Hotărârea nr. 411/2018

Hotărârea nr. 411 din 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69331/01.10.2014 de la d-na Neumaier Edith, la d-na Dumitru Daniela

t .Zi

n/„//„/

■ ^YYYs/a /   /Z/Z/z/r           , .■^.X

HOTĂRÂREA NR. 411 DIN 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69331/01.10.2014 de la d-na Neumaier Edith, la d-na Dumitru Daniela

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea d-nei Dumitru Daniela, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 39420/01.10.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 69331/01.10.2014 de la d-na Neumaier Edith;

-Cererea d-nei Neumaier Edith, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 39456/01.10.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 69331/01.10.2014 către d-na Dumitru Daniela;

-Contractul de Concesionare nr. 69331/01.10.2014 incheiat intre Municipiul Bacau si rina Neumaier Edith;

-Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 2718/01.09.2017 la Societatea Profesionala Notariala - Notari Publici Asociati « REPEDE » Cluj;

-Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr. 61695/21.08.2018 emis de O.C.P.I. Bacau;

-Referatul nr. 10908/23.10.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 10909/23.10.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 10910/23.10.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1750/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1751/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1752/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1753/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata; -Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69331/01.10.2014 incheiat pentru suprafața de 110,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-na Neumaier Ediții, la d-na Dumitru Daniela.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Aid. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.