Hotărârea nr. 416/2018

Hotărârea nr. 416 din 29.10.2018 privind modificarea HCL nr. 378/ 2017 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău str. Luminii, str. Mihai Viteazu, str. Aviatorilor, str. Mihai Eminescu, str. Gării, str. Măgura Cașin, Calea Mărășești, str. Toamnei, str. Războieni și str. Nicolae Titulescu.

/a//if/j/fcffittt/fff ^/^acă?/

^șg§b.. '■■....................■■"............'                       ......s

HOTĂRÂREA NR. 416 DIN 29.10.2018

privind modificarea HCL nr. 378/ 2017 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str.

Luminii, str. Mihai Viteazu, str. Aviatorilor, str. Mihai Eminescu, str. Gării, str. Măgura Cașin, Calea Mărășești, str. Toamnei, str. Războieni și str. Nicolae Titulescu

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 228394/02.10.2018, prin care solicită modificarea HCL nr. 378/ 2017 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Luminii, str. Mihai Viteazu, str. Aviatorilor, str. Mihai Eminescu, str. Gării, str. Măgura Cașin, Calea Mărășești, str. Toamnei, str. Războieni și str. Nicolae Titulescu;

-Referatul comun nr. 78400/  15.10.2018 al Direcției Drumuri Publice și

Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 378/ 2017 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău str. Luminii, str. Mihai Viteazu, str. Aviatorilor, str. Mihai Eminescu, str. Gării, str. Măgura Cașin, Calea Mărășești, str. Toamnei, str. Războieni si str. Nicolae Titulescu;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 10678/ 22.10.2018;

-Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 10679 din 22.10.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1767/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1768/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1769/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 378/ 2017 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teien situate în Bacău sti. Luminii, str. Miliai Viteazu, str. Aviatorilor, str. Mihai Eminescu, str. Gării, str. Măgura Cașin, Calea Mărășești, str. Toamnei, str. Războieni și str. Nicolae Titulescu;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a”și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se modifică Anexele nr. 4 și nr. 5 la HCL nr. 378/ 2017, acestea înlocuindu-se cu Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART.2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 378/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

ART.3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART.5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI.....................................

yZyL........ eA X

(/                                  r*

VERIFICATOR/ hXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

r

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA                      \

Enaborator:    S.C. Servicii Energetice-Proiectare SRL

\          J4/690/2013, sat Lilieci, corn. Hemeius, jud. Bacau

Beneficiar:           __

SC DELGAZ GRID SA

Pr. nr.:

39/2017

SPECIFICAȚIE

NUME

SEtyj NATURA

Scara:

1/500

Titlu proiect:

Modernizare PAS 90 BACAU (înlocuire cu PTAb)

Faza:

DTAC

SEF Pg&IECT

ing.Dana NICOLAE

rk

P^&TAT

ing.Daniel DIMA

Data:

Titlu planșa: PLAN DE SITUATE PAS 90 reamplasat AMPLASAMENT MODIFICAT

Planșa:

ffeSENAT

ing.Daniel DIMA

W

10.2018

P1