Hotărârea nr. 405/2018

Hotărârea nr. 405 din 29.10.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază.

.....î                      . ./i (umbra

HOTĂRÂREA NR. 405 DIN 29.10.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 18719 din 15.10.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 330/29.11.2016;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 18720 din 15.10.2018;

-Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 18721/15.10.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1727/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1728/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1729/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 privind majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 330/29.11.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 privind majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din Municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază;

-Prevederile art. I alin. (1) al O.U.G. nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;

-Prevederile art. 23 din Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 115 alin.(l) lit. “b”, ale art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. "d", lit. "e", alin. (6) lit. "a", punctul 2, alin. 7 lit. "a" și art. 45 (2) lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 și va avea următorul conținut:

Art.l Se aprobă majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 130 lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază, respectiv 1200 lei inclusiv."

Art.2 Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015 și va avea următorul conținut:

Art. 2 Se aprobă acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 130 lei semestrial, pensionarilor din Municipiului Bacău în vederea achiziționării de alimente de bază, în limita fondurilor bugetare disponibile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • a) domiciliul în municipiul Bacău;

  • b) pensionar al sistemului public de pensii conform art. 51 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • c) venituri din pensii de până la 1200 lei brut/lună. "

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 330/29.11.2016.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246/03.12.2015, sunt si rămân in vigoare.

Art. 5 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu semestrul II al anului 2018; Art. 6 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 7 Plotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 8 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal InstituțiecPrdle'ctului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

/>

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              CONTRASEMNEAZĂ

ENULA PRfcoPOĂEĂ 1

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVTDIU POPOVICI /<7