Hotărârea nr. 399/2018

Hotărârea nr. 399 din 29.10.2018 privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 240/28.06.2018 prin care s-a aprobat alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafata de 348,00 m.p. cu numar cadastral 84042

* ZZ/Z/ZZ/ZZ

/4/r/î /zz/ <'^X'/zy/zz


HOTĂRÂREA NR. 399 DIN 29.10.2018

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 240/28.06.2018 prin care s-a aprobat alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata a d-lui Grudinschi Mihai si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea D-lui Grudinschi Mihai, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 41554/23.10.2018, prin care solicita completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 240/28.06.2018 prin care s-a aprobat alipirea loturilor de 155,00 m.p. teren proprietate privata si 193,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau intr-un singur corp de proprietate in suprafața de 348,00 m.p. cu număr cadastral 84042 in vederea intabularii construcției si înscrierea in cartea funciara;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr. 10893 din 23.10.2018; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 10894 din 23.10.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 10895 din 23.10.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1695/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1696/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, 1697/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1698/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1699/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 29(1)(2) si ale art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 132, alin. (3) din Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul nr. 700/09.07.2014;

-Prevederile art. 47(1), 48(2), 61(2), 115(1) lit. « b » si art. 117 lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art, 10, 36 (1) si (2) lit. « c », 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se completează Art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 240/28.06.2018 cu alin. (2) care va avea următorul conținut:

« Alin. (2) - Cotele-parti din dreptul de proprietate asupra imobilului rezultat in urma alipirii vor fi in proporție de 44,54 % in favoarea d-lui Grudinschi Mihai si 55,46 % in favoarea U.A.T. Bacau. »

ART. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 240/28.06.2018 sunt si raman in vigoare..

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Compartimentul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, d-lui Grudinschi Mihai, Direcției Arhitect-Sef - Compartiment Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.