Hotărârea nr. 423/2018

Hotărârea nr. 423 din 29.10.2018 privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul Proiectului SHARE precum şi semnarea Acordului de Colaborare încheiat între UAT Municipiul Bacău şi UAT Judeţului Bacău în vederea implementării şi monitorizării acestuia

// ?

S A.-' /                      ?

7 ^yy/rrf/TTyjrr//<//  //fizyrf7wf//y/

z

HOTĂRÂREA NR. 423 DIN 29.10.2018

privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul Proiectului SHARE precum și semnarea Acordului de Colaborare încheiat între UAT Municipiul Bacău și UAT Județului Bacău în vederea implementării și monitorizării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 336/ 19.10.2018 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prinsoare se propune aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11037/ 26.10.2018;

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 11038/ 26.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1802/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1803/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1804/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1805/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1806/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • - Prevederile art. 47 alin. (1), ale art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2), ale art. 115 alin. (1) lit. b și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 alin. (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit „b” și alin. (4) lit. „e”, art. 36 alin. (2) lit. “e” și alin. (7) lit. “a” și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul Proiectului SHARE conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă Acordul de Colaborare ce urmează a fi încheiat între UAT Municipiul Bacău și UAT Județul Bacău în vederea implementării și monitorizării Planului Local de Acțiune conform Anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, Serviciul Implementare Proiecte, Direcției Economice și Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENUL A - PBUCOPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICfr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 423 DIN 29.10.2018

PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU PROMOVAREA ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN MUNICIPIUL BACĂU PENTRU PERIOADA 2018-2023


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - O VID IU POPOVICI
PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU PROMOVAREA Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN MUNICIPIUL BACĂU PENTRU PERIOADA 2018-2023

Bacău

2018

u livr f trxj

EuropeCUPRINS

ELEMENTE DE IDENTIFICARE________________________________________________________3

PARTEA 1 INTRODUCERE

3

PARTEA A 2-A VIZIUNEA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI

9

PARTEA A 3-A ALTERNATIVELE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR SI

PROVOCĂRILOR

IDENTIFICATE. INTERVENȚII PROPUSE

11

PARTEA A 4-A ACTORII RELEVANT! IMPLICAȚI

33

PARTEA A 5-A OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE

34

PARTEA A 6-A ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE 35

PARTEA A 7-A EVALUAREA DE RISC

37

PARTEA A 8-A MONITORIZAREA SI EVALUAREA

40

PARTEA A 9-A CONTRIBUȚIA PLANULUI LA ATINGEREA OBIECTIVULUI

DE DEZVOLTARE

SU STEN ABILĂ

45

PARTEA A1O-ASURSELE DE INFORMAȚI) UTILIZATE LA ELABORAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE

45

33 §                                   ;

Europe .........' i

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Zona vizată: Municipiul Bacău

Perioada elaborării: 8 ianuarie -15 iulie 2018

PARTEA I

INTRODUCERE

• Sinteza analizei situației existente la nivel local. Principalele probleme și provocări adresate de Planul Local de Acțiune

Planul Local de Acțiune își propune să contribuie la atenuarea sau chiar eliminarea unora dintre problemele și provocările identificate la nivel municipal, în cadrul etapelor preliminare ale procesului de elaborare a documentului, respectiv elaborarea studiilor de caz, a analizei benchmarking și a sondajului în rândul actorilor relevanți. Aceste problemele și provocări au fost ulterior dezbătute și validate în cadrul reuniunilor grupului de lucru regional.

Plecând de la aceste analize, principalele probleme și provocări abordate de Planul Local de Acțiune de la nivelul municipiului Bacău sunt

 • a) probleme identificate în studiul de caz:

 • •  Lipsa unui centru istoric bine delimitat, vechiul nucleul al orașului fiind remodelat aproape în totalitate în perioada comunistă șl insuficienta valorificare în scop turistic a patrimoniului cultural existent;

 • •  Oferta relativ redusă de activități pentru petrecerea timpului liber și concentrarea evenimentelor existente în zona centrală, precum și numărul redus de evenimente sezoniere care au capacitatea de a atrage mulțî turiști;

 • •  Degradarea amenajărilor de agrement de pe malul vestic al râului Bistrița și colmatarea insulei de agrement;

 • •  Existența unor spații publice degradate în zona centrală, mai ales în spatele fronturilor de locuințe publice, precum și deficitul de spații verzi și distribuția inegală a acestora între diferitefe zone ale orașului;

 • •  Degradarea parțială a infrastructurii sportive (de ex. Stadionul Municipal), precum și lipsa .

unei Săli Polivalente pentru organizarea de evenimente de amploare;                       ,

ss        i

Europe

 • •  Durata medie scurtă a sejurului celor care se cazează în oraș (turism de tranzit), care conduce la contribuția redusă a turismului la economia locală;

 • •  Accesibilitate rutieră și cu transportul public precară dintre oraș și Aeroportul Internațional;

o Uzura parcului de vehicule de transport în comun, a stațiilor și frecvența redusă a curselor pe traseele secundare, lipsa pistelor dedicate pentru biciclete și uzura infrastructurii pietonale din zona centrală (în spatele fronturilor de pe Calea Mărășești sau Str. 9 mai) - toate conducând la poluarea fonică ridicată generată de traficul auto;

 • b) probleme identificate în analiza benchmarkinq:

 • •  Importanța scăzută acordată de documentele de planificare strategică și teritorială existente la nivel local unor aspecte precum patrimoniul cultural imaterial, antreprenoriatul, economia cunoașterii, industriile creative, birocrație, transparență decizională, corupție, voluntariat sau multilingvism;

 • •   Tratarea deficitară a turismului din perspectiva cererii, mai exact a preferințelor, așteptărilor și exigențelor turiștilor, inclusiv pe fondul lipsei unor cercetări de piață în acest sens-Concomitent, minimalizarea conceptului de vizitator, de marketing și management al destinației, dar și iipsa unei analize detaliate cu privire la sfera activităților pentru turiști (trasee, tururi ghidate, gastronomie, shopping, divertisment, evenimente)

 • c) probleme identificate în urma sondajului de opinie aplicat pe 90 de rezidenți, 50 turiști și 12 manageri IMM-uri din centrul orașului Bacău:

 • •  Rezidenți! din mun. Bacău acordă în genera! o importanță mare tuturor aspectelor care privesc orașul lor. în cadrul studiului regional, locuitorii au acordat note apropiate de media orașelor reședință de județ din Regiunea de Nord-Est. Cu mici excepții, ierarhia problemelor locuitorilor mun. Bacău se suprapune peste ierarhia problemelor locuitorilor orașelor mari din regiune;

 • •  în Mun. Bacău, 45% dintre localnicii intervievați merg în centru zilnic, iar 38% merg în centru cel puțin o dată pe săptămână ceea ce arată o legătură de strânsă a acestora cu nucleul urban vechi din zona pietonalului; în schimb, atunci când vorbim despre timpul mediu petrecut în centru, acesta nu depășește media de 1.5-2 ore/zi, destul de mică, iar vizitatorii petrec în jur de 2.5 ore. Șederea redusă se datorează unei capacități actuale limitate a centrului orașului de a reține persoanele mai mult timp, în lipsa unui calendar generos de activități culturale repetitive și previzibile.

s l II Vf s

Europe

 • •  Localnicii merg în centrul orașului în mare parte pentru cumpărături și pentru a lua masa sau a socializa în cafenele și baruri, localizate în zona centrală. Urmează, ca motive cumulabile, participarea la diverse evenimente, distracția și probleme de ordin personal (locul de muncă, mers la dentist, alte servicii) și secundar pentru petrecerea timpului liber (asistarea la evenimente, distracția oferită de zona centrală, mers la restaurant, plimbare în parc etc.)

 • •  Siguranța și securitatea sunt pe primele locuri în opțiunile locuitorilor. Acest lucru denotă o percepție ridicată asupra problemelor urbane.

 • •  principalele probleme cu care se confruntă locuitorii mun. Bacău sunt infrastructura locală, mobilitatea, accesibilitatea, locurile de parcare, acestea fiind legate și de rolul de nod central în cadrul regiunii și de rolul de hub aeroportuar important.

 • •  Urmează, în topul importanței, elemente legate de costul vieții șt calitatea vieții, preocupările pentru calitatea mediului și nivelul performanței economiei locale (adaptabilitatea economiei, economia colaborativă etc.).

 • •  Locuitorii au acordat de asemenea o importanță divertismentului, evenimentelor speciale, serviciilor oferite de oraș, deschiderii localnicilor către străini și experiențelor oferite turiștilor. Cu toate acestea, ei nu consideră atât de importantă diversitatea culturală a comunității, priceperea localnicilor sau varietatea tipurilor de unități de cazare oferite de oraș, ceea ce arată că localnicii nu înțeleg foarte bine beneficiile turismului pentru urbea lor.

si        ?^7^3 ■

Europe

Turiștii stau în jur de 2 zile în Bacău, o ședere similară cu media regională, însă încă mică pentru poziția deosebită a orașului în cadrul regiunii;

Numărul de turiști cazați în Mun. Bacău a ajuns la un maxim istoric în 2016 (59.804) iar evoluția este una surprinzătoare pentru ultimul an statistic observat. De la un ritm anual de creștere de 10% în ultimii 5 ani, anul 2016 a înregistrat o creștere record de 20% față de 2015, ceea ce demonstrează

Principala motivație a turiștilor intervievați în Bacau

valențe excelente de dezvoltare a turismului în perioada următoare.

Principala motivație a vizitatorilor Ea Bacău (intervievați în perioada august - septembrie 2017) este întâlnirea cu prietenii sau rudele

••• /..p-J.-.'v                              . -f; -        -s

■.....■

(43%), cumpărăturile în cadrul centrului urban județean (15%), vizitarea unor obiective cultural-istorice (13%), afacerile (11%), rezolvarea unor probleme personale și distracția și plimbarea (9%) etc. O mare parte din vizitatori sunt din județ și petrec o parte a zilei în oraș.

Din punctul de vedere al evoluției dezvoltării turistice, indicatorii observați plasează destinația turistică Bacău la începutul etapei de Dezvoltare din cadrul Ciclului de Viață al Destinației turistice. Această poziție este dată de numărul relativ ridicat de turiști însă încă insuficient în raport cu

mier r um

Europe

populația orașului (un raport de 0.30 la 1 între turiști și rezidenți), de gradul satisfăcător de ocupare al structurilor de cazare (31%, peste pragul de 30% reținut ca fiind minim pentru ca o afacere hotelieră să fie profitabilă), de un grad sporit de implicare a autorităților publice (există un birou de turism implicat în procesul de dezvoltare al turismului însă din păcate fără lucru cu vizitatorii), apariția unor hoteluri și restaurante noi de nivel superior și atracții noi spre zona Măgura, etc.

Elapek* ciclului deviată ul deslinaGd turistice, caniclcnsticîle acestora (după RAX.BuIlcr) si locul deslinaljei Bauau


stop.Traficul pe aeroportul internațional „George Enescu” a cunoscut o creștere deosebită în perioada 2007-2012 în care orașul a devenit cel mai mare hub regional. Terminarea procesului de modernizare a Aeroportului lași în 2013 a însemnat transferarea unor curse pe acesta, încetinirea ritmului de creștere a Aeroportului Bacău iar din 2014 lași a devenit leader regional. Cu toate acestea, în 2016 Bacăul a revenit la vârful activității din 2012 și se preconizează o creștere durabilă care trebuie să fie corelată cu managementul destinației și promovarea acesteia în orașele cu care Bacăul este conectat prin zboruri non-


Documente de planificare/politici publice adresate de Planul Local de AcțiuneSHARE

Sustalnable approach to cultural Heritagefor the urban Areas Requalification in Surape

tt «ktîl t t?*»}

EuropeAvând în vedere faptul că acest Plan Local de Acțiune a fost elaborat la scurt timp după aprobarea de către Consiliul Local a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), respectiv a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) de la nivelul municipiului Bacău - principalele două documente de planificare strategică de la nivelul zonei studiate pentru actualul ciclu de programare european, un aspect esențial l-a constituit corelarea viziunii, priorităților, obiectivelor și intervențiilor cuprinse în aceste documentații. De asemenea, acest document a luat în considerare și prevederile Planului Urbanistic General al municipiului, aprobat în anul 2012.

Prin urmare, o parte dintre acțiunile cuprinse în Planul Local de Acțiune și care au răspuns obiectivelor acestuia au fost preluate din aceste documente de planificare deja existente și care au făcut subiectul unui amplu proces consultativ în ultimii 2-3 ani. în altă ordine de idei, Planul cuprinde și intervenții complementare Ea cele cuprinse în aceste documente, fără însă a afecta coerența externă a lor.

Mai multe informații despre aceste documente de politici publice se pot găsi mai jos:

 • 1. Strategia integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru perioada 2014-2023 -

publicată în anul 2017 și elaborată de S.C. GEA STRATEGY & CONSULTING S.A. București, disponibilă          aici:          https://rnunicipiulbacau.ro/wp-content/uploads/2017/05/01-

analiza etapal sidu-bacaua rev~2.pdf. Strategia cuprinde obiective, măsuri și proiecte concrete de conservare, protecție și valorificare a patrimoniului cultural, de dezvoltare și promovare turistică, de regenerare urbană, de încurajare a mobilității etc. la nivelul municipiului Bacău.

 • 2. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Bacău - publicat în anul 2017 și elaborat de S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. București, disponibil aici: biin^.'^jninicipiilibuccui.ro 11p-uonieni imladd.s’TOl 7 09 04.proiecL-pniitd-purfeu-3,pdf Planul cuprinde prioritățile locale în ceea ce privește promovarea unei mobilități durabile, care să conducă la reducerea emisiilor de CO2 din sectorul transporturilor, prin intervenții care vizează mai ales încurajarea transportului comun și a celui nemotorizat.

 • 3. Planul Urbanistic General, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Bacău

- publicat în anul 2012 și elaborat de S.C. ARCADIS PROJECT ENGINEERING S.A. lași, sub coordonarea         Arh.          Florin         MREREJU,          disponibil         aici:

httD://ariiiva.municioiLilbaca(j.ro/subDaQini fisiere/RLU BACAU 2012.pdf. Documentele asigură reglementarea urbanistică a protecției și conservării patrimoniului cultural din municipiu și situl selectat, precum și a dezvoltării teritoriale a municipiului, în ansamblul său

• Bunele practici identificate în cadrul proiectului SHARE cu potențial de transferabilitate la nivel local

Activitatea de peer-review extern realizată de partenerul SVILUPPUMBRIA (Italia), a permis realizarea de ajustări pentru îmbunătățirea Planului Local de Acțiune (precum introducerea Părții a 9-a, care vizează atingerea obiectivului de dezvoltare sustenabiiă, sau restructurarea Anexei 1), dar și identificarea și transferarea la nivelul regiunii Nord-Est, și implicit la nivelul municipiului, a unei bune practici: metoda „Campionilor1'. Aceasta implică faptul că fiecare municipiu reședință din regiune alege o temă, funcție de punctele tari și experiența actorilor locali, pentru care își asumă leadership-ul. Prin urmare, acesta va organiza și găzdui un eveniment regional, la care vor fi invitate administrațiile locale și alți actori relevanți din celelalte 5 municipii, ocazie cu care va prezenta experiențele și bunele sale practici în respectivul domeniu. în acest fel, se asigură diseminarea bunelor practici locale la nivelul întregii regiuni și se facilitează schimbul de idei între orașe, dar și eventuale parteneriate pentru proiecte de interes comun.

Temele asumate de cele 6 municipii reședință de județ din regiunea Nord-Est în cadrul metodei


"Campionilor" sunt:

 • •  Bacău: "Orașul tinerilor";

 • •  Botoșani: "Revitalizarea centrelor istorice";

 • •  lași: "Fondurile europene - cheia succesului privind promovarea, conservarea și protejarea patrimoniului cultural”;

 • •  Piatra-Neamț: "Smart City - Orașul cetățenilor și al turiștilor;

Suceava: "Tradiții. Gastronomie. Folclor”;

Vaslui: "Excelența în amenajarea de spații verzi, parcuri și locuri de joacă".

PARTEA A 2-A

VIZIUNEA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI

Viziunea de dezvoltare a municipiului Bacău a fost definită recent (2017) în Strategia de Dezvoltare Urbană Integrată a Municipiului Bacău pentru perioada 2014-2023. Aceasta este formulată astfel: anul 2023, Municipiul Bacău este un important centru regional, recunoscut ca nod de transport și logistic, pol economic competitiv caracterizat de excelență în domeniul tehnic și antreprenoriat dezvoltat și o comunitate tânără cu capital social ridicat, atrasă și menținută prin calitatea ridicată a vieții**.

Relevant pentru Planul Local de Acțiune este faptul că între obiectivele strategice de dezvoltare ale municipiului pentru anul 2023, aferente acestei viziuni, se regăsește explicit "restaurarea monumentelor Istorice, reintegrarea acestora în circuitul urban și cultural prin organizarea unor activități de interes public", precum și "continuarea eforturilor în domeniul dezvoltării și promovării activităților culturale, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale care să permită diversificarea ofertei culturale (spații de concerte, hub de tineret). O preocupare importantă este și promovarea unei agende culturale unitare, bazată pe parteneriatut public-privat, implicând organizațiile locale active șt asigurând continuitatea evenimentelor culturale.”

SHARE

Sustainable approoch to cultural Herltage for the urban Areas Requallficatlon in Europe

sa        g

Europe


PARTEA A 3 A

ALTERNATIVELE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR Șl PROVOCĂRILOR IDENTIFICATE. INTERVENȚII PROPUSE

în această secțiune sunt prezentate în detaliu obiectivele, măsurile și acțiunile prevăzute în Planul Local de Acțiune, inclusiv arborii problemelor și obiectivelor pentru fiecare obiectiv în parte, așa cum au fost aceștia definiți în cadrul Grupului de Lucru Regional. Aceștia cuprind alternativele considerate de actorii locali optime pentru soluționarea problemelor/provocărilor identificate anterior la nivel local. Pentru fiecare obiectiv în parte, au fost menționate (acolo unde a fost cazul) și alternativele la care s-a renunțat, însoțite de o justificare a motivelor pentru care s-a renunțat la acestea.

Obiectivul nr. 1. Băcan, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Degradarea spațiilor cu destinație culturală din municipiu (Teatru,

Filarmonică, Vivariu)

Starea unor obiective de patrimoniu este în continuă degradare

Activarea insuficientă atât a spațiilor culturale convenționale, cât și a celor neconvenționale

Oferta culturală este localizată la nivel central, existând puține variante pentru cartiere

Partenerlatul insuficient dezvoltat în domeniul cultural

Atractivîtatea redusă a infrastructurii și vieții culturale din municipiu pentru locuitori șt turiști

Numărul mic de turiști care vizitează zona și durata redusă a sejurului

Consumul cultural redus

Vizibilitate redusă a orașului pe plan intern și extern

Migrație internă și externă a populației

!

Riscul de dispariție și neincluderea în circuitul cultural-turistic a Casei Memoriale Vasile Alecsandri

Degradarea și insuficienta' valorificare a patrimoniului istoric ai sitului Curtea Domnească

Subutilizarea spațiilor în care funcționa Cinematograful Central

Subutilizarea infrastructurii Muzeului de Științele Naturii în scop expozițional, cultural șl educativ

Lipsa infrastructurii mobile pentru reprezentații teatrale

Nevoia de formare în domeniul managementului

as I1VI f

Europe

cultural        1

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Restaurarea și modernizarea Teatrului George Bacovia Creșterea eficienței energetice în clădirile publice ~ Filarmonica Mihail Jora Restaurarea casei lui Vasile Alecsandri în vederea înființării unei case memoriale Restaurarea patrimoniului cultural Vivariu

Implementarea planului de management al sitului de patrimoniu Curtea Domnească Proiect-pilot educațional Muzeul de Artă

Modernizare și amenajare Centru de Evenimente Cinema Central Implementarea expoziției permanente ecosisteme a Muzeului de Științele Naturii Restructurarea și digitizarea colecțiilor de științele naturii Amenajarea curții Muzeului de Științele Naturii cu transformarea acesteia în spațiu

Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric

Animarea obiectivelor culturale din Municipiul Bacău

Descentralizarea ofertei culturale și utilizarea spațiilor disponibile în cartiere

Consolidarea relațiilor între instituțiile de cultură

Creșterea atractivității infrastructurii și vieții culturale din municipiu pentru locuitori și turiști

Numărul mai ridicat de turiști care vizitează zona și durata sporită a sejurului

Consumul cultural ridicat

Vizibilitate ridicata a orașului pe plan intern și extern

Migrație internă și externă redusă a populației

multifuncțional pentru aplicații practice tn domeniul cultural-educational Infrastructură mobilă de spectacole pentru Teatrul Bacovia Program de formare in domeniul managementului cultural

Obiectivul nr, 2. Bacâtz, orașul tinerilor

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Lipsa unei strategii cadru pentru tineret pe termen lung Lipsa unei agende culturale multianuale șl insuficiența finanțărilor nerambursabile pentru proiectele derulate de sectorul ONG Lipsa unor hub-uri pentru tineret și industrii creative Oferta redusă de evenimente pentru publicul tânăr Lipsa unui program de rezidență pentru tinerii artiști

Strategia pentru tineret și agenda culturală dedicată tinerilor nu sunt abordate în mod unitar și pe termen lung

Subdezvoltarea infrastructurii culturale, pentru evenimente și petrecerea timpului liber

Evenimentele culturale nu sunt suficient de diversificate

Atractivitatea redusă a municipiului pentru segmentul de locuitori și turiști tineri

Migrația internă și externă a populației tinere

Volumul scăzut al circulației turistice și durata redusă a sejurului

îmbătrânirea demografică

Vizibilitatea redusă a orașului pe plan intern și extern

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Elaborarea strategiei-cadru de tineret Elaborarea și implementarea

Dezvoltarea infrastructurii culturale, pentru evenimente și petrecerea

Atractivitatea ridicată a municipiului pentru segmentul de

Migrația internă și externă redusă a

Structură demografică echilibrată

Europe <

agendei culturale multianuale a Municipiului Bacău, inclusiv cofinanțare evenimente culturale Renovare si dotare Cinema Orizont -transformare in hub de tineret si evenimente, cu accent pe industrii creative Dezvoltarea și facilitarea de parteneriate și proiecte naționale și Internationale Organizare festival Monodrame Program de rezidente pentru regizori (inclusiv locuințe de serviciu)

timpului liber Consolidarea poziției pe plan internațional, prin organizarea de festivaluri de nișă (Monodrame) și rezidențe de creație

locuitori și turiști tineri

populației tinere

Volumul ridicat al circulației turistice și durata sporită a sejurului

Vizibilitatea ridicată a orașului pe plan intern și extern

Obiectivul nr. 3: Economie competitivă bazata pe colaborări intersecto riale și transnaționale, inclusiv în domeniul turismului

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Lipsa unei platforme integrate de promovare, informare și servicii turistice la nivel municipal și județean (inclusiv aplicație mobilă) Nevoia unui centru multimedia de informare și promovare turistică Lipsa unui manual de branding al municipiului, corelat cu o strategie de marketing și promovare

Promovarea insuficientă a potențialului turistic al Municipiului Bacău

Promovarea Insuficientă a oportunităților de afaceri prezente la nivel local pentru a atrage noi investitori, precum șl stimularea exportului producției locale.

Ponderea redusă a turismului în economia locală

Volumul scăzut al circulației turistice și durata redusă a sejurului

Numărul redus de locuri de muncă din sectorul HORECA

Vizibilitatea redusă a orașului pe plan intern și extern

Migrația internă și externă a forței de muncă încasările reduse la bugetul local

SHAHE

Sustainoble approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalificatlon in Europe

Lipsa unor trasee turistice tematice integrate la nivel județean și regional, precum și semnalizarea deficitară a principalelor atracții Numărul mic de evenimente de business și de sosiri turistice asociate acestora

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Constituirea unei platforme integrate de promovare, informare și servicii turistice la nivel municipal și județean (inclusiv aplicație mobilă) înființarea unui centru multimedia de informare și promovare turistică Elaborarea Manualului de Branding al Municipiului Bacău, corelat cu o strategie de marketing și promovare Crearea unui traseu turistic care să pună în valoare siturile arheologice din județul Bacău Crearea unui traseu turistic care să pună în valoare bisericile din județul Bacău Crearea unui traseu turistic care

Promovarea turistică a Municipiului Bacău

Promovarea și dezvoltarea ca centru expozițional de importanță regională

Creșterea ponderii turismului în economia locală

Volumul ridicat al circulației turistice și durata sporită a sejurului

Numărul sporit de locuri de muncă din sectorul HORECA

Vizibilitatea ridicată a orașului pe plan intern și extern

Migrația internă și externă redusă a forței de muncă

încasările ridicate la bugetul localsi           ff

Europe

să pună în valoare

monumentele

istorice din județul ______Bacău______ Dezvoltarea agendei de evenimente de business și CDI a Centrului

Expozițional

Obiectivul nr. 4: Oraș cu o rețea albastră-verde consolidată, ce oferă premisele unei dezvoltări urbane sustenabiie

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problema majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Insuficienta valorificare a lacurilor și cursurilor de apă în scop turistic și de agrement

Potențialul lacurilor de pe Bistrița și a sitului Natura 2000 Lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-Berești este insuficient valorificat.

Valorificarea insuficientă a patrimoniului natural în scop turistic și de agrement

Volumul scăzut al circulației turistice și durata redusă a sejurului

Numărul redus de spații de agrement pentru locuitori

Vizibilitatea redusă a orașului pe plan intern și extern

Migrația internă șl externă a populației încasările reduse la bugetul local

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Finalizare amenajare Insula de Agrement

Protecția și valorificarea lacurilor de acumulare de pe râul Bistrița ca principală axă albastră-verde

îmbunătățirea valorificării patrimoniului natural în scop turistic și de agrement

Volumul ridicat al circulației turistice si durata sporită a sejurului

Vizibilitatea ridicată a orașului pe plan intern și extern

Amenajare maluri lacul Bacău etapa 1 -Insula de Agrement - Pod Șerbănești

Numărul ridicat de spații de agrement

Migrația internă și externă redusă a forței

SHA.RF

Sustalnable approach ta cultural Heritage for tbe urban Areas Requalificatlon in Europe

pentru locuitori

de muncă

încasările ridicate la bugetul local

Obiectivul nr. 5: Oraș racordat la infrastructura de transport național

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Accesul rutier limitat între oraș si

1 1

aeroport

Accesibilitate aeriană limitată a municipiului

Accesibilitate limitată a municipiului la infrastructura de transport de mare viteză

Accesul dificil al turiștilor și locuitorilor la destinația turistică Bacău

Acces dificil al turiștilor si

1 * vizitatorilor la obiectivele turistice

Timpi ridicați de deplasare

Risc ridicat de accidente

Poluare fonică

Poluarea aerului

Costuri ridicate cu asigurarea necesarului de combustibili

Mobilitate teritorială redusă a populației, turiștilor și vizitatorilor

Circulație turistică limitată și încasări reduse din turism

Victime omenești și pagube materiale în urma accidentelor

Confort redus al populației, turiștilor și vizitatorilor

Accentuarea efectelor

Capacitatea insuficientă a infrastructurii rutiere raportată la volumul de trafic prognozat

Numărul redus de curse interne și externe operate de pe aeroport

Uzura rețelei de cale ferată și viteza redusă a trenurilor

Lipsa unul nod intermodal pentru pasageri

Tranzitarea orașului de către traficul greu

pentru locuitori


miei s '      ■

Europe _________.


de muncă încasările ridicate la bugetul local


Obiectivul uf. 5: Oraș racordat /a infrastructura de transport național

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Accesul rutier limitat între oraș și aeroport

Accesibilitate aeriană limitată a municipiului

Accesibilitate limitată a municipiului la infrastructura de transport de mare viteză

Accesul dificil al turiștilor și locuitorilor la destinația turistică Bacău

Acces dificil al turiștilor și vizitatorilor la obiectivele turistice

Timpi ridicați de deplasare

Risc ridicat de accidente

Poluare fonică Poluarea aerului

Costuri ridicate cu asigurarea necesarului de combustibili

Mobilitate teritorială redusă a populației, turiștilor și vizitatorilor

Circulație turistică limitată și încasări reduse din turism

Victime omenești și pagube materiale în urma accidentelor

Confort redus al populației, turiștilor și vizitatorilor

Accentuarea efectelor

Capacitatea insuficientă a infrastructurii rutiere raportată la volumul de trafic prognozat

Numărul redus de curse interne și externe operate de pe aeroport

Uzura rețelei de cale ferată și viteza redusă a trenurilor

Lipsa unui nod intermodal pentru pasageri

Tranzitarea orașului de către traficul greu

schimbărilor climatice

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Ameliorare accesibilitate Aeroport Bacău

Acces facil al

Extinderea Aeroportului Bacău

turiștilor și vizitatorilor la

Număr mic de victime și pagube materiale reduse

încurajarea transportului aerian către municipiul Bacău

obiectivele turistice locale

Modernizare Magistrala CF 500

în urma accidentelor rutiere

Modernizare / extindere nod multimodal Gara CFR

Timpi reduși de deplasare

Drum expres (DX5) Ploiești-Bacău-Pașcani

Reabilitare traseu de tranzit - Centura Vest (DN2G - DN 2)

Extinderea și modernizarea infrastructurii aeroportuare

îmbunătățire a accesului turiștilor și locuitorilor

Costuri mai mici cu combustibilii si

Circulație turistică crescută

Reabilitare traseu de tranzit - Centura Vest (DN15-DN 2G)

și încasări sporite din turism

Reabilitare ramura estică a celui de lll-lea inel rutier: Str. Chimiei, DJ 207G (Letea Veche) și Str. Tecuciului

Optimizarea legăturilor cu infrastructura rutieră și feroviară de interes

la destinația turistică Bacău

energia

Confort ridicat al

Reorganizarea circulației în intersecția Bd. Unirii, Calea Romanului, Calea Tecuciului

național

Poluare fonică redusă

populației, turiștilor și vizitatorilor

Modernizare str. Constantin Mușat

Risc redus de accidente

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice

Scăderea poluării aerului

Mobilitate teritorială ridicată a populației,

*i sterI tTM

Europe .

turiștilor si

f                »

vizitatorilor și acces facil la oportunități și atracții locale

Număr mic de victime și pagube materiale reduse în urma accidentelor rutiere

Confort ridicat al populației

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice

Obiectivul nr. 6: Servicii de transport public atractive care deservesc întregul oraș

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Existența unor zone din municipiu lipsite de transport public

Uzura fizică și morală a parcului auto aferent transportului public

Lipsa unui sistem de informatizare a transportului public

Accesul limitat al turiștilor și locuitorilor la serviciile de transport public din municipiu

Acces dificil al turiștilor și vizitatorilor la obiectivele turistice

Timpi ridicați de deplasare

Mobilitate teritorială redusă a populației, turiștilor și vizitatorilor

Circulație turistică limitată și încasări

Lipsa unor studii privind fundamentarea cererii de transport public la nivel zonal

Vechimea ridicată a parcului de mijloace de transport public

Degradarea avansată a stațiilor de transport public

Lipsa unui sistem de informare a pasagerilor în timp real

Lipsa unui sistem de e-ticketing

Poluare fonică

Poluarea aerului

Costuri ridicate cu asigurarea necesarului de combustibili

reduse din turism

Confort redus al populației, turiștilor și vizitatorilor

Accentuarea efectelor schimbărilor climatice

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Introducerea transportului public pe str. Nîcolae Bălcescu ~ Calea Mărășesti Studiu pentru fundamentarea / (re) organizare a liniilor de transport public la nivelul municipiului Bacău Studiu pentru fundamentarea (re)organizarea liniilor de transport public la nivelul Zonei funcționale Bacău Extinderea / înnoirea parcului de vehicule de transport public urban Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport Public Implementarea unui sistem de informare a pasagerilor în timp real

Modernizarea și extinderea parcului auto aferent transportului public

Modernizarea dotărilor pentru transportul public

Informatizarea sistemului de transport public

îmbunătățire a accesului turiștilor și locuitorilor la serviciile de transport public din municipiu

Acces facil al turiștilor și vizitatorilor la obiectivele turistice locale

Timpi reduși de deplasare

Costuri mat mici cu combustibilii și energia

Poluare fonică redusă

Număr mic de victime și pagube materiale reduse în urma accidentelor rutiere

Circulație turistică crescută și încasări sporite din turism

Confort ridicat al populației, turiștilor și vizitatorilor

Implementarea unui sistem de e-ticketing

Scăderea poluării aerului

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice

Mobilitate teritorială ridicată a populației, turiștilor și vizitatorilor și acces facil ta oportunități și atracții locale

Confort ridicat al populației

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice

Obiectivul nr. 7: Infrastructura adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Deficitul de străzi și

Deficitul de zone

Acces dificil al

Mobilitate teritorială redusă

piețe urbane favorabile pietonilor

pletonale și de promenadă

Accesul limitat

turiștilor și vizitatorilor la

(shared space) și nevoia de

Mobilitatea redusă

al turiștilor și

obiectivele

a populației, turiștilor și vizitatorilor

reorganizare a

a persoanelor cu

locuitorilor la

turistice

spațiilor publice din

dizabilități

alternativele

zona centrală

de transport

Numărul mare de

nemotorizat

trotuare, accese la instituțiilor publice

Subdezvoltarea

din municipiu

Poluare fonică

Circulație

și spații neadaptate

infrastructurii de

turistică limitată

la nevoile persoanelor cu

transport velo

Poluarea

și încasări reduse din

........

dizabilități

Lipsa unor coridoare pentru deplasări nemotorizate în scop de agrement Lipsa parcărilor pentru biciclete Lipsa unui sistem de informare a pasagerilor în timp real

Lipsa unui sistem de bike-sharing

Lipsa dotărilor pentru încurajarea mersului pe bicicletă

aerului

Costuri ridicate cu asigurarea necesarului de combustibili

turism Confort redus al populației, turiștilor și vizitatorilor Accentuarea efectelor schimbărilor climatice

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

î

Reorganizarea circulației și (re)amenajarea spațiilor publice din zona centrală Accesibi liza rea infrastructurii pietonale si a instituțiilor publice Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru -Insula de Agrement -Letea Veche (Traseu de agrement). Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Canclcov - Stadion -Bazin de înot -Universitatea V. Alecsandri (Traseul tineretului și sportului) Parcări biciclete în zona parcurilor, pentru universitate, instituții publice, piețe Implementare sistem municipal de închiriere biciclete (bikesharing)

Pietonizarea nucleului central (Unirii - Mârășești -9 Mai)

Accesibilizarea infrastructurii pietonale și a instituțiilor publice

Conturarea unei rețele velo pentru agrement

Dezvoltarea de dotări și evenimente pentru încurajarea mersului pe bicicletă

îmbunătățire a accesului turiștilor și locuitorilor la alternativele de transport nemotorizat din municipiu

Acces facil al turiștilor și vizitatorilor la obiectivele turistice locale

Timpi reduși de deplasare

Costuri mai mici cu combustibilii și energia

Poluare fonică redusă

Scăderea poluării aerului

Număr mic de victime și pagube materiale reduse în urma accidentelor rutiere

Circulație turistica crescută și încasări sporite din turism

Confort ridicat al populației, turiștilor și vizitatorilor

Atenuarea

11 nt?r r fcrvj

Europe .

efectelor schimbărilor climatice

Mobilitate teritorială ridicată a populației, turiștilor si f                >

vizitatorilor și acces facil la oportunități și atracții locale

Confort ridicat al populației

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice

Obiectivul nr. 8: Gestiune eficientă a mobilității prin instrumente IOT

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Lipsa unei politici integrate de parcare

Gestionarea ineficientă a locurilor de parcare existente

Compromiterea spațiilor publice comunitare pentru parcare Nevoia unui sistem de management al traficului pentru a

Mobilitatea redusă a turiștilor șl locuitorilor în interiorul municipiului

Acces dificil al turiștilor și vizitatorilor la obiectivele turistice

Poiuare fonică

Poluarea aerului

Costuri ridicate cu asigurarea

Mobilitate teritorială redusă a populației, turiștilor și vizitatorilor

Circulație turistică limitată și încasări reduse din turism

Deficitul de locuri de parcare din zona centrală

Infrastructura deficitară a autogării existente și slaba integrare cu serviciile de transport urban

Lipsa unui sistem de management al traficului și a coridoarelor prioritare pentru transportul public și biciclete

ii         f

Europe
SHARE                                                           EurOpC wgaMiaH»

Sustalnable approach to cultural Herltage far the urban Areas ftequallficatlon In                             ,      ....... „ .

Europe

Lipsa unor structuri publice pentru managementul traficului

Lipsa unui sistem de bîke-sharing


reduce congestia.


necesarului de combustibili


Confort redus al populației, turiștilor și vizitatorilor


Accentuarea efectelor schimbărilor climatice


Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Politică de parcare integrată

Pietonalizarea nucleului central (Unirii - Mărășești -9 Mai)

Conturarea unei politici de parcare

Amenajarea unor parcări de transfer (park & ride / park & walk)

Dezvoltarea unui sistem de management al traficului

Mobilitatea ridicată a turiștilor și locuitorilor în interiorul municipiului

Acces facil al turiștilor si vizitatorilor la obiectivele turistice locale

Timpi reduși de deplasare

Costuri mal mici cu combustibilii și energia

Poluare fonică redusă

Scăderea poluării aerului

Număr mic de victime și pagube materiale reduse în urma accidentelor rutiere

Circulație turistică crescută și încasări sporite din turism

Confort ridicat al populației, turiștilor și vizitatorilor

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice

Parcare colectivă Casa de Cultură (sub pietonal)

Parcare colectivă romano-catolică Sf. Petru și Paul

Amenajarea unui punct intermodal perimetral Inelului II de circulație In zona Autogării Centrale

înființarea unui Serviciu de transport și siguranță rutieră

înființarea unei Comisii de Circulație la nivelul Primăriei Municipiului Bacău

înființarea unei Unități de management al traficului

Europe      i

Mobilitate teritorială ridicată a populației, turiștilor și vizitatorilor și acces facil la oportunități și atracții locale

Confort ridicat al populației

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice

Obiectivul nr. 9. Rețea de spații publice care deservește echilibrat orașul, susține coeziunea socială și valorifică principalele puncte și zone de interes

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Infrastructura deficitară a unor spații verzi din municipiu

Existența unor spații verzi degradate

Existența unor spații publice degradate

Atractivitatea redusă a spațiilor publice din municipiu pentru locuitori și turiști

Volumul scăzut al circulației turistice și durata redusă a sejurului

Numărul redus de spații publice / verzi de calitate

Vizibilitatea redusă a orașului pe plan intern și extern

Migrația internă și externă a populației

Calitatea redusă a vieții

Infrastructura deficitară și aspectul neatractiv a unor piețe și scuaruri

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

SHARE

Sustoinable approach ta cultural Heritage for the urban Arcaș Requalificatlon in Europe

Proiect de revitalizare a Parcului Gherăieșli Proiect de revitalizare a Parcului Catedralei Proiect de modernizare a Parcului CFR (concurs arhitectură) Proiect de amenajare a piațetei Prefecturii Proiect de revitalizare/ amenajare piațeta Bisericii Precista Proiect de revitalizare și deschidere către public a scuarului aferent Centrului de Cultură „George Apostu” Program de revitalizare a spațiilor publice de mici dimensiuni

Extinderea și modernizarea rețelei de spatii publice majore ale orașului

Revitalizarea spațiilor publice de mici dimensiuni

Atractivitatea redusă a spațiilor publice din municipiu pentru locuitori și turiști

Volumul ridicat al circulației turistice și durata sporită a sejurului

Numărul ridicat de spații publice / verzi de calitate

Vizibilitatea ridicată a orașului pe plan intern și extern

Migrația internă și externă redusă a populației

Calitatea ridicată a vieții

Obiectivul nr. 10. Infrastructura și evenimente sportive care sa susțină profilul / vocația de oraș sportiv

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Lipsa unei săli polivalente moderne, de mari dimensiuni Degradarea infrastructurii stadionului municipal Lipsa unor evenimente sportive capabile să atragă un număr mare de spectatori / vizitatori

Diversitate redusă a dotărilor sportive Degradarea infrastructurii sportive existente

Număr scăzut de evenimente sportive în comparație cu cantitatea dotărilor sportive existente.

Accesul limitat al locuitorilor și turiștilor la infrastructură și evenimente sportive de amploare

Volumul scăzut al circulației turistice si durata redusă a sejurului

Oportunități limitate de petrecere a timpului liber

Vizibilitatea redusă a orașului pe plan intern și extern

Migrația internă si externă a populației încasările reduse la bugetul local

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

Proiect de construire a unei săli polivalente

Extinderea și diversificarea dotărilor sportive

Creșterea atractivitații spațiilor

Volumul ridicat al circulației turistice și durata sporită a sejurului

Vizibilitatea ridicată a orașului pe plan intern și extern

Consolidare și modernizare Stadionul Municipal

Revitalizarea dotărilor sportive

publice din municipiu pentru

Găzduirea unui eveniment național de sporturi gravitaționale (skateboard, mountainbike, etc.)

aflate în proces de degradare

locuitori și turiști

Oportunități multiple de petrecere a timpului liber

Migrația internă si externă p redusă a populației încasările ridicate la bugetul local

Găzduirea campionatului național de streetball

Desfășurarea de evenimente sportive de interes regional / național sau local

Găzduire competiții de natație de interes național

Obiectivul nr. 11: Capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza proiecte

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Existența unor competențe insuficient dezvoltate la nivelul personalului din administrația publică locală

Nevoia de formare și perfecționare a personalului din administrația publică locală

Capacitatea administrativă limitată a autorităților locale

Resurse semnificative alocate pentru identificarea de soluții la probleme comune

Tergiversarea implementării unor măsuri utile pentru comunitate

Adoptarea unor măsuri la nivelurile teritoriale superioare care contravin intereselor locale

Insuficienta implicare a actorilor relevanți de Ea nivel local (ONG-uri, specialiști, societate civilă) în procesul decizional

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației locale

Capacitate redusă de Eobby pentru măsuri de interes oomun

Capacitatea limitată a ADL de a implementa, monitoriza și evalua proiecte

Lipsa unui cadru organizat pentru schimbul de bune practici și

Dificultățile în monitorizarea impactului unor măsuri implementate

Calitate mediocră a serviciilor publice

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact     I

Derularea de programe de formare ale personalului din administrația locală în domeniile vizate de proiectul SHARE

Formarea și perfecționarea personalului din administrația publică locală

Dezvoltarea structurilor de planificare, implementare, monitorizare și evaluare a * proiectelor

Promovarea schimbului de bune practici și experiențe pe plan intern și extern

Dezvoltarea capacității administrației publice locale

Soluții optime pentru rezolvarea unor probleme punctuale

Resurse diminuate alocate pentru identificarea de soluții la probleme comune

Capacitate ridicată de lobby pentru măsuri de interes comun

Monitorizarea facilă a impactului unor măsuri implementate la

Urgentarea implementării unor măsuri utile pentru comunitate

Implementarea unor măsuri eficiente pentru problemele comunității

Adoptarea unor măsuri la nivelurile teritoriale superioare care să răspundă intereselor locale

Gradul ridicat de acceptabilitate a măsurilor administrației locale în rândul

înființarea unui Grup de lucru consultativ în domeniul culturii și tineretului cu participarea reprezentanților principalelor instituții de cultura, ONG-uri, alti operatori culturali

înființarea unui Grup de lucru consultativ în domeniul dezvoltării urbane, cu participarea


asociațiilor profesionale în domeniu (OAR) și a profesioniștilor arhitecți, urbaniști și ingineri Implementarea unei platforme de inovare civică Introducerea conceptului de bugetare participativă Organizarea de concursuri de soluții pentru proiectele majore de regenerare urbană de la nivel _________local________ Dezvoltarea ADL Bacău în vederea creșterii capacității de a implementa, monitoriza și evalua proiecte Promovarea de proiecte de cooperare teritorială europeană în domeniul patrimoniului, culturii și turismului Organizarea de schimburi de bune practici cu administrațiile locale din România pe teme legate de patrimoniu, cultură si turism

nivel local


actorilor relevanți


Obiectivul nr. 12: Sistem de servicii publice informatizat

Arborele problemelor:

Cauze indirecte

Cauze directe

Problemă majoră

Efecte directe

Efecte indirecte

Lipsa unui sistem informatic integrat de tip “e-

Insuficienta utilizare a sistemelor

Accesul limitat al cetățenilor

Supraîncărcare

Tergiversarea implementării unor măsuri utile

SHARE

Sustalnable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalificatlon In Euiape

administrație” pentru servicii online, a unui portal pentru cetățeni și numărul redus de servicii electronice de la nivelul administrației publice locale

Insuficienta utilizare a instrumentelor de tip SMART CITY la nivelul comunității locale

informatice în administrația locală

și turiștilor la servicii publice online

a personalului existent în administrația locală

Dificultățile în monitorizarea impactului unor măsuri implementate la nivel local

Resurse irosite din cauza neutilizăril soluțiilor de tip SMART CITY

pentru comunitate

Calitate mediocră a serviciilor publice furnizate populației, mediului de afaceri, turiștilor și vizitatorilor

Arborele obiectivelor:

Acțiuni propuse (alternative selectate)

Măsuri

Obiectiv

Rezultate

Impact

J

Platformă GIS -actualizare bază de date urbană pentru managementul eficient al dezvoltării municipiului Subsistem pentru evidența și gestiunea patrimoniului în cadrul Primăriei Municipiului Bacău Subsistem pentru gestiunea proiectelor si investițiilor în cadrul Primăriei Municipiului Bacău Subsistem pentru urbanism în cadrul Primăriei Municipiului Bacău Managementul relației cu cetățenii (CRM - Citizen Relationship

Informatizarea sistemului de servicii publice

Implementarea de soluții de tip SMART CITY la nivelul comunității locale

Creșterea accesului cetățenilor și turiștilor la servicii publice online

Degrevarea personalului de unele sarcini care consumă multe resurse de timp

Monitorizarea facilă a impactului unor măsuri implementate Ea nivel local

Resurse economisite datorate neutilizăril soluțiilor de tip SMART CITY

Urgentarea implementării unor măsuri utile pentru comunitate

Calitate ridicată a serviciilor publice furnizate populației, mediului de afaceri, turiștilor și vizitatorilor

Management) în cadrul Primăriei Municipiului Bacău Subsistem software pentru gestiunea activităților Dispeceratului pentru servicii municipale integrate în cadrul Primăriei Municipiului Bacău Management parcări Portal de servicii electronice în cadrul Primăriei Municipiului Bacău Dispecerat si sistem monitorizare video în cadrul Primăriei Municipiului Bacău Implementarea de soluții de tip SMART CITY la nivelul comunității

în Anexa 1 la Planul Local de Acțiune sunt prezentate toate informațiile relevante pentru fiecare acțiune în parte, inclusiv încadrarea în obiectivele și măsurile prevăzute în Planul Local de Acțiune, problemele cheie de la nivel local la care răspunde, estimarea bugetului și a perioadei de implementare, sursele potențiale de finanțare, solicitantul/beneficiarul și potențialii parteneri.

Aceste acțiunf sunt împărțite în două categorii distincte:

• Acțiuni noi, rezultate ca urmare a implicării în proiectul ”SHARE” - propuse și validate de stakeholderii locali pe durata procesului de pregătire a Planului Local de Acțiune,

- Acțiuni de "context” - preluate din documente strategice deja existente (de ex. SIDU, PMUD), dar care sunt relevante pentru obiectivele proiectului SHARE. Având în vedere că multe dintre acestea erau la faza de pregătire (proiectare, scrieri de cereri de finanțare, evaluare pentru finanțare sau organizare de licitații pentru execuție), cu ocazia procesului de elaborarea a Planului Local de Acțiune au fost identificate metode inovative ce vor fi utilizate pentru facilitarea și eficientizarea implementării acestora (de ex. modul de administrare, promovare, implicarea de noi actori etc.). în acest context, am considerat oportună includerea acestor acțiuni în Anexa 1.

De menționat aici este și faptul că toate acțiunile incluse în Anexa 1, indiferent de natura lor sau de sursa lor de finanțare, vizează atât creșterea calității vieții rezidenților din municipiu, cât și îmbunătățirea experienței turiștilor și vizitatorilor, cele două grupuri-țintă vizate de Planul Local de Acțiune.

SHARE

Sustoinable approach to cultural Her/tage for tbe urban Areas Requallflcatlan in Europe

PARTEA A 4-A

ACTORII RELEVANȚI IMPLICAȚI

o Implicarea actorilor relevanți în faza de pregătire a Planului Local de Acțiune:

în cadrul procesului de elaborare a Planului Local de Acțiune au fost implicate direct următoarele categorii de actori relevanți:

 • a) structurile din cadrul aparatului propriu al Primăriei Municipiului Bacău (Agenția de Dezvoltare Locală și Serviciul Implementare Proiecte)',

 • b) Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est - în calitate de partener național în cadrul proiectului SHARE, dar și cu o vastă experiență în planificarea strategică de la nivel regional, inclusiv în domeniul patrimoniului și turismului, a cooperării internaționale, dar și a managementului programelor cu finanțare europeană, unele dintre acestea fiind chiar dedicate domeniilor vizate de proiect în plus, prezența acestui actor instituțional a asigurat o coerență la nivel regional a intervențiilor propuse în cele șase Planuri Locale de Acțiune ale reședințelor de județ din zona de Nord-Est a țării.

 • c) experții contractați în vederea facilitării procesului de elaborare a Planului Local de Acțiune, unul dintre aceștia reprezentând concomitent și cea mai mare universitate de la nivel local și regional, cu o implicare anterioară bogată în acțiuni din domeniile vizate de proiect.

Indirect, în cadrul procesului de pregătire a Planului Local de Acțiune au fost implicate toate structurile din aparatul intern al municipalității, care au transmis observații și propuneri de acțiuni, ce au fost incluse în document. De asemenea, astfel de informații au fost solicitate, prin prisma faptului că administrează cea mai mare parte din instituțiile de cultură din municipiu (Școala Populară de Arte și Meserii, Ansamblul Folcloric "Busuiocul», Biblioteca Județeană "Costache Sturdza", Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale, Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea” Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Filarmonica "Mihail Jora1) și Consiliului Județean Bacău.

Prin intermediul sondajului de opinie realizat în rândul populației, agenților economici, al turiștilor și vizitatorilor, s-au obținut informații prețioase cu privire la constrângerile cu care se confruntă aceste categorii de actori și la sugestiile lor de intervenție în vederea îmbunătățirii contextului local, care au stat la baza conceperii acțiunilor concrete cuprinse în Plan.

Nu în ultimul rând, varianta-draft a Planului Local de Acțiune a fost postată spre consultare pe site-ul Web al Primăriei Municipiului Bacău și al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, astfel încât și alte categorii de actori relevanți (ONG-uri, instituții deconcentrate, publicul larg) au avut oportunitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la document

• Implicarea actorilor relevanți în faza de implementare, monitorizare șl evaluare a Planului Local de Acțiune:

în ceea ce privește etapa de implementare a Planului Local de Acțiune, cea mai mare parte a actorilor implicați direct sau indirect în faza de pregătire a documentului (Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Județean Bacău) vor avea ca atribuții implementarea acțiunilor pe care și le-au asumat, conform Anexei 1.

De asemenea, aceștia se vor implica, alături și de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est și de sectorul ONG, și în procesul de monitorizare â implementării Planului Local de Acțiune, urmând să facă parte din Comitetul de Monitorizare ce urmează a fi constituit la nivel local după aprobarea

documentului (a se vedea secțiunea dedicată Monitorizării și Evaluării din Plan).

în ceea ce privește categoriile de actori interesați care nu se vor implica direct în implementarea de acțiuni și în monitorizarea Planului, cu precădere cetățenii, vizitatorii și turiștii, aceștia vor putea oferi un feedback real mai ales prin intermediul aplicațiilor de tip SMART CITY propuse spre Implementare la nivel local, dar șl a celor de consultare publică și creativitate civică.

PARTEA A 5-A

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE

în conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru perioada 2014*2023, adoptată în 2017 în urma unui proces participativ de planificare strategică, obiectivele specifice de dezvoltare ale zonei pentru perioada imediat următoare sunt Forță de muncă motivată, calificată și adaptată nevoilor pieței; Poziție consolidată de pol regional ce oferă un climat propice dezvoltării mediului de afaceri și CDI; Economie competitivă bazată pe colaborări intersectoriale și transfrontaliere; Destinație atractivă pentru investiții prin facilitarea accesului la piețele externe; 1.5 Bacău, orașul tinerilor; Oraș în care este valorificat potențialul zonelor industriale abandonate; Oraș eficient din' punct de vedere energetic, ce și-a redus semnificativ emisiile de CO2; Oraș în care infrastructura tehnico-edilitară contribuie la asigurarea unei calități crescute a factorilor de mediu; Oraș cu o rețea albastră-verde consolidată, ce oferă premisele unei dezvoltări urbane sustenabile; Oraș racordat la infrastructura de transport național; Infrastructură rutieră performantă care asigură o bună relație centru-periferie; Servicii de transport public atractive care deservesc întregul oraș; Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate; Gestiune eficientă a mobilității prin instrumente ICT; Mediu urban atractiv susținut de cartiere de locuințe colective regenerate; Oraș care susține participarea persoanelor persoanelor defavorizate și a vârstnicilor în viața comunității prin servicii sociale; Oraș care oferă posibilități de specializare și performanță în toate domeniile șl nivelurile educaționale; Rețea de spații publice care deservește echilibrat orașul, susține coeziunea socială și valorifică principalele puncte și zone de interes; Infrastructură și evenimente sportive care să susțină profilul / vocația de oraș sportiv; Bacău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și

îmbunătățirea infrastructurii culturale; Zona marginalizată 1 din cartierul izvoare regenerată din punct de vedere urban și social; Zonele marginalizate 5, 6 și 7 din cartierul Carpați - Letea și Zonele marginalizate 2, 3 și 4 din cartierul Aviatori regenerate din punct de vedere urban și social; Capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza proiecte; 6.2 Sistem de servicii publice informatizat

Dintre aceste obiective, cele relevante pentru Planul Local de Acțiune sunt următoarele:

’ 1. Bacău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale;

 • 2. £3acău. orașul tinerilor;

 • 3. Economie competitiva bazata pe colaborări intersectoriale și transnaționale, inclusiv în domeniul turismului:

 • 4. Oraș cu o rețea albastra-verde consolidată, ce oferă premisele unei dezvoltări urbane sustenabile;

 • 5. Oraș racordat la infrastructura de transport național:

 • 6. Servicii de transport public atractive care deservesc întregul oraș;

 • 7. Infrastructură adecvata și atractiva pentru deplasări nemotorizate;

 • 8. Gestiune eficienta a mobili tații prin instrumente ICT:

 • 9. Rețea de spații publice care deservește echilibrat orașul, susține coeziunea socială și valorifică principalele puncte și zone de interes;

 • 10, infrastructură și evenimente sportive care să susțină profilul / vocația de oraș sportiv;

 • 11. Capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza proiecte:

 • 12, Sistem de servicii publice informatizat.

  PARTEA A 6-A

  ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE

  în vederea implementării Planului Local de Acțiune, precum și a atingerii viziunii, obiectivelor și rezultatele preconizate de acesta la orizontul anului 2023, este propusă întreprinderea următoarelor activități concrete:

  Activități

  Termen de realizare1

  Responsabili

  Aprobarea Planului Local de Acțiune, prin adoptarea unei hotărâri de CL în acest sens

  Semestrul I! 2018

  Primăria Municipiului Bacău, CL Bacău

  Elaborarea / finalizarea / aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente acțiunilor individuale cuprinse în Planul Local de Acțiune (identificare terenuri/clădiri, pregătire documente care să ateste regimul juridic al terenurilor, studii de prefezabilitate-fezabilitate, studii de impact, planuri de afaceri, documentații urbanistice, etc.)

  Semestrul II2018-Semestrul II 2020

  Primăria Municipiului Bacău

  Atragerea surselor de finanțare pentru acțiunile individuale propuse (FESl 2014-2020, parteneriate publlc-privat, credite, alte resurse financiare externe, fonduri de la bugetele de stat și local, etc.)

  Semestrul II 2018-Semestrul II 2020

  Primăria Municipiului Bacău

  Realizarea de acorduri de parteneriat între Primăria Municipiului Bacău și actorii relevanți de la nivel local, județean, regional și național pentru realizarea acțiunilor individuale

  Semestrul II 2018-Semestrul II 2020

  Primăria Municipiului Bacău

  Consiliul Județean Bacău ONG-uri

  Mediul de afaceri Persoane fizice

  Alți actori relevanți

  Informarea partenerilor asupra surselor de finanțare    externe    existente    pentru

  Semestrul II 2018-

  Primăria Municipiului

1 în cazul programelor finanțate din FESl 2014-2020 (de ex. Programul Operațional Regional, Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020), se va respecta calendarul de implementare asumat de fiecare autoritate de management în parte, care are caracter obligatoriu pentru beneficiari

implementarea acțiunilor proprii

Semestrul II 2019

Bacău

Autorități de Management / Organisme Intermediare Instituția Prefectului Bacău

Prognoza multianuală a bugetului local, în conformitate cu legislația în vigoare, în vederea alocării resurselor necesare pentru implementarea acțiunilor individuale și stabilirea graficului de derulare/implementare a Planului Local de Acțiune (includerea în bugetul multianual a investițiilor propuse ca fiind prioritare în vederea pregătirii lor)

Semestrul ll 2018 -

Semestrul 12019

Primăria Municipiului Bacău

CL Bacău

Alte categorii de beneficiari de la nivel local

Pregătirea cadrului instituțional și a resurselor umane pentru implementarea cu succes a acțiunilor prioritare, în primul rând prin consolidarea unităților de implementare a proiectelor din cadrul municipalității și a instituțiilor subordonate, formare, schimb de bune practici, dar șt prin extemalizarea unor activități de management de proiect.

Semestrul II 2018-Semestruî II 2023

Primăria Municipiului Bacău

Consiliul Local Bacău

Alte categorii de beneficiari de la nivel local

Implementarea acțiunilor individuale (realizare achiziții     publice,     executare     lucrări,

monitorizare pe teren și raportare, menținerea relației cu AM/O! șt âlți finanțatori, realizare plăți etc.)

Semestrul ll 2018-Semestrul II 2023

Beneficiarii proiectelor, inclusiv Primăria Municipiului Bacău

Promovarea și sprijinirea inițiativelor private în domeniile vizate, complementare acțiunilor individuale (de ex. acordarea de diferite tipuri de subvenții și fonduri pentru ONG-urile din domeniul cultural, sportiv, turistic etc.)

Semestrul II 2018 -Semestrul ll 2023

Primăria Municipiului

Bacău

Consiliul Loca! Bacău Consiliul Județean Bacău Mediul de afaceri ONG-uri

Promovarea rezultatelor acțiunilor la nivel național     șl     internațional     (materiale

promoționale, participare la manifestări internaționale, site-uri, etc.)

Semestrul H 2020 -Semestrul II 2023

Primăria Municipiului Bacău

Alte categorii de beneficiari

Monitorizarea stadiului implementării acțiunilor și activităților prevăzute în Planul Local de Acțiune și întreprinderea măsurilor necesare pentru eliminarea riscurilor/constrângerilor identificate

Semestrul II 2019-Semestrul II2023

Comitetul de Monitorizare

Actualizarea Planului Local de Acțiune privind Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural - care să acopere perioada 2023-2030, inclusiv cu o evaluare finală a implementării Plan Local de Acțiune pentru perioada 2018-2023.

Semestrul I 2023 -Semestrul II 2023

Primăria Municipiului Bacău

Consultanți

Consiliul Local Bacău

Numărul insuficient de parteneriate și proiecte derulate cu organizații similare din alte țări


experiențe


la nivel local


Supraîncărcare a personalului existent în administrația locală


furnizate populației, mediului de afaceri, turiștilor și vizitatorilor


Comunicarea și conlucrarea' deficitară cu alte administrații publice locale din România


Birocrație ridicată și colaborare insuficientă cu sectorul ONG și societatea


Implementarea unor măsuri costisitoare și care nu ating impactul scontat

Gradul ridicat de rezistență la schimbare al actorilor relevanțias        S

Europe

PARTEA A 7-A

EVALUAREA DE RISC

Un aspect esențial în implementarea Planului Local de Acțiune îl reprezintă identificarea potențialelor riscurilor preconizate să apară pe durata sa de valabilitate, a probabilității de materializare a acestora, a impactului lor asupra obiectivelor cuprinse în document, precum și a principalelor măsuri de atenuare a acestuia, după cum este prezentat în matricea de mai jos:

Risc Identificat

Probabilitate de materializare

Impact asupra obiectivelor Planului Local de Acțiune

Măsuri de atenuare propuse

Termen de realizare a măsurilor propuse

Responsabili

întârzieri în calendarul de implementare al programelor cu finanțare europeană și riscul de dezangajare de fonduri

Ridicat

Mediu

Finalizarea rapidă și în condițiile de calitate impuse de Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar, a documentațiilor tehnico-economice ale proiectelor individual propuse spre finanțare din POR 2014-2020, în vederea contractării unor sume cât mai consistente

Semestrul 12018-Semestrul 112018

Primăria Bacău

Respectarea graficului de implementare a proiectelor asumat de către beneficiar în raport cu finanțatorul

întârzieri în derularea proceselor de achiziție publică

Ridicat

Ridicat

Contractarea de expertiză externă pentru elaborarea caietelor de sarcini Schimbul de bune practici cu celelalte municipalități din regiune și/sau din țară

Semestrul

I 2018-

Semestrul 12019

Primăria Bacău

Implicarea actorilor locali în procesul participativ de modificare a legislației în domeniul achizițiilor publice care are loc la nivel național

Participarea

personalului din administrația locală la sesiuni de formare în domeniul achizițiilor publice

Probleme legate de proprietatea asupra construcțiilor și clădirilor vizate de proiecte de investiții

Mediu

Ridicat

Analizarea corespunzătoare a fezabilității unor intervenții, care să țină cont de regimul actual al proprietății imobilelor

Demararea și finalizarea cât mai rapidă a cadastrului general al municipiului

Realizarea de demersuri pe lângă administrația centrală pentru transferarea proprietății / administrării imobilelor în vederea derulării investițiilor vizate

Achiziționarea unor imobile de pe piața liberă, în vederea găzduirii unor obiective de interes public.

Semestrul 112018-Semestrul II 2020

Primăria Bacău

i

I

i

i

i

j

Resursele financiare limitate ale bugetului local și problemele legate de cash-flow (vârfuri de plată pentru implementarea proiectelor)

Ridicat

Ridicat

Contractarea de împrumuturi pentru asigurarea cash-flow-ului necesar implementării proiectelor

Atragerea de surse complementare de finanțare, mal ales private (de ex. sponsorizări, PPP).

Prognoza multîanuală a bugetului local,, raționalizarea investițiilor cu finanțare exclusivă de la bugetul local.

Semestrul 12019-Semestrul II2023

Primăria Bacău

Personalul insuficient din administrația

Mediu

Ridicat

Asigurarea unui manager de proiect la fiecare 10 mii. Euro

Semestrul 12019-Semestrul

Primăria Bacău

si >tvr f

Europe

locală în raport cu volumul estimat al investițiilor publice

investiți (bună practică internațională, Banca Mondială), prin organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor

12020

i:

L

t

Contractarea de personal contractual suplimentar pe durata implementării proiectelor

Achiziționarea de servicii externe de consultanță pentru managementul proiectelor

Insuficienta comunicare / cooperare cu ceilalți actori implicați (de ex. ONG-uri din sfera culturală sau proprietari de imobile de patrimoniu)

Mediu

Mediu

Organizarea de întâlniri regulate cu actorii implicați în derularea acțiunilor prevăzute, informarea lor cu privire la oportunitățile de colaborare și finanțare de la bugetul local, impunerea de măsuri punitive, în cazuri extreme (de ex. supraimpozitarea clădirilor neconsolidate din zona centrală)

Semestrul 12018-Semestrul 12019

Primăria Bacău

Implementarea acțiunilor din Anexa 1 care vizează creșterea gradului de implicare civică (de ex.

implementarea conceptului de bugetare participativă)

Gradul redus de acceptabllitate în rândul populației a unor intervenții publice

Ridicat

Mediu

Implicarea cetățenilor în procesul decizional încă din faza de concept, sub forma înființări unui organism permanent de oreativitato și inovare civică.

Semestrul 12018-Semestrul II2020

Primăria Bacău

Organizarea de concursuri internaționale de urbanism și arhitectură

Europe

pentru proiectele mari de regenerare urbană, în care proiectele să fie prezentate și opiniei publice

—- ■ ■ ■— — -n

î

Integrarea deficitară între intervențiile deja realizate la nivel municipal și cele propuse pentru orizontul 2023

Mediu

Mediu

Respectarea documentelor de planificare strategică și urbanistică deja elaborate la nivel local sau care sunt în curs de avizare (SIDU, PMUD, PUG, strategii sectoriale)

Semestrul 12018-Semestrul II2023

Primăria Bacău

Calitatea redusă a serviciilor de proiectare / execuție / prestare de servicii livrate de către contractorii privați

Ridicat

Ridicat

Organizarea de dezbateri publice cu privire la soluții propuse prin proiecte încă din faza de temă de proiectare

Pregătirea unor contracte de achiziție publică care să protejeze interesele autorităților contractante (de ex. prin garanții de bună execuție consistente)

Semestrul 112018-Semestrul II2023

Primăria Bacău

PARTEA A 8-A

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA

în vederea monitorizării Planului Local de Acțiune este propusă înființarea unui Comitet del Monitorizare, din care să facă parte reprezentanții următorilor actori relevanți:

 • 1) Primăria Municipiului Bacău - Agenția de Dezvoltare Locală, Serviciul implementare Proiecte,

Arhitect Șef, Compartiment învățământ, cuitură și sănătate, Compartiment finanțări locale, Direcția economică (reprezentanți nominalizați ulteriori prin decizie a Primarului);

 • 2) Consiliul Județean Bacău;

 • 3) Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est;

 • 4) ONG-uri locale cu activități relevante în domeniul cultural-turistic.

în vederea funcționalizării acestui Comitet de Monitorizare, se recomandă încheierea de acorduri de I colaborare interlnstituțională între actorii sus-menționați.

Acest Comitet se va întâlni la începutul fiecărui an calendaristic, în intervalul 2019-2023, în vederea • analizării progreselor înregistrate în implementarea Planului Local de Acțiune. De asemenea, acesta[ poate fi convocat și în situații excepționale, la solicitarea unuia dintre membri. Secretariatul Comitetului va fi asigurat de către o structură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, i

<j aițff f

Europe

desemnata printr-o decizie a acestuia. Comitetul va întocmi un Raport de monitorizare ce va fi adus la cunoștința conducerii Primăriei.

Raportul de monitorizare va avea următoarea structură orientativă:

« Introducere: Raportul de monitorizare va avea o secțiune introductivă în care se vor menționa informații cu privire la perioada acoperită de raportul de monitorizare, sursele de date utilizate pentru aprecierea progresului în implementarea Planului, dificultăți întâmpinate.

 • •  Capitolul 1: această secțiune descrie activitățile desfășurate în procesul de monitorizare;

 • •  Capitolul 2: analiza riscurilor aferente implementării Planului;

« Capitolul 3: acest capitol face o prezentare a măsurilor și acțiunilor care au făcut obiectul procesului de monitorizare. Vor fi, apoi, menționate recomandări de eficientizare a implementării fiecărei măsuri și acțiuni în parte;

« Concluzii finale: Raportul se finalizează cu o apreciere generală privind progresul înregistrat în implementarea Planului Local de Acțiune.

Pentru monitorizarea implementării Planului, se propune setul de indicatori de rezultat și de realizare imediată de mai Jos, care vor fi documentați anual, conform metodologiei menționate mai sus. Datele necesare pentru documentarea valorii indicatorilor se vor colecta de către Agenția de Dezvoltare Locală, cu sprijinul (unde va fi necesar) al membrilor Comitetului de Monitorizare.

a) Indicatori de rezultat:

Indicatorul de rezultat

Unitatea de măsură

Valoarea de referință

Ținta pentru anul 2023

Surse de documentare

Numărul de sosiri turistice în municipiul Bacău

Nr.

59.804 (2016)

70.000

INS

Durata medie a sejurului

Nopți/turist

2,05 (2016)

2,15

INS

Ponderea turiștilor străini în totalul sosirilor

%

9,8(2016)

12

INS

Numărul vizitatorilor în muzee

Nr.

74.431 (2016)

100.000

INS

Indicele de vitalitate culturală2

Valoare

-0,03 (2015)

0,25

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Cheltuieli de la bugetul local pentru cultură, recreere și culte

% din cheltuieli bugetare totale

7,8 (2016)

8,5

Primăria Municipiului Bacău

b) Indicatori de realizare:

b.1.) pentru acțiunile noi, identificate ca urmare a implicării în proiectul "SHARE": 2 Metodologia de calcul a Indicelui de Vitalitate Culturală poate fi consultată pe următorul

link:      .http://www.culturadata.r0/categ0rie-cercetari-firializate/2 .vitalitatea-culturala-a-

orășel or-din-romania/

ss        i

Europe

Indicatorul de realizare

Unitatea de măsură

Ținta pentru anul 2023

Surse de documentare

Agendă multianuală culturală elaborată

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Evenimente culturale co-finanțate

Nr./an

10

Primăria Municipiului Bacău

Manual de Branding al Municipiului Bacău elaborat și strategie de marketing și promovare implementată

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Număr de proiecte de cooperare teritorială derulate în domeniile vizate de proiectul SHARE

Nr.

3

Primăria Municipiului Bacău

Număr de vizite de studiu / schimburi de bune practici organizate în țară

Nr.

2

Primăria Municipiului Bacău

Număr de platforme de consultare/creativltate civică implementate

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Valoarea investițiilor realizate în proiecte propuse de cetățeni

Euro

1,000,000

Primăria Municipiului Bacău

Numărul de concursuri de soluții organizate la nivel local

Nr.

3

Primăria Municipiului Bacău

Număr de aplicații de tip Smart City implementate la nivel local

Nr.

5

Primăria Municipiului Bacău

b.2.) pentru acțiunile "de context”, preluate din documente de planificare pre-existente:

Indicatorul de realizare

Unitatea de măsură

Ținta pentru anul 2023

Surse de documentare

Clădiri cu destinație culturală reabilitate

Nr.

6

Primăria Municipiului Bacău / CJ Bacău

Activități recreative și culturale organizate în case memoriale

Nr.

5

Primăria Municipiului Bacău / CJ Bacău

Proiect educațional pilot realizat în cadrul Muzeului de Artă

Nr.

1

Muzeul de Artă

Infrastructură mobilă de spectacole pentru Teatrul Bacovia

Nr.

1

Teatrul Bacovia

Programe de formare in domeniul managementului cultural implementate

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Grup de lucru înființat la nivelul Primăriei cu participarea reprezentanților

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

principalelor instituții de cultura, ong-uri, alti operatori culturali

Strategie cadru de tineret elaborată

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Clădiri renovate și dotate - transformare în hub de tineret și evenimente, cu accent pe industrii creative

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Parteneriate și proiecte internaționale facilitate în domeniul cultural

Nr.

3

Primăria Municipiului Bacău

Rezidențe pentru regizori realizate (inclusiv locuințe de serviciu)

Nr./an

2

Primăria Municipiului Bacău

Platformă integrată de promovare, informare și servicii turistice

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Număr de evenimente de business și COI incluse în agenda Centrului Expozițional

Nr./an

3

Centrul Expozițional

Trasee turistice integrate concepute și promovate

Nr.

3

CJ Bacău

Lungime mal de lac amenajat (inclusiv insulă de agrement)

Km.

3,5

Primăria Municipiului Bacău

Legături rutiere nou-amenajate către aeroport

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Drumuri expres construite

Nr.

1

CNAIR

Variante ocolitoare construite

Nr.

1

CNAIR

Stații de transport public modernizate

Nr.

30

Primăria Municipiului Bacău

Stații de transport public „inteligente”

Nr.

5

Primăria Municipiului Bacău

Vechimea medie a parcului auto

Ani

8

Operator de transport public

Zone urbane deservite de transport public

%

95

Operator de transport public

Sisteme ITS pentru transportul public

Nr.

1

Operator de transport public

Sisteme de management al traficului

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Grad de pietonalizare al nucleului central

%din lungimea străzilor

40

Primăria Municipiului Bacău

Piste / benzi velo pentru agrement amenajate

Km.

10,3

Primăria Municipiului Bacău

Rasteluri pentru biciclete

Nr.

880

Primăria Municipiului

|          Bacău

n r

Europe

Biciclete de închiriat

Nr.

225

Primăria Municipiului Bacău

Politică de parcare adoptată

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Parcări de tip „park & walk" amenajate

Nn

3

Primăria Municipiului Bacău

Parcuri reabilitate 1 modernizate

Nr.

3

Primăria Municipiului Bacău

Scuaruri reabilitate / modernizate

Nr.

2

Primăria Municipiului Bacău

Spații publice de mici dimensiuni abandonate revitalizate

Nr.

10

Primăria Municipiului Bacău

Săli polivalente

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Dotări sportive majore revitalizate

Nr.

1

Primăria Municipiului Bacău

Evenimente sportive de interes național sau european

Nr.

3

Primăria Municipiului Bacău

Grupuri de lucru înființate de administrația locală în domeniile vizate de proiectul SHARE

Nr.

3

Primăria Municipiului Bacău

Număr de funcționari publici care au participat la sesiuni de formare în domeniile vizate de proiectul SHARE

Nr.

15

Primăria Municipiului Bacău

Număr de subsisteme TIC de tipul ”E~ administrație” implementate la nivelul administrației publice locale în domeniile vizate de proiectul SHARE

Nr.

4

Primăria Municipiului Bacău

în ceea ce privește evaluarea Planului, datâ fiind perioadă relativ scurtă de implementare a acestuia (2018-2023), se propune o singură evaluare ex-post (finală) a acestuia, la finalul anului 2023, o dată cu actualizarea Planului Local de Acțiune pentru perioada 2023-2030. Acest demers, care este recomandat să se realizeze cu un evaluator extern, va genera un Raport de evaluare ex-post, care va include o analiză a:

 • •  gradului de realizare a indicatorilor cuprinși în Plan;

« eficienței implementării acestuia;

 • •  impactului efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a șanselor care au stat la baza Planului;

 • •  sustenabilității rezultatelor obținute;

o mecanismelor cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea acțiunilor propuse prin Plan;

« eventualelor efecte secundare neplanificate;

 • •  lecțiilor învățate din implementarea actualului Plan pentru exercițiile de planificare viitoare -identificând, de exemplu, înregistrarea și menționarea deficiențelor constatate în legătură cu

procesul inițial de proiectare a obiectivelor, acțiunilor, indicatorilor și menționând recomandările pentru diminuarea sau eliminarea acestor deficiențe în exercițiile de planificare viitoare.

PARTEA A 9-A

CONTRIBUȚIA PLANULUI LA ATINGEREA OBIECTIVULUI DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ

Prin acțiunile propuse, Planul Local de Acțiune contribuie la atingerea obiectivului de dezvoltare sustenabilă, după cum urmează:

« creșterea calității aerului și reducerea resimțirii efectelor schimbărilor climatice prin finalizarea lucrărilor de amenajare a insulei de agrement, amenajarea malurilor lacului Bacău, revitalizarea spațiilor verzi etc.;

« reducerea emisiilor de CO2 din sectorul transporturilor, prin încurajarea deplasării nemotorizate (extinderea sistemului de transport public și reorganizarea traseelor, achiziționarea de autobuze ecologice, modernizarea stațiilor de transport public, extinderea zonelor pietonale, amenajarea de piste și parcări pentru biciclete, sistem de bike-sharing etc.), dar și prin reorganizarea transportului motorizat în zonele supra-aglomerate (de ex. politică de parcare inteligentă, punct intermodal, dezvoltarea de aplicații GIS etc.).

PARTEA A 10-A

SURSELE DE INFORMAȚII UTILIZATE LA ELABORAREA PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE

în vederea elaborării Planului Local de Acțiuni au fost utilizate următoarele surse de documentare:

 • a) Analizele preliminare ale contextului local, realizate anterior în cadrul proiectului SHARE, respectiv studiul de caz, analiza benchmarklng și sondajul în rândul populației;

 • b) Documentele de planificare strategică și teritorială care există deja la nivel local:

** Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău pentru perioada 2014-2023 (https://municîpiulbacau.ro/wo-content/uploads/2017/05/01-analiza etapa! sidu-bacaua rev-2.pdf}

 • -  Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Bacău (https://municipiulbaca u. ro/wp-content/upioads/2017/05/analiza-diagnostic-pm ud.pdfj

 • c) Datele statistice furnizate de:

 • -   Institutul Național de Statistică (http://statistici.insse.ro/shop/)

 • -   Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (http://www.culturadata.ro/wp-content/uploaGs/2014/Q5/Caietele-Culturadata-Voî1-2017-\ZMtatea-culturaia-Ro.pdn

 • -  Direcția Județeană pentru Cultură Bacău

 • -   Primăria Municipiului Bacău (https://municipiulbacau.ro)

Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requallfication in Europe

Portofoliul de Proiecte

L Acțiuni noi, identificate ca urmare a implicării în proiectul ”SHARE”:

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

1.

Elaborarea si implementarea agendei culturale multianuafe a Municipiului Bacău, inclusiv cofinanțare evenimente culturale

0.2. Bacău, orașul tinerilor

M.2.1. Dezvoltarea infrastructurii culturale, pentru evenimente și petrecerea timpului liber

Strategia pentru tineret și agenda culturală dedicată tinerilor nu sunt abordate în mod unitar și pe termen lung.

Acțiunea prevede valorificarea dosarului de candidatură al municipiului Bacău Ia statutul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021, sub forma următoarelor intervenții:

 • 1) înființarea unei structuri de tip non-guvemamental, din care să facă parte administrația locală (Primărie,

CJ), ONG-uri din domeniul cultural, economic, turistic, instituții publice de cultură (muzee, teatru, filarmonică), universități - valorificând experiența anterioară a Asociației fondate pentru depunerea candidaturii la statutul de Capitală Europeană a Culturii, dar și a celei care s-a ocupat de implementarea programului Bacău-Capitala Tineretului din România 2017;

 • 2) Revizuirea, pe o bază participativă, a dosarului de

candidatură la statului de Capitală Culturală Europeană, replanificarea acțiunilor fezabile și elaborarea unei Agende Culturale multîanuale, care să fie implementată de noua structură formată;

3) Implementarea de către noua structură, care va avea personal propriu de specialitate, a Agendei Culturale multi-anuale, pe baza fondurilor publice (cotizațiile membrilor, finanțările nerambursabile solicitate de la Primărie și CJ Bacău, sponsorizări, fonduri de la bugetul de stat, fonduri europene.

4) suplimentarea financiară a programului de finanțare nerambursabilă de către municipalitate și CJ Bacău a proiectelor derulate de organizații non-profit de interes general în domeniul cultural, în baza Legii nr. 350/2005. Alocarea fondurilor se va face competitiv, pe baza unei cereri de finanțare evaluate

1,500,000

Buget local, Cotizațiil e membrii or Sponsor izări

Municipiul Bacău CJ Bacău Instituții culturale ONG-uri Universită

2018-2023

SHARE

Sustaînable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

de o comisie de specialitate. Vor avea acces la finanțare atât proiecte noi (se recomandă organizarea unorevenimente-magnet, care să se identifice cu orașul, de ex. festivaluri), cât și proiecte deja inițiate la nivel local.

2.

Elaborarea Manualului de Branding al Municipiului Bacău, corelat cu o strategie de marketing și promovare

0.3. Economie competitivă bazată pe colaborări intersectoriale și transnaționale, inclusiv în domeniul turismului

M.3.1. Promovarea turistică a

Municipiului Bacău

Promovarea insuficientă a potențialului turistic al Municipiului Bacău

Acțiunea vizează elaborarea unui manual de branding local, precum și a unei strategii de promovare a acestuia pe plan Intern și extern, inclusive implementarea unor acțiuni-pilot Tn acest sens (filme de prezentare, ghidurVbroșuri virtuale și în format tipărit, standuri la târgurile interne și internaționale de turism, promovare prin social media etc.). Fiecare dintre sub-activitățile sus-menționate ar putea fi atribuite unor organizații cu expertiză pe diferitele nișe de piață (branding, participare la târguri și expoziții, social media etc.)

30,000

Buget local, Buget partener

i, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

3.

implementarea unei platforme de inovare civică

0.11. Capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza proiecte

M.11.2. Dezvoltarea structurilor de planificare, implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației locale

Acțiunea implică conceperea și implementarea unei platforme de consultare publică și creativitate civică, care să identifice potențialele soluții la problemele comunității. Aceasta ar putea fi gestionată fie direct de municipalitate, fie de organizații ale societății civile locale sau chiar universități. Această platformă ar presupune atât o serie de întâlniri tematice (de ex. consolidarea clădirilor de patrimoniu, regimul parcărilor, amenajarea de noi spații verzi, reducerea birocrației, atragerea de investiții etc.) organizate periodic (de preferință lunar, într-un cadru neutru), la care să participe toți actorii relevanți de la nivel local, cât și o platformă virtuală, unde toți cetățenii să-și exprime punctul de vedere, să răspundă la chestionare de consultare publică, să vină cu soluții la anumite probleme concrete.

100,000

Bugetul local Sponsor izări

Municipiul Bacău ONG-uri Universită ți

2018-2023

4.

EjS’

Implementarea conceptului de bugetare participativă

0.11. Capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza proiecte

M.11.2. Dezvoltarea structurilor de planificare,

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației locale

Acțiunea prevede implementarea unui program-pilot de bugetare participativă locală pentru proiecte comunitare la scară mica, propuse direct de către membrii comunității. Aceasta implică dezvoltarea unei aplicații WEB de profil, organizarea unei campanii de colectare a propunerilor concrete de proiecte, trierea acestora de către o echipă de specialiști sectorali pe baza criteriilor din regulamentul competiției, votarea publică pe

2.000,000

Bugetul local

Municipiul Bacău ONG-uri

2018-2023

SHARE

Sustainabte approach ta cultural Heritage for the urban Areas Requallffcation în Europe

Europe i ■

n

5

■ ■.....1................................

implementare, monitorizare și evaluare a proiecielor

platformă a propunerilor fezabile și finanțarea implementării acestora de către municipalitate, în cadrul liniilor bugetare corespunzătoare (caz în care implementarea revine exclusiv autorităților locale). O altă opțiune este cea de punere la dispoziția cetățenilor a unui fond de microfinanțare pentru propunerile de proiecte, care să poată fi accesate de ■ către asociațiile de proprietari / cetățeni / ONG-uri, care să fie responsabile pentru implementarea ideilor proprii.

n-

i

t

Organizarea de concursuri de soluții pentru proiectele majore de regenerare urbană

0.11. Capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza proiecte

M.11.2. Dezvoltarea structurilor de planificare, implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației (ocale

Acțiunea presupune organizarea de concursuri publice de soluții cu premii pentru proiectele majore de regenerare urbană de la nivel local (de ex. amenajarea unor maluri de lac sau râu, a unor spații verzi, piețe sau scuaruri, reabilitarea și refuncționalizarea unor clădiri publice etc.). Deși ar putea crește costurile de proiectare, astfel de competiții, jurizate de specialiști de prestigiu din țară și străinătate și monitorizate atent de opinia publică (proiectele vor fi prezentate publicului larg și specialiștilor în cadrul unor evenimente deschise) asigură multiple avantaje: transparență, implicare civiă, calitate ridicată a proiectării, atragerea talentelor locale etc.

1,000,000

Bugetul local

Municipiul Bacău în parteneria tcuOAR

2018-2023

6

i

1

i

1

1

Promovarea de proiecte de cooperare teritorială europeană în domeniul patrimoniului, culturii și turismului

0.11. Capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza proiecte

M.11.3. Promovarea schimbului de bune practici și experiențe pe plan intern și extern

Lipsa unui cadru organizat pentru schimbul de bune practici și experiențe

Acțiunea prevede derularea de proiecte de cooperare teritorială în domeniile relevante pentru proiectul SHARE (patrimoniu, cultură, turism, SMART CITY etc.), în parteneriat cu municipalități din alte state europene

500,000

URBAC T SEE

Municipiul Bacău CJ Bacău Universită ti Instituții de cultură

2018-2023

7

i

*

Organizarea de schimuri de bune practici cu administrațiile locale din România pe teme legate de

0.11. Capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza proiecte

Lipsa unui cadru organizat pentru schimbul de bune practici și experiențe

Acțiunea presupune organizarea de vizite de studiu și schimb de bune practici cu alte municipalități din România care au înregistrat performanțe notabile în domeniile vizate de proiectul SHARE (de ex. regenerarea centrelor istorice, branding, programe culturale, SMART CITY etc.)

50,000

Bugetul local

Primăria Bacău AMR

2018-2019

SHARE

Sustalnabie approach to cultural Meritase for the urban Areas Requalification in Europe

patrimoniu, cultură și turism

M11.3. Promovarea schimbului de bune practici și experiențe pe plan intern și extern

8

Implementarea de soluții de tip SMART CITY la nivelul comunității

0.12. Sistem de servicii publice informatizat

M.1Z2.

Implementarea de soluții de tip SMART CITY la nivelul comunității locale

Insuficienta penetrare a soluțiilor de tip SMART CITY

Acțiunea prevede dezvoltarea, cu precădere prin intermediul parteneriatului cu firme locale din sectorul IT șl a unor competiții cu premii de tip hackathon derulate cu studenți și elevi din oraș, a unor soluții de tip SMART CITY care să răspundă unor probleme stringente ale comunității, precum: accesul wi-fi gratuit în spațiile publice și mijloacele de transport în comun, monitorizarea traficului, a tocurilor libere de parcare, a calității aerului, trimiterea de pre-comenzi la restaurantele din oraș pentru a evita cozile, implementarea unor soluții de chat între cetățeni și funcționarii publici, ghîduri virtuale pentru obiectivele turistice, evenimente și restaurante, reglarea luminozității la nivelul sistemului de iluminat public și arhitectural, dezvoltarea ecosistemului antreprenorial, burse de produse și servicii, managementul proceselor de achiziție publică ale municipalității, transparentizarea deciziei publice, educație și formare continua, transmiterea de sesizări ale cetățenilor (Civic Alert) etc.

500,000

Bugetul local Sponsor izări

Municipiul Bacău Companii private Universită V Clustere

2018-2020

h            jt           ;    ■

SHARE

Sustainable approach to cultural Heritase for the urban Areas Requalification in Europe

• ' Europe

U. Acțiuni ”de context*1, preluate din documente de planificare pre-existente, dar relevante pentru obiectivele Planului Local de Acțiune si a căror implementare va fi facilitata de includerea in acest document

Nr

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil l Parteneri

Calendar indicativ de implementare

1.

Restaurarea și modernizarea clădirii Hotelului Central și a Teatrului George Bacovia

0.1. Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățea infrastructurii culturale

M.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric

Starea unor obiective de patrimoniu este în continuă degradare

Primăria Bacău intenționează să cumpere Hotelul Central, cădirea monument în care funcționează Teatrul Bacovia. Imobilul Hotel Central a fost pus în funcțiune în perioada 1921 -1929, suferind reparații capitale cu modificări capitale în anii 1977,1986 șl 1999. Acesta are o suprafață construită desfășurată de 1266 mp pe un teren de 501 mp. Clădirea în care funcționează Teatrul Bacovia se află pe lista monumentelor istorice din Bacău.

1,500,000

POR 2014-2020, AP 5, PI

5.1, Buget local, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

2.

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice -Filarmonica Mihail

Jora

0,1. Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățea infrastructurii culturale

M.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cultural șl istoric

Starea unor obiective de patrimoniu este în continuă degradare

Proiectul presupune reabilitarea și modernizarea clădirii. Deși nu este clasata ca monument istoric, dar se afla in zona de protecție a patrimoniului cultural, in cadrul acestui proiect vor fi realizate lucrări de construcții si lucrări de instalații.

1,200,000

POR

2014-

2020, AP 3. PI

3.1.

Buget CJ, Alte

surse

CJ Bacău

2018-2023

3.

Restaurarea casei care a aparținut lui Vasile Alecsandrl în

0.1. Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și

Starea unor obiective de patrimoniu este

Achiziționarea și restaurarea clădirii în vederea utilizării acesteia In scopuri culturale, memoriale și de patrimoniu.

500,000

Buget CJ, Alte surse

CJ Bacău

2018-2023

SHARE

Sustainable appraach to cultural Heritage for the urban Areas Requalifîcation in Europe

Nr.

Titlu! acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil l Parteneri

Calendar indicativ de implementare

î

1

vederea amenajării unei case memoriale

îmbunătățirea infrastructurii culturale

M.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric

în continuă degradare

4. ș

!

j

Restaurarea patrimoniului cultural Vivariu

0.1. Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale

M.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cultura! si istoric

Starea unor obiective de patrimoniu este în continuă degradare

Restaurarea și modernizarea clădirii

1,750,000

Minister ul Culturii, Buget CJ, Alte surse

CJ Bacău

2018-2023

5.

-u---------

Implementarea planului de management al situluî de patrimoniu Curtea Domnească

0.1. Băcâu, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale

M.11. Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric

Starea unor obiective de patrimoniu este în continuă degradare

Implementarea planului de management al silului de patrimoniu Curtea Domnească, dezvoltat în cadrul proiectului SUSTCULT, care prevede măsuri de dezvoltare a infrastructurii turistice în zona situluî; de patrimoniu; de îmbunătățire a accesibilității; de modernizarea infrastructurii din zona.

5,000,000

Minister ul Culturii, Buget local, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

ș 6.

i

î

£

Proiect-pilot educațional Muzeul de Artă

0.1. Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale

M.1.2. Animarea obiectivelor culturale din Muncipiul Bacău

Activarea insuficientă atât a spațiilor culturale convenționale, cât și a celor neconvenționale.

Diversificarea și îmbunătățirea ofertelor culturale din oraș.

Promovarea Municipiului Bacău prin evenimente cu impact național și internațional pentru creșterea turismului.

5,000

Buget local.

Minister ul Culturii, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

7.

Modernizare și amenajare Centru de Evenimente Cinema Central

0.1. Băcău. oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale

M.1.2. Animarea obiectivelor culturale din Muncipiul Bacău

Activarea insuficientă atât a spațiilor culturale convenționale, cât și a celor neconvenționale

Preluarea clădirii de la RADEF, urmând reabilitarea și modernizarea acestuia.

2.000.000

POR 2014-2020, AP 5, PI

5.1.

Buget local, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

8.

Oq

1

Implementarea expoziției permanente „Ecosisteme” a Muzeului de Științele Naturii

0.1. Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale

M.1.2. Animarea obiectivelor culturale din Muncipiul Bacău

Activarea insuficientă atât a spațiilor culturale conven^onale, cât și a celor neconvenționale

Proiectul vizează modernizarea și extinderea expoziției permanente existente a Muzeului de Științele Naturii Bacău și a expoziției din sera aceluiași muzeu. Patrimoniul instituției cuprinde 200.000 piese de patrimoniu și justifică necesitatea implementării unui proiect care să vizeze o expoziție modernă cu module interactive și de actualitate care să facă ușor de înțeles elemente de bază ale științelor naturii. 0 asemenea expoziție este imperativ necesară într-un oraș de mărimea și potențialul Bacăului.

Tematica expoziției vizează prezentarea principalelor ecosisteme prin evidențierea celor mai modeme probleme ale științelor naturii. Expoziția va prezenta principalele ecosisteme din lume cu evidențierea ecosistemelor respectiv a speciilor de

100,000

Minister ul Culturii, Buget CJ, Alte surse

CJ Bacău

2018-2023

5HARE

Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalifîcation în Europe

Nr,

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil/ Parteneri

Calendar indicativ de implementare

plante și animale protejate prin lege existente în România și în special pe teritoriul județului Bacău.

In acest moment, 80% din suprafața destinată inițial expunerii este ocupată de Biblioteca Județeană Bacău. Proiectul se va putea implementa odată cu relocarea Bibliotecii Județene,

9.

Restructurarea și digitizarea colecțiilor de științele naturii

0.1. Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale

M.1.2. Animarea obiectivelor culturale din Muncipiul Bacău

Activarea insuficientă atât a spațiilor culturale convenționale, cât și a celor neconvenționale

Patrimoniul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” cuprinde 200.000 piese organizate în colecții pe specialități astfel: 8 colecții principale (botanică, - micologie, mamalogie, ornitologie, herpetologie, malacologîe, entomologie, mineralogie). Patrimoniul cultural poate fi valorificat și prin digitizarea acestuia și transformarea sa într-o sursă de informații pentru specialiști și pasionați din întreaga lume. Prin implementarea proiectului, colecțiile noastre se vor transforma într-o bază de date disponibilă pe internet prin intermediul unui site. Principalele obiecte de patrimoniul vor fi prezentate prin intermediul unui video dar și a unui istoric.

50,000

Minister ul Culturii, Buget CJ, Alte surse

CJ Bacău

2018-2023

10.

Amenajarea curții Muzeului de Științele Naturii cu transformarea acesteia în spațiu multifuncțional pentru aplicații practice în domeniul cultural-educațlonal

0.1. Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale

M.1.2. Animarea obiectivelor culturale din Muncipiul Bacău

Activarea insuficientă atât a spațiilor culturale convenționale, cât și a celor neconvenționale.

Curtea Muzeului de Științele Naturii are o suprafață de 6600 m2 iar acest spațiu se va transforma în urma implementării proiectului într-un spațiu multifuncțional de învățare și recreere pentru publicul vizitator. Curtea muzeului va conține mai multe sectoare cu suprafețe multisenzoriale care să permită vizitatorilor să cunoască caracteristici ale principalelor substraturi din natură întâlnite pe teritoriul județului Bacău. Curtea muzeului va deveni astfel un loc al experimentelor științifice dar și al cunoașterii prin metode neconvenționale.

180,000

Minister ul Culturii, Buget CJ. Alte surse

CJ Bacău

2018-2023

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia I se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil/ Parteneri

Calendar indicativ de implementare

j

Infrastructură mobilă de spectacole pentru Teatrul Bacovia

0.1. Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale

M.1.3. Descentralizarea ofertei culturale și utilizarea spațiilor disponibile In cartiere

Oferta culturală este localizată Ea nivel central, existând puține variante pentru cartiere.

Achiziționarea infrastructurii de spectacol în aer liber, precum și achiziția unei scene mobile cu toate dotările aferente.

50.000

Buget local, partener i privați. Alte

surse

Municipiul Bacău, Teatrul Bacovia

2018-2023

12.

Program de formare in domeniul managementului cultural

0,1. Băcău, oraș atractiv prin diversificarea ofertei culturale și îmbunătățirea infrastructurii culturale

M.1.4. Consolidarea relațiilor între instituțiile de cultură

Parteneriatul insuficient dezvoltat în domeniul cultural

Cursuri privind planificarea, organizarea și coordonarea activităților culturale

105,000

Buget local, EEA Grants,

Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

13.

'O

Elaborarea strategiei-cadru de tineret

0.2. Bacău, orașul tinerilor

M.2.1. Dezvoltarea infrastructurii culturale, pentru evenimente și petrecerea timpului liber

Strategia pentru tineret și agenda culturală dedicată tinerilor nu sunt abordate în mod unitar și pe termen lung.

Municipalitatea își propune să dezvolte societatea băcăuană prin crearea unei identități și a unui sentiment de apartenență la valorile specifice tinerilor. Cultura, arta, sportul și educația vor face parte din cotidianul băcăuan și vor reprezenta un context social integrat generat în primul rând de tineri.

Prin dezvoltarea activităților culturale, creative, educaționale, sportive și de antreprenoriat, se dorește colorarea vieții cotidiene a Bacăului, evidențiată în acest moment printr-un "gri bacovian"

15,000

Buget local, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

$ $ s X» f i           i

Europe


& $ § îb lF H              :

Europe i.


i

Nr.

Titlul ac(iunii

Obiectivul / Măsura din Plan in care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

care se va transfera cu ajutorul paletei vie reprezentativă tinerilor creativi.

14.

Renovare si dotare Cinema Orizont-transformare în hub de tineret si evenimente, cu accent pe industrii creative

0.2. Bacău, orașul tinerilor

M.2.2. Consolidarea poziției pe plan internațional, prin organizarea de festivaluri de nișă (Monodrame) și rezidente de creație

Subdezvoltarea infrastructurii culturale, pentru evenimente și petrecerea timpului liber

Municipiul Bacău dorește reabilitarea și transformarea fostului Cinematograf Orizont într-un Incubator de afaceri. Incubatorul de afaceri va avea rolul de a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început de activitate, firmele selectate fiind găzduite pe o perioadă determinată de timp (ciclu de incubare) interval In care beneficiază de suport financiar, servicii de consultanță și spații pentru birou.

2,000,000

POR

2.1.b incubato are de afaceri,

Buget local, Alte

surse

Municipiul Bacău

2018-2023

15.

i

!

Dezvoltarea și facilitarea de parteneriate și proiecte naționale și internaționale

0.2. Bacău, orașul tinerilor

M.2.2. Consolidarea poziției pe plan național și internațional, prin organizarea de festivaluri de nișă (Monodrame) și rezidente de creație

Evenimentele culturale nu sunt suficient de diversificate

Dezvoltarea identității culturale și sociale a orașului Bacău, prin concursuri adresate cetățenilor și organizațiilor care doresc să se implice în conturarea unui brand de oraș și activități de promovare a reperelor originale locale.

50,000

Buget local, alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

Organizare festival Monodrame

0.2. Bacău, orașul tinerilor

M.2.2. Consolidarea poziției pe plan național și internațional, prin organizarea de festivaluri de nișă (Monodrame) și rezidențe de creație

Evenimentele culturale nu sunt suficient de diversificate

Organizarea unui festival concurs pe parcursul a 7 zile a Teatru Dramaturgie si Workshopuri.

20,000

Buget local, alte surse

Municipiul Bacău, Teatrul Bacovia

2018-2023

i

j Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

i,ț7-

j

i

i

!

E

l

i

i

ț

Constituirea unei platforme integrate de promovare, informare și servicii turistice la nivel municipal și județean (inclusiv aplicație mobilă)

0.3. Economie competitivă bazată pe colaborări intersectoriale și transnaționale, inclusiv în domeniul turismului

M.3.1. Promovarea turistică a

Municipiului Bacău

Promovarea insuficientă a potențialului turistic al Municipiului Bacău

Masurile prevăzute in cadrul acestei acțiuni sunt destinate atat creșterii numărului de turiști cat si extinderii duratei medii de ședere, vizând: -dezvoltarea de programe integrate de promovare, modernizare si informare cu privire la obiectivele turistice, centrele istorice si a alterzone turistice;

20,000

Buget local, Buget partener

i, Alte surse

Municipiul Bacău, Consiliul Județean Bacău, Parteneri privați

2018-2019

; îs.

i

i

i

i

i

! :

ț

ț

t

i

■■

înființarea unul centru multimedia de informare și promovare turistică

0.3. Economie competitivă bazată pe colaborări intersectoriale și transnaționale, inclusiv în domeniul turismului

M.31. Promovarea turistică a

Municipiului Bacău

Promovarea insuficientă a potențialului turistic al Municipiului Bacău

Realizarea unei oferte turistice complexe, originale, atractive, competitive și crearea unei imagini atractive a orașului Bacău pe piața turismului românesc prin promovarea turismului durabil bazat pe o diversitate de forme de turism.

340,000

Buget local, Buget partener

i, Alte surse

Municipiul Bacău, Consiliul : Județean Bacău, Parteneri privați Serviciul Public Județean pentru Promovar ea Turismulu iși Coordona rea Activității de Salvamon t (SPJPTC AS)

2018-2023

1

!

I Nr.

1

i

i

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

| 19.

I

i

!

I

t

I

i

t

[

i

Crearea unui traseu turistic care să pună în valoare siturlle arheologice din județul Bacău

0.3. Economie competitivă bazată pe colaborări intersectoriale și transnaționale, inclusiv în domeniul turismului

M.3.1. Promovarea turistică a

Municipiului Bacău

Promovarea insuficientă a potențialului turistic al Municipiului Bacău

Traseul va include și Ansamblul Curții Domnești din Bacău

50,000

Bugetul CJ Alte surse

CJ Bacău Serviciul Public Județean pentru Promovar ea Turismulu iși Coordona rea Activității de Salvamon t (SPJPTC AS)

2018-2023

20.

Crearea unui traseu turistic care să pună în valoare bisericile din județul Bacău

0.3. Economie competitivă bazată pe colaborări intersectoriale și transnaționale, inclusiv în domeniul turismului

M.3.1. Promovarea turistică a

Municipiului Bacău

Promovarea insuficientă a potențialului turistic al Municipiului Bacău

Traseul va include și Ansamblul Curții Domnești din Bacău cu Biserica "Precista-Adormirea Maicii Domnului*

50,000

Bugetul CJ Alte surse

CJ Bacău Serviciul Public Județean pentru Promovar ea Turismulu își Coordona rea Activității de Salvamon t (SPJPTC AS)

2018-2023

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia 1 se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

21.

I

]

I

i

4

I

I

Crearea unui traseu turistic care să pună în valoare monumentele istorice din județul Bacău

0.3. Economie competitivă bazată pe colaborări intersectoriale și transnaționale, inclusiv în domeniul turismului

M.3.1. Promovarea turistică a Municipiului Bacău

Promovarea insuficientă a potențialului turistic al Municipiului Bacău

Traseul va include și Ansamblul Curții Domnești din Bacău cu Biserica "Precista-Adormirea Maicii Domnului", Muzeul Științelor Naturii (Vivariu), Situl Arheologic de la Biserica "Sf. Dumitru", Bustul Maiorului Constantin ene. Observatorul Astronomic, Palatul Administrativ, Fosta Primărie, Casa Vasile Alecsandri

50,000

Bugetul CJ Alte surse

CJ Bacău Serviciul Public Județean pentru Promovar ea Turismulu i și Coordona rea Activității de Salvamon t (SPJPTC AS)

2018-2023

22.

Dezvoltarea agendei de evenimente de business și COI a Centrului Expozițlonal

0.3. Economie competitivă bazată pe colaborări intersectoriale șt transnaționale, inclusiv în domeniul turismului

M.3.2. Promovarea și dezvoltarea ca centru expozițional de importanță regională

Promovarea insuficientă a oportunităților de afaceri prezente la nivel local pentru a atrage noi investitori, precum șl stimularea exportului producției locale.

Revitalizarea și dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri și antreprenoriat Promovarea la nivel regional, național si internațional a serviciilor si facilităților oferite de Centrul de Afaceri si Expoziții Bacau (CAEx), ce au ca scop creșterea ocupării expozitionale a CAEX la un nivel de 30% in 2023 fata de 2016.

250,000

Buget local, Buget partener i, Alte surse de finanțar e

Municipiul Bacău, Camera de Comerț și Industrie Bacău, organizații patronale, parteneri privați

2018-2020

23.

'<5^

Finalizare amenajare Insula de Agrement

0.4. Oraș cu o rețea albastră-verde consolidată, ce oferă premisele unei

Potențialul lacurilor de pe Bistrița și a sitului Natura 2000 Lacurile de

Finalizarea lucrărilor de investiții rămase conform proiectelor anterioare aprobate și completarea acestora cu proiecte noi care au fost identificate ca fiind necesare.

5,000,OCX)

Buget local, alte surse

Municipiul Bacău

2018

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

!------------------------

dezvoltări urbane sustenabile

M.4.1. Protecția și valorificarea lacurilor de acumulare de pe râul Bistrița ca principală axă albastră-verde

acumulare Buhuși-Bacău-Berești este insuficient valorificat.

Lansarea si promovarea punctului turistic INSULA DE AGREMENT: atât în presa locală, centrală și în social media. Crearea, promovarea și organizarea unor noi evenimente tip recreativ în toate mediile socio-profesionale din arealul Municipiului Bacău și zonei Nord-Est.

24.

Amenajare maluri lacul Bacâu etapa 1 - Insula de Agrement - Pod Șerbănești

0.4. Oraș cu o rețea albastră-verde consolidată, ce oferă premisele unei dezvoltări urbane sustenabile

M.4.1. Protecția și valorificarea lacurilor de acumulare de pe râul Bistrița ca principală axă albastră-verde

Potențialul lacurilor de pe Bistrița și a sitului Natura 2000 Lacurile de acumulare Buhuși-Bacău-Berești este insuficient valorificat

Prin acest proiect se dorește revitalizarea malurilor lacului Bacău de la Insula de Agrement până la Pod Șerbănești prin realizarea unor alei pietonale, prin amenajarea unor spații verzi și prin crearea de facilități pentru recreere. Proiectul va genera un impact pozitiv asupra calității vieții locuitorilor și totodată, va avea un efect direct asupra îmbunătățirii calității mediului prin creșterea suprafeței spațiilor verzi. Proiectul este al doilea pas din procesul amplu de deschidere a orașului către apă urmând a fi continuat după 2023 către nord și pe cealaltă parte a Bistriței (spre Șerbănești)

5,000,000

POR 2014-2020, PI

4.2, Bugetul tocai, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

25.

Ameliorare accesibilitate Aeroport Bacău

0.5. Oraș racordat la infrastructura de transport național

M.5 1. Extinderea și modernizarea infrastructurii aeroportuare

Accesibilitate aeriană limitată a municipiului

Legătură nouă între Str. Aeroportului și Calea Alexandru Șafran (în lungul traseului CF, eventual dezafectat, sau între zona construită și incinta aeroportului).

1,000,000

Buget local, alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

26.

Extinderea Aeroportului Bacău

0.5. Oraș racordat te infrastructura de transport național

Accesibilitate aeriană limitată a municipiului

Proiect inclus în Masterplanul General de Transport al României

67,000,000

Program ul

Operație nai Infrastru ctură

CJ Bacău

2021-2023

_

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

M.5.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii aeroportuare

Mare, Buget județean .Alte surse

27.

\

i

1

încurajarea transportului aerian către municipiul Bacău

0.5. Oraș racordat la infrastructura de transport național

M.5.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii aeroportuare

Accesibilitate aeriană limitată a municipiului

Acțiunea prevede atragerea de operatori aerieni și stimularea financiară a acestora, în cadrul legal existent la nivel european și național, în vederea creșterii numărului de destinații interne și externe, dar și a frecvenței zborurilor.

1,000,000

Bugetul CJ Bacău

CJ Bacău

2018-2023

28.

Modernizare

Magistrala CF 500

0.5. Oraș racordat la infrastructura de transport național

M.5.2. Optimizarea legăturilor cu infrastructura rutieră și feroviară de interes național

Accesibilitate limitată a municipiului la infrastructura de transport de mare viteză

Proiect inclus în Masterplanul General de Transport al României

588,000,000

Program ul

Operație nai Infrastru ctură Mare, Buget local, Alte surse

CFR/ Guvernul României

2018-2023

29.

Modernizare / extindere nod multimodal Gara CFR

0.5. Oraș racordat la Infrastructura de transport național

M.5.2. Optimizarea legăturilor cu infrastructura rutieră și feroviară de interes național

Accesibilitate limitată a municipiului la infrastructura de transport de mare viteză

Proiect inclus în Masterplanul General de Transport al României

21,000,000

Program ul

Operațio nai Infrastru ctură Mare, Buget local, Alte surse

CFR/ Guvernul României

2018-2023u iltff l

Europeț $ £ & » I        ■

Europe !     >

1

}

Nr.

§

£

Titlul acțiunii

Obiectivul 1 Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia 1 se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil/ Parteneri

Calendar

Indicativ de implementare

: 30.

i

i

1

1

i

!

j

Drum expres (DX5) Ploiești-Bacău-Pașcani

0,5 Oraș racordat la infrastructura de transport național

M.5.2. Optimizarea legăturilor cu infrastructura rutieră și feroviară de interes național

Accesibilitate limitată a municipiului la infrastructura de transport de mare viteză

Proiect inclus în Masterplanul General de Transport al României

816,000,000

Program ul

Operație nai Infrastru ctură Mare, Buget local, Alte surse

CNAIR/ Guvernul României

2018-2023

31.

Reabilitare traseu de tranzit -Centura Vest (DN2G-DN2)

6.5. Oraș racordat la infrastructura de transport național

M.5.2. Optimizarea legăturilor cu infrastructura rutieră și feroviară de interes național

Accesibilitate limitată a municipiului la infrastructura de transport de mare viteză

Reabilitare infrastructură rutieră (inclusiv amenajare trotuare, amenajare stații transport public) pe traseul de tranzit, pe următoarele tronsoane: Tronson Str. Prelungirea Arcadie Șeptilici; Tronson Str. Arcadie Șeptilici, Calea Alexandru Safran (inclusiv amenajare infrastructură pentru deplasarea cu bicicleta), Str.

Narciselor (inclusiv amenajare infrastructură pentru deplasarea cu bicicleta).

5,200,000

Buget local Buget CJ Bacau

Municipiul Bacău,

Consiliul Județean Bacău

2018-2023

32.

Reabilitare traseu de tranzit -Centura Vest (DN15-DN 2G)

0.5. Oraș racordat la infrastructura de transport național

M.5.2. Optimizarea legăturilor cu infrastructura rutieră și feroviară de interes național

Accesibilitate limitată a municipiului la infrastructura de transport de mare viteză

Reabilitare infrastructură rutieră (inclusiv amenajare trotuare în zona locuită) pe traseul de tranzit -Centura Vest (DN15 - DN 2): Tronson DJ119B (DN 15-DN 2G)

4,400,000

Buget local Buget ;

CJ Bacău

Consiliul Județean Bacău

2018-2023

.......33......

Reabilitare ramura estică a celui de lll-lea inel rutier: Str. Chimiei, DJ 207G (Letea

0.5. Oraș racordat la infrastructura de transport național

Accesibilitate limitată a municipiului la infrastructura de transport de mare viteză

Reabilitare ramura estică a celui de lll-lea inel rutier Componenta l - Tronson Str. Chimiei, Str. Tecuciului (inclusiv amenajare trotuare și facilități pentru deplasarea cu bicicleta; după caz canalizare pluvială). Componenta II - Tronson DJ 207G (Letea Veche) (inclusiv trotuare și facilități pentru deplasarea

8,200,000

Buget local Buget CJ Bacau

Municipiul Bacău,

Consiliul Județean Bacău

2018-2023

o UO f

Europe

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul 1 Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia 1 se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

Veche} și Str. Tecuciului

M.5.2. Optimizarea legăturilor cu infrastructura rutieră și feroviară de interes național

cu bicicleta între str. Trecătoarea Hoitului și DC86; după caz canalizare pluvială}.

| 34.

1

î

j

î

Reorganizarea circulație în intersecția Bd. Unirii, Calea Romanului, Calea Tecuciului

0.5. Oraș racordat la infrastructura de transport național

M.5.2. Optimizarea legăturilor cu infrastructura rutieră și feroviară de interes național

Accesibilitate limitată a municipiului la infrastructura de transport de mare viteză

Reorganizarea circulație în Intersecția Bd. Unirii, Calea Romanului, Calea Tecuciului cu asigurarea traversărilor și circulațiilor pietonale și cu bicicleta.

1,200,000

Buget local Buget

Municipiul Bacău,

2018-2023

35.

Modernizare str. Constantin Mușat

0.5. Oraș racordat la infrastructura de transport național

M.5.2. Optimizarea legăturilor cu infrastructura rutieră și feroviară de interes național

Accesibilitate limitată a municipiului la infrastructura de transport de mare viteză

Modernizare Str. Constantin Mușat (inclusiv trotuare și după caz canalizare* pluvială).

700,000

Buget local Buget

Municipiul Bacău,

2018-2023

36.

Introducerea transportului public pe str. Nicolae Bălcescu -Calea Mărășești

0.6. Servicii de transport public atractive care deservesc întregul oraș

M.6.1. Modernizarea și extinderea parcului auto aferent transportului public

Uzura fizică și morală a parcului auto aferent transportului public

Inclus în proiectul: '‘Reorganizarea circulației și (re)amenajarea spațiilor publice din zona centrală"

Buget local, POR 2014-2020, Pî 4.1

Municipiul Bacău,

2018-2023

sa î

Europe

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia 1 se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

J 37.

[

Studiu pentru fundamentarea / (re)organizarea liniilor de transport public la nivelul municipiului Bacău

0.6. Servicii de transport public atractive care deservesc întregul oraș

M.6.1. Modernizarea și extinderea parcului auto aferent transportului public

Uzura fizică și morală a parcului auto aferent transportului public

Studiu pentru reconfig urarea liniilor de transport public. Va avea în vedere și studierea introducerii unei linii locale de transport public care să deservească Aeroportul Bacău.

50,000

Buget local

Municipiul Bacău,

2018-2023

| 38.

t

i

i

i

i

§

Studiu pentru fundamentarea (re)organizarea liniilor de transport public la nivelul Zonei funcționale Bacău

0.6. Servicii de transport public atractive care deservesc întregul oraș

M.6.1. Modernizarea și extinderea parcului auto aferent transportului public

Uzura fizică și morală a parcului auto aferent transportului public

Studiul va include posibilitatea reconfigurăril liniilor de transport public local în corelație cu cele județene din zona funcțională. Va include și o componentă privind tarifarea bazată pe zone.

50.000

Buget local

Municipiul Bacău,

2018-2023

38.

1

Extinderea l înnoirea parcului de vehicule de transport public urban

0.6. Servicii de transport public atractive care deservesc întregul oraș

M.6.1. Modernizarea i și extinderea parcului auto aferent transportului public

Uzura fizică și morală a parcului auto aferent transportului public

Achiziționarea de autobuze ecologice noi pentru îmbunătățirea și modernizarea transportului public de călători:

- prima etapă 26 buc (2023);

12,500,000

Buget focal

Operator , de transport UAT Municipiul Bacau

2018-2023

40.

Modernizarea stațiilor de transport Public

0.6. Servicii de transport public atractive care deservesc întregul oraș

Calitate precară a stațiilor de transport public

Vor fi construite/modernizate 30 de statii de transport public local/zonal de calatori. Stațiile de transport public de calatori vor avea o serie de facilitați, adaptate in funcție de tipul stafiei- adaposturi/Sali de așteptare pentru calatori, mobilier, puncte de vanzare bllete/carduri, automate de bilete/carduri, sisteme de

3,000,000

Buget focal

Operator de transport UAT Municipiul Bacau

2018-2023

informare, sisteme de supraveghere video, facilitați

__ . ......

.. _ .

i....... „ _     .... .    «

Mr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil/ Parteneri

Calendar indicativ de implementare

M.6.2. Modernizarea dotărilor pentru transportul public

pentru persoanele cu dizabilitati. Activitățile propuse in cadrul acestui proiect vor fi in stransa legătură cu activitatile complementare din cadrul altor idei de proiecte precum Implementarea unui sistem de informare a pasagerilor în timp real si Implementarea unui sistem de e-ticketing

41.

j

î

i

!

I

l

I

I

î

I

I

K

5

Reorganizarea circulației și (re)amenajarea spațiilor publice din zona centrală

07. Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate

M.7.1. Pietonizarea nucleului central (Unirii - Mărășești -9 Mai)

Deficitul de zone pietonale și de promenadă

(Re)amenajarea unor spații publice de calitate, reprezentative și favorabile pietonilor (dar și persoanelor cu mobilitate redusă), în centrul orașului concomitent cu diminuarea progresivă a parcării pe stradă.

Componenta 1*

- Realizarea unor parcări publice multietajate (subterane/supraterane) și (reorganizarea parcărilor pe stradă.

- Parcare pe strada Iernii (preponderent rezidențială), Parcare Casa de Cultură - pacare subterană, sub zona pietonală sau/și în spatele Casei de Cultură, Parcare Catedrala Romano-Catolică Sf. Petru și Paul, Parcare Hotel Moldova.

- Parcare Mihai Viteazul - Piața Centrală (preponderent rezidențială), proiect distinct de cel de amenajare Piața Centrală. Componenta 11 Reamenajarea unor străzi și piețe urbane ca spații favorabile pietonilor Pietonizare Pasajul Revoluției; Share-space cu parc linear Str. Mihai Viteazul; Share- space Alee de legătură Str. Nicolae Bălcescu - Str. Mihai Viteazul (la Sud de Hotel Moldova); Stradă cu caracter prioritar pletonal (de tip zonă rezidențială) - Aleea iulian Antonescu, Strada Luminii, Strada Erou Gh. Rusu, Piațetă urbană la intersecția Str. Petru Rareș cu Aleea Ion Antonescu (în fața Catedralei Romano-Catolice Sf. Petru și Paul), Alee de legătură între Str. Erou Gh. Rusu -Piața Mihai Viteazul, Alee de legătură între Str. Pieții - Str. Mihai Viteazul.

8,700,000

Buget local, POR 2014-2020, PI

4.1

Municipiul Bacău

2018-2023

Sustainable approacti to cultural Heritage far the urban Areas Requalification in Europe

Nr.

Titlu! acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locată căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de Implementare

Sistem de control acces autovehicule prin bolarzi retractabili, a unor spații publice în zona centrală Componenta III

Străzi cu circulație auto calmată (max. 30 km/h): Str. Dumbravei, Str. Ana Ipătescu. Componenta IV (Re)amenajarea/(re)organizarea parcărilor în incintele rezidențiale în centrul orașului (pentru eficientizarea utilizării terenului în corelare cu spațiile comunitare/verzi).

Componenta V

 • - Amenajarea (crearea) unor piste pentru biciclete: -Str. Nicolae Bălcescu, Calea Mărășești, Bd. Unirii, Str. Războieni, inclusiv contor pentru măsurarea traficului de biciclete cu afișarea valorilor zilnice,

lunare, anuale, pentru informare publică;

- Aleea Iulian Antonescu - Piața Revoluției * Str. Luminii. Componenta VI

 • - Introducerea unei linii de autobuz pe direcția Nord-Sud: Calea Mărășești, Str. Nicolae Bălcescu (inclusiv

amenajare 5 stații autobuz).

42

Accesibiiizarea infrastructurii pietonale și a instituțiilor publice

0.7. Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate

M.7.2. Accesibiiizarea infrastructurii pietonale și a instituțiilor publice

Mobilitatea redusă a persoanelor cu dizabilități

Amenajarea trotuarelor, a acceselor instituțiilor publice și spațiilor pietonale în vederea asigurării accesibilității și siguranței tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale

1,250,000

Buget local

Municipiul Bacău

2C18-2023

43

Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de Agrement - Letea

0.7, Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate

Subdezvoltarea infrastructurii de transport velo

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor nemotorizate (trotuare, piste, benzi * parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și verticală, plantare de aliniamente de arbori etc.) Componenta 1: - Bd. Alexandru cel Bun - cate separată;

3,500,000

Buget local, POR 2014-2020, PI

4.1

Municipiul Bacău

2018-2023

Sustainable approach to cultural Herltage for the urban Areas Requalification in Europe

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

Veche (Traseu de agrement).

M.7 3. Conturarea unei rețele veto pentru agrement

Componenta îl: - Pod pentru deplasări nemotorizate între Insula de Agrement și Letea Veche; - Prelungire Str. Panselelor (în localitatea Letea Veche) - stradă nouă; Notă:

- Legătura între cele două componente este asigurată de facilitățile pentru biciclete de pe Insula de Agrement, proiect aflat în implementare.

1 44

|

1

î

t

1

1

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov -Stadion -Bazin de înot -Universitatea V. Alecsandri (Traseul tineretului și sportului)

0.7. Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate

M.7.3. Conturarea unei rețele velo pentru agrement

Subdezvoltarea infrastructurii de transport velo

Crearea unei infrastructuri dedicate deplasărilor nemotorizate (piste, benzi + parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă + semnalizare orizonatală și verticală etc.) Componenta 1 - Str. Pictor Theodor Aman - cale separată; Componenta 11 - Pasaj NMT parc Cancicov

 • - Str. Pictor Theodor Aman - zona stadion Componenta III - Alee Parcul Cancicov (Nord) - cale

separată; - Parcul Cancicov (Nord-Sud) - cale separată; - Parcul Cancicov (Sud) - cale separată;

 • - Parcul Cancicov (Vest) - cale separată; Componenta IV - str. Spiru Haret -cale separată;

- Str. Erou Ciprian Pintea (între Calea Mărășești - Str. Erou Ciprian Pintea nr.2); - Str. Erou Ciprian Pintea (între Str. Erou Ciprian Pintea nr.2 - Laurus Medical -Clinica Palade) - stradă în zonă rezidențială;

- Str. Erou Ciprian Pintea (între Clinica Palade -Acces Sala Sporturilor) - cale separată; - Alee legătură Calea Mărășești - str. Erou Ciprian Pintea (acces Univ. V. Alecsandri) - stradă în zonă rezidențială;

2,600,000

Buget tocat, POR 2014-2020, PI 4.1

Municipiul Bacău

2018-2023

45

,A f

Parcări biciclete in zona parcurilor, pentru Universitate, instituții publice, piețe

0.7. Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate

M.7.4. Dezvoltarea de dotări și evenimente pentru încurajarea mersului pe bicicletă

Lipsa dotărilor pentru încurajarea mersului pe bicicletă

Amplasarea unor parcări pentru biciclete/ locuri de odihnă acoperite în punctele-cheie ale rețelei ciclabile (parcuri, universitate, scol, alte instituții publice, piețe etc)

100,000

Buget local

Municipiul Bacău

2018-2023

SHARE

$ustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalffication in Europe

Nr

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

: 46

Implementare sistem municipal de închiriere biciclete (bikesharing)

0.7. Infrastructură adecvată și atractivă pentru deplasări nemotorizate

M.7.4. Dezvoltarea de dotări și evenimente pentru încurajarea mersului pe bicicletă

Lipsa dotărilor pentru încurajarea mersului pe bicicletă

Realizarea unui sistem de închiriere biciclete în 15 de puncte de închiriere în oraș cu o capacitate de 225 biciclete: - 225 biciclete -15 stații de închiriere (amplasarea lor în puncte cheie - noduri intermodale, zone de interes public, zone cu densitate ridicată și altele)

1,500,000

Buget local, POR 2014-2020, PI

4.1

Municipiul Bacău

20*8-2023

47

i

Politică de parcare integrată

0.8. Gestiune eficientă a mobilității prii instrumente ICT

M.8.1, Conturarea unei politici de parcare

Gestionarea ineficientă a locurilor de parcare existente

Acțiunea vizează elaborarea unei noi politici de parcare în zona centrală a orașului, care să conducă la decongestionarea traficului. Aceasta se va baza pe limitarea timpului de staționare și pe creșterea tarifului de parcare, pentru a descuraja deplasările motorizate în zonă. De asemenea, unde este necesar, se vor face investiții pentru marcarea locurilor de parcare, instalarea de parcometre, bariere, achiziționare de vehicule pentru ridicări auto etc.

200,000

Buget local

Municipiul Bacău

2018-2020

48

Parcare colectivă Casa de Cultură (sub pietonal)

0.8. Gestiune eficientă a mobilității prin instrumente ICT

M.8.2 .Amenajarea unor parcări de transfer (park & ride / park & walk)

Compromiterea spațiilor publice comunitare pentru parcare

Parcare colectivă Str. Nicolae Bălcescu - Str. Erou Gheorghe Rusu (Subteran 2 niveluri)

6,100,000

Buget local, PPP, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

49

Parcare colectivă romano-catolică St. Petru și Paul

0.8. Gestiune eficientă a mobilității prin instrumente ICT

M.8.2.Amenajarea unor parcări de transfer (park & ride / park & walk)

Compromiterea spațiilor publice comunitare pentru parcare

Parcare colectivă Aleea Iulian Antonescu (Subteran 2 niveluri)

3,200,000

Buget local, PPP, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

SHÂRE

Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

Nr.

£

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil/ Parteneri

Calendar \ indicativ : de implementare

50

!

Amenajarea unui punct intermodal perimetral Inelului It de circulație în zona Autogării Centrale

.................

0.8. Gestiune eficientă a mobilității prin instrumente ICT

M. 8.2. Amenajarea unor parcări de transfer (park & ride / park & walk)

Compromiterea spațiilor publice comunitare pentru parcare

(Re)amenajarea stațiilor de transport public local și a spațiului public din jurul Autogării. Punctul intermodal va include șt o parcare (cu rol de transfer), parcări pentru biciclete.

160,000

Buget local

Municipiul Bacău

2018-2023

51

i

Sistem de management al traficului. Priori tiza rea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău

0.8. Gestiune eficientă a mobilității prin instrumente ICT

M.8.3. Dezvoltarea unui sistem de management al traficului

Nevoia unui sistem de management al traficului pentru a reduce congestia

Implementarea unui sistem de management al traficului care va urmări în principal acordarea priorității în trafic pentru mijloacele de transport public în comun și pentru deplasarea cu bicicleta, creșterea siguranței pietonilor și bicicliștilor și în secundar, fluidizarea traficului rutîer.(94 intersecții). Include amenajarea centrului de management al traficului, sistem de supravegere video a intersecțiilor, infrastructura pentru comunicații, Implementarea unui sistem de management al parcărilor în municipiul Bacău

21,200,000

Buget local, POR 2014-2020, Pi 4.1

Municipiul Bacău

2018-2023

52

j

i

i

}

(

înființarea unui

Serviciu de transport și siguranță rutieră

0.8. Gestiune eficientă a mobilității prin instrumente ICT

M.8.3. Dezvoltarea unui sistem de management al traficului

Nevoia unui sistem de management al traficului pentru a reduce congestia.

Amenajarea unui Sistem de Management al traficului prin implementarea unui sistem de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată, ce conduce la nasigurarea prioritizării mijloacelor de transport public local (asigură optimizarea transportului public) și a bicicliștilor

500,000

Buget local

Municipiul Bacău

2018-2023

*" HA

1 53

l

i

!

S          V

t   «Afl*

L._sb_i

înființarea unei Comisii de Circulație la nivelul Primăriei Municipiului Bacău

0.8. Gestiune eficientă a mobilității prin instrumente ICT

M.8.3. Dezvoltarea unui sistem de management al traficului

Nevoia unui sistem de management al traficului pentru a reduce congestia.

Comisia de Circulație are drept scop elaborarea de propuneri privind reglementarea circulației, precum și elaborarea de propuneri privind crearea de noi căi de circulație și parcări.

50,000

Buget local

Municipiul Bacău, IPJ Bacău, ISU Bacău

2018-2023

SHARE

Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requallfication în Europe

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia 1 se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

Ș 54

înființarea unei Unități de management al traficului

0.8. Gestiune eficientă a mobilității prin instrumente ICT

M.8.3. Dezvoltarea unui sistem de management al traficului

Nevoia unui sistem de management al traficului pentru a reduce congestia.

Pentru ca Sistemul de Management al traficului să poată luncționa va fi nevoie de amenajarea/ dotarea unor spații care să corespundă din punct de vedere tehnic și funcțional cerințelor de performanță specifice unui centru de management al traficului,

500,000

Buget local

Municipiul Bacău, IPJ Bacău, ISU Bacău

2018-2023

55

î

1

Proiect de revitalizare a Parcului Gherăiești

0.9, Rețea de spații publice care deservește echilibrat orașul, susține coeziunea socială și valorifică principalele puncte și zone de interes

M.9.1. Extinderea și modernizarea rețelei de spatii publice majore ale orașului

Existența unor spații verzi degradate

Modernizarea parcului Gherăiești, întrucât, la nivelul acestuia sunt regăsite spații neamenajate/degradate, prin modemizarea/realizarea unor alei pietonale, crearea unor platforme delimitate de borduri, acoperite cu pietriș, prin amenajarea unor spații verzi, prin realizarea unor facilități pentru recreere.

Conform SIDU Valoarea estimata (Euro) este de 3,386*

Bugetul local, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

56

Proiect de revitalizare a Parcului Catedralei

0.9. Rețea de spații publice care deservește echilibrat orașul, susține coeziunea socială și valorifică principalele puncte și zone de interes

M.9.1. Extinderea și modernizarea rețelei de spații publice majore ale orașului

Existența unor spații verzi degradate

Include parcare

125,000

Bugetul local, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

5HARE

Sustainabte approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalificatlon in Europe

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

57

Proiect de modernizare a Parcului CFR (concurs arhitectură)

0.9. Rețea de spatii publice care deservește echilibrat orașul, susține coeziunea socială și valorifică principalele puncte și zone de interes

M.9.1 Extinderea și modernizarea rețelei de spatii publice majore ale orașului

Existența unor spații verzi degradate

Prin acest proiect se dorește modernizarea parcului CFR, întrucât, la nivelul acestuia sunt regăsite spații neamenajate, prin modemizarea/realizarea unor alei pietonale, crearea unor platforme delimitate de borduri, acoperite cu pietriș, prin amenajarea unor spații verzi, prin realizarea unor facilități pentru recreere. Revitalizarea unui areal degradat, neutilizat la capacitatea maximă a potențialului de recreere din zonă va conduce la stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și la promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă. Crearea în cartier a unui loc adecvat care să asigure locuitorilor din zona vizată o infrastructură dedicată mișcării în aer liber, în condiții de siguranță cât și amenajarea unor zone care să fie adevărate oaze de liniște, verdeață, care să ofere o priveliște relaxantă tuturor categoriilor de vârstă va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor.

500,000

Bugetul local, POR 2014-2020, AP 4, PI 4.2.

Municipiul Bacău

2018-2023

58

Proiect de amenajare a piațetei Prefecturii

0.9. Rețea de spații publice care deservește echilibrat orașul, susține coeziunea socială și valorifică principalele puncte și zone de interes

M.9.2. Revitalizarea spatiilor publice de mici dimensiuni

Existența unor spații publice degradate

Crearea de noi spații verzi

50,000

Bugetul local, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

59

Proiect de revitalizare/ amenajare piațeta Bisericii Precista

0.9. Rețea de spatii publice care deservește echilibrat orașul, susține coeziunea socială și

Existența unor spații publice degradate

Parte din Program complex de revitalizare a nucleului central

100,000

Bugetul local, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

Sustainable approacb to cultural Heritage for the urban Areas Requalifîcatlon in Europe

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia î se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

valorifică principalele puncte și zone de interes

M.9.2. Revitalizarea spațiilor publice de mici dimensiuni

60

Program de revîtalizare a spațiilor publice de mici dimensiuni

0.9, Rețea de spații publice care deservește echilibrat trașul, susține coeziunea socială și valorifică principalele puncte și zone de interes

M.9.2. Revitalizarea spațiilor publice de mici dimensiuni

Existența unor spații publice degradate

Amenajare scuar Amenajare grădini Dotare mobilier urban

250,000

Bugetul local, Granturi pentru ONG-uri (EEA Grants, etc.)

Municipiul Bacău, în parteneria te cu societatea civilă

2018-2023

61

Proiect de construire a unei sâli polivalente

0.10. Infrastructură și evenimente sportive care să susțină profilul / vocația de oraș sportiv

M.10.1. Extinderea și diversificarea dotărilor sportive

Diversitate redusă a dotărilor sportive

Construire sală polivalentă

21,000,000

CNI

Municipiul Bacău

2018-2023

62

Consolidare și modernizare Stadionul Municipal

0.10. Infrastructură și evenimente sportive care să susțină profilul / vocația de oraș sportiv

Degradarea infrastructurii sportive existente

Reproiectarea și reabilitarea stadionului din centrul municipiului, care va avea o capacitate de 15.000 de locuri.

6,000,000

Compan ia

Național ăde

Investiții

Partener iat

Municipiul Bacău

2018-2023

SHARE

Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalificatlon in Europe

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia I se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

i t

i

i

1

M.10.2.

Revitalizarea dotărilor sportive af ate în proces de degradare

Public Privat, Buget local, alte surse

63

Găzduirea unui eveniment național de sporturi gravitaționale (skateboard, mountainbike, etc.)

0.10. Infrastructură și evenimente sportive care să susțină profilul vocația de oraș sportiv

M.10.3.

Desfășurarea de evenimente sportive de interes regional / națioanl sau local

Număr scăzut de evenimente sportive în comparație cu cantitatea dotărilor sportive existente.

Proiectele fac parte dintr-un program multianual de atragere de evenimente sportive în Municipiul Bacău.

Ele pot fi completate cu alte evenimente bazate în principal pe performanțele și profilul sportivilor din Bacău.

10,000

Bugetul local, Partener iat Public Privat

Municipiul Bacău

2018-2023

64

Găzduirea campionatului național de streetball

0.10. Infrastructură și evenimente sportive care să susțină profilul / vocația de oraș sportiv

M.10.3.

Desfășurarea de evenimente sportive de interes regional / națioanl sau local

Număr scăzut de evenimente sportive în comparație cu cantitatea dotărilor sportive existente.

Proiectele fac parte dintr-un program multianual de atragere de evenimente sportive în Municipiul Bacău.

Ele pot fi completate cu alte evenimente bazate în principal pe performanțele și profilul sportivilor din Bacău.

10,000

Bugetul local, Partener iat Public Privat

Municipiul Bacău

2018-2023

65

Găzduire competiții de natațîe de interes național

0.10. Infrastructură și evenimente sportive care să susțină profilul / vocația de oraș sportiv

Număr scăzut de evenimente sportive în comparație cu cantitatea dotărilor sportive existente

Proiectele fac parte dintr-un program multianual de atragere de evenimente sportive în Municipiul Bacău.

Ele pot fi completate cu alte evenimente bazate în principal pe performanțele și profilul sportivilor din Bacău.

... .......

100,000

Bugetul local, Partener iat Public Privat

Municipiul Bacău

2018-2023

..... .

a $ £ LSi? I îl î£J

Europe


»t îliLfc’M S                      i

Europe .


H lltfl I '

Europe


«« I IrVf S

Europe


£ iî $           fi ^7

Europe i


SHARE

Sustainabie approach to cultural Heritage for the urban Areas Requatification in Europe

.' Europe

j Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de      ■

implementare

1

i

M.10.3.

Desfășurarea de evenimente sportive de interes regional / națioanf sau local

r 66

1

4

Ș

r

Derularea de programe de formare ale personalului din administrația locala în domeniile vizate de proiectul SHARE

0.11. Capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza proiecte

M.11.1. Formarea și perfecționarea personalului din administrația publică locală

Nevoia de formare și perfecționare a personalului din administrația publică locală

Acțiunea prevede organizarea unor sesiuni formare și informate de instruire a personalului din administrația locală cu privire la modalitățile de îmbunătățire a calității serviciilor publice din domeniile vizate de proiectul SHARE, pe baza experienței proprii a trainerilor sau a modelelor de la nivelul altor administrații din țară și străinătate.

100,000

POCA 2014-2020, Buget local, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

j 67

|

j

1

!

1

r

i

înființarea unui Grup de lucru consultativ în domeniul culturii și tineretului cu participarea reprezentanților principalelor instituții de cultura, ONG-uri, alți operatori culturali

011. Capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza proiecte

M.11.2. Dezvoltarea structurilor de planificare, implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației locale

Acțiunea prevede organizarea unor sesiuni de consultare în scopul dezvoltării unor planuri pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea proiectelor.

15,000

Buget local, Alte surse

Municipiul Bacău

2018-2020

| ¥8

4

i

*

E

[                  n

înființarea unui Grup de lucru consultativ în domeniul dezvoltării urbane, cu participarea asociaților profesionale în

0.11. Capacitate crescută de a dezvolta, implementa șl monitoriza proiecte

M.11.2. Dezvoltarea structurilor de

Resursele limitate (financiare, umane, logistice, informaționale) ale administrației locale

Autoritatea Urbană își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Acordului cadru de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Autoritatea Urbană nu poate subdelega unei terțe părți atribuția de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare

15,000

Buget local, Alte

surse

Municipiul Bacău

2018-2020

SHARE

Sustainable approach ta cultural Heritage for the urban Areas Requalification în Europe

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

j

j

î

domeniu (OAR) și a profesioniștilor arhitecți, urbaniști și ingineri

planificare, implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor

în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Autoritatea Urbană aplică metodologia și criteriile pentru selectarea strategică a fișelor de proiecte din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău, inclusiv din scenariul selectat din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Bacău cu respectarea metodologiei și a criteriilor de selectare strategică aprobate de AMPOR.

69

Platformă GIS -actualizare bază de date urbană pentru managementul eficient al dezvoltării municipiului

0 12. Sistem de servicii publice informatizat

M. 12,1 .Informatizare a sistemului de servicii publice

Insuficienta utilizare a sistemelor informatice în administrația locală

Integrare cadastru, reglementări urbanistice, trasee rețele tehnico-edilitare, arii naturale protejate, zone de protecție monume

500,000

Buget local, alte surse

Municipiul Bacău

2018-2019

70

Subsistem pentru evidenta și gestiunea patrimoniului în cadrul Primăriei Municipiului Bacău

0.12. Sistem de servicii publice informatizat

M. 12.1 .Informatizare a sistemului de servicii publice

Insuficienta utilizare a sistemelor informatice în administrația locală

Proiect din Strategia de informatizare a Municipiului Bacău.

40,000

Buget local, alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

71

Management parcări

0.12. Sistem de servicii publice informatizat

M.12.1 .Informatizare a sistemului de servicii publice

Insuficienta utilizare a sistemelor informatice în administrația locală

Proiect din Strategia de informatizare a Municipiului Bacău. Include software pentru gestionarea parcărilor rezidențiale + proiect pilot monitorizare inteligentă 100 locuri parcare publică (senzori, transmisie date, soft).

70,000

Buget local, alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

SHARE

Sustainabte opproach to cultural Herltage for the urban Areas Requalification in Europe

1

| Nn

3

1

I

Titlul acțiunii

Obiectivul l Măsura din Plan în care se încadrează

Problema locală căreia i se adresează acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul estimativ (Euro)

Surse de finanțare

Responsabil / Parteneri

Calendar indicativ de implementare

72

Portal de servicii electronice în cadrul Primăriei Municipiului Bacău

0.12. Sistem de servicii publice informatizat

M.12.Unformatizare a sistemului de servicii publice

Insuficienta utilizare a sistemelor informatice în administrația locală

Proiect din Strategia de informatizare a Municipiului Bacău.

50,000

Buget local, alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

73

Dispecerat si sistem monitorizare video în cadrul Primăriei Municipiului Bacău

0.12. Sistem de servicii publice informatizat

M.12.1. Informatizare a sistemului de servicii publice

Insuficienta utilizare a sistemelor informatice în administrația focală

Proiect din Strategia de informatizare a Municipiului Bacău. Dimensionat pentru 50-80 de camere

300,000

Buget local, alte surse

Municipiul Bacău

2018-2023

74

Construire terminal Intermodal

0.5. Oraș racordat la infrastructura de transport național

M.5.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii aeroportuare

Accesibilitate aeriană limitată a municipiului

Acțiunea prevede atragerea de operatori aerieni și stimularea financiară a acestora, în cadrul legal existent la nivel european și național, în vederea creșterii numărului de destinații interne și externe, dar și a frecvenței zborurilor

20.000.000

PO1M 2014-2020, AP 2, OS 2.3

CJ Bacau

2018-2023

i«i! LV? I         i ■

EuropeROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 423 DIN 29.10.2018

ACORDUL DE COLABORARE CE URMEAZĂ A FI ÎNCHEIAT ÎNTRE UAT MUNICIPIUL BACĂU ȘI UAT JUDEȚUL BACĂU

EDINTĂ

9

L

W i

5

c

G/
PREȘEDINT

ENULÂ PRI(/OPOAE,\


I I c u

\O • \4

X..P

DIRECTOR ADL ADRIAN ANGHEL

ACORD DE COLABORARE

Părțile acordului:

 • 1. UAT Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, Calea Marășești nr.6, cod poștal 600017, județul Bacău, codul fiscal 4278337, reprezentat de domnul Cosmln NECULA, în calitate de Primar al Municipiului Bacău

 • 2. UAT Județul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str.         nr........... cod poștal

...............Județul Bacău, codul fiscal........ reprezentat de domnul          în calitate Președinte al Consiliului Județean Neamț

în temeiul:

 • -   Prevederilor art.36, alin.7 lit.a) și art.91, alin.6 lit.a) din legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Părțile convin încheierea prezentului

ACORD DE COLABORARE

Context:

 • -  "SHARE - Sustainable approach to cultural Herltage for the urban Areas Requalification in Europe " este o nouă inițiativă la nivel european, concretizată într-un proiect inter-reglonal care are ca scop schimbul de experiență privind politicile de patrimoniu cultural în mediul urban și identificarea celor mai bune practici, pentru dezvoltarea unei abordări durabile șl inteligente în gestionarea și utilizarea patrimoniului. Una din finalitățile acestui proiect este elaborarea și implementarea unui Plan de Acțiune în domeniul protejării, conservării durabile și promovării patrimoniului cultural, prin identificarea celor mai bune practici la nivel european?

 • -  Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a aderat la această Inițiativă în calitate de partener, alături de organizații publice, agenții de dezvoltare regională și centre academice provenind din 6 țări din întreaga Europă, relevante în domeniul politicilor de patrimoniu cultural. Aceste organizații colaborează și împărtășesc rezultatele proiectului părților interesate de la nivel local, autorităților de

1 http: //crsnordest.ro/prolectul-share/ management și instituțiilor responsabile cu implementarea politicilor locale (faza 1), și asigură monitorizarea planurilor de acțiune pe parcursul unei perioade de 2 ani (faza 2). Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2020, iar acesta se va desfășura în două faze.

- La nivelul Regiunii Nord-Est, pe baza rezultatelor schimburilor de experiență cu țările partenere, ADR Nord-Est (alături de stakeholderii regionali - primăriile celor 6 municipii reședință de județ și organizații din domeniul conservării și promovării patrimoniului cultural) a elaborat câte un Plan de Acțiune pentru fiecare beneficiar (respectiv pentru fiecare din cele 6 municipii reședință de județ), care cuprinde cele mai bune practici, cele mal relevante și adecvate idei și proiecte în domeniul patrimoniului cultural. Astfel, pentru Municipiul Bacău a fost elaborat Planul Loca) de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023.

 • I.      Obiectul acordului

Art.l Obiectul acordului vizează colaborarea între părți în vederea implementării și monitorizării Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023, elaborat în cadrul Proiectului "SHARE - Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requallfication in Europe” (cad PGI012343INTERREG EUROPE).

 • II.      Atribuțiile părților

Art. 2 Atribuțiile UAT Municipiul BACĂU

 • a) Implementează acele acțiuni din plan, care sunt în responsabilitatea sa, conform Planului Local de Acțiune.

 • b) Mediatîzează desfășurarea acțiunilor.

 • c) Organizează Comitetul de monitorizare pentru implementarea Planului Local de Acțiune.

 • d) Organizează întâlnirile Comitetului de monitorizare pentru implementarea Planului Local de Acțiune pentru a analiza stadiul îndeplinirii acțiunilor cuprinse în plan.

 • e) Elaborează anual un raport privind stadiul îndeplinirii acțiunilor cuprinse în plan.

 • f) Poate încheia Acorduri de parteneriat cu UAT Județul BACĂU, pentru implementarea unor acțiuni/proiecte specifice din plan, dacă ambele părți convin acest lucru.

 • g) Colaborează cu UAT BACĂU pentru a identifica posibili parteneri (instituții publice, ONG-uri, actori din mediul economic s.a.) și/sau surse de finanțare pentru implementarea Planului Local de Acțiune

Art. 3 Atribuțiile UAT Județul BACĂU

 • a) Implementează acele acțiuni din plan, care sunt în responsabilitatea sa, conform Planului Local de Acțiune

 • b) Mediatlzează desfășurarea acțiunilor.

 • c) Desemnează două persoane (membru titular și membru supleant) care să facă parte din Comitetul de monitorizare pentru implementarea Planului Local de Acțiune.

 • d) Participă la întâlnirile Comitetului de monitorizare pentru implementarea Planului Local de Acțiune pentru a analiza stadiul îndeplinirii acțiunilor cuprinse în plan.

 • e) Sprijină prin furnizarea de date, realizarea rapoartelor privind stadiul îndeplinirii acțiunilor cuprinse în plan.

 • f) Poate încheia Acorduri de parteneriat cu UAT Municipiul BACĂU, pentru implementarea unor acțluni/prolecte specifice din plan, dacă ambele părți convin acest lucru.

 • g) Colaborează cu UAT Municipiul BACĂU pentru a identifica posibili parteneri (institutil publice, ONG-uri, actori din mediul economic s.a.) și/sau surse de finanțare pentru implementarea Planului Local de Acțiune.

Art. 4 Durata acordului

Acest Acord intră în vigoare la data semnării de ultima parte si este valabii până la data de 31 decembrie 2020, cu prelungirea automată pentru noi perioade de câte 1 an, dacă nici una din părți nu notifică celeilalte părți, cererea de încetare a valabilității sale, cu minim 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate.

Art.5 Modificarea și încetarea acordului

 • 5.1. Prezentul Acord poate fl modificat prin act adițional cu acordul părților.

 • 5.2. Prezentul Acord poate înceta în următoarele cazuri:

 • a. Prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părți - cu menționarea în scris a datei încetării prezentului Acord;

 • b, La inițiativa oricăreia dintre părți - ca urmare a realizării obiectivelor propuse, cu o notificare prealabilă de 30 de zile.

Art.fî Comunicare

în accepțiunea părților orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Acord, sau pe cale electronică la adresele persoanelor responsabile cu implementarea Planului Local de Acțiune.

Art.7 Utîgîi

Părțile convin asupra faptului că orice neînțelegeri, rezultate din interpretarea, executarea și încetarea prezentului Acord să fie soluționate pe cale amiabilă.

Art.8 Dispoziții finale

 • 8.1. Prezentul Acord are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivului comun convenit.

 • 8.2. Prezentul Acord a fost încheiat în 2 (două) exemplare, originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Semnături

DAT Municipiul BACĂU

Numele, prenumele șl funcția reprezentantului legal al organizației/instituției

Cosmin NECULA, Primar

Semnătura

Data semnării

UAT JUDEȚUL BACĂU

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției

, Președinte

Semnătura

Data semnării