Hotărârea nr. 409/2018

Hotărârea nr. 409 din 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69499 din 02.12.2014 de la d-nii Chirilov Iurie si Chirilov Nadejda, la d-na Avădănei Maria-Adelina.

)/. y

//// <

( -<'■■ z                     >

^.fifY//a/   Hr/j/tct/m t//?f?

HOTĂRÂREA NR. 409 DIN 29,10.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69499 din 02.12.2014 de Ia d-nii Chirilov Iurie si Chirilov Nadejda, la d-na Avădănei Maria-Adelina

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Cererea d-nei Avădănei Maria-Adelina, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 39324/01.10.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 69499 din 02.12.2014 de la d-nii Chirilov Iurie si Chirilov Nadejda;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 4052/03.12.2014 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Extrasul de Carte Funciara pentru informare emis de O.C.P.I. Bacau sub nr. 71293/25.09.2018 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 242/28.06.2018 (Anexa nr. 3) adoptata in baza Sentinței Civile nr. 1117/06.11.2017 pronunțata de Tribunalul Bacau - Secția a Il-a civila si de contencios administrativ si fiscal in Dosar 4101/110/2013 ;

-Referatul nr. 10902/23.10.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 10903/23.10.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 10904/23.10.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1743/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1744/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1745/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 40 alin. (2) si ale art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69499 din 02.12.2014 pentru suprafața de 20,97 m.p. teren de la d-nii Chirilov Iurie si Chirilov Nadejda, la d-na Avădănei Maria-Adelina.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietara apartamentului.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la ART. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI