Hotărârea nr. 407/2018

Hotărârea nr. 407 din 29.10.2018 de completare a HCL nr. 253/ 2012 prin care s-a aprobat Regulamentul privind condițiile de execuţie a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău şi de intervenţie în caz de avarie la reţelele edilitare.

)/)

(/ / / / J/l

/z/rA/x/Z /z^/fT/w

Z'vzz;/Z/// zZ^..<r/Zr/Z   /7f/s/rrr/sZr//7s ^^frrZZ'

HOTĂRÂREA NR. 407 DIN 29.10.2018 de completare a HCL nr. 253/ 2012 prin care s-a aprobat Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 10225/ 09.10.2018 al Direcției Drumuri Publice, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat prin care se propune completarea HCL nr. 253/ 2012 prin care s-a aprobat Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10743 din 22.10.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 10744 din 22.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1734/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1735/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1736/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1737/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1738/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 253/ 2012 prin care s-a aprobat Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare;

-Prevederile art. 128 (1) lit. ”a” din OUG nr. 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 50 din OG nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 25 lit. ”k” și ”1” din Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, modificată și completată;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit.”d” și alin. (6) lit. ,,a” pct.13 și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se completează punctul 5 - Refacerea terenului din Anexa la HCL nr. 253/ 2012, după cum urmează:

„5.3 Pentru rețelele care se amplaseaza longitudinal fata de axul drumului, este obligatorie refacerea carosabilului pe toata latimea benzii de circulație ce a fost afectata de lucrările de săpătură.

  • 5.4 Pentru rețelele care se amplaseaza transversal fata de axul drumului refacerea străzii se va face astfel: fata de fiecare margine exterioara a șanțului cu inca 0,5 m, in forme geometrice regulate.

  • 5.5 La străzile aflate in perioada de garanție refacerea suprafețelor afectate de lucrările executate la rețelele edilitare se va realiza cu societatea care a asfaltat strada. In situația in care aceasta nu poate executa lucrarea de refacere din cauze obiective si neimputabile, acestea vor fi executate de către Societatea de Servicii Publice Municipale. Daca nici Societatea de Servicii Publice Municipale nu poate executa lucrările de refacere, acestea urmeaza a se executa de către o societate stabilita in acord cu autoritatea locală. ”

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 253/ 2012 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Poliția Locală a Municipiului Bacău.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI