Hotărârea nr. 401/2018

Hotărârea nr. 401 din 29.10.2018 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – beneficiari Cojocaru Ciprian-Ionuţ si Cojocaru Nadia.

j/")

HOTĂRÂREA NR. 401 DIN 29.10.2018 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 8,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - beneficiari Cojocaru Ciprian-Ionuț si Cojocaru Nadia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea d-lor Cojocaru Ciprian-Ionuț si Cojocaru Nadia, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 40459/10.10.2018 prin care solicita concesionarea suprafeței de 8,00 m.p. teren pentru construirea unui balcon la forma, dimensiunile si finisajele balcoanelor de la etajele superioare;

-Adresa Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății cu nr. 23170/05.04.2017 din care rezulta ca terenul solicitat pentru concesionare nu a fost regăsit ca fiind revendicat in baza Legilor Proprietății;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr.10896 din 23.10.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 10897 din 23.10.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului imegistrat cu m. 10898 din 23.10.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1705/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1706/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1707/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 29(1)(2) si ale art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 13(1), art. 15, lit. “e”, art. 17 si art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 47(1), 48(2), 61(2), 115(1) lit. « b » si art. 117 lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (1) si (2) lit. « c » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (T) Se aproba concesionarea directa către d-nii Cojocaru Ciprian-Ionuț si Cojocaru Nadia, a suprafeței de 8,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 84381, inscris in cartea funciara 84381 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuința, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

ART. 2 - Se aproba redeventa in suma de 26,0624 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare. ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Se imputemiceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, d-lui Cojocaru Ciprian-Ionuț, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1


LA HOTARAREA NR. 401 DIN 29.10.2018»

Nr Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (m.p.)

Adresa imobilului

8

Mun. Bacau, str. Tazlaului nr. 2, sc. A. ap. 3, /ud. BacauNr. Cartea Funciara nr. % (j UXf

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAȚ)

------------------------------------------------------------------------------- ■

‘ - -

Mun. Bacau


ȘtDINȚ^

)POAEA


EMNEAZĂ

UI BACĂU

OVIDIU POPOVICI


1___

Total


8_

8


Cod constr.


Destinația


................................... B Date referitoarejacotisfructii.

Suprafața construita la sol

(mp)


Mențiuni


TotalZf ^.F.^utor^

Confirm e&tWbtâimasuvat<?ț i nlocmir^^ctin^tțfa((^,Oi&ii^ $i(sreak matura si


_

_______

Confirm introducerea imobilului in baza dedate integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si stampila

Data ........,. ......

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 401 DIN 29.10.2018


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. TAZLAULUI, NR. 2, SC. A, AP. 3

S = 8,00 m.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU

CONSTRUIREA UNUI BALCON CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚA

16

Tca = II VxIxKi

i=2

N = 0,0025 lei/m.p7an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 150,0944 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2018, fata de 1993

K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K* = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

Kti = 1,3 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

K$ = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kio = 13 - servicii asigurate de municipalitate

Kn = 13 - perspective bune

Ku = 13 - teren plat

Kj3 = 13 - fundare pe teren normal

Km = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kis = 23 - durata = 25 ani

Ki6 = 1,0 - locuința

Taxa min/m.p Jan = 0,0025 x 150,0944 x 2,0 x 13 x 13 x 1,1 x 13 x 13 x 1,4 x 1,1 x 13 x 13 x 13 x 13 x 1,5 x 23 x 1,0 = 26,0624 LEI RON/m.p Jan

ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


PREȘEDINTE 1 ENULA PRI(ÎNTOCMIT, IONICA MIRELAROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 401 DIN 29.10.2018

CONTRACT DE CONCESIONARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE încheiat intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si _____________________________________, cu domiciliul/sediul in județul _____________

Municipiul _______________________ Str. ________________________________________________________

legitimata cu______________________________/inamtriculata la Registrul Comerțului sub nr.


__________________, Cod Unic de înregistrare ___________„__________, reprezentata de __________________________________________ in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

hi baza dispozițiilor art. 13(1) si art. 15, lit "e” din Legea nr. 50/1991, republicata, actualizata si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. _________din _____________2018, a

intervenit prezentul CONTRACT DE CONCESIONARE.

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de 8,00 m.p., situat in intravilanul Municipiului Bacau, _________________________________, înscris in cartea funciara nr. 84381/UAT Bacau,

avand număr cadastral 84381.

Terenul in cauza va fi folosit de către concesionar pentru REALIZAREA UNEI EXTINDERI - BALCON CE VA AVEA DESTINAȚIA DE LOCUINȚA, CU RESPECTAREA MATERIALELOR, FORMEI, DIMENSIUNILOR, FINISAJELOR, CROMATICH SI A RAPORTULUI PLIN/GOL CU A BALCOANELOR DE LA ETAJELE SUPERIOARE SI CU INTERDICȚIA DE A EXECUTA USI DE ACCES SPRE EXTERIOR, pe terenul aflat in imediata vecinătate a proprietății concesionarului.

Art 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

HI. TERMENUL CONTRACTULUI

Art3 - Durata concesiunii este de 25 (douazecisicinci) ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract, respectiv________________.

Art 4 - Contractul de concesionare inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv__________________ in măsură in care părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia,

in condițiile legii

Contractul de concesiune se poate prelungi pentru o perioada determinata, funcție de legislația in domeniu, cu acordul pârtilor.

In măsură in care părțile nu convin asupra unor noi condiții cu privire Ia prelungirea contractului de concesionare, acesta se va derula in condițiile stabilite inițial.

IV-PRETULCONCESIUNII

Art5 - Redeventa concesiunii este de 208,50 (douasuteopt+50) Iei/an, reprezentând taxa anuala de concesionare.

Art 6 • Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art 7 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art 8 - Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorau. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 9 - Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art 10 - Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art 11 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita____________), garanția de concesionare in valoare de

208,50 lei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

Art 12 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2018 este indexata.

V. MODALITATEA DE PLATA

Art 13 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin:

 • - virament, din contul concesionarului nr.______________________________ deschis la_________________

_________________________, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

 • - direct in numerar la casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VI. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 14 <* Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

Art 15 - După perfectarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa faca demersurile necesare in vederea obținerii certificatului de urbanism si a avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire.

Art 16 " Concesionarul este obligat sa realizeze lucrări de curatare, amenajare sau degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, odata cu încheierea lucrărilor de baza. Nerespectarea acestei clauze se sancționează conform legislației in vigoare.

Art 17 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isi respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de încălcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare în legalitate prin grija Serviciului Disciplina în Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta Incasari Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legate de achitarea redeventei.

Art 18 - Concesionarul are obligația sa notifice concedentului schimbarea formei sale juridice, asocierea sau fuzionarea cu alta persoana juridica. Modificarea CAP. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE - se va consemna prin Act Adițional semnat de parti si va constituie anexa prezentului Contract de Concesionare. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Art 19 - Diversificarea sau schimbarea profilului de activitate al terenului concesionat, stabilita inițial, este permisa concesionarului numai cu acordul scris al concedentului (hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau).

Art 20 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

Art 21 - Pe terenul concesionat, concesionarul are obligația sa realizeze o investiție in valoare de minimum 1.000 Iei RON/m.p.

Art 22(1) - Concesionarul are obligația sa solicite emiterea autorizației de construire si sa inceapa construcția in termen de cel mult un an de la data încheierii prezentului contract de concesionare a terenului.

(2) In caz de încălcare a obligației prevăzute la alin. (1), concesionarea isi pierde valabilitatea.

Art 23 - Concesionarul are obligația de a executa integral lucrările la obiectivul de investiții pana la termenul prevăzut in autorizație.

Art 24 - Lucrările de construcție autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevăzute in autorizația de construire si daca s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcții autorizate, inclusiv in situația realizării acestor lucrări in regie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administrației publice locale din cadrul Politiei Primăriei Municipiului Bacau.

Art 25 - Construcțiile executate fara autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situație se aplica in continuare sancțiunile prevăzute de lege.

vn. încetarea concesiunii

Art 26 - Prezentul contract de concesionare încetează in următoarele situații:

 • a) Ia expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art 27 - La încetarea contractului de concesionare prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art 28 - La încetarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 27.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza:

 • - BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de 8 m.p. - se vor reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

 • - BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

Vin. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art 29 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

Art 30 - La finalizarea construcției, concesionarul are obligația de a încheia proces-verbal de recepție a lucrărilor, precum si de a face dovada asigurării construcției la o unitate autorizata in acest scop.

Art 31 - La terminarea completa a lucrărilor de construire, concesionarul este obligat sa declare, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, construcția realizata dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut in autorizația de construire.

 • IX.LITIGII

Art 32 - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești de drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art 33 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

 • X. ALTE CLAUZE

Art 34 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

 • XI. DISPOZIȚII FINALE

Art 35 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

Art 36- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art 37 - Orice intelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art 38 - Concesionarul are obligația sa înscrie terenul concesionat in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art 39 - Procesul-verbal de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art 40 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau___________________, cu suprafața de 8,00 m.p., s-a încheiat astazi ___________________, la

sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 4 (patru) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si trei exemplare pentru concedent.

CONCEDENT


MUNICIPIUL BACAU prin PRIMAR,

COSMINNECULA

DIRECȚIA ECONOMICA,

DIRECTOR, EC. VINERICA CLEMENT IN A___________

COMPARTIMENT EVIDENTA

INCASARI DEBITE, EC. PASCAN SIMONA______________

DIRECȚIA JURIDICA, VIZAT LEGALITATEA,__________

ÎNTOCMIT, IONICA MIRELA________


PRESEI

ENU1ARHITECT-SEF,

ARH. DIANA-MIHAELA MARIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU         .

NICOLAE- OVTDIU POPOVI£J IONICA MIRELA


10