Hotărârea nr. 41/2018

Hotărârea nr.41 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 30570/07.09.1999 si nr. 13281/29.05.1997 de la dl. Cernat Constantin la dl. Cernat Gabriel.

HOTĂRÂREA NR. 41 DTN 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 30570/07.09.1999 si nr. 13281/29.05.1997 de la dl. Cernat Constantin la dl. Cernat Gabriel

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererile d-lui Cernat Gabriel, din Bacau, inregistrate la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 40863 si 40864/09.10.2017 prin care solicita preluarea contractelor de concesionare nr. 30570/07.09.1999 si nr. 13281/29.05.1997 de la dl. Cernat Constantin;

-Certificatul de Moștenitor nr. 72/23.08.2017 incheiat la Biroul Notarial Individual Isache Ștefan in Dosarul succesoral nr. 724/2017;

-Referatul nr. 459/15.01.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 460/15.01.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cunr. 461/15.01.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 157/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 158/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 159/1/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 159/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “b”, ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 30570/07.09.1999 incheiat pentru suprafața de 9,00 m.p. teren in cota indiviza aferent apartamentului din blocul realizat pe str. Erou Ciprian Pintea din Municipiul Bacau, de la dl. Cemat Constantin, la dl. Cemat Gabriel, din Bacau.

(2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 13281/29.05.1997 incheiat pentru suprafața de 2,00 m.p. teren in cota indiviza aferent spațiului comercial de la parterul blocului realizat pe str. Erou Ciprian Pintea din Municipiul Bacau, de la dl. Cemat Constantin, la dl. Cernat Gabriel, din Bacau.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu proprietarul construcțiilor.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite. ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELVCRISTINA ( ) &

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI .