Hotărârea nr. 414/2018

Hotărârea nr. 414 din 29.10.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE P + 8, TRONSON D, STR. LETEA, NR. 48, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A.

HOTĂRÂREA NR. 414 DIN 29.10.2018

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE P + 8, TRONSON D, STR. LETEA, NR. 48, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 40346/09.10.2018, prin care S.C. CONBAC S.A. solicita avizarea si aprobarea documentației de urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 8881 din 05.09.2018;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr. 10888/23.10.2018;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 10889/23.10.2018 ;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 10890 din 23.10.2018; -Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 10891 din 23.10.2018;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 10892 din 23.10.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1762/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1763/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatul de Urbanism nr. 147/01.03.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul favorabil cu nr. 179/02.05.2018 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.; -Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001810504/03.05.2018 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S.A. - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul nr. 884/24.04.2018 al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau ;

-Avizul favorabil cu nr. 211076515/07.05.2018 eliberat de SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz ;

-Adresa nr. 713902/22.08.2018 a Inspectoratului pentru Situații de Urgenta « Mr. Constantin Ene » al Județului Bacau pentru securitatea la incendiu ;

-Adresa nr. 713903/22.08.2018 a Inspectoratului pentru Situații de Urgenta « Mr. Constantin Ene » al Județului Bacau pentru protecția civila ;

-Adeverința Poștala nr. 25037/34/26.04.2018 eliberata de Primăria Municipiului Bacau;

-Acordul de principiu nr. 5.1/A/l62/29.05.2018 emis de Compania Naționala de Cai Ferate « C.F.R. »S.A. - Sucursala Regionala de Cai Ferate Iași;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 61978/1/14.06.2018; -Avizul nr. 22389/1365 din 25.09.2018 emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana ;

-Decizia etapei de încadrare nr. 16/11.06.2018a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau si Adresa nr.

9193/25.07.2018;

-Notificarea Sanitara nr. 613/14.06.2018 emisa de Direcția de Sanatate Publica a Județului Bacau; -Studiul Geotehnic intocmit de S.C. ECO GEO PREST S.R.L. cu Referatul pentru verificarea de calitate la cerința Af a proiectului cu nr. 526/14.10.2017;

-Procesul-verbal de recepție nr. 2435/2018 al O.C.P.I. Bacau ;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « d », art. 45, lit. « c », art. 48, art. 56, alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. «i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata; -Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE P + 8, TRONSON D, STR. LETEA, NR. 48, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

(2) Prevederi ale P.U.D.:

  • - Clădire locuințe colective P + 8;

  • - H maxim = 28,10 m ;

  • - P.O.T. maxim = 40 % ;

  • - C.U.T. maxim = 4,4 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 9.038,00 m.p. ; Arie construita = 1.037,32 m.p. ; Arie construita desfasurata = 8.545,80 m.p.;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Nord-Est = 4,00 ml (spre str. Letea), 15,81 4-20,57 m (limita de proprietate spre str. Letea si construcțiile P+l existente), 9,40 m (limita de proprietate spre str. Letea si bateriile de garaje), fata de latura de Sud-Est = 29,00 ml, fata de latura de Sud-Vest = 36,25 ml (limita de proprietate BVA LOGISTIK S.R.L. + 11,90 m, 1,00 m (limita de proprietate spre Sud-Vest si construcția P+l existenta) si fata de latura de Nord-Vest = 45,00 ml + 59,50 ml (limita de proprietate spre aleea de acces), 13,35 m + 10,18 m (limita de proprietate spre str. Letea si construcțiile P+4 existente).

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata beneficiarului, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

pricopoKea enula

N.O.P..M.D.M./R.T./EX.1/DS.I-A-2C

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 414 DIN 29.10.2018ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


^.UUUI p

hM.OOrn


h=l0,80m


P+1

h^S.SOm


PLAN URBANISTIC

DE DETALIU


LEGENDĂ

UKTE

LIMITA MIRASAMW SÎVDIAT

UMITĂ AWFLASA«£HY PUD

TEHNIC Al. CONSTRUCȚIILOR

CiAOIRî EX5SW4T5

REGLEMENTARI

J CIADIRI PROPUSE-LOCUWTe COi.r.OTIvF J CLĂDIRI £XlSTEl/?e >LGCUiHT£ COLEOTiVH


TERENURI


BILANȚ TERITORIAL EXISTENTPROPUS

ZOME FUNCȚIONALE

«p

%

MP

%

Zsna aferentă construcția

22,93

0.24

’.csa.j

ii.-ro;

Zână dtcuitjiia carosabilii

O.DC

M55.2

35.22;

Ztnia         partaj-

O.W

•w

IJ4Î.J

14.85;

Zoaâ af. parcaje biciclete

059

0.06

<07 0

1.1D i

Zonă carabe ptâîăftSlâ

e.c-a

0.53

t«JSj

ZonM Ciuntă spuț# vecti

Swtej;

9973

nm.«

15,«

TOTAL SUPRAFAȚA

AMPLASAMENT

JQÎV

tîXi

Wtt.i

1CO ■


Str:33 159 55


P+1 h=6.70m


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOV1CI


NOTA

Sistem <fe proiecție: X . Y ~ STEREO 70

Sistem de referința altimetric. Z ■ Marea NEAGRA


SC PRODO^US       :

BÂCAU ț'j '' A' :                      «,J

I                                    ftO fZMtftACĂAftAf.ÂĂc


ifWifiCW;: «s.«4S»ac4Bsa»8

I OESgRAT: | MWREGtEtsRENTÂRl


F^AtiȘA:

U3