Hotărârea nr. 410/2018

Hotărârea nr. 410 din 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 29385/03.08.2006 de la S.C. GIMATEX S.R.L., la d-na Lupu Magdalena

1/) ... '


P/v r/J /// / *    f/< w r/

HOTĂRÂREA NR. 410 DIN 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29385/03.08.2006 delaS.C. GIMATEX S.R.L., lad-naLupu Magdalena

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei Lupu Magdalena, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 39064/26.09.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 29385/03.08.2006 de la S.C. GIMATEX S.R.L.;

-Contractul de Concesionare nr. 29385/03.08.2006 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. GIMATEX S.R.L.;

-Actul de Partaj Voluntar autentificat sub nr. 650/22.06.2017 la Societatea Profesionala Notariala Umbrarescu Stefan-Sorin si Raluca Umbrarescu;

- Rezoluțiile nr. 15584/13.12.2017 si nr. 7243/06.06.2018 pronunțate in ședințele din data de 13.12.2017 si 06.06.2018 emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosarele nr. 81017/08.12.2017 si 22705/24.05.2018 in baza Deciziei asociatului unic nr. 1/01.11.2017;

-Certificatul Constatator nr. 40288/10.07.2018 emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Bacau;

-Referatul nr. 10905/23.10.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 10906/23.10.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 10907/23.10.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1746/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1747/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1748/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1749/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 31(7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea in registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29385/03.08.2006 incheiat pentru suprafața de 22,89 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. GIMATEX S.R.L., la d-na Lupu Magdalena, din Bacau. ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-nei Lupu Magdalena, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ENUL^ț^fcOPOAPfA^


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI /7