Hotărârea nr. 412/2018

Hotărârea nr. 412 din 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 100163/05.05.2009 de la dl. Onel Alberto, la dl. Roşcan Adrian-Petruţ, căsătorit cu Roşcan Elena-Raluca

ca/<// ^ /7aafc//â/Za ^73araa

HOTĂRÂREA NR. 412 DIN 29,10.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100163/05.05.2009 de Ia dl. Onel Alberto, la dl. Roșcan Adrian-Petruț, căsătorit cu Roșcan Elena-Raluca

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-lui Roșcan Adrian-Petruț, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 39564/02.10.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 100163/05.05.2009 de la dl. Onel Alberto;

-Cererea d-lui Onel Alberto, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 39563/02.10.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 100163/05.05.2009 către dl. Roșcan Adrian-Petruț;

-Contractul de Concesionare nr. 100163/05.05.2009 încheiat intre Municipiul Bacau si dl. Onel Alberto;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1008/06.09.2018 la Biroul Individual Notarial Zaharia-Ciorcila Mihail;

-Referatul nr. 10911/23.10.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 10912/23.10.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 10913/23.10.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1754/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1755/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1756/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 laO.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 100163/05.05.2009 incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Onel Alberto, la dl. Roșcan Adrian-Petruț, căsătorit cu Roșcan Elena-Raluca.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.