Hotărârea nr. 402/2018

Hotărârea nr. 402 din 29.10.2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare.


HOTĂRÂREA NR. 402 DIN 29.10.2018

pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind organizarea și funcționarea Poliției Locale a Municipiului Bacău, instituție publică de interes local, rezultată prin reorganizarea Poliției Primăriei Municipiului Bacău, începând cu data de 01.02.2011, conform Legii nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 15241/ 19.10.2018 al Directorului Executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău, privind aprobarea proiectului de hotărâre;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 15242/ 19.10.2018 prezentată de Primarul Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 15243/ 19.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1708/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1709/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, 1710/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1711/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1712/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 30 lit a) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 2 din Anexa la H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;

-Prevederile art. 47 alin.(l), art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2), ale art. 115 alin. (1) lit. “b ” și ale art. 117 alin.(l) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit „i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit.”a”, alin. (3) lit.” b” și art. 45 (2) lit „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică Anexa nr. 3 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a Municipiului Bacău la HCL nr. 11/2011, aceasta înlocuindu~se cu Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 11/2011 rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art.4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 402 DIN 29.10.2018

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art 1.  (1) Poliția Locală a Municipiului Bacău, este constituită și funcționează potrivit

prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliției locale, HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, în baza organigramei aprobată prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 230/28.06.2018, precum șî a prevederilor prezentului regulament.

Art 2.  (1) Conform legii, Poliția Locală a Municipiului Bacău este o instituție publică,

înființată în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății publice și private, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii:

 • a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;

 • b) circulația pe drumurile publice;

 • c) disciplina în construcții și afișajul stradal;

 • d) protecția mediului;

 • e) activitatea comercială;

 • f) evidența persoanelor;

 • g) alte domenii stabilite prin lege.

 • (2) Poliția locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporțional ității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminăriL

Art 3. întreaga activitate din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău se desfășoară în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei Executive ale administrației publice locale.

Art 4.  (1) Sediul central Poliției Locale se află în municipiul Bacău, str.LL.Caragiale

nr.2.

Art 5. Poliția Locală a Municipiului Bacău, dispune de patrimoniu și buget propriu, este operator de date cu caracter personal 3338 și este condusă de un Director Executiv care are calitatea de ordonator terțiar de credite și de un Director Executiv Adjunct.

Art 6. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Poliției Locale a Municipiului Bacău se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al municipiului Bacău.

Art 7. Interesele Poliției Locale a Municipiului Bacău în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități jurisdicționale sunt reprezentate de către consilierii juridici al acestei structuri, în condițiile legii.

Art 8. Poliția locală poate încheia cu alte autorități și instituții publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalităților prin care, în limitele competențelor legale ale fiecărei structuri, acestea își oferă sprijin în îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice,

Art 9.   (1) In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, poliția locală cooperează cu unitățile,

respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

CAPITOLUL H

ORGANIZAREA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU

Art 10. (1) Poliția Locală a Municipiului Bacău se organizează și funcționează ca o instituție publică de interes local, având o structură strict ierarhizată, având la bază organigrama și statul de funcții aprobate prin HCL nr. 230/28.06.2018;

 • (2) Conform organigramei și statului de funcții, Poliția Locală a Municipiului Bacău are în componență 173 de funcții din care 149 funcții publice și 24 funcții contractuale și este organizată pe servicii, birouri, compartimente, astfel:

 • 1. Conducerea Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • a. Director Executiv;

 • b. Director Executiv Adjunct;

 • 2.  Serviciu Ordine Publică și Evidența Persoanei;

 • a.  Birou Ordine Publică și Evidența Persoanei;

 • • Compartiment Organizare Misiuni și Control;

 • * Compartiment Sectorizare;

 • b.  Compartiment Intervenții;

 • 3. Birou Siguranță Rutieră;

 • 4. Birou Dispecerat și Administrare Obiective;

 • a. Compartiment Dispecerat, Arme și Muniții;

 • b. Compartiment Arhivă;

 • c. Compartiment Administrare Obiective și Parcări cu Plată;

 • 5. Compartiment Analiză și Proceduri;

 • 6. Serviciu Disciplină în Construcții, Inspecție Comercială și Protecția Mediului;

 • a. Compartiment Disciplină în Construcții;

 • b. Compartiment Afișaj Stradal și Spargeri;

 • c. Compartiment Inspecție Comercială;

 • d. Compartiment Protecția Mediului;

 • 7. Serviciu Financiar, Logistic și Resurse Umane;

 • a.  Compartiment Resurse Umane și Pregătire Profesională;

 • b. Compartiment Financiar Contabilitate;

 • c.  Compartiment Administrativ;

 • d.  Compartiment Achiziții Publice;

 • e.  Compartiment Protecția Muncii și P. S. I.;

 • 8. Compartiment Audit Public Intern;

 • 9. Birou Juridic, Procesare Contravenții si Informare;

 • a. Compartiment Juridic Contencios;

 • b. Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul;

 • c. Compartiment Procesare Contravenții, Cameră Coip Delict;

Art 11. (1) Personalul poliției locale a Municipiului Bacău este compus din:

 • a)  funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local;

 • b)  funcționari publici care ocupă funcții publice generale;

 • c)  personal contractual.

 • (2) Funcțiile publice din poliția locală, inclusiv funcțiile publice specifice de polițist local, în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării, se clasifică după cum urmează:

 • a) clasa I cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 • b) clasa a II-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diploma;

 • c) clasa a IlI-a cuprinde funcțiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

 • (3) Funcționarii publici din poliția locală numiți în fiincțiile publice prevăzute pentru clasele a II-a și a IlI-a pot ocupa numai funcții publice de execuție.

 • (4) Personalul Poliției Locale a Municipiului Bacău intervine și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza municipiului Bacău, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa.

Art 12. (1) După nivelul atribuțiilor, funcționarii publici din cadrul poliției locale a municipiului Bacău, pot fî:

 • a) funcționari publici de conducere;

 • b) funcționari publici de execuție.

(2) Funcționarii publici de conducere din cadrul poliției locale sunt numiți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în una dintre următoarele funcții publice:

 • a)  Director Executiv;

 • b) Director Executiv Adjunct;

 • c)  Șef Serviciu;

 • d)  Șef Birou.

Art 13. (1) între serviciile, birourile și compartimentele Poliției Locale a Municipiului Bacău se stabilesc relații de autoritate, cooperare, coordonare și control.

 • (2) Relațiile ierarhice dintre servicii, birouri, compartimente au la bază structura piramidală a Poliției Locale a Municipiului Bacău și raporturile de subordonare specifice, Directorul Executiv coordonând activitatea Directorului Executiv Adjunct, a șefilor serviciilor și birourilor, compartimente din subordinea nemijlocită, care la rândul lor, au relații de autoritate pe verticală, cu dreptul de a da ordine și dispoziții pe linie de specialitate la subordonați.

 • (3) Relațiile de informare și conlucrare dintre seiviciile, birourile și compartimentele Poliției Locale a Municipiului Bacău se stabilesc în scopul asigurării îndeplinirii misiunilor și sarcinilor.

 • (4) Prin relațiile organizatorice stabilite, fiecare serviciu/birou/compartiment are autoritate funcțională în problemele specifice domeniului său.

 • (5) Serviciile, birourile și compartimentele Poliției Locale a Municipiului Bacău controlează activitatea structurilor subordonate acestora și cu aprobarea Directorului Executiv propun soluții pentru eficientizarea activităților în vederea îndeplinirii în bune condiții a misiunilor și sarcinilor încredințate.

 • (6) Activitatea Poliției Locale a Municipiului Bacău este supusă controlului Primarului Municipiului Bacău și celorlalte organe ale statului, potrivit legii.

 • (7) Organizarea Poliției Locale a Municipiului Bacău este cuprinsă în organigrama aprobată prin hotărâre de Consiliu Local.

Art 14. Pentru îndeplinirea sarcinilor specifice, la nivelul Poliției Locale a Municipiului Bacău sunt constituite comisii, a căror componență, competențe și obiect de activitate sunt reglementate prin decizii și instrucțiuni specifice.

Art 15. Circuitul informațiilor operative și de interes general în cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău se desfășoară, conform prevederilor legale, prin compartimentele cu atribuții pe linie de secretariat, documente clasificate și arhivă, informare, relații publice și cu publicul.

CAPITOLUL III

CONDUCEREA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU

Art 16. Conducerea nemijlocită a Poliției Locale a Municipiului Bacău este exercitată de Directorul Executiv, numit în funcție prin dispoziție a Primarului Municipiului Bacău.

Art 17. (1) Directorul Executiv își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul primarului și are următoarele atribuții:

 • a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;

 • b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

 • c) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

 • d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

 • e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competență;

 • f)  studiază și propune unităților beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice și a sistemelor de alarmare împotriva efracției;

 • g) analizează trimestrial activitatea poliției locale și indicatorii de performanță stabiliți de comisia locală de ordine publică;

 • h) asigură informarea operativă a primarului municipiului Bacău și după caz, a structurii teritoriale corespunzătoare Poliției Române, și Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității poliției locale;

 • i)  reprezintă poliția locală în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

 • j)  asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii;

 • k) propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;

 • l)  asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor și a reclamațiilor cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale;

 • m) organizează și participă la audiențele cu cetățenii;

 • n) întocmește sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenței;

 • o) coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare, de întreținere și de păstrare, în condiții de siguranță, a armamentului și a muniției din dotare;

 • p) urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea și utilizarea corespunzătoare a acestora;

 • q) întreprinde măsuri de aprovizionare și menținere în stare de funcționare a aparaturii de pază și alarmare, radiocomunicații și a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază și ordine;

 • r)  menține legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și propune măsurile necesare pentru creșterea eficienței pazei;

 • s)  analizează contribuția funcționarilor publici din poliția locală la menținerea ordinii și liniștii publice, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;

 • t)  organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală;

 • u) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

 • v) organizează activitățile de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;

 • w) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

(2) în exercitarea atribuțiilor ceri revin, Directorul Executiv emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Art 18. în îndeplinirea atribuțiilor funcționale, Directorul Executiv se consultă și este sprijinit permanent de un Director Executiv Adjunct numit în funcție prin dispoziție a Primarului Municipiului Bacău.

Art 19. (1) Directorul Executiv Adjunct se subordonează nemijlocit Directorului Executiv și direct Primarului Municipiului Bacău având următoarele atribuții specifice:

 • a)    organizează, planifică și controlează activitatea serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din subordine;

 • b)    analizează contribuția efectivelor din seiviciile/birourile subordonate la îndeplinirea indicatorilor de performanță precum și a obiectivelor stabilite;

 • c)    organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către personalul din subordine;

 • d)   organizează și conduce tragerile cu armamentul din dotare cu întreg efectivul cu drept de port-armă;

 • e)    organizează evaluările anuale privind pregătirea profesională, pregătirea fizică și testările pe linie profesională;

 • f)    stabilește reguli și adoptă măsuri pentru funcționarea eficienta a serviciilor din subordine, direcționând întreaga activitate conform principiilor pe baza cărora își îndeplinesc atribuțiile structurile din subordine;

 • g)    asigură ordinea internă și disciplină în rândul personalului din subordine, propunând măsuri de sancționare în cazul nerespectării sau încălcării acestora, potrivit legii;

 • h)    stabilește sarcini și verifică modul de soluționare a reclamațiilor și sesizărilor adresate birourilor din subordine;

 • i)    urmărește modul de echipare a personalului cu uniformă și însemne distinctive de ierarhizare, utilizarea și repartizarea corespunzătoare a acestora;

 • j)    face propuneri pentru întocmirea programului de achiziții cu materialele necesare desfășurării activității serviciilor/bxrourilor din subordine și pentru menținerea în stare de funcționare a aparaturii de pază și alarmare, radio comunicații și a celorlalte amenajări destinate exercitării serviciului de pază și ordine;

 • k)    organizează, urmărește și controlează modul de păstrare, utilizare și întreținere a armamentului, muniției și celorlalte mijloace de intervenție;

 • l)    participă la întocmirea Planului de Ordine și Siguranță Publică a Municipiului Bacău;

 • m)   participă la elaborarea protocoalelor de cooperare cu Poliția, Jandarmeria, serviciile de urgență, asigurând conlucrarea eficientă cu acestea;

 • n)   informează de îndată Directorul Executiv despre evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și a fluenței traficului rutier;

 • o)    constată și cercetează evenimentele produse în activitatea personalului din subordine, prezintă concluzii și soluții pentru rezolvarea situațiilor create;

 • p)    asigură cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor Sistemului de Control Intern Managerial elaborate și aprobate pentru activitățile specifice ale instituției;

 • q)    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative, hotărâri ale consiliului local, prin decizii ale Directorului Executiv sau dispoziții ale primarului municipiului Bacău.

(2) în lipsa Directorului Executiv, prerogativele acestuia vor fi exercitate de către Directorul Executiv Adjunct.

Art20. Directorul Executiv și Directorul Executiv Adjunct, participă la realizarea managementului Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art21. Conducerea Poliției Locale a Municipiului Bacău este exercitată pe baza prevederilor legale, asigurându-se:

 • a)   menținerea unei înalte stări morale și de pregătire a efectivelor;

 • b)   obținerea, analizarea și exploatarea oportună a datelor situației operative din zona de responsabilitate și de la obiectivele din competență;

 • c)   luarea la timp a deciziei asupra executării misiunilor și transmiterea acesteia la subordonați;

 • d)   asigurarea multilaterală a efectivelor și acțiunilor;

 • e)   organizarea și funcționarea continuă a legăturilor;

 • f)   organizarea și menținerea unei cooperări neîntrerupte;

 • g)   controlul și îndrumarea permanentă a subordonaților.

Art22. Activitatea de conducere trebuie să respecte principiile managementului, să realizeze eficient atributele de prevedere, planificare, organizare, comandă, coordonare și control, să utilizeze tehnicile modeme de automatizare și informare, să se caracterizeze prin continuitate și suplețe, inițiativă și curaj.

Art23. (1) Dreptul de a ordona întrebuințarea efectivelor Poliției Locale a Municipiului Bacău, în vederea îndeplinirii misiunilor îl au Directorul Executiv și Directorul Executiv Adjunct.

(2) în situații deosebite, când există pericolul iminent al unor acțiuni ce pot afecta grav ordinea și liniștea publică, precum și în cazul unor calamități sau catastrofe, Directorul Executiv poate dispune, la nevoie, întrebuințarea unor forțe mai mari.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI POLITIEI LOCALE

*                                                                                î

Art24. Serviciu Ordine Publica și Evidența Persoanei reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău având în componență Biroul de Ordine Publică și Evidența Persoanei și Compartimentul Intervenții și este condusă de un Șef Serviciu, subordonat nemijlocit Directorului Executiv Adjunct și răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea și controlul modului de executare a tuturor activităților și misiunilor permanente și temporare de ordine publică, intervenție, confonn competențelor legale în vigoare, având următoarele atribuții specifice:

 • a)      organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice și evidenței persoanelor;

 • b)     asigură îndeplinirea deciziilor luate de Directorul Executiv și Directorul Executiv Adjunct privind executarea atribuțiilor și misiunilor specifice, în condițiile legii;

 • c)      asigură elaborarea și transmiterea operativă a ordinelor, dispozițiilor și urmărește îndeplinirea acestora;

 • d)     coordonează întocmirea planurilor de măsuri / acțiune, elaborarea dispozițiilor de acțiune de către birourile din subordine si urmărește executarea lor la termenele stabilite;

 • e)     asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menținerea ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor precum și activitatea de evidență a persoanelor;

 • f)     ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • g)     asigură cunoașterea și respectarea întocmai de către personal din subordine, a prevederiloi' legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • h)     asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • i)     informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și menținere a ordinii publice și ține evidența acestora;

 • j)      analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • k)     întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • l)      participă, alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Bacău;

 • m)     participă, alături de conducerea poliției locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii de căiți de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • n)     întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă Directorului Executiv Adjunct al poliției locale;

 • o)     asigură instruirea polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență.

 • p)      informează conducerea instituției despre situațiile de interes operativ,

(O

evenimentele deosebite, misiunile executate și rezultatele obținute, precum și despre modul în care sunt îndeplinite prevederile ordinelor și dispozițiilor emise;

 • q)     păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • r)      îndeplinește și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art 25. Biroul Ordine Publică și Evidența Persoanei reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău, având în componență Compartimentul Sectorizare și Compartimentul Organizare Misiuni și Control, condusă de un Șef Birou, subordonată nemijlocit Șefului Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei, care răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea și controlul modului de executare a tuturor activităților și misiunilor permanente și temporare de ordine publică și evidența persoanei, conform competențelor legale în vigoare și are următoarele atribuții:

 • a)     organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din cadrul Biroului Ordine Publică si Evidenta Persoanei:

1                        J                                *

 • b)     asigură îndeplinirea deciziilor luate de Șeful Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei privind executarea atribuțiilor și misiunilor specifice, în condițiile legii;

 • c)     asigură elaborarea și transmiterea operativă a ordinelor, dispozițiilor și urmărește îndeplinirea acestora;

 • d)     întocmește planurile de masuri/acțiune și urmărește executarea lor la termenele stabilite;

 • e)     întocmește Planul Lunar de Activitate cu acțiuni specifice și punctuale ale biroului;

 • f)     cunoaște prevederile legale care reglementează activitatea de siguranță publică, prevederile Planului Unic de Siguranță Publică, prevederile fișei postului, notelor interne, dispozițiilor primarului și precizările șefilor ierarhici;

 • g)     planifică sectoarele și itinerariile de deplasare a patrulelor, precum și misiunile acestora, conform Planului Unic de Siguranță Publică, executând misiuni în cooperare cu Poliția Româna și Jandarmeria Română;

 • h)     asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea biroului;

 • i)      efectuează pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • j)      asigură și răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea biroului;

 • k)     ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • l)      gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • m)    informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea biroului și ține evidența acestora;

 • n)     verifică, analizează și repartizează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului Bacău, legate de problemele specifice biroului;

 • o)     ia măsuri de organizare, planificare și control a activității desfășurate de efectivele din subordine;

 • p)     evaluează zilnic stadiul îndeplinirii misiunilor și sarcinilor încredințate, adoptând măsurile ce se impun pentru eficientizarea activității;

 • q)     prezintă zilnic Șefului Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei, sinteza activităților desfășurate în ziua precedentă;

 • r)      analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • s)     desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • t)      participă la ședințele de analiză și instruire conduse de Șeful Serviciului Ordine Publică și Evidența Persoanei;

 • u)     întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și activități desfășurate și o prezintă Șefului Sexviciului;

 • v)     păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • w)     îndeplinește și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art26. Polițiștii locali din cadrai Compartimentelor Sectorizare și Intervenții în domeniul ordinii și liniștii publice precum și evidența persoanei, desfășoară următoarele activități:

 • a)     acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al municipiului Bacău pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

 • b)     desfășoară activități de menținere a ordinii publice în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrațiv-teritori ale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • c)     acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților

 • d)      legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e)     asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • f)     participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • g)     execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează municipiul Bacău, pentru persoanele care locuiesc pe raza municipiului Bacău;

 • h)     participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • i)     cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

 • j)      asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • k)     acordă, pe teritoriul municipiului Bacău, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

 • l)      intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

 • m)    acționează, în condițiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • n)     participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • o)     cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autoritățile administrației publice centrale și locale competente, cu respectarea prevederilor legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

 • p)     constată contravențiile date în competență și aplică sancțiunile, potrivit legii;

 • q)     face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;

 • r)     în cazul infracțiunilor flagrante, personalul poliției locale procedează conform dispozițiilor art. 293 din Legea nr, 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.

 • s)     conduc la sediul poliției locale/structurii Poliției Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

 • t)      verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului Bacău, legate de problemele specifice compartimentului.

 • u)     păstrează secretul profesional și dau dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • v)     îndeplinesc și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite,

Art 27. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Organizare Misiuni și Control, față de atribuțiile prevăzute la art. 26, desfășoară și următoarele activități:

 • a)     întocmesc la sfârșitul fiecărei luni propunerea de planificare pe luna următoare, cu respectarea noimei lunare de muncă, pe care o prezintă în vederea analizării și aprobării Șefului Biroului Ordine Publică și Evidența Persoanei;

 • b)      verifică ținuta și starea psihofizică a polițiștilor locali la intrare/pe timpul/la ieșire din serviciu, iar în cazul în care constată nereguli, ia măsuri de atenționare/avertizare și întocmește un raport ce va fi înaintat spre analiză șefului de birou;

 • c)     supraveghează activitatea polițiștilor locali, de ridicare/predare a armamentului din dotare si muniției aferente de la ofițerul de serviciu;

 • d)     verifică dacă polițiștii locali au asupra lor dotările necesare (armamentul din dotare, muniția aferentă, baston de cauciuc, spray lacrimogen, stație emisie-recepție, cătușe, carnetul postului, carnet procese-verbale de sancționare contravențională, carnet cu invitații, p-v de confiscare, de distrugere etc.);

 • e)     efectuează instructajul polițiștilor locali cu principalele repere ale activităților ce urmează a fi desfășurate de aceștia în schimbul respectiv;

 • f)      verifică modul de implicare a polițiștilor locali în executarea și realizarea atribuțiilor de serviciu;

 • g)     acordă sprijin polițiștilor locali în rezolvarea sesizărilor primite (atât la sesizările scrise cât și la cele telefonice, primite de la Ofițerul de Serviciu sau cetățeni, cât și la autosesizări);

 • h)     raportează de îndată ofițerului de serviciu și șefului de birou evenimentele produse pe timpul executării atribuțiilor de serviciu și gestionează situațiile până la sosirea organelor abilitate (asigurarea locului, conservarea urmelor, împrejmuirea, îndepărtarea persoanelor, etc.);

 • i)      execută serviciul de patrulare alături de ceilalți polițiști locali, pe traseele și variantele de patrulare repartizate de către Șeful Biroului Ordine Publică și Evidența Persoanei;

 • j)      analizează activitatea polițiștilor locali (pe baza rapoartelor) desfășurată în schimbul respectiv și ia măsuri de îndrumare, îndreptare și corectare a celor care au o activitate slabă în serviciul desfășurat;

 • k)     întocmește un raport cu activitățile desfășurate și constatările făcute, pe care îl prezintă șefului de birou, în vederea analizării și dispunerii de măsuri.

Art28. (1) Biroul de Siguranță Rutieră reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău, condusă de un Șef Birou, subordonată nemijlocit Directorului Executiv Adjunct, care răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea și controlul modului de executare a tuturor activităților și misiunilor permanente și temporare de siguranță rutieră, conform competențelor legale în vigoare, având următoarele atribuții specifice:

 • a)     organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b)     stabilește, în colaborare cu Șeful Biroului Rutier, din cadrul Poliției Române, itinerarele de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

 • c)     întocmește planurile de măsuri / acțiune și urmărește executarea lor Ia termenele stabilite;

 • d)     asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competență, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu Șeful Biroului Rutier, din cadrul Poliției Române;

 • e)     coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române sau de către administratorul drumului public;

 • f)      efectuează pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • g)     propune șefului biroului rutier, din cadrul Poliției Române, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

 • h)     asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislației rutiere;

 • i)      asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență și periodic instruiește personalul din subordine cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de

poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanților la trafic;

 • j)      ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuțiilor ce le revin polițiștii locali care execută activități în domeniul circulației pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, confonm prevederilor legale;

 • k)     ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine și monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

 • l)      organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

 • m)    analizează lunar activitatea desfășurată de personalul din subordine în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • n)     ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare;

 • o)     întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă Directorului Executiv Adjunct;

 • p)     păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • q)     îndeplinește și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art 29. în exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali care desfășoară activități în domeniul circulației pe drumurile publice sunt obligați:

 • a) să poarte peste uniforma specifică, în funcție de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema "POLIȚIA LOCALA

 • b) să poarte caschetă cu coafa albă;

 • c)  să efectueze semnalele adresate participanților la trafic, potrivit dispozițiilor legale care reglementează circulația pe drumurile publice.

Art 30. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul siguranței rutiere au următoarele atribuții:

 • a)     asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • b)     verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • c)     participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • d)     participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • e)     sprijină unitațile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • f)      acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • g)     asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • h)     constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • i)     constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maxima admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • j)     constată contravenții și aplica sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • k)     constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezex-vate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • l)     aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziuniloradministrativ-teritoriale;

 • m)    cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

 • n)     păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • o)     îndeplinește și alte atribuții confoim fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite;

Art 31. Biroul Dispecerat și Administrare Obiective reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău având în componență Compartimentul Dispecerat, Arme și Muniții, Compartimentul Arhivă și Compartimentul Administrare Obiective și Parcări cu Plată și este condusă de un Șef Birou, subordonat nemijlocit Directorului Executiv Adjunct, care răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea și controlul modului de executare a tuturor activităților desfășurate la nivelul biroului, conform competențelor legale în vigoare, având următoarele atribuții specifice:

 • a)     organizează, planifică, conduce și controlează întreaga activitate din cadrul biroului;

 • b)     răspunde, controlează și coordonează activitatea întregului personal al instituției, cu drept de a purta și folosi armele din dotare, din punct de vedere al respectării prevederilor legale privind folosirea și mânuirea armamentului din dotare;

 • c)     controlează și coordonează activitatea gestionarului - armurier, precum și a ofițerilor de serviciu, în ceea ce privește păstrarea, portul și mânuirea armamentului și mijloacelor cu acțiune iritant - lacrimogenă;

 • d)     asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către polițiștii locali a prevederilor legale ce reglementează domeniul de activitate privind folosirea și mânuirea armamentului;

 • e)     ține evidența armamentului, muniției și mjloacelor cu acține iritant -lacrimogenă din dotarea instituției;

 • f)      efectuează inspecția tehnică periodică a armelor, în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a condițiilor tehnice de siguranță în utilizare, iar în caz de constatare a unor defecțiuni la armament sau muniție, întreprinde măsuri de remediere sau, în caz contrar, întocmește raport pentru ca acestea să fie transportate la armurieri autorizați sa efectueze reparații, conform Legii nr. 295/2004 actualizată, privind regimul armelor și munițiilor;

 • g)     verifică modul în care se completează registrele de predare-primire (a serviciului, cheilor de la birouri, alarmărilor, armamentului și muniției, echipamentului de intervenție, evenimente, comunicări, etc.);

 • h)     asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea biroului;

 • i)      efectuează pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • j)      stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea biroului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • k)     gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • l)     informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

 • m)    analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • n)     desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îî revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • o)     întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă Directorului Executiv Adjunct.

 • p)     păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • q)     îndeplinește și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art 32. Compartimentul Dispecerat, Arme și Muniții reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău, subordonată nemijlocit Șefului Biroului Dispecerat și Administrare Obiective, având următoarele atribuții specifice:

 • a)       asigură accesul persoanelor în instituție potrivit prevederilor legale și procedurilor interne;

 • b)       veghează permanent ca în incinta instituției (curte și clădire) să se mențină ordinea și curățenia;

 • c)      cunosc prevederile planului de alarmare și modul de funcționare a sistemului tehnic de alarmare;

 • d)       verifică zilnic, integritatea și sigiliul încăperilor, inclusiv al camerelor speciale în care sunt depozitate muniția și armamentul;

 • e)       asigură păstrarea, depozitarea, manipularea și securitatea armamentului, muniției și mijloacelor cu acțiune iritant - lacrimogenă, în încăperea special amenajată în conformitate cu normele tehnice și legale în vigoare;

 • f)       asigură distribuirea armamentului, muniției și a altor elemente specifice, din dotare, către personalul Poliției Locale, pe baza tichetelor instituite în acest scop, conform normelor legale în materie și procedurii instituite la nivelul Poliției Locale;

 • g)       pe linie de armament, ofițerii de serviciu sunt coordonați, controlați și verificați de către responsabilul special pe linie de armament și muniție, numit prin decizie de către Șeful Poliției Locale;

 • h)      consemnează în registrul specific evenimentele petrecute în timpul serviciului;

 • i)       cunosc în permanență capacitatea operativă a Poliției Locale a Municipiului Bacău, efectivele de polițiști locali și personal cu atribuții de pază, aflați în misiune sau în obiective și a mijloacelor tehnice angajate în diferite acțiuni;

 • j)        asigură dirijarea echipajelor și patrulelor la locurile în care s-au produs anumite evenimente de competența Poliției Locale;

 • k)      primesc rapoarte de îndeplinire a misiunilor și alertează, echipajul de intervenție operativă pentru sprijinirea patrulelor aflate în dificultate;

 • l)       asigură menținerea legăturii permanente cu serviciile operative aflate pe teren;

 • m)      analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • n)      înregistrează și raportează șefului de birou evenimentele deosebite transmise de cetățeni sau luate la cunoștință prin orice alt mod și ia primele măsuri de intervenție în cazuri urgente;

 • o)       acționează în vederea aplicării măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofa, incendii de mari proporții sau alte situații de acest gen;

 • p)      urmăresc buna funcționare a mijloacelor tehnice din dotare și a aparaturii de monitorizare luând măsuri de anunțare pentru remedierea defecțiunilor apărute;

 • q)      personalul autorizat din cadrul compartimentului accesează, în condițiile legii, bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne;

 • r)        păstrează secretul profesional și dau dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • s)        îndeplinesc și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art33. Compatimentul Arhivă reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău având următoarele atribuții specific:

 • a)      inițiază și organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului arhivistic, în cadrul instituției;

 • b)      asigură legătura cu Arhivele Naționale, în vederea verificării și confirmării nomenclatorului arhivistic, urmărește modul de aplicare a acestuia la constituirea dosarelor;

 • c)      verifică și preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;

 • d)      întocmește inventare pentru documentele fără evidență, aflate în depozit;

 • e)       asigură evidenta tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidență curentă;

 • f)      Șeful Compartimentului Arhivă este secretarul comisiei de selecționare și în această calitate, convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate și care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare;

 • g)       asigură predarea integrală a arhivei selecționate la unitățile de recuperare;

 • h)      pune la dispoziție, pe bază de semnătură și ține evidența documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat;

 • i)       organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale, menține ordinea și asigură curățenia în depozitul de arhivă;

 • j)       informează conducerea unității și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;

 • k)      pune la dispoziția delegatului Arhivelor Naționale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori.

Alt 34. Compartimentul Administrare Obiective și Parcări cu Plată reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău, condusă de un Șef Formație Pază, subordonat nemijlocit Șefului Biroului Dispecerat și Administrare Obiective, care răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea și controlul modului de executare a tuturor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, conform competențelor legale în vigoare având următoarele atribuții specifice:

 • a)       organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine, conform atribuțiilor prevăzute de lege;

 • b)      asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • c)       efectuează pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d)       stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • e)       gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • f)       informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compaitimentului și ține evidența acestora;

 • g)      analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • h)      desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • i)        întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă ȘefuLui Biroului.

 • j)        păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, infoimațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • k)       îndeplinește și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art 35. Personalul contractual din cadrul Compartimentului Administrare Obiective și Parcări cu Plată desfășoară următoarele activități:

 • a)       asigură paza obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Bacău, conform planurilor de pază;

 • b)      verifică, în timpul serviciului, locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

 • c)       cunosc prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planurile de pază;

 • d)      supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

 • e)       nu părăsește postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului;

 • f)       verifică obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care ai* putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;

 • g)       în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliției Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

 • h)      face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale.

 • i)       administrează parcările publice cu plată din Municipiul Bacău;

 • j)        păstrează secretul profesional și dau dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • k)       îndeplinesc și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art 36. Compartimentul Analiză și Proceduri reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău, subordonată nemijlocit Directorului Executiv Adjunct, care asigură centralizarea datelor și informațiilor rezultatelor din activitatea curentă a tuturor structurilor Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art 37. In exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Analiză și Proceduri desfășoară următoarele activități:

 • a)       colectează datele și informațiile rezultate din activitatea tuturor structurilor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • b)       centralizează și evaluează pemianent, în timp real, datele și informațiile rezultate din activitatea tuturor serviciilor/birourilor/compartimentelor Poliției Locale a Municipiului Bacău, evaluează principalele tendințe de evoluție a problematicii din competență și elaborează, pe această bază, documente de planificare și informare;

 • c)       elaborează și prezintă sinteza activităților desfășurate de către fiecare serviciu/birou sau compartiment, la solicitarea acestora;

 • d)       implementează în bazele de date ale Poliției Locale elementele stabilite prin programele de aplicație specifice (destinate rezolvării unor probleme concrete și specifice, producerii unor rapoarte specifice, necesare rezolvării cerințelor celorlalte birouri sau compartimente);

 • e)       asigură funcționarea în condiții optime a sistemului informatic specific compartimentului;

 • f)       gestionează resursele informaționale centralizate necesare luării deciziilor de către conducerea instituției (informații și date statistice centralizate, rapoarte);

 • g)       emit cardurile-legitimație pentru locurile gratuite de parcare, pentru persoanele cu handicap, conform Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • h)       gestionează baza de date foto a instituției, în conformitate cu cerințele stabilite de conducerea instituției, ia măsurile de securitate a acesteia periodic, după regulile stabilite în acest domeniu;

 • i)       asigură respectarea prevederilor legale privind protecția tuturor informațiilor, a datelor ce sunt prelucrate în cadrul instituției și reglementarea dreptului de acces la acestea;

 • j)          păstrează secretul profesional și discreția profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției;

 • k)         îndeplinesc și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art 38. Serviciul Disciplină în Construcții, Inspecție Comercială și Protecția Mediului reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău având în componență Compartimentul Disciplină în Construcții, Compartimentul Afișaj Stradal și Spargeri, Compartimentul Inspecție Comercială și Compartimentul Protecția Mediului și este condusă de un Șef Serviciu, subordonat nemijlocit Directorului Executiv, care răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea și controlul modului de executare a tuturor activităților și misiunilor permanente și temporare de disciplină în construcții, inspecție comercială și protecție a mediului, conform competențelor legale în vigoare, având următoarele atribuții specifice:

 • a)       organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții pe linie de disciplină în construcții, inspecție comercială și protecția mediului;

 • b)      asigură îndeplinirea deciziilor luate de Directorul Executiv privind executarea atribuțiilor și misiunilor specifice, în condițiile legii;

 • c)       asigură elaborarea și transmiterea operativă a ordinelor, dispozițiilor și urmărește îndeplinirea acestora;

 • d)      coordonează întocmirea planurilor de măsuri / acțiune, elaborarea dispozițiilor de acțiune de către birourile din subordine și urmărește executarea lor la termenele stabilite;

 • e)       asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea serviciului;

 • f)       ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • g)       asigură cunoașterea și respectarea întocmai de către întregul personal din subordine a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • h)       asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • i)       informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea serviciului și ține evidența acestora;

 • j)       analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • k)      întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • l)       participă, în calitate de reprezentant al administrației publice locale, în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor;

 • m)      întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă Directorului Executiv al poliției locale;

 • n)      informează conducerea Poliției Locale a Municipiului Bacău despre situațiile de interes operativ, evenimentele deosebite, misiunile executate și rezultatele obținute, precum și despre modul în care sunt îndeplinite prevederile ordinelor și dispozițiilor emise;

 • o)       păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • p)       îndeplinește și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art39. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții din cadrul Compartimentul Disciplină în Construcții, desfășoară următoarele activități:

 • a)     efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b)     efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • c)     verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj'Zreclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • d)     participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă Ia aceste operațiuni specifice;

 • e)      constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, primarului municipiului Bacău sau persoanei împuternicite de acesta.

 • f)      verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

 • g)     verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

 • h)     participă, conform Hotărârii nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de reprezentant al administrației publice locale, in comisiile de recepție a terminarea lucrilor;

 • i)      colaborează, pe linia respectării legislației privind disciplina în construcții, cu alte instituții: Inspectoratul de Stat în Construcții Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Direcția Județeană de Statistică Bacău, etc;

 • j)      aduc la îndeplinire, în termen și în mod corect, sarcinile încredințate de către șefii ierarhici, cu respectarea legii;

 • k)     păstrează secretul profesional și dau dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • l)      îndeplinește și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art40. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții din cadrul Compartimentului Afișaj Stradal și Spargeri, desfășoară următoarele activități:

 • a)     efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • b)     efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate Iară autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • c)     constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, primarului municipiului Bacău sau persoanei împuternicite de acesta.

 • d)     verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afîșaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • e)     verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

 • f)      verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

 • g)     colaborează, pe linia respectării legislației privind executarea lucrărilor efectuate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie Ia rețelele edilitare, cu Municipiul Bacău și cu furnizorii de utilități din municipiul Bacău: S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., S.C. Theimoenergy Group S.A. Bacău, S.C. Delgaz Grid S.A. Bacău, etc.

 • h)     participă, conform Dispoziției Primarului Municipiului Bacău, în comisia în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor și a recepției finale a lucrărilor efectuate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare;

 • i)      aduc la îndeplinire, în termen și în mod corect, sarcinile încredințate de către șefii ierarhici, cu respectarea legii;

 • j)      păstrează secretul profesional și dau dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției.

 • k)     îndeplinește și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art41. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale din cadrul Compartimentului Inspecție Comercială desfășoară următoarele activități:

 • a)     acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • b)     verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • c)     verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d)     verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • e)     verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • f)      verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • g)     identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • h)     verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • i)      cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • j)      verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • k)     verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de producție, comerț sau prestări de servicii desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • l)      constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale;

 • m)     verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

 • n)     colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare și de protecție a consumatorilor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • o)     aduc la îndeplinire, în termen și în mod corect, sarcinile încredințate de către șefii direct ierarhici, cu respectarea legii;

 • p)     păstrează secretul profesional și dau dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • q)     îndeplinește și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art42. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului din cadrul Compartimentului Protecția Mediului desfășoară următoarele activități:

 • a)     controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • b)     supraveghează depozitele de deșeuri aflate în municipiul Bacău, pentru prevenirea declanșării unor incendii, cu consecințe negative pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale;

 • c)     sesizează autoritățile și instituțiile publice competente, cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • d)     participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • e)     identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • f)      verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • g)     verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • h)     verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • i)      verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • j)      verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • k)     constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite îh sarcina autorităților administrației publice locale.

 • l)      aduc la îndeplinire, în termen și în mod corect, sarcinile încredințate de către șefii direct ierarhici, cu respectarea legii;

 • m)    păstrează secretul profesional și dau dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • n)     îndeplinește și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite;

Art 43. Serviciul Financiar, Logistic și Resurse Umane reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău având în componență: Compartimentul Financiar Contabilitate, Compartimentul Administrativ, Compartimentul Achiziții Publice, Compartimentul Protecția Muncii și P.S.I. și Compartimentul de Resurse Umane și Pregătire Profesională, condusă de Șeful Serviciului, subordonat nemijlocit Directorului Executiv, care răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea și controlul modului de executare a tuturor activităților desfășurate la nivelul serviciului, conform competențelor legale în vigoare, având următoarele atribuții specifice:

 • a)     organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din cadrul serviciului, cu atribuții pe linie financiar-contabilă și de management resurse umane;

 • b)     analizează și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Bacău pentru activitatea finanțată din bugetul local și pentru activitatea autofinanțată;

 • c)     urmărește respectarea destinației pentru care au fost alocate fondurile publice și modul în care sunt folosite;

 • d)     urmărește modul de executare a bugetului de cheltuieli asigurate din bugetul local și bugetul din venituri proprii și propune luarea de măsuri pentru respectarea disciplinei financiare;

 • e)     urmărește permament realizarea în bune condiții a indicatoriloi' financiari pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Primăria Municipiului Bacău;

 • f)     urmărește folosirea eficienă a bunurilor materiale și a mijloacelor financiare, prevenirea cheltuielilor care nu sunt oportune, necesare și economicoase;

 • g)     întreprinde măsuri corecte și eficiente pentru păstrarea integrității patrimoniului Poliției Locale a Municipiului Bacău și recuperarea operativă a pagubelor materiale și a altor debite;

 • h)     verifică întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative și contabile, precum și gestionarea, folosirea, circulația și evidența formularelor cu regim special;

 • i)      avizează toate documentele financiar-contabilc elaborate;

 • j)      urmărește organizarea și acordarea vizei de C.F.P. în condițiile legii;

 • k)     colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, realizând comunicările privind funcțiile publice vacante și modificările intervenite în datele personale ale funcționarilor publici ai Poliției Locale Bacău;

 • l)      monitorizează modul de aplicare a procedurilor formalizate în desfășurarea activităților pe linie de resurse umane;

 • m)    analizează indicatorii de personal din toate structurile și consiliază conducerea instituției în luarea unor hotărâri legale privind încadrarea, promovarea, retrogradarea din funcții, amânarea, angajarea personalului contractual sau desfacerea contractelor de muncă;

 • n)     coordonează elaborarea “Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale a Municipiului Bacău”, în colaborare cu celelalte servicii și birouri;

 • o)     coordonează elaborarea organigramei Poliției Locale a Municipiului Bacău și o prezintă conducerii Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • p)     analizează și evaluează propuneri de modificări structurale, de redistribuire a unor posturi, potrivit competențelor și elaborează proiecte ale organigramelor, statelor de organizare și le înaintează spre aprobare;

 • q)     urmărește aplicarea normelor legale cu privire Ia selecționarea, verificarea, cunoașterea și promovarea personalului;

 • r)      prezintă documente și materiale de informare - sinteze, rapoarte, bilanțuri, situații - privind activitatea financiar contabilă și de resurse umane, conducerii Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • s)      asigură îndeplinirea deciziilor luate de Directorul Executiv și Directorul Executiv Adjunct privind executarea atribuțiilor și misiunilor specifice, în condițiile legii;

 • t)      asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea serviciului;

 • u)     asigură cunoașterea și respectarea întocmai de către întregul personal din subordine a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • v)     asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • w)    informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea serviciului și urmărește rezolvarea acestora;

 • x)     analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • y)     întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • z) informează conducerea Poliției Locale a Municipiului Bacău despre situațiile, evenimentele deosebite, misiunile executate și rezultatele obținute, precum și despre modul în care sunt îndeplinite prevederile ordinelor și dispozițiilor emise;

aa) păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștința în exercitarea funcției;

bb) îndeplinește și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite.

Art44. Personalul cu atribuții în domeniul financiar - contabil din cadrai Compartimentului Financiar Contabilitate au următoarele atribuții generale:

 • a)     ține evidența contabilă sintetică și analitică în cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și asigură înregistrarea corectă și la zi a evidenței mijloacelor financiare;

 • b)     urmărește modul de executare a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat;

 • c)     ține evidența contabilă privind cheltuielile și plățile salariale, materiale și investițiile;

 • d)     calculează drepturile și obligațiile de plată ale angajaților; întocmește statele de plată pentru salarii, pentru drepturi materiale și pentru comisiile de concurs;

 • e)     întocmește și depune lunar la Administrația Financiară declarația 112 privind evidența nominală a asiguraților și obligațiile de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, semestrial și anual situațiile solicitate precum și declarația 205 anuală;

 • f)      achitarea drepturilor bănești pentru personal și întocmirea borderourilor, mandatelor poștale și ordinelor de plată pentru salarii și pentru reținerea ratelor aferente popririlor înființate, a pensiilor de întreținere și depunerea la poștă în vederea expedierii;

 • g)     întocmește documentele justificative și contabile, precum și formularele cu regim special, potrivit dispozițiilor legale;

 • h)     exercită controlul financiar preventiv asupra operațiilor și obligațiilor patrimoniale de orice fel ale unității;

 • i)      analizarea legalității și necesității acțiunilor și operațiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli și corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificației bugetare;

 • j)      înregistrarea cantitativ și valoric a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în registrele prevăzute de lege;

 • k)     ridică numerarul din parcările cu plată de pe raza municipiului Bacău, aflat în administrarea Poliției Locale Bacău și depune sumele în conturile Poliției Locale Bacău deschise la Trezoreria Municipiului Bcaău;

 • l)      ținerea evidenței contabile privind încasările din parcările cu plată de pe raza municipiului Bacău, aflate în administrarea Poliției Locale Bacău;

 • m)    întocmirea documentelor justificative și contabile, precum și a formularelor cu regim special, potrivit dispozițiilor legale;

 • n)     valorificarea rezultatelor inventarierii și întocmirea formelor legale privind casarea și decasarea bunurilor;

 • o)     păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • p)     îndeplinesc și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite;

Art 45. Personalul din cadrul Compartimentului Administrativ este subordonat nemijlocit Șefului Serviciului Financiar, Logistic și Resurse Umane și are următoarele atribuții generale:

 • a)     realizarea fluxului documentelor către/de la Primărie, Trezorerie, Tribunal și alte instituții cu care exista relații de colaborare;

 • b)     recepționează materialele, obiectele de inventar și mijloacele fixe achiziționate și le dă în consum/folosință/administrare și înregistrează în gestiune documentele specific acestor operațiuni;

 • c)     administrează și gestionează patrimoniul încredințat în vederea întreținerii în bune condiții a spațiilor, a instalațiilor aferente și a dotărilor acestora;

 • d)      gestionează și întreține parcul auto al instituției;

 • e)     păstrarea în magazia instituției a stocurilor de materiale consumabile și obiecte de inventar și cunoașterea și evidența stocurilor;

 • f)     înregistrarea în gestiune a documentelor privind recepția materialelor, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe achiziționate, precum și darea acestora în consum/folosință/administrare;

 • g)     realizarea și urmărirea realizării lucrărilor de întreținere și curățenie, a materialele utilizate pentru executarea lucrărilor de reparații;

 • h)     întocmirea necesarului pentru materiale, materiale de curățenie și obiecte de inventar, atunci când acest lucru se impune, și asigurarea condițiilor materiale necesare desfășurării activității celorlalte compartimente/birouri/servicii;

 • i)      asigurarea evidenței gestionării bunurilor achiziționate conform legilor în vigoare;

 • j)      face propuneri privind scoaterea din evidențe și casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe cu durată normală de funcționare expirată;

 • k)     păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • l)      îndeplinesc și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite;

Art46. (1) Compartimentul Resurse Umane și Pregătire Profesională reprezintă entitatea specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău, subordonată nemijlocit Șefului Serviciului Financiar, Logistic și Resurse Umane, care desfășoară activități privind recrutarea, încadrarea, promovarea și gestionarea personalului, respectiv punerea în aplicare a prevederilor legale privind acordarea drepturilor personalului instituției, precum și aplicarea prevederilor legale în domeniul formării profesionale a personalului din Poliția Locală a Municipiului Bacău, având următoarele obiective:

 • a) de a respecta prevederile legale în selecționarea, încadrarea, promovarea personalului instituției;

 • b) de a optimiza și eficientiza entitățile organizatorice ale Poliției Locale a Municipiului Bacău pentru a asigurarea concordanței cu atribuțiile acestora;

 • c) de a perfecționa pregătirea profesională inițială și continuă a personalului instituției;

 • (2) Compartimentul Resurse Umane și Pregătire Profesională are competență generală la nivelul Poliției Locale a Municipiului Bacău, potrivit domeniului său de activitate și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) întocmește și actualizează dosarele profesionale ale funcționarilor publici, urmărind existența documentelor privind numirea în funcție, atestarea studiilor, evaluarea activității, avansările în funcții și grade profesionale; respectiv gestionează dosarele profesionale în condiții de legalitate și confidențialitate;

 • b) actualizează în portalul de management al A.N.F.P. datele privind funcțiile publice și funcționarii publici, efectuând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcției, clasei, gradului profesional, schimbarea gradației, sancțiunile aplicate funcționarilor publici, radierea sancțiunilor, etc.;

 • c) actualizează datele referitoare la personalul contractual în registrul de evidență a salariaților REVISAL și datele referitoare la funcționarii publici în Registrul de evidență al funcționarilor publici, respectiv formularul M500;

 • d) întocmește documentele aferente concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice sau contractuale, corespunzătoare posturilor vacante prevăzute în statul de funcții, solicitând avizele corespunzătoare Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

 • e) răspunde de organizarea și desfășurarea concursurilor, de constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, verificând îndeplinirea de către candidați a condițiilor prevăzute de lege;

 • f) elaborează împreună cu șefii de birou/serviciu programul de stagiu pentru funcționarii publici debutanți și monitorizează activitatea acestora;

 • g) monitorizează procesul de întocmire și actualizare a fișelor de post pentru personalul angajat și pentru posturile vacante;

 • h) organizează examen pentru promovarea funcționarilor publici pe categorii de funcții, promovare în clasă și în grade profesionale;

 • i) elaborează documente privind încadrarea/numirea în funcția publică, promovarea, sancționarea, modificarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, definitivarea în funcție, etc., pentru personalul instituției;

 • j) întocmește documentele specifice angajării - propuneri de numire, referate de numire în funcția public ă/încadrare pentru personalul contractual/transfer, decizii de numire în funcția publică/încadrare pentru personalul contractual/transfer, etc;

 • k) întocmește legitimații pentru funcționarii publici, salariații personal contractual precum și alte documente necesare evidențelor de personal și urmărește recuperarea legitimațiilor la plecarea din instituție a salariaților;

 • l) gestionează declarațiile de avere, de interese și asigură completarea Registrului declarațiilor de avere, de interese, potrivit legii;

 • m) colaborează cu MDRAP precum și cu alte instituții centrale sau organisme neguvemamentale pentru elaborarea și definitivarea programelor de perfecționare profesională a funcționarilor publici din cadrul poliției locale;

 • n) soluționează sesizările/petițiile/reclamațiile repartizate de conducerea instituției, în termenul prevăzut de lege;

 • o) întocmește "Planul anual de perfecționare profesională”;

 • p) elaborează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • q) monitorizează și gestionează sistemul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual și acordă sprijin de specialitate compartimentelor în acest sens;

 • r) întocmește și actualizează, ori de câte ori este nevoie indexări, majorări salariate, modificarea sporurilor de vechime, reîncadrări, alte asemenea operațiuni, precum și statul de funcții al instituției;

 • s) verifică pontajele lunar, introduce în programul informatic datele din fișele de pontaj pentru calculul salarului brut; întocmește lunar, trimestrial și anual rapoartele statistice privind numărul de personal și fondul de salarii realizate de Poliția Locală Bacău;

 • t) colaborează cu, comisia paritară și comisia de disciplină în vederea soluționării problemelor legate de drepturile și obligațiile funcționarilor publici și ale personalului contractual;

Art47. Compartimentul Resurse Umane și Pregătire Profesională pe domeniul de formare profesională are ca obiective organizarea, coordonarea și controlul activităților de pregătire continuă a personalului și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a.  coordonează pregătirea continuă, întocmește proiectul "Planul anual de pregătire continuă a personalului” și documentele de planificare, organizare și executare a pregătirii continue întocmite la nivelul Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • b. organizează și desfășoară pregătirea personalului cu atribuții în domeniile din structurile Poliției Locale a Municipiului Bacău și ține evidența rezultatelor obținute de către personalul instituției, pe categorii de pregătire;

 • c. planifică personalul Poliției Locale a Municipiului Bacău, pe baza nevoilor de pregătire, la cursuri pentru dezvoltarea carierei și ține evidența participării la aceste forme de pregătire;

 • d. pune la dispoziția personalului Poliției Locale a Municipiului Bacău, sursele de documentare și mijloacele elaborate, în vederea valorificării acestora în procesul de optimizare a activităților specifice și de perfecționare a pregătirii;

 • e.  consiliază șefii de birouri/servicii și respectiv personalul Poliției Locale a Municipiului Bacău cu privire la pregătirea continuă, în vederea asigurării dezvoltării carierei, competențelor profesionale și a celor individuale;

 • f.  propune noi obiective care să fie cuprinse în programa de practică a stagiilor viitoare;

 • g.  planifică și organizează împreună cu servicii de specialitate, activități de pregătire în comun, convocări de pregătire, seminarii și schimburi de experiență;

 • h. analizează periodic modul de organizare și desfășurare a pregătirii continue a personalului și prezintă propuneri privind perfecționarea conținutului programelor și tematicilor de pregătire, a formelor și metodelor de instruire.

Art 48. Compartimentul Achiziții Publice este un compartiment specializat care se subordonează nemijlocit Șefului Serviciului Financiar, Logistic și Resurse Umane și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) elaborează documentația (referate, note estimative, note justificative, propuneri) pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice, caietul de sarcini și specificațiile tehnice pentru toate categoriile de servicii lucrări;

 • b) întocmește dosarele pentru achiziții publice;

 • c)  asigură încheierea contractelor de achiziții publice;

 • d) efectuează studiul de piață pentru achizițiile directe, analizează și compară ofertele;

 • e) întocmește notele justificative pentru achizițiile directe;

■ f) ține o evidență cu prețurile practicate de piață aferente produselor, lucrărilor și serviciilor ce urmează a fi achiziționate;

 • g) elaborează proiectul programului anual de achiziții publice, pe baza referatelor transmise de compartimentele instituției, aprobate de conducerea instituției;

 • h) îndeplinește rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achizițiile de bunuri și servicii în conformitate cu legislația în vigoare;

 • i)  avizează caietele de sarcini sau specificațiile tehnice ale bunurilor sau serviciilor ce urmează a fi achiziționate livrate de celelalte birouri/compartimente;

 • j)  redactează hotărârile de adjudecare și comunică în scris factorilor implicați rezultatele licitațiilor;

 • k) face parte din comisia de licitație sau de alegere a ofertelor de preț;

 • l)  întocmește și supune spre avizare conform legii, contractele de achiziție publică;

 • m) urmărește graficul de realizare a contractelor încheiate și ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale;

 • n) elaborează raportul anual privind contractele de achiziție publică și îl transmite Directorului Executiv;

 • o) efectuează lucrări tehnice de secretariat și arhivare a documentelor din cadrul compartimentului.

 • p) păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • q) îndeplinesc și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite;

Art49. Compartimentul Protecția Muncii și P.S.I. reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău, subordonată nemijlocit Șefului Serviciului Financiar, Logistic și Resurse Umane, având ca obiectiv desfășurarea activităților specifice în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă conform reglementărilor legale în vigoare, pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale și are următoarele atribuții:

 • a)     întocmește planul de prevenire și protecție cu măsurile tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor și îl aplică corespunzător condițiilor de muncă specifice Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • b)     asigură și verifică cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în “Planul de prevenire și de protecție” stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • c)      stabilește pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;

 • d)     organizează, coordonează și verifică activitatea de securitate și sănătate în muncă, desfășurată în Poliția Locală a Municipiului Bacău;

 • e)     identifică pericolele și riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de munca, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă /echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă /posturi de lucru;

 • f)      elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;

 • g)     întocmește necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă (broșuri, pliante, afișe, filme etc.);

 • h)     întocmește cererile de credite bugetare și efectuează cheltuirea ritmică a fondurilor destinate pentru securitate și sănătate în muncă;

 • i)      elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în unitate numai după ce au fost aprobate de către Directorul Executiv;

 • j)      asigură și verifică cadrul necesar de semnalizare de securitate și sănătate în muncă în corelație cu potențialul de risc determinat, alegând tipul de semnalizare necesar și cele mai adecvate amplasamente pentru mijloacele de semnalizare;

 • k)     prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;

d/

 • l)      asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • m)     cercetarea, înregistrarea, declararea și ținerea evidenței accidentelor- de muncă și a bolilor profesionale;

 • n)     monitorizează funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;

 • o)     verifică modul de întreținere, manipulare și depozitare adecvată a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

 • p)     urmărirea actualizării planului de intervenție, a planului de prevenire și protecție și a planului de evacuare a persoanelor și bunurilor materiale;

 • q)     răspunde de organizarea și desfășurarea tuturor activităților de apărare împotriva incendiilor și situațiilor de urgență, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucțiunilor și ordinelor în vigoare:

 • •     elaborează actele de autoritate împotriva incendiilor (dispoziții scrise privind fumatul, lucrul cu foc deschis, perioade caniculare);

 • •     elaborează instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor;

 • •     elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, informează și instruiește lucrătorii în domeniul situațiilor de urgență, verifică cunoașterea și aplicarea de către lucratori a informațiilor primite;

 • •     elaborează programul de instruire- testare la nivelul instituției;

 • •     întocmește planul de intervenție în vederea prevenirii și stingerii incendiilor pentru toate punctele de lucru;

 • •     elaborează planul de evacuare și planul de depozitare în situații de urgență;

 • •     întocmește registrul de evidență a stingătoarelor (clădire, autovehicule și parcări cu plată) hidranților, documentarea verificării periodice;

 • •     efectuează exerciții de evacuare, scenarii de securitate în caz de incendiu;

 • •     analizează periodic capacitatea de apărare împotriva incendiilor;

 • •     ține evidența militară și mobilizarea la locul de muncă a salariaților;

 • •     întocmește pachetul de documente necesare obținerii avizului de port-armă de la Inspectoratul de Poliție al Municipiului Bacău și ține evidența personalului avizat;

 • •     asigură avizarea camerelor de armament din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Art 50. Compartimentul Audit Public Intern îndeplinește următoarele atribuții:

 • a)     elaborează Carta Auditului Public intern și Normele metodologice privind exercitarea activității de audit public intern specifice Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • b)     elaborează proiectul planului anual și multianual de audit public intern pe care-1 supune aprobării Directorului Executiv al Poliției Locale Municipiului Bacău;

 • c)     efectuează activități de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituției publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

 • d)     auditează, cel puțin odată la trei ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • •      angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, pe seama fondurilor publice;

 • •      vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public sau privat al statului aflate în administrarea Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • •      modul în care este organizat sistemul contabil și fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de cunoaștere, gestiune și control patrimonial și al rezultatelor obținute;

 • •      constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și de stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

 • •       sistemul de luare a deciziilor;

 • •      structura sistemelor de conducere și control precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 • •      sistemele informatice;

 • e)     raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

 • f)      elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

 • g)     în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat Directorului Executiv;

 • h)     desfășoară misiuni de consiliere, astfel:

 • •      consultanță, având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfășurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecințelor, prezentând totodată soluții pentru eliminarea acestora;

 • •       facilitatea înțelegerii, destinată obținerii de informații suplimentare pentru cunoașterea în profunzime a funcționării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;

 • •       formarea și perfecționarea profesională, destinată furnizării cunoștințelor teoretice și practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor și controlul intern;

 • i)      elaborează și pune în aplicare Programul de asigurare și îmbunătățire a calității sub toate aspectele activității de audit public intern;

 • j)      păstrează secretul profesional și dă dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • k)     îndeplinește și alte atribuții stabilite în sarcina sa prin acte normative sau încredințate de conducerea instituției, cu respectarea principiului independenței sale.

ArtSl. Biroul Juridic, Procesare Contravenții și Informare reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău având în componență Compartimentul Juridic Contencios, Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul și Compartimentul Procesare Contravenții, Cameră Coip Delict și este condusă de Șeful Biroului, subordonat nemijlocit Directorului Executiv, care răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea și controlul modului de executare a tuturor activităților specifice biroului, confoim competențelor legale în vigoare, având următoarele atribuții:

 • a) răspunde de reprezentarea intereselor Poliției Locale a Municipiului Bacău în raporturile cu persoanele fizice sau juridice de drept public/privaț, de promovarea acțiunilor și a căilor de atac procedurale, luând orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor acesteia, inclusiv efectuarea demersurilor legale la organele de cercetare penală, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, raportat la prevederile Legii nr. 514/2003 privind

organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic și Statutului consilierului juridic (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 867/2003);

 • b)  asigura buna funcționalitate a activității specific biroului, răspunde de procesarea proceselor verbale de contravenții, precum și de aplicarea și interpretarea actelor normative îh vigoare ce vizează activitatea Poliției Locale;

 • c)  planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine;

 • d)  îndrumă, coordonează si controlează activitatea juridică la nivelul Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • e)  asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează domeniul de activitate;

 • f)  întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal din subordine să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare;

 • g)  asigură împărțirea corespondenței ce-i este repartizată și răspunde de soluționarea, legalitatea și comunicarea răspunsului în termenele stabilite;

 • h)  gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • i)   informează, de îndată, DirectorulExecutiv al Poliției Locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea specifică biroului;

 • j)   exercită orice măsuri juridice

 • k)   necesare pentru apărarea intereselor instituției;

 • l)   analizează și avizează de legalitate deciziile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, încadrări în muncă, încetarea raporturilor de serviciu, aplicarea de sancțiuni disciplinare etc.); participă la întocmirea contractelor, protocoalelor și acordurilor în care Poliția Locală a Municipiului Bacău este parte, asigură legalitatea și le avizează din punct de vedere juridic;

 • m) urmărește permanent actele normative nou adoptate și publicate, semnalând personalul Poliției Locale sarcinile ce îi revin în baza acestora;

 • n)  acorda consultanță de specialitate tuturor compartimentelor instituției;

 • o)  urmărește executarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local și a dispozițiilor Primarului, raportat la competența Poliției Locale, precum si executarea hotărârilor judecătorești;

 • p)  urmărește, împreună cu Șeful Serviciului Financiar, Logistic și Resurse Umane, executarea și respectarea clauzelor contractuale în care Poliția Locală este parte;

 • q)  ține evidența tuturor cauzelor litigioase în cadrul cărora Poliția Locală a Municipiului Bacău a fost parte;

 • r)   asigură îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege și depune toate diligențele pentru buna instrumentare a litigiiloi- în care instituția este parte;

 • s)  sesizează șeful Poliției Locale Bacău despre orice aspecte legate de nerespectarea legislației în vigoare pe care le constată în activitatea instituției;

 • t)   transmite instanțelor judecătorești sau altor instituții (după caz), relațiile/actele solicitate (xerocopii, copii conforme cu originalul, etc), respectând normele legale;

 • u)  elaborează analize vizând legalitatea proceselor ~ verbale de contravenție întocmite de polițiștii locali, cauzele mai frecvente pentru care instanțele de judecată dispun anularea lor, în vederea instruirii polițiștilor;

 • v)  asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații conform prevederilor legale;

 • w) execută orice alte sarcini date de Directorul Executiv, în limitele legale.

 • (1) Consilierii juridici din cadrul Compartimentului Juridic Contencios îndeplinesc sarcinile impuse prin fișa postului, cele repartizate de șeful direct, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, raportat la prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic și Statutului consilierului juridic (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 867/2003) și răspund de reprezentarea intereselor Politiei Locale a Municipiului Bacău în raporturile cu persoanele fizice sau juridice de drept public/privat, de promovarea acțiunilor și a căilor de atac procedurale, luînd orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor acesteia, inclusiv efectuarea demersurilor legale la organele de cercetare penală, având următoarele atribuții:

 • a.  întocmește împreună cu compartimentele de specialitate și prezintă conducerii instituției, propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor, în vederea aplicării stricte a legilor și a altor acte normative, imediat după publicarea acestora;

 • b. organizează împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor și altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuții în aplicarea prevederilor legale, precum și acțiuni de prevenire a încălcărilor normelor legale și de înlăturare a deficiențelor constatate în activitatea instituției;

 • c.  întocmește observații și propuneri, motivate juridic, la proiectele de hotărâri de consiliu local, de acte cu caracter intern (dispoziții, ordine, regulamente, instrucțiuni), întocmește avize motivate, la solicitarea conducerii instituției, cu privire la diferite categorii de lucrări, cu caracter juridic care privesc activitatea acestora;

 • d. întocmește și ține evidența actelor normative cu caracter intern care interesează activitatea instituției, în scopul furnizării operative și calificate a informațiilor solicitate de conducerea instituției, de compartimentele de specialitate și de personalul acestora;

 • e.  pregătește și examinează, sub aspectul legalității și eficienței juridice, documentația care stă la baza deciziilor conducerii instituției și acordă asistență juridică conducerii în problematica ce implică activitatea instituției;

 • f.  avizează pentru legalitate proiectele de decizii, ordine, instrucțiuni, regulamente și alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de conducerea instituției potrivit competenței și orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a acestora, cum sunt:

 • •   acordarea de drepturi bănești sau de altă natură personalului instituției;

 • •   stabilirea răspunderii materiale în sarcina personalului instituției;

 • •  rapoartele cu propuneri de acceptare a ofertelor de donație și sponsorizări, ori de încheiere a unor contracte de comodat;

 • •  efectuarea de plăți cu titlu de despăgubiri, pentru pagube cauzate de personalul instituției, stabiEteprin hotărâri judecătorești;

 • •  numirea și eliberarea din funcție a personalului, sau, după caz, încheierea și desfacerea contractelor de muncă;

 • g. pe baza împuternicirii Directorului Executiv reprezintă și apără interesele instituției în fața autorităților administrației publice, a organelor Ministerului Public, a instanțelor judecătorești, a altor organe de jurisdicție, precum și în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege. In acest scop, elaborează și formulează acțiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune Directorului Executiv renunțarea la acțiuni și căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor și intereselor instituției;

 • h.  asigură reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale instituției, în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegațiilor emise de Directorul Executiv;

 • i.  în situația reprezentării și apărării asigurate în fața instanțelor judecătorești sau a altor organe de jurisdicție va informa emitentul delegației de reprezentare despre aspectele principale rezultate din dezbateri la fiecare termen de judecată, iar după pronunțarea hotărârii, va comunica acestuia, de îndată, soluția;

 • j.  sesizează conducerea instituției cu privire la deficiențele datorate acestora, rezultate din soluționarea litigiilor la instanțele judecătorești, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalității și a ordinii de drept;

 • k.  ia măsuri pentru obținerea titlurilor executorii și punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanțelor și a altor drepturi patrimoniale ale instituției;

 • l.  acordă asistență juridică comisiilor de disciplină, potrivit prevederilor actelor normative și competenței;

 • m. avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înțelegeri și alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a instituției, în cazul în care procedura de achiziție a fost derulată prin aceastea sau în cazul în care aceasta a negociat ori a elaborat proiectul actului;

 • n. participă la negocierea de protocoale, convenții, acorduri și înțelegeri, derulate de instituție ori în legătură cu domeniul de activitate al acestora, și după caz, avizează pentru legalitate proiectele documentelor în cauză, potrivit competenței;

 • o. coordonează elaborarea de către instituție a proiectelor unor documente și transmiterea, după aprobare a documentelor privind cazurile sau situațiile reclamante organismelor naționale din domeniul drepturilor omului, către solicitanți, potrivit competenței;

 • p.  formulează proiectele răspunsurilor la petițiile cetățenilor și organizațiiloi* neguvemamentale interne, adresate instituției și repartizate de conducerea acestora spre soluționare;

 • q.  desfășoară activități având ca scop determinarea corelării acțiunilor instituției și dispozițiilor conducerii acestora cu legislația comunitară în materie;

 • r.  participă la instruirea personalului instituției în problematica la care se referă actele juridice, precum și în probleme de cunoaștere și aplicare unitară a legislației, în raport de specificul instituției;

 • s.  elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea și aplicarea unor dispoziții legale și acordă conducerii și personalului instituției consultații cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;

 • t.  sprijină activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale, inițiază și participă la acțiuni de cunoaștere, interpretare și aplicare a actelor normative și de prevenire a încălcării acestora de către personalul instituției;

 • u.  analizează, anual, activitatea proprie și propune măsuri pentru îmbunătățirea activității pe linie juridică, informând conducerea Poliției Locale a Municipiului Bacău despre rezultatul analizei și propunerile formulate;

 • v. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter juridic, prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Poliției Locale a Municipiului Bacău, potrivit competențelor, precum și alte sarcini prevăzute de dipozițiile interne ale instituției.

Art52. (1) Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul reprezintă structura specializată a Poliției Locale a Municipiului Bacău, subordonată Șefului Biroului Juridic, Procesare Contravenții și Informare, care desfășoară activități de relații cu mass-media, comunicare internă, gestionarea crizelor mediatice și a imaginii instituției, precum și

Page 33 of 51 planificarea, organizarea și desfășurarea activităților de relații cu publicul, primirea, evidența, examinarea și soluționarea petițiilor sesizărilor și reclamațiilor adresate Poliției Locale a Municipiului Bacău, având următoarele obiective:

 • a) informarea corectă a opiniei publice privind activitățile desfășurate de către Poliția Locală a Municipiului Bacău;

 • b) gestionarea imaginii instituției, consolidarea, pe plan local, a susținerii publice și a încrederii în Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • c) dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu mass-media și societatea civilă;

 • d) perfecționarea comunicării interne și gestionarea situațiilor de criză mediatică;

 • e) soluționarea oportună a problemelor sesizate de cetățeni atunci când se adresează conducerii Poliției Locale a Municipiului Bacău.

(2) Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul are competență generală la nivelul Poliției Locale a Municipiului Bacău, în domeniul său de activitate și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a.  informarea corectă a opiniei publice privind activitățile desfășurate de către Poliția Locală a Municipiului Bacău;

 • b.  mediatizează prin toate formele (buletine informative, conferințe de presă, briefmg-uri, vizite de presă, etc.) și canalele de comunicare mass-media, evenimentele de interes pentru opinia publică din activitatea Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • c.  stabilește și permanentizează relații de colaborare bazate pe principiile echidistanței, transparenței și deschiderii cu reprezentanții mass-media teritoriale și locale;

 • d.  gestionează imaginea publică a instituției pe plan local și asigură relația cu mass-media, societatea civilă și structurile statului de drept;

 • e.  participă la gestionarea paginii de internet a instituției și actualizarea ei zilnică;

 • f.  gestionează activitățile prevăzute de legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • g.  elaborează sinteze, rapoarte și informări privind activitatea de relații publice și propune conducerii Poliției Locale a Municipiului Bacău modalități de promovare a imaginii instituției;

î       7

 • h.  face demersuri pentru acreditarea ziariștilor și ține evidența acestora;

 • i.  asigură difuzarea informațiilor cu caracter public, a extraselor de presă și a buletinelor informative interne către întregul personal;

 • j.  prezintă în numele Directorului Executiv poziția oficială față de diferite cazuri sau situații în care Poliția Locală a Municipiului Bacău sau instituția este vizată;

 • k.  organizează în urma deciziei Directorului Executiv, cel puțin o dată pe trimestru, conferințe de presă sau briefmg-uri;

 • l.  asigură actualizarea avizierelor Poliției Locale a Municipiului Bacău și a punctelor de informare cu date și informații de interes;

 • m. asigură buna desfășurare a ședințelor de lucru ale Directorului Executiv, îndeplinind la timp atribuțiile ce îi revin în acest sens, conform reglementărilor în vigoare;

 • n. ține evidența și înscrie în “Registrul de procese verbale”, ședințele de lucru ordinare si extraordinare ale Directorului Executiv cu cadrele cu funcții de conducere;

 • o. răspunde de modul cum sunt îndeplinite atribuțiile specifice în domeniul relațiilor cu publicul, execută primirea, înregistrarea și evidența petițiilor primite pe adresa unității, pe care le repartizează spre rezolvare, potrivit ordinelor rezolutive înscrise pe fiecare lucrare;

 • p.  urmărește rezolvarea, în termenul legal, a petițiilor, adresate conducerii Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • q. participă la activitatea de primire a cetățenilor în audiență la conducerea Poliției Locale a Municipiului Bacău și se îngrijește de completarea “Registrului de evidență a persoanelor primite în audientă”;

 • r.  cooperează cu structurile de specialitate din Poliția Locală a Municipiului Bacău, pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu petenții și trimiterea răspunsurilor în termenul legal;

 • s.  propune măsuri de îmbunătățire a activității în cadrul compartimentului și de îmbunătățire a condițiilor de primire în audiența cetățenilor la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • t.  în baza calendarului activităților cu caracter intern, la ordin, sau din proprie inițiativă, propune șefului nemijlocit, acțiuni menite să ducă la promovarea și dezvoltarea prestigiului Poliției Locale a Municipiului Bacău, asigurând transparență și comunicare în raport cu terțe instituții și cetățeni;

 • u. întocmește, prezintă spre analiză și susține semestrial / anual, rapoarte despre activitatea de relații cu publicul, în conformitate cu ordinele și instrucțiunile în vigoare;

 • v.  participă la demersurile de cooperare cu reprezentanții altor instituții (Primărie, Consiliul Județean, Prefectură, Agenție Județeană, O.N.G., etc.).

Art53« In exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Procesare Contravenții, Cameră Corp Delict desfășoară următoarele activități:

 • a)     înregistrează și gestionează procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor aplicate de personalul operativ al instituției;

 • b)     răspund de gestionarea corectă și păstrarea în bune condiții a proceselor-verbale;

 • c)     expediază, de îndată, prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa (domiciliul, sediul) contravenientului, procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor care nu au fost semnate de către contravenient;

 • d)     predau polițiștilor locali spre afișare la domiciliul/sediul contravenientului procesele-verbale necomunicate de pe raza municipiului Bacău;

 • e)     întocmesc adrese, în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a proceselor verbale necomunicate prin poștă, din alte localități;

 • f)      implementează în bazele de date ale Poliției Locale elementele stabilite prin programele de aplicație specifice;

 • g)     expediază procesele verbale neachitate și neatacate în termenul legal, către instituțiile abilitate, întocmind de asemenea adresele pentru executarea lor silită;

 • h)     întocmesc adrese către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău - Serviciul Politiei Rutiere - pentru implementarea în baza de date a punctelor penalizare rezultate din aplicarea sancțiunilor legale conform proceselor verbale întocmite de polițiștii locali din cadrul Biroului Siguranță Rutieră;

 • i)      țin evidența proceselor verbale de confiscare a materialelor care fac obiectul contravențiilor;

 • j)     gestionează camera de corpuri delicte respectând prevederile legale;

 • k)     întocmesc documentația necesară predării bunurilor confiscate conform normelor legale în vigoare;

 • l)      întocmesc situații statistice la solicitarea șefilor ierarhici;

 • m)    urmăresc și realizează arhivarea documentelor în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

 • n)      verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor municipiului Bacău, legate de problemele specifice compartimentului;

 • o)     respectă întocmai, a prevederile legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • p)     păstrează secretul profesional și dau dovadă de discreție profesională în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • q)     îndeplinesc și alte atribuții conform fișei postului și a ordinelor sau dispozițiilor primite;

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE POLIȚISTULUI LOCAL

Art54. (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul local are următoarele drepturi principale:

 • a) să efectueze control preventiv asupra persoanei și/sau bagajului acesteia în următoarele situații: există indicii clare că s-a săvârșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase;

 • b) să invite la sediul poliției locale persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștință, în scris, a scopului și a motivului invitației;

 • c)  să solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea și prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravențională;

 • d) să poarte și să folosească, în condițiile prezentei legi și numai în timpul serviciului, armamentul, muniția și celelalte mijloace de apărare și intervenție din dotare;

 • e)  să folosească forța, în condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • f)  să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii ca acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

 • g)  să conducă la sediul poliției locale sau al unitaților/structurilor teritoriale ale Poliției Române pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viața persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane și luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă,

 • (2) Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au acces, în condițiile legii, la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne. în acest scop, poliția locală și structurile abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicații, măsurile de securitate, protecție și de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire.

Art 55. (1) în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local este obligat:

 • a) să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României, republicată și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

 • b) sa respecte principiile statului de drept și să apere valorile democrației;

 • c) să respecte prevederile legilor și ale actelor administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • d) să respecte și să aducă la îndeplinire ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici;

 • e) să respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege;

 • f) să își decline, în prealabil, calitatea și să prezinte insigna de polițist și legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea în acțiune sau la începutul intervenției ce nu suferă amânare, polițistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții să se legitimeze și să declare funcția și unitatea de poliție locală din care face parte;

 • g) să intervină și în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, în raza teritorială de competență, când ia la cunoștință de existența unor situații care justifică intervenția sa;

 • h) să se prezinte de îndată la sediul poliției locale sau acolo unde este solicitat, în situații de catastrofe, calamități ori tulburări de amploare ale ordinii și liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum și în cazul instituirii stării de urgență ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare și de război;

 • i) să respecte secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora;

 • j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în așa fel încât să nu beneficieze și nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidențiale obținute în calitatea sa oficială;

 • (2) Polițistului local îi este interzis:

 • a) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;

 • b) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;

 • c) să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

 • d) să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege;

 • e)  să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția calității de acționar;

 • f)  să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea polițistului local sau a instituției din care face parte;

 • g) să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație literar-artistică;

 • h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrară activității specifice de poliție;

 • i)  să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la acestea ori de la o terță persoană de informații sau mărturisiri;

 • j)  să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

 • k) să rezolve cereri care nu sunt de competența sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

 • l)  să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

 • m) sa redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau ilegal.

 • (3) Polițistul local cu funcție de conducere răspunde pentru ordinele și dispozițiile date subordonaților. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise și înțelese corect și să controleze modul de ducere la îndeplinire.

 • (4) Polițistul local cu funcție de conducere este obligat sa sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității poliției locale în care își desfășoară activitatea, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

 • (5) Polițistul local răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu. încălcarea de către polițistul local a atribuțiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

 • (6) Polițistul local are obligația să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliției locale și/sau autoiităților publice.

Art56. In îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul poliției locale își exercită competența pe raza municipiului Bacău.

CAPITOLUL VI

SELECȚIONAREA, PREGĂTIREA ȘI NUMIREA PERSONALULUI POLITIEI LOCALE

Art 57. (1) Funcționarii publici din poliția locală pot fi numiți debutanți sau definitivi, în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcționarilor publici debutanți din poliția locală se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți.

 • (3) Funcțiile publice vacante din cadrul poliției locale se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 611/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Concursul de recrutare va cuprinde următoarele etape succesive:

 • a)  Selecția dosarelor de înscriere cu verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;

 • b) Susținerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice (motrice) (pentru ocuparea posturilor din cadrul Biroului Ordine Publică și Evidența Persoanei, Compartimentului Intervenții, Biroului Siguranță Rutieră, și Biroului Dispecerat și Administrare Obiective);

 • c) Lucrare scrisă, pentru verificarea cunoștințelor profesionale necesare îndeplinirii atribuțiilor postului/funcției publice;

 • d) Interviu.

 • (5) Probele sportive și baremele pe grupe de vârstă sunt prevăzute în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

 • (6) Personalul contractual din cadrul poliției locale care exercită atribuțiile prevăzute la art. 6 lit. li) din Legea nr. 155/2010 trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, iar posturile vacante contractuale se ocupă potrivit prevederilor HG nr. 286/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare și respectiv a prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art 58. Polițistul local este învestit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor și a îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege, și beneficiază de dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Art 59. (1) După numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, sunt obligați ca, în termen de un an, să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 • (2) Fac excepție, polițiștii locali care provin din structurile de ordine și siguranță publică ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și cei care au urmat un program de pregătire inițială într-o instituție de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 • (3) Formarea profesională a personalului cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local se realizează în condițiile Legii nr, 333/2003, republicată.

 • (4) Polițiștii locali care promovează programele de formare inițială încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în poliția locală o perioadă de cel puțin 5 ani de la data promovării examenului.

Art 60. (1) La numirea în funcția publică, funcționarii publici din poliția locală depun jurământul de credință prevăzut de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcția publică, în condițiile legii.

 • (3) Jurământul de credință este semnat de către funcționarul public din poliția locală în două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

Art 61. (1) Personalul Poliției Locale, vor urma cursuri de pregătirea profesională continuă.

Pregătirea profesională și de specialitate a polițiștilor locali se desfășoară în scopul menținerii capacității de intervenție și creșterii eficienței activității desfășurate de fiecare structură în parte, în baza unei tematici anuale, avizată de Directorul Executiv Adjunct și aprobată de Șeful Poliției Locale.

(2) Pregătirea profesională și de specialitate constă în:

 • a) instruirea polițiștilor locali înainte de intrarea în serviciu la fiecare schimb, în baza unei tematici zilnice, de către Șeful Serviciului/Biroului sau de către persoanele desemnate de acesta;

 • b) ședințe de pregătire profesională lunare la nivelul fiecărei structuri operative, confom programului aprobat de Șeful Poliției Locale;

 • c) executarea semestrială de ședințe de tragere cu armamentul din dotare în poligon autorizat;

 • d) pregătire fizică de minim 2 h săptămânal, în locuri special amenajate, orele fiind considerate timp de lucru;

 • e) verificarea anuală a cunoștințelor profesionale/solicitare fizică prin susținerea unei lucrări scrise (test, grilă, test-grilă), respectiv probe sportive.

 • f) modalitatea de susținere a lucrărilor scrise la pregătirea profesională și a probelor de solicitare fizica se va stabili în baza unei decizii emise de șeful poliției locale.

 • (3) Lucrarea scrisă de verificare a cunoștințelor profesionale va fî notată de la 1 la 5 și apreciată astfel:

 • a) nota 1,00 - 2,00 - calificativ " Nesatisfacător";

 • b) nota 2,01 - 3,50 - calificativ "Satisfăcător”;

 • c) nota 3,51 — 4,50 - calificativ "Bine";

 • d) nota 4,51 - 5,00 - calificativ "Foarte bine".

Rezultatele tragerilor cu armamentul din dotare vor fi apreciate astfel:

 • a) 0 - 25 puncte - „Necorespunzător”

 • b) 26 - 50 puncte - „Corespunzător ”

CAPITOLUL VII

MIJLOACELE DIN DOTARE

Art 62. (1) Poliția locală a Municipiului Bacău, poate deține, administra și/sau folosi, după caz, în condițiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate și dotate cu dispozitive de avertizare sonore și luminoase de culoare albastră, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor și valorilor dotate potrivit legii, armament, muniție, echipamente și aparatură tehnică specifică, necesare pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.

 • (2) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor și a însemnelor distinctive ale poliției locale cuprinde obligatoriu denumirea municipiului Bacău.

 • (3) Poliția Locală dispune de dispecerat propriu în vederea coordonării activității personalului și de intervenție, cu echipaje de polițiști locali, la misiunile date în competență.

Art 63. (1) Polițiștii locali și personalul contractual din politia locală au dreptul la uniformă de serviciu de protecție specifică locului și condițiilor de desfășurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele financiare ale municipiului Bacău sau din veniturile poliției locale.

 • (2) Articolele din care se compune uniforma și durata maximă de uzură sunt prevăzute în anexa nr. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 23 decembrie 2010.

 • (3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimației de serviciu și a însemnelor distinctive de ierarhizare ale polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în anexa nr. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 23 decembrie 2010.

 • (4) Uniforma și însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului și pe timpul deplasării până la serviciu și de la serviciu la domiciliu sau Ia reședință, după caz.

 • (5) Potrivit art. 38, alin (3) din Legea nr. 155/2010 „la încetarea raporturilor de serviciu sau de munca, personalul prevăzut la alin. (1) are obligația de a preda, de îndată, uniforma, însemnele, echipamentul de protecție și documentele de legitimare”. Casarea echipamentului se va face conform normelor elaborate de Serviciul Finaciar, Logistic și Resurse Umane și aprobate de conducerea instituției.

 • (6) Polițiștii locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice care au obținut certificatul de absolvire a programului de formare inițială pot fi dotați cu arme letale de apărare și pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfășurării activităților specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art 69 și 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • (7) Personalul contractual care desfășoară activități de pază și care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, poate fi dotat cu arme letale de apărare și pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfășurării activităților specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) Locurile de păstrare a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proprii, precum și gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecărui an calendaristic și ori de câte ori este necesar, prin dispoziția primarului.

 • (9) Dotarea individuală a personalului și asigurarea cu armament, muniții și mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de înzestrare și cu dispozițiile tehnice de aplicare a acestora.

 • (10) Normele de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali și a personalului cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în anexa nr. 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 23 decembrie 2010.

 • (11) Evidențele și modul de păstrare și asigurare a securității armelor și a munițiilor deținute de Poliției Locale Bacău se realizează în condițiile Legii nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • (12) Pentru descurajarea, împiedicarea și neutralizarea acțiunilor agresive ale persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică, acțiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, polițiștii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoapărare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanțe iritant-lacrimogene și paralizante, cătușe, câini de serviciu, precum și alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viața sau nu produc o vătămare corporală gravă.

 • (1) Portul armamentului, al munițiilor și al mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea individuală a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea Șeful Poliției Locale din care face parte.

 • (2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, munițiile și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se predau ofițerilor de serviciu de la care au fost primite.

Art 64. Directorul Executiv dispune retragerea armamentului și a munițiilor din dotarea personalului care se află în cercetare penală, dacă se constată că prezintă pericol pentru siguranța proprie sau a altor persoane ori în alte situații care impun această măsură.

Art 65. (1) Pe timpul desfășurării activităților de serviciu, pe raza municipiului Bacău, personalul poliției locale poate folosi autovehicule cu însemnul distinctiv "POLIȚIA LOCALĂ", urmat de denumirea municipiului Bacău.

 • (2) însemnele nu trebuie să creeze confuzii cu denumirea altor instituții sau autorități publice și sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj și capotă, pentru a fi vizibile din orice poziție.

 • (3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasă, de culoare albastră și cu mijloace speciale de avertizare sonora.

CAPITOLUL VIII

DREPTURILE ȘI RECOMPENSELE CARE SE POT ACORDA POLIȚIȘTILOR LOCALI

5     5

Art 66. (1) Recompensarea polițiștilor locali se realizează în scopul recunoașterii publice în cadrul comunității profesionale și în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidențiază în îndeplinirea atribuțiilor, a misiunilor sau pe timpul acțiunilor organizate în zona de competență a poliției locale.

 • (2) Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

 • (3) Recompensarea polițiștilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea și principialitatea acordării recompenselor.

Art 67. La stabilirea și acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

 • a) comportamentul polițistului local;

 • b) prestația profesională generală a polițistului local și modul de îndeplinire a atribuțiilor/misiunilor;

 • c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalți polițiști locali;

 • d) posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activității polițistului local.

Art 68. Recompensele care se pot acorda polițiștilor locali sunt următoarele:

 • a) ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sancțiunea își produce efectele și determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de șeful care a aplicat sancțiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul șef care îndeplinește atribuțiile aceleiași funcții. în situația în care polițistul local a fost mutat, ridicarea sancțiunii se acordă ca recompensă de către șeful care îndeplinește funcția similară celui care a aplicat sancțiunea disciplinară;

 • b) felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor și a misiunilor și se aduc la cunoștință individual sau în fața personalului;

 • c) titlurile de onoare - se conferă polițiștilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții sau a unor misiuni;

 • d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, și diplomele de merit - se acordă pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiții sportive, manifestări cultural-artistice și sociale cu prilejul unor aniversări și la finalizarea unor acțiuni/misiuni;

 • e) recompensele materiale - se acordă polițiștilor locali care s-au evidențiat prin obținerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

Art 69. Modalitatea de acordare a asistenței juridice, precum și cuantumul acesteia se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin hotărâre a autorității deliberative, Ia propunerea primarului.

Art 70. (1) Polițiștii locali au dreptul la despăgubiri de viață, de sănătate și de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru polițiștii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situația producerii riscurilor specifice activității de poliție locală.

Page 42 of 51

Art 71. (1) Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru următoarele categorii de riscuri:

 • a)  rănirea polițistului local;

 • b) invaliditate de gradul I;

 • c) invaliditate de gradul II;

 • d)  invaliditate de gradul III;

 • e) deces;

 • f)  prejudicii aduse bunurilor;

(2) In sensul alin. (1), termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) polițist local rănit - polițistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, independent de voința lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică și/sau funcțională a organismului;

 • b) polițist local invalid - polițistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către comisiile de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă;

 • c) polițist local decedat - polițistul local care și-a pierdut viața în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • d) bun - construcții cu destinația de locuit pentru polițist și familia sa, precum și anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosința polițistului.

Art 72. (1) Despăgubirile acordate în situația producerii riscului prevăzut la art. 72 alin.

 • (1) lit. a) acoperă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Bacău, toate cheltuielile legate de:

 • a)  tratamentul în țară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în țară;

 • b) tratamentul de recuperare în unități medicale din țară sau din străinătate;

 • c) protezele, ortezele și alte dispozitive medicale de profil din țară sau din străinătate;

 • d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru polițistul local, cât și pentru însoțitor, când situația o impune.

 • (2) în situația producerii și a unuia dintre riscurile prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. b)-d), polițistului local i se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliul local al Municipiului Bacău, și despăgubiri în sumă de până la:

 • a)  10.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul I;

 • b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al II-lea;

 • c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al III-lea.

 • (3) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut Ia art. 72 alin. (1) lit. e) constă într-o sumă de până la 20.000 euro, echivalentul în lei la data plății, și se plătește familiei polițistului local decedat.

 • (4) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 72 alin. (1) lit. f) nu poate depăși suma necesară pentru aducerea bunului în starea inițială sau înlocuirii acestuia în caz de distingere.

Art 73. (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului regulament constituie forme de sprijin cu destinație specială.

 • (2) Despăgubirile prevăzute la art. 73 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

 • (3) Despăgubirile prevăzute la art. 73 alin. (4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art. 72 alin. (1) lit. f) este acoperit parțial sau în totalitate ca urmare a existenței unei asigurări în sistemul privat.

Art 74. Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului regulament, autoritățile administrației publice locale vor iniția demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

Art75. (1) Polițistul local are dreptul la asistență juridică pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu.

 • (2) Asistența juridică se asigură de către consilierii juridici din cadrul Poliției Locale Bacău, conform competențelor legale și dacă aceasta nu afectează bunul mers al activității structurii în care aceștia își desfășoară activitatea.

 • (3) în cazul în care asistența juridică nu poate fi asigurată de către consilierii juridici din cadrul Poliție Locale a Municipiului Bacău, polițiștii locali vor beneficia de o sumă în cuantum de maxim 1.000 lei/dosar acordată de către instituție în baza documentelor justificative, în vederea asigurării asistenței juridice de către un avocat.

Art 76. în afara drepturilor salariale, polițistul local mai are dreptul și la:

 • a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului;

 • b) încadrarea activității în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă, potrivit prevederilor legale;

 • c)  asigurarea de către consiliul local al unității/subdiviziunii administrat!v-teritoriale, a asistenței juridice a polițistului local pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale;

 • d) asigurarea despăgubirilor de viață, de sănătate și de bunuri în condițiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale și în limita bugetului aprobat de consiliul local;

 • e) acordarea, prin hotărâre a consiliului local, a normei de hrană, personalului poliției locale conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLULIX

DISPOZIȚII FINALE

*

Art 77. In îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul poliției locale își exercită competența pe raza municipiului Bacău.

Art 78. Toate compartimentele și personalul din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău au obligația:

 • a)       să asigure realizarea la timp și de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • b)       să manifeste fermitate în aplicarea legilor și solicitudine față de organele centrale sau locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale Poliției Locale a Municipiului Bacău;

 • c)       să manifeste solicitudine față de toți cetățenii care se adresează Poliției Locale a Municipiului Bacău prin audiențe, cereri, sesizări sau reclamații în vederea rezolvării acestora potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • d)       să nu divulge datele sau informațiile la care a avut acces decât în condițiile legii.

Art 79. Polițistul local este învestit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor și a îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege, și beneficiază de dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Art 80. (1) în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul local beneficiază de protecție specială, în condițiile legii, similară cu a polițistului din cadrul Poliției Române.

(2) Polițistul local și membrii familiei sale au dreptul la protecție, în condițiile legii, din partea structurilor specializate ale statului față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.

Art 81. Pentru reprezentarea propriilor interese în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, se pot asocia, în condițiile legii.

Art 82. Conducătorii serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău sunt obligați să asigure cunoașterea și însușirea de către întregul personal din subordine, a prezentului Regulament.

Art 83. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară prevăzută de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau după caz, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art 84. (1) Atribuțiile stabilite prin prezentul Regulament de organizare și funcționare al Poliției Locale a Municipiului Bacău se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin Fișa postului.

(2) Fișele posturilor vor fi elaborate sau modificate după caz, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art 85. Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care privesc funcția publică și contractuală, organizarea, funcționarea și atribuțiile poliției locale.

Art 86. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării sale prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău și își produce efecte față de toți angajații din momentul încunoștințării acestora.


ENE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUJ^ACĂU NICOLAE -JEV IDIU IHIPOyiCI

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU ANEXA nr. 1 la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a Municipiului Bacău

TABEL

CU PROBELE, NORMELE Șl BAREMELE PENTRU VERIFICĂRILE DIN CATEGORIA DE SOLICITARE FIZICĂ „NORMALĂ” -BĂRBAȚI-

PROBE

VITEZĂ-50 m

FLOTĂRI

ABDOMEN

REZISTENȚĂ -1000 m

PERF

NOTE/GRUPE DE VÂRSTĂ

PERF

NOTE/GRUPE DE VÂRSTĂ

PERF

NOTE/GRUPE DE VÂRSTĂ

PERF

NOTE/GRUPE DE VÂRSTĂ

TIMP

1

II

IEI

EV

V

VE

REP

1

II

III

IV

V

VI

REP

I

II

III

IV

V

VI

TIMP

1

II

III

IV

V

VI

7"0

10

50

10

40

10

4'00"

10

7"1

9,5

49

9,5

39

9,5

4'05"

9,5

7"2

9

48

9

38

9

4'10"

9

7"3

8,5

47

8,5

37

8,5

4Z15"

8,5

7"4

8

46

8

36

8

4z20"

8

7"5

7,5

10

45

7,5

10

35

7,5

10

4Z25"

7,5

10

7"fî

7

9,5

44

7

9,5

34

7

9,5

4z30'z

7

9,5

Ti

6,5

9

43

6,5

9

33

6,5

9

4Z35"

6,5

9

7"8

6

8,5

42

6

8,5

32

6

8,5

4z40"

6

8,5

7"9

5,5

8

41

5,5

8

31

5,5

8

4'45"

5,5

8

8"0

5

7,5

10

40

5

7,5

10

30

5

7,5

10

4z50"

5

7,5

10

8"1

4,5

7

9,5

39

4,5

7

9,5

29

4,5

7

9,5

4'55"

4,5

7

9,

5

8"2

4

6,5

9

38

4

6,5

9

28

4

6,5

9

5z00w

4

6,5

9

8"3

3,5

6

8,5

37

3,5

6

8,5

27

3,5

6

8,5

5z05"

3,5

6

8,

HE5ECRET pagina 48 din Si

5

8"4

3

5,5

8

36

3

5,5

8

26

3

5 5

8

5'10"

3

5,5

8

8"5

2,5

5

7,5

10

35

2,5

5

7,5

10

25

2,5

5

7,5

10

5'15"

2,5

5

7,

5

10

8"6

2

4,5

7

9,5

34

2

4,5

7

9,5

24

2

4,5

7

9,5

5'20"

2

4,5

7

9,

5

8"7

1,5

4

6,5

9

33

1,5

4

6,5

9

23

1,5

4

6,5

9

5'25"

1,5

4

6,

5

9

8"8

1

3,5

6

8,5

32

1

3,5

6

8,5

22

1

3,5

6

8,5

5'30"

1

3,5

6

8,

5

8"9

3

5,5

8

31

3

5,5

8

21

3

5,5

8

5'35"

3

5,

5

8

9J'O

2,5

5

7,5

10

30

2,5

5

7,5

10

20

2,5

5

7,5

10

5'40"

2,5

5

7,

5

10

9"1

2

4,5

7

9,5

29

2

4,5

7

9,5

19

2

4,5

7

9,5

5'45"

2

4,

5

7

9,5

9"2

1,5

4

6,5

9

28

1,5

4

6,5

9

18

1,5

4

6,5

9

5'50"

1,5

4

6,

5

9

9'3

1

3,5

6

8,5

27

1

3,5

6

8,5

17

1

3,5

6

8,5

5'55"

1

3,

5

6

8,5

9"4

3

5,5

8

26

3

5,5

8

16

3

5,5

8

6'00"

3

5,

5

8

9"5

2,5

5

7,5

10

25

2,5

5

7,5

10

15

2,5

5

7,5

10

6'05"

2,

5

5

7,5

10

9"6

2

4,5

7

9,5

24

2

4,5

7

9,5

14

2

4,5

7

9,5

6'10"

2

4,

5

7

9,5

9"7

1,5

4

6,5

9

23

1,5

4

6,5

9

13

1,5

4

6,5

9

6'15"

1,

5

4

6,5

9

NESECRET din 51

9"8

1

3,5

6

8,5

22

1

3,5

6

8,5

12

1

3,5

6

8,5

6'20"

1

3,

5

6

8,5

9"9

3

5,5

8

21

3

5,5

8

11

3

5,5

8

6'25"

3

5,5

8

10"0

2,5

5

7,5

20

2,5

5

7,5

10

2,5

5

7,5

6'30"

2,

5

5

7,5

10'T

2

4,5

7

19

2

4,5

7

9 .

2

4,5

7

6'35"

2

4,5

7

10"2

1,5

4

6,5

18

1,5

4

6,5

8

1,5

4

6,5

6'40"

1,

5

4

6,5

10"3

1

3,5

6

17

1

3,5

6

7

1

3,5

6

6'45"

1

3,5

6

10"4

3

5,5

16

3

5,5

6

3

5,5

6'50"

3

5,5

10"5

2,5

5

15

2,5

5

5

2,5

5

6'55"

2,5

5

10"6

2

4,5

14

2

4,5

4

2

4,5

7'00"

2

4,5

1C>"7

1,5

4

13

1,5

4

3

1,5

4

7'05"

1,5

4

10"8

1

3,5

12

1

3,5

2

1

3,5

7'10"

1

3,5

10"9

3

11

3

1

3

7'15"

3

ll"0

2,5

10

2,5

0

2,5

7'20"

2,5

11"1

2

9

2

0

2

7'25"

2

11"2

1,5

8

1,5

0

1,5

7'30"

1,5

11"3

1

7

1

0

1

7'35"

1

TABEL

CU PROBELE, NORMELE ȘI BAREMELE PENTRU VERIFICĂRILE DIN CATEGORIA DE SOLICITARE FIZICĂ „NORMALĂ”

-FEMEI-

HESECDET ps|lnl48din51

VITEZĂ - 50 m

ABDOMEN

REZISTENȚĂ - 800 m

PERF

NOTE/GRUPE DE VÂRSTĂ

PERF

NOTE/GRUPE DE VÂRSTĂ

PERF

NOTE/GRUPE DE VÂRSTĂ

TIMP

1

II

III

IV

V

VI

REP

1

II

III

IV

V

VI

TIMP

1

II

III

IV

V

VI

8"6

10

36

10

4'00"

10

8"7

9,5

35

9,5

4'05"

9,5

8"8

9

34

9

4'10"

9

8"9

8,5

33

8,5

4'15"

8,5

9"D

8

32

8

4'20"

8

9"1

7,5

10

31

7,5

10

4'25"

7,5

10

9"2

7

9,5

30

7

9,5

4'30"

7

9,5

9"3

6,5

9

29

6,5

9

4'35"

6,5

9

9"4

6

8,5

28

6

8,5

4'40"

6

8,5

9"5

5,5

8

27

5,5

8

4'45"

5,5

8

9"6

5

7,5

10

26

5

7,5

10

4'50"

5

7,5

10

9"7

4,5

7

9,5

25

4,5

7

9,5

4'55"

4,5

7

9,5

9"8

4

6,5

9

24

4

6,5

9

5'00"

4

6,5

9

9"9

3,5

6

8,5

23

3,5

6

8,5

5'05"

3,5

6

8,5

10"0

3

5,5

8

22

3

5,5

8

5'10"

3

5,5

8

10"l

2,5

5

7,5

10

21

2,5

5

7,5

10

5'15"

2,5

5

7,5

10

10"2

2

4,5

7

9,5

20

2

4,5

7

9,5

5'20"

2

4,5

7

9,5

NESEttET pagina 49 dîn 51

O vi

tn

03

cn

tn od

00

tn r-î

r-

in UD

UD

tn LA

in

tn mF

o

tn

tn

tn

tn

LA

un

LA

m

tn

vt

cn

cn

00

00

f<

r-

ud

UD

tn'

tn

nF

cn

cn

CN

CN

vi

tn

in

tn

m

tn

in

un

tn

oi

00

00

r<

p'-

UD

UD

LA

tn

sF

cd

cn

rN

CN

vT

vi

in

m

tn

in

tn

tn

UD

UD

in

un

«f

’TT

ca

cn

cn

CM

vi

vi

m

tn

m

cn

cn

CN

CM

vt

vi

LA

vd

în CN

o m

în P

o P

în C*

o tn

în tn

o o

s tn o

b

vi

.3

o CM

3

O cn

în cn

o

în

o tn

în

O O

în P

in

la

m

in

tn

in

tn

UD

UD

UD

UD

uD

UD

UD

UD

UD

ud

UD

UD

r>

o vl

03

cn

LA

00

00

un i<

r>

tn UD

uo

LA un

LA

tn

o

tn

tn

m

m

LA

un

tn

tn

tn

vt

Ol

Ol

03

00

i<

r-.

UD

UD

tn

tn

mF

’țf

nrT

cn

cn'

CN

vi

tn

un

in

in

tn

tn

tn

LA

cn

aa

00

[<

UD

UD

tn

tn

M-

cn

cn

CN

CN

vi

vi

m

m

tn

un

tn

tn

UD

ud

in

tn

'îC

cn

cn

CM

CN

vl

in

m

tn

cn

cn

CN

CM

vi

vi

tn vî

vi

01 w

00 vi

r*. vl

MS r4

un *-i

'T vt

cn vl

CM vi

vi vi

O rH

03

00

r>

UD

tn

«e

cn

CM

vi

O

O

o

tn

tn

un

tn

tn

tn

vi

cn

cn

cd

00

r<

F"

UD

UD

in

tn

<4-

o

un

m

tn

tn

tn

tn

tn

tn

tn

vi

cn

Ol

03

co

r<

>-

UD

UD

tn

tn

'S-

ca'

cn

CN

CN

vl

m

LA

tn

tn

tn

LA

tn

IA

Ol

00

00

r--

uo

UD

tn

tn

cn

cn

(N

CN

vt

in

in

tn

tn

m

un

UD

UD

tn

tn

«țp

cn

m

CM

CN

vi

vl

tn

tn

tn

mp

cn

cn

CN

CM

vj

w

m

vt

vl

cn

•țf

tn

t£>

r*.

00

cn

o

r4

CN

cn

F

tn

uo

CN

00

cn

p

vl

CN

cn

O

o vl

O vi

o vl

o vi

o vi

O vf

vl vl

w vi

vi vl

vi vi

vl vi

vi vi

vi r4

vl

H vl

vi vi

CN vi

(N vi

rl vl

vi12"4

1

3,5

0

1

3,5

7'10"

1

3,5

12"5

3

0

3

7'15"

3

12"6

2,5

0

2,5

7'20"

2,5

12"7

2

0

2

7'25"

2

12"8

1,5

0

1,5

7'30"

1,5

12"9

1

0

1

7'35"

1

NOTĂ - PRECIZĂRI TEHNICE $1 METODICE PRIVIND EFECTUAREA PROBELOR

 • A.     Proba de alergare - viteză:

se execută cu startul din picioare, câte doi candidați/ cronometru;

 • B.     Proba de flotări:

proba de flotări se execută din poziția în sprijin culcat înainte, timp de două minute, fără pauze, câte un concurent/cronometru;

 • C.   Proba de abdomene:

se execută din poziția culcat pe spate, cu mâinile la ceafă și sprijin ia picioare, timp de două minute, fără pauze, câte un concurent/cronometru;

 • D.    Proba de alergare - rezistentă:

se execută cu startul din picioare, în serii de 10 candidați/ cronometru;

NESECRET pagina 51 c&i 51