Hotărârea nr. 406/2018

Hotărârea nr. 406 din 29.10.2018 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUSNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUSNEAC SILVIA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 – 5.

< y 1 / ‘ /■/ /'( / /' / f t z

Vt/tA fr//

■■■ -•./ ■*

?z zz-ww/ -7v zvz/ rz/ / Z7z//zz 7/z////z/z < / zzzzrz/z

HOTĂRÂREA NR. 406 DIN 29.10.2018 privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68758 din 11.04.2011 încheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUSNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUSNEAC SILVIA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.10.2018, potrivit art. 3 9 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea D-nei Hlusneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUSNEAC SILVIA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 39461/01.10.2018;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68758/11.04.2011 Încheiat intre Municipiul Bacau si d-na Hlusneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUSNEAC SILVIA;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 10914 din 23.10.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 10915 din 23.10.2018;

-Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 10916 din 23.10.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1730/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1731/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1732/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1733/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 29(1)(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 391(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. «b » si ale art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. « c », alin. (5) lit. « a » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68758/11.04.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Hlusneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUSNEAC SILVIA, cu sediul in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3-5 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3-5, format din 8 incaperi in suprafața totala de 70,57 m.p. si teren in suprafața totala de 25,00 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie pana la data de 21.12.2018.

ART.2 - Contractul de concesionare inceteaza de plin drept in situația in care adjudecarea prin licitație publica pentru vanzarea spațiului cu destinația cabinet medical si a terenului aferent acestuia are loc inainte de expirarea perioadei de 1 an.

ART.3 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68758/11.04.2011, ramau neschimbate.

ARTA - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68758/11.04.2011 incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Hlusneac Silvia, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUSNEAC SILVIA.

ART.5 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART.6 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART.7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fî comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE i5e ȘEDINȚĂ

EN^i^iyCOPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI