Hotărârea nr. 4/2018

Hotărârea nr.4 din 12.01.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării sumelor reprezentând datorii către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face obiectul unei eşalonări la plată

HOTĂRÂREA NR. 4 din 12.01.2018

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării sumelor reprezentând datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face obiectul unei eșalonări la plată

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 12.01.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • •   Adresa nr. 2235 din 23.11.2017 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 45560 din 24.11.2017, însoțită de Situația obligațiilor bugetare, Situația mijloacelor fixe la data de 31.10.2017;

 • •   Adresa nr.2420 din 12.12.2017 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 47263 din 12.12.2017, însoțită de copii după Acord de principiu privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale, Proces verbal de punere de acord și Adresa nr.55303/7.12.2017 a ANAF- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-Iași, înregistrată la Thermoenergy Group SA Bacău;

 • •   Hotărârea nr. 419 din 7.11.2017 a Consiliului de Administrație a Societății

5                                             5

Thermoenergy Group SA Bacău;

 • •   Adresa nr. 2469 din 21.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 48901 din 22.12.2017, însoțită de Raportul de evaluare a bunurilor mobile care fac obiectul garantării;

 • •   Referatul nr. 134 din 8.01.2018 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării sumelor reprezentând datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face obiectul unei eșalonări la plată;

 • •    Expunerea de motive nr. 135 din 8.01.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

 • •   Raportul nr. 136 din 8.01.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

 • •    Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 16/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 17/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 18/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 19/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 20/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • •    Dispozițiile art. 65 alin.(l), art.121 și ale art.125, alin.(l) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •    Dispozițiile art. 9.4, art. 9.8 pct. 8 și 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău, aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014, modificată prin HCL nr. 193 din 17.12.2014;

 • •    Dispozițiile art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Anexa 2 al Ordinului nr. 90 din 14.01.2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plata de către organul fiscal central;

 • •    Dispozițiile art. 193, alin.(l), alin. (6), lit. "c” și ale alin. (16) din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • •    Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • •    Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

A

 • •    In baza dispozițiilor art.36 alin.(l), alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a” , pct. 14 și art. 45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l Se mandatează împutemicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, garantarea sumelor reprezentând datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face obiectul unei eșalonări la plată, prin instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietatea Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.2 Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.