Hotărârea nr. 403/2018

Hotărârea nr. 403 din 29.10.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Clinica de diabet și nutriție MiniMed Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, în data de 12.11.2018

HOTĂRÂREA NR. 403 DIN 29.10.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Clinica de diabet și nutriție MiniMed Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, în data de 12.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 41213/18.10.2018 înaintată de Clinica de diabet și nutriție MiniMed Bacău prin care solicită sprijinul pentru realizarea evenimentului organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, în data de 12.11.2018;

-Referatul nr. 10760/ 22.10.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Clinica de diabet și nutriție MiniMed Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, în data de 12.11.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10761/ 22.10.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cunr. 10762/22.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1718/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1719/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 3 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Clinica de diabet și nutriție MiniMed Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, în data de 12.11.2018.

ART. 2. Sc aprobă promovarea evenimentului pe site-ul instituției, utilizarea Siglelor Municipiului Bacău pe materialele de promovare ale evenimentului și afișarea acestora, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clinicii de diabet și nutriție MiniMed Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTEDȚ ȘEDINȚĂ ENULA PRIGOPOAEA