Hotărârea nr. 422/2018

Hotărârea nr. 422 din 29.10.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a III-a ediție a Conferinţei naţionale cu participare internaţională ”Devianţă şi Criminalitate. Evoluţie, Tendinţe şi Perspective – DECRET”, ce se va desfăşura în perioada 22 – 23 noiembrie 2018.

)/) ■

< z i r»7zr/?/zT/

^''zOr/fY/r^


^/r/rZv/

r <z ■>

Y <MA; ș/iw/ ^.oo<//a/ ry    JMOf/uff/fff


HOTĂRÂREA NR. 422 DIN 29.10.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a III-a ediție a Conferinței naționale cu participare internațională ”Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”, ce se va desfășura în perioada 22 - 23 noiembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1113/ 09.10.2018, înregistrată la instituția noastră cu nr. 40397/ 10.10.2018, înaintată de Universitatea "George Bacovia" din Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea Conferinței;

-Referatul nr. 11011/ 26.10.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care propune acordarea sprijinului pentru organizarea Conferinței;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11012/ 26.10.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 11013/ 26.10.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1798/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1800/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1801/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, punctul 1 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(2) lit. «a» din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1, Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, în vederea realizării în comun a celei de a III-a ediție a Conferinței naționale cu participare internațională ”Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective -DECRET”, ce se va desfășura în perioada 22 - 23 noiembrie 2018, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2, Se aprobă promovarea evenimentului pe site-ul instituției, organizarea unei dezbateri în cadrul conferinței și alocarea de la bugetul local a sumei de 14.060 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii activităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3, Alocarea celor 14.060 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Universității ”George Bacovia” din Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ PRICOPOAEĂ ENULA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 422 DIN 29.10.2018

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

 • I.  PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6 Județul Bacau, având contul nr. RO64TREZ24A545000200130X deschis Ia Trezoreria municipiului Bacau, cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Universitatea ”George Baco via”, denumita in continuare organizator, cu sediul în Bacau, având contul nr._______________, deschis la Banca_____________, Cod Fiscal 9077555,

reprezentată prin Neculai Lupu, având funcția de Rector

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f” si art 115 alin (1) lit ,,b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

 • II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

organizării Conferinței naționale cu participare internaționala ”Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”. (22 - 23 noiembrie 2018)

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 16.060 iei , din care Municipiul Bacau alocă suma de 14.060 lei

 • III.  DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce proiectul prevăzut la Art. 1 (1) cu suma maxima de 14.060 lei. Suma va fi virata in contul nr .__________________, deschis Ia Banca

_________________. intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Universitatea ”George Bacovia” se obliga:

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut Ia Art. 1(1) din surse proprii si atrase cu diferența pana Ia acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare Ia proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municiniulbacau.ro, secțiunea — Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Universitatea ”George Bacovia” isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Universitatea ”George Bacovia” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Universitatea ”George Bacovia” se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Universitatea ”George Bacovia” nu fumizeaza Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustifîcate;

(5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Universitatea ”George Bacovia”:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a

fost înstiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;.................................................................

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Universității ”George Bacovia”, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

 • V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Universitatea ”George Bacovia” isi va asuma intreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării Conferinței naționale cu participare internațională "Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VL FORT A MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art 13(1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca Forța majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art. 14 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

vn. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Universitatea ”George Bacovia”

DIRECȚIA ECONOMICĂ

RECTOR

CLEMENTINA V1NERICA

NECULAILUPU

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr

BUGETUL evenimentului

DENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

Societatea

Total

1

2

3

4

5

6

1. Activitate premergătoare de organizare a conferinței

1.1 .realizare concepție identitate vizuală conferință Decret (mape, afiș, logo, roii up, banner)

4000

0

4000

Subtotal Activitate premergătoare de organizare a conferinței

4000

0

4000

2. Cheltuieli cazare, transport și masă pentru participanți:

2.1 .Cheltuieli masă festivă 100 pers x15

0

1500

1500

Subtotal cazare, transport și masă

0

1500

1500

3. Cheltuieli obiecte inventar

3.1. Unitate centrală PC

1500

0

1500

Subtotal obiecte inventar

1500

0

1500

4. Cheltuieli materiale promoționale

4.1. Banner 20 mp

3460

0

3460

Subtotal materiale promoționale

3460

0

3460

5. Cheltuieli specifice manifestării

5.1. Cheltuieli site conferință

500

500

1000

5.2. Foto, video

4600

0

4600

Subtotal cheltuieli specifice manifestării

5100

500

5600

TOTAL GENERAL

14060

2000

16060

Manager pcdrejA"


-- hyrA

I * [

I a S

PREȘEDINTE Bfe ȘEDINȚĂ ENULA PRI ‘KfâAEA “
CABINET PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ1 l,CIAN BOGDĂNEL

SECRETARUL MUNICIPIULUI

NICOLAE - OVIDIU POPO5