Hotărârea nr. 408/2018

Hotărârea nr. 408 din 29.10.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractele de Concesionare nr. 56171/07.12.2007, nr. 35624/09.05.2008 si nr. 100705/17.11.2009 de la S.C. AICBAC S.A., la dl. Lăcătuşu Tiberiu, căsătorit cu Lăcătuşu Carmen-Geanina.

< / z y/ ff


r-?/.,////// ^Z/vr//(//   /?///7/ry/^zzz/zzv c’v?z//wv

HOTĂRÂREA NR. 408 DIN 29.10,2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 56171/07.12.2007, nr. 35624/09.05.2008 si nr. 100705/17.11.2009 de la S.C. AICBAC S.A., Ia dl. Lăcătușu Tiberiu, căsătorit cu Lăcătușu Carmen-Geanina

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea d-lui Lăcătușu Tiberiu, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 40558/11.10.2018 prin care solicita preluarea contractelor de concesionare nr. 56171/07.12.2007, nr. 35624/09.05.2008 sinr. 100705/17.11.2009 de la S.C. AICBAC S.A.;

-Cererea S.C. AICBAC S.A., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 39670/03.10.2018 prin care solicita predarea contractelor de concesionare nr. 56171/07.12.2007, nr. 35624/09.05.2008 si nr. 100705/17.11.2009 către dl. Lăcătușu Tiberiu;

-Contractele de Concesionare nr. 56171/07.12.2007, nr. 35624/09.05.2008 si nr. 100705/17.11.2009 încheiate intre Municipiul Bacau si S.C. AICBAC S.A.;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1365/01.10.2018 la Biroul Individual Notarial Isache Ștefan;

-Referatul nr. 10899/23.10.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 10900/23.10.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 10901/23.10.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1739/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1740/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1741/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1742/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 laO.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 56171/07.12.2007, nr. 35624/09.05.2008 si nr. 100705/17.11.2009 incheiate pentru suprafața de 168,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. AICBAC S.A., la dl. Lăcătușu Tiberiu, căsătorit cu Lăcătușu Carmen-Geanina.

ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.