Hotărârea nr. 421/2018

Hotărârea nr. 421 din 29.10.2018 privind respingerea plângerii prealabile nr. 65352/2018 formulată de S.C. DELGAZ GRID S.A. împotriva H.C.L. nr. 253/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de inter ventie în caz de avarie la rețelele edilitare

privind respingerea plângerii prealabile nr. 65352/ 2018 formulată de S.C. DELGAZ GRID S.A. împotriva H.C.L. nr. 253/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Plângerea prealabilă nr. 65352/ 2018 formulată de S.C. DELGAZ GRID S.A.;

-Referatul nr. 65353/ 23.10.2018 al Direcției Juridice și Administrație Locală prin care propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de motive nr. 10885/ 23.10.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 10886/ 23.10.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1793/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1794/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1795/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1796/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1797/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile HCL 253/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare; -Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se respinge plângerea prealabilă nr. 65352/ 2018 formulată de S.C. DELGAZ GRID S.A. împotriva H.C.L. nr. 253/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare. Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală.

Art.3, Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice și Administrație Locală și S.C. DELGAZ GRID S.A. Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA PRICOPQAEA ENULA


PRICOP(


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU