Hotărârea nr. 400/2018

Hotărârea nr. 400 din 29.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Activităţii Voluntarilor din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 15237/ 19.10.2018 al Directorului Executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău, privind aprobarea proiectului de hotărâre;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10779/ 23.10.2018, prezentată de Primarul Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 10780/23.10.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1700/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1701/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, 1702/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1703/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1704/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2 alin.(2) și art. 7 alin.(l) ale Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2), ale art. 115 alin. (1) lit. “b ” și ale art. 117 alin.(l) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit „i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. 6 lit.” a” punctul 7 și art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Activității voluntarilor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modelul Contractului de Voluntariat, în care sunt stipulate drepturile și obligațiile voluntarului minimal obligatorii, prezentat în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modelul Fișei de Voluntariat, în care sunt prezentate datele de identificare ale voluntarului și principalele activități desfășurate, prezentat în Anexa nr.

 • 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă modelul Fișei de Protecție a Voluntarului, în care sunt stipulate norme privind sănătatea și securitatea muncii în activitatea de voluntariat, prezentat în Anexa nr.

 • 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă modelul Tabelului Nominal de instruire colectivă pe linia sănătății și securității muncii, prezentat în Anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă modelul Cererii de Voluntariat, prezentată în Anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă modelul Legitimației Individuale a voluntarului, prezentat în Anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă lista actelor care sunt necesare pentru dosarul de voluntar, prezentată în Anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Ar1.10.Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art.ll.Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ENULA PRIGOPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICmFULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU/POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HO TÂRÂREA NR. 400 DIN 29.10.2018

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCȚIONAREA ACTIVITĂȚII VOLUNTARILOR DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU

CAPITOLUL I - GENERALITĂȚI

Artl. Prezentul regulament reglementează activitatea de voluntariat a persoanelor fizice în cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art.2. Activitatea de voluntariat a persoanelor fizice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, va respecta prevederile legale reglementate prin Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, raportat la următoarele principii și prescripții:

 • •  voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup;

3 activitatea de interes public reprezintă activitatea desfășurată în domenii precum: artă și cultură, sport și recreere, educație și cercetare, protecția mediului, sănătate, asistență socială, religie, activism civic, drepturile omului, ajutor umanitar și/sau filantropic, dezvoltare comunitară, dezvoltare socială;

 • •  organizația-gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează și administrează activități de voluntariat;

« contractul de voluntariat reprezintă convenția încheiată între un voluntar și organizația-gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului;

 • •  voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat;

® beneficiarul activității de voluntariat este persoana fizică, alta decât soțul/soția și copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat;

 • •  coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizațiel-gazdă, care îndeplinește sarcinile legate de coordonarea și administrarea activității voluntarilor.

Art.3. Activitatea de voluntariat are la bază următoarele principii:

 • - participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată și bazată pe o decizie

liber consimțită a voluntarului;

~ implicarea activă a voluntarului în viața comunității;

 • - desfășurarea voluntariatului cu excluderea remunerației din partea beneficiarului

activității;

o

 • - participarea persoanelor la activitățile de voluntariat, pe baza egalității de șanse și de

tratament, fără discriminări;

 • - activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;

 • - caracterul de interes public al activității de voluntariat.

CAPITOLUL n - REGULI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT

Art.4. Poate fi voluntar în activitatea specifică Poliției Locale orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • -  este majoră, fără cazier sau antecedente penale;

 • -  consimte benevol să acționeze ca voluntar;

 • - are cetățenia română și domiciliul pe raza municipiului Bacău;

 • -  este cunoscută cu o comportare civilizată, este discretă și nu are vicii care să atragă comentarii negative din partea comunității, ori afecțiuni psihice;

 • -  are o stare de sănătate corespunzătoare atestată pe bază de examen medical de specialitate;

 • - promovează cursurile de instruire organizate de Poliția Locală a Municipiului Bacău.

ArtS. Selecția și recrutarea candidaților de voluntari se va face în urma unui interviu, având la bază cererea scrisă a acestora și documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor menționate. Comisia de selecție va fi constituită prin decizia Directorului Executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău.

ArL6. Instruirea voluntarilor se va realiza prin parcurgerea unor cursuri organizate de către Poliția Locală a Municipiului Bacău.

CAPITOLUL HI ■> PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI SI OBLIGAȚII ALE VOLUNTARULUI

Art.7, Principalele activități în care poate fi implicat voluntarul Poliției Locale a Municipiului Bacău sunt:

-           popularizarea unor acte normative, distribuirea unor pliante și difuzarea unor publicații și

afișe privind unele măsuri preventive și de autoapărare;

participarea la desfășurarea activităților Poliției Locale ce vizează prevenirea actelor antisociale;

organizarea unor activități ce vizează ordinea și liniștea publică în parcări, în zona localurilor publice, parcuri, unități de învățământ sau alte locuri;

sprijinirea personalului poliției locale ce acționează pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe raza municipiului Bacău, cu diferite ocazii;

executarea unor activități de patrulare și supraveghere tn anumite zone, în scopul prevenirii comiterii de contravenții sau infracțiuni;

voluntarii vor patrula, de regulă, având peste ținută o vestă reflectorizantă cu inscripția „Voluntar - Poliția Locală” și obligatoriu asupra lor legitimația de voluntar;

voluntarii vor patrula atât în patrule mixte însoțind polițiștii locali, cât și în patrule formate din minim doi voluntari, situație în care unul dintre aceștia, desemnat de șeful de schimb, este „șef de patrulă”;

în nicio situație în care patrula este formată exclusiv din polițiști voluntari» aceasta nu va interveni singură în rezolvarea problemelor operative, sarcina principală fiind de informare urgentă și de culegerea de date necesare stabilirii stării de fapt și de drept

Art.8. Orice acțiune a voluntarului Poliției locale trebuie să se raporteze, în principal, următoarelor reguli:

 • a)  respectarea drepturilor cetățenilor, fără nici o deosebire;

 • b) respectarea legii, în orice situație sau împrejurare;

 • c)  voluntarul nu acționează niciodată singur, doar în prezența polițistului local;

 • d) voluntarul respectă întotdeauna indicațiile polițistului local,

 • e) în timpul activităților desfășurate în comun cu polițiștii locali, voluntarul poartă întotdeauna o ținută decentă și echipamentul inscripționat, are la vedere însemnele distinctive (ecusonul sau insigna) și are asupra sa legitimația de voluntar;

 • f)  indiferent de activitate, voluntarul are obligația de a proteja viața, sănătatea și integritatea corporală a propriei persoanei, a polițistului și a tuturor cetățenilor;

 • g) orice prejudiciu material sau ne-material, înregistrat din cauza acțiunii sau inacțiunii voluntarului, este suportat de către acesta;

 • h) în orice situație, voluntarul păstrează o ținută și o atitudine cuviincioasă corespunzătoare;

 • i)  folosirea mijloacelor și a procedeelor de imobilizare sau autoapărare se face numai în condițiile legii și numai dacă situația o impune;

 • j)  în situațiile în care voluntarul este martor al diferitelor evenimente, anunță imediat Poliția Locală, fără să acționeze independent în calitate de voluntar;

Art9. Voluntarul nu va folosi legitimația, însemnele distinctive și echipamentul din dotare în alte situații sau în alte scopuri decât cel pentru care i-au fost încredințate.

CAPITOLUL IV - REGULI TACTICE APLIC ABILE

ÎN DIFERITE SITUAȚII

ArtlO. La intervenția în cazuri în care sunt implicați minori, femei, copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni psihice, voluntarul va respecta următoarele reguli:

se va urmări ca tonul conversației să fie calm, liniștit, înțelegător;

se va urmări câștigarea încrederii persoanelor respective;

se va încerca implicarea unor membrii ai familiei în rezolvarea situațiilor, atunci când este nevoie;

se va sprijini polițistul în luarea unor măsuri și respectarea indicațiilor acestuia;

se va supraveghea cu atenție persoanele și zona unde se acționează.

Artll. La intervenția în cazuri în care sunt implicate persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice, voluntarul va respecta următoarele reguli:

persoanele care se manifestă agresiv și pun în pericol integritatea corporală a altor persoane sau tulbură grav ordinea și liniștea publică sunt imobilizate de către polițistul local și condus la sediul Poliției Locale* Voluntarul acordă sprijin polițistului local în această acțiune, participând la imobilizarea acesteia și protejarea vieții, a sănătății și integrității corporale a oricăror persoane;

la constatarea, observarea oricăror evenimente antisociale va informa de urgență polițiștii locali;

va sprijini polițistul local în culegerea oricăror date și informații care pot contribui la lămurirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul;

tonul conversației cu aceste persoane trebuie să fie calm și politicos;

se va apela la ajutorul altor cetățeni ce pot interveni în rezolvarea situației;

va supraveghea cu atenție persoanele și zona unde are loc intervenția.

Art.12. în situațiile în care un număr mare de persoane participă la diferite evenimente organizate (sărbători, festivaluri, întruniri, etc.) sau neorgamzate (manifestații spontane) unde trebuie luate măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, voluntarul poliției locale va respecta următoarele reguli:

nu se fac comentarii ce pot incita participanții la aceste întruniri;

voluntarul respectă consemnul sau indicațiile date de polițistul local pentru desfășurarea activității;

se supraveghează cu atenție mulțimea, pentru identificarea oricăror situații ce pot afecta ordinea și liniștea publică, siguranța cetățenilor sau a bunurilor;

orice situație deosebită este anunțată imediat Poliției Locale;

în cazul manifestațiilor spontane, se informează despre caracterul acesteia, numărul aproximativ de participanți, intențiile acestora și se încearcă identificarea inițiatorilor acțiunii;

se urmărește evitarea altercațiilor și a încăierărilor;

ținuta și echipamentul voluntarului trebuie să fie în perfectă stare.

Artl3. Sunt frecvente situațiile în care voluntarul poate acționa în sprijinul Poliției Locale, în cazul scandalurilor și al încăierărilor în locuri și localuri publice. Diversitatea acestor situații și uneori amploarea lor, determină modalități complexe și multiple de intervenție din partea polițiștilor locali. De regulă, aceste situații au ca factor determinant consumul excesiv de alcool, de aceea voluntarul trebuie să țină cont și de regulile specifice de intervenție în aceste situații. în plus, voluntarul Poliției Locale trebuie să cunoască următoarele reguli:

intervenția se pregătește din timp și nu se acționează precipitat;

orice informație despre natura conflictului, părțile implicate, căile de acces în zonă sau în localul public, și distribuirea spațiilor interioare, sunt foarte importante încă din etapa de pregătire a intervenției;

în situațiile în care este pusă în pericol viața, sănătatea sau integritatea corporală a vreunei persoane, voluntarul acționează cu prioritate pentru imobilizarea agresorului împreună cu polițistul local și cu alți cetățeni;

sunt respectate cu strictețe toate indicațiile polițistului local;

nu se acționează individual;

tonul conversației trebuie să fie calm, ferm și cuviincios, evitându-se reproșurile, observațiile, jignirile;

reține orice detalii despre persoane sau împrejurări ce pot influența modul de rezolvare al evenimentului și le comunică polițistului local;

se acordă sprijin polițiștilor locali pentru conducerea pesoanelor implicate, la sediul Poliției Locale;

dacă există victime se anunță orice unitate medicală pentru acordarea ajutorului necesar.

ArL14. în cazul observării săvârșirii unei infracțiuni, indiferent de natura ei, voluntarul respectă următoarele reguli:

sprijină polițistul local pentru salvarea victimelor și acordarea primului ajutor;

- participă la prinderea autorului faptei, în cazul infracțiunilor flagrante, respectând indicațiile polițistului local;

acordă sprijin pentru marcarea locului faptei, eliminarea altor pericole, conservarea eventualelor probe din zonă, fără a aduce modificări;

asigură paza locului faptei până la sosirea echipei de cercetare;

înlătură eventualii curioși, solicitând acestora să respecte distanța de siguranța;

supraveghează cu atenție zona și persoanele dein apropiere pentru identificarea eventualilor martori și comunică polițistului local datele acestora.

Art.15, Conflictele inter și intrafamiliale pol fi simple certuri și contraziceri acute sau agresiuni fizice dintre cele mai grave. Intervenția este necesară pentru evitarea situațiilor in care este pusă în pericol viața, sănătatea și integritatea persoanelor. Reguli ce trebuie respectate în aceste situații:

intervenția are loc numai după o etapă pregătitoare, în cadrul căreia sunt adunate informații despre natura conflictului, numărul persoanelor implicate, date despre locul intervenției, amplasarea căilor de acces și distribuirea spațiilor interioare, etc.;

este interzisă pătrunderea în locuința proprietarului fără invitația scrisă a uneia dintre pesoanele implicate ce are și calitate de proprietar sau numai în situația în care există date certe că este pusă în pericol viața sau integritatea unei persoane;

la locul conflictului, voluntarul va sta la 1-2 m lateral față de polițistul local, permițând acestuia să fie văzut din interiorul casei;

va supraveghea cu atenție persoanele din jur, nepermițând acestora vreo agresiune asupra sa ori asupra polițistului local;

dacă simt invitați în interior, voluntarul va pătrunde imediat după polițistul local, împreună cu proprietarul, supraveghindu-1 în permanență;

tonul conversației trebuie să fie calm, ferm, politicos;

voluntarul acordă sprijin polițistului local, ascultând indicațiile acestuia.

Artl6. în cazul unor evenimente, rare ca frecvență de apariție, dar intense din punct de vedere emoțional, cum ar fi amenințările cu sinuciderea sau cu autoincendierea, calmul și stăpânirea de sine sunt esențiale. Voluntarul Poliției Locale trebuie să respecte următoarele reguli:

 • -        acordă sprijin polițistului local și ascultă indicațiile acestuia;

nu intervine în timpul discuțiilor sau al negocierilor;

dacă este posibil, sprijină polițistul local pentru imobilizarea persoanei;

anunță salvarea și/sau pompierii despre evenimentul aflat în desfășurare;

solicită eventualilor curioși să stea la distanță și ia măsuri pentru îndepărtarea oricăror persoane sau obiecte periculoase din zonă;

solicită sprijin cetățenilor pentru a fi aduse în zonă, cât mai repede, pături, stingătoare sau alte materiale de care este nevoie.

ArL17. Cu ocazia activităților desfășurate în comun cu polițistul local, voluntarul poate desfășura unele activități pe linie de circulație rutieră, cum ar fi: supravegherea modului de afluire/defluire a elevilor înspre/dinspre școală în special în zona trecerilor de pietoni, sprijinirea polițistului local cu ocazia intervenției la evenimente rutiere, activități în cadrul unor dispozitive speciale instituite în anumite situații (adunări cu public numeros, activități organizate, etc.), fiind obligat să respecte următoarele reguli:

ascultă indicațiile polițistului local, asigurându-se în permanență că nu este pusă în pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a propriei persoane, a polițistului sau a altor cetățeni;

asigură zona unde își desfășoară activitatea, supraveghind în permanență persoanele și vehiculele din apropiere;

înlătură curioșii, îndepărtând persoanele care încalcă zona sau perimetrul indicat de polițistul local;

participă la luarea măsurilor de siguranță rutieră stabilite de polițistul local;

sprijină polițistul local atunci când acesta îl solicită pentru diferite situații;

 • -       va purta obligatoriu peste ținută o vestă fosforescentă cu inscripția „Voluntar - Poliția Locală”

Art.18. în situațiile în care voluntarul observă următoarele fapte antisociale:

circulația căruțelor pe raza municipiului;

prezența în locuri publice a persoanelor care apelează la mila trecătorilor;

prezența taberelor de rromi;

/v

plimbarea animalelor de companie în locuri interzise;

distrugeri pe domeniul public;

perturbarea liniștii publice, inclusiv de către membrii unei „găști de cartier”,

autovehicule parcate neregulamentar sau pe spații verzi;

deteriorarea unor indicatoare rutiere;

depozitari ilegale de deșeuri de orice tip;

- vehicule abandonate pe domeniul public sau privat al statului;

murdărirea carosabilului de către autovehicule cu roți necurățate;

deteriorări ale mobilierului urban;

lipirea de afișe în locuri neautorizate;

amenajarea neautorizata a rampelor de deșeuri;

vânzarea de produse în locuri neautorizate

va anunța imediat Poliția Locală sau la numărul de urgențe 112, fără să acționeze independent.

CAPITOLUL V - DISPOZIȚII FINALE

Art.19. Scopul principal al activității de voluntariat îl reprezintă asigurarea transparenței activității Poliției Locale, precum și informarea cetățenilor cu privire la actele normative și procedurile legale aplicabile pe raza municipiului.

ArL20. De asemenea, se urmărește multiplicarea vectorilor de observare și combatere a faptelor antisociale.

Art.21. în subsidiar, se urmărește atât creșterea gradului de implicare civică a cetățenilor, cât și efîcientizarea activității Poliției Locale.

ArL22. Coordonarea activității voluntarilor, precum și preluarea informațiilor transmise de către aceștia și predarea spre rezolvare compartimentelor competente, se face de către Poliția Locală.

Art23. Periodic, Poliția locală va prezenta Primarului Municipiului Bacău informări cu privire la activitățile desfășurate de voluntari, eficiența muncii acestora, precum și eventualele propuneri de îmbunătățire a activității.

Art.24. Organizația gazdă - Poliția Locală a Municipiului Bacău - va păstra un registru de evidență a voluntarilor, a duratei și tipului activității desfășurate de aceștia.

Art25, La terminarea perioadei de voluntariat, organizația gazdă va elibera un certificat nominal care să recunoască prestarea activității de voluntar^ precum și aptitudinile dobândite.

DmECTbjtEWxjîrv

ENE CONSTANtlM


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRIC OAEACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVI£I

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR,

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 400 DIN 29.10.2018Arțl - PĂRȚILE CONTRACTANTE:

- Poliția Locală a Municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, str. LL. Caragiale, nr. 2, jud. Bacău, reprezentată legal de Director Executiv ENE CONSTANTIN - FLORIN, în calitate de Beneficiar al voluntariatului,

Și fiul/fiica lui .......................... născut(ă) la data de ................................................... domiciliară) posesor(oare) alfa) actului de identitate seria......

.......................................................... la  data de


.................și al ,, în localitatea


în


nr.


eliberat de în calitate de


Voluntar, s-a încheiat prezentul contract, în conformitate cu Legea nr. 78/2014 - privind reglementarea activității de voluntariat în România.

ArL2 - OBIECTUL CONTRACTULUI:

îl constituie desfășurarea unor activități în următoarele domenii:

 • -  Popularizarea unor acte normative, distribuirea unor pliante și difuzarea unor publicații și afișe privind unele măsuri preventive și de autoapărare;

 • -  Participarea la acțiunile Poliției Locale a Municipiului Bacău ce vizează prevenirea faptelor antisociale;

 • -  Organizarea unor activități ce vizează ordinea și liniștea publică în parcări, în zona localurilor publice, parcuri, unități de învățământ sau alte locuri;

 • -  Sprijinirea personalului Poliției Locale a Municipiului Bacău ce acționează pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe raza municipiului, cu diferite ocazii;

 • -  Executarea unor activități de patrulare și supraveghere în anumite zone, în scopul informării instituției cu privire la aspectele negative constatate;

Art3 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VOLUNTARULUI

3.7 Drepturi:

 • -  de a participa activ la elaborarea și derularea acțiunilor în considerarea cărora se încheie prezentul contract;

 • -  de a desfășura activități în concordanță cu Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Activității Voluntarilor Poliției Locale;

 • -  de a i se asigura un loc unde să-și desfășoare activitatea și accesul la echipamentul și consumabilele necesare derulării activității;

 • -  de a i se asigura instructajul privind protecția muncii, în funcție de natura și caracteristicile activității pe care o desfășoară;

 • -  de a i se elibera de către beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar;

 • -  de a beneficia de titluri onorifice, decorații, premii, în condițiile legii;

 • -  de a beneficia de timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat;

 • -  de a i se asigura confidențialitatea și protecția datelor personale.


 • 3.2 Obligații:

~ să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale în relația cu cetățenii;

 • -  să respecte prevederile constituționale legale în vigoare și hotărârile Consiliul Local în materie;

 • -  să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;

 • -   să prezinte rapoartele de activitate;

 • -   să participe la cursurile de instruire organizate» inițiate sau propuse de către beneficiarul voluntariatului;

 • -   să cunoască misiunea și activitățile beneficiarului voluntariatului;

 • -   să ocrotească bunurile pe care le folosesc în cadrul activității de voluntariat;

 • -  să aibă un comportament adecvat;

 • -  să cunoască și să respecte întocmai procedurile specifice și prevederile Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Activității Voluntarilor Poliției Locale, precum și ale Fișei de Voluntariat;

 • -  obligația de a presta o activitate de interes public, fără remunerație;

 • -  obligația unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea;

* obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

 • -  obligația de a anunța indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

 • 3.3 Costul oricăror prestații medicale, împotriva riscurilor de accident și de boală, ce decurg din natura activităților desfășurate, se suportă integral de către voluntar,

ArL4 - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI:

4.1 Drepturi:

 • -  dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;

 • -  dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează Ia solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate de către organizația- gazdă;

 • -  dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

 • -  dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de voluntariat și/sau în fișa de protecție a voluntarului.

4J. Obligații:

 • -  să asigure desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari;

 • -  să țină evidența voluntarilor, a duratei și a tipului activităților desfășurate și evaluarea voluntarilor pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern;

 • -  să-l trateze pe voluntar ca pe un coleg cu drepturi egale, în timpul serviciului;

 • -  să asigure voluntarului un loc unde să-și desfășoare activitatea și accesul la echipamenetul și consumabilele necesare;

 • -  să asigure condiții legale de protecție a muncii în funcție de natura și caracteristicile activităților desfășurate de voluntar;

 • -  să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de „Voluntar al Poliției Locale”;

 • -  să-l sprijine în realizarea intereselor profesionale și să-1 coordoneze.

Art.5 - DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de încă l(un) an» cu acordul ambelor părți.

cu


Programul și durata timpului de lucru sunt stabilite în funcție de nevoile curente ale beneficiarului.

Art.6 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:

în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor. Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părții în culpă, fiind supusă regulilor prevăzute de Codul Civil.

Art.7 - ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI:

Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiții:

la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestațiile care fac obiectul contractului au fost executate;

de comun acord;

când organizația-gazdă își încetează activitatea;

prin denunțare unilateral;

în caz de reziliere a contractului.

Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din inițiativa oricărei părți, fără obligația prezentării motivelor. La încetarea contractului se va preda certificatul de voluntar, precum și legitimația, insigna, vesta inscripționată și toate bunurile primite de la Poliția Locală.

Participarea voluntarului la activități împreună cu polițistul local, inclusiv folosirea unor obiecte, materiale sau mijloace de transport proprii, nu se remunerează din partea instituției, fiind considerate acte benevole, în sprijinul beneficiarului.

Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent de voința părților o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi cumulat sau renegociat.

Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situație.

Art8 - LITIGII:

Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă părțile contractante nu le rezolvă pe cale amiabilă.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, fiecare având aceeași valoare juridică.

Beneficiar al voluntariatului

Poliția Locală a Municipiului Bacău

Director Executiv,


FIȘA DE VOLUNTARIAT

LEGITIMAȚIE NR.__________

Numele și prenumele:

Fiul/fuca lui:

Data nașterii:

Locul nașterii:

CNR:

C.I/B.I: seria:

Starea civilă:

Domiciliul:

Reședința:

Telefon:

Telefon de contact în cazuri deosebite:

Pe timpul desfășurării activităților de voluntariat în cadrul organizației-gazdă Poliția Locală a

Municipiului Bacău, voluntarul va executa următoarele activități:

 • -  popularizarea unor acte normative, distribuirea unor pliante și difuzarea unor publicații și afișe privind unele măsuri preventive și de autoapărare;

 • -  participarea la acțiunile Poliției Locale a Municipiului Bacău ce vizează prevenirea faptelor antisociale;

 • -  organizarea unor activități ce vizează ordinea și liniștea publică în parcări, în zona localurilor publice, parcuri, unități de învățământ sau alte locuri;

 • -  sprijinirea personalului Poliției Locale a Municipiului Bacău ce acționează pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe raza municipiului, cu diferite ocazii;

 • -  executarea unor activități de patrulare și supraveghere în anumite zone, în scopul informării instituției cu privire la aspectele negative constatate;

 • -  să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale în relația cu cetățenii;

 • -  respectarea prevederilor constituționale legale în vigoare și hotărârile Consiliul Local în materie;

 • -  îndeplinirea la timp a sarcinilor primite din partea beneficiarului voluntariatului;

 • -  prezentarea rapoartelor de activitate;

 • -  participarea la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de către beneficiarul voluntariatului;

 • -  cunoașterea misiunea și activitățile beneficiarului voluntariatului;

............................................................................................................................................... Is

 • -   ocrotirea bunurilor pe care le folosesc în cadrul activității de voluntariat;

 • -  să aibă un comportament adecvat;

 • -  cunoașterea și respectarea întocmai a procedurilor specifice și a prevederilor Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Activității Voluntarilor Poliției Locale.

 • -  să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului - îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea;

 • -  păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

 • -  sesizează imediat lucrătorii Poliției Locale a Municipiului Bacău, cu privire la:

 • > circulația căruțelor pe raza municipiului;

 • > prezența în locuri publice a persoanelor care apelează la mila trecătorilor;

 • > prezența taberelor de rromi;

 • > plimbarea animalelor de companie în locuri interzise;

 • > distrugeri pe domeniul public;

 • > perturbarea liniștii publice, inclusiv de către membrii unei „găști de cartier”;

 • > autovehicule parcate neregulamentar sau pe spații verzi;

 • > deteriorarea unor indicatoare rutiere;

 • > depozitări ilegale de deșeuri de orice tip;

 • > vehicule abandonate pe domeniul public sau privat al statului;

 • > murdărirea carosabilului de către autovehicule cu roți necurățate;

 • > deteriorări alae mobilierului urban;

 • > lipirea de afișe în locuri neautorizate;

 • > amenajarea neautorizată a rampelor de deșeuri;

 • > vânzarea de produse în locuri neautorizate.

Data............................................. Semnătura ...............................

, -^filRECTOR EXECUTIV

ENE CONSTANTIN - FLORINCONTRASEMNEAZĂ

IACĂU

CI


SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE - OVIDIU PQPQ

APROB

Șeful Poliției Locale a Municipiului Bacău Director Executiv,

ENE CONSTANTIN - FLORIN

FIȘĂ DE PROTECȚIE A VOLUNTARULUI

privind securitatea și sănătatea în muncă pentru activitatea de voluntariat INSTRUIRE COLECTIVA

în conformitate cu prevederile art. 82 din HG. nr.1425/2006, cu privire la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în muncă nr.319/2006.

Privind securitatea și sănătatea în muncă a activității de voluntar întocmită azi, .............................., în str. LL. Caragiale, nr. 2, municipiul Bacău, județul Bacău.

Subsemnatul ..................................................................................................., având funcția de

..................... ...................... în cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, autorizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, am procedat la instruirea unui număr de............................................ persoane, conform tabelului nominal din Anexa 1,

în domeniul securității șl sănătății în muncă, pentru activitățile de voluntariat derulate pe timpul desfășurării misiunilor specifice sub coordonarea cadrelor instituției.

în cadrul instruirii s-au prelucrat materiale privind:

 • - măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accidente;

 • - măsuri tehnice de utilizare a echipamentului de muncă;

 • - măsuri de stingere a incendiilor;

 • - prelucrarea modului și a conduitei privind circulația pe drumurile publice;

 • - instruirea specifică legată de modul în care își desfășoară activitatea fie pe posturile fixe, fie tn alte locuri stabilite în mod expres, activități care le desfășoară cu titularul patrulei;

 • - instruire cu privire la eventualele riscuri legate de modul în care se execută serviciul de voluntariat;

 • - instruire cu privire la la reglementările legate de locurile în care este aprobat/interzis fumatul;

 • - instruirea cu privire la interdicția de a lua decizii personale;

 • - comportarea pe timpul producerii cutremurului, precum și primele măsuri ce trebuie luate;

 • - instruire cu privire la instituirea stării de alertă;

 • - riscurile de accidente sau îmbolnăvire profesională la care pot fi expuși voluntarii pe timpul desfășurării activităților de voluntariat;

î?-

- măsuri tehnico-orgamzatorice de prevenire a riscurilor de accidentare ji îmbolnăvire profesională, specific domeniului de ordine publică.

Prezenta fișă de instructaj se va păstra Ia coordonator voluntari.

Efectuat instructaj,

Mi.

TABEL NOMINAL CU VOLUNTARII PARTICIPANȚI LA INSTRUCTAJUL DIN DATA DE_________________________________

NR. CRT.

NUME

PRENUME

CI/CNP

SEMNĂTURA

1.

2.

3.

4.

Numele și prenumele persoanei care a primit un exemplar..............................................

Semnătura,

Notă: Fișa se completează în două exemplare

i>oaea

2’1 • 1 C.,‘


PREȘEDINTA/ ENULACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVKZÎ


DIRECTOR EXECUȚIV

ENE CONSTANTIN -FLORI»


Către,

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

Subsemnatul/subsemnata,

>•••••


fiul/fîica lui •«••••••••••••••••••••••••••••••a și a « •••• •••••«••• •••*41 ••••••«•••••••«•••••••••'

«•*•••«••} născut(ă) Ia data de


••••••• ••«••«••••••• •••••••••••••••♦•••}


localitatea


județul


,, legitimat(ă) cuCI/BI seria


nr. •••••••••••••«••••*••••••••9 CNP


>, având nr. de telefon •••«••«•••••<

Am luat la cunoștință prevederile legale în domeniul voluntariatului (HCL. nr.............din

............................. privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Activității Voluntarilor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, respectiv Legea 78/2014 - cu privire la reglementarea activității de voluntariat din România) și solicit înscrierea mea ca voluntar în cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

De asemenea, având în vedere prevederile Legii 677/2001 - Legea privind protecția datelor cu caracter personal, sunt de acord ca datele mele de identificare să fie prelucrate de Poliția Locală a Municipiului Bacău, în scopul organizării și desfășurării activităților în care voi fî implicat ca voluntar.

PREȘEDINTE DE ^EDINȚĂ ENULA 'Numele și prenumele CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR EXECUTIV

ENE CONSTANTIN - FLORIN

f                 -
ROMÂNIA

MUNIOPIUL BACĂU POLIȚIA LOCALĂ

BACĂU. Jtr LLGtra«MJe, nrJ, 600064, jud. Bacin

We*r www.politîsloaitabc.ro E-«n»tl: ^f<rf/p«slH13loeslabc.r«>

Tel: 0254/517471 TELEFONUL CETĂȚEANULUI 023<VW»

LEGITIMAȚIE VOLUNTAR

- NR.'*«*'«*•NUMELE: PRENUMELE. CNP

Eliberat la data de:


Director executiv*


VALABIL ÎNCEPÂND tU DATA DE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE - OVIDIU POPOVI


DOSARUL VOLUNTARULUI TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

 • -  CERERE TIP DE ÎNSCRIERE

 • - CAZIER JUDICIAR

 • - COPIE ACT DE IDENTITATE

 • - ADEVERINȚĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE

 • -  2 POZE 3/4

 • - CONTRACT DE VOLUNTARIAT

 • - FIȘA DE VOLUNTARIAT

 • - COPIE LEGITIMAȚIE VOLUNTAR

 • - FIȘĂ DE PROTECȚIE A VOLUNTARULUI


PREȘEDINTE DE ȘEI) ENULA PpiC^PJZV


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POȚȘVlCI