Hotărârea nr. 420/2018

Hotărârea nr. 420 din 29.10.2018 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către d-na Gal Viorica.

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către d-na Gal Viorica

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Plângerea prealabilă nr. 65397/ 09.10.2018 formulată de către d-na Gal Viorica prin care solicită anularea în parte a HCL nr. 265/ 2010;

-Referatul nr. 10735/ 22.10.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ prin care propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de motive nr. 10736/ 22.10.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 10737/ 22.10.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1788/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1789/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1790/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1791/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1792/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2(1) lit. „h”, art. 7 (1) și (4) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 265/ 2010 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se respinge plângerea prealabilă nr. 65397/ 09.10.2018 formulată de către d-na Gal Viorica prin care solicită anularea în parte a HCL nr. 265/ 2010.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată d-nei Gal Viorica și Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.