Hotărârea nr. 417/2018

Hotărârea nr. 417 din 29.10.2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 417 DIN 29,10.2018

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39

 • (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 222752/26.09.2018, nr. 38512/20.09.2018, nr. 38511/20.09.2018, nr. 21227/13.09.2018, nr. 39353/01.10.2018 și nr. 39895/04.10.2018, prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78399/ 15.10.2018 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10668/ 22.10.2018; -Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 10669 din 22.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1770/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1771/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1772/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 12(2), lit.”a” silit, „c”, aleart. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin.

 • (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1) suprafeței de 57 mp teren aparținând municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Izvoare, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament de gaze naturale, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) suprafeței de 208,12 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Izvoare, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a 17 racorduri de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (3) suprafeței de 54,80 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în

municipiul Bacău pe strada Frunzei, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament de gaze naturale, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (4) suprafeței de 22,32 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Arinilor, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament de gaze naturale, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (5) suprafeței de 1,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada N.Titulescu, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra:

a) suprafeței de 23 mp teren (compusă din 20 mp teren cabluri electrice și 3 mp manșoane de legătură) aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Eliberare amplasament Hotel Dumbrava” situată pe str. Dumbrava Roșie din municipiul Bacău, în vederea amplasării cablului electric subteran pe o lungime de 40 m de la Hotel Dumbrava până la postul de transformare, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

a) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Eliberare amplasament Hotel Dumbrava” situată pe str. Dumbrava Roșie din municipiul Bacău în vederea amplasării unei firide de branșament FB E3-4, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PRI               INȚĂ

P               DA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU PQP0VICI


...........■"’Prppr-. Savin Calin Liciniu si Radu

Xl lloi’Romana-S i mona imobil cu nr. cad. 66882 liber de construcții

SC STEEL D1STRIBUT1ON SRL imobil cu nr. cadastral 3413/7

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ENULA PR1COPOAEA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE -OVIDIU POPOVICI

C SCUT SA tobii cu nr. .iuslmI 3li324-4^

^C SCUT SA imobil cu nr.

cadastral 3413/4


SPAȚIU

< DEPOZITARE


LEGENDA

Conducta gaze naturale presiune redusa, PE100, Dn 90rnm, existenta; Conducta gaze naturale presiune redusa, PE100, Dn 90mm -PROIECTATA Racorduri GN presiune redusa, PELOO, Dri 63mm - 17 buc - PROIECTATE

D/utn (bffhst)


J/EfilHCATORSc exist,=0,0                           //o^rblXKl

Sc prop.~13 case cu Sc=2124,28 np

Sd prop.=2124,38 mp

POT

CUT

POT

CUT


exist.=0,0Z exist,=0,0 prop,=27,0Z prop.=0,27


NUME


DesenatANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂRTEA NR. 417 DIN 29.10.2018

hllorma


Organizare


Platforma


Platfom


Hc=4,5m


SPAȚIU

DEPOZITARE


w-tv <Lqw/xr<jt


■SC ROMCONSTRUCTOR SA Imobil cu nr. cadastral 67198

SC ROMCONSTRUCTOR SA imobil cu nr. cadastral 67198


TITLUL PLANȘEI

PLAN DE SITUAȚIE

EXTINDERE CONDUCTA GN PRESIUNE REDUSA, Dn 90mm, L = 375 m

Planșa

G1Stone Cristina


brans proiectatPE32mm L=2,50m \ ••

\\

\ \

59

\  163.34


\ -.163.38 M 63.45 63.45PRM

P.R.M. 1 Q

O


Conducta gaze naturale presiune redusa existenta PE90mm;

Branșament gaze naturale presiune redusa existent Conducta .gâze naturale presiune redlusa proiectata

din PE 100 SDR11,063mm, L = 137,00 m;

Branșament gaze naturale presiune redusa proiectat

din PE 100 SDR 11,

0 32 x 3 mm, L » 2,50m;

Post de reglare măsură existent Post de reglare măsură proiectat; nod calcul;TEU REDUȘ PE90/63mm

x-pSistem de proiecție STEREO - 70

Sistem de referința altimetrîc M.NEAGRA

S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.

Denumire proiect:

Extindere rețea si bransamenr gaze naturale presiune redusa


J04/1371/2003, CUI 15854788 e-mail: branoaea@yahQO.com, tel:

Elaboratori

Numele

Semnătură

Verificat

ing. Branoaea Gabriel;

Proiectat

ing. Branoaea Gabriel;

Desenat

ing. Branoaea Gabriel;

Scara 1:500

Data: 09.2018Beneficiari: STONE CRISTINA

Adresa:BACAU str.FRUNZEI NR.41 jud. Baca


Titlu planșa:


î                     i

PLAN DE SITUAȚIE \


ANEXA NR. 4

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ENULA PRIGOPOAEA


CONTYRASEMNEAZA


SECRETARUL MUNICIPIULȘUI BACAU

NICOLAE - OVIDIU POPCT

5691.00


LEGENDA


Conducta gaze naturalemresUjne redusa existenta PE9Qmhr Branșament gaze naturale \ presiune redusa existent \ Conducta gaze naturale presiune redusa proiectata din PE 100 SDR 11, 063mm, L = 39,00 m;

Branșament gaze naturale presiune redusa proiectat din PE 100 SDR 11,


xx-brans proiectatPE32mm L~8.40m \ \V Tp 03” L=7,0m


DIRECTOR EX.ADJ.

bardasbcristina


PRM

P.R.M. 1©

0


0 32 x 3 mm, L = 8,40m;

Post de reglare măsură existent

Post de reglare măsură proiectat; nod calcul;


rețea proiectata pres.rsdusaTr. 1-2; L=3$,0m: PE 063m?r.


Sistem de proiecție STEREO - 70

■Sistem de referința altimetric MLNEAGRA


S.C, PROIECT INSTAL S.R.L.

/ v                      •             5

?. *’ |

J04/1371/2003, CUI 15854788

e-mail: branoaea@yahoo.cor0, tel: 0745.461942

Denumire proiect:

Extindere rețea si branșament gaze naturale presiune redusa Beneficiari: POPA CONSTANTIN si NITA MARIUS

Adresa: BACAUstr. ARINILOR

NR.14BIS si 14 jud. Bacau

Planșa nr.

G1

Elaboratori

Numele

Semnătură

Scara 1:500

Verificat

ing. Branoaea Gabriei

Proiectat

ing. Branoaea Gabriei

mlV

Data: 09.2018

Titlu planșa:

PLAN DE SITUAȚIE

n XJO

leii

:w
E DE ȘEDINȚ A


PI. 01/51/2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 7

LA HOTĂRÂREA NR. 417 DIN 2910.2018

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ, SERVITUTE ȘI

SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bac au, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis Ia BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl______________-

Director General și dna_________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art,l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str....................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

III.DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b) să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată........................................., executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

.................................................

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VII. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

A

Art. 9. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Vin. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă Ia adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE


Ari. 14. Modificarea prezentului contract se tace numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Alt. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR                            BENEFICIAR

MUNICIPIUL BACĂU                     DELGAZ GRID SA


PRIMAR

Cosmin Necula

Arhitect Șef

Marin Diana

Direcția Juridică


Director General Adjunct


împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic


Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan


Director Executiv Adj.

Bardașu CristinaDIRECTOR EXECUTIV ADJ.


ARDASU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


CRISTIN