40. RA 40:1 pagina de Facebook creata prin care se va informa sl se vor disemina informațiile.

 • 41. RA 41:1 comunicat de presa publicat la finalizarea proiectului,

 • 42. RA 42:30 de participant! la conferința de diseminare a rezultatelor proiectului.

Activltăt! finanțata

A 1, înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020

A 1.1.: înființarea juridica a GAL-ului st organizarea sediului funcțional

A 1.2,: Operationalizarea noului GAL prin angajarea si Imbunatatirea competentelor personalului GAL in domeniile relevante pentru SDL/DRLC

A 2. Delimitarea comunității marginalizate si a teritoriului SDL, Inclusiv a zoneifeonelor urbane marginalfzate

A 2,2.: Realizarea Studiului de referința si analizei diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, în special a ZUM

A 3. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate da SDL

A 3.1.: Animarea partenerilor locali sl mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 4. Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala A 4.1.: Elaborarea SDL sl a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 5. Activități transversale

A 5.1. Managementul proiectului si coordonarea activitatilor

A 5.2.: Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Cod SMIS: 120769

Titlul proiectului:


Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatii

Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


Uniunea Europeana

LEI din data de


82/29 MAR 2018

Nr. de înregistrare contract:

Dată începere:

29 MAR 2018

Dată finalizare:

29 IUL 2019

Valoarea totală proiect:

424,838.97

LEI

Valoare eligibilă proiect:

424,838.97

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

213,443.54

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

LEI

Rambursare efectivă:

416,342.19

LEI

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Baza legală:

Măsura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului II constituie introducerea/extlnderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 st CAF, la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe si expertiza pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

OS 1: Extinderea sistemului de management ai calilatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatîi sl performantei CAF la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 3: Dezvoltarea abilităților sl cunoștințelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate sl subordonate, pentru asigurarea managementului calilatii st performantei la nivel local.

Rezultate

 • 1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul da acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 1-2 facus grupuri cu 40 de participant! organizate in vederea realizării misiunii de audit intern

 • 2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței șl calității corelate cu Planul de acțiune în etape Implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 2-1 Raport de audit intern realizat la nivelul Instituției

3 Rezultat program 2 - Sisteme de management ol performanței șl calității coroiate cu Planul de acțiune în etape Implementat In administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 3 -1 pachet de proceduri actualizate in vederea extinderii sistemului de management al calitatîi ISO 9001:2015

 • 4. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în

administrația publică locala atins prin Rezultat de proiect 4 -1 sistem de management al calitatîi ISO 9001:2015 recertlficat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate                              ,

 • 5. Rezultat program 2 - Sisteme de management a! performanței șl calității corelate cu PJariul deacțiuneîn .etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 5-2 mese rotunde cu 40 de participant! in vederea monitorizării recertificaril ISO 9001:2015

 • 6. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calitățiii corelate cu /planul.jie.acțiiîrie în etape implementat în

administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 6-1 sistem de'mănagernent arMțlitaflîISO' 9001:2015 menținut in cadrul instituției                                                                                                         ■■                       *"         ; , j■■ >

 • 7. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității 'co'ielate cuiPIanul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 7-1 Conferința de diseminare a rezultatelor recertificarii ISO 9001:2015, cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO 9001:2015,si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 8. Rezultat program 2 - Sisteme de management ațperformanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins ,pniy?ezu|at^e;pr6jecfc8^ 10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a Instituțiilor publice

 • 9. Rezultat program 2 - Sisteme de^ana^gâ^enț^l;’perfgrimanței șl calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins priri''Rezuîiațde'proiect 9-1 schimb de experiența organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF Intr-o instituție publica similara, dirralte state membre UE

 • 10. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței șl calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publica locală atins prin Rezultat de proiect 10-1 Plan de acțiuni realizat privind implementarea instrumentului de management al calitatîi si performantei CAF

 • 11. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței șl calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 11-1 instrument de management al calitatîi sl performantei CAF implementat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 12. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Plănui de acțiune în etapa Implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 12 -1 Plan de acțiuni privind implementarea instrumentului de management al calitatîi si performantei CAF imbunatatlt

 • 13. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de ăcțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 13-1 instrument de management a^calîȘjț'^si performantei CAF menținut în Municipiul Bacau si serviciile descentralizate si subordonate

 • 14. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate c^gapbj^ieîâcf^ne în etape Implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 14 -1 Conferința de âlșârfflharera^zuIlateioEpAF cu 30 de persoane Informate asupra beneficiilor CAF si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si.dezvoltafea durabila

 • 15. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile șPmsțltuțiîle publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin prin Rezultat de proiect 15 - 14 persoane informate asupra principiilor orizontale In cadrul activitatilor de formare - cure Auditor intern

 • 16. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii

măsurilor/acțiunilor vizate de acest Obiectiv specific 'atins pnri’Rezultat de proiect 16 -14 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Auditor Intern                  X'.’.XX,;- XX

 • 17. Rezultat program 5 - Cpndștlnțe șisbiiițăți țaie?personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins,prin Rezultat de proiect 17 - 36 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilorde formare^curs Managementul calitatîi

 • 18. Rezultat program 5 - Cunqștințe.șl abilități ale personalului din autoritățile șl instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 18 - 36 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Managementul calitatîi

 • 19. Rezultat program 5 - Cunoștințe șl abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 19-18 persoane informate asupra principiilor orizontale în cadrul activitatilor de formare - curs Management si control Intern managerial

 • 20. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilitați ale personalului din autoritățile șl instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 20 -18 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Management si control Intern managerial

Activități finanțate

A2 - Extinderea instrumentului de management al calitatîi ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate sl subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etaplzata a managementului calitatîi In autoritati si instituții publice 2016-2020; A2.3 Monitorizarea derulării sistemului de management al calitatîi ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, aserviciile descentralizate si subordonate si diseminarea rezultatelor aferente;

A3 - Introducerea instrumentului de management al calitatîi sl performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate sl subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etaplzata a managementului calitatîi in autoritati si instituții publice;

A3.1 - Derularea unui schimb de experiența cu autoritati/instltutil/organisme publice transnaționale, in vederea introducerii instrumentului de management al calitatîi si performantei CAF;

A3.2 - Elaborarea documentatei necesare pentru implementarea instrumentului de management al calltatii si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate;

A3.4 - Realizarea si Implementarea sistemului de monitorizare a planului de acțiuni de îmbunătățire a Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate;

A4 - Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților personalului din Municipiul Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate pe teme specifice de interes;

A4.1 - Derularea cursului de Auditor intern de calitate pentru 14 persoane din grupul tînta din administrația publica locala;

A4.2 - Derularea cursului de Managementul calltatii pentru 36 de persoane cu funcții de conducere din administrația publica locala;

A4.3 - Derularea cursului de Management si control intern managerial pentru 18 persoane din administrația publica locala;

Asistență solicitată

Titlirf-proiectuiui.*

Diurnul anlicoruptle; echilibru si integritate in Municipiul Bacau

Informații înregistrare solicitare:

18802/100CT2017

Valoarea totală proiect:

299,551.22          LEI

Valoare eligibilă proiect:

299,551.22          LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Creșterea transparenței, eticii șl Integrității încadrai autorităților și instituțiilor publice

Rezultate

Activități finanțate

împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

N/A

Panumentedncărcata

Hțtar

Dată încărcare fljier

Descriere

Anaxa J i-1. Dada ratle_a llg felii tata ,pdf

E3B0C44298FC1C149AFSF4CSS96FB92427AE41E4S49B934CA495391

878528055

24/09/2018

Dacia ralia eligibilitate

Anaxa ll-2.Daclanatte_.TVA.pdf

E3B0C4429BFC1 C149AFBF4Ce9S6FB92427AE41 E4G49B934CA495991 B78S2B855

24/09/2018

Declarația eliglblfîtale TVA

Anexa tl-3.Dedaralie_angaJamantpdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4CB996FB92427AE41E454989MCA495991

B78528855

24/09/2018

Declarație angajament

Hotjud numire primar.pdf

E3BOC44290FC1Cț49AFBF4CB9B6FB92427AE41E4B4fSB934CA495991

B78528855

24/09/2018

Validare reprezentant legal

Hat nr. 200 stabilire CLpdf

E3B0C442S8FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4549B934CA495991

B78S2B855

24/09/2018

Holarare stabilire Consiliu Local

tmptrtemlclre.pdf

E3BGC44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495S91 B7B52BB55

24/09/2018

împuternicire

Atribute proiect

Tip proiect:

Proiect major:

CCI:


Proiecte FSE

NU


Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):    NU

Proiect fazat:    NU

Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:    NU

Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC}:    NU

Codul comun de indentîficare al planului de acțiune comun: Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru NU

Tineri (ILMT):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat. NU Proiectul este în cadrul unei structuri Partenerîat Public Privat(PPP):    NU

Proiectul este generator de venit:    NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:    NU

Relevant pentru mecanismul 1TIDD:    NU

Proiectai este instrument financiar:    NU

Responsabil de proiect

Nume și prenume: Funcție:

Telefon : Fax: Adresă e-mai!:

Persoană de contact

Nume și prenume:


Munteanu Dan


Funcție: inspector

Telefon: 0733680514

Fax: 0234512726

Adresă e-mail: danmunteanu.adl@gmail.coin

| Capacitate solicitant1

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

Sursa de cofinanțare

Buget local

Calitatea entității în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Municipiu] Bacău are experiența in implementarea proiectelor cu finanțare europeana sau din resurse proprii, implementând proiecte pentru eficientizarea aotivltatii si creșterea calitatli serviciilor furnizate, printre care: 1 proiect de termoficare finanțat in cadrul POS Mediu, proiecte de reabilitare zona de agrement si reabilitare infrastructura urbana. Este in curs de implementare un proiect finanțat prin POCA 2014-2020 - Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si calitatli*

Pe langa echipa nominalizata in proiect, personalul Primăriei Mun. Bacău va oferi suportul necesar pentru implementarea cu succes a proiectului, în special din structurile de specialitate ale Primăriei (juridic, achiziții, economic, IT s.a) care va sprijini echipa de management in desfășurarea proiectului, precum: achiziții, management proiect, informare publicitate, IT - unde în limita competențelor, seva implica în derularea achizițiilor, stabilirea functionalltatilor necesare dezvoltării portalului de servicii, in testarea acestuia, va participa la sesiunile de instruire pentru utilizarea sistemului IT sau in alte aclivitatl, după caz.

In ceea ce privește resursele materiale, Primăria Mun.Bacău va pune la dispoziție sediul sau, in care se vordesfasura activitatlle proiectului, inclusiv pentru sesiunile de instruire și conferință. Pentru echipa de management va pune la dispoziție infastructura 1T si de comunicații necesara (calculatoare, Imprimante, telefoane, fax, etc.}

Pentru implementarea sistemului informatic Primăria Mun. Bacău va pune la dispoziție spațlul/spațiî tehnlc(e) in care vor fi amplasate toate echipamentele TIC necesare accesării acesteia de către personalul relevant

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Municipiul Bacău este o autoritate a administrației publice locale cu personalitate juridica sl funcționează In baza Legii 215/2001, a administrației publice locale.

Municipiul Bacău funcționează pe baza principiului constituțional al autonomiei locale, prin care se înțelege conform Cartei Europene a Autonomiei Locale dreptul si capacitatea efectiva a autorităților administrației publice locale de a soluționa si de a gestiona, în numele si în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile locale, în condițiile legii.

Printre atribuțiile Primăriei Bacău se număra cele de furnizare a diverselor servicii publice către cetateni sl mediul de afaceri. In conformitate cu articolul 77 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata, „Primarul, vlceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale sl aparatul de specialitate al primarului constituie o structura funcționala cu activitate permanenta, denumita primăria comunei, orașului sau municipiului, care duce Ia îndeplinire hotărârile consiliului local si dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale."

De asemenea, conform ari. 63 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata, primarul îndeplinește atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor.

Municipiului Bacău, în funcție de prerogativele legate specifice are capacitatea de a întreprinde acțiuni legale referitoare Ia implementarea de proiecte, fiind autoritate contractanta pentru investițiile/acțiunile~prSpuse a fi realizate pnn proiect conform prevederilor legii nr.98/2016 a achizițiilor publice, art4 alin.țl), titra).

Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1

Informații proiect

Regiunea

Județul

Localitatea


Nord-Est


Bacău


Municipiul Bacău


Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Creșterea eficientei administrative a Primăriei Municipiului Bacău prin implementarea unor sisteme informatice inovați ve - ca măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni șl mediul de afaceri.

Prin acest proiect se urmărește: implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea și creșterea gradului de sofisticare a serviciilor online furnizate către cetățeni, inclusiv prin digitalizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publica locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP".

Implementarea acestui proiect va avea ca efect Imbunatatirea proceselor interne aie instituției și serviciile furnizate către cetățeni/mediu de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) - II.4 (Soluții IT pentru eficientizarea administrației publice) și II.5 (îmbunătățirea proceselor interne ia nivelul instituțiilor publico), 111.1 (Reducerea birocrației pentru cetățeni) și |[|.2. (Reducerea birocrației pentru mediul de afaceri), IV. (Consolidarea capacității administrației publice de a asigura calitatea șl accesul la serviciile publice)

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1.   Optimizarea activităților interne ale funcționarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităților și al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea și gestiunea electronică a arhivei primăriei Bacău

 • 2.   Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care să fie furnizate online către cetățeni

 • 3.   îmbunătățirea abilităților șl cunoștințelor personalului municipiului Bacău pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect șî pentru gestionarea documentelor electronice

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

 • 1. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni ia nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate; Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultate de proiect:

Rezultat proiect 1: Document cu cerințe funcționale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office și back-office achiziționate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale

 • 2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Plănui integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultai de program se atinge prin următorul rezuitat de proiect:

- Rezultat proiect 2; Platformă informatică front-office de tip „portal" pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componentă de hartă geospațrală, achiziționate, configurate și impiementate

 • 3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni Ia nivel local corelate cu Pianul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezuitat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect;

- Rezuitat proiect 3; Arhivă electronică de documente constituită și accesibilă

 • 4. Rezultat program 5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și Instituțiile publice iocaie îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurlior/acțiunllor vizate de acest obiectiv specific Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezuitat de proiect:

~ Rezultat proiect 4:40persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Bacău pentru procesarea cererilor în format electronic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect

Context

/A

Justificare

Conform Strategiei Naționale Agenda Digitală 2020 (SNAD), România s-a angajat să Implementeze până în anul 2020 un număr defâțpde evenimente de viață considerate prioritare. Printre acestea se află și evenimente de viață care necesită dezvoltarea de servicii electronice la nivelul autorităților locale.

De asemenea, conform SNAD trebuie atinși următorii Indicatori până în anul 2020:

100% din serviciile publice legate de Life Events (evenimente de viață) aduse la nivelul 4 de sofisticare

50% cetățeni / întreprinderi care utilizează serviciile oniine pentru a obține informații

50% cetățeni / întreprinderi care utilizează serviciile Online pentru a descărca formulare oficiale.

25% cetățeni / întreprinderi care utilizează serviciile oniine pentru a trimite formularele oficiale.

25% utilizatori folosesc serviciile Online pentru tranzacții electronice complete.

50% funcționari publici instruiți în domeniul serviciilor electronice

Conform Indicatorilor Societății Informaționale ai României publicați în mal 2018 de către CE în cadrul e-Govemment Factsheet, 75% dintre reședințele din România au acces internet și peste 60% dintre cetățeni utilizează internatul cel puțin o dată pe săptămână. Cu toate acestea, sub 10% dintre cetățeni utilizează internetul pentru a interacționa cu autoritățile publice (față de media EU ds 50%), aprox. 8% pentru a obține informații de la autoritățile publice (procent aproape neschimbat din anul 2010) (față de media EU de 40%), 5% pentru a descărca formulare (față de media EU de 30%) și aprox. 3% pentru a transmite formulare completate (față de media EU de 30%).

Analiza acestor date statistice arată că:

Administrațiile publice mal au la dispoziție doar 2 ani pentru a realiza indicatorii propuși în SNAD, iar în unele situații aceasta înseamnă o creștere de 10 ori a Indicatorilor actuali, ceea ce arată gradul de urgență al intervenției

Sub 17% dintre utilizatorii de internet (cu frecvență săptămânală) accesează Internetul pentru a interacționa cu autoritățile publice, ceea ce arată existența unor premise importante de dezvoltare a utilizării serviciilor de eAdmînistrațte, cu condiția disponibili tații și a creșterii utilității acestora

Lipsa unor^șervicii electronice cu grad mare de sofisticare, care să permită colectarea de date în tomnate structurate, determină un efort semnificativ de mbdUcK^n^stefnSIe^rSackrofficeârdaîeror din cererile scrise ale cetățenilor, la nivelul funcționarilor instituției, în vederea rezolvării acestor solicitări. Chiar și existența posibilității de descărcare a unor formulare electronice nu aduce niciun beneficiu grupului țintă format din angajați! administrației, întrucât efortul de introducere a datelor în sistemele de back-office nu se modifică. Aceste aspecte arată existența unui impact semnificativ la nivelul grupului țintă, manifestat printr-un timp și efort semnificativ de procesare a cererilor primite fie la ghișeu, fie prin servicii electronice primitive (formulare completate offlîne și transmise prin email, de exemplu).

Efortul financiar necesar pentru implementarea unor sisteme integrate back șl front-office, capabile să gestioneze fluxuri integratedeacfivifap~și'de'ddbinfterifier^^t^riluifoa mare^șrcareTfLipoăteli^acoperit lnfegfăl~3in bugetuDocal, ceea de relevă"'"’ importeh^sprfl^lurm'eTămi5uraâBOgnțrff^ol^^ga^gerpre6te^^~            ’  -------

Conform celorprgzăntăte îh'STrăteglă'deîrrfenma’tizăFe a MunlcipjuluT^âcău șl preluate în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Muniapiu!uîBa^u~îjirecțiâ^etacțîiJrib~D6^'1~trTformafearea-sistemntot~cle"servicii publice, s-au identhlcartFseTierdenanobteme/nevoi" legatedefurnizareaserviciilox.elecțrbnicelâTîlveluFmunicfoiuiui Bacău:     ™~      ':             1      ~~~   ----

Din punctul de vedere afactivitaților înt^’eT'gTăWl'de’tnformâtizare este redus, iar aplicațiile utilizate constituie „insule* de informație care nu se partajează șl nu se reutiiizeaza, generând ineficiență și o calitate redusă a datelor. ^Sistemele informatice existente nu permit trasabilitatea activităților și urmărirea fluxurilor de rezolvare a diferitelor activități/sollcitări ale cetățenilor șl nici măsurarea performanței angajaților.

Din punctul de vedere al Interacțiunii cu cetățenii, nu există o alternativă reală funcțională la deplasarea fizică a cetățenilor la sediul instituțiilor administrației locale pentru rezolvarea problemelor administrative

Asigurarea securității și a confidențialității informațiilor, precum șt a continuității serviciilor informatice.

Conform Strategiei de Informatizare la nivelul Municipiului Bacău, principalele probleme cu care cetățenii se confruntă în relația cu instituțiile municipalității pot fi grupate în 2 categorii, astfel:

nemulțumiri legate de modalitatea de furnizare a unor servicii comunitare (ex. salubritate, domeniul public, parcari, etc.) nemulțumiri legate de interacțiunea cu instituțiile municipalității (obligativitatea deplasării la sediul instituțiilor pentru rezolvarea unor probleme administrative, timpul pierdut la cozi șl cu aflarea procedurilor și a documentelor necesare pentru rezolvarea unei probleme, mod de organizare neprietenos al instituției, ne-orientat către nevoite cetățeanului, vizibilitate redusă asupra stadiului de rezolvare a problemelor, lipsa unor criterii de calitate (timpi de rezolvare asumați) pentru serviciile administrației locale.

In ultimii ani, Investițiile au fost realizate la un nivel minimal și au urmărit mai degrabă asigurarea unui nivel de funcționalitate care să permită funcționarea instituției, decât realizarea unor sisteme care să ajute la eficientizarea generală a modului de lucru.

Nu există servicii electronice care să permită interacțiunea prin mijloace electronice între cetățean administrație, cu următoarele excepții: accesul la Sista documentelor necesare și descărcarea formularelor tipizate pentru serviciile de evidență a populației programarea la ghișee pentru serviciile de evidență a populației

informare cu privire la reglementările de urbanism eliberate/a probate (PUZ/PUD/Autorizațit de construire)

Ca parte a implementării strategiei sate de informatizare, Primăria Bacau a lansat recent un proiect de achiziție a unei platform integrate pentru menagementul documentelor, care se afla in derulare la momentul re^âHariTcereriTde finanțare si cu care Portalul propus prin acest proiect se va integra, in vederea preluării solicitărilor si transmiterii pe fluxul de rezolvare intern.

Modalitățile prin care proiectul va contribui la rezolvarea problemelor identificate și va conduce la o simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, pentru serviciile furnizate exclusiv de autoritățile administrației publice locale sunt

Achiziționarea unei platforme software de tip portal și configurarea prin formulare web a cererilor de servicii va permite colectarea structurată a datelor din formulare, saivarea lor și accesul funcționarilor la acestea în procesul de soluționare a cererii, fără a mai introduce manual în sistemele de back-office informațiile din cereri. Aceasta va reduce timpii de răspuns șl va optimiza procesul de tratare a cererilor

 • - Implementarea serviciului electronic de harta GIS publica va permite cetățenilor vizualizarea reglementarilor de urbanism ale unei zone Tara a mai fi necesara neapărat solicitarea unui certificate de urbanism de informare, ceea ce va reduce timpii de așteptare sl numărul de cereri de certificate de informare.

 • - Implementarea unul serviciu electronic pentru managementul parcărilor va permite Închirierea onîine a unui tac de parcare, după verificarea disponibilității acestuia, rezolvând intr-un mod elegant una dintre cele mai neplăcute problem cu care se confrunta posesorii de autoturisme.

Crearea arhivei digitale și retrodigitallzarea documentelor va permite accesul rapid la documentele istorice în scopul rezolvării proceselor operaționale actuale. Regăsirea informațiilor se va face din platforma Integrată de management al documentelor, prin căutare la nivelul metadatelor asociate documentelor din arhivă sau a prin căutare în conținutul documentelor dlgitalizate. Accesul rapid ta datele istorice va permite creșterea vitezei proceselor operaționale și simplificarea accesului la arhivă în scopul regăsirii Informațiilor, implementarea unui plan pentru atragerea utilizatorilor vizați către serviciile electronice oferite prin portal va crește audiența serviciilor electronice și va ajuta 1a creșterea gradului de utilizare a serviciilor electronice.

Beneficiile aferente implementării portalului (la nivelul instituției și al cetățenilor) se reflecta în asumarea principiilor e-guvemare cu privire te: accesibilitate, eficiența - prin creșterea productivității muncii angajaților instituției și realizarea de economii financiare, eficacitate - prin reducerea birocrației, creșterea satisfacției utilizatorilor, participare democratica, siguranța - prin protejarea confidențialității datelor furnizate da utilizatori, scalabilitate - prin posibilitatea interfațarii cu alte soluții ST din cadrul Instituției.

Pentru a asigura implementarea cu succes a sistemelor/aplicațiitor dezvoltate prin proiect, resursele umane relevante vor fi instruite cadrul

proiectului în domeniile: utilizarea și administrarea sistemelor dezvoltate prin proiect

Astfel, prezentul proiect a aparat din dorința si necesitatea de a răspunde unor probleme identificate la nivelul instituției, atat intern, cat si in relația cu cetățenii/ mediul de afaceri, implementarea acestuia contribuind la creșterea calitatii actului administrativ si a serviciilor furnizate de Primăria Municipiului Bacău, contribuând la îndeplinirea obiectivului P0CA2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP .

Menționam faptul ca proiectul contribuie la atingerea rezultatelor si indicatorilor POCA, asa cum se va detalia în secțiunile următoare.

Grup țîntă

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de: personalul din cadrul Municipiului Bacău care va utiliza/administra aplicațiile dezvoltate prin proiect.

Din analiza efectuata, a rezultat ca numărul persoanelor din grupul tinta este de 40 persoane.

Pentru grupul țintă vizat, respectiv angajațil Municipiului Bacău, principalele situații cu cere se confrunta suni următoarele.

 • - comunicările Intra-instituțlonalesi cu cetățenii/ mediul de afaceri se bazeaza pe reguli/procese clasice, neținând pasul cu tehnologia moderna, care au devenit în timp consumatoare importante de resurse

 • - încarnarea suplimentara a angajațiîor generata de multe activități gestionate manual, datorate absenței unor slsteme/instrumente/aplicații specifice;

 • - performanța scăzută a sistemelor IT suport, care generează timpi mari de răspuns la solicitările beneficiarilor;

Componenta grupului tinta este determinata de atribuțiile curente ale acestora, nominalizarea urmând a fi realizata cu respectarea principiilor egalitarii de sanse, nedistriminarii si egalitarii de gen. Selectarea va avea in vedere încadrarea personalului conform Organigramei instituției si încadrarea acestora pe funcții.

In afara grupului tinta, care va fi afectat direct de implementarea proiectului, vor exista si beneficiari indirect), reprezentat! de cetățenii si mediul de afaceri din Municipiul Bacău.

Sustenabilifate

Descriere/Valoriftcarea rezultatelor

in urma implementării proiectului se vor obține o serie de rezultate, de care vor beneficia atat angajați! Municipiului Bacău, cat si cetățenii si mediul de afaceri din Municipiul Bacău.

Principalele rezultate ale implementării proiectului sunt:

Platformă informatică front-office de tip „portal" pentru asigurarea accesului Online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componentă de hartă geospațială, achiziționate, configurate și implementate

Platformă Informatică back-offîce configurată, implementată și integrată cu platforma portal front-office

-           servicii electronice configurate în portalul Primăriei și accesibile beneficiarilor serviciilor administrației locale, ca alternativă la

furnizarea tradițională prin ghișeu

Arhivă electronica de documente constituită și accesibilă

Personal instruit din cadrul Municipiului Bacău în utilizarea/administrarea sistemelor dezvoltate prin proiect

După Implementarea proiectului se va putea realiza o mai eficienta furnizare a serviciilor către cetatenr/ mediul de afaceri, va creste calitatea actului administrativ si gradul de satisfacție al cetățenilor.

Sustenabililate financiara

Atat in perioada inveslitionala.cat si in cea operaționalei vor fi asigurate resurse financiare prin alocări bugetare anuale în bugetul instituției pentru finanțarea investiției si asigurarea costurilor operaționale generate de proiect. De asemenea, Municipiul Bacău va asigura funcționarea in condiții optime, menținerea si întreținerea rezultatelor investiției după finalizarea proiectului si încetarea finanțării nerambursablle, asigurând sustenabilitatea proiectului.

Sustenabilitate din punctul de vedere al resurselor umane

Activitatea de instruire care va fi desfasurata de către furnizor pentru utilizarea sistemului IT suport va creea competentele necesare în rândul angajațiîor, astfel încât la finalul implementării instituția sa nu fie dependenta de furnizorul de tehnologie pentru operarea sistemului.

Furnizează informații cu privire ia toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate:

Implementarea proiectului se va realiza de către personalul Municipiului Bacau si al Agenției de Dezvoltare Locala, aflata in subordinea Primarului.

După finalizarea implementării se vor lua masurile administrative necesare pentru utilizarea aplicațiilor Informatice la nivelul Municipiului Bacau.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectuluițșî anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Perioada de garanție solicitata de !a furnizorul de sistem informatic integrat va fi de minim 1 an. In perioada de garanție furnizorul va trebui sa asigure suportul tehnic necesar funcționarii întregului sistem ofertat (intervenții pentru remedierea defecțiunilor si a nefunctîonalitatilor software, corecția erorilor).

in cadrul caietului de sarcini pentru selectarea furnizorului IT se vor introduce condiții pentru asigurarea garanției (durata, mod de înștiințare cu privire la problemele constatate, timpi de remediere).

După expirarea acestei perioade, serviciile de consultanta, mentenanta si intervenții se vor face pe baza de contract de service postgarantie (mentenanta).

Transferabllitatea rezultatelor

Experiența dobândita in urma implementării proiectului va putea fi transferata sl către alte institut)) publice interesate de proiecte care vizeaza eficîentizarea si pracedurizarea serviciilor publice furnizate si creșterea calitatii actului administrativ. Astfel, in cadrul întâlnirilor la nivelul managementului instituției cu omologii din alte Primarii sau institutli publice, de exemplu în cadrul întâlnirilor organizate de

l't

Asociația Municipiilor din România, se vor promova rezultatele proiectului.

Pentru diseminarea rezultatelor proiectului se vor organiza conferințele de proiect, se vor publica comunicatele de presa si se vor publica Informări pe pagina de internet a instituției.

De asemenea, promovarea proiectului se va reaiiza si in cadrul evenimentelor ce vor avea loc în domenii relevante (ex. pentru domeniul 1T - întâlnirile Asociației Naționale a Informaticienilor din Administrația Publică - ANIAP).

Implementarea proiectului va aduce beneficii pentru numeroase categorii de persoane, asa cum s-a menționat in categoria Grup Ținta: persoane fizice, juridice din Municipiul Bacău, prin creșterea calitatii actului administrativ, optimizarea si eficîentlzarea costurilor la nivelul instituției, obținerea mai rapida a documentelor si avizelor solicitate, limitarea deplasărilor. Creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor sl reprezentanților mediului de afaceri din Municipiul Bacău - reprezintă un element important pentru asigurarea transferabilltatii rezultatelor, populația si mediul de afaceri contribuind de asemenea la multiplicarea rezultatelor sl la nivelul altor instltulll.

Relevanță

Referitoare la proiect

Implementarea proiectului este o decizie strategică la nivelul managementului Municipiului Bacău, conform Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacau ~ Direcția de acțiune D6.2.1 informatizarea sistemului de servicii publice și conform Strategiei de informatizare (documentul de viziune al structurii IT de specialitate a Primăriei Bacău, care stabilește șl repere de ordin tactic - lista de proiecte și abordările avute în vedere pentru Implementarea acestor proiecte). în portofoliului de proiecte Inclus în SIDU al Municipiului Bacau 2014-2020, realizat în urma grupurilor de lucru cu actorii relevanți de la nivel local, se propune la poz. poz. 26 ideea de proiect Portal de servicii electronice în cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Proiectul propus spre finanțare continuă Investițiile In informatizare demarate in anul 2017 prin realizarea unei strategii de informatizare si care s-au concretizat in anul 2018 prin lansarea unui proiect de implementare a unei platforme integrate de management al documentelor sl al relației cu cetatenll. Proiectul propus este complementar aceștia, întrucâtva crea component de front-office necesara pentru ca cetățenii sa poata trnsmite cereri si solicitări dB servicii, care apoi vor fi preluate In sistemul de management al documentelor si transmise pe fluxul intern de rezolvare. Prin integrarea celor doua soluții in cadrul proiectului propus se va realiza un canal complet de comunicare eleclronica intre cetateni sl funcționari, care va ajuta la eficîentlzarea accesului la servicii.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Proiectul contribuie la implementarea Strategiei Naționale privind Agenda Digitala pentru Romanla 2014 - 2020, prin implementaraa.de servicii electronice configurate în portalul Primăriei pentru cetățeni, ca alternativă la furnizarea tradițională prin ghișeu.

Proiectul contribuie la implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014-2020 prin următoarele beneficii generate, în concordanță cu obiectivele strategice ale SCAP :

 • - creșterea eficientei administrației publice cu sprijinul tehnologiei informației (OS il.4)

 • - imbunatatirea proceselor interne (OS II.5)

 • - modernizarea si eficientizarea activitatii, ce aduce un plus valoare activitatii sl contribuie la creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor (OS. 11.6)

 • - simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni, mediul de afaceri șl administrație (OS 111.1, ill.2)

 • - consolidarea capacitatii administrative a Primăriei de a asigura calitatea si accesul ia serviciile publice prin implementarea portalului Online de servicii (OS IV)

Proiectul contribuie la implementarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020 prin creșterea calitatii serviciilor furnizate de Municipiul Bacău.

Proiectul contribuie la implementarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Locală a Municipiului Bacău 2014-2020, prin implementarea măsurilor referioare la Direcția de acțiune D6.2.1 informatizarea sistemului de servicii publice.

Proiectul contribuie de asemenea la atingerea dezideratelor Acordului de Parteneriat privind principalele nevoi de dezvoltare, respectiv Creșterea calității șl accesibilității la toate nivelurile serviciilor publice prin măsuri ca; Managementul performanței și Servicii publice

Strategii relevante:

 • - Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 -Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020

 • - Strategia privind mai buna reglementare 2014 ? 2020 (SMBR) -Acord de Parteneriat2014-2020

Riscuri

Management-ul riscurilor reprezintă o componentă esențială în cadrai management-ulul de proiect, întrucât riscurile reprezintă factori majori ce trebuie luațl în considerare în procesul de planificare, monitorizare si control ai proiectului, în special în cadrul unui proiect care presupune implementarea unor schimbări la nivelul proceselor administrative la nivelul autorității locale.

in cadrul procesului de managementul riscului, managerul de proiect va avea în vedere:

 • - Sa identifice riscurile aclivitaVllor

 • - Sa evalueze riscurile identificate

 • - Sa controleze riscurile asa încât sa nu afecteze buna desfășurare a proiectului

 • - Sa monitorizeze, sa revizuiască si sa implementeze masurile de atenuare a riscurilor.

Pe toata perioada de monitorizare, managerul de proiect va urmări menținerea sau readucerea proiectului în parametri descris! în cererea si în contractul de finanțare.

Detaliere riscuri


șșșș?


ffiȘS&a?^i^^asWâ'ejăfef^arefăîe^s1duiuiS®^?^^/


 • 1. Fluctuația de personal si modificările organizaționale

Impact mediu

Probabilitate: medie

Consecințe, un posibil Impact semnificativ asupra activităților proiectului, livrabilelor cheie, finalizării etapelor proiectului. Pierderea unor abilitați cheie în momente critice.


 • 2. Depășirea perioadei de implementare Impact: mediu Probabilitate: mica Consecințe: Declararea cheltuielilor efectuate după finalul perioadei de implementare ca neeligibile.


Masuri de prevenire:

 • - realizarea unei analiza a disponibilității persoanelor avute in vedere pentru echipa de proiect, înaintea nominalizării formare a acestora

 • - gestionarea Încărcării pe alte actlvltati in cadrul Instituției, astfel încât aceștia sa fie disponibili pe proiect

Masuri de diminuare:

• Înlocuirea personalului cât mai curând posibil, permiterea unei perioade de tranziție, atunci'când este posibil.

Responsabili: manager decproiect, reprezentant legal

Masuri.de prevenire;

 • - reaiizâfea peîiâipâ’a ședințelor de proiect pentru monltorlzari^isțad'iului .de real izarea'actîvitatilor,

stabilirea'ttX responsabili peritruactivitatile proiectului

 • - implicarea unor resurse umane suplimentare

Masuri de 'diminuare: rep'anificarea graficului de activitati si stabilirea masurilor pentru recuperarea întârzierilor Responsabili: managerul de proiect


3.


Management financiar defe.ctucj(^j%£

Impact: mediu

Probabilitate: mica              “M

Consecințe: posibilitatea de clarării'unor cheltuieli neeligibile, corecții financiare


4. întârzieri în efectuarea plăților pentru o perioada de către instituțiile responsabile impact: semnificativ Probabilitate: mica

Consecințe: rambursarea întârziată a cheltuielilor, cu impact asupra derulării activității proiectului               ț,- '.


Masuri de prevenire:

 • - nominalizarea unui responsabil financiar cu experiența in gestionarea de bugete publice si de proiecte

 • - planificarea riguroasa a cash-flow-ulul proiectului pentru a evita blocajele financiare pe durata implementării

 • - realizarea de evidente financiar-contabîle riguros întocmite sl verificate lunar

Masuri de diminuare:

 • - realizarea unor modificări ale graficului Cererilor de rambursare, pentru a corespunde cheltuielior estimate ale proiectului

 • - verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate de către responsabilul financiar si neaprobarea acestora daca se considera a fi neeligtbllek

Responsabili: res^nșaBj.Iflnanciar, manager de proiect

Mașy'ffiâ^revetf^.

~ ca^hjfiowJntert^bine fundamentat pentru a asigura derularea in cprijfnuareTa proiectului in caz dB lipsa de fonduri sau blocaje in programele europene

 • - realizarea periodica a analizei fondurilor necesare si a celor disponibile

 • - elaborarea sl depunerea in termenul cel mai scurt a cererilor de prefinantare/rambursare

Masuri de diminuare:

 • - realizarea de redistriburi de fonduri intre diverse capitole bugetare ale Instituliel, pentru a asigura fondurile necesare implementării proiectului

Responsabili: responsabil financiar, manager de proiect


Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de gen

Proiectul respecta principiile Constituției României (art.4, arid 6}, prioritățile Strategiei naționale in domeniul egalitafil de sanse intre femei si barbati, Regulamentul privind FSE nr. 1304/2013 (ari 7) si Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati (art.1 alln.2, art.2 alin.1), prevederile Directivelor 2006/54/CE si 2004/113/CE privind punerea in aplicare a principiului egalitatii de sanse/tratament.

Pe parcursul etapelor de elaborare sl implementare a acestui proiect, criteriile de implicare in proiect a resurselor umane necesare sunt bazate exclusiv pe competente si roluri desemnate, cu respectarea legislației In vigoare privind egalitatea de sanse si de tratament In domeniul ocupării si al muncii.


De asemenea, contractorii din proiect vor trebui sa prezinte resursele umane disponibile si calificate pentru derularea activitalilor propuse In cadrul proiectului, criteriile de evaluare a competentelor echipei fiind strict de natura profesionala, respectând u-se astfel principiul egalitatii de sanse.

Echipa desemnata de Municlpu! Bacau in vederea gestionarii proiectului respecta principiul ogalitatil de sanse, fiind aîcatuita atat din femei, cat sl din barbati, alocați pe diferite poziții cheie in funcție de experiența profesionala si de competentele dovedite in cadrul Instituției. Identificarea grupului tinta al proiectului va avea in vedere persoanele cu atribut!! in domeniile specifice proiectului, fara discriminare pe criterii de rasa, sex, religie, dizabilitațl, vârsta.

Sesiunile de instruire și conferința initfalaffînală ce se vor desfășura In cadrul proiectului vor cuprinde o secțiune dedicata egalitarii de sanse, nedlscrimînaril si egalitarii de gen.

Nediscriminare

Municipiul Bacău respecta reglementările care interzic discriminarea bazata pe gen, etnie, religie, orientare sexuala sl dizabilitațl sl pe alte criterii, in conformitate cu legislația relevanta pentru asigurarea nsdiscriminaril Aceste aspecte au fost aplicate in etapa de elaborare a proiectului si vor fi utilizate si pe perioada de Implementare sl operare a investiției. Astfel, echipa de proiect a fost constituita respectând principiile de nediscriminare, unicul criteriu de selecție fiind aceia al expertizei necesare Implementării cu succes a proiectului. In toate etapele implementării proiectului (definire si planificare, implementare, monitorizare si evaluare) se respecta principiul nediscriminarii. Totodată, echipa de proiect a Municipiului Bacău va respecta aceleași principii in relația cu alte persoane lmpllcate in elaborarea si implementarea proiectului.

Si pentru selectarea grupului tinta se vor respecta principiile nediscriminarii, aceștia urmând a                    atribuțiilor sl

competentelor, fara a exista discriminări bazate pe gen, etnie, religie, orientare sexuala sijiphbllița&si pă"Wercriterii.

Subiectul nediscriminarii va fl abordat atat In cadrul sesiunilor de instruire, cat si in cadrulțcohferiritelMiale/finale a proiectului.

Accesibilitate persoane cu dizabilltăți                              ’Avk, ,,                            '

Principiul accesibilității tuturor persoanele la servicii, spatii si infrastructura este respectât pe tot parcursul Implementării, In condiții de egalitate, potrivit Strategiei europeane pentru persoanele cu handicap 2010-2020, vizând facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati si a Însoțitorilor acestora la informație, asigurand.protejarea^i exercitarea depllna'si in condiții de egalitate a tuturor drepturilor sl libertăților fundamentai, promovarea respectului penț^fremnițățe sVgarantarea drepturilor acestora.

In cazul persoanelor cu diferite dizabilitati se-varasigiTra,accesibilitatea acestora ta activitatile proiectului, atat in echipa de management si/sau in grupul tinta al proiectului^dj^.este-c^ul). fdtțpențki promovarea accesibilității, in sesiunile de instruire si la conferința initiaia/finală se vor conștientiza pa^clpa^ti^spjr^asig^ițga unul acces egal la servicii publice si eliminirea barierelor care ar Îngrădi accesul cetățenilor cu diferite dizabilî^filia^e^icnle^'puâîfi^oferite.

Pentru asigurarea accesului persoanelor-cu dizabilitati locomotorii la activitatile proiectului, seva urmări desfasurarea acestora în locații ușor accesibile, preferabil la parterul clădirilor sau locații care vor avea acceslbllltatile necesare pentru persoanele cu deficiente locomotorii, acest factor constituind un criteriu de selecție a locațiilor.

Prin intermediul proiectului se urmărește eficrentizarea activitatil Instituției si evitarea multiplelor deplasări pentru a afla Informații cu privire la stadiul investițiilor si contractelor, facilitând astfel desfasurarea activitatilor si accesul la informații st pentru persoanele cu dizabilitati.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ


||F

Poluatorul plătește

Proiectul va contribui la obținerea dezvoltării durabile in sensul In care toate iniery.entlle sals-punt sustenablle si vor conduce in timp la asigurarea unor condiții mai bune de viata si munca a angajatilor instituției.

Prin acțiunile întreprinse proiectul urmărește reglementerilejyizate de OUG nr.195/2005 privind protecția mediului (art3 pct.E; ari.9); OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referireja prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului (art.1).

Conform principiului „poluatorul .plătite", stipulat sfinjOU^nr;;;!95 din 22.12.2005 poluatorul este obligat sa suporte cheltuielile pentru realizarea masurilor de prevenite^^oîuaritsausa^lateâsca pentru pagubele provocate de poluare. Pe tot parcursul proiectului seva urmări internalizarea costânlor de pojuarel^'nlyeluf.fâctonlor responsabili (furnizori), determinând operatorii economici sa dîminueze/reduca impactuF negativ âșiipja mecîlOjui Înconjurător.

Toate echipamentele IT achiziționate ppfiiproiecțvor aveăîaxa de Timbru Verde inclusa, astfel încât se va susține Inițiativa de colectare si reciclare a echipamentelor electrice siteieptronlce.

In cadrul implementării proiectUFuTtgți membrii echipei de management vor fi instruit! pentru a lua masuri de protejare a mediului: diminuarea Imprimărilor pe suport dpjîiărtte Iri cadrul activitatilor din cadrul proiectului si, de asemenea, pentru utilizarea unui mesaj proenvironmental in fiecare comunicare via e-mall realizata.

De asemenea, in cadrul sesiunilor de instruire si ia conferința Inltiala/finala se va aborda tematica dezvoltării durabiie, participantii fiind conștientizați cu privire Ia importanta acesteia sl de efectele pe care poluarea, sub diverse forme, o poate avea.

Protecția biodiversității

Proiectul susține dezvoltarea economica echilibrata si echitabila prin utilizarea eficienta a resurselor cu înalt nivel de protecție a mediului, in concordanta sl cu prevederile Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabila, toate acestea fiind premise concrete de promovare a dezvoltării durabiie globale.

Astfel, sunt vizate acțiuni care conduc la eficientizarea consumului de resurse: achiziționarea de echipamente de calcul eficiente dpdv al consumului energetic si al emisiilor de substanțe In atmosfera; elaborarea de materiale/prezentari care sa conțină mesaje de conștientizare cu privire la utilizarea eficienta a resurselor; folosirea unor mijloace de comunicare electronica, cu reducerea consumului de hârtie si alte consumabile.

Membrii echipei de proiect sl persoanele din grupul tinta vor fi informați cu privire la protecția mediului șia biodiversitatii: efectele despăduririlor, de deversărilor in albia râurilor, colectarea selectiva si reducerea volumului de deșeuri, în special in natura. Aceștia vor fi conștientizat! asupra masurilor necesare pentru proiecția biodiversitatll sl Importanta el asupra ecosistemului.

Fiecare eveniment de promovare sl modul de formare va include o secțiune cu privire la importanta protecției mediului si dezvoltării durabile, problemele de mediu si tema schimbărilor climatice;


Utilizarea eficientă a resurselor

In cadrul instituției este implementat o practică de eficientizare a resurselor, care va fi utilizat si pe perioada implementării proiectului si ulterior, pe perioada operării: imprimarea, pe cat posibil, fata verso a documentelor, comunicarea majoritar electronica si printarea doar a documentelor necesare Acest plan de eficientizare a resurselor se va desfășura si in cadrul activitatii de management al proiectului, intre membrii echipei. Având In vedere Implementările actuale ale sistemului MySMIS, se întrevede posibilitatea transmiterii exclusiv electronice a documentelor justificative, fara a mai fi necesara Imprimarea lor.

Aplicația ce va fi achizitionata si implementata va pune bazele unei comunicări eficiente si eficace în interiorul instituției. în urma implementări! aplicației va scadea cantitatea de consumabile birotica (ex. hârtie, tonere) utilizata deoarece nu va mai fl necesara tipărirea unor documente pentru transmiterea sau arhivarea lor.

In cadrul proiectului se vor promova principii de utilizare eficienta a resurselor, insotite de exemple practice, de ex: utilizarea hârtiei reciclabile, mesaj in corespondenta electronica Tipărește acest mesaj doar daca este absolut necesar. Reciclează si protejează mediul înconjurători"

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Prin implementarea proiectului se va promova furnizarea electronica a documente si informații privind managementul investițiilor, contribuind la limitarea numărului de deplasări ale persoanelor, fapt ce are ca efect diminuarea consurrjului de combustibil si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. De asemenea, prin furnizarea electronica a informațiilor si raportarilbr se va diminua cantitatea de hârtie folosita pentru imprimarea răspunsurilor, fapt ce va conduce la protejarea naturii si va conlribui la sechestrarea carbonului si diminuarea efectului de sera,                                                                    'Wt;

In cadrul sesiunilor de instruire si conferinței initiale/finaie se va aborda tematica dezvoltării durabile/.inclușiv.privind atenuarea si adaptarea la schimbările climatice.                                          TTi.-.                  A?'"

Rezilîenja la dezastre                                                                      -T

în ceea ce privește riscurile legate de dezastre natural (cutremure), teritoriul implementării proiectului Bacău corespunde unei zone cu seisme periodice, existând o expunere medie la acest risc;-cu un grad de senzitlvitate mic datorită procedurile actuale privind securitatea la incedlu/protectla datelor/procedurile de ba^tup/echipa^nte împotriva căderilor de tensiune.

Măsurile de adaptare la risc sunt preyentive^p^șup^îinf^iarea, pregătirea și antrenarea angajaților din departamentele IT privind normele de comportament în cazdefenpmqpejșițreiT^u^remur) precum și măsuri de asigurare a redundanței (pentru comunicații) șt asigurarea redundanței sistemulur(penf%aîteîefâcte negative).

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicator] prestabiliți de rezultat

Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul Integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat ta nivel național Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1


Nr.


Nr.


0.00


0.00


Indicatori prestabiliți de realizare.

Autorități și Instituții publice localesprijlhîțe pentȘ Introducerea


2018


2018


40.00

măsurilor de simplificare a procedurilorpeniru cetățeni în conformitate cu Planul Integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni

Partlclpanți la activități de formare legate de OS 2.1


Nr.


Nr.


1.00


40.00


Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Plan de achiziții

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU


Titlul achiziției:

Consultanta anallza/design procese

Descrierea achiziției:

Achiziționarea serviciilor de analiza procese actuale șt documentare cerințe funcționale servicii eiectronice/procese noi

CPV:

72220000-3 - Servicii de consultanță privind sistemele informatice și servicii de consultanță tehnică

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

154,700.00        LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

15 Februarie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

15 Martie 2019

Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

18 Martie 2019

:<5 ‘ - .


Lider ■ UAT MUNICIPIUL BACĂU


Titlul achiziției:


Descrierea achiziției:


CPV:


Tip contract:


... &■'

Implementarea unei platforme Informatice

Achiziționarea serviciilor de implementare a uneit platforme Informatice , inclusiv instruire pentru utilizatonVadministratori

48000000-8 - Pachete software și sisteme irifo^tice

Servicii                                           ; V- '


Valoare contract:


Tip procedură:

Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

Dată semnare contract:


1,827,840.00 ,;LEI Llcitație^jescjiisă

^sJ^^țpbn^iOIȘ^

17^oiembrie 2019


Dată transmitere J.O.U.E:


Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU


Titlul achiziției:

Servicii de integrare platforma de taxa si impozite cu portalul de servicii electronice

Descrierea achiziției:

Achiziționarea serviciilor de integrare a platformei de taxa si Impozite cu portalul de servicii electronice

CPV:

72590000-0 - Servicii informatice

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

85,680.00         LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

15 Septembrie 2020                 V/

Dată publicare rezultat evaluare:

15 Octombrie 2020

Dată semnare contract:,

Dată transmitere J.O1U.E:


Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU


Titlul achiziției: ;

Servicii de retrodigitalizare a arhivei

Descrierea achiziției;

Achiziția serviciilor de arhivare electronica a documentelor

CPV:

79999100-4 - Servicii de scanare

Tip contract:

Servicii

Valoare contract

616,896.00        LEI

Tip procedură:

Licitație deschisă

Dată publicare procedură:

15 August 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

15 Noiembrie 2019

Dată semnare contract:

2019

Dată transmitere J.O.U.E:


Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

Titlul achiziției:

Servicii organizare evenimente (catering)

Descrierea achiziției:

Achiziția serviciilor de suport pentru organizarea evenimentelor (catering)

CPV:

79952000-2 - Servicii pentru evenimente

Tip contract:

Servicii

Valoare contract:

7,140.00          LEI

Tip procedură:

Achiziție directă

Dată publicare procedură:

15 Februarie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

12 Martie 2019

Dată semnare contract:

15 Martie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL BACĂU

Titlu) achiziției;

Achiziție materiale informare si servicii publicitate        77          .

Descrierea achiziției:

Achiziție materiale de informare (mape,'pixuri, pliante; roii, up, afișe) si publicare comunicate de presa initial/final                              7 XC.

CPV:

22462000-6 - Materiale publicitare ’-.ș-                                         '

Tip contract:

Servicii                                       \                     "

Valoare contract:

16,877.77         LEI

Tip procedură:

Achlzij(e''directă

Dată publicare procedură^

^15 Februarie 20j9«

Dată publicare rezultat evaluare: '

^3rMâr$2M9

Dată semnare contract:

iSMarîie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

manager de proiect


 • 2 asistent manager de proiect

 • 3 Responsabil financiar

 • 4 Responsabil achiziții publice

 • 5 Responsabil tehnic •- -


S^g;Nitme^perșipariă^^i.


J2|2jipW^anager proiect


334303 asistent manager

121125 manager financiar

214946 expert achiziții publice

dQQnn7 manager tehnologia informațiilor sl comunicații


1.                        Rol:

manager de proiect

Nume persoană;

Codul ocupației: Atribuții:

242101 manager proiect

va asigura îndeplinirea condițiilor contractuale ale contractului de finanțare POCA pe toata durata implementării proiectului.

reprezintă Municipiul Bacau în relațiile cu Autoritatea de Management/Organlsm Intermediar, precum sl cu terțe părți

organizează, coordonează si monitorizează activitățile din cadrul proiectului;

evalueaza rezultatele sl progresele proiectului

convoacă sl conduce ședințele periodice care vor avea drept scop evaluarea activităților întreprinse, analiza rezultatelor obținute sl caile de rezolvare a eventualelor probleme aparute;

participa, împreuna cu membrii echipei de implementare, la elaborarea documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice;

ia decizii, împreuna cu responsabilul financiar, privind alocarea resurselor financiare si materiale;

elaborează calendarul pentru ședințe sl rapoarte de monitorizare si control;

elaborează, împreuna cu responsabilul financiar: graficul de depunere a cererilor de rambursare; previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul.următor, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare;                       e.

pregătește, împreuna cu ceilalți membrii ai echipeij.rapoârteie de progres privind stadiul realizării obiectivelor propuse, rezultatele obținute si a'âiyitâfiipfî

aproba pontajele sl rapoartele de activitate^;e^erHk>i^dln eâh[pa de management gestionează riscurile: identificare^0alizăFplanificareî{urmănre și planificarea măsurilor de prevenire și reducere                                                   .

soluționează în timp util evpntuaiele^pip^er^e aparute în timpul desfășurării proiectului;

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae        ■

’tWB. .M

2.                        Rol:

asistent manager de proiect

Nume persoană:

Codul ocupației:

334303 asistent manager

Atribuții:

participa la elaborarea documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice;

asigura condițiile pentru desfășurarea corespunzătoare a activității comisiei de evaluare a ofertelor în vederea selectării câștigătorului;

participa la întocmirea rapoartelor de progres privind stadiul realizării obiectivelor propuse, rezultatele obținute si activităților;

asigura transmiterea rapoartelor de progres ia^utojjitatea de Management;

participa Ia întocmirea diverselor situații solipilâte^de^ÂM;

sprijină efectuarea evaluării rezultatelor sijp^bg^eșeîorp^iectului;

asigura condițiile pentru                                    întâlnirilor cu reprezentanții

instituțiilor publice (ex. AM);

înitiaza si participa la întâlniri de-lucru eti cei fnșpjîcati in derularea proiectului

asigura corespondenta cu fumizorifdln cadrul proiectului

sta la dispoziția oricare! persoane implicate sau avizate de acest proiect, pentru a furniza lam uriri si clarificări

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae

3.                        Roi:

Responsabil financiar

Nume persoană:

Codul ocupației:

121125 manager financiar

Atribuții:

asigură respectarea disciplinei financiare a proiectului conform prevederilor legale și contractuale.

participă la ședințele echipei de proiect;

monitorizează din punct de vedere financiar activitatea desfășurată de furnizor sau executant pentru a putea sa aloce corespunzător resursele financiare;

monitorizează din punct de vedere financiar achizițiile realizate prin proiect;

verifică documentele de plata depuse de furnizor sau executant; întocmește documentele de plata către furnizori sau executantl; estimează sumele pe care autoritatea contractanta va trebui sa Ib plateasca in următoarea perioada;

se asigură ca plățile ce intra in responsabilitatea autoritatli contractante sunt efectuate in timp r         acordă consultanta financiara Managerului de Proiect, atunci când acesta o solicita;

tine evidenta fin anei ar-cânta bila generata de proiect, pe surse de finanțare ; urmărește încadrarea tuturor activităților derulate conform planului de activități, în limitele

Cerințe din fișa postului

Currlculum vitae

4.                       Rol:

Responsabil achiziții publice

Nume persoană:

Codul ocupației:

214946 expert achiziții publice                                         .

Atribuții:

monitorizează activitatea de inițiere, orgânlzareisi^inaîlzafeja procedurilor de achiziții publice                                      . .                      J&i?

întocmește calendarul achiziției                      v??-'-

derulează procedurile de achiziție        ££                  su

gestionează contestațiile foirnulate 'în;proce'diira':de "atribuire'a Contractelor elaborează dispoziții ale prWâȚuîui pentru constituirea'cqmfsiilbr de evaluare a ofertelor; asigura pastrarea dosarelor de achiziții £ ’

participa la întâlnirile echipei de/pfoiect, unde prezintă progresul procedural. ^jUrmareste^pectarea calendarului achizițiilor publice.

fefâce$|țte dmjcomisiile de evaluare a ofertelor

^-y^^fțit^rizeazăjderularea contractelor de achiziții publice derulate în cadrul proiectului;

^'ă^urra-lațl^dispozîția AM/OI, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, ■’’Cq^^i{Ein^^ne<ș|^ricărui alt organism abilitat să efectueze verificări/ controale/ audituri toate demențele soîicitate^cu referire al achizițiile publice

w

Cerințe din fișa postului

Currlculum vitae

5.                       Rol:

Responsabil tehnic

Nume persoană:

Codul ocupației:

133007 manager tehnologia Informațiilor si wmunicatilfl./^?~f''M^;l--

Atribuții:

participa ia întâlnirile echipei de proiect^,

asista responsabilul de achizltii-jriorganizarea/sl desfășurarea procedurii da achiziție a soluțiilor informatice;

participa la țdaj^Rearea, dezvoltarea și testarea sistemului informatic;

r.        raportează (periodic managerului de proiect rezultatele referitoare la Implementarea

/aplicației informatice,          .

parțîcipa'fa evaluarea rezultatelor si indicatorilor, la administrarea activităților si a proiectului;

 • - 4/ -. \/urinâr^te^e>:ecutia contractului de realizare a aplicației informatice in conformitate cu do"cumentâUâ;tehnlca; ”

urmărește respectarea graficului de activitati

 • -   V.-4 urmărește întocmirea programului de instruire a personalului în domeniul utillzarii/admlnlstrarii soluțiilor IT

Cerințe din fișa postului

Curriculum vitae

Resurse materiale implicate

Activități previzionate


Activitate: Inițializarea proiectului


Subactîvități


Inițializarea proiectului


Etapa de inițializare a proiectului demareaza Imediat după semnarea contractului de finanțare. L a momentul elaborării cererii do finanțare o a ootimat ce dale de aomnaro a contractului do Februarie 2019 - Februarie 2019 finanțare data de 01.02.2019. Subliniem faptul ca aceasta este o data estimata. In funcție de data reala de semnare a contractului de finanțare se va recalcula întreg calendarul de activitati al proiectului.

In cadrul acestei perioade inițiale de 2 saptamani după semnarea contractului de finanțare se vor finaliza detaliile administrative legate de derularea contractului de finanțare. Astfel, se vor stabili detaliile metodologiei de monitorizare si de r^bferejîfpmriațul rapoartelor interne de activitate întocmite de expert!, se vor reevalua.riscurileprciecluiui și se va confirma strategia de gestionare a acestora. Se va derula o sedlnta^âe^tck-o^ln careSnănagerul de proiect va prezenta echipei tehnice si reprezen^nțilpr co^nfp^aftime^elor Primăriei care compun grupul tinta proiectul, graficul de activitati si l^jM^abili^â;r^^entantilprAgrupului tinta în ceea ce privește participarea ia activiâfJle.proiecttîlulrB                     " *


UAT MUNICIPIUL BACĂU


Amplasamente


Rezultate previzionate

_

Activitate: Management de proiect

Subactivjtăți


& isasi-c;. ■V


Managementul intern de proiect


Februarie 2019 - Aprilie 2021

UATMUN1CIPIUL BACĂU


Aceasta activitate este una generala, care se derulează pe întreaga perioada de Implementare a proiectului (27 luni)

Managementul proiectului va fi asigurat de către o echipa interna coordonata de un Manager de proiect.

Inca din etapa de contractare se va constitui echipa de management a proiectului, prin nominalizarea de către reprezentantul legal a persoanelor care vor ocupa rolurile planificate in cadrul acestei cereri de finanțare. Tot Tn cadru! etapei de.contractare se vor elabora fisele de post, care vor fi aduse la cunoștința personalului Nominalizat înainte de semnarea contractului de finanțare.

Metodologia de management de prpjecț^are^nveâețe^seriede componente si procese care sa ajute procesul de planificare, monit^zace^î^^irol sî^re^sa asigure ca proiectul va fi implementat la timp, cu respectareâBînradrareâTmbugetui alocat, la nivelul de calitate programat si cu atingerea tuturor omScțlveîof si ^aleatorilor asumați.

Principalele elemente ale metodologiei’de management de proiect care va fi utilizata sunt;

1. Organizarea proiectului

Succesul:proiecțuîiil este dependent de eficienta comunicării între membrii echipei de proiect. Din șcesl:rr)gJivfQȘte;esentIal ca echipa reunita de proiect sa funcționeze unitar, fiecare rnefQ^âj.^$hipei cunoscând atât rolul sau, cât si celelalte roluri din cadrul echipei, cu atribuțiile'aferente acestora, astfel încât sa existe o comunicare eficienta în cadrul echipei. EchjjîaJde proiect va fi condusa de către un Manager de Proiect, a carul activitate va fi sprijinita dâfpjEchipa de management de proiect.

, Responsabilitatea principala a Managerului de Proiect este aceea de a se asigura ca proiectul

- produce toate livrabilele necesare, în cadrul constrângerilor de timp si de buget si la

' standardele de calitate stabilite. Rolul acestuia nu este acela de a fi antrenat în cadrul activitatilor zilnice de proiect, ci acela de a delega sarcinile si responsabilitățile din cadrul proiectului astfel încât obiectivele acestuia sa fie atinse, păstrând însă o viziune de ansamblu asupra strategiei proiectului si a evoluției acestuia si alocând timp sarcinilor de planificare, monitorizare si control.

Echipa de management conține roluri care participa la monitorizarea generala a activitatilor proiectului, fara a fi implicate în obținerea unor livrabile ale proiectului.

In cadrul secțiunii resurse umane au fost prezentate atribuțiile si cerințele minimale pentru fiecare dintre aceste poziții.


în cadrul Echipei de management vor fi incluse următoarele roluri:

 • - Manager proiect

 • - Responsabil financiar

 • - Responsabil achiziții

 • - Asistent manager de proiect

 • - Responsabil tehnic (IT)


Având Tn vedere componenta informatica substanțiala a proiectului, a fost inclus în cadrul echipei de management un expert tehnic care sa monitorizeze principatele arii tehnice ale


proiectului si sa asigure asistenta tehnica pentru integrarea cu sistemele informatice deja existente la beneficiar.

Echipa de management de proiect propusa sl efortul lunar al membrilor sal au fost corelate cu durata s! complexitatea actîvltatllor proiectului, precum si cu rezultatele așteptate.

 • 2. Planificare, monitorizare sl control

Toate activitatile proiectului sunt cuprinse într-un Grafic de Implementare, care identifica:

 • - activitatile

 • - duratele activităților

 • - succesiunea activităților

Graficul de Implementare va fi întreținut permanent pe durata implementării proiectului si va fi detaliat înainte de demararea flecarei noi etape a proiectului cu activitatile specifice etapei respective. Având în vederea specificul proiectului, precum sl faptul ca implementarea sistemului informatic va fi extemallzata, furnizorul selectat va avea obligația de a prezenta (în cadrul ofertei) sl ulterior de a actualiza pe întreaga perioada de implementare a soluției Informatice graficul de Implementare, respectând însă perioadele de derulare a principalelor activilati planificate în contractul de finanțare (conform acestei cereri de finanțare). Principala responsabilitate cu privire la întreținerea si actualizarea graficului de implementare aparține Managerului de proiect, pe baza informațiilor despre progresul activităților colectate periodic de către Asistentul manager de proiect.

Controlul intem al proiectului se va realiza cu ajutorul unei structuri de evaluare care include:

 • - ședința lunara de evaluare a stadiului întregului pipiect

 • - ședințe regulate de evaluare a diferitelor zoneTunătfohale ale proiectului, împreuna cu furnizorul selectat

 • - ședințe de evaluare la finalizarea un.or.etepe.âe'prpiecțX^.'''

 • - ședințe de evaluare a riscului-’                          "        țț

 • - ședințe ad-hoc de rezolvare a unor prgbfeme specifice         y * ■

inca din prima luna de derulare â projecffilul.seva oiganizâ.ap.rirhâ reuniune a membrilor echipei de proiect (management sl;tehhlcă); pentru prezentarea proiectului, cu accent pe termenele si rezultatele care trebu^afinse (ședința de klck-off).

Rgjul componenței de monitorizare a metodologiei de management de proiect este aceea de a ^j^ari;p$Țnanent derularea activităților, stadiul de îndeplinire a obiectivelor, respectarea

.Sl modul de alocare si de utilizare a resurselor.

l^Mâ§eruMefproiectva monitoriza permanent respectarea planificării activităților, riscurile si ^^JâYâ^bnUnașiirijiie corectare a unor eventuale decalaje aparute in implementarea proiectului, ^^imnaieful cie-proiect va verifica si aproba rapoarte de activitate sl fisele de ponta] ale tuturor ^£|~_experiilor din echipele de management si respectiv tehnica.

^■'"In funcție de rezultatele monitorizării, ale evaluării sl ale analizelor de riscuri vor putea fi inițiate modificări contractuale pentru a asigura Implementarea optima a proiectului. In monitorizarea interna a proiectului se va tine cont de mențiunile din Ghidul beneficiarului POCA 2014 - 2020.

Pe parcursul implementării, a monitorizării si a evaluării proiectului, echipa de management va avea in vedere o promovare proactiva a principiilor egalitatli de sanse si a prevenirii discriminării de gen, pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credința, handicap, varsta sau orientare sexuala, a principiilor de dezvoltare durabila si de proiecție a mediului înconjurător.

 • 3. Raportare                                     ..

in cadrul proiectului se vor întocmi rapoartete^tandard^țicitate de către Autoritatea de Management, precum si rapoarte pe^ice^lrefpa^glgien^l instituției, In care se va prezenta stadiul implementării proî^cțuluțsi gr^^WeTn^pllnlre a rezultatelor acestuia. De asemenea, furnizorului selectatț^riîn^împlem^tarea'^xfmponentei IT a proiectului i se va solicita prin caietul de sarcini sa eiabprezeTapoarteîunare de progres al Implementării, care sa documenteze progresele înregistrafe si rezultatele obtinute, dar si dificultățile întâmpinate si care necesita decizii din partea echipei de management a beneficiarului.

< Necesarul de efort pentru membrii echipei de management a proiectului a fost calculat astfel: t' \          Manager;pxpiect:V8.:prex 27 luni—1.296ore

'■ =jRespoiisabîl.financiar: 48 ore x 27 luni=1.296 ore

- ; < ■-jfesppns’abii achiziții: 48 ore x 5 Iu nî=240 ore

7     ■   . - Asistent manager de proiect 48 ore x 27 luni=1.296 ore

■■ < <- Responsabil tehnic (IT): 48 ore x 27 luni=1.296 ore

‘■:

Amplasamente

Rezultate previzionale

Activitate: Documentarea cerințelor funcționale pentru Implementarea de servicii electronice

Subactivitățt

Derulare achiziție directa servicii           Având în vedere faptul că obiectivul principal al proiectului constă în optimizarea modulul de

consultanta anallza/deslgn procese lucru, atât aferent proceselor de lucru de back-office prin utilizarea platformei de managementul

Februarie 2019 - Martie 2019 documentelor și al activităților, cât șl a celor cu publicul (front Office) prin utilizarea portalului de servicii electronice, este necesară o redefinire a proceselor de lucru actuale. Această redefinire UAT MUNICIPIUL BACĂU se referă atât la stabilirea cerințelor de flux de lucru care să permită transpunerea în format electronic, cât șl la o optimizare generală a acestora prin facilitățile oferite de modul de lucru electronic. Pentru a realiza definirea modului în care procesele de lucru (aflate în aria de acoperire a proiectului) interne și cu pubilcul vor fi informatizate, se vor contracta servicii externe de consultanță specializată din partea unei societăți care să demonstreze atât experiență în activități similare de analiză și modelare a fluxurilor de activități utilizând instrumente de lucru electronice, o bună cunoaștere a legislației și a proceselor de lucru specifice administrației publice locale, dar și experiență de proiectare sau de implementare a unor platforme informatice de tip management de fluxuri de activități și respectiv porta! de servicii electronice, astfel încât să înțeleagă și constrângerile tehnologice aplicabile și să poată face recomandări relevante cu privire la noile procese de lucru și la modul în care ele pot fi efectiv modelate informatic.

La elaborarea specificațiilor funcționale ale noilor fluxuri de activități derulate sub formă electronică, consultantul va ține cont de necesitatea impunerii unor cerințo do orgonomio a interfețelor șl de ușurință în utilizare a portalului de servicii electronice care să asigure atât atragerea utilizatorilor către această nouă metodă de derulare a proceselor de interacțiune cu administrația, cât și sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor proiectului. Documentarea cerințelor non-tehnîce cu privire la modalitatea de organizare a informației, a intuitivltății șl aucesabllilățll Interfețelor de Introducere a datelor sunt măsuri pe care beneficiarul proiectului le are în vedere ca parte a strategiei sale de atragere a utilizatorilor către noile servicii electronice. Rezultatele acestei activități vor fi utilizate ulterior pentru elaborarea caietului de sarcini în vederea achiziționării platformelor informatice și a serviciilor de implementare și de configurare aferente, având în vedere faptul că nu a fost elaborat un pjțoigct tehnic de detaliu în etapa de pregătire a cererii de finanțare. Prin separarea acestei activități de activitățile de analiză realizate de către furnizorul platformelor informaticie^ejeaflzează o optimizare și se evită un potențial conflict de interese care ar fi putut apărea Îr^ștțuațiâîrî^re furnizorul platformelor informatice ar fi propus șl modalitateade implementare^ poilgriprocese de lucru, pe care tot el ar fi și pus-o apoi în operă.                          *0;,

Obiectivul activității planificateilreprezfntareaiiza'reaselecției și semnarea contractului de consultanta pentru analizarea'proceseiqf.âtifllucnj eâdsfente șrpentfu elaborarea noilor proceduri de lucru care se vor Impî^men^i ulterior utilizând platformele informatice achiziționate.                     ''rgZ

In acest sens, Intr-o prima etapa se va elabora documentația de achiziție si ulterior se va desfășura procedura de achiziție. Având în vederea valoarea estimată a acestei achiziții, ^^klțiaise va]feallza prin metoda directă (catalog S1CAP sau cerere de oferte). pȚjpai;Stabillreajcastigatoruluî, conform legislației, se va semna contractul de servicii.

w

Amplasamei^e

Rezultate previzionate Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul Integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultate de proiect:

Rezultat proiect 1: Document cu cerințe funcționale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele Informatice front-office și back-office achiziționate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale


Analiza procese actuale si documentarea Având în vedere faptul ca obiectivul;pnhcipaj:ăl-prpjec^ului:consta în optimizarea administrativă cerințelor funcționale penru serviciile în relația cu cetățenii, prin utilizareaT^talukiî^^^ricîi^îectipnîce ca alternativă la fluxurile electronice                               normale de lucru care presupun dc^umentettlpărltis^l prezența la ghișeu, este necesara o

Martie 2019 - Iunie 2019 redefinire a proceselor de lucru actuale in sensuldrapspunerii lor intr-o forma optimizata, adaptata modelului de lucru electrohic.Aceasta redefinire se refera atât la stabilirea cerințelor UAT MUNICIPIUL BACAU de flux de lucru^re sa permită transpunerea în format electronic, cât si la o optimizare generala a aceșțbra prin facilitățile oferite de modul de lucru electronic. Asa cum s-a prezentat (      la contextul■proiectului, Primăria Bacau derulează o inițiativa finanțata din fonduri proprii care

are 'ca pbiectw implementarea unei platforme integrate pentru managementul electronic al . \1juxur|țg^e.'dpcuniențe, cu care prezentul proiect este complementar. Pentru a realiza definirea modului îri care procesele de lucru (aflate în aria de acoperire a proiectului) interne si ■cu (publicul vor fi informatizate, se vor contracta servicii externe de consultanta specializata din j parfeajunei societăți care sa demonstreze atât experiența în activltati similare de analiza si '", modelare a fluxurilor de actlvitati utilizând Instrumente de lucru electronice, o buna cunoaștere â'legislației sî a proceselor de lucru specifice administrației publice locale, dar si experiența de proiectare sau de implementare a unor platforme informatice de tip management de fluxuri de activltati si respectiv portal de servicii electronice, astfel încât sa înțeleagă sl constrângerile tehnologice aplicabile si sa poata face recomandări relevante cu privire la noile procese de lucru si la modul în care ele pot fi efectiv modelate informatic.

La elaborarea specificațiilor funcționale ale noilor fluxuri de activltati derulate sub forma electronica, consultantul va tine cont de necesitatea impunerii unor cerințe de ergonomie a interfețelor sl de ușurința în utilizare a portalului de servicii electronice care sa asigure atât atragerea utilizatorilor către aceasta noua metoda de derulare a proceselor de interacțiune cu administrația, cât si sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor proiectului. Documentarea cerințelor non-tehnice cu privire la modalitatea de organizare a informației, a intuitivitatii si accesabîlitatiî interfețelor de introducere a datelor sunt masuri pe care beneficiarul proiectului le are în vedere ca parte a strategiei sale de atragere a utilizatorilor către noile servicii electronice. Rezultatele acestei actlvitati vor fi utilizate ulterior pentru elaborarea caietului de sarcini în vederea achiziționării platformelor Informatice si a serviciilor de implementare sl de configurare aferente, având în vedere faptul ca nu a fost elaborat un proiect tehnic de detaliu în etapa de pregătire a cererii de finanțare. Prin separarea acestei actlvitati de activitățile de analiza realizate de către furnizorul platformelor Informatice se realizează o optimizare sî se evita un potențial conflict de interese care ar fi putut aparea în situația în care furnizorul platformelor

Informatice ar fi propus si modalitatea de implementare a noilor procese de lucru, pe care tot el ar fi sl pus-o apoi în opera.

Obiectivul activitatii planificate il reprezintă realizarea selecției si semnarea contractului de consultanta pentru analizarea proceselor de lucru existente si pentru elaborarea noilor proceduri de lucru care se vor implementa ulterior utilizând platformele Informatice achiziționate.

In acest sens, intr-o prima etapa se va elabora documentația de achiziție si ulterior se va desfasura procedura de achiziție. Având în vederea valoarea estimata a acestei achiziții, achiziția se va realiza prin metoda directa (catalog SiCAP sau cerere de oferte). După stabilirea câștigătorului, conform legislației, se va semna contractul de servicii. Aceasta activitate este una dintre activitatile centrale pentru atingerea obiectivului proiectului, in cadrul acestei activitati consultantul colectat va realiza mai Întâi o analiza a procedurilor de lucru existente sl a modulul propriu-zis de desfășurare a activităților pentru furnizarea serviciilor către cetatea! st mediul de afaceri. După analizarea situației curente, consultantul va propune o regandîre a fluxurilor de acllvitati, astfel Incat sa se realizeze o eficientizare a activităților. Pentru fiecare flux de lucru se vor prezenta etapele fluxului si informațiile care vor fi colectate în flecare elapa a fluxului. Astfel, de exemplu, pentru fluxurile de lucru cu publicul prin portalul de sen/Icil electronice se vor determina, pentru fiecare tip de serviciu in parte, Informațiile necesare din partea solicitantului si modul în care acestea vor fl solicitate prin ecranele Interfeței web. Se va avea în vedere ca modul de lucra sa fie centrat pe nevoile cetățeanului (solicitantului) si nu neaparat pe stricta transpunerea în format electronic a formularelor existente în acest moment în format tipărit. Strategia avuta fh 'vedere pentru asigurarea unor servicii electronice prietenoase are în vedere colectarea ifâteiâpnecesare din partea solicitantului, completarea acestora cu date dejaexisfente ^‘ profilul de portal al solicitantului (daca este cazul) si ulterior generarea,automata,'de către sistemul portal, a formularelor. Formularele se vor genera prin defiriirea;îjrii ca^jjsiștermiîul Puitor șabloane care vor încorpora ulterior, în mod automat; lrifcmiatiliej’ntroduse:^n ecranele:api!cattei portal de către solicitant sl vor genera formulare PDF^mpletafe pferdâre solicitantul le va putea descarcă local si semna electronic înainte^ (eitransrnite prin portal,'catre,Primarie. în vederea implementării acestui mod de lucrueste însă necesara definirea, în aceasta etapa de consultanta, a informațiilor relevante^pentru fiecare formular în parte si a modului de colectare a acestor informatji. De asemenea, se va proiecta întregul traseu electronic pe care formularul ^(șctrooîgițrarismjs prin portal îl va urma ulterior în Interiorul instituției, prin preluarea automata gjișjsțeMUiid&management al documentelor sl al fluxurilor de activitati implementat in cadrul

,, unui.;proiect,sep§rat sl parcurgerea tuturor etapelor de analiza sl de procesare a cererii si a ^documentelo^aiasate acesteia de către serviciile si persoanele responsabile din cadrul ^MjnStitufîeîT Se va avea în vedere preluarea automata a informațiilor structurate completate de solicitant în portal în aplicațiile de back-office prin care se gestionează respectivul tip de cerere, .'-'astfel încât sa se evite introducerea manuala în sistemele de back-office, de către funcționari, a Informațiilor deja introduse în formulare de către solicltantl. La finalul procesului modelat, formularele de răspuns se vor transmite solicitantului, semnate electronic, tot prin intermediul portalului sau, în cazul în care acesta opteaza pentru aceasta alternativa, la ghișeu sau prin intermediul Terminalului interactiv (tip self-service) pentru predare/eliberare documente și acces servicii electronice.

Propunerile de reconfigurare a fluxurilor de lucra vor fi prezentate echipei de proiect a beneficiarului, existând o prima consultare. După agrearea unei forme a noilor fluxuri de lucru, aceasta va fi prezentata managementului instituției, pentru obținerea comentariilor sl a suportului necesar în vederea transpunerii ulterioare ÎQ,practica.

Având In vedere ca prin reconfigurarea fluxurilor de activitati va fi afectat modul actual de lucru, este important obținerea suportului managementuluiJns^tuțiel, care este In măsura sa ia masurile organizatorice necesare pențnl’im^țnerea^mjJîjJpți, mod de lucru.

După agrearea de principiu a noilo^flȘ^^d^Wc^^^^tul va propune specificațiile funcționale pentru noile proceduri d^(ub^A«sfîațyor avea In vedere atat aspecte privind activitatile interne, cat si pe cele ceiti^dereiatia^cuToetatenii/ mediul afaceri privind serviciile furnizate către aceștia, ce fac obiectuljanalizei.

Masurile de simplificare ce vor fi avute in vedere vor contribui la eficientizarea activitatllor instituției, la rezolvarea problemelor de personal sl la o mal buna deservire a cetățenilor sl mediului de afăcen.din Municipiul Bacau.

ale noilor procese de lucru vor fi preluate ulterior în caietul de sarcini penlMsble^â furqizprului si a soluțiilor Informatice necesare pentru implementarea noilor îțfeiucra/astfel încât viitorul furnizor sa înțeleagă exact care sunt așteptările cu privire la Implementarea noilor procese de lucru si sa îsi poata calibra în mod realist oferta de produse si

- •?de servicii necesare în vederea atingerii integrale a obiectivelor proiectului.

-/Vor fi evaluate în vederea stabilirii specificațiilor noilor servicii electronice sl a redefînlril modalității interne de derulare a activităților procesele de lucru aferente următoarelor arii de lucra:

 • 1. Activilati de urbanism

 • 2. Activitati de asistenta sociala

 • 3. Activităților de declarare fiscala si încasare taxe si impozite

 • 4. Activitati de management al patrimoniului si ocupare domeniu public

 • 5. Activitati de transport

 • 6. Managementul parcărilor

în cadrul analizei vor fi Incluse si fluxurile de primire si respectiv de eliberare de documente prin intermediul Terminalului interactiv pentru servicii electronice si managementul documentelor.

Activitatea de consultanta pentru elaborarea noilor procese de lucru si de stabilire a cerințelor funcționale pentru noile procese constituie baza implementării ulterioare a serviciilor electronice pentru cetateni, ca metoda optimizata de lucru care sa sprijine simplificarea administrativa, contribuind astfel la atingerea rezultatului R3 al proiectului.

Amplasamente

Rezultate previzionate Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul Integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni Implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultate de proiect:

Rezultat proiect 1: Document cu cerințe funcționale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-offtce și back-office achiziționate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale

Activitate: Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subactivități

Finalizarea si aprobarea documentației de Implementarea sistemului informatic de tip portal, cu functionalitatîle necesare pentru atingerea achiziție sistem Informatic Integrat          obiectivelor specifice si a rezultatelor proiectului necesita achiziționarea licențelor de aplicații

Iunie 2019 - Iulie 2019 software, dar si a serviciilor de configurare a acestor aplicatiîsi de dezvoltare a functionalltatilor noi, specifice beneficiarului si fluxurilor sale de lucrUț .cpnfăxnTobiectivelor urmărite.

UAT MUNICIPIUL BACĂU Echipa de proiect, cu suportul serviciului IT, vaeJaE^r^docurrîehțatia de atribuire a sistemului informatic, care va include atât condițiile de eligiBilitatep.rivindcapacitatea tehnica, profesionala si financiara, forma specifica de contract, cât si;^îetui;de;șarj>ințcare va conține cerințele funcționale si tehnice pe care viitorulțslstem intonație Irebute'săîe respecte. Cerințele funcționale ale sistemului vor avea lâ&azațreztiitălyfânăî^a realizatele către consultantul extern în cadrul activitatii anterioare a proiectului, preluânds deSdriețea noilor fluxuri de lucru care vorfi Implementate atâtîri back^fftce fpriri intcgrarea 'iritfe portalul Implementt prin proiect si sistemul de management ai fluxurilor electronice de documente, implementat in cadrul unui proiect complementar), cât si în froht-dffice (prin portal).

De.asemeneatse vor formula cerințe tehnice cu privire la caracteristicile echipamentelor sl la ^icțlonâjitatiîe^nerale ale platformelor software, precum si cerințe explicite cu privire la s^^biile^e?implementare care vor trebui prestate: analiza si proiectare tehnica, instalare, WM?- ^e^oț^re^i’oon^fig urare, ‘n{e9rare> testare si sprijin pentru utilizare, Instruirea utilizatorilor si a ^^S^adnflnîș^atqji^r^istemelor. Se vor formula cerințe clare cu privire la documentarea proiectului, ^^slâȘrifofiire descântate si performanta, la garanție si la raportarea pe durata implementării. ^^La^planificarea duratei activitatii au fost avute în vedere atât termenele necesare pentru ^'elaborarea propriu-zisa a documentației, cât si procesele de aprobare interna si de către ANAP, Inclusiv posibilele respingeri care vor necesita completări si modificări.

Amplasamente

Rezultate previzionate


Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;                                        ,<T

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezuljat de proiect:

- Rezultat proiect 2: Platformă informatică front-office^^țjp „portal’ pentru asigurarea accesului onllne la serviciile gestion^exc^fjv ă^mdnjcigfo, inclusiv componentă de hartă geospațialâ, achiziționate, configuratejși.imăementâWS^^

_

Derulare procedura licitație deschisa,      După finalizarea documentatiei de atribuire, aceasta va fi transmisa spre avizare către ANAP,

evaluare oferte, semnare contract         se vor face eventlialeie modificări si completări solicitate, după care documentația se va

August 2019- Noiembrie 2019 publica îrî^ȘÎCĂ^

\ ■’        Pe penoap^jde elaborare a ofertelor echipa de proiect si reprezentanții compartimentului IT vor

UAT MUNICIPIUL BACĂU •țl&nl^b^riS^ri, în măsură în care acestea vorfi solicitate de către potențialii ofertant! interesați. ’

;'■        * ■ s’ejecțîa furnizorului va fi realizata cu respectarea următoarelor principii;

' - V?: Specificația tehnica va fi neutra din punct de vedere tehnologic, permițând participarea tuturor ■' furnizorilor care respecta anumite standarde calitative si profesionale, inclusiv de experiența ’    * similara relevanta.

- Caietul de sarcini si specificația tehnica vorfi realizate astfel Incat sa se poata obține pachetul de echipamente, aplicații si servicii optim din punct de vedere al instituției, asigurându-se Inclusiv integrarea cu sistemele hardware si software existente in acest moment si care sa asigure o eficienta maxima a cheltuirii fondurilor, în paralel cu asigurarea nivelului tehnic necesar. Se va utiliza criteriul de atribuire "cel mal bun raport calitate-pret".

După depunerea ofertelor va urma etapa de evaluare a acestora, de către o comisie numita prin Decizie a Primarului.

în cadrul planificării duratei acestei activîtatl a fost avuta în vedere necesitatea asigurării timpului necesar pentru evaluarea unui număr mal mare de oferte, Inclusiv pentru formularea de întrebări sl răspunsuri de clarificare, precum sl pentru etapele Intermediare de avizare a rapoartelor intermediare de evaluare, în cazul nominalizării unor observatori externi. După finalizarea evaluării sl stabilirea câștigătorului prin aplicarea criteriului de atribuire ales, a fost avuta în vedere perioada legala de așteptare, urmata de semnarea contractului. Durata planificata a derulării procedurii a fost estimata având în vedere experiențe similare ale beneficiarului, ținând cont de realitățile birocratice aplicabile în cadrul administrației si posibilitatea existentei unor contestații care vor trebui soluționate.

Amplasamente

Rezultate previzionale Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

- Rezultat proiect 2: Platformă Informatică front-office de tip „portal" pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, Inclusiv componentă de hartă geospațială, achiziționate, configurate și implementate

Livrare si instalare echipamente           Prima etapa de implementare a soluției informatice, după semnarea contractului, consta în

livrarea si instalarea echipamentelor care vor susține funcționarea aplicațiilor Informatice. Noiembrie 2019 - Februarie 2020 Se vor achiziționa, livra si Instala la sediul Primăriei următoarele echipamente:

 • 1. Server pentru vîrtuallzara (1 buoatâ)

UAT MUNICIPIUL BACĂU Acest echipament hardware va permite virtualizarea unui număr de 3 servere logice care vor permite rularea următoarelor platforme software achiziționate în cadrul proiectului:

 • - platformă portal servicii electronice (cu utilizare externă)

 • - platformă portal public G1S (cu utilizare externă)        &

 • - platformă management parcari (cu utilizare externăi (țin ffgrtăi și de pe mobil)

£•£-•••?. • •

Specificațiile serverului avut în vedere, care să permită puterea dB. procesare și să Includă spațiul de stocare necesar pentru bazele de datejal® aplicațiilor, sunt următoarele: -2xCPU8core -128 GB RAM            -r                         \

-4xSSD480GB DWPD3.6

-4 X HDD 600GB 15000 rpm . -y \'f-,

-6 x 1Gbps ethernet (conexiuni rețea) ?

-Surse de alimentare redundante^ --Sistem de operare inclus, pentru 3mașlnl virtuale fBî. A 2^^ntnaljlnțeraciiv pentru servicii electronice si management documente (1 bucata) es,s un infochîosc avansat, care permite utilizatorului atât utilizarea electronice interactive, cât si predarea si respectiv ridicarea de documente. y^{^unctiorialitâfiî'esechipamentuiui sunt descrise succint în continuare:

X??! -încorporează ecran tactil, tasta tura antivandal, trackball pentru navigare pe ecran, '"-permite apelarea serviciilor electronice programate (introducerea de date, navigare prin formularele web)

 • - încorporează cititor de carte de identitate pentru preluarea automata a datelor de identificare ale utilizatorului, date care apoi pot fi automat înregistrate în câmpurile relevante din formularele web afișate pe ecran, în scopul ușurării activitatii de introducere a datelor de către utilizatorul echipamentului

-încorporează inscriptorsi cititor de coduri de bare, pentru recunoașterea identificatorului unui document deja depus la registratura si regăsirea în bazele de date a stadiului rezolvării acestui document

 • - încorporează POS pentru realizarea plăților electronice cu card-ul bancar, plăti aferente diferitelor servicii care se prestează de către Primarie^baza plătii unei taxe

 • - permite preluarea sl scanarea automata a dgcumențetoȘde la utilizator: în cazul în care un utilizator dorește sa depună o cerei^crisa^pd^pl^mpJWț'O la o cerere deja transmisa si pentru care este necesara transmite^ranpfâgSumferil^u^rt, atunci poate Introduce printr-o fanta documentele respective în temjinaîul'thte^O^ Pe măsură ce documentele sunt preluate de echipament, acesta le sGaneazaîn rnod âUom«({(scanare A4, fata-verso). După ce sunt introduse toate documentele, utilizatorului f se eliberează o dovada tipărită a documentelor pe care le-a predatterminalului. Documentele primite de terminal sunt capsate si depozitate în terminal, într-un compartiment special, care poate fi golit periodic. In cazul în care utilizatorul doreste‘‘sa întferupa procesul de predare a documentelor, înainte de finalizarea acestuia,

t atonei, termjnalurfrebpie sa retumeze toate foile deja acceptate,

Bemit^elițjprșrea'Unor documente tipărite si stampilate, care sa poata fi utilizate în forma 'fizica'/Peritrd 'Șiiuatiile în care solicitantii doresc, din diferite motive, sa li se elibereze dqpumente de raspuns în format scris si nu electronic, atunci ei pot utiliza terminalul interactiv -/<>ca alternativa rapida care nu presupune tipărirea prealabila a documentelor în back-office si .■ - ridicarea acestora de la ghișee, evitând astfel cozile de la ghișee. Documentele elaborate ' electronic în cadrul Primăriei si păstrate în baza de date a platformei de management al documentelor si de arhivare electronica pot fi tipărite de către solicitant direct la terminalul interactiv, după identificarea solicitantului si a cererii acestuia. Documentele eliberate prin intermediul terminalului pot fi stampilate automat ia eliberare, în cazul în care acest lucru este necesar.

Echipamentul trebuie sa includă software de management care sa permită monitorizarea sa prin rețea, pentru a se putea urmări gradul de încărcare cu documente, nivelul consumabilelor sau eventualele incidente operaționale.

 • - Terminalul va fi dotat cu receptor telefonic pentru a permite intrarea în legătura a utilizatorului cu un serviciu de suport, în cazul în care acest lucru este necesar.

3. Echipament backup date

Se va achiziționa si livra un echipament de tip NAS (NetWork Area Storage) care va fl utilizat pentru salvarea periodica a unor copii de siguranța ale bazelor de date aferente platformelor software implementate In cadrai proiectului.

Specificațiile tehnice ale echipamentului sunt următoarele:

 • - Echipament NAS rackabil

 • - 4 HDD x 4TB

După livrare, echipamentele vor fi instalate si configurate, apoi vor parcurge o etapa de verificare cantitativa si calitativa. In cadrul verificării calitative se vor trece în revista caracteristicile tehnice si funcționale ale echipamentelor livrate si se vor compara cu cele solicitate prin caietul de sarcini si respectiv cu cele ofertate. După finalizarea cu succes a recepției, se va semna procesul verbal de recepție pentru echipamentele livrate.

Amplasamente

Rezultate previzionate Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul Integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect

- Rezultat proiect 2: Platformă informatică front-office de tip „portal" pentru asigurarea accesului cinlinp ta serviciile gestionata exclusiv de municipiu, inclusiv componentă de hat lă geospațială, achiziționate, configurate șl Implementate

Configurare portal servicii electronice, In cadrul acestei activitati se va realiza configurarea tuturor platformelor software care permit subsistem primlrs/eliberare automata interacțiunea prin portalul web internet        .. vrîft.;,

documente, aplicații mobile                Din punct de vedere al bugetului, in cadrul acestei actiyitafia'fpșt avuta in vedere atât

Februarie 2020 - Octombrie 2020 furnizarea de platforme software pe baza de licența, căței prestarea de servicii de

implementare care sa duca la a tingereaobieritiveiorpraiectului;' UAT MUNICIPIUL BACĂU

Se vor furniza sl configura In țșdrta acestei Activitati următoarele platforme software:

 • I. Platforma portal pentru servîcire^cțrohlce "           ■’ ’î J ■'

Aplicația de tip portal se va instala'pe'un server de vlrtualizâre achiziționat in cadrul proiectului. Se va implementa o platforma portaLweb cu acces din internet prin care se vor furniza centralizat toaje^serviciile electronică de e-Admlnistratîe, promovându-se astfel conceptul de ^nAstopiȘhop^Ghiseul Unic pentru Cetateni. Acest concept transpune in practica ideea de ,        'punct umcțde acres, de înalta disponibilitate (24 ore din 24,7 zile pe săptămână), care asigura

AuJomatizarea'Șmjn dlgîtallzare a fluxurilor de informații intre cetateni si instituție, cu evitarea ^^^^îa^^orj^ufîie sl a timpului care se pierde la ghișee. Aceasta abordare este benefica atât '^^/“-CBtaterilIbr (prirTreducerea tipului necesar pentru solicitarea serviciilor), cât si funcționarilor (prin reducerea interacțiunii directe la ghișeu si reducerea efortului de introducere a datelor în V sistemele informatice).

Portalul de servicii electronice va prezenta utilizatorilor o Interfața de utilizare unitara, dar din punct de vedere tehnic portalul este o reuniune de produse si de tehnologii, astfel:

 • - platforma de baza

 • - modul de tip harta GIS

 • - modul pentru management parcari

Î.1 Aplicație de tip Portal Platforma portal va permite utilizatorilor crearea de utilizatori si de profile personale, cu incarcarea unul număr de atribute (proprietăți) care ulterior pot fi copiate automat in cadrul unor formulare, atunci când respectivul utilizatori acceseazWh anumit serviciu pentru care este necesara furnizarea respectivelor atribute alemrofifâluf^âțt Fiecare utilizator va avea in portal un spațiu privat personal in care valute a v)zualiza'ihforTȚ]at!rcu privire ia solicitările sale, va putea consulta situația fiscala, va puțea^face pjafl^ntrS'ânumite servicii sl va putea salva documente pe care le utilizează in relatiaAu-aQtoritatea locala si pe care le va putea atașa ta diferitele cereri de servicii pe care teHnltîazarâfn portal.

Portalul va permite crearea unor formulare web personalizate prin care sa se colecteze informațiile necesare pentru solicitarea unul anumit serviciu, precum si definirea unei succesiuni de .formulare web care sa compună un anumit serviciu electronic.

In prezentfsingu^e.servicii electronice oferite de Primăria Bacau sunt cete de programare la ghiseeleĂe^Stere’bi^la si respectiv pentru eliberarea cârtii de identitate, precum sl de " transmitere online a unei petiții. Cu aceste excepții, exista doar posibilitatea de a descarcă . •’. fgnȚ)dlare’‘care:.șa fiecompletate off-line. Acest tip de serviciu electronic are un grad de -' sofisticare redus, egal cu 2 si nu este o rezolvare reala a problemei, deoarece cetateanul ". ” trebuie In continuare sa se deplaseze la sediul Primăriei pentru a depune formularele si documentele însoțitoare. In contradicție cu aceasta abordare, serviciile electronice care vor fi configurate in portal in cadrul proiectului nu vor avea ca obiectiv replicarea formularelor tipărite utilizate in prezent, ci simplificarea modalității de colectare a datelor astfel încât acest proces sa fie unul intuitiv pentru solicitant. Astfel, după selectare demersului dorit, cetateanul va fi ghidat in mod intuitiv printr-o serie de ecrane in care fie va putea prelua automat date deja existente in profilul sau sau completate anterior in alte formulare, fie va introduce datele relevante demersului respectiv si va atașa documentele necesare. După completarea datelor de către solicitant, platforma portal va genera In mod automat, utilizând o biblioteca de șabloane de formulare, un formular PDF completat cu toate datele introduse de către solicitant anterior, pe care solicitantul li va putea semna electronic sl saiva in portal. Formularul PDF semnat electronic va fi insolit si de datele structurate completate de către solicitant, date care vor putea fi preluate automat in sistemele de back-office ale instituției sl, astfel, vor permite funcționarilor din back-office economisirea unui timp important care acum este aiocat introducerii de date. Din portal, documentele vor fi preluate de platforma de management al documentelor/ dosarelor si a! fluxurilor de activitati implementata ca parte a unul proiect complementar deruiat de către Primăria Bacau si transmise pe fluxul de rezolvare, conform pașilor de procesare predefiniti pentru respectivul tip de solicitare.

In cadrul proiectului se vor configura servicii electronice pentru următoarele arii de lucru ale Primăriei (servicii aflate In responsabilitatea unica a autorității locale);

 • 1. Urbanism

 • 2. Asistentă socială

 • 3. Declarare fiscală si încasare taxe si impozite

 • 4. Patrimoniu si ocupare domeniu public

 • 5. Transport

 • 6. închiriere toc de parcare 1,2. Modul harta portal public GIS

Acest modul al portalului va permite furnizarea serviciilor electronice care presupun localizarea spațială a informațiilor. Acest modul este tratat separat, Întrucât necesită integrarea cu sistemul GIS si cu baza de date geospatială existentă in cadrul Primăriei, pentru preluarea din aceasta a seturilor de date care vor fi prezentate publicului.

Prin intermediul acestui modul se vor furniza 3 servicii eioctranico, ostfol:

 • 1. Vizualizarea prin portalul GIS public a certificatelor de urbanism (CU) sl a autorizațiilor de construire (AC), pentru asigurarea publicității legale a acestor documente

Se va realiza in platforma GIS back-offlce o temă de vizualizare prin care sa se vizualizeze pe harta CU si AC emise de Primărie. Va fi posibilă selectarea Intervalului de emitere/valabilltate a! autorizațiilor vizibile In harta. La selectarea unei AC din harta se va putea vizualiza un set minimal de date aferente respectivei autorizații, date preluate prin integrare cu aplicația de management ai documentelor (nr. autorizație, beneficiar, adresa obiectivului, data emiterii, valabilitatea etc.). Se va permite cautarea după număr, adresa, nume beneficiar, denumire investiție.

In portalul pentru public se va implementa un serviciu electronic de interogare care va replica functionalitâtile disponibile in sistemul back-offlce.

 • 2. Gestionarea prin portalul GIS a procesului jde'.corisuitare'ptj^jica pentru avize de urbanism. Se vor publica si vor fi vizibile în harta toate propunerile de aprobare PUZ, zonele afectate, precum si toate documentele aferenteluturoretapelcr procesulufde consultare publica. Cetățenii vor putea transmite punctelevedere/si Vor.fi Informat! automat cu privire la evoluția procesului de avizare.

 • 3. Vizualizarea prin portalul GIS-public â Reglementărilor de.urbanism aferente unei parcele. In vederea furnizării acestui serviciu electrohic, este necesara in prealabil digitizarea si geo-referentierea tuturor planurilor dadfaanism existente, încărcarea tor in baza de date GIS Internă, extragerea reglementărilor’tehnice aferente fiecărei zone funcționale sau UTR si l^lcierea'jres^e^ivelor reglementări tehnice cu fiecare zonă funcțională in parte din hartă, 'aștfelmcâțjla selectarea din harta grafică a unei zone funcționale să se poată vizualiza direct ^g^Rneritănjaa^lcablIe acelei zone. Vor trebui astfel digitizate si georeferentlate următoarele

i|^||j^rwîde urbanism: PUG cu 28 UTR, 28 de PUZ-uri si respectiv 25 de PUD-uri. Cetățenii vor ^l^/j^baăălec^o-parceiă din hartă, vor putea vizualiza reglementările de urbanism aferente sl vofputea tipări un document cu aceste informații.

 • II. Aplicații pentru terminalul interactiv pentru servicii electronice si management documente Se vor configura in cadrul terminalului servicii electronice care sa permită depunerea si ridicarea documentelor aferente activităților de urbanism, taxe si impozite, asistenta sociala, ocupare domeniu public care se pretează la aceasta. Se va implementa de asemenea un serviciu electronic de transmitere a oricărui tip de cerere, prin selectarea acesteia dintr-un meniu configurat, inclusiv posibilitatea realizării de plăti cu cârdul pentru orice tip de taxa aferenta serviciului respectiv.

 • III. Aplicație mobila servicii electronice (harta sesizari^vlzualizare/plata taxe)

In acest moment exista o aplicație mobila disponibila’ceiâțenilor municipiului Bacau, care include doua funcționalități: transmiterea de_sesLza"ri’(fara ppsibilitatea vizualizării acestora pe harta) si respectiv primirea de infon^riî"Aceaș|a |plfratie^ste limitata in funcționalități si nu exista niciun fel de integrare cu slsțeri^.țe.back^igtoe aleSR^mariel care sa permite vizualizarea de Informații din aceste sisteme,                              '

Pentru a realiza o modernizare a fdn^onălitatilGbde corntjnicare mobila intre cetatenl si Primărie, se va achiziționa sî implementa o aplicatie pentru dispozitive mobile care să permită accesarea serviciilor electronice de vTzuallzare a harții de sesizări, vizualizarea situației fiscale, împreună cu posibilitatea plătii obligațiilor fiscale. De asemenea, va fi posibila plata locului de parcare,-precurn sl vizualizarea disponibilității tocurilor de parcare. Aplicația mobila va fi

} F integrată ’cu-portâlul de servicii electronice si cu sistemele software din back-offlce, pentru -^accesarea datelor .(de exemplu stadiul rezolvării unei sesizări). Aplicația mobila va fi integrata la , ''nîvetde cont8e:ytllizător cu platforma portal, astfel încât orice notificare primita de către

• : -   ",: ? , cetățean in portal va fi vizibila si in aplicația mobila.

’ ’ ■■-/AiTdt-Jn cadrul acestei activltati se va realiza integrarea intre portalul de servicii electronice sî

-',   ’ .-. -aplicația existenta de taxe si impozite locale. Aceasta integrare este necesara pentru ca datele

■' Introduse de către cetateni in portal, pentru Înregistrarea bunurilor supuse impozitării, sa poata fi preluate automat in cadrul aplicației de taxe si impozite, fara a mai fi necesara introducerea lor manuala. De asemenea, integrarea este necesara pentru preluarea si afișarea in cadrul portalului (In contul unui utilizator) si a aplicației mobile a informațiilor privind Istoricul fiscal asociat unui rol sau unei matricole fiscale.

Amplasamente

Rezultate previzionate Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

- Rezultat proiect 2: Platformă informatică frant-office de tip „portal" pentru asigurarea accesului Online ta serviciile gestionate exclusiv de municipiu, Inclusiv componentă de hartă geospațială, achiziționate, configurate și Implementate

Actlvitati de integrare finala a sistemelor si După finalizarea activităților de construire a sistemului informatic, se va trece ia activitatile de operațional izare servicii electronice        integrare finala cu platforma de managementul documentelor.

Octombrie 2020 - Decembrie 2020 Astfel, se va realiza integrarea intre portalul de servicii electronice e-Adminlstratîe si platforma

UAT MUNICIPIUL BACĂU

pentru managementul documentelor, astfel încât toate solicitările primite prin portal sa fie automat preluate in registratura, apoi transmise pe fluxurile relevante de operare, in vederea rezolvării. La finalul procesului, după ce documentele finale au fost create si aprobate in cadrul Instituției prin semnare electronica, ele vor putea fi descarnate de către solicitant direct din portal, In baza unei notificări primite automat in portal si a unui mesaj email de avertizare. Alternativ, in cazul in care dorește acest lucru, solicitantul se poate prezenta la sediul Primăriei si, utilizând terminalul interactiv pentru accesul la servicii electronice si managementul documentelor, va putea genera tipărirea documentului in forma fizica.

La finalul acestor actlvitati de integrare, serviciile electronice vor fi oporationsllzate si vor fi gata pentru testarea funcționala.

Amplasamente

Rezultate provizionatc


Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin urmatoruirezultatde proiect:

- Rezultat proiect 2: Platformă informatică fronț^pffîcdde iip^țfgrtal" pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate excluslvde municipiu, Inclusiv componentă de hartă geospațială, achiziționate, configurate.și Implementate^ <£'■'

Actlvitati Instruire utilizatori si               După finalizarea actlvitatitor de testare, va'demara programuîde instruire a grupului tinta format

administratori (grup tinta)                  din personalul primăriei care va utiliza sistemele informatice. Am estimat un număr de 40 de

Ianuarie 2021 - Februarie 2021 aogajati ai compartimentelor urbanism, asistenta sociala, patrimoniu, transport, taxe sl ^^ozite^țT care vor participa la cursurile de pregătire in vederea utilizării sistemelor

HAT MUNICIPIUL BACĂU înjmfria'tic^Mn^elluni de câte 10 persoane. Instruirea se va desfasura la sediul beneficiarului si

j*_________*____<r__-A*   ;______i______*r-__


A y^^^sta^atWn^ictivitati de prezentare teoretica, cât si in actlvitati de simulare practica a ^^m'odati^ții dejreăîizare a sarcinilor uzuale de zi cu zi ale viitorilor utilizatori ai sistemelor ''^Unfomi'aHce/lristruirea va acoperi toate fluxurile de lucru implementate In cadrul sistemelor IA informatice, inclusiv componenta de back-ofiice a fluxurilor dB servicii electronice prin portal, V'^astfel încât funcționarii sa inteleaga modul in care vor trebui sa gestioneze solicitările sosite prin intermediul portalului.

Seva organiza de asemenea o sesiune de instruire pentru viitorii administratori ai platformelor Informatice hardware sl software.

Manualele de instruire vor conține secțiuni privind temele orizontale; dezvoltare durabila, protejarea mediului Înconjurător, schimbări climatice si la utilizarea eficienta a resurselor existente; si egalitatea de sanse, nediscriminarea si egalitatea de gen, a egalitarii de sanse pentru totl, fara discriminare in funcție de gen, rasa, origine etnica, religie, handicap, varsta, orientare sexuala, toate acestea vor fi insolite de exemple practice cu scopul de a conștientiza persoanele despre importanta acestora.

Totodată, in cadrul cursului lectorul va face o prezenfajeja principiului cgalitaiii de sanse, promovarea egalitarii de sanse intre femei șj jiariiaitijșflklprincJpiile dezvoltării durabile. Aceste prezentări vor fi Insolite de e^emple^^^^^e^templu; utilizarea hârtiei reciclablle, mesaj in corespondenta electronica^T^BSISS^O^f f^ajfdpar daca este absolut necesar. Reciclează sl protejează mediul in<xnjiIri^i^W|fl| Activitatile de instruire au fost planificate peMirațMfunei luni, după finalizarea testării funcționale, astfel Încât sa existe o perioada de lluna după finalizarea sesiunilor de instruire in care utilizatorii ș'a beneficieze de sprijinul la fata locului din partea furnizorului sistemelor informatice.

se vor finaliza cu evaluări ale nivelului de cunoștințe acumulate de

Amplasamente 'A\-

Rezultate prevîzionate- Rezultat program 5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurllor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

- Rezultat proiect 4:40persoane instruite din cadrul Primăriei Municipiului Bacău pentru procesarea cererilorîn format electronic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect

Testare, recepție si sprijin inițial operare în cadrul acestei activități sunt prevăzute activitățile de testare care să confirme faptul că toate

sisteme

componentele tehnicB ale platformelor informatice, hardware și software, sunt funcționale și

Decembrie 2020 - Martie 2021 utilizabile conform cerințelor funcționale stabilite inițial și respectă obiectivele și rezultatele proiectului.

UAT MUNICIPIUL BACĂU Testarea se va realiza în baza unor scenarii de testare pregătite de către furnizor și aprobate de către beneficiar, care vor permite verificarea și validarea tuturor cerințelor caietului de sarcini care a stat la baza selecției furnizorului și a implementării soluției tehnice, în cadrul testării se vor avea în vedere nu numai cerințele funcționale, ci și aspectele legate de

ușurința în utilizare, ergonomia și design-ul interfețelor, intuit!vitatea funcțiilor disponibile și a utilizării acestora. Aceste aspecte sunt importante în special în cazul portalului de servicii electronice, deoarece ușurința în utilizare este un factor determinant în vederea creșterii gradului de adopție de către utilizatori a portalului și a alternativei electronice a serviciilor furnizate în mod tradițional la ghișeu.

După finalizarea cu succes a tuturor testelor funcționale pentru produsele software furnizate, dezvoltate sau configurate, se va realiza recepția sistemului Informatic Integrat de către beneficiar. Aceste activități de testare este estimat să dureze 1 lună.

Ulterior finalizării activităților de testare și recepție a sistemului informatic, a fost prevăzută o perioadă suplimentară de 2 luni în care furnizorul va oferi sprijin la sediu! beneficiarului în vederea operării sistemului, fiind astfel disponibil pentru a răspunde eventualelor probleme operaționale inerente asociate demarării utilizării unor sisteme informatice de asemenea anvergură.

Amplasamente

Rezultate previzionale

Activitate: Constituire arhiva electronica retrodlgitallzala

Subactivități

Finalizarea si aprobarea documentației de în cadrul acestei activități se (raJ^alj^^ojâumlențaiTă'hece§arâ'pefi]tnj achiziția serviciilor de achiziție servicii arhivare electronica retrodigitalîzare a arhivei de documente aPrimăriei. Docurrientația va fi supusă aprobării iunie 2019 - August 2019 interne, apoi transmisă către ANAPjri.vederea avizării și publicării în SICAP.

Această activitate a fost planificată să demareze după finalizarea activității de .Analiza procese UAT MUNICIPIUL BACĂU .actuale sî documentarea cerințelor funcționale pentni serviciile electronice", deoarece în cadrul ț^^ei^âur^liactivitățl se vor stabili categoriile de informații care se vor colecta prin îhîeifhediutjseM’ciilor electronice, Informații care pot fi utilizate pentru indexarea formularelor .dled^jiceirarismise de către cetățeni înainte de salvarea acestora în cadrul arhivei ^f^^§le;ctighjce.^sțfelJ se va asigura coerența metadatelor utilizate pentru indexarea fiecărui tip de indiferent că acesta este primit sub formă electronică prin portal, sau este scanat în cadrul registraturii sau este obținut prin retrodigîtaîizarea arhivei istorice.

**' în cadrul documentației var fi descrise tipurile și cantitățile de documente care vor trebui scanate șl procesate, precum și metadatele care vor trebui colectate pentru fiecare tip de document în parte, astfel încât rezultatul digitizării arhivei să poată duce la scăderea semnificativă a timpilor necesari pentru regăsirea documentelor.

Având în vedere anvergura arhivei istorice a instituției și limitele bugetare ale proiectului, au fost selectate în vederea retrodigitallzării documente care au legătură cu domeniile de activitate pentru care se dezvoltă servicii electronice, documente care prezintă valoare operațională deosebită din perspectiva utilizării lor în activitățile prezente.

Astfel, vor fi digitalizate următoarele categorii de documente din cadrul arhivei fizice (cantitățile sunt estimative la acest moment, cantitățile finale se yof.stablII la momentul elaborării documentației de atribuire, cu respectarea încadrării îni>ugetul maxim alocat activității de retrodigitalîzare): Documente taxe și impozite:

 • 1. dosare auto

 • 2. dosare clădiri P.F.              fa#;’

 • 3. dosare clădiri P.J.

 • 4. concesiuni

Motivațiile retrodjgltalizării acestor documente sunt legate de nevoia de acces la aceste documente în țesătură cu solicitări ale:

, .   ;      - ANAF Mnpro&iffira.de executare silita sunt necesare copii ale actelor de proprietate

" '        t execuțojiloTjudecatqfesti - se solitica copil ale actelor de proprietate

riajfe jnstituStiale Statului (politie, judecătorie) solicită copii ale actelor de proprietate sau ale ;; XațeîpX^^^®5riBre 'n evidentele fiscale

' ■ - ăitbr^ervicirdin primărie (registrul agricol, urbanism, fond locativ, patrimoniu) care au nevoie ■. .^.de diferite acte din dosarele fiscale pentru realizarea propriilor activități specifice

*• {Toate aceste activitati sunt mari consumatoare de timp si de resurse (umane si materiale), deoarece necesită cautarea in arhiva fizica, realizarea de copii ale actelor, apoi repunere in arhiva.

De asemenea, se are în vedere retrodigîtaîizarea următoarelor categorii de documente aferente activități compartimentului de urbanism:

 • 5. Autorizații de construire 10 ani (160 de dosare de arhiva/an)

 • 6. Certificate de urbanism 5 ani (80 de dosare de arhiva/an)

Digitallzarea acestor documente este necesara deoarece in multe situații se solicita prelungirea acestor documente după expirarea perioadelor inițiale de valabilitate, ceea ce necesita cautarea dosarului original si verificarea acestuia. De asemenea, la finalizarea lucrărilor de construcții, In cadrul activităților de recepție, este necesara verificarea dosarului original de avizare, ceea ce implica timp pierdut cu cautarea dosarelor in arhiva (In condițiile in care unele lucrări se pot prelungi si peste 3 ani). In cazul In care documentele ar putea fi accesate electronic, timpii necesari pentru rezolvarea solicitărilor de prelungire, precum si pentru programarea recepțiilor, ar fi semnificativ scurtați.

O a treia categorie de documente care se vor digitalîza este cea a hotărârilor de Consiliu Local. Digitalizarea acestora este necesara deoarece foarte frecvent este necesar sa se afle condițiile In care un anumit bun din patrimoniul local a fost concesionat sau vândut, sau condițiile in care o anumita investiție a fost aprobata -fara insa a se cunoaște numărul hotărârii de Consiliu Local prin care respectiva decizie a fost luata, in aceste condiții, aflarea informației este complicata sî mare consumatoare de timp. Prin digitaiizarea documentelor sl atașarea formei text a acestora va fi posibila cautarea „full text" in tot volumul de documente si regăsirea imediata a informației necesare.

Total general pagini estimat pentru retro-digitalizare: 2.400.000paginî

Cantitățile estimate sunt aproximative, întrucât nu se cunoaște cu exactitate câte dintre pagini sunt scrise față/verso. De asemenea, în cazul documentațiilor de urbanism, există planșe tehnice de format mare a căror procesare costă semnificativ mai mult decăt procesarea unei pagini A4, Iar cantitatea acestora nu se poate cunoaște la acest moment.

In cadrul bugetului proiectului a fost prevăzută o sumă care, în baza ofertei de preț obținute, permite digitaiizarea unul număr echivalent de 2.467.584 pagini A4.

Amplasamente

Rezultate previzionale Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;                                             .

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rraultaLdeproiect:

- Rezultat proiect 3: Arhivă electronică de doctmer^&nWifeîși accesibilă

Derulare procedura licitație deschisa, evaluare oferte, semnare contract

August 2019- Noiembrie 2019

UAT MUNICIPIUL BACAU


-----------------: —... .............\ ------------- In cadrul acestei activități au fost programațeCactivitățile de furnizare a răspunsurilor de clarificare pe durata perioadei de elaborare "a ofertelor, apoi cele de evaluare a ofertelor și respectiv de atribuire șl semnare ă-contractului de servicii de'retrodigitalizare a arhivei istorice.

Amplasamente

.V'


te---

Rezultate previrionafe^R^zuKarprogram 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni X®?-’ implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

- Rezultat proiect 3: Arhivă electronică de documente constituită și accesibilă

Derulare activîtati de retrodigitalizare a După semnarea contractului de prestare a serviciilor de retrodlgitalizare va demara procesul de

arhivei

scanare și procesare a documentelor din arhivă. După procesare, documentele vor fl retumate

Noiembrie 2019 - August 2020 în formatul fizic, iar rezultatul procesului de scanare și-indexare (extragere a metadatelor) va fi furnizat pe suport optic sau magnetic și va fi 'ncărcat'îri;baza de date a platformei de

UAT MUNICIPIUL BACĂU management al arhivei electronice, devenind_.disponibipperiiru accesare șl studiere utilizatorilor cărora li se vor acorda drepturi în acest'$eris;^^^§:^?â^ Acestei activități l-a fost alocata o                                care însă poate fi extinsă cu

încă 5 luni în cazul în care va fi neceșar^^.^ăts^âfecteze'ăata de finalizare a proiectului.

Amplasamente

Rezultate previzionale Rezultat program 3; Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel ■loca!corelate cu Planul Integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni : f • ;=;impîementate;:‘.

. Âceșțrezuitat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:

‘         •. V'V.

/ ,        Rezultat proiect 3: Arhivă electronică de documente constituită și accesibilă

import documente digitalizate in platforma software de gestiune a arhivei electronice

Octombrie 2020 - Noiembrie 2020


După finalizarea activității de retrodlgitalizare (sau periodic după procesarea unei tranșe de documente), versiunea digitală vă fi încărcată în baza de date a platformei de arhivare electronică, achizîlionata ca parte a unui proiect complementar aflat deja in implementare.

UAT MUNICIPIUL BACÂU

Amplasamente

Rezultate previzionale


Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect: - Rezultat proiect 3: Arhivă electronică de documente constituită și accesibilă

Activitate: Achiziție informare si publicitate

Subactivități

Achiziție informare sl publicitate

In cadrul acestei activitati se vor realiza achizițiile serviciilor de publicitate a proiectului: materiale informare sl publicitate pentru sesiunile de instrulre/conferinte, materiale pentru

Februarie 2019 - Martie 2019 implementarea planului de atragere a utilizatorilor și anunțurile de presa.

Tipul de contract va fi produse, acestea având ponderea valorica cea mai mare în cadrul UAT MUNICIPIUL BACĂU contractului.

Amplasamente

Rezultate previzionate

Publicare anunț demarare proiect si informare site

Martie 2019 - Martie 2019


UAT MUNICIPIUL BACĂU


In cadrul acestei actlvitati se va elabora si publlpa anunțul de presa privind demararea proiectului, respectiv se va publica pe pagina țde.irilerri.eț a instituției a scurtă descrierea proiectului, care sa cuprindă informații privindrtitlu,'denumire'beneficiar, scop, obiective specifice, rezultate, data de începere. perioada de implementare, valoarea totala (defalcata pe surse de finanțare);          i'- -     \J-.:„.. %.î-'z

Amplasamente

Rezultate previzionate


*

~ ..... ...... _ "" ' ..............

Elaborare si producție produse \-^. ''v.Pedoatâ'dLjrata proiectului se vor lua masurile necesare pentru popularizarea finanțării tiparite/personalizate                      âcdrdate de CE prin POCA. Va fi avuta în vedere respectarea condițiilor minime de vizibilitate a

Martie 2019 - Martie 2021’' proiectului sl finanțării precizate de ghidul solicitantului.

In cadrul acestei activitatl se vor elabora, publicași distribui materialele de informare si UAT MUNICIPIUL BACĂU publicitate: afișe A2, mape, pixuri, pliante, roll-up, inclusiv materiale promoționale pentru implementarea planului de atragere a utilizatorilor portalului (pliante pentru distribuirea la ghișeu și afișe autocolante)

Toate materialele publicitare vor fi elaborate in condițiile prevăzute de Manualul de Identitate Vizuala, iar rolul acestora este de a creste vizibilitatea proiectului in rândul grupului tinta identificat sl a altor persoane afectate/ interesate de implementarea proiectului, de a face cunoscute rezultatele preconizate dar si de a asigura un plus de transparenta programului operațional finanțator.                                  .

Realizarea de materiale de informare/publicitate carese:jyrir distribui în cadrul sesiunilor de instruire/conferințelor vizează următoarele:^*^

 • - realizarea si expunerea unui afiș d^ensjune.^țrare'VajCpnțlne informații cu privire la proiect: tillu, denumire beneficiar, scop, obiăSve:|pjsclfi«^rezultaterdata de începere, perioada de implementare, valoarea totala (defalcata pețsurspfdă finanțare). Afișul vor fi amplasat la sediul Primăriei Municipiului, într-un ioc vizlbl-pulslicului^1"

 • - mape personalizate: se vor distribui'mape participantllor la sesiunile de instruire (40 persoane) si Idcdnferinte initlala/finala (100 persoane), In total 140 mape

 • - pixuri personalizate: se vor distribui pixuri participantllor la sesiunile de instruire (40 persoane)

■     ! si la’c'onferinte iriitiăla/finala finala (100 persoane), in total 140 pixuri

-              ^lljUP4;Ș^y^r.achiz(țlpna 2 roll-up-uri, care se vor amplasa in cadrul conferințelor st al

,*și^i^@'rsd|^tnjfre'''d Ia sediile de registratura (lucrul cu publicul) ale Primăriei si Direcției de

4 ’ • Taxe si Impozite.

 • - Pliante prezentare proiect (distribuite in cadrul conferințe finale, la ghișee sau in puncte cu trafflc semnificativ din municipiu) -20.000

-200 Postere A2 în locuri de maxima vizibilitate (de exemplu in stațiile de transport în comun)

Materialele ditrlbuite la ghișeu și expuse în puncte cu vlzibiliate pentru cetățeni fac parte din implementarea Planul de atragere a utilizatorilor vizați la serviciile electronice oferite prin portalul primăriei.

Amplasamente

Rezultate previzionate

Organizare conferința demarare proiect Se va organiza o conferința de demarare a proiectului (50 participant!)

Martie 2019 - Aprilie 2019

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultate previzionale

Organizare conferința închidere proiect Se va organiza o conferința ds finalizare a proiectului (50 participanti)

Aprilie 2021 - Aprilie 2021

UAT MUNICIPIUL BACĂU

Amplasamente

Rezultate p re vizionate

4Ț-.

__________________________________________________iiicu___

Publicare anunț finalizare proiect

Aprilie 2021 - Aprilie 2021

UAT MUNICIPIUL BACĂU


Se va publica anunțul final cu rezultatele proiectilul          ;

• 4-y \y ' y. '   . y.i

Amplasamente


DURATA PROIECTULUI: 27 luni 'Buget - Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea: Management de proiect

Subactivitatea: Managementul intern de proiect

Categorie cheltuială ellgibilă:S - cheltuieli aferente managementului de proiect

Subcategcrie cheltuială eligibîlă:21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - Asistent manager de proiect

Achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

^/jCariUtațe^

1296 ore

Preț unitar (fără TVA) [LEII

40.00

Valoare totală [LEIj - \ \

51,840.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

51,840.00

Văipare t6fâfă;eliglbjlă'[LE lj -

51,840.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

£;.LVal^t^]^difneei^ibjlâ'p^U .< t

0.00

Eligibil [LEI]

51,840.00

' Contribuția proprie eligibilă'JLEI]

1,036.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

'         Public [LEI]

51,840.00

Neeligibil [LEI]

0.00;

Nerambursabil [LEI]

50,80320

TVA Neeligibil [LEI]

<&o.obi|i

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat X Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

"Numărul estimat de ore a fost calculat avand in vedere un număr de -48 ore/luna, pentru un număr de 27 luni (durata totala a proiectului) Rata orara a fost estimata conform datelor privind costurile salariale reale ale unor persoane cu experiența si competentele necesare pentru aceasta poziție, angajate in cadrul Municipiului Bacau in conformitate cu Legea salarizării nr. 153/2017 si HG 325/2018,"

Documente justificative

Activitatea: Management de proiect

Subactivitatea: Managementul intern de proiect                        feA

Categorie cheltuială ellgibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

Subcategoria cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

Descrierea cheltuielii r

Cheltuieli salariale - Responsabil financiar

Achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1296 ore

Preț unitar (fără TVA) [LEÎ]

40.00

Valoare totală [LEI]

51,840.00

Valoare totală (fărâ TVA) [LEI]

51,840.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

51,840.00

Vaioare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibiîă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

51,840.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,036.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

51,840.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

50,803.20

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Numărul estimat de ore a fost calculat avand in vedere un număr de 48 ore/luna, pentru un număr de 27 luni (durata totala a proiectului) Rata orara a fost estimata conform datelor privind costurile salariate reale ale unor persoane cu experiența si competentele necesare pentru aceasta poziție, angajate in cadrul Municipiului Bacau in conformitate cu Legea salarizării nr. 153/2017 si HG 325/2018."

Documente justificative

Activitatea: Management de proiect

Subactivîtatea: Managementul intern de proiect

Gatogorio cheltuială eligibîîă'.O - cheltuieli alei ente managementului de proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiect

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - Manager proiect

■. V

Achiziție;

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

1296 ore

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

62.00

■'Vaidare totala [LEI] (' < ;-

•   80,352.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

80,352.00

■ ^Valoare totală ellgibilă’[LEI]

80,352.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

.Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

80,352.00?

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,607.04

TVA eligibil [LE|]

Public [LEI]

80,352.00

Neeligibil [LEIJ'fe^           '”61'00®

WANeeligibii[LE!]g^W

Nerambursabil [LEI]

78,744.96

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Numărul estimat de ore a fost calculat avand rn vedere un număr de 48 ore/luna, pentru un număr de 27 luni (durata totala a proiectului) Rata orara a fost estimata conform datelor privind costurile salariale reale ale unor persoane cu experiența si competentele necesare pentru aceasta poziție, angajate In cadrul Municipiului Bacau in conformitate cu Legea salarizării nr7.J53/2017 si HG 325/2018."

Documente justificative

Activitatea: Management de proiect                     ;

Subactivîtatea: Managementuljntern de proiect

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă:21chelfiiieli salariale cu echipa de management proiect

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli salariale - Responsabil achiziții

Achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

336 ore

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

40.00

Valoare totală [LEI]

13,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

13,440.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

13,440.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeliglbilâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

13,440.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

268.80

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

13,440.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

13,171.20

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Numărul estimat de ore a fost calculat avand in vedere un număr de 48 ore/luna, pentru un număr de 7 luni

Rata orara a fost estimata conform datelor privind costurile salariale reale ale unor persoane cu experiența sl competentele necesare pentru aceasta poziție, angajate In cadrul Municipiului Bacau In conformitate cu Legea salarizării nr. 153/2017 si HG 325/2018."

Documente Justificative

Activitatea: Management de proiect

Subactlvitatea: Managementul intern de proiect

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect Subcategorie cheltuială el igibilă :21 - cheltuieli salariate cu echipa de management proiect f? :?'

Descrierea cheltuielii                                                                   p/; ‘hL<p> "V: /

Cheltuieli salariate - Responsabil tehnic (!T)                                                                   <'•

Achiziție:                                                            c.-j;                'p-

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

%'1         Cantitate:

1296 ore

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

40.00;

* •'        Valoare totală [LEI]

51,840.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

Valoare totală eligibilă [LE 1]

51,840.00

Valoare TVA [LEIJ

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [IO

$gâb$\51(84O.O0$

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,036.80

TVA eligibil [LE1]W          0.00

Public [LEI]

51,840.00

Neellgibil [LEI]'

0.00

Nerambursabil [LEI]

50,803.20

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii                                                                 ț

"Numărul estimat de ore a fost calculat avand in vedere un număr de 48 ore/lun^j?entritunmLunăWe«7Juni (durata totala a proiectului) Rata orara a fost estimata conform datelor privind costurile salariate reale ale un^ffpșrșpan^d^^dtj.ento si competentele necesare pentru aceasta poziție, angajate in cadrul Municipiului Bacau in conformitate cu^L'egea?salafizării nr. 153/2017 si HG 325/2018.'1

Documente justificative

Activitatea: Documentarea cerințelor funcționate pentru jrnpteifțentarea de servicii electronice

S ubacfîvitatea: Analiză procese actuale si documentarea cerințelor funcționale penru serviciile electronice

Categorie cheltuială eligibflă:29 (țheKQîfeJi cu servicii

Subcategorie cheltulalătelîgibilă: 100 - cheltuieli pentru consultanță și expBrtJză, inclusiv pentru elaborare PMUD

Descrierea cheltuielii

Servicii de consultanta pentru Analiza proceselor existente si proiectarea noilor procese electronice

Achiziție: Consultanta analiza/design procese

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

130,000.00

Valoare totală [LEI]

154,700.00

Valoare loială (fără TVA) [LEI]

130,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

154,700.00

Valoare TVA [LEI]

24,700.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

130,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

3,094.00

TVA eligibil [LEI]

24,700.00

Public [LEI]

154,700.00

Neeliglbll [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

151,606.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

« r* au

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategorla de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Aceste servicii sunt necesare după demararea proiectului pentru a realiza analiza fluxurilor de documente sl de activltat! actuale, care vor fi afectate de implementarea portalului de servicii electronice, si pentru a stabili modul concret in care acestea vor fi modificate prin transpunerea în format electronic. In urma prestării acestor servicii va rezulta un document cu specificații funcționale, care va sta la baza întocmirii caietului de sarcini pentru achiziționarea platformelor informatice de tip portal si a modulelor specializate de aplicații pentru managementul documentelor si care va descrie modalitata concreta in care va fi configurat fiecare serviciu electronic in parte.

Costul serviciilor a fost estimat pe baza ofertei atașate."

Documente Justificative

Oferta consultanta analiza de busîness.pdf - Servicii analiza de business

■ ~ —---1--—---------------------------------------------------—-----

Activitatea: Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de.Mun:’ Bacau Subacttvitatea: Livrare sl instalare echipamente

Categorie cheltuială eilgibilă:28 - cheltuieli de tip FEDR

Subcategorie cheltuială eligibllă:99 - cheltuieli de tip FEDR            "

Descrierea cheltuielii

Server de virtualizare pentru aplicații


Achiziție: Implementarea unei platforme InfotmaTlc^^-M

Tip cheltuiă^^jC

Heiluîală“directlk?‘

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEIjtțg

76,800.00

Valoare totală [LEI]

91,392.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

76,800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

91,392.00

Valoare TVA (LEI]

14,592.00

Valoare totală neellgibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

76,800.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,827.84

TVA eligibil [LEI]

14,592.00

Public [LEI]

91,392.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabll [LEI]

89,564.16

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategorla de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

A?


"Echipamentul de tip server este necesar pentru instalarea următoarelor module de aplicații:

 • 1. Portal pentru serviciile electrqrilce

 • 2. Componenta portal public GIS                            ?

Se va achiziționa un server fizic pe care sevor configura4 servere virtuale, pentru componentele identificate mai sus. Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate?

Documente justificative

Bacau_Oferta server virtualizare.pdf 4 Server virtuallzare

Activitatea: Platforma front oftice pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subactivitatea: Livrare sl instalare echipamente

Categorie cheltuială eligIbîlă:28 - cheltuieli de tip FEDR

Subcategorie cheltuială eligibilă:99- cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii

Terminal Interactiv (tip self-service) pentru predare/eliberare documente și acces servicii electronice

Achiziție: Implementarea unei platforme informatice

Tip cheltuială: Cheltuială directă


Cantitate:                1 buc


Preț unitar (fără TVA) [LEtj


108,000.00


Valoare totală [LEI]         128,520.00


Valoare totală (fără TVA) [LEiJ

108,000.00

Valoare totală eligibilă [LEIJ

128,520.00

Valoare TVA [LEI]

20,520.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

108,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,570.40

TVA eligibil [LEI]

20,520.00

Public [LEI]

128,520.00

Neeliglbi] [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

125,949.60

TVA Neeliglbll [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Acest echipament se va instala in sediul Primăriei sl va constitui o alternativa la interacțiunea prin ghișeu,’ evitând timpul pierdut stand la coada. Terminalul interactiv ve permite atat accesarea unor servicii electronice de informare, catșl de'țrahșrriitere a unor cereri. Spre deosebire de serviciile electronice din portal, terminalul interactiv permite transmiterea de.documenîe iniTomnat fizic (tipărit), fiind astfel o alternativa eficienta pentru acele persoane care, din diferite motive, nu pot utiliza portalul cldîșervîcîTeJectroriice (de exemplu datorita lipsei semnăturii electronice cu care sa autentifice documentele care se transmit elecirdnicj. TeirriIriaiul va fi prăgâtit pentru operarea de către persoane cu handicap locomotor, componentele periferice necesare pentrylntroducerea/w&â^șsrea.datelor și pentru predarea/ridicarea documentelor fiind poziționate la o înălțime care să permită operarea lor dirifr-un soiuri c.U rotile^— s. ‘ v £

Terminalul va permite atât transmiterea de documente în format fizic, care însoțesc^cererite cetățenilor, cât șî eliberare de documente în format tipărit și autentificat prin ștampila instituției, pentru situația în care este necesară'forma fizică a documentului (de exemplu pentru prezentarea în instanță).                                                      *

Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate."

fe'gfe. îW-

Documente justificative

Bacau_Oferta Terminal kiosk seif service:pdfi-jTem}inalJ<ipsk seif service

Activitatea: Platforma front oftice peritrufurnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subacfivitatea: Livrare sl instalare echipamente

Categorie cheltuială eIlglbîlă:28 - cheltuieli de tip FEDR

Su beate gorie cheltuială eligibilă: 99 - cheltuieli de tip FEDR

Descrierea cheltuielii

Echipament backup date

Achiziție: implementarea unei platforme informatice

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

fl^Gantfete:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

6,420.00

7,639.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

6,420.00

vValQa’re'toiaiăeligibilă [LEI]

7,639.80

Valoare TVA [LEI]

1,219.80 ; .

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

6,420.0Q? <

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

152.60

TVA eligibil [LEI]

1,219,50' - ■:

Public [LEI]

7,639.80

Neeligibil [LEI]

\-- /‘^'qo    .< -■

Nerambursabil [LEI]

7,487.20

TVA Neeligibil [LEI] .

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

" Acest echipament va permite realizarea și păstrarea copiilor de siguranță care se vor realiza asupra informațiilor din bazele de date ale aplicațiilor software furnizate.

Costul echipamentului a fost estimat în baza ofertei atașate. *

Documente justificative

Bacau_Oferta Echipament backup.pdf - Echipamant back-up

Activitatea: Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subacfivitatea: Configurare portal servicii electronice, subsistem prrmlre/eliberare automata documente, aplicații mobile

Categorie cheltuială eligibilă:22 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale

Subcategoria cheltuială eli0ibiîă:76 - cheltuieli cu achiziția de active necorpcrale

Descrierea cheltuielii

Software de aplicație pentru terminalul interactiv pentru predare/ellberare documente și acces servicii electronice

Achiziție: Implementarea unei platforme Informatice

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

72.000.00

Valoare totală [LEI]

85.680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

72,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

85,680.00

Valoare TVA [LEI]

13,680.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

72,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,713.60

TVA eligibil [LEI]

13,680.00

Public [LEI]

85,680.00

Neeligibil [LEI]

0.00

NeramburaabiftLEÎ]

83,966.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

.f-:.!’. V.-**       •••-                       S

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Acest cost acoperă aplicația software specializată care.eșțejnstalată pe terminalul Interactiv de tip self-service și care permite accesul la funcțiile terminalului și admlnistrare^ceștuIa^Si

Costul a fost estimat pe baza ofert^atâșatb~£Ji

Documente justificative

Bacau_Oferta Terminal kiosk seif servlce.pdf - Terminal kiosk seif service

Activitatea: Platforma front oftice pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subactivitatea: Configurare portal servicii electronice, subsistem prlmire/eliberare automata documente, aplicații mobile

Categorie cheltuială eliglbilă:22 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale

Subcategorîe cheltuială eligibilă:76 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale

Descrierea cheltuielii

Componenta software de tip GIS - harta pentru public

Achiziție: Implementarea unei platforme informaticeTip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

48,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

. 48,qqq.0O

Valoare TVA [LEI]

-;9,120^00

Eligibil [LEI]

\ 48.obo.qo

TVA eligibil [LEI] .

9,120.00

Neeligibil [LEI]

o.oo

TVA Neeligibil [LEI]

0.00


Cantitate:                1 buc

Valoare totală [LEI]          57,120.00

Valoare totală eligibilă [LEI]           57,120.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]                 0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]             1,142.40


Public [LEI]

57,120.00

Nerambursabil [LEI]

55,977.60


Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Acest cost acoperă aplicația software specializată care va fi instalată pe serverul de virtualizare și care va furniza serviciile electronice de urbanism care Implică lucrul cu harta GiS. Aplicația va realiza sincronizarea datelor GIS din baza de date a sistemului GIS din backoffice cu datele care vor fi vizibile prin portalul public. Aplicația se va Instala pe serverul pentru virtualizare.

Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate."

Documente justificative

Bacau_Oferta servicii Portal GIS servicii GIS.pdf- Servicii portal GiS si servicii GIS

Activitatea: Platforma front oftice pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subactivitatea: Configurare portal servicii electronice, subsistem prlmire/eliberare automata documente, aplicații mobile

Categorie cheltuială eligibilă: 22 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale

Subcategorie cheltuială ellgibilă:76 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale

Descrierea cheltuielii

Aplicație mobila servicii electronice (harta sesizări, vizuallzare/plata taxe)

Achiziție: Implementarea unei platforme informatice

Tip cheltuială: Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

144,000.00

Valoare totală [LEI]

171,360.00

Valoare totală (fără TVA) {LEI]

144,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

171,360.00

Valoare TVA {LEI]

27,360.00

Valoare totală neeîiglbilă [LEI],

0.00

Eligibil [LEI]

144,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LE]]

3,427.20

TVA eligibil [LEI]

27,360.00

....               f .''Public[LEI]

171,360.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Neramburaabli [LEI] f'_ -

167,932.80

TVA Neeligibil [LEi]

0.00

Ajutor de stat: Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat: Subcategoria de ajutor de stat \

Justificarea cheltuielii               ’LL

"Aceasta poziție bugetara acopere costul achiziției unei aplicații pentru dispozitive mobile care să permită accesarea serviciilor electronice de vizualizare a hărții de sesizări și de vizualizare a situației fiscale, împreună cu posibilitatea plății acestora. Aplicația mobilă este integrată cu portalul de servicii electronice și cu sistemele software din back-office, pentru accesarea datelor.

Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate."

Documente justificative

Bacau_Software servicii portal.pdf - Software servicii portal

Activitatea; Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiy^de 'Mum Bacau

Subactivitatea: Configurare portal servicii electronice, subsistem primire/eliberare auțbmatevdgcuțiiente, aplicații mobile Categorie cheltuială ellgibilă:22 - cheltuieli cu achiziția de active necorpbrale^ L’L/L'

Subcategorie cheltuială eligibilă:76 - cheltuieli cu achiziția de active Tjecorporăle

Descrierea cheltuielii                                    .. f

Aplicație de tip Portal

Achiziție: Implementarea unei platforme infonnati<te:& \    , 1.

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

V \ -.96,000.00

Valoare totală [LEI]

114,240.00

Valoare totală (fără TVA) [LEi]

96,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

114,240.00

Valoare TVA [LEI]

18,240.00

Valoare totală neeltgibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

96,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,284.80

TVA eligibil [LEI]

18,240.00

Public [LEI]

114,240,00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

111,955.20

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Acest cost acoperă licențele aplicației specializate de tip portal web care va furniza funcționalitățite necesare, conform cerințelor proiectului s] care va permite configurarea fluxurilor necesare pentru implementarea serviciilor electronice prevăzute rn cadrul proiectului. Aplicația specializată de tip portal se va instala pa un server existent, pus la dispoziție de beneficiar.

Costul aplicației de lip portal a fost estimat pe baza ofertei atașate."

Documente justificative

Bacau_Software servicii portal.pdf - Software servicii portal

Activitatea: Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subactivitatea: Configurare portal servicii electronice, subsistem primire/eiiberare automata documente, aplicații mobile

Categorie cheltuială e!igibilă:22 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale

Subcategorie cheltuială eligibilă:76 - cheltuieli cu achiziția de active necorporale

Descrierea cheltuielii

Servicii de configurare în Portal a altor servicii electronice suplimentare (ocupare domeniu public, transport)

Achiziție; Implementarea unei platforme informatice

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

^antițate:---

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

144,000.00

^l:;>?.Vafoăre țotală'[LEI] , -

•,   171,360.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

144,000.00

■ = . Valoare totală eilglbiiă[LE)i j

171,360.00

Valoare TVA [LEI]

27,360.00

Vâioare':totâlă neeligibilă (LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

_ 144,000.00.

Coritrîbutia proprie eligibilă [LEI]

3,427.20

TVA eligibil [LEI]

2M60.0M

Public [LEI]

171,360.00

NeeligibibfLEI]^

TVA Neeligibil fșjojoj

Nerambursabil [LEI]

167,932.80

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat: Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Aceste servicii se referă la instalarea și configurările Aplicației de tip Portal, necesare pentru crearea și operaționalizarea serviciilor electronice aferente domeniilor Ocupare domeniu Public și Transport.

Costurile au fost estimate pe baza ofertei atașate."

Documente justificative

Bacau_Software servicii portal.pdf - Software servicii portal

Activitatea: Platforma front oftice pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclus ivde Mun. Bacau

Subactivitatea: Configurare portal servicii electroni ce ,'subsîstem primire/eiiberare automata documente, aplicații mobile Categorie cheltuială eligibilâ:29 - cheltuieli cu.servicii ■ - ;

Subcategorie cheltuială eligibilă; 106 -,cheltuieli cu servicii ÎT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, v i migrare structuri de date etc.

Descrierea cheltuielii

Servicii de configurare în Portal a serviciilor electronice pt. Asistență Socială

Achiziție: implementarea unei platforme informatice

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

120,000.00

Valoare totală [LEI]

142,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

120,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

142,800.00

Valoare TVA [LEI]

22,800.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

120,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,856.00

TVA eligibil [LEI]

22,800.00

Public [LEI]

142,800.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

139,944.00

TVA Neeligibll [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

"Aceste servicii se referă la Instalarea și configurările Aplicației de tip Portal, necesare pentru crearea și operațlonafizarea serviciilor electronice aferente domeniului de Asistență Socială.

Costurile au fost estimate pe baza ofertei atașate."

Documente justificative

Bacau_Software servicii portal.pdf- Software servicii portal

Activitatea; Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subactlvltatea: Configurare portal servicii electronice, subsistem primire/eiiberare automata documente, aplicații mobile Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

Subcategorie cheltuială eligibilă: 106 - cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de data, migrare structuri de date etc.                                  , x?. ■

Descrierea cheltuielii

Servicii de configurare în Portal a serviciilor electronice pt taxe si impozite

Achiziție: implementarea unei platforme informatice


f.

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

XV ‘    '         Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

96,000.00^

Valoare totală [LEI]

114,240.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

ÎS&96;lft)0.00^

Valoare totală eligibilă [LEI]

114,240.00

Valoare TVA'țLEIj;

1^18,240100^

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,284.80

TVA eligibil [LEI]

18,240.00

Public [LEI]

114,240.00

Neellgibîl [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

111,955.20

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Portal, neo&are psnțju creăreafșibperaționa'izarea serviciilor


"Aceste servicii se referă la Instalarea și configurările Aplicației de tip electronice aferente domeniului de Taxe si Impozite.

Costurile au fost estimate pe baza ofertei atașate."

Documente justificative

Bacau_Softwareservicii portal.pdf-Softwareservicii portal

Activitatea: Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor.electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subactivitatea: Configurare portal 'servicii' electronice, subsistem primire/eiiberare automata documente, aplicații mobile Categorie cheltuială elîgibilă:29'-chellilleii cu servicii

Subcategorie cheltuială eilgîbilărîbs - cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, ■ migrare structuri de date etc.

Descrierea cheltuielii

Servicii de configurare în Portal a serviciilor electronice pt Urbanism

Achiziție; Implementarea unei platforme informatice

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

120,000.00

Valoare totală [LEI]

142,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

120,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

142,800.00

Valoare TVA [LEI]

22,800.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

120,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2,856.00

TVA eligibil [LEI]

22,800.00

Public [LEI]

142,800.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

139,944.00

TVA Neeligibil [LEI]               0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Aceste servicii se referă la instalarea șl configurările Aplicației de tip Portal, necesare pentru crearea și operațional Izarea serviciilor electronice aferente domeniului Urbanism.

Costurile au fost estimate pe baza ofertei atașate."

Documente justificative

Bacau_Software servicii portal.pdf - Software servicii portal

Activitatea: Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subactlvitatea: Configurare portal servicii electronice, subsistem primire/eliberare auîomata' documente, aplicații mobile

Categorie cheltuială elîgîbilă:29 - cheltuieli cu servicii

Subcategorie cheltuială eligibilă: 106 - cheltuieli cu servicii IT, de'dezvolțare/actuplizare aplicații, configurare baze de date migrare structuri de date ele. ' . ,

Descrierea cheltuielii                                                         j i V ’

Servicii de dezvoftare/configurare serviciu electronic închiriere parcare rezidențială

Achiziție: Implementarea unei platforme infonhalicet-sfe

•fi'

Tip cheltuiaiăzHGheltuială'directă?

Preț unitar (fără TVA) [LEi]B?W 144^000X1'6’' Valoare totală (fără TVA) [LEI]144,000.00


Valoare TVA [LEI]

27,360.00

Eligibil [LEI]

144,000.00

TVA eligibil [LEI]

27,360.00

Neellgibil [LEI]

0.00

TVA Neellgibil [LEI]               0.00


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

171,360.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

171,360.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

3,427.20

Public [LEI]

171,360.00

Nerambursabil [LEI]

167,932.80


Ajutor de stat


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii "Aceste servicii se referă la instalarea și configurările Aplicației de tip Portal, necesare pentru crearea și operaționalizarea unui serviciu electronic care sa permită cetatenilor vizualizarea locurilor de parcare rezidențiala libere si închirierea acestora.

Costurile au fost estimate pe bază ofertei atașate^ ' ?.V   '''' ,

Documente justificative

Bacau_Software servicii portaLpdf- Software servicii portal

Activitatea: Platforma front Office pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subactivitatea: Configurare portal servicii electronice, subsistem primire/eliberare automata documente, aplicații mobile

Categorie cheltuială eligibllă:29 - cheltuieli cu servicii

Subcategorie cheltuială eligibilă: 106 - cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.

Descrierea cheltuielii

Servicii de configurare a functionalilatilor de tip harta GIS pentru public in portalul de servicii electronice

Achiziție: Implementarea unei platforme informatice

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

CantitatB:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

288,000.00

Valoare totală [LEI]

342,720.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

288,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

342,720.00

Valoare TVA [LEI]

54,720.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

TVA eligibil [LEI]

Neeligibil [LEI]

TVA Neeligibil [LEI]


288,000.00

54,720.00

0.00

0.00


Contribuția proprie eligibilă [LEI]


Public [LEI] Nerambursabil [LEI]


6,854.40


342,720.00

335,865.60


Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat'

Categoria de ajutor de stat: Subcategcria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

"Aceste servicii se referă la instalarea și configurările necesare pentru operaționalizarea componentei software de tip GIS - harta pentru public.

Sunt de asemenea incluse serviciile de digitizare a planșelor aferente tuturor planurilor de urbanism existente la nivelul Primăriei (PUG, PUZ, PUD). După digitizarea planșelor, informațiile vor fi încărcate în baza de date GIS a sistemului de băck-offîce iar apoi, prin funcționalitățlle componentei software de tip GIS - harta pentru public, vor deveni vizibile și în harta pentru public șl vor permite cetățenilor consultarea reglementărilor de urbanism direct din portal.                                    VA;

Costurile au fost estimate pe baza ofertei atașate."                                       ,                   .7

Documente justificative                                          \

BacaU-Oferta servicii Portal GIS servicii GIS.pdf - Servicii portal GIS si servicii GIS

Activitatea; Platforma front oftice pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subactivitatea: Configurare portal sen>'icîi'e|ectronica';:subsistem primire/eliberare automata documente, aplicații mobile

Categorie cheltuială eligibl|ă:29 - cheltuieli.cuvserv!cii-

*s

Subcategorie cheltuială eliglbilățlOȘ -icheltujelljcu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, "^^"'’''mȘrare strucîun de date etc.

Descrierea cheltuielii

Servicii terminal interactiv management documente

Achiziție: Implementarea unei platforme informatice

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

48,000.00

Valoare totală [LEI]

57,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

48,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

57,120.00

Valoare TVA [LEI]

9,120.00

Valoare totală neellgibllă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

48,000.00

Contribuția proprîelefigjWă:[LEI]

1,142.40

TVA eligibil [LEI]

9,120.00

, ^L^|fu6i^i]

57,120.00

Neellgibil [LEI]

0.00

''^^țeramftursabil [LEI]

55,977.60

TVA Neellglbll [LEI]

0.00

Ajutor de stat:                              '

Schema de ajutor de stat _                '.’.'V

Categoria de ajutor de stat:                              ■<

Subcategcria de ajutor de stat .

Justificarea cheltuielii

"Acest cost acoperă serviciile specializate de configurare în cadrul aplicației software a terminalului Interactiv (seif service) a serviciilor electronice pentru depunerea diferitelor tipuri de cereri, respectiv pentru eliberarea documentelor.

Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate."

Documente justificative

Bacau^Software servicii portal.pdf- Software servicii portal

Activitatea: Platforma front oftice pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun, Bacau

Subactivitatea: Configurare portal servicii electronice, subsistem primire/eliberare automata documente, aplicații mobile Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

Subcategorie cheltuială eligibilă: 106 - cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.

Descrierea cheltuielii

Servicii de Integrare intre aplicația de taxe si impozite si portalul de servicii electronice

Achiziție: Servicii de integrare platforma de taxa si impozite cu portalul de servicii electronice

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

72,000.00

Valoare totală [LEI]

85,680.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

72,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

85,680.00

Valoare TVA [LEI]

13,080.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

72,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,713.60

TVA eligibil [LEI]

13,680.00

Public [LEI]

85,680.00

Naeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

83,966.40

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat*

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

v'      ’T ■

Justificarea cheltuielii


"Pentru a putea fi accesate din portal informații cu privire la situația fiscaia^-precum si pentru'a permite comunicarea bidirecționala intre portal si aplicația back-office existenta de taxe si impozite, atat In scopul preluani din formularele electronice transmise de cetateni a informațiilor privind înregistrarea fiscala a unor bunuri/proprietatl si a înregistrării acestora in baza de date a aplicației de taxe si Impozite, cat si pentru transmiterea prin portal a certificatelor de atestare fiscala, sunt necesre servicii de integrare a aplicației existente de taxe si Impozite cu aplicația portal furnizata prin proiebt. Aceste colțuri au fost bugetate prin intermediul acestei poziții bugetare si vor face obiectul unei achiziții separate tn cadrul proieaUlul, mtrucatfiecesita o expertiza specializata cu privire la aplicația de taxe si impozite existenta.

Costul a fost estimat pe baza ofertel^iasațe!^.

Documente justificative

Bacau_Oferta servicii integrare taxe impozite portal.pdf - Servicii integrare taxe si Impozite portal

Activitatea: Platforma front oftice pentru furnizarea serviciilor electronice gestionate exclusiv de Mun. Bacau

Subactivitatea: Activitatl Instruire utilizatori si administratori (grup tinta)

Categorie cheltuială eiigibilă:29 • cheltuieli cu servicii

Subcategorie cheltuială eligibilă: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare

Descrierea cheltuielii                                                                       $A.

Servicii de Instruire pentru utilizarea sî administrarea aplicațiilor

Achiziție: Implementarea unei platforme Informatice

V:?.':                  Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

28,560.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

28,560.00

Valoare totală neellgibîlă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

571.20

Public [LEI]

28,560.00

Nerambursabil [LEI]

27,988.80


Tip cheltuială: Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

24,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI],

. 24,000.00

Valoare TVA [LEI] j-

-■.4,560.00

Elîgîbil [LEI];

■    24,000.00

TVA eligibil [LEI] \ „

•: 4,560.00

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neellgibil [LEI]

0.00


Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stai:

Justificarea cheltuielii

"Aceste servicii sunt necesare in vederea asigurării transferului de cunoștințe de la furnizor către utilizatorii viitoarelor platforme informatice, cunoștințe care sa permită utilizatorilor folosirea eficientă a instrumentelor informatice in scopul furnizării de servicii electronice si al simplificării administrative, atat in cadrul instituției cat si in relația cu cetățenii. Serviciile de instruire se adreseaza atat utilizatorilor, cat si administratorilor sistemelor informatice.

Costurile au fost estimate pe baza ofertei atașate."

Documente justificative

Componenta 1 Lîder- DAT MUNICIPIUL BACĂU

Bacau_Software servicii portal.pdf - Software servicii portal

Activitatea: Constituire arhiva elactran:oa retrcdigitallzata

Subactivitatea: Derulare activitati de retrodigitalizare a arhivei

Categorie cheltuială eligîbilă:29 • cheltuieli cu servicii

Subcategorle cheltuială eligibilă: 106 - cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.

Descrierea cheltuielii

Servicii de retrodîgitallzare a arhivei fizice

Achiziție: Servicii de retrodigltalizaro a arhivei

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

518,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

518,400.00

Valoare TVA [LEI]

98,496.00

Eligibil [LEI]

518,400.00

TVA eligibil [LEI]

98,496.00

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

W

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

ț.            ‘

Justificarea cheltuielii

k’'!'


Cantitate:

Valoare totală [LEI]

Valoare totală eligibilă Jtl]

Valoare totală neeljglbllă [LEI] L .

Contribuția proprje[eligi.biiă [LEI] ? ■

USv-PuBita[LEf]


1 buc 616,896.00 616,896.00 0.00 12,337.92 616,896.00


V r i-.Nerărnbuisăbil [LEI] *    604,550.08


"Aceste servicii se refera la procesarea documentelor in format fizic aflate în arhiva instituției si transformarea lor in documente electronice care vor fi incarcate in baza de date a modulului de aplicație pentru gestiunea ariiivei electronice {pe serverul de virtualizare). Tipul de documente care vor fi digitalizate este descris in cadrul activitatii din planul de proiect

Costul serviciilor a fost estimat Tn baza ofertei atașate.

Astfel, vor fi necesare serviciile de Scanare documente format max. A4 sau multiplu de A4, cu un cost de 0,12lel/pagină si respectiv cele de indexare documente, cu un cost de 0,09ler/pagina. Astfel, prețul total de prelucrare a unei pagini este de 0,21lei/pagina (preț fara TVA), adlca 0,25tai/pagina (preț cu TVA). Acest cost/pagîna a fost multiplicat cu numărul estimat de pagini, pentru obținerea costului total estimat al acestei activitati. S-a estimat retrodigitallzarea unui număr de aproximativ 2.467.584 pagini A4."

Documente justificative

Bacau_Oferta servicii retrodigitallzare.pdf-Servicii retradigitlzare


Activitatea; Achiziție informare si publicitate

Subactivitatea: Publicare anunț demarare proiect si informare site

Categorie cheltuială ellgibilă:8 - cheltuieli de Informare, comunicare și publicitate Subcategorie cheltuială eligibilă:16 -.cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Descrierea cheltuielii comunicat presa inițial

Achiziție: Achiziție materiale Informare sl servicii publicitate


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

800.00

Valoare totală [LEI]

952.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

952.00

Valoare TVA [LEI]

152.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

800.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

19.04

TVA eligibil [LEI]

152.00

Public [LEQ

952.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

932.96

TVA Neeligibll [LEI]

0.00

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate.

Documente justificative

Anunț presa.pdf-Anunțuri presa

Activitatea: Achiziție informare si publicitate

Subactivitatea: Elaborare si producție produse tiparlte/personallzate

Categorie cheltuială eligibilă:8 cheltuieli do informare, comunicare șl publicitate Subcategorle cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Descrierea cheltuielii

Achiziție Afiș A2 - plastifiat

Achiziție: Achiziție materiale informare si servicii publicitate

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

23.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

23.00

Valoare TVA [LEI]

4.37

Eligibil [LEI]

A

TVA eligibil [LEI]

Neeligibil

TVA Neeligibiî [L^§^|| W OlOO*" Ajutor de stat:      ’ȘS'


.. Cântltatet                1 buc

totală [LEI], ,27.37

Valoare .totală eligibilă [LEIJ

Valoare totală neeligibilă [LEI]

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

Public [LEI]

Nerambursabll [LEII


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:


Justificarea cheltuielii


Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate.

Documente justificative

BacaU-Oferta publicrtate.pdf - Materiale informare si publicitate

Activitatea: Achiziție informare si publicitate

Subactivitatea: Elaborare si producție produse tiparite/personalizateCategorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate Subcategorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli de informare, comunicare șl publicitate

' " ' - 7

Descrierea cheltuielii

Achiziție mapa cu buzunar       '


Achiziție: Achiziție materiale infomiare si servicii publicitate

Tip cheltuială: Cheltuială directă


Cantitate:


Preț unitar (fără TVA) [LEI]

4.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

560.00

Valoare TVA [LEI]

106.40

Eligibil [LEI]

560.00

TVA eligibil [LEI]

106.40

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibiî [LEI]

0.00


Valoare totala [LEI] Valoare totală eligibilă [LEI] Valoare totală neeligibilă [LEE] Contribuția proprie eligibilă [LEI] Public [LEI] Nerambursabil [LEI]


140 buc

666.40

666.40

0.00

13.33

666.40

653.07


Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate.

Documente justificative

Bacau_Oferta publicitate.pdf - Materiale informare si publicitate

Activitatea: Achiziție informare si publicitate

Subactivitatea: Elaborare si producție produse tiparite/personalizate

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, oomunicsre și publicitate

Subcategorle cheltuială elîgibllă:16 - cheltuieli de informate, comunicare șl publicitate

Descrierea cheltuielii

Achiziție rall-up


Achiziție: Achiziție materiale Informare si servicii publicitate


Tip cheltuială:

Preț unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală (fără TVA) [LEI] Valoare TVA [LEI] Eligibil [LEI] TVA eligibil [LEI] Neeliglbil^Eljl TVA Neeligibil [LEI];


Cheltuială directă

950.00

1,900.00 361.00

.rfS, 1,900.00%

^61.00^

h ™" o.oo


V.- ■■

Cantitate:

2 buc

\?y>Vaipafe totală [LEI] ■'

2,261.00

1 • ,>yaloar^:tot^ă eligibilă [LEI]

2,261.00

.Valoare totală neeligibilă (LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă (LEI]

45.22

Public [LEI]

2,261.00

Nerambursabil [LEI]

2,215.78


Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate.


Documente justificative

Bacau_Oferta publlcitate.pdf ~ Materiale informare si publicitate

Activitatea: Achiziție informare sl publicitate

Subactivitatea: Elaborare si producție produse tiparite/personalizate

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli deinfomiare, comunicare și publicitate Subcategorle cheltuială eligibilă: 16 -"cheltuieli de informare, comunicare șl publicitate

Descrierea cheltuielii

achiziție pix

Achiziție: Achiziție materiale informare și servicii publicitate

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

140 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

5.00

Valoare totală [LEI]

833.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

700.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

833.00

Valoare TVA [LEI]

133.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

700.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

16.66

TVA eligibil [LEI]

133.00

Public [LEI]

833.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

816.34

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate.

Documente justificative

Bacau_Oferta publicitate.pdf - Materiale Informare si publicitate

Activitatea: Achiziție informare si publicitate

Subactivitatea: Elaborare si producție produse tîparite/personalizate

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli do informare, comunicare șl publicitate Subcategorie cheltuială eligibilă: 16 * cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Descrierea cheltuielii

Achiziție pliante

Achiziție: Achiziție materiale informare si servicii publicitate                                    V;

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

20000 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

0.24

\%A'-Văl6afe.totalâ [LEI] ’ Valoare totală eligibilă [LEI]

5,712.00

Valoare totală (fără TVA) fLEI]

4,800.00

5,712.00

Valoare TVA [LEI]

912.00

Vațoâre totală neeliglbllă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,800.00%

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

114.24

TVA eligibil [LEI]

l&M, ^2.00^%

Public [LEI]

5,712.00

NeeligibiHLElfe

oioo'-'''

Nerambursabil [LEI]

5,597.76

TVA Neeligibil [LElj|^

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Sse vor distribui pliante participantilor Ia conferințele Inițiala si respectiv finala precum si ca măsură de implementare a planului de atragere a utilizatorilor.*cetățeni!or care se prezintă la punctele de registratură ale Primăriei, prin care li se va prezenta noua modalitate interacțiune cu administrația locala.


Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate.

Documente justificative

Bacau_Oferta publicitate.pdf - Materiale informare si publicitate

Activitatea: Achiziție informare si publicitate A          •

Subactivitatea: Elaborare^! producție produse tiparite/personalizate

Categorie cheltuială eligibllăifi-cheltuieliide Informare, comunicare și publicitate Subcategorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Descrierea cheltuielii

Achiziție postere A2

Achiziție: Achiziție materiale informare si servicii publicitate

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

200 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

23.00

Valoare totală [LEI]

5,474.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,600.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,474.00

Valoare TVA [LEI]

874.00

Valoare totală rteeligibifâ [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,600.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

109.48

TVA eligibil [LEI]

874.00

Public [LEI]

5,474.00

Neellgibli [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,364.52

TVA Neeliglbll [LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

PosterelB se vor amplasa in locuri de maximavizibllitate pentru cetatonl ca măsură de implementară a aplnuul de atragere a utilizatorilor serviciilor eleclronlce oferite. Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate.

Documente justificative

Bacau_Oferta publlcitate.pdf - Materiale informare si publicitate

Activitatea: Achiziție Informare si publicitate

Subactivitatea: Organizare conferința demarare proiect

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli de informare, comunicare șl publicitate

Descrierea cheltuielii

Servicii catering


Achiziție:

Tip cheltuială:

Preț unitar (fără TVA) ^El],^ Valoare totală [fără TVA) [®]f| Valoare TVA [LEljJ

Cheltuialăfâlrectăwfe.

VAX F*“'-^bKodW;

x;3,ooo.O0A " 570.00

Eligibil [LEI]

3,000.00

TVA eligibil [LEI]

570.00

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:Cantitate:             50 buc

Valoare totală [LEI]           3,570.00

Valoare totală eligibilă [LEI]            3,570.00

Valoare totală neeligibîlă [LEI]                0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]                71.40

Public [LEI]           3,570.00

Nerambursabli [LEI]           3,498.60


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate.


Documente justificative

Catering.pdf - Servicii catering

Activitatea: Achiziția informare.si publicitate : ’■     ’<•

Subactivitatea: Organizare conferința Închidere proiect

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de Informare, comunicare șl publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli de informare, comunicare șl publicitate

Descrierea cheltuielii

Servicii catering conferința finala

Achiziție: Servicii organizare evenimente (catering)


Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

50 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

60.00

Valoare totală [LEI]

3,570.00

Valoare totală țfară TVA) [LEI]

3,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

3,570.00

Valoare TVA [LEI]

570.00

Valoare totală neellglbilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

3,000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

71.40

TVA eligibil [LEI]

570.00

Public [LEI]

3,570.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,498.60

TVA Neeligibil [LEI]                0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

Costul a fost estimat pe baza ofertei atașate.

Documente justificative

Catering.pdf - Servicii catering

Activitatea; Achiziție informare si publicitate

Subactivitatea: Publicare anunț finalizare proiect

Categorie cheltuială eligibilă:8- cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Descrierea cheltuielii

Anunț final proiect

Achiziție: Achiziție materiale informare si servicii publicitate

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEi]

800.00

Valoare totală [LEI]

952.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

800.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

952.00

Valoare TVA [LEI]

152.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

800.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

19.04

TVA eligibil [LEI]

152.00

Public [LEI]

952.00

Neeligibll [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

932.96

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costul a fost estimat pe baza extrasului din SICAP

Documente justificative

Anunț presa.pdf - Anunțuri presa

O c o

Q. & o

Cheltuieli totale proiect

Cheltulel totale eligibile actuafeale p rola d

Cheltufe! totala eligibile neactualizate proiect

Public

Cheltuieli totale nerambursabSe

Cheltuieli totale ajutor da stat

CheSutaE totale contribuție proprie

Cheltuieli totale naellglbtle prefect

fntensSatea Intervenției

1

2,957,517.57

2,957.517,57

2,357,517.57

2,957,517.67

2,598,36741

0.00

59,150.16

0.0D

98.0000

Si

UAT MUNICIPIUL SACĂU ______________________________________________________________________________________________________________________________________i

2,957.517.57

2,957,517.57

2,957,517.57

2.957,517.57

2.890.367.41

Q.M

59.150.te

0.00

93.0000

■c

c

Cj ■e

Cheltuieli totale proiect

Cheltuieli totale eligibile actualizata proiect

ChshutoU totala eligibile neachraltzalts

Public

Cheltuieli totale narambursabVe

Cheltuieli totale ajutor de stat

Cheltuia!! totale contribuie proprie

Cheltuieli totale neellglblle proiect

Intensitatea Intervenitei

£

proiect


Catering.pdf

3GA9E7F1C95BB2FFB99743E0C5C4CE95D83O9A430AAC59F84EF3C BFAB614505B

24/09/2018

Servicii catering

Ammtpresa.pdf

36A9E7F1C95BB2FFB99743E0CSC4CE95D83C9A430AAC59F&4EF3C

SFAB6145068

24/09/2018

Anunțuri presa

Bacau_Oferta publfcltate.pdf

3E1BA6F451A4E3DC75489EF4495842OE9D47F0A6B4A1697E6D2DO4

60E35D481F

24109/2018

Materiale Informare sl publicitate

Oferta consultanta analiza de buslness.pdf

3SB8B125E33D8B17BA993A5FF21D46CDCA7DDF770D9475B150476B2 C966BAB77

24/09/2018

Senridl analiza da busfnass

Bacau_Oferta Echipament backup.pdf

01203432509OE3935AF9D3D5DD8E1B4B481DC235FFD236088385B BA 06A054350

24/09/2018

EcK’parjwnt back-up

0acau_Oferta servervlrtualizare.pdf

CF1C0654894C5B7B2428969540727664D11E6D79C5A200A5056C7B5 91AC793D8

24/09/2018

Server virtualiza re

Sacau_Oforta Terminal klosk seif servfca.pdi

'■'ik ■

CE7BF6FB8C7FC6ES88EB6DB96519758B13BE19F21E6FC34A5A36O D10774933EF

24/09/2018 .

Termina! klosk seif service

Bacau_Ofarta servicii Integrare taxe Impozite portal.pdf

E3B0C44238FC1C149AFBF4C899BFB92427AE41E4649B934CA495991 B70S2B855

Bacau_Oferta servîcB Porta) GIS servicii

24/09/2018

Servicii integrare taxe si Impozite portal

BC4C9lBCE842fF5C6O4Â565231ABF1103A45CE6'935Dg)£183AS3B62*':^:

AE1795347

24/09/2013

Servicii portal GIS sl servicii GJS

Bacau_OfBrtaservfc0ratrodigltahzare.pdf

0540313DD32HE4C59E2383EA6ECEC17F8FCA2926851D00126ED35C

9AEEABE12F

24/09/2018

Servicii relrodlgitlzare

BacaujSoftware servicii portaLpdf

EDF5F0543D68EOF575EA2CB901C91A042C4197EBD1SFB125D702E4

24/09/2018

Software servicii portal

D6D21D5F1A


Buget - RezultateComponenta 1

WziiMt
 • 1.  Rezultat program 5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțlunilor vizate de acest obiectiv specific Acest rezultat de program șe atinge prin u/matorul[ rezultat de proiect

- Rezultat proiect 4: 40persoahe instruite din cadrul Primăriei Municipiului Bacău pentru procesarea cererilor în.format-'electrbriic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice i m p k e țn e n t a t e prin proiect

 • 2.  Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Pianul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultate de proiect:

Rezultat proiect 1: Document cu cerințe funcționale pentru Implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-office și back-office achiziționate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale


28,560.00 ( 1.06 %}


154,700.00 ( 5,76 %)


3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Acest rezultat de program se atinge prin următorul rezultat de proiect:


616,896.00 (22.98 %)


- Rezultat proiect 3: Arhivă electronică de documente constituită și accesibilă


4. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni ia nivel locai corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pantru cetățeni


1,884,031.80 ( 70.19 %)implementate;

Acest rezultai de program se atinge prfn următorul rezultat de proiect:


- Rezultat proiect 2; Platformă informatică front-offlce da tip „portal" pentru asigurai ea accesului unllne la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componentă de hartă geospațială, achiziționate, configurata și implementate


Buget eligibil total


2,684,187.80 (100.00 %)


| Buget-Câmp de intervenție

Componenta 1

Investiții în capacitatea instituțională șl în eficiența administrațiilor publice și a serticllțgr'

119 publice la nivel național, regional și local, în perspectiva realizării de reforme,'" a unei mai        2,957,517.57 ( 100.00 %)

_______bune legiferări șl a bunei guvernanțe______________________________________\           __________________________ .;<Juge^$btf total 'V'  2,957,517.57 (100.00%)

Buget - Formă de finanțare

Componenta 1

01 Grant nerambursabil

wwi w

2,957,517.57 (100.00 %)

"țfe-                                    Buget eligibil total 2,957,517.57 (100.00%)

Buget • Tip teritoriu

Componenta 1

^.Bugerelîglhîi

07 Nu se aplică


 • 2,957,517.57 ( 100.00 %)

  ^âzBugel-eligîWto'tăt


  • 2,857,517.57 (100.00 %)


Buget •> Mecanisme aplic, terit.

Componenta 1                  ,?

î:

07 Nu se aplică


Buget eligibil total


 • 2,957,517.57 ( 100.00 %)

 • 2,957,517.57 (100.00%)

  Buget - Temă secundara FSE

  Componenta 1

  <S^\Bugațeligftjjî

  [pod;

  01

  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon șl eficiență dpdv al utilizării resurselor

  0.00 ( 0.00 %)

  08

  Nu se aplică

  0.00 ( 0.00%)

  02

  Inovare socială

  2,957,517.57 ( 100.00 %)

  Buget eligibil total

  2,957,517.57 (100.00 %)

Detaliere cerere de clarificări


Subsemnatul, CONSTANTIN ADRIAN ANGHEL, CNP 1810210046258, posesor al CI seria xc, nr. 931792, în calitate de reprezentant legalAmputernicit al UAT MUNICIPIUL BACĂU, confirm că informațiile Incluse în această cerere de finanțare șl detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă {inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghldurilor aplicabile.


Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternlclt al UAT MUNICIPIUL BACĂU, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, UAT MUNICIPIUL BACĂU, este singbrul responsabil:de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în partenerlat a acestuia.                     V'v \ \          ■, ■

înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.                                          ' :       V ’ -                   '

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului pieriăl.

Semnătura digitală a reprezentantului legamm^utemiclt CONSTANTIN ADRIAN ANGHEL.


Data


24/09/2018 16:44:07Semnat digital de CONSTANTIN-


IN-ADRIAN ADRIAN ANGHELData: 2018.09.24

16:4939 4-OTno1.,SMIS                                   126161

Activitate

Subactîvitate

Cheltuiala

Preț unitar rotunjit fara TVA

UM

Cant

Preț total fara        ....

TVA         TVA

Preț total cu TVA

Management de proiect

249312,00           0,00

249312,00

R3 Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni

2.255.620,00     428.567,80

2.684.187,80

S.Documen cerințelor fi pentru impl servicii elec

tarea ncționale ^mentarea de Ironice

Analiza procese actuale

Servicii de consultanta pentru Analiza proceselor existente si proiectarea noilor procese electronice

130,000,00

serv

1,00

130.000,00      24.700,00

154.700,00

6. Platforma front-office furnizarea s electronice

integrala centru ervlciilor

/'

/

Livrare echipamente si instalare aplicații standard

Server de virtualizare pentru aplicații

76.800,00

buc

1,00

76.800,00      14.532,00

91.392,00

Terminal interactiv (tip self-service) pentru predare/e liberare documente și acces servicii electronice

108.000,00

buc

1,00

108.000,00      20.520,00

128.520,00

Echipament backup date

6.420,00

buc

1,00

6.420,00        1.2*9,80

7.639,80

Configurare portal servicii electronice, subsistem primire/eliberare automata documente, aplicații mobile

Software

0,00 0,00

0,00

Aplicație de tip Portal

96.000,00

buc

1,00

96.000,00      18.2^0,00

114.240,00

Aplicație mobila servicii electronice (harta sesizări, vizualizare/plata taxe)

144.000,00

buc

1,00

144.000,00.     27.360,00

171.360,00

Componenta software de lip GIS - harta pentru public

48.000,00

buc

1,00

48.000,00

9.120,00

57.120,00

Software de aplicație pentru terminalul interactiv pentru predare/eliberare documente și acces servicii electronice

72.000,00

serv

1,00

72.000,00

13.680,00

85.680,00

Servicii

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Servicii de configurare în Portal a serviciilor electronice pt. Urbanism

120.000,00

serv

1,00

120.000,00

22.803,00

142.800,00

Servicii de configurare în Portal a serviciilor electronice pt. Asistență Socială

120.000,00

serv

1,00

120.000,00

22.800,00

142.800,00

Servicii de configurare în Portal a serviciilor electronice pt taxe si impozite

96.000,00

serv

1,00

96.000,00

18.240,00

114.240,00

Servicii de configurare în Portal a altor servicii electronice suplimentare (ocupare domeniu public, transport)

144.000,00

serv

1,00

144.000,00

27.360,00

171,360,00

Servicii de dezvoltare/configurare serviciu electronic închiriere parcare rezidențială

144.000,00

serv

1,00

144.000,00

27.360,00

171.360,00

Servicii de configurare a functionalitatilor de tip harta GIS pentru public in portalul de servicii electronice

268.000,00

serv

1,00

288.000,00

54.723,00

342.720,00

Servicii de integrare intre aplicația de taxe si impozite si portalul de servicii electronice

72.000,00

serv

1,00

72.000,00

13.683,00

85.680,00

Terminal interactiv management documente

48.000,00

serv

1,00

48.000,00

9.123,00

57.120,00

Activitati de integrare finala a sistemelor si operationalizare servicii electronice

0,00

3,00

0,00

Testare, recepție si sprijin inițial operare sisteme

0,00

3,00

0,00

Activitati instruire utilizatori si administratori (grup tinta)

Servicii de Instruire pentru utilizarea si administrarea aplicațiilor

24.000,00

serv

1,00

24.000,00

4.563,00

28.560,00

Arhivarea documentelor istorice

Crearea unei arhive de copii digitale.

Servicii de retrodigitaiizare a arhivei fizice

518.400,00

serv

1,00

518.400,00

98.495,00

616.896,00

Informare si publicitate

20.183,00

3.834,77

24.017,77

TOTAL

2.525.115,00

432.402,57

2.957.517,57