Hotărârea nr. 418/2018

Hotărârea nr. 418 din 29.10.2018 privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

)/)


p «/r/rz/ ,(icut(


ra/a/ O

HOTĂRÂREA NR. 418 DIN 29.10.2018

privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 1753/ 20.06.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 30899/ 20.06.2018 înaintată de SC Compania Regională de Apă Bacău prin care este înaintat Protocolul de predare - primire bunuri rezultate în urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții „Reparații capitale tronson colector canalizare str. Mihai Viteazu - mun. Bacău”;

-Referatul nr. 78404/ 17.10.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău și a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10727 din 22.10.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 10728 din 22.10.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1773/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1774/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1775/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1776/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1777/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normativ, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 383/ 2010 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Bacău și a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE

ART. 1 - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii bunurilor -mijloace fixe rezultate în urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții „Reparații capitale tronson colector canalizare str. Mihai Viteazu - mun. Bacău”, prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se completează Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin HCL nr. 383/ 2010 cu bunurile prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 și ale HCL nr. 383/ 2010 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice și SC Compania Regională de Apă Bacău SA.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU P0POVICI

ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 418 DIN 29.10.2018


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Listă eu bunurile rezultate an urma finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții „Reparații capitale tronson colector canalizare str. Mihai Viteazu mun. Bacău”

Nr. crt

Nr. inv.

Denumire mijloc fix

Nr. buc.

Valoare de inventar

An

P.I.F

Durata normata de funct.

(luni)

1

188880

COLECTOR CANALIZARE M.VITEAZU

PAFSIN DN500L=75 ML S.N.10000;PN=l ATM, ÎMBINAT PRIN MUFE

1

135.684.16

2017

480

2

188881

CĂMIN VIZITARE CVI COLECTOR CANALIZ M.VITEAZU CAROSABIL BETON ARMAT MONOLIT 1.5X1X3.15 M, CU RAMA SI CAPAC DIN FONTA TIP IV

1

15.496,24

2017

480

3

188882

CĂMIN VIZITARE CVS COLECTOR CANALIZ M.VITEAZU CAROSABIL BETON ARMAT MONOLIT 1.5X1X3.15 M. CU RAMA SI CAPAC DIN FONTA TIP IV

1

15.496,24

2017

480

4

188883

CĂMIN VIZITARE CV2 COLECTOR CANALIZ M.VITEAZU CAROSABIL BETON ARMAT DN 1000 MM, H=3150MM, CU RAMA SI CAPAC DLN FONTA TIP IV

1

5.008,85

2017

480

5

188884

RACORD CANALIZARE M.VITEAZU PVC DN200 L=18 ML, GURI SCURGERE

1

11.793.60

2017

480

l'OT AL

183.479.09

LEI

DIRECTOR ADJUNCT

BARDAȘU CRISTINA

DE ȘEDINȚĂ

9                    9
CONTRASEMNEAZĂ