Hotărârea nr. 404/2018

Hotărârea nr. 404 din 29.10.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Parohia Ortodoxă Lazaret, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu tema ”Jertfa Unirii noastre”, ce se va desfăşura în data de 11 noiembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău

j/Jr/rrr/                 ///zzvzrz/^z/z/z/x «^Jzzzytvv

HOTĂRÂREA NR. 404 DIN 29.10.2018

privind asocierea Municipiului Bacău cu Parohia Ortodoxă Lazaret, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu tema „Jertfa Unirii noastre”, ce se va desfășura în data de 11 noiembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 38773/ 24.09.2018 înaintată de Parohia Ortodoxă Lazaret prin care solicită sprijin în vederea organizării unei conferințe cu tema "Jertfa Unirii noastre”, ce se va desfășura în data de 11 noiembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău;

-Referatul nr. 10764/ 22.10.2018 înaintat de Biroul Aprovizionare și IT prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Parohia Ortodoxă Lazaret, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu tema ”Jertfa Unirii noastre”, ce se va desfășura în data de 11 noiembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10765/ 22.10.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cunr. 10766/22.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1720/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1721/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1722/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1723/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « c » și alin. (7) lit. „a” și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Parohia Ortodoxă Lazaret, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu tema Jertfa Unirii noastre”, ce se va desfășură în data de 11 noiembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău.

ART. 2. Contribuția Municipiului Bacău va consta în punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară Bacău în data de 11 noiembrie 2018, începând cu ora 18.00.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Biroului Aprovizionare și IT și Parohiei Ortodoxe Lazaret.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.