Hotărârea nr. 413/2018

Hotărârea nr. 413 din 29.10.2018 privind aprobarea “PLANURILOR DE ACȚIUNE DESTINATE GESTIONĂRII ȘI REDUCERII ZGOMOTULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU”

t /i c/j/cb/fa

rb^f/(A (r//

P;rj/:y/rff/         a/             <?///// ,^3f7/Y/^

HOTĂRÂREA NR. 413 DIN 29.10.2018

privind aprobarea “PLANURILOR DE ACȚIUNE DESTINATE GESTIONĂRII SI REDUCERII ZGOMOTULUI IN MUNICIPIUL BACĂU”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 10623/ 19.10.2018 al Compartimentului Finanțări Locale prin care se propune aprobarea Planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului în municipiul Bacău;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10771/ 23.10.2018;

•Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat cu nr. 10772/ 23.10.2018, favorabil;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1757/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1758/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1759/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1760/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1761/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

•Avizul favorabil al Agenției pentru Protecția Mediului Bacău cu nr. 41244/ 18.10.2018;

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art. 47(1), 48(2), 61(2), 115(1) lit. ”b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată; •Prevederile art. 4 alin. (1) și ale Anexei nr. 6 privind Cerințe minime pentru planurile de acțiune destinate gestionării și reducerii zgomotului din Hotărârea de Guvern nr. 321 din 14 aprilie 2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată, ulterior modificată și completată;

•Prevederile Ordinului nr. 678/1344/915/1397 din 30 iunie 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor, modificat și completat;

■Prevederile Ordinului nr. 830/ 2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot;

în temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „e” și art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă “PLANURILE DE ACȚIUNE DESTINATE GESTIONĂRII ȘI REDUCERII ZGOMOTULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Finanțări Locale.

ART.3. Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Finanțări Locale, Direcției Drumuri Publice, Arhitect Șef și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ENULA PRICOPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 413 DIN 29.10.2018

PLANURILOR DE ACȚIUNE DESTINATE GESTIONĂRII ȘI REDUCERII ZGOMOTULUI ÎN MUNICIPIUL BACĂU


COMPARTIMENT FINANȚĂRI LOCALE■I s.c. wnnrnjL de cercetări în transporturi - incertrans s.a. i ^;j

.» <•Stn. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România           'TCp.           AP i

******** w asi&A             Capital Social: 2.970.195 RON

11; f Y S) Nr. Registrul Comerțului; J40/17093/1993- Cod Unic de înregistrare: RO4282451

Cont; RO58 RI^CB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1


Telefon:+40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13,70; e-mail: mcertransfaincertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

ELABORAREA HARȚILOR DE ZGOMOT SI A PLANURILOR DE ACȚIUNE PENTRU MUNICIPIUL BACAU


Etapa 3: Informații necesare actualizării planului de reducere a zgomotului pentru Municipiul Bacau - RAPORT FINAL

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU

CONTRACT: nr. 69232/17020/12.09.2017

SEPTEMBRIE 2018


CONTRACT: nr. 69232/17020/2017 - „Actualizarea Hărților de zgomot și a planurilor de acțiune la nivelul anului 2016 - Municipiul Bacău”

BENEFICIAR: Municipiul Bacău

FOAIE DE SEMNĂTURI

ELABORATOR: SC Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA


COLECTIV DE ELABORARE:

ing. Luigîno SZECSY - Responsabil contract / ing. Florin DECA

ing. Florin MANOLeI                 ' '

/ i# y
CUPRINS

1.0 INTRODUCERE...........................................................................................................4

1.1 LIMITĂRI...............................................................................................................

2.0 RAPORT...........................................................................................................

 • 2.1. Descrierea aglomerării, a drumurilor principale, a căilor ferate principale sau a

aeroporturilor mari și a altor surse de zgomot luate în considerare

 • 2.2. Autoritatea responsabilă.....................

 • 2.3. Cadrul juridic.....................

 • 2.4. Valori limită în vigoare

 • 2.5. Cartarea zgomotului în Municipiul Bacău - sinteza rezultatelor................

 • 2.6. O evaluare a numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea

problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri

 • 2.7. Sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor ari. 11 alin.

(8) și (9) din HG 321/2005, republicată

 • 2.8. Măsuri de reducere a zgomotului deja în vigoare și proiecte în curs de elaborare.... 20

 • 2.9. Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le ia în următorii 5 ani,

inclusiv măsurile de conservare a zonelor liniștite

 • 2.10. Strategii pe termen lung

 • 2.11. Informații financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea eficienței economice,

evaluare cost-beneficiu..................................................................

 • 2.12. Prevederi avute în vedere pentru evaluarea implementării și rezultatelor planului de

acțiune .................................................................................................................

ANEXE

ANEXA 7 Harți de conflict

ANEXA 8 Baza de date privind sursa de zgomot trafic rutier după aplicarea planurilor de acțiune

ANEXA 9 Hărți de zgomot după aplicarea planurilor de acțiune

ANEXA 10 Hărți de conflict după aplicarea planurilor de acțiune

ANEXA 11 Hărți de diferență după aplicarea planurilor de acțiune

ANEXA 12 Zone liniștite

ANEXA 13 Shape planuri de acțiune

ANEXA 14 Dezbatere publică

1.0 INTRODUCERE

Conform contractului nr. 69232/17020/2017 încheiat cu Primăria Municipiului Bacău, SC Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA a elaborat planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Bacău, ținând cont de reglementările legale în vigoare.

Aceste planuri de acțiune au fost realizate luându-se în considerare cerințele prevăzute în: « Directiva nr. 2002/49/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 25.06.2002 referitoare la evaluarea și managementul zgomotului ambiental;

« Hotărâre nr. 321 din 14 aprilie 2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant - republicată;

® Hotărâre nr. 674 din 28 iunie 2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;

» Ordin nr. 678/1344/915/1397 din 30 iunie 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor;

® Ordin nr. 978 din 2 decembrie 2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului și bilanțuri de mediu;

» Ghidul pentru realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot, anexă la ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării durabile nr. 1830/2007.

Acest studiu a fost efectuat pe baza hărților strategice de zgomot ale Municipiului Bacău realizate în anul 2017 de SC INCERTRANS SA. Anul de referință pentru care s-a realizat elaborarea hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Bacău este 2016.

(■ l1.1 LIMITĂRI


Potrivit termenilor de referință, nu a fost efectuată nici o testare distructivă sau de natură fizică. Aceste rezultate sunt limitate, în sensul că pot fi constatate vizual și auditiv și prin calcule teoretice. Trebuie notat că ÎNCERTRANS a încercat să identifice toate deficiențele asociate acestui proiect. Totuși, în conformitate cu ghidurile standard de bune practici, ÎNCERTRANS nu poate fi făcut responsabil de problemele apărute ca urmare a deficiențelor care nu au fost luate în calcul.

Acest studiu este bazat, în parte, pe informații primite de la alte părți. Dacă nu este specificat altfel, ÎNCERTRANS presupune că aceste informații sunt corecte și de încredere, prin urmare fiind folosite la elaborarea concluziilor studiului.2.0 RAPORT

 • 2.1. Descrierea aglomerării, drumurilor principale, căilor ferate principale sau aeroporturilor principale și a altor surse de zgomot luate în considerare

o Așezare geografică

Municipiul Bacau, reședința județului Bacău, este situat la 46’35’ latitudine nordică și 26’55' longitudine estică, în zona estică a României și este un important centru urban din regiunea istorica Moldova. De asemenea mun. Bacău este un important centru cultural, economic și academic al Moldovei. Orașul se află pe râul Bistrița, la doar 9,6 Km în amonte de confluenta Siret-Bistrița. Patru trepte de altitudine, între 150 m și 250 m marchează relieful Bacăului, el aflându-se în cea mai mare parte a localității, pe a doua terasă 160-165 m. (sursa: ro.wikipedia.org).

Suprafața cuprinsă în limitele administrative ale municipiului Bacău este de 43,1 km2(sursa: Primăria Mun. Bacău).

Populația Municipiului Bacău luata in considerare ia realizarea harților strategice de zgomot este de 197.003 locuitori(sursa: statistici.insse.ro), In creștere cu 52696 locuitori fata de anul 2011.

lo

Figura 1 - Municipiul Bacău

o Clima

Parametrii meteorologici ai municipiului Bacău estimați pentru evaluarea și cartarea acustică a zgomotului ca valori medii anuale, conform Centrului Meteorologic Regional Moldova sunt:

Tab. 1 - Date meteorologice Bacău

Anul 2016

Temperatura medie a aerului (»C)

Presiunea medie anuală țmb)

Umezeala relativă anuală (%)

Viteza medie anuală (m/s)

Direcțiile predominante ale vântului

Media anuală

10,8

996,2

77

1,6

Nord

o Descrierea surselor de zgomot luate în considerare

® Infrastructura Rutieră a Municipiului Bacău: 285 km, reprezentată de artere de circulație

® Activitatea industrială - unitățile industriale aflate sub incidența Directivei 2010/75/UE(IED)

Principalele surse de zgomot din municipiul Bacău sunt:

 • > traficul rutier, mai ales pe marile artere peste care se suprapun și traseele de transport în comun;

 • > activitatea industrială - unitățile industriale aflate sub incidența Directivei 2010/75/UE(IED);

 • 2.2. Autoritatea responsabilă

Autoritatea responsabilă de îndeplinirea hărților de zgomot și trasarea planurilor de acțiune este: Primăria Municipiului Bacău, Str. Mărășești nr. 6.

 • 2.3. Cadrul juridic

La elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune au fost respectate prevederile următoarelor acte normative:

 • •  HOTĂRÂRE nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant -republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  H.G. nr. 1.260/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

« H.G nr. 944/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

 • •  ORDIN nr. 1.311/2013 privind înființarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acțiune și analizarea acestora, precum și pentru aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare ale acestora;

 • ■  O.M nr. 152/558/1119/532 din 2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii Lzsn și Lnoapte în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006;

8 O.M nr. 678/1344/915/1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor;

n O.M nr. 720/2007 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu elaborarea hărților de zgomot pentru căile ferate, drumurile și aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum și limitele de competență ale acestora;

« O.M nr. 1.830/2007 pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot;

• SR ISO 1996-1:2016 Acustică - Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul ambiant Partea 1: Mărimi fundamentale și metode de evaluare;

B SR ISO 1996-2:2008 Acustică - Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul ambiant Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant.

în procesul de elaborare și/sau revizuire a planurilor de acțiune, autoritățile administrației publice locale au obligația să îndeplinească procedura de participare și consultare a publicului.

Cerințe minime pentru planurile de acțiune

 • 1. Un plan de acțiune trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • a) descrierea aglomerării, a drumurilor principale, a căilor ferate principale sau a aeroporturilor mari și a altor surse de zgomot luate în considerare;

 • b) autoritatea sau unitatea responsabilă;

cj cadrul legal;

d) valorile limită utilizate potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b) din hotărâre;

ej sinteza informațiilor obținute prin cartarea zgomotului;

 • f) o evaluare a numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri;

 • g) sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) și (9) din hotărâre;

 • h) informații privind măsurile de reducere a zgomotului aflate în desfășurare și informații privind proiectele de reducere a zgomotului aflate în pregătire;

 • i) acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le ia în următorii 5 ani, care să includă măsurile pentru protejarea zonelor liniștite;

 • j) strategia pe termen lung;

 • k) informații financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficiență, evaluarea cost-profit;

 • l) prognoze privind evaluarea implementării și a rezultatelor pianului de acțiune.

 • 2, Măsurile pe care autoritățile prevăzute la art. 4 alin. (1) și unitățile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre le pot întreprinde în domeniul lor de competență sunt, de exemplu:

 • (i) planificarea traficului;

 • (ii) amenajarea teritoriului;

 • (iii) măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;

 • (iv) alegerea surselor mai silențioase;

 • (v) măsuri de reducere a transmiterii zgomotului;

 • (vi) introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise.

 • 3. Fiecare plan de acțiune trebuie să conțină estimări privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort, tulburarea somnului etc).

 • 4. La elaborarea și reactualizarea ghidurilor prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. c) din hotărâre se ține seama de conținutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeană, care prezintă îndrumări cu privire la planurile de acțiune.

 • 2.4. Valori limită în vigoare

în anul 2008 s-a adoptat Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile, al ministrului transporturilor, al ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea valorilor-limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii Lzsn și Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84.2006.

Tab. 2 - Criterii pentru stabilirea zonelor pentru care se realizeză planuri de acțiune în funcție de valorile limită corespunzătoare indicatorilor Lzsn și Lnoapte

LkstT” dB(A)

Lnoaote “ dB(A)

Coloana 1

Coloana 2

Coloana 3

Coloana 4

Coloana 5

Coloana 6

Surse de zgomot

Ținta de atins pentru valorile maxime permise

Valori maxime permise

Surse de zgomot

Ținta de atins pentru valorile maxime permise

Valori maxime permise

Străzi, drumuri și autostrăzi

65

70

Străzi, drumuri și autostrăzi

50

60

Căi ferate

65

70

Căi ferate

50

60

Aeroporturi

65

70

Aeroporturi

50

60

Zone industriale

60

65

Zone industriale

50

55

Porturi (activități de transport feroviar și rutier din interiorul portului)

65

70

Porturi (activități de transport feroviar și rutier din interiorul portului)

50

60

Porturi (activități industriale din interiorul portului)

60

65

Porturi (activități industriale din interiorul portului)

50

55

Tab. 3 - Criterii pentru stabilirea zonelor liniștite dintr-o aglomerare cu o populație mai mare de 250.000 de locuitori în funcție de valorea limită corespunzătoare indicatorului Lzsn și a suprafeței minime în care se înregistrează această valoare limită

Lzsn-dBțA)

Surse de zgomot

Valori maxime permise

Suprafața minimă pentru care se definește o zonă liniștită -(ha)-

Străzi, drumuri și autostrăzi

55

4,5

Căi ferate

Aeroporturi

Zone industriale (inclusiv porturi)

 • 2.5. Cartarea zgomotului în Municipiul Bacău - sinteza rezultatelor

în cursul anului 2017, INCERTRANS a elaborat Hărțile Strategice de Zgomot pentru Municipiul Bacău. Această activitate s-a desfășurat etapizat, urmărind cerințele caietului de sarcini și respectând normele legale în vigoare. Astfel, aceste hărți au fost realizate prin măsurători pe teren și calcule teoretice pe întreaga suprafață a orașului.

Pentru fiecare sursă de zgomot s-a realizat o hartă, pentru cei doi parametri acustici prevăzuți în Hotărârea de Guvern nr. 321/2005, respectiv Lzsn și Lnoapte. Aceste hărți au fost însoțite de un raport complet care descrie etapele străbătute până la finalizarea cartografierii acustice.

Sinteza cartării zgomotului este acțiunea de a prezenta evaluarea rezultatelor obținute în urma realizării fiecărei hărți strategice de zgomot în vederea implementării Directivei Europene de realizare a hărților acustice și a datelor asociate cu expunerea la zgomot pentru sursele de zgomot:

 • > Trafic rutier

 • > Zgomot industrial

Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Lzsn

Conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot pentru traficul rutier datorită caracteristicilor geometrice ale străzilor, dar și a valorilor de trafic disponibile la acest moment se evidențiază următoarele zone:

Nivelul de zgomot pentru Lzsn se situează între 75 și 80 dB pe fațada clădirilor situate lângă următoarele străzi:

® Calea Republicii

® Strada Chimiei

® Calea Mărășești

® Calea Romanului ® Strada Tecuciului

Nivelul de zgomot pentru Lzsn se situează între 70 și 75 dB pe fațada clădirilor situate lângă următoarele străzi:

« Bulevardul Unirii

 • •  Bulevardul Alexandru Cel Bun

® Calea Moinești

o Calea Moldovei

« Calea Bârladului

« Strada Aeroportului

« Strada Narciselor

® Strada Bucegi

© Strada Arcadie Șeptilici

9 Strada Aprodul Purice

9 Strada Ștefan Cel Mare

© Strada Cuza Vodă

» Strada Vadul Bistriței

 • •  Strada Mioriței

» Strada Energiei

» Strada George Bacovia

© Strada Gării

© Strada 9 Mai

© Strada Oituz

© Strada Gheorghe Donici

® Strada Garofiței

 • •  Strada Ion Luca Caragiale

Sarcina de zgomot ridicată a arterelor de circulație se datoarează în primul rând traficului ridicat de autovehicule și în unele cazuri configurației stradale (străzi înguste).

Tab. 4 - Numărul de clădiri expuse L^,n

Banda dB

55-59

60 *64

65-69

70-74

>75

Nr. de clădiri, din care

1232

947

978

551

47

- Unități de învățământ

24

13

18

0

0

- Unități sanitare

4

4

3

2

0

Tab 5 - Numărul de persoane expuse Lzsn

Bandă dB

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

Nr. de persoane*

349

367

366

195

17

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute.

Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Lnoapte

Conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot pentru traficul rutier datorităcaracteristicilor geometrice ale străzilor cât și valorilor de trafic disponibile la acest moment se evidențiază următoarele zone:

Noaptea conflict mai mare de 5 dB pentru Lnoapte avem în jurul clădirilor situate pe următoarele străzi:

® Bulevardul Unirii

o Bulevardul Alexandru Cel Bun

« Calea Republicii

« Calea Moinești

• Calea Moldovei

® Calea Romanului

» Calea Mărășești

© Calea Bârladului

» Strada Chimiei

» Strada Narciselor

« Strada Bucegi

o Strada Garofiței

® Strada Arcadie Șeptilici

o Strada Gheorghe Donici

« Strada Tecuciului

» Strada Cuza Vodă

» Strada Aprodul Purice

« Strada Ștefan Cel Mare

« Strada Mioriței

« Strada Vadul Bistriței

« Strada Banca Națională

« Strada Gării

® Strada Oituz

o Strada Energiei

« Strada George Bacovia

o Strada 9 Mai

« Strada Ion Luca Caragiale

® Strada Milcov

« Strada Nicolae Bălcescu

9 Strada Bicaz

Noaptea se observă conflicte de 0-5 dB pentru Lrmpte în jurul mai multor clădiri situate pe următoarele străzi:

» Bulevardul Vasîle Pârvan

» Bulevardul lonită Sandu Sturza

« Strada Condorilor

9 Strada Henri Coandă

a Strada Aviatorilor

» Strada Alexei Tolstoi

s Strada Iasomiei

» Strada Hatman Berescu

a Strada Buciumului

® Strada 22 Decembrie

® Strada losif Cocea

« Strada Enea Nicu

« Strada Neagoe Vodă

« Strada Bradului

« Strada Mihai Eminescu

« Strada Mihai Viteazu

« Strada Alecu Russo

« Strada Stadionului

a Strada Ana Ipătescu

» Strada VasileAIecsandri

« Strada Erou Ciprian Pîntea

Tab. 6 - Numărul de clădiri expuse Ln0Spte

Bandă dB

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

Nr. de clădiri, din care

880

951

933

671

120

1

- Unități sanitare

3

4

2

4

0

0

Tab. 7 - Numărul de persoane expuse Lnoapte

Bandă dB

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

Nr. de persoane*

263

345

320

258

48

0

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat in sute.

Harta de zgomot privind activitatea industrială în regim Lzsn

Din harta de zgomot pentru întreaga zi (Lzsn) se poate stabili că există 2 clădiri rezidențiale afectate cu sarcini de zgomot care depășesc cu până la 5 dB limitele admise situate în apropierea unităților industriale IPPC din oraș.

Tab. 8 ~ Numărul de clădiri expuse Lzsn

| Bandă dB

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

Nr. de clădiri, din care

7

3

2

0

0

[ - Unități de învățământ

0

0

0

0

0

j - Unități sanitare

0

0

0

0

0

Tab. 9 - Numărul de persoane expuse Lzsn

BandădB

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

Nr. de persoane*

0

0

0

0

0

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute.

Harta de zgomot privind activitatea industrială în regim Lnoapte

Din harta de zgomot pentru noapte (Lnoapte) se poate stabili că există 4 clădiri rezidențiale afectate cu sarcini de zgomot care depășesc cu până la 5 dB limitele admise situate în apropierea unităților industriale IPPC din oraș și 1 clădire rezidențială afectată cu o sarcină de zgomot mai mare de 5 dB peste limitele admise situata lângă o unitate industriala IPPC din oraș.

Tab. 10- Numărul de clădiri expuse i-nospte

Banda dB

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

Nr. de clădiri, din care

32

3

4

1

0

0

- Unități sanitare

0

0

0

0

0

0

Tab. 11 - Numărul de persoane expuse Lno3pt3

Bandă dB

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

Nr. de persoane*

1

0

0

0

0

0

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute.

 • 2.6. Evaluarea numărului estimat de persoane expuse la zgomot, identificarea problemeior și a situațiilor care necesită o ameliorare

• Trafic rutier

Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depășesc valorile limită de 70 dB pentru Lzsn, respectiv 60 dB pentru Lnoapte este de 21.239 persoane pentru Lzsn și de 30.581 pentru Lnoapte.

Comparativ cu situația înregistrata la precedenta cartare a zgomotului, aferenta anului 2011 se constata o scădere a numărului de persoane afectate de valori ce depasesc limitele admisibile, cu aproximativ 8000 persoane pentru Lzsn, respectiv 5600 pentru Lnoapte (a se vedea tab. 12 si tab. 13).

Tab. 12- Numărul de persoane expuse Lzsn - situație comparativa 2016/2011

Bandă dB

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

Nr. de persoane* 2016

349

367

366

195

17

Nr. de persoane* 2011

198

258

215

200

92

Diferența (2016 fata de 2011)

+ 151

+ 109

+ 151

-5

-75

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute.

Tab. 13 - Numărul de persoane expuse Lnoapte - situație comparativa 2016/2011

Bandă dB

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

Nr. de persoane* 2016

263

345

320

258

48

0

Nr. de persoane* 2011

192

218

208

192

160

10

Diferența (2016 fata de 2011)

+ 71

+ 127

+ 112

+ 66

-112

-10

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute.

Comparativ cu estimările de reducerea a zgomotului după aplicarea planurilor de acțiune realizate la precedenta cartare a zgomotului, situația se prezintă după cum urmeaza:

Tab. 14- Numărul de persoane expuse Lzsn- situație comparativa 2016/PA 2011

Bandă dB

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

Nr. de persoane* 2016

349

367

366

195

17

Nr. de persoane* estimat PA 2011

222

273

255

142

2

Diferența (2016 fata de estimat PA 2011)

+ 127

+ 94

+ 111

+ 53

+ 15

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute.

Tab. 15- Numărul de persoane expuse LnoaPte - situație comparativa 2016/PA 2011

Bandă dB

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

Nr. de persoane* 2016

263

345

320

258

48

0

Nr. de persoane* estimat PA 2011

187

238

214

223

29

0

Diferența (2016 fata de estimat PA 2011)

+ 76

+107

+ 106

+ 35

+19

0

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute.

Principalele cauze pentru care valorile prognozate nu au putut fi atinse o constituie creșterea numărului total al populației municipiului luata in considerare la cartarea zgomotului (197003 in 2016 fata de 133460 in 2011), creșterea gradului de motorizare si implicit al volumelor de trafic rutier, dar si implementarea parțiala a masurilor prevăzute in cadrul planurilor de acțiune din 2013. Astfel:

» Din masurile prevăzute la PA1 nu au fost realizate:

 • - Introducerea unui sistem de supraveghere video și monitorizare trafic in Mun. Bacău. Cauzele neimplementarii: lipsa surselor de finanțare.

 • - încurajarea formelor de deplasare alternative prin amenajarea de facilități pietonale și pentru bicicliști. Cauzele neimplementarii: avand in vedere infrastructura actuala, nu s-au găsit inca soluții viabile.

« PA2 realizat parțial Cauzele neimplementarii: insuficienta fondurilor cu aceasta destinație alocate; starea relativ buna a carosabilului pe unele dintre aceste artere de circulație a condus la amanarea lucrărilor; necesitatea realizării altor lucrări cu grad de prioritate ridicat.

Conform celor declarate de administrația publica locala, pentru proiectele si masurile nerealizate sau realizate parțial se cauta soluții pentru implementare, nefiind specificat un termen pentru aceasta.

• Activități industriale

Conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot pentru sursa industrie nu se constată depășirea valorii limită pentru Lzsn.

Conform datelor obținute în urma realizării hărții de zgomot pentru sursa industrie nu se constată depășirea valorii limită pentru Lnoapte.

Este necesar ca populația să fie informată și avertizată care sunt nivelurile de zgomot suportate de organismul uman, ce înseamnă un anumit prag al nivelului de zgomot și mai ales la ce pericole se supun prin expunerea timp îndelungat la un zgomot de intensitate ridicată (fig. 2).

- 'Ki dB

-

-130

■UO

-110

.10

Plajă   de   zgomot

•*&

caracteristică

-10

1 *

activităților în cadrul

te'

societății umane —

-50

Prag de audibilitate

HG

■0

Figura 2 - Nivelurile de zgomot pentru diferite surse de zgomot

Efectele negative ale zgomotului

Sunetul poate fi generat de o multitudine de tipuri de surse și el joacă un important rol pozitiv în vîa|a oamenilor (comunicarea, cultura), însă produce în același timp și efecte negative, cum ar fi:

Disconfortul

Zgomotul poate fi definit ca fiind sunetul pe care omul îl percepe ca fiind deranjant. Modul în care oamenii reacționează la expunerea la zgomot nu depinde numai de intensitatea acestuia, ci și de ceea ce reprezintă sunetul respectiv pentru persoana în cauză. Zgomotul are un înțeles subiectiv, el nu este doar o variație de presiune.

Deranjarea somnului

Un somn bun pe timpul nopții este o condiție necesară pentru starea de bine. Afectarea somnului este unul dintre cele mai puternice motive de reclamare a zgomotului. Principalele fenomene sunt: dificultatea de a adormi, trezirea prematură nedorită, greutatea în a adormi din nou după ce persoana s-a trezit și schimbări în stadiile somnului. Oamenii pot reclama și efecte secundare ale deranjării somnului cum sunt diminuarea calității somnului, oboseala, depresii, scăderea productivității, slăbirea concentrării. Efectele psihologice negative sunt: mărirea presiunii arteriale; mărirea pulsului; vasocontracție; modificări ale ritmului respirator; aritmie cardiacă.

Alte efecte adverse

Afectarea auzului ~ persoanele care lucrează în anumite domenii industriale au risc de pierdere a auzului dacă nu se iau măsuri preventive de protecție. Există o preocupare din ce în ce mai intensă cu privire la expunerea la zgomot în cluburi, discoteci, restaurante și alte locații de acest tip.

Interferența cu vorbirea și alte metode de comunicare

Zgomotul poate masca vocile (vorbirea), ascultarea la radio sau TV sau alte sunete inclusiv muzica, pe care oamenii doresc să le audă.

Sănătatea mentală

Zgomotul ambiental nu este considerat o cauză primară, dar este posibil să fie un factor de accelerare sau intensificare.

Productivitatea muncii

S-a demonstrat faptul că zgomotul de fond poate mări performanța în munca de rutină, dar o poate micșora în cazul activităților care necesită concentrare și memorare.

Procesul de învățare

Poate fi afectat procesul de învățare, citire, poate fi redusă motivația și afectează îndeplinirea sarcinilor complexe.

Comportamentul social

Studiile arată că expunerea la zgomot poate face ca oamenii să devină necomunicativi și închiși, mai puțin înțelegători și disponibili de a—și ajuta semenii sau vecinii. Este puțin probabil faptul că zgomotul generează agresiune, dar mediile zgomotoase induc o mai ridicată stare de nesiguranță.

Schimbări ale zgomotului

Având în vedere ritmul și tendințele actuale de dezvoltare, studiile specialiștilor arată că mediile zgomotoase care nu vor beneficia de măsuri de limitare a expunerii la zgomot se vor deteriora și mai mult. Aceasta datorită:

 • - măririi numărului și a puterii surselor de zgomot și a intensificării utilizării acestora (în special în transport);

 • - dispersiei geografice a surselor de zgomot în dezvoltarea orașului, noile infrastructuri de transport și activități turistice.

 • - extinderea zgomotului în timp, în special dimineața devreme, seara, pe timpul nopții și la sfârșit de săptămână. Limitările puse certificării surselor de zgomot impuse de politica Europeană nu par să aibă încă efect în reducerea nivelurilor globale de zgomot în zonele urbane.

Nivelul zgomotului ambiental într-un oraș mare tinde să fie mai ridicat atunci când structura transportului este concentrată. în timp ce noile modele de vehicule sunt din ce în ce mai silențioase, nivelul traficului crește. Noile mijloace de transport public trebuie să fie mai silențioase, dar și calea de rulare a acestora trebuie îmbunătățită. Multe din străzile centrale ale orașului au ajuns la saturație în ceea ce privește traficul, aproape zilnic congestionat și cu viteze de deplasare din ce în ce mai mici pe toată durata zilei.

în municipiul Bacău, zgomotul se datorează traficului rutier. Impactul asupra sănătății umane poate fi direct asupra auzului și asupra întregului organism. Impactul asupra urechii poate conduce la tulburări acute rezultate în urma unor zgomote prelungite de mare intensitate, care provoacă traumatisme ale timpanului sau ale urechii medii, materializându-se prin înfundarea sau spargerea timpanului, hemoragii, surditate etc. La copiii mici zgomotele de mare intensitate produc numeroase tulburări cu urmări negative în dezvoltarea ulterioară a organismului. în cazul impactului asupra întregului organism, pătrunderea zgomotului se face nu numai pe calea nervului auditivei și prin piele, mușchi, oase etc. Ca urmare, apare accelerarea pulsului, creșterea tensiunii arteriale, creșterea frecvenței și amplitudinii respiratorii, scăderea atenției, apariția oboselii rapide, a cefaleei și a asteniei nervoase. Dintre maladiile cauzate de zgomot mai pot fi citate: nevrozele, psihastenia, gastrita, ulcerul gastric și duodenal, colita, diabetul, hipertiroidlsmuî, etc.

 • 2.7.. Sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) și (9) din HG 321/2005, republicată

La realizarea planului de acțiune pentru reducerea poluării fonice trebuie să se țină seama și de consultările cu populația. Procesul de proiectare a acțiunilor menite să combată zgomotul este un procedeu pe termen mai lung. Informarea publicului, oferă posibilitatea participării cetățenilor la elaborarea planului de acțiune. Experiența arată că acceptarea metodelor și a măsurilor este mult mai mare în cazul în care cetățenii au fost informați încă de la început cu privire la planurile de acțiune.

Pentru informarea publicului atât hărțile de zgomot și cele de conflict, cât și planurile de acțiune din faza de inițiere pentru consultarea publică au fost afișate pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Bacău. De asemenea, pentru informarea publicului asupra planurilor de acțiune a fost publicat în Cotidianul Deșteptarea din data de 14.09.2018 un anunț prin care se specifică data și locui unde va avea loc dezbaterea publică a acestor planuri, precum și modul în care acestea pot fi consultate (a se vedea Anexa 14). In urma procesului de consultare publică s-au primit observații din partea următoarelor instituții:

a SC Transport Public Local SA - a dorit să menționeze că în programul de investiții pentru perioada 2018-2023 are prevăzută achiziționarea a 15 autobuze cu norma de poluare Euro 6, cu o valoare estimată de 2.700.000 euro.

« Poliția Mun. Bacău - a propus ca în cadrul PA1 - Intervenții asupra infrastructurii rutiere să se aibă în vedere reorganizarea circulației în sistem giratoriu în intersecțiile str. Mioriței - str. Ștefan cel Mare, str. 9 Mai - Calea Mărăsesti, Calea Mărăsesti - str. Erou Ciprian Pintea, Calea Republicii - str. Narciselor, Calea Republicii - str. Chimiei.

« Primăria Mun. Bacău, Direcția de Drumuri Publice - a menționat că, în cadrul PA2 Dezvoltarea transportului public și a mijloacelor alternative de mobilitate, într-o primă fază vor fi achiziționate 2 autobuze electrice prin derularea unui program pilot pe baza căruia se va face evaluarea implementării și impactului măsurii. In cadrul PA3 Managementul traficului, măsura MT2 - Realizarea de parcări colective, pe baza unui program pilot se vor amenaja 2 parcări care să înlocuiască zonele cu garaje, în corelare cu completarea legislației locale cu măsuri de folosire a garajelor în scopul parcării autovehiculelor.

în data de 20.09.2018 a avut loc în sala de ședințe din incinta Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău ședința de dezbatere publică a Planului de acțiune pentru gestionarea și reducerea nivelurilor de zgomot în Municipiul Bacău. La această dezbatere au participat reprezentanți ai direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, ai societăților și serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău, precum și ai Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, Consiliului Județean Bacău, instituțiilor de învățământ superior din Bacău, ai mass-media precum și reprezentanți ai societății civile (a se vedea Anexa 14).

Ca o concluzie care a rezultat din discuțiile purtate cu această ocazie s-a desprins ideea că, în viitor hărțile strategice de zgomot, împreună cu planurile de acțiune trebuie să constituie un instrument eficient de care să se țină cont la elaborarea planurilor urbanistice zonale și de detaliu, precum și la actualizarea planului urbanistic general. Planurile de urbanism pot fi ajustate astfel încât să se asigure că nu se construiesc noi clădiri în zonele cu un impact ridicat al zgomotului și că nu se amplasează noi întreprinderi generatoare de zgomot lângă zonele rezidențiale sau liniștite.

 • 2.8. Măsuri de reducere a zgomotului deja în vigoare și proiecte în curs de elaborare Trafic rutier

în perioada 2013-2016 au fost implementate o parte din planurile de acțiune prevăzute la precedenta cartare a zgomotului. Aceste proiecte sunt prezentate in tabelul următor.

Tabelul nr. 16 - aglomerare - zgomot datorat traficului rutier

Cod unic al aglomerării

Numele planului de acțiune

Cost implementare plan de acțiune (lei)

Data inițierii planului de acțiune (zt_luna_an)

Data finalizării planului de acțiune (zi„luna_an)

Numărul de persoane care au beneficiat de o reducere a nivelului de zgomot

(informație obligatorie)

(informație obligatorie)

(informație suplimentară)

(informație suplimentară)

(informație suplimentară)

(informație suplimentară)

1

2

3

4

5

6

RO_ Bacău 00000

Construire, modernizare, reabilitare străzi

18.003.196

2013

n/a

-

RO„ Bacău _100000

Reamenajare intersecții in sistem giratoriu

5.623.794

2014

2015

-

RO_ Bacău __100000

Construirea parcare si amenajare Parcul Catedralei

1.000.000

n/a

n/a

-

RO_ Bacău „100000

Achiziție autobuze ecologice si extindere rețea de transport public

n/a

n/a

n/a

-

RO_ Bacău -100000

Reabilitare termica/fonica - 5 blocuri si o sala de sport

n/a

2018

2018

-

RO— Bacău „100000

Realizare Plan de Mobilitate Urbana Durabila pentru Mun. Bacau

n/a

2016

2017

Actualizarea Hărților de zgomot și a planurilor de acțiune la nivelul anului 2016 - Municipiul Bacău

'A

❖ Zone industriale

în momentul de față nu există proiecte de modernizări și retehnologizari aie unităților industriale aflate sub incidența Directivei IPPC care sa contribuie indirect la reducerea zgomotului.

 • 2.9. Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le ia în următorii 5 ani, inclusiv măsurile de conservare a zonelor liniștite

Prezentul capitol este împărțit în doua capitole separate, destinate planurilor de acțiune întocmite pentru fiecare sursă de zgomot în parte: trafic rutier și industrie.

Cel mai eficace instrument de prevenire a problemelor de zgomot este buna planificare. Este un instrument pe termen lung care nu va soluționa problemele imediate, dar pe baza hărților strategice de zgomot, planurile de urbanism pot fi ajustate astfel încât să se asigure că nu se construiesc noi clădiri în zonele cu un impact ridicat al zgomotului și că nu se amplasează noi întreprinderi generatoare de zgomot lângă zonele rezidențiale sau liniștite.

Procesul de planificare poate fi de asemenea folosit pentru îmbunătățirea calității mediului în zonă asigurându-se faptul că pe termen lung folosința terenului este modificată. Se poate decide de exemplu ca o zonă rezidențială cu impact mare al zgomotului trebuie să se schimbe treptat într-o zonă cu un caracter mai puțin sensibil, de exemplu de birouri și mici ateliere.

La realizarea de noi drumuri, căi ferate, aeroporturi sau unități industriale, trebuie să se respecte legislația în vigoare astfel încât noile investiții să fie supuse unei atente analize a impactului asupra mediului.

❖ Trafic rutier

Pentru traficul rutier, noile drumuri trebuie întotdeauna planificate astfel încât să nu crească numărul de locuințe și persoane cu disconfort provocat de zgomot. Aceasta poate include măsuri de reducere a zgomotului de-a lungul noului drum (cum sunt barierele fonice) sau exproprierea caselor. In orice caz, proiectarea unui drum nou trebuie să aibă la bază un studiu de modelare a traficului, care să verifice diferitele scenarii și să dovedească avantajul pe ansamblu al noului drum prin estimarea mărimii impactului asupra traficului și a mediului (inclusiv a zgomotului și a poluării aerului). Modelarea traficului reprezintă un instrument de planificare foarte important și de neînlocuit El este necesar atât pentru analiza traficului (caicului volumului traficului și definirea originilor sale, a destinațiilor și legăturilor), cât și pentru prognozarea traficului (estimarea impactului măsurilor propuse, ca de exemplu un nou drum sau introducerea unei restricții de viteză).

Este foarte important să se calculeze impactul măsurilor planificate înainteca ele să fie realizate. Pentru aceasta este necesară efectuarea de studii de trafic cu soft-uri specializate de modelare a traficului rutier.

j           Pentru drumurile existente, atenuarea zgomotului se poate împărți în trei tipuri:

> reducerea zgomotului la sursă r               > atenuarea căii de propagare

i                   > măsuri în jurul receptorului

r         Reducerea zgomotului la sursă

Există o largă gamă de măsuri posibile. Unele au doar efecte locale, altele trebuie f          implementate în conceptele urbanistice de ansamblu. Abordarea de bază pentru

(           reducerea la sursă a zgomotului traficului rutier constă în:

f              <♦ Măsuri de evitare sau reducere a zgomotului traficului autovehiculelor

ș               ❖ Măsuri de a concentra traficul inevitabil sau de a-l devia către zone mai puțin

sensibile

r              ❖ Măsuri pentru a face traficul rămas mai compatibil

1           Prevenirea zgomotului traficului autovehiculelor

 • - Măsuri tehnice privind vehiculele si anvelopele: măsurile tehnice sunt un subiect foarte

j           important, cu un potențial ridicat de reducere a zgomotului. Standardele sunt stabilite de

1          Uniunea Europeană. Municipalitatea poate introduce autobuze, vehicule de colectare a

gunoiului care produc mai puțin zgomot etc.

j          - Urbanism: este de dorit să se separe sursele de zgomot de zonele rezidențiale. Pe de

altă parte, densitatea și diversitatea diferitelor folosințe are unele efecte asupra comportamentului locuitorilor sub aspectul mobilității. Experiența arată că traficul [          autovehiculelor se reduce dacă există posibilitatea de a face cumpărăturile sau de a lucra

■ ,        aproape de casă. De aceea, planurile de urbanism trebuie să găsească un compromis

între separarea folosințelor incompatibile și combinarea și concentrarea folosințelor ;           compatibile precum locuirea, cumpărăturile și activitățile nepoluante astfel încât să se

L          reducă necesarul de transport (auto). Pentru noile zone rezidențiale trebuie să se asigure

trasee de transport în comun. în cazul planificării unor noi zone industriale trebuie ținut I           seama nu doar de impactul direct, ci și de rutele anticipate ale vehiculelor grele de marfă.

{          - Promovarea transportului în comun: încurajarea transportului în comun poate contribui la

reducerea emisiilor traficului. Deși mijloacele de transport public pot fi zgomotoase,

;           emisiile lor specifice de zgomot (de ex. raportate la o capacitate de 1.000 persoane pe

î*           oră) sunt mult mai reduse decât emisiile autoturismelor. Măsurile care pot fi avute în

vedere sunt îmbunătățirea calității transportului, de ex. creșterea vitezei serviciului prin {           introducerea unor benzi de circulație speciale exclusiv pentru autobuze și de sistem de

}           semaforizare cu prioritate pentru transportul în comun la intersecții.

u- încurajarea bicicletelor: promovarea mijloacelor de transport fără motor este foarte utilă f .        în aglomerări. Mai multe orașe europene ca Amsterdam, Copenhaga sau Gent au o rețea

j           densă de benzi de circulație pentru biciclete, astfel încât peste 20% din toate deplasările

;           se fac cu bicicleta. în aceste orașe, bicicleta este un mijloc de transport larg acceptat, care

contribuie la reducerea traficului autovehiculelor. Astfel, municipalitatea trebuie să ia în j            considerare posibilitatea amenajării de piste pentru bicicliști, mai ales în zonele foarte

aglomerate și cu densitate mare a traficului.

 • - Reducerea traficului (la destinație): Introducerea de taxe de parcare sau de perioade

maxime de parcare (de ex. 2 ore) pentru parcarea pe carosabil poate reduce traficul auto mai ales cel datorat navetiștilor care vor prefera transportul în comun. Aceasta generează mai puțin trafic (implicit mai puțin zgomot) și are ca efect secundar existența mai multor locuri de parcare pentru scopuri mai valoroase și scăderea nevoii de spațiu. Alte posibilități sunt taxele pentru drum combinate eventual cu benzi rezervate pentru vehiculele cu grad înalt de ocupare sau cu sisteme de control al accesului, care să limiteze numărul de vehicule care intră în centrul orașului.

 • - Parchează și folosește transportul în comun (parfr&ride): Un sistem ;,park&ride” (spații de parcare cu acces la liniile de transport în comun) crește atractivitatea transportului în comun, în special pentru navetiști. în general, aceste parcări ar trebui prevăzute pe principalele artere de penetrație în oraș, dar implică introducerea de linii de transport public care să facă legătura dintre aceste parcări și principalele puncte de interes din oraș. -Reducerea traficului greu de marfă în interiorul orașului prin amenajare de centre logistice și prin instalarea de sisteme coordonate pentru distribuția mărfurilor în aglomerări.

Concentrarea traficului sau devierea acestuia spre zone mai puțin sensibile

~ Concentrarea traficului pe drumurile principale și calmarea traficului pe drumurile secundare: concentrarea traficului pe drumurile de categorii superioare poate fi o metodă foarte de eficace de reducere, deoarece diferențele în nivelul zgomotului depind de diferențele procentuale ale volumului traficului. Dezavantaj - aglomerarea excesivă a unor artere și așa foarte aglomerate (mai ales la orele de vârf), a căror capacitate de circulație ar fi depășită, conducând la apariția de ambuteiaje.

 • - Devierea traficului către zone mai puțin sensibile: este uneori posibil să se devieze traficul de pe un drum sensibil, cu mulți locuitori, către un drum mai puțin sensibil, de ex. dintr-o zonă industrială sau pe un drum de centură. Aceasta poate reduce atât volumul total de trafic, cât și ponderea traficului greu.

 • - Clasificarea rețelei stradale: ca rezultat al conceptelor și măsurilor susmenționate se poate defini o rețea de drumuri principale de capacitate suficientă. în special pentru vehiculele grele de marfă trebuie să existe un sistem de dirijare care să le îndrume către rețeaua de drumuri principale. Pe drumurile secundare rămase trebuie aplicată calmarea traficului, de exemplu prin impunerea de restricții de viteză.

Tratarea corespunzătoare a restului traficului, care nu poate fi evitat sau deviat (de obicei cea mai mare parte)

 • - Suprafețele drumurilocSuprafetele bune au un potențial ridicat de reducere a zgomotului.Deși în mod normal nu este posibil să se înlocuiască simultan toate suprafețele deteriorate, planul de acțiune trebuie să instituie o listă a priorităților, astfel încât municipalitatea să poată repara mai întâi acele suprafețe care au cel mai ridicat nivel al zgomotului și cel mai mare număr de persoane afectate.Pe drumurile cu limite mai ridicate de viteză, pot fi utile suprafețe speciale (asfalt cu pori deschiși).

 • - Măsuri de îmbunătățire și omogenizare a fluxului traficului: sensurile giratorii pot contribui la reducerea vitezei, armonizarea fluxului traficului, la reducerea blocajelor și de asemenea la reducerea numărului și gravității accidentelor. Sistemele de semafoare cu sincronizare computerizată care depinde de volumul traficului pot reduce numărul accelerărilor și opririlor (undă verde). în timpul nopții, semafoarele pot fi oprite la intersecțiile cu intensitate mică a traficului.

 • - Concept de ansamblu pentru managementului traficului:Sunt posibile multe măsuri de influențare a emisiilor de zgomot al traficului autovehiculelor.De exemplu, limitarea vitezei poate reduce sensibil nivelul zgomotului și poate muta traficul pe alte străzi.Străzile cu

sens unic pot reduce volumul traficului, dar pot determina viteze mai mari.interzicerea vehiculelor grele de marfă pe un anumit drum reduce zgomotul, dar poate genera probleme pe drumurile alternative.De aceea este util să se elaboreze un concept de ansamblu care să țină seama de nivelul zgomotului și de numărul de persoane afectate, precum și de cerințele unei rețele stradale eficace.

- Reproîectarea străzilor:O altă posibilitate o reprezintă modificarea modului de alocare a secțiunii transversale a străzii.Lăsând mai mult loc pentru tramvaie, autobuze, bicicliști și pietoni se poate impune recurgerea la transportul în comun public sau la traficul nemotorizat și se poate mări distanța dintre sursa de zgomot și fațadă.Experiența arată că proporții mai bune sau plantarea de vegetație poate face ca populația să se simtă mai confortabil, chiar dacă se poate să nu existe diferențe măsurabile în nivelul de zgomot

Atenuarea căii de propagare

Barierele fonice sau malurile de pământ pot conduce la o reducere substanțială a zgomotului. Barierele trebuie amplasate fie lângă drum, fie lângă casele care urmează să fie protejate.

Structura zonelor construite și aliniamentul clădirilor pot de asemenea ecrana clădirile din zonele aflate în spatele lor. Prin urmare, planificarea trebuie să urmărească structuri închise, fără deschideri între clădiri.

Cerințele acustice ale unei bariere fonice sunt foarte simple:

 • - bariera trebuie să fie cât mai înaltă posibil

 • - bariera trebuie să fie compactă, fără goluri sau scurgeri

 • - masa pe suprafață a barierei trebuie să fie de cel puțin 25 kg/m2 exclusiv construcția suport

~ trebuie evitate reflexiile către partea opusă a drumului (suprafață absorbantă).

Măsuri în jurul receptorului

Nivelul de zgomot în interiorul locuințelor poate fi îmbunătățit prin izolarea fațadelor și eventual prin (re)construcția acoperișului. Cele mai critice componente sunt în mod normal ferestrele.Se pot instala ferestre noi cu sticlă izolantă fonic. Pentru a asigura rezultate bune este foarte important să se examineze cu atenție clădirea și să se identifice și prioritizeze căile de transmitere a zgomotului.Procedura constă în calculul zgomotului în interior în diferitele încăperi.Metoda de calcul este descrisă în standardul ISO 12354 „Transmiterea zgomotului prin fațadele clădirilor”.

Pentru Municipiul Bacău cauza principală generatoare de zgomot o reprezintă valorile mari ale traficului de pe arterele menționate anterior și în special a traficului greu care tranzitează unele artere de circulație din oraș.

Drumurile de viteză și capacitate mai mare generează niveluri mai ridicate de zgomot, care afectează zone mai întinse. La vitezele mai scăzute atinse în cea mai mare parte din zonele urbane și suburbane ale municipiului Bacău, principalele surse de zgomot sunt schimbarea vitezelor, oprirea și pornirea pe străzi aglomerate. Aglomerația poate reduce vitezele în timpul zilei, mai ales în zona centrală. Pe de altă parte, vehiculele ating deseori

viteze mai mari în timpul nopții. Există o tendință de creștere a traficului chiar și în acest interval orar, în care aglomerația nu era atât de mare.

Pot fi luate în considerare diferite aspecte ale zgomotului produs de traficul rutier:

 • ❖ zgomotul continuu al traficului aglomerat și zgomotul mediu sau zgomotul de fundal la care oamenii sunt expuși, de multe ori timp îndelungat;

 • ❖  traficul congestionat, marcat de porniri și opriri repetate, unde sunt mai importante accelerarea vehiculelor și zgomotele izolate precum cele produse de vehicule grele la trecerea peste denivelări.

Măsurile luate în considerare sunt masuri si proiecte concrete, asumate de autoritatea locala prin aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Mun. Bacău. Totuși, o imagine reală a eficienței măsurilor se poate realiza doar în urma monitorizării acestor măsuri.

Ipoteze

 • A. Volumul traficului rutier în Municipiul Bacău se păstrează constant (dacă nu este specificat altceva în Planul de Acțiune).

 • B. Primăria poate interveni în orice zonă afectată de zgomot.

 • C. Bugetul destinat reducerii zgomotului nu este limitat, decizia privind limitarea financiară rămânând în sarcina Primăriei Municipiului Bacău.

 • D. Clădirile și topografia din jurul zonelor afectate de zgomot rămân neschimbate.

Planul de Acțiune 1 (PA1) - Intervenții asupra infrastructurii rutiere

în cadrul acestui plan de acțiune, Primăria Municipiului Bacău își asumă punerea în aplicare a unor proiecte de infrastructura rutiera, după cum urmează:

IR1 - Reabilitare artere stradale din Municipiul Bacău

 • 1. Reabilitare ramura estică a celui de lll-lea inel rutier Str. Chimiei, DJ 207G (Letea Veche) și Str. Tecuciului;

 • 2. Ameliorare accesibilitate Aeroport Bacău;

 • 3. Reabilitare acces zona industrială SV - Str. Alexei Tolstoi;

 • 4. Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între Str. Milcov și rețea stradală Letea Veche;

 • 5. Ameliorarea conectivității Cartier Bazar Letea - Cartier Izvoare: modernizare Str. Orizontului și Str. Vasile Lupu;

 • 6. Ameliorarea conectivității Cartier Bazar Letea - Cartier Izvoare: legătura nouă Str. Letea - Str. Izvoare;

 • 7. Modemizarea/reabilitarea străzilor din cartierul Izvoare (7 străzi/ 3 km);

 • 8. Modemizarea/reabilitarea străzilor din cartierul CFR (8 străzi/ 2.4 km);

 • 9. Modemizarea/reabilitarea străzilor din cartierul Gherăiești (8 străzi/ 4.6 km);

 • 10. Ameliorarea conectivității Cartier Miorița;

 • 11. Modernizare rețea stradală Cartier Șerbănești;

 • 12. Modemizarea/reabilitarea străzilor din cartierul Șerbănești (32 străzi/16.6 km);

 • 13. Identificarea lucrărilor de artă (poduri/pasaje/viâducte) și evaluarea stării de viabilitate a acestora, în vederea priorltizării lucrărilor de intervenție și a elaborării strategiei de dezvoltare a infrastructurii de transport;

i          14. Reorganizarea circulației în intersecția Bd. Unirii, Calea Romanului, Calea Tecuciului;

 • 15. Accesibilizarea infrastructurii pietonale și a instituțiilor publice;

 • 16. Expertize de evaluare a stării tehnice a străzilor, în vederea prioritizării lucrărilor de intervenție și a elaborării strategiei de dezvoltare a infrastructurii de transport;

r         Costul estimativ al acestor măsuri este de 50.601.000 euro.

1.. ...

p         Planul de acțiune 2 (PA2) - Dezvoltarea transportului public si a mijloacelor

|          alternative de mobilitate

I           Planul de acțiune constă din dezvoltarea transportului public de pe raza municipiului, dar si

î           a mijloacelor alternative de mobilitate (piste de biciclete si zone pietonale).

r         TP1 - Reorganizarea trasee/or de transport public de calatori in Municipiul Bacău

Costul estimativ al acestor măsuri este de 100.000 euro.

!           TP2 - înnoirea parcului de vehicule de transport public (achiziția de autobuze ecologice).

.          Costul estimativ al acestor măsuri este de 3.700.000 euro.

l-          MA1 - Realizarea de coridoare pentru deplasări nemotorizate in Municipiul Bacău.

« Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru - Aeroport

î               » Traseu pentru biciclete Nord: Centru - Gherăiești

1              » Coridor pentru deplasări nemororizate: Centru - Șerbănești

F               9 Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru - Insula de

}                 Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement).

L              « Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de înot -

Universitatea V. Alecsandri (Traseul tineretului și sportului)

 • •  Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR - Sala

L                 Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR)

® Modernizare și extindere traseu pentru biciclete pe direcția Nord-Vest

*                « Traseu pentru biciclete -semicircular - Mioriței

« Coridor dedicat deplasărilor de agrement pietonale și cu bicicleta pe malul Lacului Bacău

|              ® BACĂUL-un oraș la scara Bicicletei Campanii/ acțiuni de promovare a mersului cu

bicicleta Educație rutieră pentru toți particîpanții la trafic

j           Costul estimativ al acestor măsuri este de 20.222.000 euro.

MA2 - Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip ,bike-sharing') in [           Municipiul Bacău.

 • 1.. .               ® Parcări biciclete în zona parcurilor, pentru universități, instituții publice și piețe

 • •  Implementare sistem municipal de închiriere biciclete (bike-sharing)

L.....         Costul estimativ al acestor măsuri este de 1.616.000 euro.

Scopul acestor proiecte este de atragere a cat mai multor participant! la trafic către transportul public si alte mijloace alternative de deplasare in detrimentul utilizării autoturismului personal.

Costul estimativ total al acestor măsuri este de 21.838.000 euro.

Planul de acțiune 3 (PA3)- Managementul traficului

Planul de acțiune constă din introducerea unor masuri de management al traficului care sa conducă la reducerea ambuteiajelor, reducerea timpilor de călătorie etc.

MT1 ~ Sistem de management al traficului Prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău.

Costul estimativ al acestei măsuri este de 21.370.000 euro.

MT2 - Realizarea de parcari colective in municipiul Bacău:

e Parcare colectivă Casa de Cultură (sub pietonal)

» Parcare colectivă Catedrala romano-catolică Sf. Petru și Paul

» Parcare Str. Iernii

« Parcare colectivă Str. Henri Coandă

« Parcare colectivă rezidențială de tip "smart parking” în cartierul Bistrița Lac (2 locații)

a Politică de parcare integrată

Costul estimativ al acestei măsuri este de 24.552.000 euro.

MT3 - Reorganizarea circulației in zonele cu trafic intens

 • •  Reorganizarea circulației și (re)amenajarea spațiilor publice din zona central

« Reorganizarea circulației în ansambluri de locuințe colective - Concept de mobilitate pentru cartier Bistrița Lac

« Reorganizarea circulației în ansambluri de locuințe colective - Concept de mobilitate pentru cartier Aviatori

 • ♦  Reorganizarea circulației în ansambluri de locuințe colective în cartierul Republicii El

Costul estimativ al acestei măsuri este de 24.474.000 euro.

MT4 - implementarea conceptului de zone rezidențiale

Codul Rutier definește "zonele rezidențiale" după cum urmeaza:

“Art. 191- (HG 85/2003) - (1) în zona rezidențială, semnalizată ca atare, pietonii pot folosi toată lațimea părții carosabile, iar jocul copiilor este permis.

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligați să circule cu o viteză maximă de 20 km/h, să nu staționeze sau să parcheze vehiculul în afara spațiilor anume destinate și semnalizate ca atare, să nu stânjenească sau să împiedice circulația pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească."

Costul estimativ al acestei măsuri este de 100,000 euro.

Costul estimativ totai al acestor măsuri (PA3) este de 70.496.000 euro.

Pentru ca reducerea zgomotului să fie cât mai mare este necesar să se aplice toate cele trei planuri de acțiune astfel încât numărul locuitorilor care să fie afectați de niveluri de zgomot peste valorile limită să fie cât mai mic (ideal 0). Aplicarea combinată a celor trei planuri de acțiune propuse reprezintă și varianta recomandată de către elaboratorul acestui studiu pentru maximizarea efectelor de reducere a zgomotului în municipiu.

Tab.17- Număr de persoane afectate de nivele peste valoarea limită, după aplicarea combinată a PA1, PA2, PA3 - l~zsn

Bandă dB

55-60

60-65

65-70

70-75

>75

Nr. de persoane*

400

339

351

168

1

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute.

Tab. 18- Număr de persoane afectate de nivele peste valoarea limită, după aplicarea combinată a PA1, PA2, PA3 - Ln08pte

Bandă dB

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

>70

Nr. de persoane*

272

320

312

236

37

0

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute.

Tab. 19-Numărul de persoane expuse Lzsn- situație comparativa 2016/PA 2016

Bandă dB

55-59

60-64

65-69

70-74

>75

Nr. de persoane* 2016

349

367

366

195

17

Nr. de persoane* estimat PA 2016

400

339

351

168

1

Diferența (2016 fata de estimat PA 2016)

-51

+ 28

+ 15

+ 28

+ 16

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute.

Tab. 20 - Numărul de persoane expuse Ln08pte ~ situație comparativa 2016/PA 2016

Bandă dB

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

>70

Nr. de persoane* 2016

263

345

320

258

48

0

Nr. de persoane* estimat PA 2016

272

320

312

236

37

0

Diferența (2016 fata de estimat PA 2016)

-9

+ 25

+ 8

+ 22

+ 11

0

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute.

Evaluare

Ținând cont de măsurile propuse în cadrul celor 3 planuri de acțiune prezentate mai sus au fost întocmite noile hărți strategice de zgomot (a se vedea anexele 9 și 10) din care au fost extrase valorile din tabelele de afectare.

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se poate reduce semnificativ numărul persoanelor afectate de zgomot peste limita admisa: cu aproximativ 4400 persoane pentru Lzsn, respectiv aproximativ 3300 persoane pentru Ln. în acele zone unde și după aplicarea măsurilor de reducere pentru Lzsn> 70 dBr respectiv Ln> 60 dB propunem protecție pasivă. Ar fi indicată demararea unui program de reabilitare termica si

fonica a clădirilor, în primul rând pentru cele care se situează de-a lungul străzilor principale pentru care și după aplicarea măsurilor de reducere nivelul de zgomot l_Z5n> 70 dB, respectiv Ln> 60 dB.

❖ Sursa de zgomot Industrie

în prezent unitățile industriale IPPC nu cauzează depășirea valorii limită de zgomot în limitele administrative ale orașului. în cele ce urmează sunt prezentate diferite măsuri care pot fi aplicate pentru reducerea zgomotului datorat sursei industrie.

Cel mai eficace instrument de prevenire a problemelor de zgomot este buna planificare. Este un instrument pe termen lung care nu va soluționa problemele imediate, dar pe baza hărților strategice de zgomot, planurile de urbanism pot fi ajustate astfel încât să se asigure că nu se construiesc noi clădiri în zonele cu un impact ridicat al zgomotului și că nu se amplasează noi întreprinderi generatoare de zgomot lângă zonele rezidențiale sau liniștite.

Procesul de planificare poate fi de asemenea folosit pentru îmbunătățirea calității mediului în zonă asigurându-se faptul că pe termen lung folosința terenului este modificată. Se poate decide de exemplu ca o zonă rezidențială cu impact mare al zgomotului trebuie să se schimbe treptat într-o zonă cu un caracter mai puțin sensibil, de exemplu de birouri și mici ateliere.

La realizarea de noi drumuri, căi ferate, aeroporturi sau unități industriale, trebuie să se respecte legislația în vigoare astfel încât noile investiții să fie supuse unei atente analize a impactului asupra mediului.

în cartarea strategică a zgomotului au fost considerate doar industriile incluse în directiva IPPC. în mod normal, aceste industrii au o autorizație de mediu care include condițiile privind emisia de zgomot în exterior. Aceasta include informații referitoare la cele mai importante surse de zgomot din unitatea industrială.

Atenuarea zgomotului se poate împărți în trei tipuri:

 • >  reducerea zgomotului la sursă

 • >  atenuarea căii de propagare

 • >  măsuri în jurul receptorului

Reducerea zgomotului la sursă

Mașinile și utilajele vechi și zgomotoase ar putea fi înlocuite cu mașini/utilaje cu zgomot redus. Trebuie ca acest lucru să facă parte cel puțin din strategia pe termen lung.

Transportul intern și alte activități zgomotoase în afara clădirilor trebuie reduse la minim, în special pe timpul nopții.

Mașinile existente pot fi făcute silențioase prin închidere în incinte, amortizoare de zgomot etc. Trebuie studiată posibilitatea reducerii activităților zgomotoase pe perioada nopții.

Atenuare îmbunătățită pe calea de propagare

Barierele fonice sau malurile de pământ pot fi utilizate în unele cazuri pentru reducerea zgomotului. Barierele trebuie amplasate fie lângă utilaj, fie lângă case.

Bariera amplasată pe perimetrul unității industriale este de multe ori puțin folositoare, întrucât numeroase surse de zgomot se pot găsi la înălțime față de sol, iar distanța dintre majoritatea surselor de zgomot și barieră poate fi prea mare.

Măsuri în jurul receptorului

Nivelul de zgomot în interiorul locuințelor poate fi îmbunătățit prin izolarea fațadelor și eventual prin (re)construcția acoperișului. Cele mai critice componente sunt în mod normal ferestrele.Se pot instala ferestre noi cu sticlă izolantă fonic.

Pentru a asigura rezultate bune este foarte important să se examineze cu atenție clădirea și să se identifice și prioritizeze căile de transmitere a zgomotului.

Procedura constă în calculul zgomotului în interior în diferitele încăperi.Metoda de calcul este descrisă în standardul ISO 12354 „Transmiterea zgomotului prin fațadele clădirilor^.

Prin această metodă, se determină contribuția la nivelurile de zgomot intern a transmisiei prin diferitele componente ale clădirii.Nivelul total se calculează prin însumarea contribuțiilor.

Zgomotul industrial poate conține energii mari la frecvențe joase.Izolarea împotriva frecvențelor joase este complicată și costisitoare.

Desemnarea zonelor liniștite

Zona liniștită a orașului este acea zonă desemnată de către primărie, unde pentru toate sursele de zgomot se îndeplinesc condițiile ca nivelul de zgomot să fie mai mic de 55 dB. (Menționăm că pe baza reglementărilor pentru aglomerările urbane cu o populație de peste 250.000 locuitori suprafața minimă a zonei liniștite trebuie să fie de 4,5 ha. Pentru aglomerările cu o populație de peste 100.000 locuitori, aceasta suprafață poate fi stabilită de administrația publică locală.)

Asigurarea nivelului de zgomot scăzut a zonelor despre care se poate spune că actualmente sunt liniștite (Lzsn < 55 dB) se poate menține prin îndeplinirea consecventă a măsurilor care vor fi cuprinse în planul de acțiune.

Zonele cu nivelul de zgomot sub valoarea limită, respectiv cele cu Lzsn < 55 dB se pot citi cu ușurință din hărțile de zgomot. Zonele liniștite parcuri și grădini publice din aglomerarea Bacău au fost reprezentate în hărțile de zgomot pentru indicatorul Lzsn, inclusiv în legenda acestora, deoarece valoarea limită pentru o zonă liniștită este de 55 dB pentru indicatorul Lzsn, iar reprezentarea hărților strategice de zgomot se face utilizând codul culorilor începând cu 55 dB pentru indicatorul Lzsn, ceea ce conferă o foarte bună

vizibilitate a poziționării respectivelor parcuri în raport cu valorile de peste 55 dB ale indicatorului Lzsn

Zone liniștite în Mun. Bacău

Numai în zonele închise circulației rutiere putem vorbi de o situație a zgomotului favorabilă.

[          Următoarea zonă a fost desemnată ca și zonă liniștită la elaborarea precedentelor planuri

[           de acțiune:

« Parcul Gherăiești

r

Delimitarea zonelor liniștite

Zona liniștită a orașului este acea zonă delimitată de către administrația publică locală, unde pentru toate sursele de zgomot se îndeplinesc condițiile cele mai severe referitoare la limitele nivelului de zgomot.

Scopul delimitării zonelor liniștite este acela de a conserva „liniștea” zonei, cu alte cuvinte asigurarea, ca nici pe termen lung zgomotul zonei să nu depășească valoarea actuală, și ca în interiorul zonei să nu se amplaseze surse de zgomot.

Prin Planurile de acțiune elaborate în anul 2015, Parcul Gherăiești a fost desemnat ca și zonă liniștită.

O parte dintre acestea se situează pe spații delimitate de drumuri principale, de aceea pe marginea lor nivelul de zgomot este destul de ridicat și numai în interiorul parcurilor va scădea la 55-65 dB. Spațiile de lângă drumurile principale se pot proteja cu amplasamente de ecranare a zgomotului.

Desemnarea zonelor liniștite se poate executa după cum urmează:

« Primăria municipiului trebuie să desemneze zonele liniștite de pe teritoriul orașului.

o Aceste zonele liniștite trebuie integrate în Planul de Urbanism al orașului.

« Pe planul de reglementare a zonei trebuie indicate „zonele liniștite din oraș”.

Aceste zone, în esență sunt acele părți ale zonelor de recreere, zonelor sanitare, zonelor protejate, pe care se dorește păstrarea situației actuale favorabile de zgomot, pe termen lung.

în aceste zone nu pot fi amplasate surse de zgomot, nici în cazul în care se asigură măsuri de protecție. Pentru aceste zone trebuie dat și numărul maxim autorizat al locuitorilor.

Cerința de mai sus reglementează zgomotul în ansamblu al tuturor surselor de zgomot (rutier, feroviar, industrial, etc.). Precizăm, că această valoare este extrem de severă, deci cu această condiție se poate împiedica devenirea zgomotoasă a zonelor. Zonele desemnate trebuie reprezentate și în formă grafică (pe hartă) și trebuie indicate pe planul de reglementare a zonei.

Măsuri pentru zonele tampon

(Menționăm ca pe baza reglementărilor suprafața minimă a zonei liniștite trebuie să fie de 4,5ha)

a) Parcul Gherăiești:

 • - suprafață ~ 34 ha

 • - delimitat de - str. Arinilor la vest, str. Lunca Bistriței in nord-vest, respectiv Râul Bistrița la est si sud.

Măsuri:

® aplicarea măsurilor prevăzute pentru sursa trafic rutier, pentru scăderea volumului de trafic pe arterele care delimitează zona;

• interzicerea amplasării altor surse de zgomot.

 • 2.10. Strategii pe termen lung

Planul de acțiune pentru următorii 5 ani trebuie completat cu o strategie pe termen mai lung care să ilustreze viziunea pe termen lung de reducere a zgomotului. Adesea, va deveni evident că multe din ideile dezvoltate în elaborarea planului se soluționează mai bine într-un termen mai îndelungat Acest lucru este valabil în special pentru măsurile de reducere a zgomotului potențial foarte costisitoare.

Cel mai eficace instrument de prevenire pe termen lung a problemelor de zgomot este buna planificare. Acest instrument pe termen lung nu va soluționa problemele imediate, dar atunci când există hărți strategice de zgomot, acestea trebuie utilizate pentru a ajusta planurile de urbanism astfel încât să se asigure că nu se construiesc noi clădiri în zonele cu un impact ridicat al zgomotului și că nu se amplasează noi întreprinderi generatoare de zgomot lângă zonele rezidențiale sau liniștite, de exemplu.

Planificarea activităților de prevenire a zgomotului (atenție NU DE REDUCERE!) și de conservare a zonelor liniștite este fezabil să fie încorporate în strategii pe termen lung.

Conform „Planului de mobilitate urbana durabilă pentru Mun. Bacău", se are în vedere alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele Uniunii Europene si, in plus, se urmărește ca aspectele de mediu să fie integrate celorlalte domenii pe cât de mult posibil.

Astfel, proiectele si masurile prevăzute a se realiza pană in anul 2030, cu impact asupra reducerii nivelurilor de zgomot din aglomerarea urbana Bacău sunt:

Domeniul 1 - Intervenții asupra rețelei stradale

Proiecte:

Reabilitarea infrastructurii rutiere

Ameliorarea accesibilității și conectivității Cartier Tache/CFR

Creșterea accesibilității Zonei Industriale Sud

Amenajare pasaj rutier peste CF (Magistrala 500) pe Calea Moldovei (DN 15) Pasaj pentru deplasări nemotorizate (pietonale și cu bicicleta) între cartierele Republicii II și Izvoare

Pasarelă pentru deplasări nemotorizate (pietonale și cu bicicleta) între cartierele Republicii II și Izvoare

Accesibilizarea infrastructurii pietonale și a instituțiilor publice

Domeniul 2 ~ Dezvoltarea transportului public si a mijloacelor alternative de mobilitate

Proiecte:

înnoirea parcului de vehicule de transport public (achiziția de autobuze ecologice). Coridor dedicat deplasărilor de agrement pietonale și cu bicicleta pe malul Lacului Bacău

+ BACĂUL -un oraș la scara Bicicletei Campanii/ acțiuni de promovare a mersului cu bicicleta Educație rutieră pentru toți participanții la trafic

Domeniul 3 - Managementul traficului

Proiecte:

Sistem de management al traficului. Prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta în municipiul Bacău - finalizare implementare Parcare colectivă Piața Centrală (distinct de proiect amenajare piață/mixtă)

-> Parcare colectivă Hotel Moldova

Parcare colectivă Casa de Cultură (spate - Str. Erou Gh. Rusu)

Parcare colectivă Str. Ana Ipătescu

Parcare colectivă Str. Narciselor

Parcare colectivă Str. Henri Coandă

-■> Parcare colectivă rezidențială de tip "smart parking” în cartierul Aviatorilor (3 locații) Parcare colectivă rezidențială de tip ^smart parking” în cartierul Republicii II

Domeniul 4 - Alinierea standardelor privind mediul și calitatea vieții urbane, la exigențele Uniunii Europene

Proiecte:

Reabilitarea termică/fonica a fondului de locuințe existent îmbunătățirea spațiilor pietonaie, a mobilierului urban, a iluminatului public Refacerea și extinderea spațiilor verzi, parcurilor, grădinilor din cartiere Dezvoltarea de soluții economic viabile pentru încurajarea utilizării transportului public în defavoarea celui cu autoturismele personale

 • 2.11. Informații financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea eficienței economice, evaluare cost-beneficiu

Informațiile financiare oficiale nu sunt disponibile din partea Primăriei Municipiului Bacău (în afara celor prezentate în tabelul 2a).

în ceea ce urmează va fi prezentat costul măsurilor descrise în documentație. Este important de subliniat, că în faza actuală se face numai o evaluare bazată pe experiența profesională si pe estimările realizate in cadrul PMUD Bacău. Costul exact al lucrărilor se va putea determina numai după executarea lucrărilor de reducere a zgomotului.

Tab. 21 - Costuri esl

imative planuri de acțiune

Sursă zgomot

Cost estimativ [euro]

Traficul rutier

Termen scurt și mediu

Termen lung

PA1

Intervenții asupra infrastructurii rutiere

50.601.000

24.776.000

PA2

Dezvoitarea transportului public si a mijloacelor alternative de mobilitate

25.638.000

22.659.000

PA3

Managementul traficului

70.496.000

43.971.000

Total PA rutier

141.319.000

91.406.000

în cadrul acțiunilor întreprinse pentru reducerea zgomotului, beneficiul se poate interpreta în primul rând ca un beneficiu social extern.

acj

a) Beneficiile externe

Așa cum rezultă și din scopul principal al planului de acțiune, beneficiul primordial este protecția împotriva zgomotului a locuitorilor din Municipiul Bacău,

Punctul nevralgic al traficului, în special al traficului rutier, este efectul dăunător asupra sănătății și cine va compensa aceste prejudicii. De obicei efectul poluării sonore a traficului este tratat mai puțin comparativ cu efectul poluării atmosferice (noxe). în literatura de specialitate găsim diferite date, de exemplu în unele lucrări se estimează că efectul dăunător al poluării sonore este cam jumătate din efectul poluării atmosferice, în timp ce în alte lucrări se precizează că este o treime sau un sfert din efectul poluării atmosferice. Efectele dăunătoare asupra sănătății a poluării sonore sunt următoarele:

 • > deteriorarea auzului;

 • > probleme de audibilitate;

 • > tulburarea somnului, a cărei consecințe pot fi hipertensiunea arterială, creșterea pulsului, tulburări ale ritmului cardiac, etc,;

 • > efecte fiziologice, care pot fi temporare sau permanente;

 • > boli mentale;

 • > efecte negative asupra capacității.

Grupuri de risc:

o persoanele care suferă de boli cronice (de ex. hipertensiune arterială),

 • •  persoanele aflate în convalescență,

 • •  persoanele care se ocupă cu probleme cognitive complexe,

« nevăzătorii,

 • •  persoanele cu deficiență de auz,

« copiii mici, bebelușii, embrionii,

 • •  persoanele de vârsta a treia.

Efectele dăunătoare asupra sănătății pot fi cuantificate prin:

 • •  numărul zilelor de concediu medical,

® numărul zilelor de îngrijire din spitale,

® numărul cazurilor de invaliditate,

« numărul deceselor.

Efectele nedorite vor scădea proporțional cu reducerea nivelului de zgomot

b) Alte beneficii sociale

Dintre beneficiile sociale de alte tipuri o vom lua în considerare numai pe cea legată de creșterea valorii clădirilor afectate, după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului.

în cazul construirii unei străzi cu un trafic mare într-o zonă rezidențială, va scădea valoarea clădirilor, care se situează de a lungul acestei străzi. Sunt foarte multe astfel de exemple în orașele europene.în foarte multe cazuri tribunalul a decis despăgubirea persoanelor afectate, cu până la 30-40 % din valoarea imobilului.

în cazul de față situația este chiar inversă, pentru clădirile la care s-au executat lucrări de izolații fonice (schimbarea ferestrelor, izolarea cu polistîren), ne putem aștepta Ia o creștere a valorii imobilului.

Efectul traficului rutier asupra valorii imobilului se poate determina prin metoda hedonică de calcul.

Metoda hedonică de calcul

Această metodă face o analiză statistică pe un număr mare de date. în afară de prețul imobilului, ia în calcul și alte caracteristici, cum ar fi numărul camerelor, accesibilitatea, date cu privire la vecini, variabile de mediu. Pe baza acestora se construiește un model statistic, după care se iau în considerare și alți șapte factori (printre care și zgomotul) pentru a identifica efectul lor asupra prețului imobilului. Din acești șapte factori, până la urmă s-a luat în considerare numai zgomotul, deoarece cele mai multe solicitări de despăgubire se referă la acest aspect.

Pe baza acestui model, s-a calculat că în cazul creșterii zgomotului rutier cu 1 dB, valoarea imobilelor va scădea cu 0,6 %.

în cazul nostru, la o reducere cu 1 dB a zgomotului rutier vom avea o creștere a valorii imobilelor afectate de 0,6 %.

 • 2.12. Prevederi avute în vedere pentru evaluarea implementării și rezultatelor planului de acțiune

Rezultatele implementării planului de acțiune vor fi evaluate pe măsură ce vor apărea schimbări în numărul de persoane afectate de zgomot.

Numărul persoanelor afectate de zgomot va putea fi modificat atunci când măsurile de reducere a zgomotului vor fi aplicate și se va putea calcula schimbarea intervenită față de situația prezentă.


S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S,A

&                          Str, Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

mmss                        capfta| Social: 2.970.195 RON

îUr J-Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 -Cod Unic de înregistrare: RO4282451 j: l * V*^***,^A\ *

ROMăn ia          Cont; RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala 5ector 1

set j***>*n                                                                                                     *

Telefon: +40 {21) 316.23,37; Fax; +40 [21} 316.13.70; e-mail: incertrans@încertrans,ro; Web: http://wwwJncertrans.ro

ANEXA 14

Dezbatere publica


MUNICIPIUL BACAU

Str. Mărășeștî nr. 6, Bacău, 600017

Anunț

Primăria Municipiului Bacău anunță publicul interesat asupra dezbaterii « Planurilor de acțiune destinate gestionării și reducerii zgomotului în Municipiul Bacău», elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare.

Consultarea publică va avea loc în data de 20.09.2018, ora 13.00 la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, Calea Dr. Alexandru Șafran nr.145.

Documentația supusă dezbaterii poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Bacău și pe site-ul instituției www.municipiulbacau.ro, în secțiunea Informații > Hărți de zgomot.

Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise și în scris la sediul Primăriei Municipiului Bacău sau pe adresa de e-mail contactprimarie@primariabacau.ro, până la data de 20.09.2018. Persoană de contact: Gabriel Grițcu tel.0741183198

Compartiment Finanțări Locale Gabriel Grițcu

Email: primaria@primariabacau.ro ® Tel: 4-40 (234) 581849 » Fax: 4-40 (234) 588757

3 Vineri, 14 septembrie 20T8


AZlÂSECUfflTY SYSTEMS

WSMISIBZn ir-,.,,,___ wrKXtfaj*

• /. iCdStfSS Kl                           ■TCT-țEvip"- r- J

/' ariMrîqfeȚi

/                       pâri           A?- {

/ CU3SKE1

/ A^feM«®B8ași.C®SSlIiȘțfere ?;

/' 'ârojiM^'-.ĂE-r ;-■ ■


• Domn 47, divorțat, situație materială "bună, caut doamnă pentru prietenie, vârstă 40-47 ani. Ofer, cer seriozitate. 0756.550.632.


 • • 4Q ani, situație materială bună,

doresc să cunosc doamnă până ÎH-40 ânt 0740.602.332. - ;.   - -

 • • Caut parteneră plecare în Canada. Rel. 0748.495.439..


* Domn 50 ani/1.78, doresc cunoștință cu o doamnă pentru prietenie, căsătorie. Tel. 0756.906.538.


ynîmiiiR


•PERSOANĂ FIZICĂ (particular) cumpăr urgent APARTAMENT, cu.bami.pe loc (euro), EXCLUS AGENȚII! 074i.55b.672.


• CUMPĂRAM orice imobil: casă, teren, chiar și spațiu. NUMAI în Bacău! •Dorim- oferim seriozitate. O745.54-55.53j O234<54.55.43


• Băiat 36 ani, .doresc să cunosc doamna pentru o relație.

__________0751.808.136.__________

 • • Domn serios doresc doamna pentru relație serioasă Relații tel, 0754.242.808.

 • • 46 am/1,80/ 84 kg, caut prietenă pentru relație de durată. Telefon O747-555.515.

 • • .Domn 42 ani, doresc cunoștință doamnă pentru căsătorie, fără obligații. 0735.861.792... DEDEMAN AUTOMOBILE


‘ Cumpăr apartament sau.


I garsonieră în orice zonă a Bacăului. Ofer preț avantajos, 0758.106.106.


 • • Persoană fizică, cumpăr cu plata cash, apartament sau garsonieră, indiferentei zonă. 0744.764.303. -

 • • Cumpăr aparțamentst camere, et

 • 1 - II, decomandat 0754.577.217.

 • •   Persoană -. fizică! Cumpăr apartament plata cash, preferabil

 • 2 camere. 074240.64.30...


Persoană fizică, cumpăr cu plata


cash, apartament sau garsonieră,


indiferentei zonă. 0744.764.303. -


* Cumpăr aparțamentst camere, et.

I - II, decomandat 0754.577.217.


Persoană ■; fizică! Cumpăr apartament plata cash, preferabil 2 camere. 074240.64.30...* Ultracentral - spate Casa de Cultură, 5omp, intrare separată stradală, pretabil birouri, cabinete. -0758.106.106.- • Salon de înfrumusețare complet utilat, 8 anî vechîme în domeniu, 7 posturi de * lucru, strada principală, zona-Orizont, Bacău. Tel. 0744.895.535-• Masaj de relaxare și confort într-un cadru intim și discret,

- 0756.524.838.


* Ofer spre încluriere un spațiu de 360 mp pentru mașîkSȚngrădit, în siguranța. 0756.555.519^

. • închiriez spațiu Carmangerie, Hala Piața Sud,

Relații la: Q745.3Q5-Q55-

■ închiriez spațiu. 60 mp,str. Ana Ipătescu-19, Bacău. Tel. 0726.522.227.


• Ofer- masaj într-d atmosferă, intimă șî discretă.0755.569.951. .


’ Spațiu 52 mp, zona Centrală, centrală, termopan, alarmă.

230 Euro. 0758.407.929.


• Masaj, Telaxare într-un cadru intim. Relații la telefon 0742.869.866.


MEpiTATIlSIWiRSyRl


• Ofer masaj într-un cadru intim. 0756-389-908. • • Matematica gimnaziu, pregătire și performanță. Tel. 0740.141.657.

 • * Profesoară pensionară îmi ofer

serviciile de educație, pregătirea temelor la domiciliul elevilor.. Tel. 0724.502.099. . .. ..........
înmatriculări auto Bulgaria.ăi .

Asigurări și inspecții tehnice ; ' periodice. /      ■;

O751.911.698;O77O.145.37O.   -

 • • ’ Plecare la TORINO -sâmbătă-15 septembrie, ora 7.00, preferabil persoană cu permis de conducere. O733-259.641- -

.. 'Primăria..Municipiului Bacău, anunță publicul interesat asupra-dezbaterii «Planurilor de acțiune destinate gestionării și reducerii zgomotului în Municipiul Bacău», elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii ni.321/2005 privind evaluarea și; gestionarea zgomotului ambiant, eu modificările și completările ulterioare-Consultarea publică va avea loc în data, de 20,09.2018, ora 13.00 la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, Calea Dr; Alexandra. Șafran. nr.145, Documentația supusă dezbaterii poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Bacău și pe site-ul instituției wwwanunicipiulbacau.ro, în secțiunea Informații > Hărți de zgomotComentarifie, întrebările sau opiniile pot fi transmise și în scris la sediul Primăriei Municipiului Bacău sau pe adresa de e-mail contactpnmarie@primariabacau.ro, pânăladata de 20.09.2018.

 • • Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Pîrgărești, reprezentată de PRIMAR, cu sediul în sat. Pîrgărești, str. Mărului, nr. 50, comuna Pîrgărești,. județul Bacău,, anunță| •REPARAȚI CONGELA DOMICILIUL TOT IU 0740.0 0334/4 I • MAȘINI-I frigidere. A Ț [ dffjfocîliu. 075


•REI TELEVD DOMICILIU RAPIDĂ,.! O754.858.x47 •Execut (polîstiren și-hidrofrola interioare și ț faianță, rig șarpante* of< ________0743.1 •Tâmplai ferestre, s< foișoarelen 07564


• Case, șarpan faianță, glet/rigf placări, parchet. (

• Executăm
'E-mail: bacau@traosportpublicbc.ro
Către.

Primăria Municipiului Bacau

Compartiment llnantari locale

Ca urmare a participării la dezbaterea publica privind "Planurile de acțiune destinate gestionarii si reducerii zgomotului in municipiul Bacau" va informam ca SC Transport Public SA Bacair nu-si poale asuma propunerea lansata in planul de acțiune, si anume aceea de achiziționa in perioada 2018-2023 mijloace de transport ecologice in valoare de 12.500.000 curo, deoarece societatea nu dispune de resursele linandarc necesare pentru o astfel de achiziție. Planul de investiții al SC Transport Public SA pentru perioada 2018-2023 prevede compararea a 15 unîtati de transport cu norma de poluare Bura 6 (valoare aprax. 2.700.000 curo) cu speranța ca parametrii socio-economîci vor permite achiziționarea unui număr mai marc de autobuze.

Cu stima.
NESECRET BACĂU

Nr. 64.383 din 27.0Z20I8

CĂTRE,

Primăria Municipiului Bacău

La adresa dumneavoastră cu nr. 6348 din 26.06.2018, privind elaborarea “Hărților de zgomot și a planurilor de acțiune pentru municipiul Bacău”, în urma analizării documentației pusă la dispoziție, vă comunicăm acordul nostru pentru implementarea celor 3 planuri de acțiune, respectiv PAI - Intervenții asupra infrastructurii rutiere? PA2 — Dezvoltarea transportului public și a mijloacelor alternative de mobilitate, PA3 — Managementul traficului, precum și instituirea ca zonă liniștită a Parcului Gherăiești, propuneri elaborate în forma inițială de către S.C. Incertrans S.A.

De asemenea, pentru reducerea zgomotului datorat traficului congestionat, marcat de porniri și opriri repetate cu precădere în intersecțiile semaforizate, apreciem ca fiind o măsură benefică reorganizarea circulației în sistem giratoriu în mai multe intersecții, cum ar ti: str. Mioriței - str, Ștefan cel Mare, str. 9 Mai -Calea Mărășești, Calea Mărășești - str. Erou Ciprian Pintea, Calea Republicii -str. Narciselor, Calea Republicii - str. Chimiei, etc.

Vă asigurăm de întreg sprijinul și colaborarea noastră!

Cu stimă,

\

ȘEFUL POLIȚIEI MUNICIPIULUI,

Comisar șefffipoliție

TULUC ADRIAN’CLAUDIU

X


Red./DacUPolițra Municipiului BacaulBiroul RuUer/C.CJ

D'/Brroii! Rutter/UiCfârilC.C .12 exemplare/

Municipiu! Bacău, strada Spiro Haret. nr. 3-5. Județul Bacău

Telefon: centrală 0234202055. ini 20211/20193; Fax. 023453724T, 0234202048

MUNICIPIUL BACĂU


POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

Bacău, Str. I. L, Caragiafe nr, 2, 600064, jud. Bacău www.politiafocalabc.ro

E-mail:                     Tel: 0234/575978

offîce@polttfalocafabc.ro     Fax: 0234/519385

seșizarî@poiitîalocalabc.ro Te!. ce ta țea n u 1 uî: 0234/ £; 88

COD OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL ftr. 3338

NESECRET . ,

Nr.£.5.2X2./Z.3.;â.£' t

Exemplar nr.......I.......


SDCICPM

COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI


Către,

Municipiu] Bacău,

Compartiment Finanțări Locale

Calea Marășești nr. 6, Bacău

Telefon: 0234.208.300

Fax: 0234.588757

Urmare a adresei transmise cu nr. de înregistrare 6348/26.06.2018 și înregistrată la Poliția Locală a municipiului Bacău cu nr. 8925/27.06.2018, prin prezenta vă comunicăm că nu sunt observații la propunerea de elaborare a hărților de zgomot și a planurilor de acțiune pentru mun. Bacău de către SC INCERTRANS SA.


Re<l:icitiI:                          c\eii<plarc

Ewiiplar b Mt NKIl'H'L. «A< ÂU Etcniphir 2/ B.l’.M.


Nl-sf-t Rf-î p.t" ‘ d:n I


întocmit

Gencs Lucian MihuilăDIRECȚIA DE DRUMURI PUBLICc.

NR. 6346 din 04.07.2018

NOTĂ INTERNĂ

Către: Compartimentul Finanțări Locale

in atentia d-Iui Inspector de specialitate Gabriel Gritcu

Urmare a adresei dvs. 6346 din 26.06.2018. prin care ne solicitați sa va transmitem eventuale observații privind Planurile de acțiune destinate gestionarii si reducerii zgomotului in Municipiul Bacau, va comunicam următoarele observații:

In cadrul PAL secțiunea TP2 - înnoirea parcului de vehicule de transport public (achiziția de autobuze ecologice) - evaluarea posibilității de achiziție de autobuze electrice - 2 buc. in prima faza, prin derularea unui program pilot pe baza cărui a sa se faca evaluarea implementării si impactului măsurii

In cadrul PA3, secțiunea MT2 - Realizarea de parcuri colective in zonele cu garaje, prin desființarea garajelor - tot sub forma de program pilot, in 2 locații din Municipiul Bacau, in urma unui studiu asupra modului de folosire a garajelor in scopul de parcare autovehicule

In cadrul PA3, secțiunea MT2, punctul "Politica de parcare integrata" in corelare cu propunerea anterioara, completarea legislației locale cu masuri de folosire a garajelor in scopul parcării autovehiculelor, avand in vedere ca exista multe situații in care garajele sunt folosite ca depozite sau in alte scopuri, iar mașinile ocupa locuri de parcare suplimentare.

ROMÂNIA

Consiliul Local Bacău

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ BACĂU

Municipiul Baciîu, Culca Mărașești nr. 6, cod 600017. Tei'Fax: 0234/512736, email: oftice a adlbuctiti. rot websiie: www.udlbacaii.ru

Nr. 214 din 03.07,2018

Către :

Municipiul Bacău

în urma adresei nr. 6348 din 26.06.2018 prin care ne solicitați să analizăm propunerea înaintată de S.C. INCERTRANS S.A. în vederea elaborării "Hărților de zgomot și a planurilor de acțiune pentru municipiul Bacău ", cele trei Planuri de acțiune (PAI - PA3) sunt în concordanță cu Strategia Integrata de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, aprobate de Consiliul Local Bacău.

Cu deosebită considerație,S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

Str. Chirniei, ar. 12« Bacăni Nr.reg.com.: J04/79/1998 Tek 0234 585909          Cod fiscal: R010158084.

Eax: 0234572350

E-matl: bacau@transportpublicbcjo
Nr^.^din 03.07.2018

Către,

Primăria Municipiului Bacau

Compartiment Finanțau Local e-in att. d-Iui Gabriel Gri teu

Referitor la adresa nr. 6348/26.06.2018 prin care ne solicitați sa analizam si sa comunicam eventualele observații cu privire la "Planul de acțiune destinat gestionarii si reducerii zgomotului in Municipiul Bacau” va informam ca singura obîectiune pe care o formulam este cea referitoare la achiziția de autobuze ecologice si costul estimativ aferent realizării acestei masuri.

SC Transport Public SA are ca obiectiv permanent înnoirea parcului auto, dovada stand achizițiile de autobuze noi ce se succed la intervale de 2-3 ani(10 unitari euro 4 in 2010, 5 unitari euro 5 in 2013, 8 unitari euro 6 in 2016, 5 unitari euro 6 in 2018) dar o investiție de 12.500.000 euro in autobuze ecologice este imposibil de realizat din surse proprii ținând cont de faptul ca cifra de afaceri anuala este de cca 3.500.000 euro. Mai trebuie făcută mențiunea ca achiziția unor autobuze ecologice necesita si o investiție complementara si deloc neglijabila ca si costuri in statii de încărcare, atat pentru autobuzele electrice cat si pentru cele ce funcționează cu CNG.

Noi am demarat discuții privind achiziția de autovehicule ecologice atat cu principalii producători de autobuze cat si cu societari care construiesc statii de incarnare, urmând ca in viitorul apropiat sa achiziționam autobuze de acest tip dar intr-un număr de unitati sustenabil de posibilitățile financiare ale societății.MUNICIPIUL BACĂU

Srr. Mărășcșu nr. 6. Bacău. 600017

Către

COMPARTIMENT FINANȚĂRI LOCALE

în atenția d-lui inspector de specialitate GABRIEL GRIȚCU

Urmare notei interne nr. 6346 din 26.06.2018. referitoare la elaborarea "Hărților de zgomot și a planurilor de acțiune pentru municipiul Bacău", vă comunicăm că, pentru prezenta sesiune de consultări, nu avem observații.

Arhiteet-Șef, arh. Dîana-Mihaela Marin


PROCES VERBAL

al ședinței de dezbatere publica a "Planurilor de acțiune destinate gestionarii si reducerii zgomotului in municipiul Bacau”

Având in vedere:

 • •  Prevederile HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Hărțile strategice de zgomot pentru Municipiul Bacau revizuite la nivelul anului 2016 elaborate de către SC INCERTRANS SA si aprobate de către Consiliul Local Bacau prin HCL nr. 334/31.08.2018:

s-a organizat in data de 20.09.2018, ora 13.00 in sala de ședință din incinta Centrului de Afaceri si Expoziții Bacau, Calea Dr. Alexandru Safran, nr. 145, ședința de dezbatere publica a “Planurilor de acțiune destinate gestionarii si reducerii zgomotului in municipiul Bacau” elaborate de către SC INCERTRANS SA. Se anexeaza prezentului proces-verbal lista participantilor la aceasta ședința de dezbatere publica.

Conținutul dezbaterii:

Deschiderea întâlnirii și cuvântul de bun venit a fost susținut de D-l Grițcu Gabriel - inspector de specialitate CFL și responsabil în cadrul Primăriei Municipiului Bacău cu derularea procedurii de elaborare și aprobare a “Hărților de zgomot și a planurilor de acțiune pentru Municipiul Bacău”.

D-l Gritcu: Prevederile legislative impun necesitatea realizării harților de zgomot pentru Municipiul Bacau, iar principalul scop al acestei dezbateri publice este elaborarea Planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului pe raza municipiului Bacău. Studiu pentru elaborarea acestor planuri de acțiune s-a efectuat pe baza hărților strategice de zgomot ale Municipiului Bacău realizate în anul 2017 de SC INCERTRANS SA și aprobate prin HCL 334/3 1.08.2018. Anul de referință pentru care s-a realizat elaborarea hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Bacău este 2016.

Dau cuvântul D-lui Luigino Szecsy reprezentant a! SC INCERTRANS SA, elaboratorul hărților de zgomot si Planurilor de acțiune pentru Municipiul Bacău.

D-l Luigino Szecsy: Elaborarea harților de zgomot pentru orașele peste 100.000 de locuitori se realizează de către uruanisme abilitate sa realizeze acest lucru. Directiva europeana 2002 49 EC referitoare la evaluarea si managmentul zgomotului ambiental a fost preluata prin HG 321 2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant cu completările si modificările ulterioare, care ne spune exact ce avem de făcut pentru a realiza aceste harți de zgomot si a planurilor de acțiune.

Pe baza acestei legislații existente s-a trecut la elaborarea harților de zgomot in primul rând, după care s-a trecut la partea planurilor de acțiune in funcție de rezultatele reieșite din captarea zgomotului din prima etapa. Pentru a putea realiza hărțile de zgomot este necesar sa fie o bana a zonei, a orașului, o harta digitala un model 3D, pe cat posibil, luciii care este dificil de obtinut. S-a trecut Ia partea de culegere de date prin realizarea modelului 3D plecând de la o harta pusa la dispoziție de Primăria Municipiului Bacau si actualizata la nivelul anului 2016, o harta care a continui clădirile cu destinație rezidențiala si cu alte funcționalități. Clădirile sensibile (scoli, spitate, grădinițe) au fost tratate separat, astfel incat sa se vada care dintre acestea au fost expuse unui zgomot mai mare decât permite legislația in vigoare. Deci, pe langa măsurători la limita cu clădirile, au existat măsurători la limita cu axul drumului, cu axul străzilor, cu axul cailor ferate, deși acest lucru nu mai intra in sarcina primăriei de a face cartarea pentru calea ferata. Zonele verzi, partea de curbe de nivel care sa dea informații asupra deci ivi taților care exista in oraș,

Pe baza acestei harți care a fost prelucrata, au fost elaborate hărțile de zgomot. Pentru a putea face elaborarea acestor harți a fost nevoie de date de trafic rutier in primul rând care au fost preluate din PMUD care a fost realizat in anul 2016. Pe baza acestor date de trafic introduse in modelul digital s-au putut elabora hărțile strategice pentru partea de trafic rutier.

Pentru emisia de zgomot a unităților IPPC, o alta sursa pe care a trebuit sa fie luata in calcul, si anume sursa de zgomot industrial, s-au folosit rapoartele care au fost puse la dispoziție de către APM Bacau si s-au realizat si măsurători la agenții economici care intra sub incidența acestei Directive IPPC.

De asemenea, pe harta de baza au fost alocate pe fiecare clădire rezidențiala un număr de locuitori si o inaltime. Daca a fost bloc, s-a alocat un multiplu de 3 al numărului de etaje pe care il are acel bloc, in lipsa unor date mai concrete care ar fi putut fi obținute de la autoritatea locala.

Alte informații care au fost necesare pentru a face aceasta harta de baza au fost legate de pavaj, de viteza, de intersecții, de tipul de intersecții, etc.

După ce s-au obtinut toate aceste date, s-a trecut efectiv la modelarea zgomotului, s-au obtinut huriile strategice de zgomot, un model tridimensional al harții de baza. S-a obtinut harta de zgomot, sursa tralic rutier zi/scara/noapte (zsn), indicator cumulat pentru 24 h. in care se poate observa ca principala problema este data de traficul rutier de pe rețeaua semnificativa de străzi, de pe străzile mai importante ale orașului. Cu cat culoarea este mai Închisa (roșu inchis, mov), cu ara nivelul de zgomot este mai ridicat in zonele respective. Cu cat mergem spre galben, verde, cu atat este vorba de zona liniștita, unde nu sunt probleme cauzate de nivelul de zgomot.

După realizarea harților strategice, s-au elaborat si hărțile de conflict, care oferă o imagine asupra depășirilor valorilor limita specificate de legislație, si aici sunt depășiri pana la 5 dB, intre 5-10 dB, tara a depăși 10 dB. Mai mult de 5 dB se înregistrează pe Calea Republicii, Calea Marasesti, str, Chimiei, Calea Romanului, str. Tecuciului, Calea Bârladului. Pana in 5 dB sunt mai multe artere care sunt afectate, dar se remarca ca acolo unde sunt depășiri mai mari de 5 dB este si trafic greu, deci traficul de tranzit ce traversează municipiul are o foarte mare influenta asupra nivelului de zgomot din oraș.

Datele rezultate in urma acestor cartari, s-a comparat cu anul 2011, pentru a vedea daca s-a mai schimbat ceva. Pentru indicatorul zsn, o situație comparativa anul 2016 fata de anul 2011> se constata, la nivel de valori peste 70 dB, care sunt valori limita considerate pentru Romania in prezent, o scădere cu 8.000 de persoane a celor afectați de un zgomot mai mare decât limita admisa in 2016 fata de 2011. Acest lucru se datoreaza si implementării planurilor de acțiune care au fost propuse in 2011. Trebuie avut in vedere totuși ca populația care a fost luata in considerare acum la nivelul anului 2016 este mai mare decât cea considerata la nivelul anului 2011. Deci, in situația in care populația ar fi ramas aceeași, creșterea aceasta ar fi fost mai mare.

In Municipiul Bacau, principala sursa de zgomot este data de traficul rutier, sunt depășiri pana in 10 dB pe rețeaua semnificativa, cauzele fiind traficul intens, lipsa centurii ocolitoare, in unele cazuri sunt străzi înguste care au linia de emisie a zgomotului foarte aproape de clădirile de locuit. In unele cazuri mai sunt si situații in care starea carosabilului nu este cea mai buna si afecteaza starea de bine din punct de vedere al zgomotului al cetățenilor.

Numărul de persoane care sunt afectate de nivelul de zgomot ce depasesc valorile limita in prezent este de peste 21.000 in cazul zgomotului indicatorului zsn si peste 30.000 pentru cel de noapte. Trebuie avut in vedere ca au scăzut aceste valori cu aproximativ 8.000 pentru indicatorul zsn si cu 5.600 pentru cel de noapte tata de 2011. Deci trebuie continuat pe același trend pe care s-a început. De la data elaborării precedentelor planuri de acțiune pana la realizarea noii harți de zgomot a trecui un timp foarte scurt. In mod normal trebuiau sa fie 5 ani de zile si alunei efectele erau si mai vizibile si mai mari. Aslfcl, peste 5 ani când se vor realiza

hărțile de zgomot ni 2022. cu date din 2021. se spera ca lucrurile sa stea si mai bine.

Pentru industrie nu au fost probleme deosebite. Se poate remarca, in primul rând faptul ca zonele industriale care intra sub incidența 1PPC, care au fost luate in calcul, sunt amplasare in zone spre marginile limitei administrative, deci nu in zonele locuite. Situația din aceste zone este una buna, nu afecteaza zonele rezidențiale cu niveluri de zgomot care sa depaseasca limitele legale in vigoare. Acest lucru se remarca si din hărțile de conflict care au fost realizate. Unitățile care au fost luate in calcul sunt: CET, SC Subex SA, SC Aerostar SxA, SC Pambac SA, SC Agricola International SA cu 3 locații si Depozitul de deșeuri. Nu s-au înregistrat depășiri ale nivelului de zgomot care sa afecteze populația din oraș.

După elaborarea acestor harți de zgomot, s-a trecut la Planurile de Acțiune, care au trebuit făcute doar pentru sursa trafic rutier, deoarece in rest nu au fost depășiri. Sursa principala pentru alegerea acestor Planuri de Acțiune a fost PMUD, pentru ca aceste documente trebuie sa fie corelate, sa 'fie văzute unitar pentru ca urmăresc aceleași lucruri, si anume o calitate a vieții sporite in Municipiul Bacau.

Astfel, un prim Plan de Acțiune este cel legat de intervenția asupra infrastructurii rutiere si aici se refera la reabilitarea arterelor stradale in municipiu. Sunt prezentate o serie de masuri, de proiecte care au fost avute in vedere in momentul elaborării PMUD. Toate acestea doresc ca sa aduca cartierele la un nivel de accesibilitate mai mare, sunt unele cartiere care sunt puțin rupte de oraș, sunt greu accesibile, accesul se face doar prin cateva artere care sunt foarte aglomerate, trafic mai mare, zgomot mai mare, etc. De asemenea, trebuie avut in vedere modernizarea, reabilitarea suprafețelor carosabile, astfel incat si din acest lucru sa se câștige puțin la nivelul de zgomot, adica sa se obțină o reducere a acestui nivel. Conform estimărilor realizate in PMUD, costul estimativ al acestor masuri este undeva la 50 milioane de euro. O parte din bani ar putea fi obținuți si din accesare de fonduri europene. Aceste masuri sunt preluate si asumate de Primăria Municipiului Bacau odata cu aprobarea PMUD si ele vor trebui puse in aplicare in următorii 5 ani, in cazul unora din masuri se vor duce pana înspre 10 ani, pana in anul 2030.

Un alt Plan de Acțiune se refera la dezvoltarea transportului public si a mijloacelor alternative de mobilitate. Prin mijloace alternative se înțelege dezvoltarea transportului vel o, dezvoltarea zonelor pieton a le si transportului ecologic, transport cu mijloace de transport electric, hibrid. Ca masuri sunt reorganizarea traseelor de transport public, astfel incat tot orașul sa fie acoperit de serviciul de transport public, kicru care ar putea duce, in cel mai fericit caz, la renunțarea la autovehiculul personal in favoarea transportului public. In România

este un lucru greu de tăcut, dar asta este o tendința spre care ne îndreptam cu toiii.

trebuie sa renunțam la transportul privat, un șofer - un vehicul care sa ocupe o

parte din carosabil, si sa se încerce sa ne ducem către transportul în comun, unde

50 de oameni mere: cu același autobuz, unul singur nu cu 50 de mașini. Acest lucru

are efect asupra poluării atmosferice, iar cei de la APM pot spune mai mult.

înnoirea parcului de vehicule de transport public prin achiziția de autobuze ecologice, deși parcul pe care il are orașul nu este foarte obosit, au fost făcute niște investiții prin achiziția de autovehicule Euro 6, dar trebuie sa tindem către ahizitîa de autobuze hibride, chiar spre autobuze electrice, mai ușor decât spre tramvai si troleibuz care necesita o infrastructura suplimentara care este foarte costisitoare.           |

Dar acum exista si autobuze electrice care au autonomie de 200-250 km si cu care          '

se poate face un transport public civilizat si fara poluare.

Tot in cadrul acestor Planuri de Acțiune s-a vorbit despre mijloacele alternative de mobilitate, realizarea de coridoare pentru deplasări nemotorizate, si aici se refera nu numai la pistele de biciclete, ci chiar si la trasee pietonale, la reabilitarea trotuarelor, la eliminarea obstacolelor care de multe ori se găsesc in calea pietonului, mașini parcate pe trotuar, alte situații de acest gen, astfel incat sa se creeze toate condițiile pentru deplasarea in siguranța, atat pietonala cat si pentru biciclisti. Se propune si crearea de sisteme de închiriere a bicicletelor. Toate aceste masuri se spera sa conducă la o scădere a numărului de vehicule aflate in traficul rutier, a numărului de vehicule private in primul rând si reducerea cu aceasta ocazie a poluării atmosferice, cat si a poluării sonore.

Un alt Plan de acțiune se refera la partea de management care sa pună in primul rând accent pe transportul public, deci prioritizarea deplasării cu transportul public in intersecții in primul rând, crearea de benzi dedicate transportului public, astfel incat viteza cu care se desfasoara acest serviciu comparabila daca nu chiar mai mare, asa cum se tinde in Europa, decât a transportului privat. O alta măsură este data de crearea de parcari colective, astfel incat oamenii sa nu-si mai lase autovehiculele peste tot, ceea ce sa nu îngreuneze traficul nemotorîzat, biciclete, pietoni.

Organizarea circulației in zonele cu trafic intens, găsi rea de noi soluții de ocolire a acestor zone si in primul rând a zonelor centrale, trebuie realizate in asa fel incat sa se ofere soluții de decongestionare a străzilor aglomerate, de rute alternative si asta se poate realiza si prin sisteme informatice, de exemplu soft-uri care sa ofere rute alternative la coridoarele principale, dar asta inseamna ca si străzile pot prelua un trafic cat de cat bun, sa fie de categoria a III a cel puțin, astfel incat sa se poaLa circula in condiții bune.

Ca o ultima măsură, nu ca si importanta, implementarea conceptului de zone rezidențiale, in interiorul cartierelor, restricția vitezei de circulație pentru traficul rutier la 3Q km/h maxim, deși legislația permite pentru zonele rezidențiale chiar 20 km/h, dar este vorba de străzile pe care se desfasoara atat trafic rutier si pietonak cat si al bîciclisrilor. Dar, se propune 30 km/h sa se limiteze in interiorul cartierelor viteza de circulație, astfel încât sa fie un câștig din punct de vedere al zgomotului nu numai din punct de vedere al siguranței circulației si al celorlate moduri de deplasare.

După ce s-a avut in vedere toate aceste masuri, s-a incercat sa se realizeze o noua cartare a zgomotului. Folosind aceste date s-a făcut o simulare sî numărul de persoane estimat asa cum a reieșit din cadrul modelului pentru indicatorul zsn se observa o creștere de peste 4.000 de cetateni care nu vor mai fi afectați de niveluri de zgomot care depasesc limitele admisibile pentru Municipiul Bacau, iar pentru perioada de noapte, unde limitele sunt mai jos la 60 dB stabilite de legislație, numărul de persoane afectate sa scada cu cel puțin 3.300 daca nu mai mult. Acestea sunt estimări realiste, avand in vedere ce s-a intamplat de la ultima cartare de zgomot pana in momentul de fata si care pot fi atinse. Este ușor sa se propună niște tinte mai mari, sa nu mai fie nicio persoana afectata peste limita admisibila. Insa acest lucru tine de domeniul fantasticului si raportările acestea se fac Ia Comisia Europeana, iar cei de acolo la următoarea cartare a zgomotului vor întreba de ce nu s-au atins tintele care au fost estimate in prezent. Se incearca sa se faca totul cu pași mici dar sa ne conducă spre o calitate a vieții cat mai buna in Municipiul Bacau. Pe harta de diferența, obtinuta intre harta de zgomot care a fost făcută in cadrul harților strategice si harta de zgomot obtinuta după aplicarea Planurilor de Acțiune, se observa o reducere in zonele cu galben, ceea ce inseamna o reducere de 5 dB, iar in zonele cu verde o reducere de 10 dB.

Elaboratorul incheie prezentarea cu mențiunea ca asteapta întrebările si comentariile participantilor.

D-l Gritcu: Majoritatea masurilor sunt preluate din PMUD.

D-l Luigino Szecsy: Ideea a fost, astfel încât sa fie corelate cele doua documente, pentru ca acolo sunt deja niște sume estimate, sume asumate de către Primăria Municipiului Bacau si vor trebui alocate proiectelor respective. Se știe ca banii sunt o problema, este valabil peste lot in tara, dar este greu sa se obțină fonduri mai ales pentru niște proiecte pe care unii poate le vad cu mai putina importanta decât ar fi cazul si din acest motiv s-a mers pe ideea de a corela cele doua documente.

D-l Gritcu: Majori la tea masurilor practic revin Primăriei Municipiului Bacau prin investiții de infrastructura rutiera, pe parcuri, coridoare pentru biciclete si alte masuri. Sunt o scrie de masuri pentru care implementarea lor nu depinde de Primarîa Municipiului Bacau. cum ar fi cele legate de transportul public. S-a mai discutat si la Planul de calitate a aerului, destul de dificil pentru un agent economic sa isi asume de aceasta maniera niște investiții.

D-l Luigino Szecsy: Dar este un moment propice pentru transportul public pentru ca exista fondurile europene prin POR. Axa 4, care oferă posibilitatea dezvoltării transportului public prin achiziția de autovehicule ecologice (hibride, electrice) si ar fi pacat sa nu se prindă momentul sa poata fi accesate.

D-l Botez - Director SC Transport Pulic SA: Aceste fonduri sunt doar pentru UAT-uri.

D-l Chindrus — Administrator public Primăria Municipiului Bacau: La noi in municipiul Bacau este un caz special.

D-l Botez: In tara sunt 2-3 orașe in care sunt societăți private cele care prestează serviciul de transport public si nu pot accesa fonduri europene.

D-l Chindrus: O parte din UAT-uri. care au serviciul propriu de transport public au accesat deja fonduri europene.

D-L Botez: La noi fiind capital privat nu se aplica. Cele 12 milioane de euro trecute in Planurile de acțiune ca si investiții ne-am dori sa le avem,

D-I Luigino Szecsy: Atunci poate sa acceseze Primăria Municipiului Bacau si după aceea sa faca contract de delegare, de gestiune către societatea de transport,

D-l Botez: Acest lucru implica o redeventa, iar aceasta este la nivelul amortizării lunare, ca si cum le-am achiziționa noi,

D-lui Luigino Szecsy: Depinde de politica pe care o adopta Primăria Municipiului Bacau la nivel de redeventa.

D-l Botez: Toate părțile vor, dar greu de realizat.

D-l Luigino Szecsy: Sunt orașe in Romania care nu percep redeventa la transport public.

D-l Botez: Atunci intram intr-o zona destul de sensibila, când te poate intreba cineva de ce ai cumpărat autobuze si le-ai dat unei societari sa faca transport public si sa faca profit.

D-l Luigino Szecsy: Soluție ar mai fi realizarea unui departament/societati care sa fie a Primăriei care sa intre in asociere cu societatea privata.

D-l Chindrus: Greu de realizat.

D-l Botez: S-a discutat, s-a analizat si nu este posibil.

D-l Chindrus: Juridic nu este posibil.

D-l Gri teu: Este rezonabil sa menținem in Planurile de Acțiune aceste valori si masuri.

D-l Botez: Avem in planul de investiții in următorii 5 ani. un minim de 15 unitari de transport Euro 6.

D-l Chindrus: Si societatea privata are interes dar nu cu bani europeni.

D-l Botez: Cu cat sunt mai noi autobuzele cu atat mai puține batai de cap pentru noi. Pana la sfârșitul anului ne-am propus 10 unitari, dar ținând cont de anumiti parametrii economici, in special la prețul carburantului care ne-a dat peste cap, s-ar parea ca numărul autobuzelor se vor reduce la 8. Avem aprobare pentru 8 unitari de la societatea de leasing. Speram sa le menținem. Deci in noiembrie ar trebui sa vina 8 unirăți Euro 6 si pana in anul 2023 restul pana la 15 sau chiar 20 de unitati. Dar intervin tot felul de schimbări, si anume creste ROBOR-ul, anunța scumpiri producătorul de ulei, de anvelope si atunci banii pe care ii propui pentru achiziția de autobuze ii muți la cheltuieli si nu se poate face o strategie sa te tii de ea. Unitățile propuse pentru anul acesta sunt sigure, ele vor veni in luna noiembrie. Autobuzele achiziționate sunt Euro 6.

Referitor la autobuzele electrice, toata lumea le lauda, in afara de avantajale cu lipsa noxelor si zgomot redus, vin si cu un pachet mare de dezavantaje pe care multa lume nu le cunoaște. Autonomi a este destul de redusa. S-a testat un autobuz si mai mult de 130 km in traficul din Bacau nu a făcut. Cele de la Cluj care au venit recent, au autonomie de 102 km, care nu ar asigura un program in Bacau. Acești acumulatori pe măsură ciclurilor de incarcare-descarcare isi pierd din randament, după un an nu mai mergi 102 km, mergi 90 km, anul următor mergi 80 km.

D-l Chindrus: Este problema si stațiilor de incarcare.

D-l Botez: Aceste statii costa foarte mult. Prin achiziția de autobuze electrice se reduce si numărul de calatori, deoarece au capacitate mai mica. Cu un autobuz Euro 6 se transporta 100 de calatori, iar cu cel electric 65-80 calatori. Daca se dorește creșterea distantei, se mai scade din numărul de calatori transportați. Autobuzele electrice se folosesc la temperaturi de peste -5°C, ceea ce in Rom ani a avem timp de 3 luni -20°C. La temperaturi scăzute acumulatorii se descarcă mult mai repede.

Autobuzele electrice implica o hala incalzita, statii de incarcare. La Cluj când s-a încercat sa se încarce autobuzele electrice achiziționate, a picat rețeaua electrica in tot cartierul, pentru ca este un consum mare de energie electrica. Trebuie dimensionata toata rețeaua electrica, deoarece si aceasta este învechita in Romania. Acel pachet de acumulatori, are o durata de viata estimata de 6 ani, dar in condiții ideale. In condițiile actuale si cu șoferii din ziua de azi. este foarte greu de respectau iar la 5 ani acești acumulatori trebuie schimbați si costa in jur de 100.001) euro pachetul de acumulatori. Odata la 5 ani sa cheltui acești bani, nu toate societățile isi permit. La 10 autobuze sunt 1.000.(>00 curo. Specialiști pe mentenanta/reparatii nu sunt. Vânzătorii vor pune autobuzele electrice pe piața si după aceea te uiți la ele ca nu are cine sa Ie repare. Nu sunt numai beneficii la aceste autobuze.

Daca parcurgi 102 km, la ora 13.00 autobuzul trebuie clus pentru încărcare si dupa-amiaza tot cu cele diesel se pleaca in trafic. Autobuzul electric trebuie rinut 6'8 ore la incarcat.

D-l Luigino Szecsy: Exista in prezent si statii cu încărcare rapida.

D-l Chindrus: In 30 minute.

D-l Botez: Incarnarea rapida scurtează cu 25% durata de viata a acumulatorilor.

D-l Chindrus: Si costul este mult mai mare.

D-l Botez: Acele statii de încărcare sunt mult mai scumpe. Trebuie sa faci statii de incarcere la fiecare capat de linie pentru a nu fi duse autobuzele in garaj pentru incarnare. Intr-adevar motorul diesel produce zgomot mult mai mult comparativ cu cel electric.

D-I Chindrus: Se mergea pe ideea de a accesa fonduri europene care sunt axate pe achiziția de autobuze electrice.

D-l Botez: Nu este cazul nostru, fiind o societate privata.

D-l Gritcu: Referitor la zonele liniștite, in primul plan de acțiune s-a introdus desemnarea Parcului Gheraiestî. Nu a fost luata o Hotarare de Consiliul Local sau un document administrativ pentru desemnarea propriu-zisa.

D-l Luigino Szecsy: Odata cu aprobarea Planurilor de Acțiune si a Harților de zgomot de atunci, in care se prevedea ca acea zona poate fi desemnata ca si zona liniștita, s-a presupus ca acest lucru s-a si întâmplat, ca zona Parcul Gheraiestî este o zona liniștita.

D-l Gritcu: Practic, pentru colegii de la urbanism, considera Parcul Gheraiestî ca fiind zona liniștita cu toate elementele care decurg?

D-na Asaftei - consilier Direcția Arhitect Sef: Da, Parcul Gheraiestî este înregistrat ca zona liniștita.

D-l Gritcu: Ce alte zone pot sa beneficieze de statutul acesta?

D-l Luigino Szecsy: Deocamdată nu s-au identificat alte zone. Este dificil. Poate după ce o sa apara centura Bacăului si se elimina traficul de tranzit din municipiu.

D-na Grigoras - reprezentant z\PM Bacau: Parcul Cancicov nu poate fi desemnat, deoarece APiM Bacau face monitorizare pe acest obiectiv si nu s*c încadrează in zona liniștita. Este zgomotul de la strada.

D-l Chtndrus: Parcul Cancicov este marginii si in fata si in spate de străzi circulate, plus in spate este si calea ferata.

D-na Grigoras: Este si restaurantul din mijlocul parcului si nu se poate desemna acest parc ca zona liniștita.

D-l Gritcu: Pentru desemnarea zonelor liniștite discutam numai de zonele care sunt intravilan si nu putem face referire la alte zone de pe raza administrativa? Nu are relevanta padurea de la Serbanesti, 40 ha de pădure, arie naturala protejata?

D-l Luigino Szecsy: Daca intra in limita administrativa putem sa o analizam.

D-na Grigoras: Noi ne-am uitat la parcuri pentru zonele verzi, din acest motiv nu am luat in considerare padurea de Ia Serbanesti.

D-l Gritcu: Este chiar fond forestier administrat de Ocolul Silvic Bacau.

D-na Grigoras: Trebuie sa fie o zona in care lumea sa se poata plimba, sa fie liniștita, nu zgomotoasa. Nu este nimic amenajat in acea pădure.

D-l Gritcu: Nu este nimic amenajat, dar sunt variante in legislația silvica de păduri de agrement cu statut special, care sa fie introduse in amenajamentul silvic mai multe funcții. S-a discutat cu Direcția Silvica Bacau de a face amenajamentul silvic pentru padurea Serbanesti anul acesta si amenajistul sa ia in considerare sa treaca toate funcțiile, pentru ca pana la urma nu este o simpla pădure si sa o tratezi numai ca posibilitate de exploatare forestiera. Ea are si alte funcții fiind in apropierea orașului. Sunt zone de agrement, merge lumea la iarba verde, se organizează evenimente si ar trebui sa fie consemnat statutul acesta si pe hârtie. Daca se poate introduce in hărțile de zgomot cu atat mai bine.

D-l Luigino Szecsy: Poate data viitoare hotaram cartarea. Vedem ce se mai intampla pana atunci.

D-l Gritcu: In principiu, ce am obsevat comparativ si cu Planul de Calitate a Aerului si cu alte demersuri de imbunatatire a factorilor de mediu, spre deosebire de alte perioade, înainte de anul 1989, când sursele de poluare erau punctuale, de exemplu marile unitati industriale, in momentul de fata, te confrunți cu foarte multe surse de zgomot, de noxe. Aceeași problema este si la poluarea apei. Efortul este mult mai mare sa identifici o sursa punctuala si sa acționezi asupra ei. Vii cu masuri care afecteaza sau pun presiune sau generează limitări la foarte multi oameni. Cum s-a menționat despre viteza de circulație în zonele rezidențiale, de 20 km/h, in planurile de acțiune.

D-I Luigino Szecsy: Asa prevede legislația.

D-l Gritcu: Este greu de impus masuri de genul acesta.

D-l Luigino Szecsy: Este vorba de străzile din interiorul cartierelor, străzi de categoria a III a cel mult.

D-l Chindrus: Pc acele străzi nu prea poli sa mergi cu viteza.

D-l Gri teu: Este vorba cum controlezi, ca pana la urma cu masuri restrictive poți sa vii, dar cum le pui in practica este dificil. Majoritatea masurilor revin Primăriei Municipiului Bacau. mai sunt si niște puncte de vedere scrise fata de Planurile de Acțiune, de la diverse instituții. Daca eventual, in urma discuțiilor de azi, mai apar alte observații, se pot transmite pe datele de contact ale Primăriei Municipiului Bacau.

D-l Chindrus: Ca termen de primire a observațiilor, o saptamana mi se pare rezonabil, pana joi 27.09.2018. Mai sunt si alte întrebări. Se poate considera închisa dezbaterea. Mulțumim pentru participare.

Redactat,

Adina Botez

•• l

Listă participant! la ședința de dezbatere publica a " Planurilor de acțiune destinate gestionării și reducerii zgomotului în Municipiul Bacău" din data de 20.09.2018, organizată în sala de ședință din incinta Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău, Calea Dr. Alexandru Safran, nr. 145


Nr.

Nume Prenume

Instituția/Direeția/

Date de contact     ;

Crt.

ț

Compartimentul     i

*1                       />                                                 f

(telefon, c-mail)      !


/

C; /Cf Qc ’A/r    J / /"'7Ca- -f

/T7jz'7   7./C CC'Ut

frfrf p&w

2

n

citoLkbwft (ofeieliA

N- ÂCCt L1

f

4   ^7 CY~J(JĂ l-fi"

P tu 1 Pi            știe

^^(uîj f ^2,e               .r ?'■(,s

.9

c

iA> J>. C'S o r

7~

; ..

4s&7-/c’- Âf'fpdL

P M ,5 A A- 5 A ( f^f/T'rC'Z >cr-

2

O

- . f.

<2/^/?.        /^cXCoa

„\)gwp C.U NCl"

10

'&HITI C/tunT

_

kDUH\ca> Ă&K.uu

'ț5l>*£\V e>««>ftU KS'A-P

ÎZ

pisjuAeW B-WU Ac^ecn' A-iă. /juv&d v-

io

l-Jft MCu. KC *7 / 6 A-

Q&ffRSJț              fe»?

ftlOAC&fE

A?

<c         Z              [)£

f'c

Q^i      c iA

F'?FF frfrc^

/£■

„             f

csy Pa

f

-1'' / *-;A'lL2-

/

pp i tfjfiliF b&Ă)1-' Al .Hici^Ax^-


Nr.

Ort.

!

;     Nume Prenume

Ins ti tu rin /Direcția/

Compartimentul

Date de contact (telefon, e-mail)

12

f-.i'e'fu

/' i      /'■■) J f.1