Hotărârea nr. 419/2018

Hotărârea nr. 419 din 29.10.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.


(</< fo/

'(l/(J ^^f//n<i/u^/f/f


HOTĂRÂREA NR. 419 DIN 29.10.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39

  • (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78394/ 17.10.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10653/ 22.10.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 10654/ 22.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1778/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1779/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1780/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1781/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1782/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART.l. (1) - Se modifică Anexa nr. 1 - secțiunea Terenuri închiriate la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor, după cum urmează:

Poz.din înv. Domeniului Privat

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

152

Teren închiriat

S=13,30 mp (dispus în două loturi:5,90 mp+7,40mp) str. Călugăreni, nr. 3, sc. B, ap. 3

2017

1

Domeniul privat al Municipiu lui Bacău

3621

Teren închiriat

S=24 mp, str.Decebal, nr.

13

destinația: garaj autorizat

2000

1

Domeniul privat al Municipiu lui Bacău

4822


Teren închiriat


S=21mp, str.Slănicului, nr.

4

destinația: garaj autorizat


1997


  • (2) Suprefețele de teren prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform Planurilor de situație, Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2. - Se modifică Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018, în sensul scoaterii mijlocului fix - garsonieră situată în Bacău, str. Calea Republicii, nr. 44, sc. A, ap. 22, înregistrat la poziția nr. 93, ca urmare a sentinței civile nr. 3504/ 2017 prin care s-a admis dobândirea dreptului de uzucapiune asupra acestui imobil de către o persoană privată.

ART.3. - Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018, astfel:

  • (1) 8,05 mp teren, situat în Bacău, str. Cornișa Bistriței, nr. 10 sc. A, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (2) 18,63 mp teren, situat în Bacău, str. Alecu Russo, nr. 33 delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (3) 17,00 mp teren, situat în Bacău, str. Alecu Russo, nr. 40 delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

  • (4) 21,00 mp teren, situat în Bacău, str. Letea, nr. 8 delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

ART.4. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART.5. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.6. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART.7. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINȚEDJEyȘEDINȚĂ PRlCdPOÂEA/feNUtA / * / \


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICÎ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN TOPOGRAFIC


SCARA 1:500
liNr.

Pct.

Ccordonato pct.de contur

Lungind, laturi D(lfd+1)

X (mj

Y ln»J

1

566724.34

646523.31

1.404

2

566725.60

64 6523.93

5.291

3

566723.17

646528.63

0.890

4

566722.38

646528.22

2.992

5

566723.75

64 6525.56

0.510

6

566723.29

646525.34

2.285

S(l) =

5.88mp  P-13.373ra


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungind. 1 laturi 0(1,1+1) I

X (ml

Y (ml

7

566720.71

646531.47

0.841

8

566721.46

646531.85

3.041

9

566720.08

646534.56

3.090

10

566717.87

646536.72

1.294

11

566716.97

646535.79

0.248

12

566717.13.

60

0.227

  • 13

  • 14

566716<$S"

5667WW

'eiWVSS

2.914

\ 0.676

1$

5#«&.57

64 65^?. 68'

;-,\?,4 87SUPRAFEȚE PROPUSE SPRE ÎNCHIRIERE:

BALCON l-5,90mp

BALCON 2=7,40mp


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAg^CRISTINA


SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

SISTEM DE REFERINȚA MAREA NEAGRA 1975


PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

BADARAU IONUT ANDREI


Nr. certificat ue autorizare: RO-BC-F, 0088


Proiectat


ing. BADARAU IONUT ANDREI


Desenat


ing. BADARAU IONUT ANDREI


CHIRIERET^REN -CONSTRUIRE BALCOANE ^TNAș^ÂRIAN si BUTNARU ELVIRAeni,nr. 3,sc. B,ap.3


mun. BACAU


Scara 1:500


Data: 2018


PLAN DE SITUAȚIE


Faza


Piansa


Al


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU gr

i

SISTEM DE COORDONATE 3TEREO-70

SISTEM DE REFERINȚA ALTJMETPJC M. NEAGRA


gG52,5Q.••

l


i $

I

i

î


Parcela (1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,r+1)

X[m)

Y[m]

1

565203.171

646102.221

3.520

2

565203.110

646105.740

6.901

3

565196.210

646105.620

3.520

4

565196.267

646102.100

6.905

8=24.OOmp


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDASl^CRISTINA T


Legenda

Supraf concesionata 24mp


PREȘEDINTE J)E ȘEDINȚA ENULAP ““

/ O>"—

/ * '’OPOAEA


CONTRASEMNE

SECRETARUL MUNICIP NICOLAE - O


A

UI BACĂU

POVICIProiectat


I Denumire: STUDII TOPOGRAFICE Teren propus pentru concesion Amplasament : MUNICIPIUL BACAU STR.Decebat.nr.13

Beneficiar: PAVAL CONSTANTIN,

- ’        PAVAL MIRELA

Scara 1: 500 j

Data 07'2018

s


PLAN TOPOGRAFIC.. . - 1* <£>

■ - ■.........

L—_____________iROMANIA

JUDEȚUL BACĂU


ANEXA NR. 32C.

T3

ci cn <n o o o o ui cn cr> cr

X

Lr< cr? ct pi

ci w m â 1

3

C -> -X. CC CMC

Cu <O '‘M pî

C77 CT>      03 ?

Ji.                   ;

cr. cî      <35

~<

-C -4 -"4 -vi f

-*• X3 \> —* :

o — cn ‘

3

O CC    *4 :

CC O Xi C3 E Xî O Cm !


i

"'645200


gj cn cc

K o

o o ca cn cn


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ENULA PE


OPOAEA(asfalt)


teren Consiliul Local Bacau


teren Consiliul Local Bacau


Sistem de coordonate STEREO 70 (x,y)

Sistem de referința Marea Neagra (z)

Parcela (1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X|mJ

Y[m]

1

563271.300

647233.270

1.280

2

563271.616

647234.510

6.290

3

563265.521

647236.064

1.280

4

563265.205

647234.824

6 290

S(1)=8

05mp P=15 139m


S.C. CHISCOP top-,cad sar.l.


Proiect asist.

-

Verificat


............... ^opQgnsjantin Cristinel "^CHiscop CtiiH'.Oillliii Cm.liiifil

Nr.cad. 60572

Bloc IO fni scara A

S+P+4

Denumire: "Plan de situație pentru concesionare teren"

Amplasament: mun. Bacau, str. Cornișa Bistriței nr. IO. scara Ajud. Bacau

Din:

09.2t


Beneficiar: Ciuhat Silviu; Ciuhat

Adina Diana

ROMÂNIA                          ANEXA NR.4

JUDEȚUL BACĂU-------------EA HOTĂRÂREA NR. 419 DIN 29.10.20


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1 : 500


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

LungiÂnj/j latujzf  D(i/M

X [m]

Y [m]

26

563012.061

647251.198

/ 3.4 99/

22

563008.786

647249.965/

z 5.373

27

563006.893

647254.9#9

3.502

28

563010.207

64725^/130

5.269


teren propus pentru concesionare sau închiriere S= 18.63 mp.

t

Beneficiar : IFTENE IRINA

Adresa: mun, BACAU, str, ALECU RUSSO, nr. 33 (teren)

Nr. proiect

Specificație

Numele si prenumele

Semnătură

Scara 1:500

Titlu proiect : SOLICITARE

CONCESIONARE TEREN PEN TRU

CONSTRUIRE GARAJ

Faza

Se f proiect

|

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

(intravilan, scara 1 : 500)


Nr. cadastral £

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

17

Mun. Bacau, 5tr. Alecu Russo nr. 40, boxa 692, iud. Bacău

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teretoriala ( UAT)

BACAU

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața ( mP)

Mențiuni

1

CC

17

Teren intravilan neirnprejmuit.

Total

17

B.Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită ia sol (mp)

Mențiuni

CI

CA

17

Garaj ,S.c.d.= 17 mp

TOTAL

17

Suprafața totala masurata = 17 mp Suprafața din act = 17 mp

Executant,

Inspector


BAC IU CĂTĂLIN

Confirm executarea masuratpj^rilă^er^nl,^/aptitudinea


intocmirii documentației cadastrale-si.c^respoh'drarita acesteia cu realitatea din teren.

^4

Semnătura si stampi[a5?z â

-


\ '5'-

Data: 17.08.2018 V

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si stampila

Data...../....../.......

Stampila BCPI


PLAN DE SITUAȚIE


(Intravilan) S&ra 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

(m.p.)

Loc. Bacau, Strada Letea, Nr.8, Jud. Bacau

21

BACAU

Cartea Funciară nr.SECRETARUL MUNICIPIULUI BACA NICOLAE - OVIDIU

L_____A.Date referitoare la teren:               / / /

Nr. | parcelă ;

Categoria de folosință

Suprafața ]/   /

(m.p.)    (   /

Mențiuni

1

Cc

21   \y

TEREN INTRAVILAN

Total

21

TEREN INTRAVILANCod constr.

Destinația

Suprafața construită la sol ț (m.p.)

Mențiuni

C1

CA

21

GARAJ construit din tabla- (NR. 1256 > Suprafața construita=21 m.p.

Suprafața desfasurata=21 r..p

Autorizația de construire nr. 187 din 20.03.2001

Total

21

Suprafața totală măsurată=2i m.p.

Suprafața din acte=21 m.p.Executant,rtificat


Ing. Viorel

Data: iu£fep?i_____________\

Confirn executarea               IKrteren ,

corectitudinea intocnirii țk ____tfei cadastrale

si coresponder.ta acesteia cu realitatea din teren.