Hotărârea nr. 398/2018

Hotărârea nr. 398 din 29.10.2018 - 1 pentru aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 398 DIN 29.10.2018

Studiul de Oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe




Controlul Documentului

. Client:               ADIS Bacău

Titlu:

Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Municipiul .Bacău și . 22 de comune limitrofe

întocmit:                 Verificat:                    Aprobat:

Pagina 3


CONTROLUL   Anca Tofan           Crlstlna Harber          Anca Tofan

Șl REVIZUIREA Manager de proiect      Expert deșeuri              Manager de proiect

AnaMaria Gornescu Expert instituțional Cristina Harber Expert deșeuri Victoria Goldenberg Expert financiar

V1

10.11.2017

10.11.2017

13.11.2017

V2

15.12.2017

18.12.2017

19.12.2017

V3

25.06.2018

25106.2018 '

‘ 26.06.2018

V4

31.07.2018

”10^08.2018

20.082018 .....

~V5

24.08.2018”

25.08*2018

25.08^201*8

V6

28.09.2018

02.10.2018

05.10.2018

V7

09,10.2018

10.10.2018

11.10.2018

CUPRINS

 • 1   Introducere................................................—.......................................

  • 1.1  Scopul studiului de oportunitate

  • 1.2  Obiectul delegării gestiunii

  • 1.3  Zona delegată

  • 1.4  Context legal

 • 2  Prevederi ale proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău. 12

 • 3  Obiective șt ținte privind gestionarea deșeurilor municipale.,..........

 • 4  Analiza contractelor de salubrizare existente........................................—-

 • 5  Situația actuală privind gestionarea deșeurilor municipale în județul Bacau............

  • 5.1  Generarea deșeurilor municipale

  • 5.2  Gestionarea deșeurilor municipale


  • 5.3  Modalitatea actuală de plată a serviciilor de salubrizare

  • 5.4  Deficiențele actualului sistem de gestionare a deșeurilor municipale

 • 6  Proiecția deșeurilor și cuantificarea obiectivelor.......

  • 6.1  Proiecția deșeurilor municipale

  • 6.2  Proiecția deșeurilor din construcții șl desființări

  • 6.3  Cuantificarea țintelor

 • 7  Aspecte instituționale privind modul de delegare a activității de colectare și transport.... 35

 • 8  Fezabilitatea tehnică a delegării.............

  • 8.1  Sistemul propus pentru colectarea și transportul deșeurilor........

   • 8.1.1  Colectarea deșeurilor menajere........................'

   • 8.1.2  Colectarea deșeurilor similare.......

   • 8.1.3  Colectarea deșeurilor din piețe

   • 8.1.4  Colectarea deșeurilor din construcții și desființări

   • 8.1.5  Transportul deșeurilor

  • 8.2  Cantități de deșeuri municipale estimate a se colecta.............

  • 8.3  Frecvența de colectare a deșeurilor

  • 8.4  Investiții

   • 8.4.1   Infrastructura existentă pusă la dispoziția proiectului

   • 8.4.2  Infrastructura asigurată de viitorul operator de salubrizare


  • 8.5  Implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci"

  • 8.6  Implementarea prevederilor privitoare la contribuția Organizațiilor de Transfer de

Responsabilitate

 • 8.7  Indicatori de performanță și penalități.............

 • 9  Mecanism de plată ..........»

 • 10 Fezabilitatea economică a delegării

  • 10.1 Costurile si veniturile previzionale

  • 10.2  Valoarea maxima a tarifului de colectare și transport................................

  • 10.3  Redevența............................................................................................. .....69

   Pagina 4


  • 10.4  Matricea riscurilor pentru delegarea serviciului

  • 10.5  Cuantificarea financiară a riscurilor

  • 10.6  Concluzii privind fezabilitatea economică a delegării

 • 11 Fezabilitatea financiară a delegării..........

 • 11.1  Accesibilitatea delegării

 • 11.2 Prevîzionarea tratamentului contabil

 • 12 ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU..........................

 • 13 ASPECTE SOCIALE.......................................... ....83

 • 14 CONDIȚII CONTRACTUALE

14.1 Valoarea estimata a contractului

pagina 5


LISTA TABELELOR

Tabel 3-1: Obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor municipale.......

 • 17

 • 18

24

26


Tabel 4-1: Lista operatorilor de salubrizare din Zona 1ISPA.........................

Tabel 5-1: Deșeuri municipale generate în zona delegata în 2017, tone.....

Tabel 5-2 Modalitatea actuală de plată a serviciului de salubrizare..............

Tabel 6-1: Evoluția populației beneficiare a serviciului în zona delegata în

perioada 2019-2026 (număr persoane)

Tabel 6-3: Evoluția generării deșeurilor municipale în zona delegată (tone/an).30 Tabel 6-4: Evoluția generării deșeurilor municipale în Municipiul Bacău (tone/an) 

Tabel 6-5: Evoluția generării deșeurilor municipale în mediul rural (22 comune) (t/an)

Tabel 6-6: Structura deșeurilor care fac obiectul delegării în zona deservită de viitorul operator de salubrizare (tone/an)

Tabel 6-7: Proiecția de generare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora.

,33 Gestiunea directă vs. Gestiunea delegată

Puncte de colectare deșeuri menajere în zona delegată.....,

Sistemul propus pentru colectarea si transportul deșeurilor menajere ................... 42 Transportul deșeurilor......

Cantități de deșeuri estimate a se colecta din zona delegată, tone .,..45 Frecvența de colectare a deșeurilor.

Infrastructura minimă necesară pentru prestarea serviciului de


Tabel 7-1

Tabel 8-1

Tabel 8-2

Tabel 8-3

Tabel 8-4

Tabel 8-5

Tabel 8-6

.49 .55 .57


colectare și transport în zona delegată...................................................

Tabel 8-7: Indicatori de performanta și penalități...,...................................

Tabel 8=8: Indicatori de performanță fără penalități..................................

Tabel 9-1 Nivelul taxei ce urmează a fi plătită de către utilizatorii finali

(lei/persoană/lună)

Tabel 10-1 Determinarea costurilor pentru activitatea de colectare și transport

deșeuri municipale

Tabel 10-2 Matricea de alocare a riscurilor.

Tabel 14-1 Valoarea estimată a contractului de delegare

LISTA FIGURILOR

Figura 9-1: Schema funcțională a sistemului de taxe șî tarife pentru zona delegată

ANEXE

Pagina 6


Anexa 1


Evoluția populației în aria de delegare

Anexa 2


Compoziția deșeurilor municipale și evoluția acesteia

Anexa 3 Deșeuri estimate a fi colectate separat în zona delegată, pe medii de rezidență

ABREVIERI

ACB

ADIS

ANRSC

n

Fond IID

HCL

MDRAPFE

OTR.

POIM

POS Mediu

PNGD

SF

SMID

TVA

UAT


Analiza cost beneficiu

Asociația de Dezvoltarea Intercomunîtară pentru Salubritate ADIS Bacau

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

Fond de întreținere, înlocuire și Dezvoltare

Hotărâre de Consiliu Local

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Organizație de transfer de responsabilitate înființată în cadrul schemei de responsabilitate existinsa a producătorului

Program Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Program Operațional Sectorial Mediu 2017-2013

Plan Național de Gestionare a Deșeurilor

Studiu de fezabilitate

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor

Taxă pe valoare adăugată

Unitate administrativ teritorială

Pagina 7


1 Introducere

1.1 Scopul studiului de oportunitate

Scopul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesitați! și oportunității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în aria deservita de viitorul operator de salubrizare, respectivi

 • •  dimensionarea tehnică și umana a viitorului operator al serviciului de salubrizare;

 • •  dimensionarea parametrilor de performanta și a costurilor necesare pentru realizarea unui serviciu de calitate;

 • •  identificarea Investițiilor necesare din punctul de vedere al serviciului de salubrizare, în aria deservită de viitorul operator;


 • •  stabilirea condițiilor contractuale inciusiv perioada de amortizare a investițiilor ce se vor realiza.

1.2 Obiectul delegării gestiunii

Activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării de gestiune sunt:

 • a. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții/ inclusiv fracții colectate separat, fără-a-aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori,

 • b. colectarea și transportul deșeurilor provenite din' locuințe, generate de activități de rea menaj a re și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

Activitățile viitorului serviciu de salubrizare enumerate mai sus, sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 republicata privind serviciul de salubrizare al îocailtăți!or,art. 2, alin 3.

Categoriile de deșeuri care fac obiectul prezentului Studiu de Oportunitate si a contractului de delegare ce va fi încheiat cu viitorul operator sunt:

 • •  deșeuri menajere respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase și deșeuri reziduale (în amestec),

 • •  deșeuri similare provenind din activități comerciale din Industrie și instituții respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticla), deșeuri voluminoase și deșeuri reziduale (în amestec),

 • •  deșeuri din piețe respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), biodeșeuri și deșeuri reziduale în amestec,

  Pagina 8


 • •  deșeuri din construcții si desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare Interioară șî/sau exterioară a acestora.

1.3 Zona delegată

Serviciu! de colectare și transport se va delega pentru Municipiul Bacău șl 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhod, Cleja, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Ițești, Letea Veche, Luzii Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Racăcluni, Racova, Sărata, Săuceștî, Tamași și Traian.

1.4 Context legal

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare reprezintă o cerință obligatorie conform prevederilor legale.

Serviciul de salubrizare este reglementat atât prin norma generale - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și prin norme speciale - Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicata.

în continuare este prezentată baza legală pentru delegarea serviciilor de salubrizare.

legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Acest act asigura cadrul legislativ si instituțional unitar în domeniul serviciilor publice din România cu privire la obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare pentru înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea si controlul furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Aceste act stabilește cadrul juridic unitar . privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea si controlul funcționarii serviciului public de salubrizare al localităților; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, orașelor si municipiilor, județelor si al sectoarelor municipiului București, precum si al asociațiilor de dezvoltare intercomunitara având ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, Inclusiv OUG 74/17.07.2018

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare al localităților

Pagina 9


Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcîni-cadru al serviciului de salubrizare al localităților

Ordîn nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Ordin nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localității or.

Ordin nr, 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate ai Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

Hotărârea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

Serviciile comunitare de utilități publice sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivităților locale cu privire la:

 • •  alimentarea cu apa;

 • •  canalizarea si epurarea apelor uzate;

 • •  colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;

 • •  alimentarea cu energie termica in sistem centralizat;

 • •  salubrizarea localităților;

 • •   iluminatul public;

 • •  transportul public local de călători.

Participanțli la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt:

 • •   autoritățile administrației publice locale;

 • •   utilizatorii serviciilor comunitare de utilități publice;

 • •  operatorii serviciilor comunitare de utilități publice;

. A.N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilități publice implică procese care au ca rezultat producerea de deșeuri șl poluarea mediului, cu un impact asupra mediului; la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției șl conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și legislația secundară pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător si obținerea tuturor autorizațiilor, licențelor si avizelor de mediu cerute ide lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilități publice si reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

pagina 10


Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea si controlul funcționarii serviciului public de salubrizare a localităților sî se aplica serviciului public de salubrizare a localităților, înființat si organizat la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercom unitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale si se înființează, organizează si gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de Importanta economica - sociala a localităților, de mărimea si de gradul de dezvoltare a acestora si în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr 2011/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

Legislația în domeniul achizițiilor publice:

 • •  Legea 98/2016 privind achizițiile publica

 • •  Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări șî concesiunile de servicii

■ Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări șî concesiunile de servicii

 • •  Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale șî a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor.

  Pagina 11


2 Prevederi ale proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău

Sistemul de management integrat al deșeurilor in județul Bacău (SMID) cuprinde următoarele componente:

 • •  Colectarea deșeurilor;

 • •  Transferul deșeurilor;

 • •  Sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat;

 • •  Compostarea blodeseurilor;

■ Eliminarea deșeurilor in depozitul de deșeuri conform.

în județul Bacău s-au realizat investiții în infrastructura de gestionare a deșeurilor municipale prin diverse proiecte finanțate din Programele Phare CES, ISPA și POS Mediu.

în scopul eficientlzăril activităților aferente managementului deșeurilor, în județul Bacău au fost stabilite 5 zone de colectare si transport:

 • •  Zona 1 Bacău:

o a) zona 1 operatori CT POS Mediu: Blagesti, Colonesti, Damîenestl, Izv Berheciuluî, Llpova, Negri, Odobesti, Plopana, Roșiori, Secuieni, Parincea, Ungureni,.Fillpenl, Sascut, Valea. Seaca, Orbenî, Parava

o b) zona 1 ISPA: Municipiul Bacau si 22 comune limitrofe: BerestI Bîstrita, Buhoci, Cleja, Faraoani, Fiii pești, Giosenî, Garleni, Hemelus, Horgesti, Ițești, Letea Veche, Luizi Calugara, Măgură, Mărgineni, N.Baicescu, Prăjești, Racova, Racaclunl, Sarata, Saucestl, Tamasi, Traian

o Zona i Orașul Buhusi

 • •  Zona 2 Găiceana: Vultureni, Corbasca, Dealul Morii, Găiceana, Glăvănești, Huruiești, Motoșeni, Pâncești, Podu Turcului, Răchitoasa, Stănlșești, Tătărești, Oncești.

 • •  Zona 3 Onești:

o a)Municipiul Onești, orașul Darmanesti, Barsanesti, Bogdanesti, Buciumi, Căluți, Casin, Cotofanestl, Dofteana, Gura Văii, Manastirea Casin, Oituz, Pargaresti, Ștefan cel Mare, Targu Trotus, Urechesti

Pagina 12


o b) Orașul Targu Ocna, Orașul Slanic Moldova, comuna Helegiu

 • •  Zona 4 Comănești: Comănești

• Zona 5 Molnești: Municipiul Moinestl, Agas, Ardeoani, Asau, Balcani, Beresti Tazlau, Berzunti, Brustu roasa, Ghîmes Făget, Livezi, Magiresti, Palanca, Pirjol, Poduri, Sanduleni, Scorteni, Solont, Strugari, Zemes

Delimitarea administrativ-terîtorială a zonelor de management a deșeurilor este prezentată în figura următoare

Pagina 13



Stalle compostare existenta


stalie sor(are existenta


[] Slatle compostare


Colectarea si transortul deșeurilor

Prin proiectul SMID s-a prevăzut extinderea serviciului de colectare separată a deșeurilor menajere șl similare la nivelul întregului județ, atât mediul urban cât și cel rural. Sistemul de colectare a deșeurilor municipale propus pentru județul Bacău este de colectare a 7 fracții: una de deșeuri reziduale (In amestec), 3 fracții de deșeuri reciclabile și anume hârtie/carton, plastic/metal si sticla, biodeșeuri de la populația din zona caselor din mediul urban (mal puțin Municipiul Bacău și orașul Buhuși), deșeuri voluminoase și deșeuri menajere periculoase.

De asemenea, in medial rural, a fast prevăzută compostarea individuală a biodeșeurilor generate, respectiv furnizarea unei unități de compostare inviduală pentru 75% din gospodăriile din medial rural.

Transferul deșeurilor

Astfel, prin programul POS Mediu s-a finanțat construirea a trei noi stații de transfer (suplimentar fată de stația de transfer existentă la Comăneștl ce deservește zona 4) pentru eficientizarea transportului deșeurilor municipale reziduale de la populație la depozitul conform de la Bacău.

 • •  ST la Găiceana cu o capacitate de circa 5.000 t/an - va deservi zona 2

 • •  ST ia Berești Tazlău cu o capacitate de circa 17.000 t/an - va deservi zona 5

 • •  ST la Onești cu o capacitate de circa 35.000 tone/an - va deservi zona 3

Tratarea deșeurilor reciclabile colectate separat

în vederea tratării cantităților de deșeuri reciclabile colectate separat, în județul Bacău există următoarele stații de sortare:

Zona 1 si zona 2:

 • •  Stație sortare Bacău cu o capacitate de 12.000 tone/an (1 schimb), realizată prin măsura ISPA.

Zona 3:

 • •  Stație sortare Onești cu o capacitate de 14.000 tone /an (1 schimb) realizată prin programul POS Mediu. Stația de sortare deservește întreaga zona, respectiv 4 orașe (Onești, Slănic Moldova, Darmanești și TG.Ocna) și 16 comune.

Zona 4:

 • •  Stație sortare Comănești cu o capacitate de aproximativ 12,200 tone/an (1 schimb) realizată prin proiect PHARE CES

  Pagina 15


Zona 5;

• Stație sortare Moineștl cu o capacitate de aproximativ 6,000 tone/an (1 schimb) realizată prin proiect PHARE CES

Tratarea biodeseurilor

în prezent în județul Bacău există o stație de compostare construită prin măsura ISPA. în stația de compostare sunt tratate doar deșeurlle verzi (din grădini, parcuri și piețe) provenind din zona 1 (municipiul Bacău șl 22 comune). .

Pentru partea vestică a județului (zonele 3, 4 și 5) s-a realizat o noua stație de compostare Ea Onești cu o capacitate de 8.500 t/an pentru tratarea bîodeșeurilor colectate separat de la populație și din piețe și deșeurile verzi din parcuri și grădini.

Depozitarea deșeurilor


Județul este deservit de un singur depozit de deșeuri conform situat în zona Municipiului Bacău. Depozitul este proiectat cu 4 celule din care în prezent prima celula si-a epuizat capacitatea si s-a sistat depozitarea in luna Iunie 2018 , Prin proiectul POS s-a construit cea de-a doua celula a depozitului cu o capacitate de 1.75 milioane m3. Aceasta a devenit operațională începând cu data de 14.06.2018.

Pagina 16


3 Obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor municipale


Obiectivele și țintele privind gestionarea deșeurilor municipale prevăzute în actele de reglementare în vigoare sunt prezentate mai jos.


Tabel 3-1: Obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor municipale


i Act

; reglementare


Obiectiv


I Legea nr. Autoritățile administrației publice locale au obligația sa î Permanent -

■ 211/2011     asigure colectarea separată pentru cel puțin           i

;                  următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și î

sticlă.                                                                î


Producătorii de deșeuri și autoritățile 1 2020 administrației publice locale sunt obligați să ;


atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutillzare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de'mihimUm 50%”dih'rhâ'să totălă."


HG nr.

:349/2005


Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile         • Derogare

municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, | pana in exprimată gravimetric, produsă în anul 1995          ! 2020


Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă ' Permanent deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de i


; Legea nr. 249/2015

. Modificata - prin OUG 74/2018


'                                     r                        r r

tratare fezabile tehnic șl care contribuie la îndeplinirea | obiectivelor stabilite în hotărâre

[

r

Valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare j Anual cu valorificare de energie a minimum 60% din

greutatea deșeurilor de ambalaje

Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a ; Anual materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de » ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru

reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile ' de ambalaje:


Pagina 17


•  65% din greutate pentru sticlă;

Act                              Obiectiv                   ' Termen

; reglementare

•  70% din greutate pentru hârtie/carton;

‘                    • 50% din greutate pentru metal;

;                    1 2 50 % din greutate pentru lemn;

! !

 • •                   «45 % din greutate pentru plastic, considerandu- ;

se numai materialul reciclat sub formă de

 • *                                 plastic.

4 Analiza contractelor de salubrizare existente

Din Informațiile primite de la unitățile administrativ-teritoriale care fac obiectul delegării (23 de unități administrativ-teritoriale din Zona 1 ISPA, județul Bacău), se poate observa faptul că fiecare unitate admînlstrativ-teritorială a semnat un contract cu un operator de salubrizare.

Operatorii care prestează servicii de salubrizare în cele 23 de unități administrativ-teritoriale, sunt următorii:

Tabel 4-1: Lista operatorilor de salubrizare din Zona 1ISPA

Denumire            UAT-uri deservite                 Tip licență

Licență-nr." .........

2922/30.07.2014, clasa 1, valabilă până la data de 01.12.2018


Pagina 18


 • *  în 1 HAT durata contractului de delegare va înceta la sfârșitul anului 2018: RăeăclunL

 • •  în 2 UAT-uri durata contractelor va înceta după anul 2019, aceste contracte neavând clauză de încetare înainte de termen, respectiv la data desemnării noului operator de către ADIS: Letea Veche (2021)Prăjești (2019),

« în 2 DAT, Traian si Hemeiusi, durata contractului de delegare va înceta In luna ianuarie 2019

Concluzionând cele de mai sus, în localitățile din Zona 1 ISPA există mai multe tipuri de contracte de salubrizare, astfel:

 • a) Contracte de salubrizare care prevăd o clauză de încetare a acestora la data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor cu noul operator desemnat de ADIS. Se recomandă menținerea aestor contracte în forma actuală și nemodificarea lor în ceea ce privește obiectul, durata, sau orice alte aspecte.

 • b) Contracte de salubrizare a căror durată va înceta în curând (sfârșitul anului 2017) sau a căror durata nu e specificată. Pentru aceste contracte se recomandă modificarea duratei lor, în sensul că acestea să fie valabile până Ia data senarii contractului de delegare de către noul operator desemnat de ADIS.

 • c) Contracte de salubrizare a căror durată încetează după anul 2019, respectiv după data estimată pentru atribuirea noului contract de delegare țleteâ' 'Veche și'Prăjești)" Pentru" aceste’ contracte" se recomandă semnarea unui act adițional prin care să fie modificată durata acestora, în sensul că acestea vor înceta odată cu semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare șî transport a deșeurilor de către noul operator desemnat de ADIS.

  Pagina 19


5    Situația actuală privind  gestionarea deșeurilor

municipale în județul Bacau

5.1   Generarea deșeurilor municipale

Pentru realizarea unei estimări cât mai reaiiste a cantității de deșeuri municipale generate în zona delegată, au fost analizate mai multe surse de date, și anume:

1: Studiul de fezabilitate întocmit pentru proiectul SMID în județul Bacău,

 • 2. Pianul National de Gestionare a Deșeurilor,

 • 3. Datele furnizate de operatorii de salubrizare și autoritățile publice locale.

 • 1. în Studiul de fezabilitate pentru SMTP din județul Bacău s-a estimat o cantitate de deșeuri generate în perioada 2010-2038, anul de baza fiind 20 D7.

Ipotezele utilizate in anul 2010 la estimarea cantităților de deșeuri municipale generate în 2016 au fost următoarele:

o indicator de generare de deșeuri menajere in mediul urban - 0,97 kg / locuitor x zi;

.............Q. .JndjcațQ.r de_ gene rare de.deșe uri jngnajRK-în. Jnedlul..rural. - .0,43. kg./.

locuitor x zl;

o deșeuri similare deșeurilor menajere 40% din cantitatea de deșeuri menajere in mediul urban și 10% în mediul rural

o deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri din piețe și deșeuri stradal - a fost luată în considerare cantitatea colectată în anul 2007 (conform datelor furnizate de operatorii de salubrizare).

Populația estimata în studiul de fezabilitate pentru 2016 la nivelul zonei delegate (ISPA șl 22 de comune) a fost de 279.612 locuitori din care 173.254 locuitori în Municipiul Bacău și 106.358 locuitori în cele 22 de comune.

Potrivit Institutului Național de Statistică, populația totală rezidentă în zona delegată în 2016 a fost de 247.122 de locuitori (cu aproximativ 12% mai mică decât estimarea din studiul de fezabilitate).

Tabelul de mai jos arată cantitățile de deșeuri municipale estimate pentru județul Bacau în cadrul Studiului de Fezabilitate pentru 2016 si cantitățile estimate pe baza ipotezelor din studiul de fezabilitate, dar având în vedere populația curentă rezidentă.

Pagina 20


Tabel 5-1: Cantitatea de deșeuri municipale generate în 2016 estimata pe baza ipotezelor din studiului de fezabilitate

Tipuri de deșeuri               Cantități deșeuri (tone/an)

Conform        Estimări pe baza

SF         indicatorilor din SF și

populația curentă rezidentă

‘ Deșeuri menajere                   78.451   ]           70.175

;________________________[__________

| Deșeuri similare                       24.574   i            24.574

i Deșeuri din parcuri și grădini           2.662                 2.662

i Deșeuri din piețe                      2.134   ■             2.134

î Deșeuri stradale                       6.959    •             li.959

! Total deșeuri municipale            117.780             106.504

Sursa: Studiu! de fezabilitate și estimarea consultantului pe baza ipotezelor din studiul de fezabilitate și populația curenta rezidentă

Din acest tabel se observă că, dacă menținem ipotezele prezentate în studiul de fezabilitate și considerăm populația ca fiind în conformitate cu datele actuale furnizate de către Institutul Național de Statistică, cantitatea de deșeuri municipale generate în 2016 este cu aproximativ 10% mai mică decât valoarea estimată în Studiul de fezabilitate.

 • 2. Planul National de Gestionare a Deșeurilor fPNGDj pentru 2015-2025, adoptat prin HGR nr. 941/20.12.2017, include de asemenea o estimare a cantităților de deșeuri generate în fiecare județ.

Cantitățile de deșeuri municipale estimate că au fost generate în 2016 în zona delegată sunt prezentate mai jos. Cantitățile de deșeuri municipale au fost estimate pe baza următoarelor ipoteze:

 • •  Indicatorul de generare a deșeurilor menajere în zonele urbane 0,66 kg / locuitor x zi, iar în zonele rurale 0,31 kg / locuitor x zi;

 • •  Deșeuri similare deșeurilor menajere - 25% din cantitatea de deșeuri menajere. Estimarea este realizată pe baza datelor existente la nivel național;

 • •  Deșeuri care rezultă din parcuri și grădini, deșeuri din piețe și deșeuri stradale - estimare realizată pe baza datelor Ia nivel național. Pentru a determina cantitatea aferentă zonei delegată s-a utilizat ca factor ponderea populației din zona delegată raportat la total populație din județ Bacău.

  Pagina 21


Tabel 5-2: Cantitatea de deșeuri municipale generate în 2016 conform Ipotezelor din PNGD

Tipuri de deșeuri                 Cantitatea (tone/an)

■ Deșeuri menajere

55.142

• Deșeuri similare

13.785

; Deșeuri din parcuri și grădini

961

Deșeuri din piețe

1.304

• Deșeuri stradale

4.508

. Total deșeuri municipale

72.185

Sursa: PNGD



 • 3. Datele furnizate de autoritățile publice locale si de operatorii de salubrizare pentru perioada 2014-2017 si prima parte a anului 2018

Pe baza chestionarului transmis de ADI, autoritățile publice locale aferente celor 23 de localități care fac obiectul prezentului studiu au transmis cantitățile de deșeuri colectate în perioada 2014-2017. De asemenea, primăria Municipiului Bacău a transmis date privind cantitățile depozitate în anii 2015, 2016, 2017 si prima parte a anului 2018 distinct pentru fiecare din cele 23 de localități.

în urma analizei datelor primite au rezultat următoarele concluzii;

• Deșeurile menajere sunt colectate împreună cu deșeurile similare prin urmare nu sunt disponibile date distincte (rezultate din măsurători) pentru cele două categorii de deșeuri;

 • •  Indicatorul de generare a deșeurilor menajere șl similare colectate de pe raza municipiului Bacău a fost de 1,45 kg/loc/zi în anii 2016 și 2017;

 • •  Indicatorul de generare a deșeurilor menajere și similare colectate din mediul rural (din cele 22 de comune care fac obiectul contractului) a fost de 0,7 kg/loc/zi

 • •  Pentru 37% din localitățile rurale pentru care au fost raportate date, indicatorul mediu de generare deșeuri menajere si similare este de aproximativ 0.7 kg/loc/zi;

 • •  Nu există disponibile date privind cantitățile de deșeuri colectate din piețe.

  Pagina 22


Estimarea cantității de deșeuri generate în 3nul 2017 în zona delegată

Ținând cont de deficiențele situației existente descrie mai sus, precum și de prevederile Planului National de Gestionare a Deșeurilor, pentru determinarea cantității de deșeuri municipale generate în anul 2017 pentru zona delegata, s-au considerat următoarele ipoteze:

 • •  Indicatorul de generare deșeuri menajere:

o în Municipiul Bacău - 1,17 kg/loc/zi ( valoare rezultată din datele furnizate de operatorul de salubrizare pentru total deșeuri menajere și similare, respectiv 1,45 kg/loc/zi șl din care s-au scăzut deșeurile similare și din piețe),

o în mediul rural - 0.6 kg/loc/zi (valoare rezultată din datele furnizate de operatorul de salubrizare pentru total deșeuri menajere și similare, respectiv o medie de 0.7 kg/loc/zi și din care s-au scăzut deșeurile similare),

 • •  Ponderea deșeurilor similare din cantitatea de deșeuri menajere generată

o în Municipiul Bacău este de 24%,

o în mediul rural este de 16%,

 • •  Cantitatea de deșeuri din parcuri si grădini - 438 t (conform datelor furnizate de primăria Municipiului Bacău). în mediu rural se estimează ca nu se generează deșeuri din piețe,

 • •  Cantitatea de deșeuri din piețe - 870 tone . Cantitatea s-a estimat plecând de la cantitatea totală generată în județul Bacău conform datelor prezentate în PNGD șl ponderea populației din Municipiul Bacău raportat la populația totală din mediu urban. în mediu rural se estimează ca nu se generează deșeuri din piețe,

 • •  Cantitatea de deșeuri stradale generate în Municipiul Bacău - 1.975 tone (conform datelor furnizate de primăria Municipiului Bacău). în mediul rural se estimează că nu se generează deșeuri stradale.

Ținând cont de ipotezele prezentate mai sus a rezultat cantitatea totală de deșeuri municipale generată în anul 2017 în zona delegată ca fiind de aproximativ 80 mii tone.

Pagina 23


Tabel 5-1: Deșeuri municipale generate în zona delegata în 2017, tone

Total zona delegată

Municipiul Bacău

22 comune •

’ Deșeuri menajere

61.928

j    44.551

17.376

! Deșeuri similare                    13.320     i    10.514          2.806

Ș Deșeuri din piețe                     870       •      S70              0

i                                                                                       _____________ i

: Deșeuri din grădini șl parcuri

438       j

438

0

' Deșeuri stradale

1.975      I

1.975

0

‘ TOTAL deșeuri municipale ; generate

78.531

58.348

20.183     '

Sursa: Estimare pe bază datelor furnizate de către APL și operatori de salubrizate



5.2 Gestionarea deșeurilor municipate

Colectarea deșeurilor municipale

Deșeurile menajere sunt colectate, în prezent, în principal, ca deșeuri mixte - în punctele de colectare dotate cu containere, în zonele cu blocuri, și în pubele în zonele cu case din mediul urban si rural.

'Deșeuri! e"recrcfaE[le”sunt colectate "separat 1ă""o scara” redusa în municipiul Bacau șl comunele Cleja, Nlcolae Bălcescu, Răcăciuni, Tamași, Gloseni, Ițești, Luzii Călugăra, Mărgineni, Sărata șî Săcești.

Conform datelor furnizate de autoritățile publice locale, în a nu i 2017, aproximativ 1.5% din întreaga cantitate de deșeuri menajere generată a fost colectată separat în vederea valorificării materiale.

Tratarea deșeurilor municipale

Instalațiile de tratare a deșeurilor disponibile în județul Bacău sunt următoarele:

 • •  stațiile de transfer de la Cornănești (investiție Phare) și de la Onești, Gălceana, Berești Tazlău (investiție POS Mediu),

 • •  stațiile de sortare de Ia Comanești (investiție Phare), Moînești (investiție Phare), Bacău (investiție ISPA) cu o capacitate de 12.000 t/an șl Onești

• (investiție POS Mediu),

 • •  stațiile de compostare de la Bacău (investiție ISPA) șt de la Onești (investiție POS mediu),

 • •  depozit conform Bacău din care prima celula a fost realizată prin programul ISPA și a doua celula prin POS Mediu.


  Pagina 24


Instalațiile de deșeuri construite prin proiectul SMID finanțat prin POS Mediu (prezentate și în secțiunea 2 a documentului) precum și stațiile de sortare și compostare din Bacău finanțate prin programul ISPA precum și stația de sortare Molnești (Investiție Phare) sunt exploatate de un singur operator delegat de ADI Bacău care a început prestarea serviciilor din 14.06.2018.

în continuare este prezentată o scurta descriere a Instalațiilor de deșeuri.

Stațiile de transfer

în prezent, în județul Bacău există o stație de transfer funcțională situată Ia Comănești, realizată în cadrul proiectului Pahare CES „Eco - Valea Muntelui ~ Sistem de colectare selectivă și reciclare prin stația de transfer de ia Comănești". Capacitatea stației este de80 t/zi conform autorizației de mediu nr. 206/16.12.2010.

Stațiile de transfer de Ea Onești (capacitate 35.000 tone/an), Găiceana (capacitate f ;                         5.000 tone/an)-și Bereștl Tazlău (capacitate 17.000 tone/an) construite prin POS

Mediu dețin autorizații de mediu si în prezent sunt operate de același operator.

Stații de sortare

în județul Bacău există 4 stații de sortare, respectiv:

• Comănești realizată în cadrul proiectului Phare CES „Eco - Valea Muntelui - Sistem de colectare selectivă și reciclare prin stația de transfer de la Comănești'7 având o capacitate proiectată de 80 t/zî conform autorizației de mediu nr. 206/16.12.2010, aflată în exploatare;

.......... -- -j--fiiQjfîești'”eâlizătă'Tn'"câdrljr'prot'ed:1jluT a'Kâre"CES”-Sistem”'cîe~colectare selectivă, centru de valorificare șl optimizarea transportului deșeurilor din arealul municipiului Moinești și a comunelor învecinate. Stația are o capacitate de 21 t/zi conform autorizației de mediu nr. 59/10.05.2010. Stația este în exploatare.

Stația de sortare de la Onești (capacitate 14.000 t/an) construită prin POS Mediu f -                         deține autorizație de mediu nr. 24/07.04.2016. La momentul elaborării

-                           prezentului studiu stația este în operare începând cu luna iunie 2018.

Stația de sortare de la Bacău (capacitate 12.000 t/an) construită prin programul ISPA deține autorizație de mediu nr. 9/29.08.2011. La momentul elaborării prezentului studiu stația este în operare.

Tratare biologică

în prezent există doua stații de compostare în exploatare. Stația de compostare realizată la Bacău prin programul ISPA are o capacitate de 2.200 t/an. Instalația deține autorizația de mediu nr. 9/29,08.2011.

Pagina 25


Stația de compostare de la Onești (capacitate 8.500 t/an) deține autorizația de mediu nr. 9/29.08.2011. La momentul elaborării prezentului studiu ambele stații sunt în operare, fiind exploatate de același operator.

Depozitul co.nforni_clasa_b_Bacău

Depozitul ocupă o suprafață de 25,3 ha fiind alcătuit din 4 celule. Prima celulă a depozitului (realizată prin fonduri ISPA) a fost în operarea Primăriei Municipiului Bacău. Depozitul deține Autorizația integrată de mediu nr. 9/29.08.2011, valabilă până la 29.08.2021. Prin proiectul SMID s-a construit a doua celula care a fost data în operare operatorului de salubrizare împreună cu toate Instalațiile construite prin proiect, in luna iunie 2018.

în prezent celula 2 a depozitului deservește întregul Județ.

5.3 Modalitatea actuală de plată a serviciilor de salubrizare

Modalitatea actuală de plată a serviciilor de salubrizare este următoarea:

 • ♦  în Municipiul Bacău și în cele 22 comune limitrofe este stabilită anual, prin Hotărâri ale Consiliilor Locale, o taxă de salubrizare, taxă care diferă atât în cuantum cât și în modalitate de stabilire, de la un UAT la altul;

 • •  Primăriile UAT-urilor respective plătesc facturile către operatorul de salubrizare, așa cum este stipulat in contractul cu acesta, tarif care include toate operațiile, de la colectare până la eliminare.

Tabelul următor prezintă situația elaborată de Consultant pe baza datelor primite

Tabel 5-2 Modalitatea actuală de plată a serviciului de salubrizare

UAT

Tarif operator, fără TVA (nu Include depozitarea)'

Anul stabilirii tarifului

Taxa populație 2017 (lei/pers/luna, daca nu se specifica altceva)

Observații referitoare la taxă

Pentru personalul

Bacău

122,31

2014

6

angajat este 10 lei/angajat

Berești-Bistrlța

145

2017

Buhoci

145

2017

3,87

tariful a fost 130

Cleja

126

2013

lei/tona fără TVA In

2008

Faraoani

119,4

2013

3,87

si pentru

Fi lipești

145

2017

4

nerezidențl, daca au o proprietate

Gârleni

108,88

2017

3,87


pagina 26


UAT

Tarif operator, fără TVA (nu include depozitarea)

Anul stabilirii tarifului

Taxa populație 2017 (lei/pers/luna, daca nu se specifica altceva)

Observații referitoare la taxă

Gîoseni

117,66

2013

10

120/an/gosp in

2016

100/fam/an sau pt

Hemeiuș

111,5

2013

4,17

familii cu 0 persoană 50/an 50/an/fam; 25/an pt case nelocuîte

Horgești

122,31

2017

2,08

sau 1 pers; 240 lei/an pt pers juridica

Itești

147,6

3,87

Letea Veche

132,75

2016

Luzii Călugara

119

2016

3

taxa -50

Măgura

4,16

2016

4,17

leî/an/pers; tariful e pe pers/luna

Mărgineni

116,12

2009

3,87

Nicolae Bălcescu

93,89

2017

3,76

50 lei/an pentru

Prăjești

117,97

20 D9

4

nerezidenți, daca au 0 proprietate

"Răcăciuni"

-"131-;5485””

”2008---

............

Racova

220

2017

tariful e 77 lei/mc si include depozitarea

Sărata

134

2013

3,75

45 lei/pers/an

3 lei/pers/iuna pt

Săucești

109,89

2009

5

familii cu mai muit de 4 persoane

Tamași

122,31

2016

3,87

Tralan

106

2015

4

5.4 Deficiențele actualului sistem de gestionare a deșeurilor municipale

Principalele deficiențe ale sistemului actual de colectare șl transport sunt:

♦ Sistemul de colectare separată a deșeurilor recicla bile este implementata scară redusă în Municipiul Bacău și în 10 comune din cele 22 care fac obiectul contractului respectiv comunele Cleja, Nicolae Bălcescu, Răcaciuni, Tamași, Gioseni, Ițești, Luzii Călugăra, Mărgineni, Sărata și Săcești,

Pagina 27


 • •  Eficienta scăzută [a colectarea separată a deșeurilor reciclabile atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere calitativ,

■ Colectarea separată a deșeurilor voluminoase șl a deșeurilor menajere periculoase nu este implementată la nivelul județului,

 • •  Deșeurile depozitate nu sunt tratate înaintea depozitării așa cum este prevăzut în actele normative în vigoare - HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor prevede Ia art 7 (5) ca depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor legislative,

 • •  Nu există un sistem unitar în ceea ce privește stabilirea și modificarea tarifelor / taxelor; nu exista informații comparabile referitoare la stabilirea tarifelor, atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru agenții economici și instituții, nu pot fi furnizate informații .relevante referitoare fa sistemul de tarifare/ taxare a agentilor economici .


  Pagina 28


6    Proiecția deșeurilor si cuantificarea obiectivelor

6.1   Proiecția deșeurilor municipale

Calculul proiecției de generare a deșeurilor menajere și asimilabile s-a realizat având în vedere: ■

 • •   Evoluția populației,

 • *  Evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor

Evoluția populației

Din datele furnizate de către fiecare UAT a fost determinată populația beneficiară a serviciului de salubrizare în cele 23 UAT în anul 2018, aceasta fiind de 182.327 locuitori în aria studiată (104.323 locuitori în Municipiul Bacău și 78.044 locuitori în cele 22 comune limitrofe). Pe baza datelor de Ia Institutul Național de Statistică a fost analizat ritmul de creștere a populației din fiecare din cele 23 localități. Modalitatea de estimare a populației beneficiare a serviciului este prezentată în Anexa 1 ~ Evoluția populației în zona delegată.

Tabel 6-1; Evoluția populației beneficiare a serviciului în zona delegată în perioada 2019-2026 (număr persoane)

j -     2020    2021    2022    2023     2024    2025    2026 "T

Pagina 29


• Deșeurlle din parcuri și grădini, deșeurlle din piețe șl deșeurile stradale rămân constante, Ia valoarea estimată pentru anul 2017.

Ținând cont de aceste ipoteze, în tabelul următor este prezentata evoluția generării deșeurilor care fac obiectul contractului de delegare.


Tabel 6-2: Evoluția generării deșeurilor municipale în zona delegată (tone/an)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Deșeuri . menajere

60971

.60259

59781

59527

59319

S9112 ’

.58906 .

58701

; Deșeuri similare

13188_

13068

130Q1

. 12945,.

12900

12854 .

12810

12765

' Deșeuri din ; grădini si parcuri

870 .

870

870

870

870

870

870

870

Deșeuri din piețe

438 .

438

438

438

438

438

438

438

Deșeuri stradale

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

TOTAL deșeuri

: municipale

.generate      77443  76610  76065 .75754  75502  75249  74999.  74749

Sursa: Estimări pe baza cantităților de deșeuri generate în prezent și a estimărilor privind evoluția.indicatorii de generare șl a populației



Tabel 6-3: Evoluția generării deșeurilor municipale în Municipiul Bacău (tone/an)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Deșeuri menajere

43579

i

43042

42630

42436

42287

42139

41991

41844

Deșeuri similare

10396

10287

10231

10185

10149

10113

10078

10043

Deșeuri din grădini si parcuri

870

1

870

870

870

870

870

870

870

Deșeuri din piețe

, 438

438

438

438

438

438

438

438

Deșeuri stradale

. 1975

1975

1975

1975

1975

.1975,

1975

1975 .

TOTAL

57358

56612

56145

55903

55719

55535

55352

55170

Sursa: Estimări pe baza cantităților de deșeuri generate în prezent și a estimărilor privind evoluția Indicatorii de generare și a populației



Pagina 30


Tabel 6-4: Evoluția generării deșeurilor municipale în mediul rural (22 comune) (t/an)

J

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

' Deșeuri

: menajere

17292

17217

17150

17091

17032

16973

15914

16856

: Deșeuri = similare

_2793__

2781

2770

2760

27S1

2741

... 2732 .

. 2722.

I Deșeuri din grădini si

parcuri

0

0

0

0

0

0

. .0___

, Deșeuri din

■ piețe

0 .

0

0

0

. .0 .

0 „

o

0

Deșeuri , stradale

: 0

0

0

o

. 0

0

0

0

!TOTAL

2Q085

19997

19920

19851

19783

19714

19646

19578

Sursa; Estimări pe baza cantităților de deșeuri generate în prezent și a estimărilor privind

evoluția indicatorii de generare și a populației

Conform informațiilor prezentate în secțiunea 1, delegarea serviciului de colectare și transport se va realiza pentru deșeurile menajere, similare și din piețe,

Astfel, pe baza estimărilor privind compoziția deșeurilor șl evoluția acesteia pe perioada delegată (2019-2026), în tabelul de mai jos este prezentată structura deșeurilor care fac obiectul delegării.

Compoziția deșeurilor menajere, asimilabile și din piețe și evoluția acesteia este preluată din Planul National de Gestionare a Deșeurilor, fiind prezentată în Anexa 2 a documentului.

pagina 31


Tabel 6-5: Structura deșeurilor care fac obiectul delegării în zona deservită de viitorul operator de salubrizare (tone/an) î

2026


i Deșeuri recicfabilc

I (menajere,

■ similare, plete)

î Blo deșeuri din piețe

Deșeuri voluminoase (menajere, similare]

Deșeuri periculoase (menajere)

Deșeuri în amestec (mixte)

TOTAL


ț 2019  2020 î 2021 ’ 2022 [ 2023 ’ ^024 î 2025

î I

22478 I 22401

i                           î

1644

i                   !


23307


22973


644


788


182


644


77B


180


52523.Ș 52035


| 77443 i 76610


22804


644


770


22635


644


765


177


22557


22323


644


762


176


51364


Sursa: pe baza deșeurilor generate șl a compoziției deșeurilor


75502


644


644


>759

î

i


756


754


175


51023


75249

r

t

f


74999


1 174

•                            I

I 50854 |

;                                                          ț

i 74749 |


6.2 Proiecția deșeurilor din construcții si desființări

>             >                                                     7 J                      »

în cazul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare șî reabilitare Interioară și /sau exterioară a acestora, nu există date reale privind indicatorii de generare, acestea nefiind colectate separat. Astfel, proiecția de generare s-a calculat pe baza indicatorilor de generare estimați pentru zona delegată

Tabel 6-6: Proiecția de generare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Indicator

X,

, generare

25

25

25

25

25

25

25

25

’ (kg/loc/an)

Cantitatea

; generata în zona delegată

4499

4453

4421

4403

4388

4373

4357

4342

> (t/an)

Sursa: estimare consultant

6.3 Cuantificarea țintelor

Gradul de acoperire cu serviciu de salubrizare 100%

■ Acest obiectiv va fi îndeplinit implicit prin delegarea serviciilor de-sa Iu briza re

Pregătirea pentru reutilizare și reciclare a minim 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeuri le menajere si, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere - până în anul 2020

(                             Decizia Comisiei 2011/753/lîE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul

’'                               pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Decizia 2011/753/UE prevede patru metode de calcul a obiectivului de reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale (Anexa I), precum și materialele din deșeuri municipale șî surse de generare pentru metodele de calcul 1,2 și 3 (Anexa II). Doua metode de calcul se raportează la deșeurile menajere (Metoda 1 și Metoda 3), o metodă la deșeuri menajere și similare (Metoda 2) și o metoda la totalul deșeurilor municipale (Metoda 4).

Pagina 33


Conform prevederilor Planului National de Gestionare a Deșeurilor, obiectivul este prevăzut a se atinge etaplzat, fiind prevăzute două ținte:

• la 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice

(Metoda 2 de calcul din Decizia Comisiei 2011/753/UE) - termen 2020, asigurând u-se conformarea cu prevederile legislative în vigoare;

• la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate (Metoda 4 calcul din Decizfa Comisiei 2011/753/UE) - termen 2025, în conformitate ' cu prevederile propunerea de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurlle.

Astfel, conform datelor prezentate în secțiunea anterioară, cantitatea totală de deșeuri reciclabiie din deșeuri le menajere, similare și din piețe este de 22.973 tone in anul 2020.

Astfel pentru atingerea țintei de 50% în anul 2020 este necesară colectarea separată a unei cantități de deșeuri reciclabiie menajere, similare și din piețe de minim 11,486 tone.

Pentru atingerea țintei din anul 2025, rata de capturare a deșeurilor va crește începând cu 2022 până la 70%.

Pagina 34


7 Aspecte instituționale privind modul de delegare a activității de colectare și transport

Atât Legea 51/2006 cât și Legea 101/2006, prevăd două modalități de organizare a gestiunii serviciului de salubrizare, alegerea fund făcută prlntr-o decizie a autorităților administrației publice locale, in baza unui studiu de oportunitate, și anume:

 • 1. Gestiune directă, modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele șt responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de V                                 utilități publice aferente acestora. Gestiunea directa este realizata prin

intermediul unor operatori de drept public sau privat fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

a. servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordineâ consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

_________________________________________b. societăți reglementate de Legea nr.__31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral aL unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

Prin excepție, în baza dispozițiilor art. 28 2A1 din Legea 51/2006, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera acestor servicii, poate fl atribuit direct unui operator de drept privat, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât (   )           .               la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui

contract:

 • a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercom unitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționa ri/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asocîat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor șl ai consiliului de administrație, exercită un control direct si o influenta dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnlzat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

  Pagina 35


 • b) operatorul regional, respectiv operatorul, dună caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizăril/orestăril serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competentă a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității admlnistrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este detinut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială: participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

 • 2, Gestiune delegată, este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților admlnistrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra șl de a exploata aceste sisteme.


Modalitatea de gestiune a serviciului se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale șî de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Noile prevederi legale din Legea nr. 51/2006 definesc delegarea gestiunii unul serviciu comunitar de utilități publice ca acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori licențiațl gestiunea unui serviciu sau a unei activități componente a serviciului, a cărei responsabilitate revine respectivei unități administrativ-teritoriale, precum șl punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent servi ciului/activitățli.


Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată (gestiune directă sau delegată), activitățile specifice componente ale serviciului de salubrizare sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local, consiliului județean si a asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, elaborate în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C. prin ordin.

în următorul tabel sunt prezentate diferențele dintre cele două forme distincte de gestiune a serviciului.

Pagina 36


Studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport Municipiul Bacau si 22 de comune

Tabel 7-1: Gestiunea directă vs. Gestiunea delegată

Modalitatea        Statutul operatorului

de gestiune


Gestiune directă


 • *   servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene;

 • •  societăți reglementate de Legea

nr, 31/1990, republicată, cu modificările   și   completările

ulterioare, cu capital social integral       al unităților

administra ti v-terito riale;

(art. 28 al. 2 din Legea nr. 51/2006)

Gestiune delegată


• societăți comerciale capital privat sau mixt

, (art. 29 al. 4 din Legea nr. 51/2006)


î I i

i i


i

Aptele juridice în baza cărora

| operatorul prestează serp/iciul/activitatea delegat (ă)

 • •  hotărârea de dare în administrare a • serviciului (HCL);

 • •  licența ANRSC;

 • •  regulament de organizare șl

funcționare a operatorului (aprobat pri'n HCL);                                 •

 • •  regulamentul șl caietul de sarcini ale serviciului delegat (aprobate prin HCL)

(art. 28 al, 5 șl 6 din Legea nr. 51/2006)

i

i

I

I

i

i

t

 • •  contract de delegare a gestiunii • încheiat cu UAT pe teritoriul căreia prestează serviciul;

 • •  HCL de atribuire prin care s-a aprobat contractul de delegare;

. licența ANRSC;

 • •  regulamentul și caietul de sarcini ale serviciului delegat (aprobate prin HCL);

 • •  inventarul bunurilor mobile șl

Aria pe care poate presta operatorul respectivul serviciu / respectiva activitate

doar pe aria teritorială a unității administrativ-teritoriaie      în

cadrul căreia a fost înființat șl funcționează, nu poate presta serviciul pentru alte UAT;

ca excepție, pentru operatorii care au primit un contract de delegare a gestiunii prin atribuire directă, doar pentru acele UAT care l-au încredințat gestiunea serviciului prin acel contract atribuit direct (criteriul „activității exclusive" impus de art. 28 al. 2^1 din Legea nr. 51/2006)

în general pentru orice UAT care îi deleagă gestiunea serviciului pe bază de contract de delegare;

Modalitatea de gestiune


Statutul operatorului


Actele juridice în baza cărora

■ operatorul prestează servi ci ui/activitatea delegat (ă)


Aria pe care poate presta operatorul respectivul serviciu / respectiva activitate


imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ» teritoriale, aferente serviciului;

 • •  procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor;

 • •  indicatori tehnici corelați cu țintele/obiecttvele asumate la

i nivel național.

j (art. 29 al. 6 și 8 din Legea nr, > 51/2006)


în județul Bacău, conform prevederilor art. 16, alin. (1) din Documentul de Poziție, astfel cum a fost acesta modificat prin actele sale adiționale, pentru activitatea de pre-colectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, și după caz activități de colectare și transport a fluxurilor speciale de deșeuri care sunt componente aie serviciului de salubrizare, va fi selectat un singur operator pentru toată zona ISPA (Municipiul Bacău + 22 de unități administrativ-teritoriale învecinate}.

De asemenea, potrivit art. 15, alin. (4) din Documentul de Poziție "Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare si transport a deșeurilor municipale de la populația din Zona ISPA (Municipiul Bacău si 22 de comune) șî, după caz, a altor activități conexe de colectare și transport a deșeurilor care sunt componente ale serviciului de salubrizare,, procedurile de licitație vor. fi inițiate șî derulate de ADIS, in numele sî pe seama Consiliilor Locale implicate/'

8    Fezabilitatea tehnica a delegării

8.1   Sistemul propus pentru colectarea șî transportul deșeurilor
 • 8.1.1   Colectarea deșeurilor menajere

Deșeurile menajere se vor colecta separat în 6 fracții, respectiv:

 • •  Deșeuri din hârtie,

 • •  Deșeuri din plastic și metal,

 • •   Deșeuri din sticlă,

Deșe'urrmenajere periculoase,             *

 • •  Deșeuri voluminoase,

 • •  Deșeuri reziduale.

Sistemul de colectare propus diferă în funcție de mediul de rezidență (urban/rural) precum șl de tipul locuințelor (bloc/case). Pentru fiecare fracție din deșeurile menajere menționate mai sus în continuare este descris sistemul de colectare.

Colectarea deșeurilor recicl abile de~ hârtie, carton, plastic, metal sî sticlă, inclusiv deșeurile de ambalaje menajere:

 • •  în mediul urban zona blocurilor - colectarea se va realiza prin aport voluntar în puncte de colectare, echipate cu containere de tip iglou cu un volum de 2.5 m3. Fiecare punct de colectare va fi dotat cu câte 3 containere: container galben pentru colectarea deșeurilor din plastic șî metal, container albastru pentru deșeurile de hârtie șî container verde pentru deșeurile de sticlă;

  Pagina 39


 • •  în mediul urban zona caselor:

o Colectare „din poartă în poartă" pentru deșeurile din plastic, metal, hârtie și carton în pubele de 120 I. Fiecare gospodărie va fi dotată cu câte o pubelă galbenă pentru acest tip de deșeuri;

o colectare prin aport voluntar în punctele de colectare ce deservesc și zona blocurilor pentru deșeurile din sticlă. După cum se poate observa din tabelul 8.4, cantitatea de deșeuri de sticlă colectată separat este redusă, prin urmare nu se justifica colectarea acesteia cu sistemul din poartă în poartă;

 • •  în mediul rural

o Colectare „din poartă în poartă" pentru deșeurile din plastic, metal, hârtie și carton în pubele de 120 I. Fiecare gospodărie va fi dotată cu câte o pubelă galbenă pentru acest tip de deșeuri;

o colectare prin aport voluntar în punctele de colectare pentru deșeurile din sticlă. După cum se poate observa din tabelul 8.4, cantitatea de deșeuri de sticla colectată separat este redusă, prin urmare nu se justifică colectarea acesteia cu sistemul din poartă în poartă;

Colectarea deșeurilor menajere reziduale

 • •  în mediul urban:

o Zona blocurilor - colectarea se va realiza prin aport voluntar în puncte de colectare, echipate cu containere de 1.100 I. Aceste puncte deservesc în generai una sau mai multe asociații de locatari,

o Zona caselor - sistem din „poartă în poartă"; colectarea se va realiza individual de la fiecare casa, în europubele de 120 I.

 • •  în mediul rural colectarea deșeurilor reziduale seva realiza individual de la fiecare casa, în europubele de 120 I.

Colectarea deșeurilor voluminoase de la populație

Deșeurile voluminoase generate de populație vor fi colectate, și predate Ia centrul de stocare temporară pentru fluxurile speciale de deșeuri situat în incinta depozitului Bacău (conform tabel 8.2) în vederea valorificării.

Trimestrial în mediul urban șl semestrial în mediul rural, la o dată anunțată în prealabil de operator, populația va depune deșeurile voluminoase în punctele de pre-colectare existente pentru deșeurile menajere reziduale (in cazul populației care locuiește la bloc) sau în fața porții (în cazul populației care locuiește la casă), astfel încât să nu fie împiedicată circulația auto și pieton a la.

Colectarea deșeurilor menajere periculoase

Deșeurile menajere periculoase vor fi colectate trimestrial de la generatorii casnici din mediul urban și semestrial în mediul rural, în puncte stabilite în prealabil (organizate cu prilejul staționării mijlocului de transport specializat), astfel:

 • •  10 puncte de colectare în Municipiul Bacău;

*  66 puncte dfe colectare tn mediul rural (22 de comune).

Deșeurile menajere periculoase vor fi transportate și predate la centrul de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri situat în incinta depozitului Bacău (conform tabel 8.3) în vederea valorificării.

în tabelul următor sunt prezentate punctele de colectare deșeuri menajere distinct pentru fiecare flux de deșeuri colectat.

Tabel 8-1: Puncte de colectare deșeuri menajere în zona delegată

Urban     Urban      Rural

blocuri      case

Deșeuri reciclabile de hârtie, carton, plastic și          1801      6.6762 . 3S.4872 -

metaj                                                                               ;

Deșeuri reciclabile de sticlă                                   1801

Deșeuri reziduale                                    3161     G.6762 i 35.4B72

Deșeuri voluminoase                                     180        ! 35.4S73

Deșeuri menajere periculoase                             IO3

Sursa: 1-conform datelor furnizate de primăria Municipiului Bacău, 2-valoarea reprezintă numărul caselor din mediul urban șl rural conform datelor furnizate de APL, 3 - număr puncte de colectare calculat în funcție de cantitatea estimată a se colecta în "tabelul următor este descris 'sistemul de colectare propus.'

Pagina 41


Tabel 8-2: Sistemul propus pentru colectarea șl transportul deșeurilor menajere

j Deșeuri                      ~ ““   ..... URBAN          ..... ........ " RURAL

colectate

Blocuri

Case

separat

1

Modalitate

Tip

Capacitate

i Modalitate

Tip

Capacitate

Modalitate

T'P

Capacitate

colectare

recipient colectare

recipient

i colectare

■ recipient i colectare

recipient

colectare

recipient colectare

recipient

Deșeuri din plastic si metal, hârtie

prin aport voluntar la punctele de colectare

Igloo

2.500 1

Din poartă în poartă i

[ Pubelă

1

j

1201

Din poartă în poartă

Pubelă

!

:                                     î

1

120 1 '

Deșeuri din sticlă

prin aport voluntar la punctele de colectare

Igloo

2.500 1

prin aport voluntar la punctele de colectare

| igloo

j

2.500 1

prin aport voluntar ia punctele de colectare

Container ;

i

1

t

1

1

1.100 1

Deșeuri reziduale

prin aport voluntar la punctele de colectare

Container

1.100 1

Din poarta In poarta

| Pubele

i

|

i

1

120 1

Din poarta in poarta

Pubele    ■

i

i

i

120 1

Deșeuri voluminoase

Prin aport voluntar la punctele de colectare pentru deșeuri reziduale

Din poartă în poartă

Din poartă în poartă

Deșeuri

Prin aport voluntar în puncte

mobile

Prin aport voluntar în puncte mobile

. menajere periculoase

8,1,2


8.1.3


8.1.4


Colectarea deșeurilor similare

Instituțiile și agenții economici vor colecta deșeurile similare celor menajere pe 5 fracții după cum urmează:

 • •  Deșeuri din plastic și metal

 • •  Deșeuri din hârtie și carton;

 • •  Deșeuri din sticlă;

 • •  Deșeuri voluminoase;

 • •  Deșeuri reziduale (în amestec).

Agenții economici, cu sedlul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectarea separată implementat pentru populație.

Instituțiile și agenții economici vor folosi, de regula, recipientele pe care Delegatul ii va pune la dispoziție conform prevederilor legale în vigoare.

Colectarea deșeurilor din piețe

Administrația piețelor va asigura precolectarea deșeurilor pe 5 fracții după cum urmează:

 • •  Deșeuri din plastic și metal

 • • , Deșeuri din hârtie și carton; . .         .    .    ...      .....

 • •   Deșeuri din sticlă;

 • •  Biodeșeuri;

 • •  Deșeuri reziduale ( în amestec).

Se vor folosi, de regulă, recipientele pe care Delegatul le va pune Ia dispoziție conform prevederilor legale.

Colectarea deșeurilor din construcții și desființări

Conform Legii nr. 101/2006 republicată privind serviciul de salubrizare al localităților,art. 2, alin 3, obiectului delegării îl reprezintă colectarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora (obiecte sanitare vechi, resturi de materiale de construcții, linoleum, tâmplărie, parchet etc.).

Deșeurile din construcții și desființări vor fi colectate de Ia persoanele fizice la

Pagina 43


cerere.

Acestea vor fi transportate la centru de stocare temporară pentru fluxurile speciale de deșeuri situat în incinta depozitului Bacău, în vederea valorificării.

8.1.5 Transportul deșeurilor

în tabelul de mai jos sunt evidențiate Instalațiile de tratare a deșeurilor unde vor fi transportate deșeurîle colectate separat.

Tabel 8-3: Transportul deșeurilor

Categoria deșeurilor            Instalația de tratare deșeuri unde vor fi

transportate deșeurîle colectate

Stație de sortare Bacau


□eseurile reciclablle menajere, similare și din piețe

Biodeșeurile din piețe .

Stația de compostare Bacău


Depozit deșeuri nepericuloase Bacău


□eseurile reziduale menajere, similare șî din piețe

Deșeurîle voluminoase menajere

și similare

Centru de stocare temporară existent la Bacău (în incinta depozitului)


Deșeuri menajere periculoase

Deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora

8.2 Cantități de deșeuri municipale estimate a se colecta

Pentru determinarea cantităților ce se vor colecta în zona studiată s-au considerat următoarele ipoteze:

 • •  Rata de capturare deșeuri reciclabile menajere, similare și din piețe creste progresiv de la 40% în primul an la 52% în anul 2020, 60% in anul 2021 și 70% începând cu anul 2022 pana In ultimul an al contractului de delegare,

Rata de capturare de 52% asigura îndeplinirea țintei de reciclare prevăzută în Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată. Aceasta rată este de asemenea stabilită de prima versiunea a Planului National de Gestionare a Deșeurilor,

Pagina 44


 • •  Rata de impurități în deșeurîle reciclabile este de 20%,

 • •  Estimarea compozitei deșeurilor (vezi Anexa 2),

Cantitățile de deșeuri estimate a se colecta din zona deservită sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 8-4: Cantități de deșeuri estimate a se colecta din zona delegată, tone

2019

2020

2021

2022

2D23

2024

2025

2026

COLECTARE SEPARATA DEȘEURI MENAJERE

Recipient HC (inclusiv

impurități)

2940

3841 !

4468

5274

5315

5296

5278

5260

Recipient P,M (inclusiv impurități)

3414

ț

4293

4878

5584

5564 ■

5545

5525

5506

Recipient sticla

(inclusiv impurități)

1219

1567 ;

1758

2000

1993

1986

1979

1972

Deșeuri voluminoase

546

539

533

530

528

526

524

522

Deșeuri menajere

periculoase

182

180

178

177

176

17S

175

174

Reziduuri

. 52669

49840

47965

45962

45743

45584

45425

45266

COLECTARE SEPARATA DEȘEURI SIMILARE

Recipient HC (inclusiv

impurități)

î 644

843

983

1160

1156

1152 ’

1148

1144

Recipient P,M (inclusiv impurități)

: 739

931

1061

1214

1210

1

1206 :

1202

1197...

Recipient sticla (inclusiv Impurități)

264

340

382

435   .

433

432 î

430

429

Deșeuri voluminoase.

• 242 :

239  '

’  236

• 235   '

234  ‘

233 ’ ‘

232

*232 •

Reziduuri

11301 .

10715

10339

9901

9866 ;

9832 î

9798

9763

COLECTARE SEPARATA DEȘEURI din PIEȚE

Recipient HC (Inclusiv

E

impurități)

:   27   ■

36

41

48

48

48    ;

48

48

Recipient P,M (inclusiv

i

Impurități)

.   31    ,

40

46

54

54

54    1

54

54

Recipient sticla

t

(inclusiv impurități)

9

12

14

16

16 ■

1

16 1

16

16

Bi o deșeuri

225

258

322

322

322

322  :

322

322

Deșeuri voluminoase

i 31

31

30

30

30

>     30     ‘

30

29

Reziduuri

546

494

417

400

400

400

: 4oo

400

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DESPICĂRI

Deșeuri din construcții

și desființări

___4499

4453

4421

4403

4388

4373

._4357 _

___4342.

în Anexa 3 sunt prezentate cantitățile de deșeuri colectate, distinct pe medii de rezidență.

Pagina 45


8.3 Frecventa de colectare a deșeurilor

5                                                  >

Ținând cont de volumul recipientelor de colectare și a cantității de deșeuri colectate s-a determinat frecvența de colectare.

în tabelul de mai jos sunt prezentate frecvențele minime de colectare pentru fiecare categorie de deșeuri care fac obiectul delegări:

Tabel 8-5: Frecvența de colectare a deșeurilor


Categorie deșeuri

Mediu de rezidență

Frecvența minimă de colectare (nr. ridicări/an)

Deșeuri menajere de hârtie

Urban blocuri

52

și carton

Urban case

26

Rural

12

Deșeuri menajere de plastic

Urban blocuri

52

și metal

Urban case

26

Rural

12

Deșeuri menajere de sticlă

Urban biocuri si case-

12

Rural

12 ' ” ’

Deșeuri menajere voluminoase

Urban

Trimestrial

1 Rural

Semestrial

Deșeuri menajere

i Urban

Trimestrial

periculoase

Rural

Semestrial

ueșeun menajere reziauaie

• oman, oiocun

" 26D          ....... .........

în amestec

Urban, case

52 ’

Rural

52

Deșeuri de hârtie și carton similare și din piețe

Urban

52

Rural

52

Deșeuri de plastic și metal

Total zona deservita

52

similare și din piețe

Rural

52

Deșeuri de sticlă similare și

Rural

12

din piețe

Urban

12

BiodeșeUri din piețe

Urban

Zilnic

Deșeuri reziduale din piețe

Urban

Zilnic

Deșeuri reziduale (în amestec) similare

Total zona deservita

152

Deșeuri din construcții și

■ Total zona deservita

La cerere

desființări de la populație


Pagina 46


8.4 Investiții

Infrastructura necesară pentru prestarea serviciului de salubrizare conform sistemului descris in secțiunile anterioare s-a determinat considerând următoarele ipoteze:

 • •  Numărul de zile prestate: 312 pe an, 6 zile pe săptămână, 8 ore pe zi;

 • •  Densitatea deșeurilor reziduale este de 0,2 t/m3 în cazul zonelor.de blocuri și 0,15 t/m3 în cazul locuințelor Individuale din mediul urban și rural;

 • •  Densitatea deșeurilor din plastic, hârtie, carton și metal este de 0,15 t/m3,

 • •  Densitatea deșeurilor din sticlă este de 0,35 t/m3;

 • •  Densitatea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din construcții și desființări este cuprinsă în intervalul 0.6- 8 t/m3 ;

 • •  Densitatea deșeurilor menajere periculoase este în medie de 0.4 t/m3;

 • •  Procentul de umplere a recipientelor de colectare este de 80%.

Pe baza acestor elemente s-a determinat necesarul total de investiții din care s-au scăzut echipamentele existente în scopul identificării Infrastructurii ce va fi pusă la dispoziție de viitorul operator.

în secțiunile următoare este descrisă:

 • •  infrastructura existentă ce va fi pusă la depoziția viitorului operator,

 • •  infrastructura care va fi asigurată de viitorul operator.

 • 8.4.1   Infrastructura existentă pusă la dispoziția proiectului

 • 8.4.1.1  Echipamente de colectare și transport

Municipiul Bacău a beneficiat, în cadrul proiectului finanțat prin programul ISPA, pe lângă construirea primei celule a depozitului, a stației de sortare și compostare, inclusiv de echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere. Acestea s-au achiziționat în anul 2009.

Echipamentele de colectare au fost distribuite populației în anul 2011. Ținând cont ca durata medie de viață a recipientelor este de 7 ani, acestea nu vor fi puse la dispoziția viitorului operator.

Echipamentele de transport, achiziționate în anul 2009, nu au fost utilizate, aceste fiind în prezent stocate in incinta depozitului Bacău. Acestea sunt:

 • •  6 autogunoiere, tip autoșaslu MAN TGM 18.2504x2BL, cu o capacitate de 16m3

  pagina 47


 • •  1 mașină, tip autoșasiu MAN TGM 18.2504x2BL - suprastructura tip BOX cu LIFT EUROBADY

Având în vedere perioada lungă de când sunt stocate aceste mașini, pentru a asigura funcționalitate acestora, primăria Municipiului Bacau va asigura revizia acestora si predarea acestora in buna stare de funcționare viitorului operator.

 • 3.4.2 Infrastructura asigurată de viitorul operator de salubrizare

Ținând cont de ipotezele prezentate la începutul secțiunii s-a identificat necesarul de Investiții pentru prestarea serviciilor de salubrizare din care s-au scăzut investițiile existente și puse la dispoziția viitorului operator, determinând astfel investițiile care rămân în sarcina operatorului, Aceste date sunt prezentate în tabelul următor.

Infrastrucura necesar a fi achitionată de viitorul operator, prezentată în tabelul de mai jos reprezintă un minim necesar. Operatorul poate propune un număr mai mare de echipamente de colectare și transport inclusiv investițiile conexe astfel încât să asigure respectarea indicatorilor de calitate si prevederilor caietului de sarcini la tariful ofertat.

Pagina 48


Tabel 8-6: Infrastructura minimă necesară pentru prestarea serviciului de colectare și transport în zona delegată

i Activitatea

;       de

! salubrizare

i

i

Echipa ment/utilaj

Mediu de rezidenta

Tip echipament

Capacitate

Număr minim de unități

Investiții existente

Investiții asigurate de viitorul operator

i Colectarea șî

Recipiente pentru

Urban blocuri

Containere

1.100 1

528

0

528

transportul

colectarea deșeurilor

| deșeurilor

reziduale menajere

Urban case

Pubele

120 1

6.676

0

6.676

j reziduale

Rural

Pubele

120 1

35.487

0

35.487

■ menajere

Mașini pentru colectarea

Total zona

24 m3

5

5

și transportul deșeurilor

delegată

Autocompactor

i

reziduale menajere

Autocompactor

' 16 m3

* 'io.....

6

4

i

Autocompactor ■

12 m3

3

3

Colectarea și

Recipiente pentru

Urban blocuri

Igloo

2.500 1

602

0

602

transportul

colectarea deșeurilor

Urban case

Pubele

120 1

6.676

0

6.676

deșeurilor recicla bile

recicla bile menajere

'Rural......

Pubele

120 1 '

35.487"

“o

357487

menajere

Containere

1.100 1

156

0

156

Mașini pentru colectarea

Total

Hooklift (pentru

24 m3

2

0

2

și transportul deșeurilor

ridicare Igloourl)

reciclabile menajere

Autocompactor (pentru ridicare

7-16 m3

8

0

8

, Activitatea de

: salubrizare

Echipament/utilaj

Mediu de rezidenta

Tip echipament Capacitate

Număr minim de unități

Investiții existente

Investiții asigurate de viitorul operator

containere si pubele)

..... **-•**  T

■ Colectarea șî ' transportul ; deșeurilor

Recipiente pentru colectare deșeuri reziduale

Total

Containere

1.100 1

502

0

502

î similare si piețe

Recipiente pentru colectare deșeuri reclclablle

Total

Containere

1.100 1

700

0

700

Recipiente pentru colectarea biodeșeurllor din piețe

Total

Containere

1.100 1 "

” 15

0

Mașini pentru colectare si transport deșeuri similare

Total

Auto compactor

12-16 m3

3        ;

î

0

3

Spălarea recipientelor

Echipament mobil spălare recipiente colectare deșeuri

Total

Utilaj specializat pentru spălarea recipientelor

1

0

1

Colectarea șî transportul

Recipiente pentru colectarea deșeurilor

Total

Recipiente metalice

"’i8"r-3b“i.......

~~*8

0 ......

....."s

deșeurilor

periculoase

__

periculoase din deșeurile menajere

Mașina pentru colectarea deșeurilor periculoase

Total

Autoutilitara carosata cu închidere etanșa

i

6

șl recipiente de diferite dimensiuni specializați

Activitatea de salubrizare

Ech ipa m ent/ u tilaj

Mediu de rezidenta

Tip echipament

Capacitate

Număr minim de unități

Investiții existente

Investiții asigurate de viitorul operator

pentru deșeuri menajere periculoase

i

Colectarea si

Mașina pentru colectarea

* Total

Mașini tip

1

0

transportul

deșeurilor voluminoase

platforma

deșeurilor

acționata

voluminoase

hidraulic inclusiv suprastructura

Colectarea și

Echipamente pentru

Recipiente

1100 1

10

0

10

transportul deșeurilor

colectate DCD

metalice

provenite din

Total

Saci din material

Minim 60 I

80/luna

0

80/luna

locuințe,

rezistent

generate de

Mașina pentru colectarea

Total

Mașina tip

-

0

0

O

activități da

DCD

platforma

rea menajare

acționata

și reabilitare

hidraulic (aceeași

interioară și

mașina utilizata

/sau

pentru colectarea

exterioară a

deșeurilor

acestora

voluminoase)

Altele

Mașini utilitare

Total

-

-

1

0

1

i

i

i i

1

(supervizare)

Activitatea     Echipament/utilaj      Mediu de Tip echipament Capacitate Număr Investiții Investiții

'      de                                rezidenta                                minim de existente asigurate de

i salubrizare                                                 t                                 unități                       viitorul

i                                                                ;                                                              operator

1

i                   Campanii informare si                                -                -          4ori7an          0        4orî/an

j                   conștientizare

Determinare compoziție                           -               -        4 campanii        0        4 campanii

deșeuri menajere,

!                    similare si din piețe

Sursa: Estimările consultantului

8.5 Implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipale li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci". Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reclclablle.

Acest instrument se va aplica atât pentru deșeurîle reziduale din deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile reziduale din deșeurile similare și din piețe, fie prin reducerea frecvenței de colectare, fie prin furnizarea de recipiente de colectare cu un volum mai mic, personalizate cu etichete de tip RFID.

în cazul utilizatorilor casnici (populație) din aria de delegare se va aplica după cum urmează:

 • •  în mediul rural se va asigura posibilitatea reducerii frecventei de colectare a deșeurilor reziduale de la 52 ori/an la 26 ori/an;

 • •  în mediul urban, zona de blocuri se va reduce numărul containerelor pentru colectarea deșeurilor reziduale;

 • •  în mediul urban, zona de case se va asigura posibilitatea optării pentru un recipient pentru colectarea deșeurilor reziduale de capacitate mai mica (90 1 în loc de 120 I).

Utilizatorii casnici, care solicita aplicarea instrumentului, vor beneficia de o bonificație aplicată taxei de salubrizare. Mecanismul privind implementarea instrumentului și nivelul bonificației aplicate taxei de salubrizare va fi prezentat în Regulamentul de implementare a taxei de salubrizare. Bonificația propusă poate pleca de la 1,06 lei/persoana/lună și poate ajunge până Ia 4,01 lel/persoană/lună pentru mediu urban, respectiv 2,62 iei/persoană/lună pentru mediul rural, în funcție de eficiența utilizării instrumentului (reducerea cantității de deșeuri reziduale).

Se estimează că 5% din populația din aria de delegare va opta pentru acest sistem în anul 2019, 10% în anul 2020, 15% în anul 2021 și 20% începând cu anii 2022 si 2023.

în cazul utilizatorilor non-casnlcl (operatori economici și instituții) aplicarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci" se va face în funcție de volumul recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale. Astfel, taxa de salubrizare care va fl plătită pentru deșeurile similare va fi proporțională cu volumului recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale.

Pagina 53


8.6 Implementarea prevederilor privitoare Ia contribuția Organizațiilor de Transfer de Responsabilitate

Conform noilor prevederi legislative (Introduse prin OUG nr. 74/2018), începând cu 1 ianuarie 2019, operatorii economici care introduc pe piață ambalaje/produse ambalate sunt responsabili cu acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare.

ADIS Bacau are responsabilitatea de a stabili modalitatea de acoperire a acestor costuri, în funcție de contravaloarea deșeurilor valorificate și costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje. Astfel, la stabilirea taxei de salubrizare se va ține seama și de veniturile de la Organizațiile de Transfer de Responsabilitate. Modalitatea efectiva de implementare va fî prezentata în Regulamentul de implementare a taxei de salubrizare.

Astfel, ADIS Bacau va încheia contracte, partenerlate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR) în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative privind gestionarea deșeurilor de ambalaje. Pentru acestea, conform prevederilor legale, OTRurile vor asigura plata costurilor nete de gestionare. Modul de stabilire a costului net este prevăzut în Anexa nr. 4 a OUG 74/2018. Astfel, în cazul în care tarifele pentru activitățile de colectare șî transport, stocare temporară și sortare sunt stabilite în condiții transparente (rezultate în urma unor licitații publice) dar fără luarea în calcul a veniturilor rezultate din vânzarea deșeurilor recicla bile sortate, costul net reprezintă suma tarifelor respective diminuată cu veniturile obținute. In cazul județului Bacau, tarifele pentru colectare si transport si tarifele pentru stocarea temporara si transferul deșeurilor recicla bile la instalațiile de tratare sunt stabilite in coditii transparente, dar fara luarea in calcul a veniturilor rezultate din vanzarea deșeurilor reciclabile, pe când tariful activitatli de sortare ia in considerare integral aceste venituri.

Altfel spus, lunar, în baza datelor furnizate de Operatorul instalații, ADIS Bacau va calcula costul net care trebuie asigurat de OTR astfel: la valoarea facturată de către Operatorul de colectare si transport pentru prestarea activității de colectare separată (aferentă doar cantității de deșeuri reciclabile de ambalaje - aproximativ 50% din cantitatea de reciclabile intrata în stațiile de sortare) va adauga valoarea facturata de către Operatorul instalat» pentru transferul acestor deșeuri:

Valoare OTR =s Cantitate intrata in stațiile de sortare de la Operator C&T județean x 50% x tarif reciclabile Operator C&T județean + Cantitate intrata In stațiile de sortare de la Operator C&T județean x 50% x tarif transfer Operator Instalații + Cantitate intrata in statia sortare Bacau de la Operator C&T BC si 22 comune x 50% x tarif colectare Operator C&T BC si 22 comune.

ADIS Bacau va putea utiliza aceste sume numai pentru asigurarea sustenabilitatli si îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor municipale sau pentru reducerea taxelor percepute utilizatorilor serviciului.

Pagina 54


8.7 Indicatori de performanță și penalități

în tabelul următor sunt prezentași indicatorii de performanta aferențl activității de colectare și transport a deșeurilor municipale

Tabel 8-7: Indicatori de performanta și penalități

Penalități

; Nr.

Titlu

Descriere indicator/unitate de măsurare

Valoare indicator performanță

1.1

Colectarea

Cantitatea de deșeuri

Pentru ținta de 52 % care

separată a

reciclabile municipale

52% în

trebuie atinsă în anul 2020 :

deșeurilor

colectate separat în aria de

2020

se aplică următoarele

reciclabile

• delegare raportat la

penalități pentru             ;

municipale

cantitatea totală generată

următoarele procente de .

de deșeuri reciclabile

deșeuri reciclabile           ‘

municipale (%)

colectate separat:          ■

Indicatorul se referă la

•  30% sau mai puțin

deșeurile de hârtie și carton,

deșeuri reciclabile

plastic, metal șl sticla din

colectate separat:

deșeurile menajere,

penalitate 6% din

deșeurile similare șl

Valoarea Anuală a

deșeurile din piețe și se

Contractului (VAC)      :

aplică pe an calendaristic.

•  30% - 40% deșeuri

reciclabile coiectate

Cantitatea de deșeuri

separat: penalitate 4% .

reciclabile municipale

din VAC               .

colectate separat în aria de

•  40% - 50% deșeuri

delegare reprezintă

reciclabile colectate

cantitatea totală colectată

separat: penalitate 2%

separat în aria de delegare

;    din VAC

pe trei fracții, respectiv

, •  50% sau mai mult

' deșeuri din hârtie și carton;

;    deșeuri reciclabile

deșeuri de plastic șî metal și

■    colectate separat: nu

deșeuri de sticlă, inclusiv impuritățile. Cantitatea reprezintă cantitatea acceptată anual de către

1     se aplică penalitate

stația/stațiile de sortare care

60% pentru

: Pentru ținta de 60 % care

deservesc aria de delegare.

anul 2021

■ trebuie atinsă în anul 2021 . se aplica anual

Cantitatea totală generată

următoarele penalități      î

de deșeuri reciclabile

pentru următoarele        ;

: municipale în aria de

procente de deșeuri

delegare se consideră

reciclabile colectate

pentru anul 2019 ca fiind 30% din cantitatea totală de

separat:

■ deșeuri menajere, similare

*  30% sau mal puțin

și din piețe generate și

deșeuri reciclabile

Pagina 55

1 Nr.


Descriere îndîcator/unitate de măsurare

Valoare indicator performanță

Penalități

colectate.

I

colectate separat:

j    penalitate 8% din       i

Pentru anii următori.

i

i    Valoarea Anuală a      (

cantitatea totală generata

|    Contractului (VAC)      j

de deșeuri reciclabile

I »  30% - 40% deșeuri

municipale în aria de

}     reciclabile colectate     ’

delegare se calculează pe

separat: penalitate 6%

baza determinărilor de

!    din VAC

compoziție realizate de către

j • 40% - 50% deșeuri

operatorul de colectate si

|     reciclabile colectate

transport

■    separat: penalitate 4%

j    din VAC

î •  50% - 60% deșeuri

reciclabile colectate

;    separat: penalitate 2%

’    din VAC

; •  60% sau mai mult

deșeuri reciclabile colectate separat: nu se aplică penalitate

70%

' Pentru ținta de 70 % care

începând cu

trebuie atinsa pentru anii

anul 2022

2022- 2026 se aplică

..următoarele penalități


pentru următoare procente de deșeuri reciclabile colectate separat:

 • •  30% sau mai puțin deșeuri reciclabile colectate separat: penalitate 20% din Valoarea Anuală a Contractului (VAC)

 • •  31% - 40% deșeuri reciclabile colectate separat: penalitate 15% din VAC

 • •  41% - 50%: penalitate 10% din VAC

 • •  51% - 60% deșeuri reciclabile colectate separat: penalitate 8% din VAC

 • •  61% - 69% deșeuri reciclabile colectate


Pagina 56


, Nr. Titlu             Descriere            Valoare           Penalități

*                     indicator/unitate de indicator

;__măsurare_________performanță_______________________

:                                                   separat: penalitate 4%

:                                                   :     din VAC

;                                           •  70% sau mai mult

deșeuri reciclabile î                                                                    colectate separat: nu

_______±___ __________se aplică penalitate __ Sursa: Pe baza contractului cadru de delegare elaboratde către JASPERS si recomandat de POS Mediu și a prevederilor legate în vigoare

în tabelul următor sunt prezentați indicatorii de performanță fără penalități. Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare.

Tabel 8-8: Indicatori de performanță fără penalități

: Nn

;          Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Valori propuse/ i interval de

valori

II.l

' Rata de conectare . la serviciul de

i salubrizare

Populația care beneficiază de activitatea de       >

colectare și transport ca procent din populația totală din aria de delegare (%)                   *

100% !

II.2

Rata de

1

implementare a instrumentului

’ economic „plătește

j pentru cât arunci"

■ pentru deșeuriie

; menajere

Populația care solicită și pentru care se aplică instrumentul economic „plătește pentru cât arunci" raportat la populația totală din aria de delegare (%)

 • 2019 - 5 %

 • 2020 - 10% ;

 • 2021 - 15% începând cu

 • 2022 - 20%

II.3

| Deșeuri menajere

: periculoase

i colectate separat

Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate separat /locuitor și an în raport cu indicatorul de generare estimat, respectiv 1 kg/locuitor și an (%)

75 - 125%

II.4

; Deșeuri menajere i periculoase

’ colectate separat trimise la tratare /depozitare

Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate separat anual trimisă la tratare /depozitare ca procent din cantitatea totală colectată de deșeuri menajere periculoase în aria de delegare (%}

minim 90%

n.5

Deșeuri voluminoase

; colectate separat

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectate separat /locuitor și an ca procent din indicatorul de generare estimat (%), respectiv 3 kg/loc/an

75 - 125%

n.6

Deșeuri

’ voluminoase

Cantitatea de deșeuri voiuminoase colectate separat trimisă la tratare/depozltare ca procent

minim 90%

Pagina 57

Nn          Titlu

ș

Descriere/unitate de măsurare

Valori propuse/ interval de valori

 • ■ trimise la           din cantitatea totală de deșeuri voluminoase

i tratare/valorificare colectate din aria de delegare (%) i/

 • ■ Depozitare

II.7   Deșeuri provenite

din construcții și desființări

; colectate separat

’ de la populație

Deșeuri provenite din construcții și demolări de la


II.8

r


Cantitatea de deșeuri provenite din construcții și ■ 75 -125% desființări colectate separat de la populație       I

/locuitor și an în raport cu indicatorul de generare estimat, respectiv 25 kg/iocuitor și an , (%)


Cantitatea de deșeuri provenite din construcții și 1 minim 90% demolări colectate separat de la populație trimisă ’ spre tratate /depozitare ca procent din cantitatea


populație trimise la . totală de deșeuri provenite din construcții și tratare /            demolări colectate din aria de delegare (%)

valorificare                                                                      «

Sursa: Pe baza contractului cadru de delegare elaborai decatre JASPERS si recomandat de POS Mediu șl a prevederilor legale în vigoare

pagina 58


9 Mecanism de plată

Pentru asigurarea finanțării serviciilor de salubrizare din aria de delegare a serviciului de colectare șî transport în județul Bacău (conform secțiunii 1.3), Documentul de poziție prevede ca atât în localitățile urbane cât și în cele rurale va fi Instituită o taxă locală pentru salubrizare ce va fi plătită de populație, în calitate de beneficiar final a serviciilor de salubrizare. Această taxă locală va fi unică șî va include toate elementele de cost ale sistemului integrat de gestionare a deșeurilor de la colectare, transfer, tratare și eliminare la depozitul conform, respectiv:

 • *  activitățile de colectare si transport a deșeurilor de la populație Ia stațiile de tra nsfer/sorta re/co mpostare/depozit.

 • •  activitățile de operare a stațiilor de transfer/sortare/compostare și transferul deșeurilor de la stațiile de transfer/sortare/compostare la depozitul conform si de depozitare ia depozitul conform.

Este știut faptul că, ADIS în calitate de asociație fără scop patrimonial constituită în baza dispozițiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, act normativ modificat și completat prin Legea nr. 34/2010 publicată în M.Of. nr. 151 din 09.03.2010 nu are calitate de operator și, conform statutului său, nu desfășoară activități economice. în vederea îndeplinirii obiectivelor Asociației, UAT membre ADIS colectează taxa specială de salubritate de la populație/ utilizatori noncasnici (agenți economici, instituții publice) și în baza statutului, mandatului special, documentului de poziție și actelor adiționale la acesta precum și a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, plătește operatorii selectați,

în cele ce urmează vom prezenta mecanismul financiar care va sta la baza funcționării sistemului integrat de gestionare a deșeurilor pentru zona delegată.

Pagina 59


Figura 9-1: Schema funcționala a sistemului de taxe șî tarife pentru zona delegată



HktaÎXlT

’ AMifelOTU

WA j


XLiuirtlipru*:.;si .!rîl

®H.......



........ WtMItMltMM!'

WMimkâJllE!iiiJSltilJ(AI HfHÎț ij! !„ if jl ic jÂiu'M JjiiHttiStJîWJii 1 r

'* ÎNcl         Wiî 1                                                     *

afa rtl W*bf«fci tr incwîrow w* rr* ltiftMrffl.ta-4 pir.liltfJ refeci b i «1 ’ pTrtJ pc*TU ST        bmjrt tain IlOKtfllf < l*C Ika*, i«raVrftt Jfpmra

tLhltl I U nt fîkii |1 fcw «îv'Jl ■ douMd teJrfru

UEfXOl

______lutXtr«t*<i* fțrtwlA-iAMiLWikfMJAMiiSM _____________firtAamIm «flnm lrw4< *      ni5 rdircwct « rw» a*-**-J

IM ftwchr ■vfrsrrf PrtftrW . »ftfWr4rtrt > Wfr tftwrt* J JF*

UAT-urile din Zona 1ISPA vor efectua plățile aferente serviciilor de salubrizare conform schemei prevăzute mai sus - Schema funcționala a sistemului de taxe si tarife pentru Zona 1 ISPA, după cum urmează:

Utilizatorii casnici si non-casnicî:

 • a) UAT-urile din zona delegată (Zona 1 ISPA) vor colecta taxa specială de salubrizare atât de la utilizatorii casnici, cât și de ia utilizatorii non-casnici.

 • b) Sumele reprezentând taxele speciale de salubrizare instituite de UAT-uri conform Planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferent SIMDS precum și prevederilor legale în vigoare pentru utilizatorii non-casnici în cuantumul aferent taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici vor fi transferate lunar către ADIS pentru plata tarifelor datorate operatorilor pentru activitățile componente serviciilor de salubrizare.

 • c) ADIS va plăti

 • •  Tariful Operatorului de colectare și transport din zona ISPA;

 • •  Tariful Operatorului care exploatează instalațiile de deșeuri realizate prin proiectul POS (Operator 2 POS MEDIU).

Consiliile Locale vor da un mandat special către ADIS în care vor fi prevăzute, printre altele, st următoarele:

 • a) Faptul că ADIS va încheia în numele si pe seama lor contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale;

 • b) Faptul ca APL-urile vor transfera lunar către ADIS, într-un cont separat, sumele reprezentând taxele speciale de salubrizare aferente utilizatorilor casnici conform Planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferent SiMDS precum șl prevederilor legale în vigoare și taxele speciale de salubrizare aferente utilizatorilor non-casnici, pentru fiecare salariat;

 • c) Faptul ca ADIS va plăti operatorul de colectare și transport din ZONA 1 ISPA si operatorul județean pentru operarea instalațiilor de deșeuri.

Nivelul taxei

Nivelul taxei a fost stabilit la nivel unic pentru întreg județul Bacău prin Contractul de finanțare POS Mediu. Acesta a fost actualizat, fără a schimba ipotezele și rezultatele Aplicației de finanțare a proiectului POS Mediu, pe baza indicatotului preturilor de consum (IPC), determinat între data semnării Contractului de Finanțare și luna anterioară actualizării prezentului Studiu de Oportunitate și în urma determinării influenței scăderii populației față de estimări asupra taxelor de salubrizare. Pentru perioada prezentului contract valorile sunt prezentate în tabelul următor;

Pagina 62


Tabel 9-1 Nivelul taxei ce urmează a f[ plătită de către utilizatorii finali (lei/persoană/lună)

Taxe salubritate - propuse, fata contribuția Ia ec circulara

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

16,90

populație - mun. Bacau

ÎS,40

15,61

15,82

16,03

16,24

16,46

16,68

populatia-mediul urban, excepție mun. Bacau

13,78

13,92

14,06

14,20

14,34

14,48

, 14,63

14,77

populatia-mediul rural

6,50

6,70

6,90

7,10

7,32

7,54

7,76

8,14

non-casnîci, mun. Bacau (taxa/sa non-casnici, rest județ (taxa/sala

15,40

15,61

15,82

16,03

16,24

16,46

16,68

16,90

14,50

14,65

14,79

14,94

15,09

15,24

15,39

15,55

Pentru utilizatorii no n-casnici, taxa va fi stabilită pe baza numărului de salariați.

Luând în considerare impactul contribuției pentru economia circulară pentru deseurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, așa cum este stabilit prin OUG 74/2010 si aplicabil de la 01.01.2019, valoarea taxei de salubrizare este prezentată în tabelul următor:

Taxe salubritate - propuse, cu contribuția la ec circulara

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2025

populație - mun. Bacau

15,89

16,90

17,11

17,32

17,54

17,76

17,98

18,20

populatia-mediul urban, excepție mun. Bacau

14,27

15,21

15,35

15,49

15,64

15,78

15,92

16,07

populația -mediul rural

* 6,82

7,54

7,74

7,95

8,15

8,38

8,61

8,99

non-casnlci, mun. Bacau (taxa/ss non-casnici (taxa/salariat)

15,89

16,90

15,94

17,11

16,09

17,32

16,24

17,54

18,38

17,76

16,54

17,98

16,69

18,20

16,84

14,99

Implementarea instrumentului economie „Plătește cât arunci"

în conformitate cu legislația în vigoare la momentul respectiv, utilizatorilor li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „Plătește cât arunci". Aplicarea acestui instrument se face la solicitarea generatorilor.

Sistemul este descris în secțiunea 8.5 a prezentului document.

Aplicarea măsurii va duce pe de o parte la creșterea cantității de deșeuri reciclabile colectate separat și pe de altă parte la o scădere a cantității generate. Acesta scădere luată în considerare la determinarea cantității de deșeuri estimate a se genera (secțiunea 6), se bazează pe lângă aplicarea Instrumentului Plătește cat arunci si a altor măsuri de prevenire prevăzute în Programul National de Prevenire a Deșeurilor, măsuri care vor fi Implementate de autoritățile publice. Utilizatorii ce vor solicita aplicarea acestui instrument economic vor beneficia de o bonificație la plata taxei. Nivelul bonificației propuse a se utiliza pleacă de la 1,06 lei/persoană/lună și poate ajunge la 4,01 lei/persoană/IInă pentru mediul urban și utilizatori non-casnlci, respectiv până la 2,62 lei/persoană/lună pentru mediul rural , în funcție de eficiența implementării sistemului.

Pagina 63


Implementarea altor instrumente economice ce vor fi introduse

La stabilirea taxei se va ține seama și de veniturile din valorificare realizate în sistem (venituri din vânzarea recicla bilelor și de la Organizațiile de Transfer de Responsabilitate), asa cum s-a prezentat in secțiunea 8.6 a prezentului document, in conformitate cu prevederile legale în vigoare Ea momentul respectiv.

10 FezabiMtatea economică a deiegărîi

Pentru a demonstra fezabilitatea economica a delegării este necesar sa fie analizate comparativ costurile și veniturile previzionale, pentru fiecare activitate sau grup de activități, pe durata delegării.

Operatorul de colectare și transport va urmări să realizeze un raport-calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract, Totodată vor trebui asigurate finanțarea unor Investiții suplimentare în echipamente și crearea fondului de investiții și dezvoltare.

Structura și nivelul tarifului de colectare și transport vor fi determinate prin metode competitive, transparente (licitație deschisa), vor reflecta costul efectiv ai prestației și vor fi calculate în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC.

10.1 Costurile si veniturile previzionale

Costurile pentru activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale au fost determinate luând in considerare următoarele categorii de costuri:

 • a) Costuri generale cuprinzând:

 • •  costuri directe de operare - costurile curente ale operatorului pentru execuția zilnică a serviciului contractat: cheltuieli de personal, cheltuieli cu combustibilii și lubrifianțîî, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli cu întreținerea și reparațiile bunurilor și instalațiilor, etc.;

 • •  costuri cu redevența ce se va piătl către Municipiul Bacău, această redevență va constitui sursa pentru Fondul IID necesar înlocuirii echipamentelor achiziționate prin ISPA și rambursării împrumutul BERD aferent proiectului finanțat prin ISPA;

 • •  costuri cu alte Investiții solicitate operatorului, necesare pentru buna desfășurare a serviciului;

 • •  costuri cu determinarea compoziției deșeurilor;

 • •  costuri cu campania de informare și conștientizare a populației;

 • b) O cotă de profit de 5%.

Pe baza cantităților de deșeuri estimate a fi colectate de la populație și de Ia utilizatorii non-casnid din aria de operare, au fost estimate numărul de curse necesare pentru fiecare situație (blocuri, case / gospodări individuale, mediu rural, mediu urban, agenți economici, instituții, piețe), pentru deșeuri reziduale si pentru reciclabile. Apoi au fost determinate costurile cu combustibilul și cu personalul (munca vie), La acestea s-au adăugat costurile cu întreținerea curentă a vehiculelor și a recipientelor de colectare și alte costuri materiale variabile (pe baza datelor istorice, a celor din aplicația de

pagina 64


finanțare pentru proiectul POS Mediu și a bazei de date a consultantului). S-au determinat costurile variabile în lei/tonă și s-au adăugat costurile fixe (costurile administrative - aprox. 10% din costuri variabile) și un profit de 5%. Costurile au fost estimate pentru anul 2022 si au fost utiiizate următoarele ipoteze; creșterea costului carburanților, în termeni reali, cu 3% pe an șl creșterea salariilor, in termeni reali, cu 5% pe an. Au fost adăugate investițiile operatorului sub formă de anuitate (valoare anuală = valoarea investițiilor împărțită la durata contractului de delegare), costurile cu determinarea compoziției deșeurilor - 4 campanii pe an, costurile cu campania de informare și conștientizare a populației și redevența.

Rezultatul acestor calcule este prezentat in tabelul următor:

Pagina 55


Tabel 10-1 Determinarea costurilor pentru activitatea de colectare și transport deșeuri municipale


i

.......

total

medie

anul 2019

anul 2D20

1 anul 2021

anul 2022

anul 2023

anul 2024

' anul 2025

anul 2026

Colectare separata

UM

contract

contract

(luna

(IU na

(luna

(luna

■ (luna

(luna

,     (luna

(luna

deșeuri menajere

(2019-

(2019-

operare

operare

operare

operare

operare

operare

• operare

operare

2026)

2026)

1-12)

13-24)

25-36)

37-48)

49-60)

61-72)

73-84)

85-96)

Cantitati deșeuri

reziduala populație

tone

385.599

48.200

53.397

50.559

.  50,157

t

46.669

46.447

46.285

46.123

45.963

costuri O&M

lei

manopera

lei

23.020.102

2.877.513

2.410.707

2.531.242

2.657.804

2.790.695

2.930.229

3.076.741

3.230.578

3.392.107

combustibil

lei

15.397.638

1.924.705

1.762.527

1.806.590

1.851.755

1.898.049

1.945.500

1.994.137

2.043.991

2.095.090

consumabile

lei

292.074

36.509

35.251

35.603

35.959

36.319

36.682

37.049

37.419

37.793

întreținere

lei

9.078.998

1.134.875

1.095.747

1.106.704

1.117.771

1.128.949

1,140.239 '

1.151.641

1.163.157

1.174.789

costuri administrative

lei

4.394.911

549.364

530.423

535.727

541.085

546.495

551.960

. 557.480

563.055

568.685

altele

lei

1.273.015

159.127

159.127

159.127

159.127

159.127

159.127

159.127

159.127

159.127

Total costuri colectare

lei

53.456.739

6.582.092

5.993.781

6.174.994

6.363.501

6.559.633

6.763.737

6.976.175

7.197.327

7.427.592

reziduale

.... -

......

Cantitatî deșeuri   '

-

. _______ ......

. ..

l

reciclablle de ta populație

tone

90.976

11.372

7.574

9.700

9.623

12.858

12.872

12.827

12.783

12.738

costuri O&M

iei

manopera

iei

6.348.539

793.567

664.831

698.072

732.976

769.624

808.106

848.511

890.937

935.483

combustibil           :

lei

8.986.308

1.123.288

1.028.639

•1.054.355

1.080.714

1.107.731

1,135.425 i

1.163.810

1.192.906

1.222.728

consumabile        ;

iei

170.459

21.307

20.573

20.779

20.986

21.196

21.408

21.622

21.838

22.057

întreținere            i

iei

3.534.805

441.851

426.617

430.883

435.192

439.544

443.939 i

l

' 448.378

452.862

457.391

229.508

227.235

224.985

220.552

210.369

222,758

216.207

iei

221.710

1.773.679

214.066  :


costuri administrative altele

Total costuri colectare reciclablle


lei


iei


513.758


64.220


64.220   ’


64.220


64.220


64.220


64.220


64.220


64.220


64.220


21.327.548


2.665.944


2.418.944 î

i


2.484.514


2.552.456


2.622.868


2.695.855


2.771.527


2.849.998


2.931.387


total

medie

anul 2019

anul 2020

Colectare separata *

contract

contract

(luna

(luna

deșeuri menajera

(2019-

(2019-

operare

operare

2026)

2026)

1-12)

13-24)

Cantîtatî deșeuri

asimilabile si din

tone

107.019

13.377

13.512

13.444

plete                 ■

costuri O&M         ;

lei

manopera          ;

lei -

6.391.130 ;

79B.891  ;

669.291

702.755

combustibil           ;

lei :

5.190.217

64B.777 [

594.110

608,963

consumabile         i

lei i

9B.452

12.307 i

11.882

12.001

întreținere             1

iei |

1.152.6B3 i

: 144.085 j

139.118   '

140.509

costuri

lei '

1.171.926 |

: 146.491 |

141.440   ■

142.855

administrative

i

i

altele

lei j

339.456 j

42.432 j

42.432

42.432

Tatăl costuri

1

1

l                                                         j

deșeuri asimilabile ,

lei {

| 14.343.865 !

| 1.792.983 |

1.598.273 <

1 1.649.515

si din piețe

1

1

1 1

■-----------


anul 2021 (luna operare 25-36)

1

13.441   ;

anul 2022 (luna operare 37-48)

!

t 13.415   ;

anul2023 (luna operare 49-60) .

13.369

737.893

774.788  |

813.527

624.187   ;

639.792 I

655,787

12.121 ;

12.242  ]

12.365

141,914 j

143.333   !

144.766

144.283 j

145.726   |

147.183

42.432 j

42.432 î

42.432

1.702.830 |

1.758.313 ;

1.816.060


anu! 2024 (luna operare 61-72)

13.324

anul 2025 (tuna operare ; 73-84)

13.279

anul 2026 (luna 1 operare 85-96)

!  13.234

854.203  ;

896.914

•  941.759

f

672.181  .

688.986

:  706.211

12.488   ‘

12.613

:   12.739

146.214 Ș

147.676

î 149.153

148.655  }

150.142

;   151.643

[

42.432 i

42.432   1

|   42.432

1.876.174   1.938.763 I 2.003.937


DEȘEURI

total

medie

anul 2019

anul 2020

MUNICIPALE

contract

contract

(luna

(luna

; (populație si

UM

(2019-

(2019-

operare

operare

i asimilabile)

2026)

2026)

1-12)

13-24)

Total cantîtatî -

î

' deșeuri menajere . ;

tone !

385.599   |

48.20D   |

53.397

50.559

- rezidual

î

____________________________________________________!

*

Total cantîtatî -

i

1

deșeuri menajere

tone

9D.976 i

11.372

7.574

9.700

- reclclablle

1

■ ■ 1

------- ---------

Total cantîtatî -

{

deșeuri astmllable

tone ;

107.019   :

13.377   {

13.512

13.444

si din plete

î

Total cantîtatî

J

3

deșeuri

î

i

: colectate de la

tone J

583.594

72.949   >

74.484

73.703

' populație sl

1

asimilabile

1

.1

anul 2021 (luna operare 25-36)

anul 2022 (luna operare 37-48)

anul 2023 (luna operare 49-60)

anul 2024 (luna operare 61-72)

anul 2025 (luna operare 73-84)

anul 2026 (luna operare 85-96)

50.157

46.669 î

46.447   |

î

46.285   ■

•    46.123 j

45.963

9.623

12.858 j

12.S72 j

i

12.827

’■' 1

r 12.783 î

12.738

13.441

13.415   :

1

t

13.369 i

I

i

13.324

|   13.279

:                                           ' i

1

î 13.234

s

73.221

i

72.941   |

1

72.686   !

72.436

’  72.185

i

i

|   71.935

DEȘEURI

total

medie

anul 2019

; anul 2020

anul 2021

anul 2022

anul 2023

anul 2024

anul 2025

anul 2026

MUNICIPALE

HM

contract

contract

(luna

(luna

. (luna

(luna

(luna

(luna

(luna

(luna

(populație si

(2019™

(2019-

operare

operare

operare

operare <

operare

operare

operare

operare

asimilabile)

2026)

2026)

1-12)

13-24)

25-36)

37-48)

49-60)

61-72)

73-84)

85-96)

Costuri colectare

1

!

1

l

1

deșeuri reziduale

lei

53.456.739 i

6.682.092

5.993.781

6.174.994

i 6.363.501

6.559.633

6.763.737 ]

G.976.175

7.197.327

7.427.592

de la populație

i

1

1 . .... ..

1

!

1

Costuri colectare

i

1

deșeuri reclclabilc

lei

21.327,548

2,665.944

2.418.944

2.484.514

j 2.552.456

2.622.868

2.695.855 !

2.771.527

2.849.998

2.931.387

de la populație

i . i

i

I

1

Costuri colectare

i

1

!

(

deșeuri asimilabile

lei

14.343.865 i

1.792.983

1.598.273

1.649.515

| 1.702,830

1.758.313 1

1.816.060 |

1,876.174

1.938.763

2.003.937

si din plete

1

1

1

Costuri cu

?

1

l

!

analizele pentru determinarea

lei

480.000   1

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000 ;

60.000

60.000

60.000

compoziției

t

..... .

!

Total costuri

j

acțiuni de conștientizare

lei

960.000   ;

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000 |

120.000 |

120.000

120.000

120.000

populație

i

1

!

Total costuri

[

1

investltli/relnvestlr

lei

|

j

l

1

î

1 operator

42.401.928 î

5.300.241 .

5.300.24:1

. „5300.241

1 5.300.241

5.300,241 1

5.300.241 I

5.300.241

5.300.241

5.300.241

Cota de dezvoltare

t

t

2%

lei

1.902.001 î

237.750

214.112

220.347

|  226,830

233.570  «

240.574 j

247.855

255.423

263.291

Profit (5%)

lei

4.773.822 1

596.728

537.555

553.181

1   569.414  :

586.278  >

603.801  ’

622.014

640.947

660.631

Redeventa (plătită

î

I

Mun Bacau)

574.000  1

71.750

277.000

277.000

1

t

Total costuri

1

î                                                 ■

;

colectare si

1

1

transport

tei

• :

i

deșeuri

!

j

i

i

municipale

146.770.183 f

18.346.273

17.080.002

17.414.399

1 17.761.755

18.122.640 :

18.497.647 ;

18.887.399

19.292.552

19.713.790

Cost medio

lei/

î

!

unitar

tona

251,49   '

251,49

. 229,31

236,28

{   242,58   '

248,46 l

254,48  1

260,75

267,26

274,05

10.2 Valoarea maxima a tarifului de colectare și transport

La estimarea tarifului pentru activitatea de colectare șl gestionare a deșeurilor menajere si asimilabile s-au luat in considerare costurile cu colectarea separată, transportul separat și gestionarea deșeurilor menajere șl a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, colectarea separată, transportul șî gestionarea deșeurile voluminoase, precum șl colectarea separată, transportul șl eliminarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere.

Deoarece deșeurile asimilabile se colectează și gestionează în aceiași mod cu deșeurile menajere și, în activitatea operațională, de cele mai multe ori, cele două categorii de deșeuri sunt colectate în amestec, în cadrul aceluiași traseu, s-a considerat că tariful pentru colectarea șî gestionarea deșeurilor asimilabile este același cu tariful colectării și gestionării deșeurilor de la populație.

Acest tarif cuprinde și costurile cu coiertarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor periculoase menajere deoarece, deoarece acest serviciu va fi prestat fără a solicita plata unui tarif separat de la generatori (așa cum este în cazul colectării și gestionării deșeurilor din construcții și desființări de la populație),

în urma calculelor realizate, tariful minim pentru prestarea acestor activități (colectarea și gestionarea deșeurilor menajere, respectiv a deșeurilor asimilabile) este de 251,49 Iei/tona, fără TVA, respectiv 299,28 lei/tona (cu TVA 19%). Tariful a fost stabilit ia nivelul anului 2019, estimat a fi primul an al contractului. Tariful maxim, pe baza căruia s-a determinat valoarea estimată a contractului, este de 274,05 leî/tonă, fără TVA, respectiv 326,12 iei/tona (cu TVA 19%).

10.3 Redevența

La determinarea nivelului maxim al tarifelor pe flecare activitate trebuie luate în considerare șl redevența și costul creditului. Redevența constituie sursa pentru Fondul IID și are ca destinație plata costului creditului și înlocuirea echipamentelor de colectare și transport achiziționate prin proiectul finanțat din ISPA, în conformitate cu OUG 198/2005, cu completările și modificările ulterioare:

"Art. 4. -

(2) Unitatea administrativ teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau județene, după caz, cel puțin egale cu:

c) redevența aferentă bunurilor concesionate societății comerciale care beneficiază de asistenta financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene. In cazul în care împrumutatul este unitatea administrativ-teritorlală, redevența anuala va fi stabilită ia un nivel care sa acopere cel puțin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinantare contractat de unitatea administrativ-teritorialăf "

Pagina 69


Fiind sursă pentru Fondul IID, sumele vor putea utilizate, în următoarea ordine de priorități, numai pentru (art. 5 OUG 198/2005):

" b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea admînistrativ-teritorială, destinate coflnanțărll proiectelor care beneficiază de asistenta financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene;

d) întreținerea, înlocuirea si dezvoltarea activelor date in administrare sau in concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabila din partea Uniunii Europene si in conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare si întreținere, convenit cu Comisia Europeana sau cu banca cofinanțatoare. "

Plecând de la prevederile legale de mal sus, a fost stabilit cuantumul redevenței, după cum urmează:

Valoarea totală a redevenței = valoarea costului creditului pe perioada contractului de delegare (max. 5 ani, cf. Legii 100/2016) + valoarea de înlocuire a echipamentelor și lucrărilor achiziționate prin ISPA.

Valoarea de înlocuire a echipamentelor șl lucrărilor se determină pe baza valorii din contract și a duratei normate de viată a fiecărui element luat in calcul. Se determină astfel o valoare anuală care se înmulțește cu durata contractului de delegare (8 ant, în cazul acestui contract).

Redevența stabilită pentru acest contract, pe baza elementelor descrise anterior, este de 277.000 lei/an pentru primii 2 ani ai contractului.

10.4 Matricea riscurilor pentru delegarea serviciului

La alocarea riscurilor a fost aplicata ca regula generala aceea ca riscul trebuie suportat de către partea care îl poate atenua in cea mai mare măsura șl/sau care poate controla cel mai bine consecințele. Astfel, fiecare parte își va asuma riscuri pe care va fi in măsura sa le gestioneze in vederea optimizării bancabilltațîl proiectului.


în tabelul de mai jos sunt prezentate riscurile identificate și modul de alocare a acestora.

Trebuie precizat ca sunt excluse riscurile prevăzute în contractul dintre părți șl pentru care exista prevederi contractuale.

Nu sunt considerate riscuri toate condițiile stipulate în Documentația de atribuire, condiții ce trebuie îndeplinite de către Delegat (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, autorizări și experiență relevantă, sisteme de management etc). în această categorie sunt cuprinse toate angajamentele asumate ca atare prin ofertă de către Delegat. Prin urmare, toate acestea sunt responsabilități exclusive ale Delegatului pe toată durata de derulare a Contractului.

Pagina 70


Tabel 10-2 Matricea de alocare a riscurilor

Nr. Denumirea riscului           Descrierea riscului

Riscuri asociate punerii în executare a contractului

I întârzieri la autorizarea

< activității

I


1.


2,


, Traseele de colectare

’ stabllTeîn perioada de

j mobilizare necesită ajustări


Activitatea de colectare a deșeurilor necesită obținerea unei autorizări cel puțin din punct de vedere al protecției mediului.

: Particularitățile amplasamentului stabilit pentru realizarea bazei logistice determină un anumit calendar al procedurii de autorizare.

în cazul în care Delegatul nu cunoaște în detaliu zona în care va presta serviciul de colectare a deșeurilor, traseele propuse de acesta în perioada de mobilizare pot necesita ajustări în vederea unei . organizări mal eficiente a , serviciului.

ș

! Incompatibilități între

i echipamentele de colectare î șl condițiile de pe teren Din cauza incompatibilității dintre mașinile de colectare șl condițiile de pe teren (ex. trama stradala, drumuri greu accesibile), serviciul nu poate II

Alocare

Delegatarul Delegatul             onsecințe

Managementul riscului

î 103%    în anumite situații pot exista

Analizând toate posibilele

i              întârzieri în autorizarea

implica ții legate de

;               activității și pot apărea costuri

vecinătăți (folosințe

j            suplimentare (impuse de

prezente șl viitoare),

}              autoritățile competente), care

zone sensibile,

j               nu au fost luate în calcul la

reglementările la nivel

s               realizarea ofertei,

t

i

local, Delegatul trebuie sa analizeze cu atenție

1              Eventualele costuri

■              suplimentare vor fi suportate

1             în întregime de către Delegat,

|               fără a fi îndreptățit de a

!               solicita o modificare de tarif.

posibilele amplasamente.

î 100% Ajustarea traseelor poate

Documentația de

'             duce la costuri suplimentare

atribuire (Caietul de

j              față de costurile previzlonate.

t

sarcini) va cuprinde Informații detaliate

;              Eventualele costuri

privind punctele de

[             suplimentare vor fl suportate

colectare de unde

I             în întregime de către Delegat,

Delegatul va colecta

j               fără a fi îndreptățit de a

deșeurile.

■               solicita o modificare de tarif.

i

Pe parcursul realizării ofertei, cade în sarcina Delegatului verificarea situației din teren.

j 100%

i

1

I

Acest risc nu poate fi Invocat deoarece este în obligația Delegatului verificarea în detaliu a situației de pe teren din

Nr. ' Denumirea riscului

i


Descrierea riscului

prestația standardele stabilite.


Riscuri asociate perioadei de operare

4. ■ Resurse )a intrare


; 5* ■ întreținere si reparare j echipamente


6. . Intervenții la infrastructura rutiera


: 7. i Afectarea Infrastructurii

I rutiere în urma dezastrelor :      : naturale


Resursele necesare pentru operare costa mai mult decât

' estlmărlle-lnlțlale, nu au calitate corespunzătoare sau

1 sunt indisponibile In cantitățile necesare

Calitatea proiectării sl/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca

' rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații

Lucra riile de infrastructură derulate de autoritățile publice locale (Intervenții planificate) împiedică accesul la punctele de colectare a deșeurilor, serviciul nemaiputând fl prestat la standardele stabilite,

Afectarea infrastructurii rutiere ' în urma producerii de dezastre naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundații) poate restricționa accesul iâ punctele de colectare a



Alocare

~Deiegâtarul "6*^________


Managementul riscului zona unde serviciul va fi prestat..

100%


Creșteri de cost si, in unele cazuri, efecte negative asupra calității prestațiilor efectuate

100%


I

i

I

ț

1   50%'

i


Creșterea costului cu erecte negative asupra prestațiilor efectuate

50%


100% I

î


Pentru eventualele costuri suplimentare generate de dificultăți majore în prestarea serviciului, Delegatul poate solicita recuperarea costurilor suplimentare. Solicitarea va fl în mod obligatoriu documentată.

Aceste situații pot genera costuri suplimentare

Operatorul trebuie sa facă estimarea costurilor cât mal aproape de costurile reale, astfel încât să evite eventualele pierderi

Operatorul are dreptul sa încheie contracte cu terți pentru întreținerea si repararea instalațiilor, utilajelor sl echipamentelor utilizate pentru prestarea serviciilor

Deîegatarul trebuie să comunice din timp Delegatului calendarul lucrărilor Ia infrastructură, astfel încât Delegatul să își poată organiza activitatea în mod corespunzător, în aceste situații Delegatul este îndreptățit să solicite recuperarea costurilor suplimentare.

i Nr. Denumirea riscului

i

8. ; Mișcări sociale

I

I

i

I

;

j 9- ! Colectorii informau

i

;

I

î


Descrierea riscului

deșeurilor, Delegatul neputând asigura frecvența de colectare conform contractului, în urma unor evenimente produse în cadrul unor posibile mișcări sociale, populația distruge un număr semnificativ de recipiente de colectare, Delegatul nemaiputând sa-sl deruleze activitatea respectând Indicatorii prevăzuți în contract.

Colectorii Informați care extrag deșeurile reciciabile din recipiente de colectare separată.


Alocare

Delegata™ I Delegatul


. 100%


Consecințe


Managementul riscului


In aceste situații Delegatul trebuie să asigure înlocuirea recipientelor distruși, ceea ce duce la creșterea costurilor operatorului


In aceste situații Delegatul trebuie să asigure înlocuirea recipientelor distruși, fiind îndreptățit la solicitarea recuperării costurilor suplimentare.


!   100% Acest risc nu are repercusiuni

!               directe asupra activității

’              Delegatului de colectare,

:              decât, în cel mal rău caz,

j            poate produce daune asupra

,               recipientelor de colectare.


Perpetuarea unei asemenea operații are impact asupra sistemului Integrat de gestionare a deșeurilor, deoarece deșeurile reciciabile colectate separat și ulterior sortate aduc venituri în sistem prin valorificare la operatorii economici, în situația in care această practică se perpetuează, veniturile în sistem scad, în aceasta situație Delegatul are obligația de a anunța în scris Delegatarului pentru ca aceasta să la măsurile ce se Impun.


Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Deiegatarul Delegatul

Consecințe

Managementul riscului

10.

Gradul de Impuriflcare ‘ ridicat a deșeurilor i colectate separat

i

i

j

In general, este acceptat un anumit grad de impuriflcare ! (greșeli) în cazul fiecărui recipient de colectare separată . a deșeurilor.

. in situația în care gradul de impuriflcare este foarte mare, conduce la reducerea semnificativa a cantității de deșeuri valorificate.

30%   |  70%

1

|

î

1

i

i

î

1

1

1

1

I

i

i

î

i

1

i

în cazul în care gradul de Impuriflcare este foarte ridicat iar deșeurlle nu mai pot fi reciclate, colectarea acestora se va realiza împreuna cu colectarea deșeurilor reziduale.

Raționamentul de mai sus se aplică exclusiv situațiilor punctuale (recipiente în care la un moment dat este identificată o impuriflcare foarte mare).

Aceasta risc nu poate constitui motiv pentru creșterea tarifului.

Acesta este un risc împărțit între Delegatar șl Delegat în vederea corectării situației, în urma anunțării acesteia de către Delegat, Deiegatarul are obligația ‘ aplicării ia generatori a penalităților stabilite prin Regulamentul de salubrizare aprobat      i

Delegatul are obligația j intensificării acțiunilor de ; Informare și               :

conștientizare a generatorilor (inclusiv de ! aplicare a unor           !

Instrumente mai         •

eficiente).                   !

11.

Deșeuri periculoase

î

Containerele pentru colectarea separată a deșeurilor menajere conțin și deșeuri periculoase vizibile.

"          f 100%

i

t

i

i

î

i

i

Delegatul trebuie să extragă deșeurile periculoase Identificate din containere și sa le elimine conform procedurilor certificate în sistemul de management de mediu, ceea ce poate atrage creșteri de costuri.

....                              i

Delegatul are obligația | de a anunța Deiegatarul ; pentru a fi luate măsurile ’ ce se Impun.             ;

în vederea reducerii      j

frecvenței apariției        :

acestei situații, Delegatul j are obligația Intensificării I acțiunilor de Informare șl | conștientizare a           i

generatorilor (inclusiv de ;



• Nr. Denumirea riscului


Descrierea riscului


12. ■ Cantitatea de deșeuri ce : trebuie colectată este mal mare decât cea planificată

i

i                 i

i

-                     i

i In anumite zone, cantitățile de deșeuri ce trebuie colectate sunt semnificativ mal mari decât cantitățile prezentate în Caietul de sarcini. Pentru colectarea acestora este necesară creșterea frecvenței de colectare.

Deoarece Caietul de sarcini se bazează pe estimări, cantitățile de deșeuri ce trebuie colectate sunt semnificativ mul mici.

Alocare

Delegatarul Delegatuî


Consecințe


50%      50% '


Creșterea cantităților față de estimări cu mal mult de 20% duce la creșterea frecvențelor de colectare și, deci, la creșterea costurilor.

50%

50%

Scăderea cantităților cu mai mult de 20% față de estimări conduce la un efort mai mare pentru colectarea unei tone de deșeu. Aceasta atrage costuri mai mari pentru o tona colectata din partea operatorului.


Managementul riscului aplicare a unor Instrumente mai eficiente), în situația în care timp de 6 luni calendaristice se înregistrează o cantitate de deșeuri mai mare cu cel puțin 20% fată de cantitatea estimata în Caietul de sarcini (pentru flecare categorie de deșeuri în parte), Delegatul este îndreptățit sa solicite modificarea tarifului. In situația in care timp de 6 luni calendaristice se înregistrează o cantitate de deșeuri mai mica cu mal mult de 20% fata de cantitatea estimata în Caietul de sarcini (pentru flecare categorie de deșeuri în parte), Delegatul este îndreptățit sa solicite modificarea tarifului. Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu în corelație cu actualizarea datelor privind generarea deșeurilor șl numai cu


i Nr. Denumirea riscului


Descrierea riscului


113. • Distrugerea/vanda liza rea , Este vorba de cazuri izolate în )     ‘ punctuala a recipientelor de care este distrus un număr

j ș colectare                    ■ foarte mic de recipiente.

i

• 14. ■ Colectarea separată a

j deșeurilor de construcții și , desființări de la populație Cantitatea de deșeuri de construcții și desființări colectată separat este mult mal mare decât cea estimată în Documentația de atribuire (Caietul de sarcini).

i

i

I

115. Activele proiectului -

deprecierea tehnică

; Deprecierea tehnica este mal mare decât cea prevăzută



Consecințe


Managementul riscului


i

î

I

i

'”100%

i

I

100%


respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007.


25%   |  75%


înlocuirea recipientelor distruși atrage costuri suplimentare pentru Delegat


Creșterea cantității de deșeuri de construcții șl desființări colectate separat cu mal mult de 20% poate duce la creșterea frecvenței de colectare


Evaluarea deprecierii tehnice reale ca și retehnologizarea ce urmează a fi efectuată, dacă este cazul, atrage costuri suplimentare pentru delegat


Delegatul are obligativitatea înlocuirii recipientelor distruși, costurile de înlocuire a echipamentului fiind cuprinse în fundamentarea tarifului. In situația în care pe parcursul unui an calendaristic se înregistrează o cantitate de deșeuri de construcții șl desființări colectate separat mai mare cu cel puțin 20% fată de cantitatea estimată în Caietul de sarcini, Delegatul este îndreptățit sa solicite modificarea tarifului și recuperarea costurilor suplimentare, în perioada de mobilizare, Operatorul va evalua starea fizică a echipamentelor șl va Informa Autoritatea Contractantă, Operatorul


; Nr. Denumirea riscului


Descrierea riscului


16.


Cerințe suplimentare privind reglementările de mediu - taxe


Pe parcursul derulării contractului de operare actele de reglementare suportă modificări șl sunt Introduse noi taxe aplicabile.

17. j Cerințe tehnice               Pe parcursul derulării

' suplimentare privind        ■ contractului de operare actele

! reglementările de mediu ■ de reglementare suportă modificări și sunt Introduse noi \ cerințe tehnice aplicabile.

Alocare

Delegatarul Delegatul

I

I

I

i 100% I

i

<

i

! .

!


Consecințe


Orice taxă/lmpunere financiară nou apărută pe parcursul derulării contractului atrage creșterea costurilor de operare


Managementul riscului va monitoriza constant deprecierea tehnica si va lua masurile necesare in vederea remedierii. Orice taxă/impunere financiară nou apărută pe parcursul derulării contractului care se aplică Delegatului șl care nu a existat la momentul depunerii Ofertei, Delegatul este îndreptățit la recuperarea costurilor


șl eventuala modificare a tarifului. Raționamentul de mai sus se aplică exclusiv situațiilor de operare conforma a serviciului. Orice situație de practică neconformă este în


50%


sarcina Delegatului.

50% Orice cerință tehnică nou Delegatul este îndreptățit


apărută pe parcursul derulării contractului care se aplica Delegatului șl care nu a existat la momentul depunerii Ofertei, generează o creștere semnificativa In costurile operaționale ale Delegatului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital


la recuperarea costurilor (dacă este cazul) și la modificarea tarifului. Raționamentul de mal sus se aplică exclusiv situațiilor de operare conformă a serviciului. Orice situație de practică neconformă este în


Nr. Denumirea riscului


Descrierea riscului


18i ; Implementarea

Pe parcursul derulării

| necorespunzătoare a

j contractului de operare, mal

:     ‘ Instrumentului economic

mulțl utilizatori casnici

! PAYT

1

I

i

î

1

1

1

(asociații de locatari} vor

' solicita aplicarea         T

Instrumentului PAYT, respectiv aplicarea bonificației, dar nu vor respecta regulile privind reciclabilele, iar delegatarui va plat! pentru canțitățl de deșeuri reziduale mai mari

i

1

Riscuri generale

19. I Inflație mare

1

Costurile cresc foarte mult șl brusc din cauza inflației, fiind necesara ajustarea tarifului mai devreme de un an.

20. . Creșteri salarlale generale

Salariul minim pe economie

. ca urmare a aplicării unor

creste foarte mult (mai mult de

■ politici publice

1D% pe an) datorita aplicării unor politici publice

21. Creșteri de preț la

Preturile la carburanți cresc

carburanți din cauza unor

foarte mult din cauza aplicării

.....Alocare

Delegatarul < Delegatul 100%


Consecințe pentru a putea răspunde acestor cerințe suplimentare . Deoarece va delegatarul va incasa un volum de taxe mal mic, dar va trebui să plătească delegatului pentru un volum de deșeuri reziduale mal mare, sistemul poate deveni nesustenabil financiar


Managementul riscului sarcina Delegatului.

Urmărirea derulării campaniilor de conștientizare Aplicarea sancțiunilor prevăzute pentru neîndeplinirea Indicatorilor de performață Urmărirea sistem I ca a cantităților colectate de la utilizatorii care au

solicitat PAYT, urmată de sistarea bonificațiilor acordate dacă nu se constată o reducere a cantităților de deșeuri reziduale colectate de la respectivul utilizator, pentru 3 luni consecutiv.

100%

Diminuarea In termeni reali a veniturilor din proiect

In cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului.

100%

Diminuarea in termeni reali a veniturilor din proiect

In cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului.

100%

Diminuarea in termeni reali a veniturilor din

In cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la

Nr. Denumirea riscului

. evenimente externe neașteptate

22. Falimentul Delegatului


Descrierea riscului

unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente Internaționale neașteptate Constatarea Intrării in Incapacitate de plată a Delegatului. Serviciul nu mal poate fi prestat.


Alocare

Delegatarul Delegatul


Consecințe

proiect

Imposibilitatea prestării

serviciilor


Managementul riscului solicitarea Delegatului. '

Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât      i

Delegatul Identificat să    I

fie solvabil.

în cazul în care Delegatul intra in procedura de faliment, Contractul se va rezilia iar Delegatarul va organiza o nouă       i

licitație.

Pana la identificarea unul

nou Delegat se va

asigura permanenta și

durabilitatea serviciului

prin forma de gestiune

directă.


23. Forța majora


Forța majoră, astfel cum este , definită prin lege, împiedică realizarea contractului.

; Pierderea sau avarierea

; activelor proiectului șl

, plerderea/dlmlnuarea

‘ posibilității de obținere a

' veniturilor preconizate.


50%      50%


Bunurile mobile șl Imobile vor fi asigurate în baza viitorului contract.


10.5  Cuantificarea financiară a riscurilor

Riscurile cu impact în fezabilitatea economică a concesiunii se cuantifică; valoarea rezultată pentru întreaga perioadă a concesiunii stând la baza determinării unui cost suplimentar pe tonă.

Dintre riscurile identificate, riscul cu cel mai mare impact asupra fezabilității economice a concesiunii este cel legat de neasigu rarea cantităților de deșeuri colectate (neacoperirea cu servicii a întregii populații, scăderea populației mai mult decât s-a estimat, un număr mai mic de locuitori efectiv plătitori ai taxelor pentru serviciul de salubrizarea), de creșterea cantității deșeurilor sau schimbarea compoziției acestora.

Astfel, o analiză de sensibilitate arată că o scădere a cantităților colectate cu 10% duce la o creștere a costului pe tonă cu 23,41 lei.

10.6  Concluzii privind fezabilitatea economică a delegării

Delegarea serviciilor publice analizate trebuie să conducă la reducerea riscurilor de natura economică aferente Deleg ataru iui, respectiv ADIS, prin transferarea responsabilităților privind operarea și realizarea investițiilor ulterioare necesare. Acest deziderat se poate realiza doar în condițiile în care operatorii delegați vor obține profit din activitatea pe care o vor întreprinde.

In cadrul acestui capitol a fost prezentata capacitatea sistemului de a asigura acest profit pentru operator.

Principiul delegării, indiferent de analiza financiara sau de estimările economice statistice, constă în :

 • •  Asumarea juridică a operatorului, cu constituirea de garanții reale, asupra respectării legislației în domeniu, regulamentului de salubrizare și a condițiilor impuse prin contract, în condițiile unor bugete limitate;

 • •  Managementul financiar al activității operatorilor cade exclusiv în sarcina acestora, iar'eficiența cu care aceștia își desfășoară activitatea nu trebuie să genereze riscuri asupra Delegatarului.

Sub altă formulare, delegarea reprezintă un proces juridic prin care deleoatarul îst rezervă toate garanțiile necesare, iar riscul economic de operare este transferat operatorului.

Principiul financiar general este reprezentat de dimensionarea corectă a fiecărui flux financiar astfel încât toate interesele entităților implicate în cadrul sistemului integrat să fie susținute iar condițiile legale să fie îndeplinite. Fluxurile interne ale operatorului sunt în managementul acestuia, asumarea contractului de delegare reprezentând garanția realizării unor profituri.

Pagina 80


11 Fezabilitatea financiară a delegării

Principalul motiv financiar care justifica delegarea gestiunii este dat de buna utilizare a fondurilor publice prin obținerea unui raport optim calitate / preț pentru servicii, fără blocarea unor sume în Investiții în active ce nu ar putea fi utilizate la capacitate și fără a încarcă suplimentar cheltuielile autorității publice.

Fezabilitatea financiara a delegării prezintă elemente distincte fata de fezabilitatea economica, deoarece delegarea trebuie sa fie accesibila din punct de vedere financiar atât pentru Delegatar cat și pentru Delegat, dar șî pentru beneficiarul final.

11.1  Accesibilitatea delegării

Accesibilitatea delegării se refera la:

 • ♦  evaluarea situațiilor în care Delegatarul nu reușește sa colecteze veniturile sau acestea nu acoperă integral costul serviciului delegat (accesibilitatea pentru Delegatar): din acest punct de vedere mecanismul financiar propus, care implică instituirea unei taxe pe persoana si luna, atât pentru populație cat si pentru agenții economici si instituții, taxa care nu depășește pragul de .suportabilitate pentru populație, asigură accesibilitatea pentru delegat, dar și pentru delegatar, așa cum s-a a ratat in secțiunea 8.1.;

 • •  situația în care valoarea contractului de delegare (tariful ce li va incasa delegatul pentru serviciile sale) nu acoperă costurile delegatului (accesibilitatea pentru delegat): valorile obținute atât pentru costurile pe tona, cat și pentru costurile anuale sunt în plaja valorilor pentru aceste costuri în alte proiecte și alte sisteme de colectare și transport deșeuri; acest fapt ne da certitudinea ca vor exista ofertanți pentru atribuirea acestui contract de delegare a gestiunii serviciului prin concesiune.

Mecanismul propus nu implica costuri suplimentare nici din partea Delegatarului nici din partea Delegatului.

11.2  Prevîzlonarea tratamentului contabil

Nefiind vorba de un proiect de investiții, contractul referindu-se numai la delegarea serviciului de salubrizare, nu se analizează delimitarea între clasarea bllanțieră și extra-bilanțleră a activelor. în acest caz, secțiunea acoperă două aspecte:

 • ♦  investițiile ce vor fi făcute de către delegat;

 • •   regimul bunurilor.

Investițiile ce vor fi făcute de către Delegat

Pagina 81


Delegatul va realiza toate investițiile necesare în vederea funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare , așa cum s-a prezentat in secțiunea 8.5.

Regimul bunurilor

Bunurile din patrimoniul public vor fi preluate pe baza de proces-verbal de predare-preîuare.

Delegatul va efectua întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum si cele capitale care se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul-verbal de preda re-primi re,

Delegatul va propune, daca este cazul scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare șl vor înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul serviciului de salubrizare.

Delegatul va transmite anual situația patrimoniului, la data de 31 decembrie menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise In contabilitatea Municipiului Bacău.

La încetarea contractului de delegare, după amortizare, bunurile de retur vor fi restituite Municipiului Bacău în mod gratuit și libere de orice sarcină.

Pagina 82


12 ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU

Pentru a asigura protejarea mediului sj a sănătății populației, caietul de sarcini, parte Integranta din documentația de atribuire de delegare a serviciului de salubrizare, recomandam sa conțină minim următoarele cerințe:

 • •  Dotarea cu utilaje performante. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui să facă dovada deținerii unui număr suficient de mașini și utilaje performante, cu care vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată.

 • •  De asemenea prin documentația de atribuire se poate solicita un certificat care sa ateste sistemul de management al calității conform ISO 9001 și sistemul de management al mediului conform ISO 14001, ceea ce va asigura o garanție a calității serviciilor oferite șî a protejării mediului.

13 ASPECTE SOCIALE

Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, populația din zona delegată va beneficia de o îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației, în vederea delegării serviciului, operatorul trebuie să dețină certificat privind sănătatea și siguranța în munca, pentru o reducere a riscurilor sociale privitoare la derularea contractului,

Delegarea serviciilor de colectare și transport trebuie să ia în considerare următoarele aspecte sociale:

 • •  din tot ciclul managementului integrat al deșeurilor, activitatea de colectare este percepută direct de către populație șl legată cel mai strâns de nivelul taxei plătite pentru serviciul de salubritate;


 • •  este importantă aplicarea principiului coeziunii sociale, transpus prin utilizarea unui tarif unic pe tonă de deșeuri. Acest tarif unic pe tonă este transpus în valoarea taxei pe persoană /lună prin utilizarea indicelui de generare și aceasta asigură suportabilitatea acesteia;

 • •  este necesar ca la nivelul populației să se desfășoare un amplu proces de conștientizare privind colectarea separată;

 • •  conduce la o îmbunătățire a condițiilor de viață prin realizarea unui mediu mai curat.

Taxa de salubritate, din care, în conformitate cu opțiunea recomandată, o componentă va acoperii activitățile de colectare șî transport a deșeurilor, respectă prevederile legale privind suportabilitatea tarifelor.

Pagina 83


Alte aspecte se refera la crearea de noi locuri de munca în cadrul societății Delegatului.

14 CONDIȚII CONTRACTUALE

Legea nr. 51/2006 - art 29 alin. 7) - definește contractul de delegare astfel: „Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisa, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz."

Conform definiției legale și a denumirii utilizate de legea nr. 51/2006 toate contractele prin care unitățile administrativ-teritoriale acordă operatorilor dreptul de a presta activități de salubrizare pe teritoriul lor constituie contracte de delegare a gestiunii, iar denumirea ior conform normelor legale trebuie să fie aceea de „contracte de delegare a gestiunii", denumire preluată de altfel și în legea nr. 101/2006. Motivul ÎI reprezintă faptul că în ceea ce privește fondul, conținutul acestor contracte, normele aplicabile sunt cele din legislația serviciilor publice (legea nr, 51/2006 ca lege generală și legea nr. 101/2006 ca lege specială).

în ceea ce privește conținutul contractelor de delegare a gestiunii, conform art. 29 alin, 11) din legea nr. 51/2006, toate contractele de delegare a gestiunii, Indiferent de activitățile delegate, trebuie să cuprindă următoarele clauze obligatorii:

 • a) denumirea părților contractante:

 • -  unitatea administrativ-teritorlală sau unitățile administrativ-teritoriale care deleagă împreună gestiunea unor activități componente ale serviciului de salubrizare poartă denumirea, conform legii, de „delegatar"

 • -  operatorul căruia i se deleagă gestiunea este denumit, conform legii, „delegat"

 • -  chiar în situația în care acest contract este încheiat de o ADI calitatea de delegatar o au în continuare împreună UAT membre ale acelei ADI care sunt părți Ia contract; ADI este doar un mandatar al acestora, care acționează în numele și pe seama delegatarului;

 • b) obiectul contractului;

Nu pot face obiectul contractului acele activități a căror Infrastructură nu ește exploatată de către operatorul căruia i s-ar delega gestiunea activității prin includerea ei în obiectul contractului. Astfel, de exemplu, atunci când un operator nu exploatează nici un depozit de deșeuri, activitatea de depozitare nu poate face obiectul contractului de delegare ce i se atribuie. Faptul că ace! operator transportă deșeurile la depozitul exploatat de alt operator nu îl transformă în prestator al activității de depozitare.

 • c) durata contractului;

Potrivit art. 32, al. 3) din Legea 51/2006 durata contractului de delegare este limitată. Pentru contractele a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă nu poate depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului prin contractul de delegare.

Pagina 84


In cazul acestui contract se propune o durata de 8 ani, deoarece toate investițiile sunt în sarcina delegatului si contractul trebuie sa permită recuperarea investițiilor fără

o presiune prea mare pe tarif. Durata normată medie de viață a investițiilor solicitate în cadrul acestui contract este de 8 anL

 • d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile;

 • e) drepturile și obligațiile părților contractante;

 • f)  modul de repartizare a riscurilor între părți;

 • g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;

 • h) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investițli/programele de investiții;

 • i)  indicatorii de performanta privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare șî evaluare a îndeplinirii acestora;

 • j)  preturile/tarîfele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii fu rnizărli/p restărîi serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formule ie de ajustare și modificare a acestora;

 • k) compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum șî modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații;

 • l)  modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

 • m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz;

 • n) garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modulul de constituire șî de executare a acesteia;

 • o) răspunderea contractuala;

 • p) forța majora;

 • q) condițiile de revizuire a clauzelor contractuale;

 • r)  condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, ia încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, Inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile realizate;

 • s) menținerea echilibrului contractual;

 • t)  cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

 • u) forța de muncă;

 • v) alte clauze convenite de părți, după caz..

De asemenea, potrivit art. 29 alin, (10) din Legea serviciilor comunitare de utilități pubiice nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

 • a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și Imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului;

  Pagina 85


 • d) procesu l-verbal de predare-p relua re a bunurilor prevăzute la lit, c);

 • e) indicatori tehnici corelați cu ținteîe/obiectivele asumate la nivel național.

14A Valoarea estimata a contractului

Potrivit art. 12, alin, 2 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii "valoarea unei concesiuni de iucrări sau a unei concesiuni de servicii se estimează de către entitatea contractantă înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă fa momentul Inițierii procedurii de atribuire prin transmiterea spre publicare a anunțului de concesionare sau a anunțului de intenție în cazul concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3."

Pe baza informațiilor prezentate în secțiunile anterioare și ținând cont de principiile de mai sus, a fost determinata valoarea estimata a contractului de delegare, după cum urmează:

pagina 86


Tabel 14-1 Valoarea estimată a contractului de delegare

Valoarea estimata a contractului

Cantitate medie anuala

Tarif țlei/tona feraTVA)

Valoare medie anuala, fara TVA

Valoare contract 8 ani. lara TVA

Colectare separata si transport deșeuri menajere si asimilabile

72.949

'   251,49

18.34S.272

146.779.176

Colectare si transport deșeuri din activilatl de amenajare locuințe

4.405

131.82

580.610

4.644.880

TOTAL VALOARE ESTIMATA

18,926.882

151.415.056

ANEXE

Anexa 1 Evoluția populației in zona delegată

Anexa 2 Compoziția deșeurilor municipale și evoluția acesteia

Anexa 3 Cantitatea estimată a se colecta pe medii de rezidență

Pagina 87


Anexa 1 Evoluția populației în zona delegată

urban

98,04%

98,54%

99,04% '

99,54%

99,65%

99,65%

99,65%

99,65%

rural

99,51%

99,58%

99,61%

99,65%

99,65%

99,65%

99,65%

99,65%


IPOTEZE

■1

.       ' I

.. (        l

Spor natural număr procent

populație declarata 2018 - Municipiul Bacau

104.323

-2,042

98,04%

populație declarata 2018 - 22 comune

78.044

-379

99,51%

sursa: declarații UAT-uri coelidentî mlscarl- sursa: calcule după sporul natural de la INS la nivelul localităților

ZONA ISPA BACĂU si 22 COMUNE

Populație beneficiara a serviciilor

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Urban

Operator C&T       Rural

Total

104.323

102.281

100.790

99.825

99.369

99.021

98.674

98,329

97.985

78.044

77.665

77.327

77.028

76.762

76.497

76.233

75.969

75.707

182.367

179.946

178.117

176.854

176.131

175.51 B

174.907

174.298

173.691


Anexa. 2 Compoziția deșeurilor municipale și evoluția acesteia


Deșeuri menajere si similare

2018

2019

2020

2021

2022

Hârtie și carton

12.0

12.2

12.4

12.6

12.8

Metale

2.7

2.7

2.7

2.8

2.8

Plastic

11.5

11.3

11.0

10.8

10.6

Sticlă

5.0

5.0

5.0

4.9

4.8

Lemn

2.5

2.5

2.5

2.6

2.6

Biodeseuri

57.9

57.9

57.9

57.0

57.0

Textile

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Voluminoase

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

Alte deșeuri

6.4

6,4

6.0

6.8

6.4


Deșeuri din grădini si parcuri

2018

2019

2020

2021

2022

Hârtie si carton

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Metale

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Plastic

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Sticla

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Lemn

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Biodeseuri

93.1

93.1

93.1

93.1

93.1

Textile

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Voluminoase

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Alte deșeuri

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9



Deșeuri din piețe

2018

2019

2020

2021

2022

Hârtie si carton

7.9

7.9

7.9

7.9

7.9

Metale

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

Plastic

6.9

6.9

6.9

6.9

6.9

Sticla

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

Lemn

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

Biodeseuri

74.0

74.0

74.0

74.0

74.0

Textile

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Voluminoase

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Alte deșeuri

5.3

5.3

i 5.3

5.3

5.3


Deșeuri stradale______________________________________________________________

|  2018  |  2019 j 2020  |  2021  |  2022 ]


Pagina 89


Hârtie si carton

10,1

10.1

10.1

10.1

10.1

Metale

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Plastic

9.7

9.7

9.7

9.7

9.7

Sticla

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

Lemn

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

Biodeseuri

60.2

60.2

60.2

60.2

60.2

Textile

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2 •

Voluminoase

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Alte deșeuri

10.3

10.3

10,3

10.3

10.3

Pagina 90


Anexa 3 Cantitatea estimată a se colecta pe medii de rezidentă

r


COLECTARE SEPARATA DEȘEURI SIMILARE

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Recipient HC (indusiv impy rîtati)

507

663

773

913

909

906

903

900

Redplent P,M (indusiv impurități)

582

733

835

955

952

949

945

942

Recipient stida (indusiv impurități)

208

267

301

342

341

340

339

337

Voluminoase

125

123

121

120

119

119

118

118

Reziduuri

8973

8501

8201

7855

7827

7800

7773

7745


COLECTARE M. BACAU                       1

COLECTARE SEPARATA DEȘEURI MENAJERE

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Recipient HC (indusiv impurități)

2097

2731

3172

3743

3789

3776

3762

3749

Recipient P,M (indusiv impurități)

2445

3066

3479

3980

3967

3953

3939

3925

Redplent sticla (inclusiv impuritati)

874

1119

1253

1426

1421

1416

1411

1406

Voluminoase

313

307

302

299

29B

297

296

295

Peri Duioase

104

102

101

100

99

99

99

98

Reziduuri

37846

35717

34323

32887

32713

32599

32485

32371

COLECTARE SEPARATA DEȘEURI din PIEȚE

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

[Redpient HC (inclusiv impurități)

27

36

41

48

48

48

4B

48

i Recipient P,M (indusiv impurități)

31

40

46

54

54

54

54

54

(Recipient stida (indusiv impurități)

9

12

14

16

16

16

16

16

iBiod eseuri

225

25B

322

322

322;

322

322

322

JDeșeuri voluminoase

31

31

30

30

30

30

• 30

29

^Reziduuri

546

494

417

400

400

400

400

400


| COLECTARE RURAL

(COLECTARE SEPARATA DEȘEURI MENAJERE

2019

2020

2021

2022

2023 1 2024

2025

2026 !

Redplent HC (indusiv Impurități) ■

844

1110

1297

1531

1526    1521

1516

1510

Redptent P,M (inclusiv impurități)

968

1227

1399

1603

1598    1592

1587

1581 |

Redp'ent stida (indusiv impurități)

346

448

504

574

572 1 570

558

566 !

Voluminoase

233

232

231

230

229 j 229

228

227 1

Periculoase

78

77

77

77

76 |   76

76

76

Reziduuri

14823

14123

13642

13075

13030'T'129aT

12940

12896 |


(COLECTARE SEPARATA DEȘEURI SIMILARE

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

(Recipient HC (indusiv impurități)

136

179

209

247

246

246

245

244

iRedpiant p,M (indusiv impurități)

156

198

226

259

258

257

256

255

Redplent sUda (Indusiv Impurități)

56

72

81

93

92

92

92

91

Ivoiurnlnoase

116

116

116

115

115

114

114

114

| Reziduuri

2328

2215

2137

2046

2039

2032

2025

2018


Pagina 91


1

___Operator_______________________________ . SOMA S.R.L, - • Bacău, Berești-Bistrița; Buhociy  î

Cleja, Faraoani, Filipești, Gârleni,  I

Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Iteștl, |

Letea Veche, Luzii Căiugăra,       |

Măgura, Mărgineni, Nicolae        ;

Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni,      I

'Sărata, Săucești, Tamașl, Trai an  |

DDD SERV Racova                        • Licență nr.

S-21"                                      ' 4262/11.06.2018

BUHUȘI                                ;

Situația contractelor de salubrizare existente in Zona 1, județul Bacău, este următoarea:

2

în 18 UAT-uri contractele de delegare prevăd o clauză de încetare a acestora Ea data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor cu noul operator desemnat de ADIS: Bacău, Berești-Bistrița, Buhoci, deja, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Horgești, Iteștl, Luzii Căiugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Racova, Sărata, Săucești, Tamași.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 398 DIN 29.10.2018

Documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii

activității de colectare și transport deșeuri municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe

 • - Secțiunea I - Fișa De Date;

 • - Secțiunea II - Caiet de Sarcini;

- Secțiunea HI - Formulare;

Secțiunea IV - Condiții Contractuale (Contract)




SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 • 1.1) DENUMIRE SI ADRESE:

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUN1TARA PENTRU SALUBRIZARE A.D.I.S. BACAU

Adresa poștala: Calea Marasestl nr. 2 , Localitatea: Bacau, Cod postai: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN BOGDAN SETO , Tel. +40 234537570, Email: adis@adisbacau.ro, Fax: +40 234537570, Adresa internet (URL): www.adisbacau.ro , Adresa profilului cumpărătorului: www.e~llcitatie.ro

L2) ACHIZIȚIE COMUNA

Contractul implica o achiziție comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achiziție: Nu

 • 1.3)     COMUNICARE

Documentele de achiziții publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-[icitatie.ro

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candîdaturilor 18

Informații suplimentare pot fi obținute de la: adresa menționata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa menționata mai sus

 • 1.4)    TIPUL AUTORITATU CONTRACTANTE

Asociație de dezvoltare inlercom unitara constituita de către unitățile administrativ-teritoriale din

Județul Bacau, conform Legii 215/2001 si Legii 51/2008

 • 1.5)    ACTIVITATE PRINCIPALA

- Mediu

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

IL1) OBIECTUL ACHIZIȚIEI

 • 11.1.1) Titlu

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITATI! DE COLECTARE SI TRANSPORT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL BACĂU Șl 22 COMUNE LIMITROFE

Număr de referința atribuit dosarului de autoritatea contractanta:.............

H.1.2) Cod CPV principal

90500000-2 - Servicii privind deșeuri le menajere si deseurile (Rev.2)

 • 11.1.3) Tip de contrac

Servicii

Servicii in afara celor cuprinse in Anexa U

 • 11,1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 • 1. Colectarea separata si transportul separat al deșeurilor menajere si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

 • 2. Colectarea si transportul deșeurilor provenite din locuințe, generata de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

Zona deservita este formata din Municipiul Bacău si 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cieja, Faraoani, Filipeștî, Gârienî, Gîoseni, Hemeiuș, Horgești, Ițești, Letea Veche, Luzii Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăcîuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași șîTraian

Note:

Număr de zile pana Ia carese pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor 18 Termen-llmită până ia care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, cf. dispozițiilor OUG 107/2017:15 zile înainte de termenul-limită stabilit pentru primirea ofertelor.

IL1.5) Valoarea totala estimata

Valoarea estimata fara TVA: 151.415.056 Moneda: RON

11.1.6) împărțire în loturi

Nu

 • II.2) DESCRIERE

 • II,2.2) Coduri CPV secundare

90511000-2 - Servicii de colectare a deșeurilor menajere (Rev.2)

90511100-3 - Servicii de colectare a deșeurilor urbane solide (Rev.2) 90511300-5 - Servicii de colectare a deșeurilor dispersate (Rev.2)

90512000-9 - Servicii de transport de deșeuri menajere (Rev.2)


 • 11.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO21 - Nord-Est

Locui principal de executare:

Localîtati membre aie Asociației de Dezvoltare Intercomunîtara pentru Salubrizare Bacău - Municipiul Bacău sl 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Ițești, Letea Veche, Luzii Călugăra, Măgura, Mărgineni, Ntcolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian

 • II.2.4) Descrierea achiziției publice

Obiectul procedurii îl constituie delegarea prin concesionare a gestiunii următoarelor activitati componente ale serviciului de salubrizare pentru Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe:

 • a) colectarea separata si transportul separat al deșeurilor menajere sl asimilabile provenind din activitatl comerciale din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, -fara a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori,

 • b) colectarea si transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii sunt:

 • - deșeuri menajere, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabiie (hârtie, carton, plastic, metale, sticla), deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase sl deșeuri reziduale,

 • - deșeuri asimilabile provenind din activitati comerciale din industrie si instituții, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabiie (hârtie, carton, plastic, metale, sticla), deșeuri voluminoase si deșeuri reziduale,

 • - deșeuri din piețe, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabiie (hârtie, carton, plastic, metale, sticla), bîodeseuri si deșeuri reziduale,

 • - deșeuri din construcții si desființări provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara sî/sau exterioara a acestora.

Serviciul de colectare si transport al deșeurilor municipale se va delega pentru Muicipiul Bacău si 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipești, Gârieni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Ițești, Letea Veche, Luzii Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian. •

Valoarea estimatei totala fiara TVA (numai in cifre): 151.415.056 lei Moneda: RON

Corespunzătoare unei sume medii anuale de 18.926.882 lei

Valoarea redeventei plafiblle de către operator pe parcursul primilor 2 ani de derulare a contractului: 277.000 lei pe an

 • II.2.5) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calilate-cost în ceea ce privește:

- criteriile menționate in continuare

Por

 • 1. Denumire factor evaluare: Tarif pentru activitatea de colectare si transport al deșeurilor menajere sl asimilabila 70 * Descriere: 1. Tarif pentru activitatea de colectare si transport al deșeurilor menajere si asimilabile [iei/tona]

Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: FACTOR DE EVALUARE 1. Tarif pentru activitatea de colectare si transportai deseui acorda punctajul maxim aferent sub-factorulul de evaluare. Pentru alt terif ofertat, punctajul se va calcula astfel: P1(n) = Ilari pentru criteriu

Punctaj maxim faeton 70

 • 2.  Tarif pentru colectarea si transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si 10 reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora [lei/tona]

Descriere: 2. Tarif pentru colectarea si transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si Algoritm de calcul: Pentru tariful minim ofertat se va acorda punctajul maxim aferent sub-factorului de evaluare. Pentru alt ta / tarif oferta (n)] x numărul maxim de puncte acordat pentru criteriu Punctaj maxim factor. 10

 • 3.  Nivelul de protecție a mediului asigurat                                                                            20 1

Descriere: Autogunoierele destinate colectării deșeurilor, solicitate prin Caietul de Sarcini - Anexa 7, autogunoiere de care c pentru prestarea activităților, trebuie sa asigure un nivel superior de proiecție a mediului, nivel exprimat prin respectarea stai aceste autogunoiere,standardul de performanta privind emisiile minim acceptat este Euro 5.

Algoritm de calcul: P3(n) - 20 x [(capacitatea totala de transport exprimata in tone a autogunoierelor care respecta standard tone a autogunoierelor ofertate de participant)] ♦ 10 x [(capacitatea totala de transport exprimata in tone a autogunoierelor c transport exprimata in tone a autogunoierelor ofertate de participant)] P3(n) = 20 x [(capacitatea totala de transport exprimat 6) f (capacitatea totala de transport exprimata in tone a autogunoierelor ofertate de participant)] +10 x [(capacitatea totala d> respecta standardul Euro 5) / (capacitatea totala de transport exprimata in tone a autogunoierelor ofertate de participant)] Punctaj maxim factor: 20

Punctajul final pentru fiecare oferta va fi stabilit prin însumarea punctajelor obținute pentru cei 3 factori de evaluare: P = P1 -

Punctaj maxim total: 100

II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata in luni: 96

Contractai! se reînnoiește: Nu

11.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptata varianta: Nu

il 2.111

f Informații privind opțiunile

Opțiuni: Nu

 • 11.2.12)   Informații privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includă un catalog electronic: Nu

 • 11.2.13)   Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziția se refera Ea un proiect si/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 • 11.2.14)   Informații suplimentare

IL3) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

j             Da

Conform art 6 alin.(1) lit. I) din Legea 101/2006, ajustarea sau modificarea tarifelor se face in conformitate cu normele metodologice aprobate de ANRSC. Prin urmare, tarifele pot fi ajustate/modificate ca urmare a îndeplinirii următoarelor condiții, astfel: a) Ajustarea solicitata de delegat va fi aprobata/ realizata de delegatar pentru a se asigura corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior cu evoluția generala a preturilor si tarifelor din economie: b) Parametrul de ajustare poate fi Indicele Preturilor de Consum comunicat de Institutul National de Statistica, evoluția cursului de schimb leu/euro sau alt parametru de ajustare stabilit potrivit prevederilor din contractul de delegare a gestiunii; c) Pe parcursul primului an de operare ajustarea poate fi solicitata si aprobata o singura data, dar nu mal devreme de 10 luni de la începerea contractului, iar în următorii ani, cu îndeplinirea condițiilor impuse prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109/2007; d) Modificarea tarifului solicitata de Delegat va fi aprobata/ realizata de delegatar numai după primul an de derulare a contractului si numai în cazul în care: - intervine o majorare a unuia sau mal multor elemente de cost din structura sumelor de disponibilitale/tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive; - modificarea cantitatilor cu mai mult de 20%, ori modificarea condițiilor de prestare a activitatiî; - ca urmare a adaugarii unui nou element de cost în structura tarifelor; - ca urmare a prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului si de securitate si sănătate în munca, Tariful se actualizeaza/ajusteaza cu formula: Tn+1=Tn x IPC (t1-t2)/100; unde, Tn+1 = tariful perioadei n+1 (tariful nou); Tn = tariful actual; IPC(t1-t2) se obține de la INS, sub tomna de fișier MS Excel sau de număr, exprimat in procente; Se va utiliza IPC total (Indicele Preturilor de Consum) comunicat de www.insse.ro; Perioada curenta = luna anterioara lunii in care se face calculul, sau la care se dorește actualizarea (adica data la care se calculsaza Tn*1); Perioada de referința = luna la care a fost calculat Tn;

SECȚIUNEA IU: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

 • 111.1) CONDIȚII DE PARTICIPARE

  IIL1.1.

  a)


Situația personala a candidatului sau ofertantului

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Toate documentele intocmite/emise de către ofertant in scopul participării la procedura vorfi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate In cadrul acestei secțiuni pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copîe lizibila cu mențiunea „conform cu originalul", îar pentru persoanele fizice/juridice străine, documentele se prezintă in original/copie legalizata/copîe lizibila cu mențiunea „conform cu originalur si vorfi însoțite de traducere autorizata in limba româna.

în cazul în care persoana care semnează declaratiile/formufarele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atașa o împuternicire pentru aceasta pentru prezenta procedura de atribuire (Formular 2).

Cerința 1: Neincadrarea. in in situațiile prevăzute la art 79 alin. (1) si (2) din Legea nr. 100/2016 Condiție de calificare: Ofertantii, tertîi susținători sî subcontractantil nu trebuie sa se regaseasca in situațiile prevăzute Ia art, 79 alin. (1) si (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii.

Modalitatea de îndeplinire - Fiecare ofertant (inclusivfiecare asociat, în cazul ofertelor depuse în asociere), tert susținător si subcontractant propus va prezente următoarele documente:

 • 1.1 Declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 79 alin. (1) si (2) din Legea nr. 100/2016 (Formularul 5.1 din Secțiunea 3 Formulare).

 • 1.2 Cazierul judiciara! operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Cerința 2: Neincadrarea in in situațiile prevăzute la art 80 aiin. (1) si (2) si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 Condiție de calificare: Ofertantii, tertîi susținători si subcontractantil nu trebuie sa se regaseasca in situațiile prevăzute la art. 80 alin. (1) sî (2) si art 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări sl concesiunile de servicii.

Modalitatea de îndeplinire: - Fiecare ofertant (inclusiv fiecare asociat, în cazul ofertelor depuse în asociere), tert susținător sî subcontractant propus va prezenta - Declarație pe proprie răspundere, semnata de reprezentantul legal al ofertantului, (Formular nr. 5.2 - Declarație privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 80 alin, (1) si (2) si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, din Secțiunea 3 Formulare)

NOTA: Pentru a demonstra îndeplinirea Cerințelor 1 si 2 de mai sus, fiecare ofertant (inclusiv fiecare asociat, în căzui ofertelor depuse în asociere), tert susținător si subcontractant propus va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin semnarea declarațiilor pe propria răspundere (Formularele 5.1 si 5.2), respectiv:

 • 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul generai consolidat (buget local, buget de stat eto.) la momentul prezentării;

 • 2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere •al respectivului-operator economic, sau a celor ce au-putere de reprezentare, de decizie sau de contrai în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

 • 3. Declarație pe proprie răspundere a ofertantului cu privire la sediile secundare si punctele de lucru pentru care exista obligații de plata a impozitelor si taxelor;

 • 4. după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 80 alin. (5), art. 81 aiin. (2), art. 84 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;

 • 5. alte documente edificatoare, după caz.

Ofertantii străini vor prezenta orice document edificator din acest punct de vedere in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, caziere fiscale sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara respectiva nu se emit documente de natura celor prevăzute la art. 79,80,81 din Legea nr. 100/2016, se poate prezenta o declarație autentica data in fata unul notar public, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociații profesionale care are competente in acest sens (conform art. 82 din Legea 100/2016).

Documentele justificative vorfi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul", iar daca sunt emise în alta limba decât româna, vor fi însoțite de traducere autorizata în limba româna.

Nota: Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire operatorul economic care sî-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolîdaL Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, îsi îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor datorateJa bugetul general consolidat ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte fadiitati în vederea plătii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de întârziere acumulate sau a amenzilor. In cazul in care ofertantul a încheiat o convenție de eșalonare a plăților obligațiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat se vor prezenta documentele privind îndeplinirea la zi a obligațiilor de plata conform graficului de eșalonare. De asemenea operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca se afla in una din situațiile prevăzute la art. 80 alin. (5) din Legea 100/2016. în cazul în care exista incertitudini în ceea ce privește situația personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informat» de la autoritățile competente care emit documente de natura celor prevăzute.

Cerința 3 - Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 100/2016

Condiție de calificare: Ofertantii, tertîi susținători si subcontractantil nu trebuie sa se regaseasca in situațiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări sl concesiunile de servicii.

Modalitatea de îndeplinire: Fiecare ofertant (inclusiv fiecare asociat, în cazul ofertelor depuse în asociere), tert susținător si subcontractant propus va prezenta Declarație pe proprie răspundere, semnata de reprezentantul legal al ofertantului

(Formular nr. 5.3 - Declarație privind neîncadrareaîn situațiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 100/2016, Secțiunea 3) Pentru aceasta declarație, persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul entitefii contractante in ceea ce privește organizarea, derularea sî finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului menționat sunt următoarele: Reprezentanții A.G.A în A.D.l.S.Bacau:.............................

Membri CCS:.............................................

Angajați A.D.I.S.....................................

III 11

' Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Toate documentele intocmîte/emise de ofertant în scopul participării la procedura vor fi prezentate în original.

Pentru celelalte documente solicitate în cadrul acestei secțiuni, pentru persoanele fizice/] undi ce române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copla legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul", iar pentru persoanele fizice/juridice străine, documentele se prezintă in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul* si vorfi insolite de traducere autorizata in limba româna.

In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, se accepta îndeplinirea condiției individual, de către fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care urmeaza sa o realizeze.

Pentru persoanele fizice/juridice române:

Cerința: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județului în care este înregistrat operatorul economic, în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul", din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, denumirea completa, sediul social, persoanele autorizate /administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunități, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare, informațiile cuprinse in certificat trebuie sa fie reale/actuale Ia data limita de depunere a ofertelor.

Obiectul contractului trebuie sa alba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (in cazul unei asocieri, fiecare asociat va demonstra pentru partea pe care o va realiza in cadrul contractului).

Activitatea solicitata trebuie sa fie autorizata conform art 15 din Legea nr. 359/2004;

Se permite operatorilor economici dovedirea capacîtatli de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de către O.N.R.C. în forma electronica, având încorporate, atașata sau logic asociata semnătura electronica extinsa.

Nota : Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte, pentru conformitate, Certificatul constatator emis de O.N.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentat in copie cu mențiunea “conform cu originalul".

Pentru persoanele fizice/juridice straîne:

Cerința: - a) Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului.

- b) Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declarație valabila pentru anul calendaristic în curs

II11 2Î

' ‘ s Capacitatea economica sî financiara

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate


Cerința 1: Cifra de afaceri Cifra medie de afaceri globala a Ofertantului pe ultimii 3 ani (individual sau asociere de operatori economici) respectiv pentru perioada 2015,2016 si 2017, trebuie sa fie cel puțin egala cu 37.000,000 lei. In cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, situația economica si financiara se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.


Modalitatea de îndeplinire

1. Declarație privind cifra de afaceri (Formular 5.5 -Declarație privind cifra de afaceri, Secțiunea 3). Valorile vor fi exprimate in lei (si alta valuta, daca este cazul). Pentru calculul echivalentei se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, astfel: 2017 1 EUR = 4,5681 RON 2016 1 EUR = 4,4908 RON 2015 1 EUR - 4,4450 RON 2. Informații privind cifra de afaceri anuala (Formularul 5.6 din Secțiunea 3) 3. Documente justificative: Demonstrarea situației economice si financiare se realizează prin prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situațiile financiare, în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația tarii m care este stabilit operatorul economic, pentru ultimii 3 ani (2015,2016, 2017) în cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în

măsură sa prezinte una sau mai multe dintre informațiile si documentele solicitate, operatorul economic are dreptul sa demonstreze îndeplinirea cerinței privind situația economica si financiara prin orice alte informații si documente apte sa faca aceasta dovada. Pentru operatorii economici nerezidenti, documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in limba romana. Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participării la procedura vor ti prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei secțiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul’1, iar pentru persoanele fizice/juridice străine, documentele se prezintă in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul ” si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

Orice document specific autoritarii competente din Romania sau tara de origine a ofertantului, prin care sa .se demonstreze ca in momentul semnării contractului, ofertantul va avea disponibilitate sau acces la active lichide, linii de creditare sau alte instrumente financiare suficiente pentru a îndeplini fluxul de numerar pentru servicii potrivit contractului pentru o perioada de 4 luni, indiferent de obligațiile ce u revin ofertantului în cadrul altor contracte. Nota: In cazul in care documentele doveditoare prezentate sunt întocmite în alta moneda, pentru conversia în RON se va lua în considerare cursul de schimb comunicat de Banca Naționala a României, valabil pentru data publicării anunțului de participare (www.bnr.ro). Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participării la procedura vor fi prezentate in


Cerința 2: Bonitate/acces la resurse Ofertantul va demonstra ca dispune de, sau are acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit confirmate de banei ori alte mijloace financiare, suficiente pentru a îndeplini fluxul de numerar pentru contract, pentru o durata de 4 luni, în valoare de 6.300.000 lei sau echivalent (in alta valuta), care vor fi destinate in mod exclusiv necesităților contractului care face obiectul prezentei original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul procedueri, indiferent de obligațiile ce îi acestei secțiuni, pentru persoanele fizice/juridice revin ofertantului în cadrul altor contracte.

române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice străine, documentele se prezintă in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul ” si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.


1. In cazul in care ofertantul isi demonstrează situația economica si financiara invocând si susținerea


Informații privind terții susținători Operatorul economic are dreptul sa recurgă la susținerea unui/unor tert/terti acordata de către o alta persoana (conform art 76 alin, în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economica si financiara, indiferent de natura relațiilor iuridice existente între

(1) din Legea nr. 100/2016), atunci acesta are obligația de a dovedi entitatîi contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare/nrezenfand un aneraiament in


operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. Capacitatea tertului/tertilor sustinator/sustinatori va fi cumulata, după caz, cu cea a ofertantului. Persoana/persoanele care asigura susținerea financiara nu trebuie sa se afle in situării care determina excluderea din procedura, de atribuire conform prevederilor art 44, art. 79 alin. (1) si (2), art. 80 alin. (1) si (2) si art, 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016. In situația in care operatorul economic


acest sens din partea tertului/tertilor sustinator/sustinatori, completat conform Formular nr. 5.9(i) - Angajament tert susținător financiar si Formular nr. 5.9(ii) - Declarație tert susținător economic si financiar, Odata cu angajamentul de susținere, ofertantul aTe obligația de a prezenta documente transmise acestuia de către tert(i) sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. 2. Fiecare tert susținător va prezenta

uzeaza de susținerea unui/unor tert/terti, declarații privind neincadrarea in situării care operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori răspund in mod solidar pentru executarea contractului.

determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 44, art. 79 alin. (1) si (2), art 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin. (1) din Legea nr.

100/2016, respectiv Formular nr. 5.1, Formular nr. 5.2 si Formular nr. 5.3. Toate documentele


intocmite/emise de ofertant in scopul participării la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei secțiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice străine, documentele se prezintă in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul ” si vor fi însorite de traducere autorizata in limba româna.

Capacitatea tehnica sl/sau profesionala

Informații si/sau nlvel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Cerința minima: Experiența similara Cerința: Experiența similara Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat, in ultimii 3 ani împliniri la data termenului limita pentru depunerea ofertei, in unul sau cel mult 3 contracte, servicii de natura si complexitatea celor prevăzute in caietul de sarcini, cu o valoare anuala cumulata de minim 18.500.000

Modalitatea de îndeplinire

1. Declarație privind principalele contracte de prestări de servicii derulate în ultimii 3 ani (Formular 5.7 din Secțiunea 3 - Formulare). 2. Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani (Anexa la Formular 5.7 din Secțiunea 3 -Formulare), 3. Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori

lei fara TVA (rezultata din una sau mai multe • activitati de salubrizare similare celor care fac obiectul contractului, menționate lapct. n.2.1 din Fisa de date) sau ca a colectat o cantitate minima anuala totala de deșeuri municipale de 70.000 tone/an. Valoarea minima care va fi luata în considerare este: fie valoarea totala a contractului, cazul în care ofertantul a acționat/ actioneaza ca unic contractant, fie o parte din valoarea totala a contractului corespunzătoare cu cota sa parte din participarea la asociere/cota de subcontractare, în de către clientul privat beneficiar - din documentele prezentate trebuie sa reiasa: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; tipuri de deșeuri gestionate; perioada de derulare a contractului; valoarea contractului se poate utiliza, ca model Formular 5.8 —

în Referințe contracte de salubrizare din Secțiunea 3 - Formulare. în cazul în care operatorul economic ofertant a acționat ca sub contractant în oricare din contractele prezentate ca referințe în Formularele 5.7 si 5.8. se va accepta ca

cazul în care ofertantul a fost membru al unei asocieri de operatori economici/subcontractant.


dovada a implicării o declarație din partea Contractantului General Pentru calculul echivalentei se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR (www.bnr.ro) Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participării la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei secțiuni, pentru persoanele fîzice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fîzice/juridice străine, documentele se prezintă in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”si vor fi insolite de traducere autorizata in limba româna. La cazul ofertei depuse de o asociere de operatori economici, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii

1. In cazul in care ofertantul isi demonstrează capacitatea tehnica si profesionala invocând si susținerea acordata de către o alta persoana (conform art 76 alin. (1) din Legea nr. 100/2016), atunci acesta are obligația de a dovedi entitatii contractante ca aluat toate

masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare,prezentând un angajament in acest sens din partea


Informații privind tertul susținător tehnic: Operatorul economic are dreptul sa recurgă la susținerea unui/unor tert/terti în ceea ce privește înd'eplMrea_criteriiro'r Țrrivinri"cayaXitate_a_tehmcarsi__teWlui/tertilofsusriWof/mstinătonrc6mpletatprofesionala, indiferent denatura relațiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. Capacitatea tertului/tsrtilor sustinator/sustinatori va fi cumulata, după caz, cu cea a ofertantului. Persoana/persoanele care asigura susținerea financiara nu trebuie sa se afle in situații

conform Formular nr. 5.10(i) - Angajament privind susținerea tehnica si profesionala a ofertantului si Formular nr. 5.10(ii) - Declarație tert susținător experiența similara si/sau, după caz, Formular nr. 5.10(iii) - Declarație tert susținător tehnic si profesional. Odata cu


care determina excluderea din procedura de atribuire angajamentul de susținere, ofertantul are conform prevederilor art. 44, art. 79 alin. (1) si (2), obligația de a prezenta documente transmise art. 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin, (1) din Legea nr. acestuia de către tert(i) susținători), din care sa 100/2016. In situația in care operatorul economic uzeaza de susținerea unui/unor tert/terti, operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori răspund in mod solidar pentru executarea contractului.

rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. 2. Fiecare tert susținător va prezenta declarații privind neincadrarea in situații care determina


excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 44, art. 79 alin. (1) si (2), art. 80 alin. (1) si (2) si art. 81 alin. (I) din Legea nr. 100/2016. respectiv Formular nr. 5.1.

Informații privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani


Formular nr. 5.2 si Formular nr. 5.3.Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participării la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei secțiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice străine, documentele se prezintă in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originaluP’si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formular 5.4 - Secțiunea 3). Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participării la procedura vor fi prezentate în original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei secțiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice străine, documentele se prezintă in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform CU. OriginăluT’si vor fi insotite de traducere ‘ autorizata in limba româna.

în cazul ofertelor depuse de asocieri de operatori economici se vor prezenta: -Declarație privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de asociati (Formular nr.

 • 4.2) , in original - Anexa la Formular nr. 4.2, in original - Acordul de asociere (Formular nr.

 • 4.3) , in original Toate documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participării la procedura vor fi prezentate in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei secțiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice străine, documentele se prezintă in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

  Asocieri de operatori economici: Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociere legalizata conform art. 39 din Legeanr. 100/2016. In cazul in care oferta depusa de o asociere de operatori economici este declarata castigatoare, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ca acordul de asociere sa fie legalizat, in forma agreata de asociati, înainte de semnarea contractului. în Acordul de asociere se va menționa ca toti asociații îsi asuma răspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociației este împuternicit sa se oblige si sa primească instrucțiuni în numele tuturor asociaților si este răspunzător în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. în cazul asocierii de operatori economici, cerințele privind eligibilitatea si înregistrarea trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerințe privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati.


  Se vor prezenta: 1. Declarație privind lucarile/serviciile conexe îndeplinite de subcontractanti (Formular nr. 4.4), in original, si Anexa la Formular nr. 4.4, in original 2. Acordul desubcontractare (Formular nr. 4.5), in original 3. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 79 alin. (1) si (2) din Legea nr. 100/2016 (Formularul 5.1 din Secțiunea 3 Formulare) 5, Declarație pe proprie răspundere, semnata de reprezentantul legal al ofertantului, (Formular nr. 5.2 - Declarație privind neîncadrarea în


  art 81 alin. (1) dînLegea nr. 100/2016, din


Informații privind subcontractantii: Delegatul va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, doar dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite situațiile prevăzute la art. 80 alin. (1) si (2) si o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul Secțiunea 3 Formulare) 6. Documentele scris prealabil al Delegatarului.. Fara a i se diminua justificative care probează îndeplinirea celor răspunderea în ceea ce privește modul de îndeplinire asumate prin semnarea declarațiilor pe propria a contractului, conform art. 94 din Legea nr. 100/2016, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta lucrări sau servicii conexe necesare prestării activiștilor componente ale serviciului delegat.

Ofertantul are obligația de a preciza lucrările sau serviciile conexe pe care unneaza sa le subcontracteze si datele de recunoaștere (nume, date judiciar al operatorului economic si al de contact, reprezentanți legali) ale subcontractantilor propuși, indiferent de valoarea activităților subcontractatate. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situa?iile prevăzute de art. 44, art. 79 alin. (1) si (2), art. 80 alin. (1) si (2) si art 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire. în cazul în care este identificata o situație de excludere, entitatea contractanta va solicita ofertantului sa înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat în urma verificării ca se afla în aceasta situație. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarați se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care unneaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate

. documente relevante în acest sens. Ofertantul a cărui documente prin care se demonstrează faptul ca oferta a fost declarata castigatoare are obligația de a operatorul economic poate beneficia de prezenta, înainte de încheierea contractului cu entitatea contractanta, contractele încheiate cu subcontractantii nominalizați in oferta.

răspundere (Formularele 5.1 si 5.2), în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, respectiv: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) lâ momentul prezentării; - cazierul


* membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul [ acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -persoane fîzice/juridice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul județului în care este înregistrat operatorul economic -persoane fîzice/juridice străine - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic ~ după caz,


derogările prevăzute la art 80 alin. (5), art. 81 alin. (2), art 84 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii; - alte documente edificatoare, după caz. 7. Declarație pe proprie răspundere, semnata de reprezentantul legal al ofertantului (Formular nr. 5.3 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 44 dîn T£ffea nr. 100/2016. Secțiunea 31 Toate


iii.1,3.

b)


documentele intocmite/emise de ofertant in scopul participării la procedura vor ti prezentate in original Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei secțiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/juridice străine, documentele se prezintă in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”si vor fi insotite de traducere autorizata in limba româna.

Standarde de asigurare a calîtafii si de proiecție a mediului

Informații si/sau nivelfuri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate


Cerința 1 — Sistem de asigurare a catitatii Ofertantul va face dovada implementării unui sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.


Modalitatea de îndeplinire

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism de certificare acreditat, care atesta ca operatorul economic are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii in domeniul în care se încadrează activitățile principale care fac obiectul procedurii. In cazul operatorilor economici care nu dețin un astfel de certificat, se vor prezenta orice alte documente care confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calitatii (ex: proceduri/ manuale de calitate, activitati procedurale similare cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 9001). Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul” si vor fi însorite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa îndeplinească aceasta cerința, pentru partea de contract pe care unneaza sa o realizeze.

Cerința 2 - Management de mediu Ofertantul ya face dovada implementării unui sistem de management de mediu conform SR. EN ISO 14001 sau echivalent.


Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism de certificare acreditat, care atesta ca operatorul economic are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu in domeniul în care se încadrează activitățile principale care fac obiectul procedurii. In cazul operatorilor economici care nu dețin un astfel de certificat, se vor prezenta orice alte documente care confirma asigurarea unui nivel corespunzător al protecție a mediului (ex: proceduri/ manuale de management de mediu, activitati procedurale similare eu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001). Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul” si vor fi însorite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. Certificatul trebuie sa fie valabil Ia data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa îndeplinească aceasta cerința, pentru partea de contract pe care pe care urmeaza sa o realizeze.

Informații privind contractele rezervate Nu.

111.1.6)

111.1.6.3)


111.1.6.b)


lil.1.8)


Depozite valorice și garanții solicitate

Garanție de participare

Garanția de participare este de 350.000 lei si se poate constitui in lei sau în valuta Ia cursul de schimb BNR,valabil la data* publicării Anunțului de concesiune. Garanția de participare se constituie prin instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurări, în cuantumul sl pentru perioada prevăzute în documentația de atribuire. Se va utiliza Formularul 3 sau orice alt model agreat de către instit emitenta, cu condiția respectării prav, art 46 alin (1H4) din H.G. nr. 867/2016. Dovada constituirii garanției de participare trebuie sa fie prezentata, in original, cel mai târziu la termenul (data si ora) limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garanției de participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii ofertei in asociere, garanția de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa menționeze ca acopere In mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garanție de bun execuție

Delegatul va constitui in termen de maxim 10 zile de la semnarea Contractului și va menține în vigoare pe toată □urate Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea Detegatarului, în cuantum de 10% din valoarea totala anuala a contractului, fara TVA. Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata .Contractului si devine Anexa 1a Contract si va fi emis in conformitate cu prevederile legale in vigoare fie prin rețineri succesive, fie emisa de o societate bancara fie emisa de o societate de asigurări.

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia I se atribuie contractul


Asociere legalizata conform art 39. din Legea privind

concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii nr 100/2016.

JIL1.9)

Legislația aplicabila

 • a) Legea privind achizițiile nr 98/2016; Legea privind achizițiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii nr 100/2016;

 • b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor nr 101/2016;

 • c) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • d) Legea nr, 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • e) Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților,

 • f) Legislație disponibila pe www.anap.gov.ro; h) Legislația prevăzută în Caietul de sarcini;

 • g) instrucțiuni emise deA.N.A.P. în aplicarea legislației în materia achizițiilor publice.

 • h) Hotararea Guvernuluinr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;

i) Legislație aplicabila, disponibila pe www.anap.gov.ro

II 1.2) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT

1II.2.1) Prestarea serviciilor este rezervata unei anumite profesii

Nu

llt.2.2) Executarea contractului este supusa altor condiții speciale

Da

Conform dispozițiilor art 49 alin. (3} din Legea nr. 51/2006, republicata, operatorul are obligația de a solicite si de a obține eliberarea licenței A.N.R.S.C. pentru prestarea activitatii, in termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.

 • III. 2.3) informații privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligație de a preciza numele si calificările profesionale ale angajatilor desemnat! pentru executarea contractului: Da

SECȚIUNEA IV; PROCEDURA

 • IV.1) DESCRIERE

IV 4 -n

1 Tipul procedurii sî modalitatea de desfășurare

[UI 1

a)’ ' ’ Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire

Offline

IV1 1

‘ ‘ Tipul procedurii

Licitație deschisa

 • IV. 1.3) Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziții

Achiziția implica încheierea unul acord-cadru: Nu

Achiziția implica instituirea unui sistem dinamic de achiziții: Nu

IV.1.6)


IV.1.8)


iV.2)

IV.2.1)


IV.2.4)


IV.2,6)


IV.4)

iV.4.1)


informații despre licitația electronica

Se va organiza o licitație electronica: Nu

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziția intra sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: Da

INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

Publicare anterioara privind aceasta procedura

Nu

Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

Romana

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mențină oferta 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

PREZENTAREA OFERTEI

Modul de prezentare a propunerii tehnice

- Descrierea Metodologiei de execuție a serviciilor, conform Formularului 6.1 (i); - Declarație privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, însoțita de Lista cu utilajele, instalațiile si echipamentele tehnice puse la dispoziție de ofertant pentru activitatile aferente serviciului de salubrizare care fac obiectul contractului - Formularul 6.1 (ii); - Descrierea obiectivelor, normelor si politica de mediu a ofertantului - Formularul 6.1 (iii); Formularul 6.1 (iii) va fi prezentat si de subcontractantJ - Prezentarea Sistemului de asigurare a calitatii - Formularul 6.1 (iv); Formularul 6.1 (iv) va fi prezentat sl de subcontractantî - Prezentarea modului de îndeplinire a cerințelor legale privind sanatatea si securitatea muncii - Formularul 6.1 (v); Formularul 6.1 (v) va fi prezentat si de subcontractanti - Prezentarea personalului cheie avut în vedere de ofertant în scopul executării Contractului, inclusiv numărul total al personalului implicat în prestarea Serviciilor, însutit de angajamentul ofertantului privind asigurarea resurselor umane - Formularul 6,2; - Declarație privind respectarea obligațiilor legale referitoare la condițiile de munca si proiecția muncii - Formularul 6.3; Informații detaliate privind reglementările care sunt in vigoare la nivel național st se refera la condițiile de munca si protecția muncii, securității si sanatatii in munca, se pot obține de la inspecția Muncii sau de pe site-ul: http:ZAvvm.inspectniun.ro/Legisiaife/teglstaiie.html. - Declarație privind acceptarea Condițiilor contractuale (Formularul 8) - Orice alte documente pe care ofertantul Ie considera necesare si dorește sa le anexeze

IV 4 21

' ' 1 Modul da prezentare a propunerii financiare 1 2 ofertantului. Ofertele depuse la o alta adresa a Entitatii Contractante decât cea indicata la pct. IV.4.3.a, sau după expirarea termenului limita de depunere a ofertelor, vor fi respinse si vor fi retumate redeschise, c) Număr de exemplare Oferta va fi depusa într-un exemplar original, marcat în mod clar .Original' si 3 copii semnate în același mod ca originalul, fiecare marcata „Copie”, d) Prezentarea ofertelor Documente care însoțesc oferta: - Scrisoare de înaintare (Formular nr.1, Secțiunea 3)- împuternicire din partea repezentantuluî legal al ofertantului pentru persoana care semneza oferta, daca este cazul - conform Formular nr.2, Secțiunea 3 - Garanția de participare (model orientativ Formular nr. 3 - Garanția de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica, Secțiunea 3) - Informații generale despre ofertant (Formular nr.4.1, Secțiunea 3) - împuternicire de participare la ședința de deschidere a ofertelor (model propriu al ofertantului) - daca este cazul, Acordul de asociere Ofertele (inclusiv anexele la acestea si documentele doveditoare) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, având înscrise doar următoarele: 1.adresa Entitatii Contractante, indicata în la pct lV.4.3.a, 2.denumirea contractului pentru care se depune oferta si nr. de referința SEAP al anunțului de concesiune;

 • 3.precizarea "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE, DATA.................ORA...............", sevorconsemnma data si ora

deschiderii ofertelor, indicata in anunțul de concesiune 4.numele/denumirea Ofertantului. Plicul/coletul va conține in interior cate un plic sigilat sl stampilat cu: - plicul nr.1: informații despre ofertant si documente de calificare; (ex. original cu opis si 3ex. copii) - pilcul nr.2 : propunere tehnica; (ex. original cu opis „ 3ex. copii si in format electronic pe CD) - plicul nr.3: propunere financiara; (ex. original cu opis, 3ex. copii si in format electronic pe CD) Nota: în cazul în care exista discrepante între versiunea electronica si versiunea tipărită, originala, va fi luata în considerare aceasta din urma. Pilcurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite retumarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata. Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneala sl vor fi stampilate (după caz), semnate si numerotate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentanții autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul prin contract. în cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale, e) întocmirea si semnarea ofertelor Ofertele trebuie sa cuprindă toate documentele specificate la pct. IV.4) din prezenta Fisa de date a concesiunii. Oferta completa va fi întocmită într-un exemplar original si 3 (trei) copil, în limba româna, marcate clar prin cuvintele “ORIGINAL" sau "COPIE”. în cazul în care exista discrepante între acestea, versiunea originala va prevala. Exemplarul original al Ofertei va fi tipărit si semnat de persoana / persoanele împuternicite sa semneze în numele Ofertantului, în baza împuternicirii prezentate de către Ofertant, conform Formularului 2 din Secțiunea 3 — Formulare a documentației de atribuire. Toate paginile în care au fcst operate adăugiri sau modificări vor fi semnate de persoana sau persoanele împuternicite sa semneze oferta, în dreptul fiecare! astfel de modificări sau adăugiri, si vor purta stampila ofertantului. Paginile vor fi numerotate consecutiv. Oferta nu va conține modificări sau corecturi, cu excepția cazului în care acestea au fost necesare în urma unor instrucțiuni ale Entitatii Contractante sau a unor erori comise de către Ofertant în astfel de cazuri, modificările vor fi însoțite de semnătură persoanei / persoanelor împuternicite sa semneze oferta, f) Costuri asociate întocmirii ofertei Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente pregătirii sl depunerii ofertei sale., precum si a documentelor care o însoțesc. Entitatea Contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru, si nu va rambursa cheltuieli suportate de către Ofertant în legătura cu orice aspect al pregătirii si depunerii ofertei sale, g) Sigilarea si marcarea ofertelor Ofertantul va sigila originalul si copiile în plicuri separate,asa cum este menționat ia punctul IV. 4.3.d) marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL" sl “COPIE". Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite retumarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta este declarata întârziata. Plicurile se vor introduce într-un plic/colet exterior, închis corespunzător si netransparerit. în acest plic/colet se vor introduce si documentele care însoțesc oferta. în absenta sigilării si marcării ofertei conform cerințelor, Entitatea Contractanta nu îsi asuma răspunderea pentru ratacîrea ofertei sau deschiderea acesteia înainte de data si oia sesiunii de deschidere a ofertelor, h) Oferte întârziate Entitatea Contractanta nu îsi asuma nici o răspundere pentru depunerea cu întârziere sau la alta adresa a ofertelor. Ofertele primite după expirarea termenului limita de depunere a ofertelor vor fi respinse fara a fi evaluate. Toate Ofertele primite după data si ora limita de depunere a ofertelor specificate în Anunțul de concesiune vor fi declarate întârziate si vor fi retumate nedeschise, împreuna cu garanțiile de participare asociate. I) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei Ofertantul are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte dejermenul limita pentru depunereaofertel (indicat în Anunțul de concesiune) si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens. în cazul în care Ofertantul dorește sa opereze modificări în oferta deja depusa, acesta are obligația de a asigura primirea si înregistrarea modificărilor respective de către Entitatea Contractanta până la datași ora limite pentru depunerea ofertelor. înștiințările cu privire la intenția de modificare sau retragere a ofertelor vor fi întocmite, sigilate în plic, marcate sl înaintate conform prevederilor de la pct iV.4.4 (d) si țg), iar plicul va fi marcat cu cuvintele „MODIFICARE" sau „RETRAGERE". Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta după expirarea termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia din procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publica. Ofertele vor fi deschise în ședința publica, Ia data, ora locala si în locul specificate în Anunțul de concesiune, de către Comisia de Evaluare desemnata în acest scop si în prezente reprezentanților desemnați ai OfertantilDr.Condiții de participare la ședința de deschidere a ofertelor Partîcipantîi (reprezentanți ai ofertantilor) trebuie sa prezinte împuternicirea scrisa prin care sunt autorizați sa angajeze ofertantul si/ sau sa îl reprezinte în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publica, împuternicire care conține în mod expres limitele acestui mandat-în original, precum si copie după un document de identitate (BÎ/CI/pasaport) al persoanei care reprezinte ofertantul.

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

VI.1) ACEASTA ACHIZIȚIE ESTE PERIODICA

Nu

VI.2) INFORMAȚII PRIVIND FLUXURILE DE LUCRU ELECTRONICE

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu

Se va accepte facturarea electronica: Nu

Se vor utiliza plățile electronice: Nu

Tip de finanțare: Fonduri bugetare

VI.3)


INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 • 1. Se solicita garanție de buna execuție. Garanția de buna execuție se constituie sl se menține pe toata durata contractului. Cuantumul garanției de buna execuție este de 10% din valoarea anuala totala fara TVA a contractului. Modul de constituire: garanția de buna execuție se constituie in termen de 10 zile de la data semnării contractului, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurări, sau prin rețineri succesive, care devine anexa ia contract, Formular 9. Documentul de garantare trebuie sa prevada ca garanția de buna execuție este executabila la prima cerere a entității contractante, cuprinzând angajamentul irevocabil si necondiționat al emitentului de a plăti orice suma de bani solicitata de Delegata r, dar în limita valorii Garanției de Buna Execuție, pentru a garanta: plata oricăror penaiitati care se pot înregistra în favoarea Delegatarulul, plata Redeventei, plata oricăror sume către Delegatar/ ADI conform Contractului, Inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin Contract. Garanția de bună execuție poate fi constituita și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. In acest caz, Delegatul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. Suma inițială pe care o va depune Delegatul în contul astfel deschis va fi de minimum 0,5% din valoarea țoala anuala a contractului, fără TVA. Restul Garanției de Bună Execuție se va constitui prin rețineri succesive în cuantum de 9,5% din valoarea fără TVA a fiecărei facturi lunare, acceptată la plată de către Autoritatea Contractantă, până la concurența sumei corespunzătoare cuantumului de 10% din valoarea anuala totala fara TVA a contractului, reprezentând valoarea garanției de buna execuție solicitate.

 • 2. Plata Concesionarului va fi asigurata din sumele încasate la bugetele locale ale autorităților locale membre ale entitatii contractante ADIS Bacău, cu titlu de taxa de salubrizare, atât de la populație, cât si de la agenții economici, subvenții de la bugetele locale sau direct din bugetul local pentru deseurile abandonate pe domeniul public; cu excepția activității de colectare si transport al deșeurilor provenite din locuințe, generate de sctivitaij de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, pentru care plata va fi asigurata de către flecare utilizator în baza contractului individual.


 • 3. Ședința de Informare înainte de depunerea ofertei, Ofertantul are obligația sa viziteze zona ce urmeaza sa fie deservita în județul Bacău, pe propriile sale răspundere, costuri si risc, pentru a se familiariza cu condițiile specifice. Entitatea contractanta va organiza o ședința de informare si vizita la amplasamentele Instalațiilor de gestionare a deșeurilor. , Operatorii economici interesați sa participe Ia vizitarea amplasamentelor sunt rugați sa informeze, în scris, Entitatea contractanta, asupra intenției de a participa, in termen de 10 zile de la data publicării in SEAP a anutului de concesiune aferent prezentei proceduri. Pentru vizitarea amplasamentului, Entitatea contractanta va stabili data exacta, care va fi va fi . făcută publica pe http://www.e-licitatie.ro/, atașat anunțului de concesiune, Ia secțiunea Documente si clarificări..

 • 4. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul ioc cu punctaje egale. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au primit același punctaj, Entitatea contractanta va desemna câștigător pe acel ofertant care a obtinut cel mai mare punctaj corespunzător factorului de evaluare cu ponderea cea mal mare în evaluarea ofertelor, respectiv Factorul de evaluare 1 „Tarife aferente prestării serviciului pentru populație”. Daca si punctajele obținute de ofertanti pentru Factorul de evaluare 1 sunt egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara pentru „Tarife aferente prestării serviciului pentru populație", in plic închis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care obține cel mai mare punctaj, prin aplicarea algoritmului de calcul indicat pentru Factorul de evaluare-1.

 • 5. Vizualizarea documentației de atribuire incarnate in SEAP. Pentru vizualizarea documentatiel de atribuire incarnate In SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătura electronica).

  VI.4)

  VI.4.1)


  PROCEDURI DE CONTESTARE


Organism de soluționare a contestațiilor

Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor                                                                   f

Adresa poștala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Localitatea: București, Cod

poștei: 030084, Romania, Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642/

+40 218900745, Adresa Internet (URL): http://www.cnsc.ro

Vl.4.2)


Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) de exercitare pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea 101/2016

Vl.4.3)


Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacău

Adresa poștala: Calea Mărășești nr. 2, Municipiul Bacau, jud. Bacau

VI.5)


DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNȚ

SECȚIUNEA A [l-A

CAIETUL DE SARCINI

PENTRU DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE COLECTARE Șl TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL BACĂU SI 22 COMUNE

5

Beneficiar: Asociația de Dezvoltare intercomunitara pentru Salubrizare întocmit de: S.C. REC S.R.L

OCTOMBRIE 2018

CUPRINS

,5


SECȚIUNEA O--BATE GENERALE

Capitolul 1 Datele titularului

Capitolul 2 Obiectul Caietului de sarcini

Capitolul 3 Activități specifice care vor face obiectul contractului de delegare

...........’

Capitolul 4 Durata de derulare a contractului...............................................*

SECȚIUNEA 1 CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Capitolul 1 General

Capitolul 2 Autorizații și licențe

Capitolul 3 Personal și instructaj....

Capitolul 4 Identitatea firmei și identificarea personalului.............

Capitolul 5 Echipament de protecție și de siguranță

Capitolul 6 Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupațională 8

Capitolul 7 Comunicarea

Capitolul 8 Controlul și monitorizarea de mediu.......................

Capitolul 9 Monitorizarea activității de către Delegatar

Capitolul 10 Operațiuni de urgență...........

SECȚIUNEA 2 COLECTAREA DEȘEURILOR..........

Capitolul 1 Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale

 • 1.1  Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

 • 1.2 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare

13. Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare provenite din piețe.............................\................ 15

 • 1.4  Colectarea separată și gestionarea deșeurilor periculoase din

deșeuriie menajere, cu excepția celor cu regim special

 • 1.5 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite

de la populație, instituții publice și operatori economici

Capitolul 2 Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții si demolări...................................’

Capitolul 3 Colectări ocazionale și servicii suplimentare

Capitolul 5 întreținere vehicule și recipiente

Capitolul 6 Determinări privind compoziția deșeurilor

SECȚIUNEA 3 IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

SECȚIUNEA 4 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI

DE SALUBRIZARE..............................2

SECȚIUNEA 5 TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A SERVICIULUI

DE SALUBRIZARE.................................................................~

SECȚIUNEA 6 PLANUL DE RECUPERARE A INVESTIȚIILOR..........

SECȚIUNEA 7 IMPLEMENTAREA INSTRUMENTULUI ECONOMIC „PLĂTEȘTE

PENTRU CAT ARUNCI”

 • A.  Infrastructura existentă pusă ia dispoziția proiectului

 • B.  Infrastructura asigurată de viitorul operator de salubrizare

Anexe

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Gestionarea deșeurilor municipale în zona delegată Zona delegată

Anexa nr. 3

Lista punctelor de colectare

Anexa nr. 4

Lista operatorilor econom icî/instituțiilor din aria de delegare

Anexa nr. 5

Lista piețelor care funcționează în zona delegată

Anexa nr. 6 Bunurile puse la dispoziția Delegatarului de către Delegat și lista investițiilor minime a fi realizate de către Delegatar

Anexa 7 indicatori de performanta ci șl fara penalități

Anexa nr. 8 Documente tehnice pentru bunurile puse Ia dispoziția Delegatarului de către Delegat

SECȚIUNEA O DATE GENERALE

Capitolul 1 Datele titularului

Autoritatea Contractantă:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate BACAU

Adresa:

Calea Mărășeti nr., Municipiul Bacău, Județ Bacău

Contact;

Tel: xxxx, Fax: xxxxx

Capitolul 2 Obiectul Caietului de sarcini

Artl. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficientă și siguranță.

Art2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților serviciului de salubrizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art4.

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare Ia nivelul calitativ, tehnic și de performanta, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și Ia alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările, în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților listate în Capitolul 3 al prezentului document și care sunt în vigoare.

Art.5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa la Contract).

Capitolul 3 Activități specifice care vor face obiectul contractului de delegare

Art.6. Activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt

 • (1) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • (2) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

Art.7. Activitățile viitorului serviciu de salubrizare enumerate mai sus, sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 republicata privind serviciul de salubrizare al localităților, art 2.

ArtS. Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:

 • (1) deșeuri menajere respectiv fracțiile de deșeuri reciclablle (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase șî deșeuri reziduale;

 • (2) deșeuri similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, respectiv fracțiile de deșeuri recidabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri voluminoase și deșeuri reziduale;

 • (3) deșeuri din piețe, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), bîodeșeuri șt deșeuri reziduale;

 • (4) deșeuri din construcții și desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

Art. 9 Serviciul de colectare și transport se va delega pentru Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Ițești, Letea Veche, Luzii Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași șiTraian

Capitolul 4 Durata de derulare a contractului

Art.9.   Durata contractului de delegare va fi de 8 ani (96 luni).

SECȚIUNEA 1 CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Capitolul 1 General

Art.10. Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • (1) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • (2) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • (3) respectarea indicatorilor de performanta și calitate stabiliți prin contract și precizați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • (4) furnizarea ADIS Bacău, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • (5) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • (6) prestarea serviciului de salubrizare către toți utilizatorii din zona delegată, colectarea întregii cantități de deșeuri care fac obiectul delegării și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de colectare;

 • (7) aplicarea de metode performante de management, care să conducă ia reducerea costurilor de operare;

 • (8) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în număr suficient, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

(â) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • (10) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii șl cu terți;

 • (11) realizarea unui sistem de evidentă a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • (12) evîdența orelor de funcționare a utilajelor;

 • (13) ținerea unei evidente a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

 • (14) asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • (15) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • (16) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

Art.ll. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului.

Capitolul 2 Autorizații și licențe

Art.12. Operatorul va menține valabile pe toată perioada Contractului sau va obține, după caz:

 • (1) Licențele necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sau alt organism sau organisme împuternicite de lege să exercite această obligație.

 • (2) Orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de funcționare, autorizația de mediu, autorizația de gospodărire a apelor - în conformitate cu prevederile legale.

Capitolul 3 Personal șl Instructaj

Art.13. Operatorul va elabora și păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizărli/prestării serviciului de salubrizare. Lista va menționa numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

Art.14. Personalul minim cheie obligatoriu pe care Operatorul trebuie să îl asigure este: manager, responsabil tehnic, responsabil calitate și mediu și responsabil cu securitatea și sănătatea muncii.

Art.15. Operatorul își va angaja propria echipă și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activității. Toți salariații trebuie să dețină calificări relevante șl vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor și trebuie sa fie informați cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentelor, mașinilor și a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

Art.16. Operatorul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membri din echipă în caz de concediu, boală etc. Orice membru al echipei, care poate intra în contact direct cu producătorii de deșeuri trebuie să fie capabil să înțeleagă, vorbească și să citească în limba română.

Art.17. Operatorul va face cunoscută Delegatarului persoana care va gestiona și supraveghea prestarea serviciului în numele său. în absenta (pe motiv de concediu, boală etc.) a persoanei astfei autorizate, trebuie precizat numele înlocuitorului.

Art.18. Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze și să încheie acorduri cu privire Ea executarea lucrărilor cu efect de angajare față de Delegatar. Când Delegatarul o solicită, el trebuie să poată fi contactat și să fie la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de

amploarea problemei.

Art-19. Periodic, Operatorul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspectele operaționale, de sănătate și siguranță în muncă și de protecția mediului, precum și orice alte aspecte în legătură cu care personalul Operatoruiui trebuie instruit conform contractului încheiat cu Delegatarui.

Art.20. Operatorului șl echipei sale nu II se permite să vândă sau să distribuie în nîciun alt mod deșeurile, fără permisiunea Delegatarului.

Art.21. în timpul executării serviciilor, eGhipei Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau grafrficații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, operatorul va lua măsurile legale care se impun cu privire la personalul implicat.

Capitolul 4 Identitatea firmei și identificarea personalului

Art.22. Operatorul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului asocierii, după caz, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu același logo sau slogan. Personalul ope'rațlonal va purta îmbrăcămintea operatorului economic în timpul orelor de program.

Art.23. Operatorul va furniza personalului cârduri de identificare, conținând numele, fotografia, și numărul de identificare șî le va cere să poarte aceste cârduri de identificare pe toată perioada lucrului, în scopuri de monitorizare.

Capitolul 5 Echipament de protecție șl de siguranță

Art.24.

Operatorul este responsabil cu desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile iegale și normele proprii privind sănătatea și securitatea în muncă.

Art.25.

Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform legislației romanești și a practicilor internaționale.

Capitolul 6    Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupați o nală

Art.26.

Operatorul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor ISO 9001 și ISO 14001 sau echivalent

Art.27.

Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de Operator.

Art.28.

Operatorul trebuie să pună la dispoziția Delegataruiui, la cerere, Manualul sau, după caz, Manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare șl manualele subsecvente aferente sistemului.

Art.29.

Operatorul va avea în vedere Ia proiectarea sistemelor de management cerințele Delegatarului privind raportarea.

Art.30.

Operatorul trebuie să se asigure că toate serviciile sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională proprii.

Capitolul 7 Comunicarea

Art.31. Operatorul va informa Delegatarui imediat referitor la orice probleme ce afectează prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației. Comunicarea între Operator și Delegatar va respecta regulile convenite prin Contractul 8

încheiat între aceștia.

Art.32. Numai ordinele scrise date de Delegatar Operatorului vor fi obligatorii, cu excepția situațiilor de urgență.

Art.33. Utilizatorii serviciilor de colectare și transport a deșeurilor vor fî informați în campania de informare a Delegatarului că orice comentariu, reclamație sau cerere a unui client sau membru al publicului privind Serviciile va fi adresată Operatorului.

Art.34. în acest scop, Operatorul va înființa un serviciu telefonic funcțional non-stop. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie trimis Delegatarului.

Art.35. Operatorul are obligația sa informeze Delegatarul asupra reclamațiilor/sesîzărilor primite și a modului de rezolvare. Operatorul va transmite anual (pentru fiecare an contractual, conform contractului încheiat), informații privind reclamațiîle/sesizările primite în ceea ce privește prestarea/furnizarea Serviciului prin transmiterea procentului de sesizări/reclamațiî primite și a celor rămase nesoluționate.

Art.36. Operatorul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor, respectiv să îi înștiințeze pentru a indica un eventual comportament indezirabil (probleme legate de colectarea separată greșită a deșeurilor, umplerea până la refuz a containerelor sau alte nerespectări ale regulilor).

Art.37. înștiințarea, în original, trebuie să fie lăsată în cutia poștală a proprietarului sau trimisă persoanei responsabile (administratorul clădirii). O copie a înștiințării trebuie păstrată de Operator și folosită pentru raportul transmis Delegatarului. Aceasta poate solicita copii ale înștiințărilor pentru documentare.

Art38. în nîciun caz, Operatorul nu poate condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamați! de la utilizatori.

Art.39. Operatorul va implementa o procedura de gestionare (preluare, răspuns si acțiune corectiva daca este necesar) a reclamațiilor.

Art.40. Operatorul va-păstra pe timp de minim trei ani înregistrări ale tuturor reclamațiilor primite și ale măsurilor luate legate de asemenea reclamați!, în Baza de Date a Operațiunilor, înregistrări ee vor fi păstrate la dispoziția Delegatarului.

Art.41. Operatorul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidența Directivei 2G04/35/CE transpusă prin OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu.

Capitolul 8 Controlul și monitorizarea de mediu

Art.42. Operatorul va respecta, acolo unde este cazul, cerințele privind monitorizarea, stabilite prin Autorizația de mediu precum și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind prestarea serviciilor.

Art.43. Monitorizarea va fi realizată utilizând serviciile unor laboratoare de încercări (interne sau terță parte) acreditate SR EN ISO/CE117025/2005 sau echivalent.

Capitolul 9 Monitorizarea activității de către Delegatar

Art.44. Delegatarul va monitoriza activitatea Operatorului și o va lua în considerare la confirmarea plăților către Operator după cum este descris în Condițiile Contractuale.

Art.45. Operatorul va coopera pe deplin cu Delegatarul pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite permanent Delegatarului să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate privind serviciile șt să inspecteze echipamentele și vehiculele etc.

Art.46. Delegatarul va fi informat despre și va putea participa la orice inspecție programată de alte autorități.

Art.47. Delegatarul va organiza ședințele de management al serviciilor cu participarea Operatorului.

Capitolul 10 Operațiuni de urgență

Art.48. Operatorul va pregăti și implementa un Plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și își va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

Art.49. Planul va fi comunicat Deiegatarului și va fi operațional numai după avizarea acestuia.

SECȚIUNEA 2 COLECTAREA DEȘEURILOR

Capitolul 1 Colectarea separată șl transportul deșeurilor municipale

Art.50. Prestarea activității de colectare și transport a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • (1) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • (2) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității ta cerințele utilizatorului;

 • (3) controlul calității serviciului prestat;

 • (4) respectarea instrucțiunilor/procedurîlor interne de prestare a activității;

 • (5) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • (6) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • (7) prestarea activității pe baza principiilor de eficientă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • (8) asigurarea capacității de transport a deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din zona delegată;

 • (9) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante șî asigurării unui serviciu de calitate;

 • (10) îndeplinirea indicatorilor de performanță, specificați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

 • (11) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient

1.1 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

Art.51. Operatorul are obligația de a desfășură activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere, în condițiile legii și cu respectarea obligațiilor sale contractuale stipulate în acest sens în contractul încheiat cu Delegatarul, de ta toți utilizatorii casnici din zona delegată.

Art.52. Prin deșeuri menajere se înțelege deșeurile generate de populație (utilizatorii casnici) în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii.

Art.53. Numărul de locuitori din aria de operare este de 182.367 locuitori rezidențî în anul 2018, din care 78.044 locuitori rezidenți în mediul rural șl 104.323 locuitori rezidențî în mediul urban.

în mediul urban, numărul de gospodării individuale este de circa 6.676 tar în mediul rural de circa 35.487.

Art.54. Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri menajere care urmează a fi colectată din zona delegată este de circa 59.572 tone/an. Cantitatea are un grad estimat de variație de până ta 20%.

Art.55. Din cantitatea medie anuală de deșeuri menajere estimată circa 48.066 tone/an reprezintă deșeuri reziduale ce vor fi colectate separat și vor fi transportate Ia depozitul conform de deșeuri Bacău (conform celor precizate în Anexa 1). Cantitatea are un grad estimat de variație de până ta 20%.

Art.56. Din cantitatea medie anuală de deșeuri menajere estimată circa 10.7983 4 tone/an reprezintă deșeuri reciclabile ce vor fi colectate separat și vor fi transportate la stația de sortare Bacău (conform celor precizate în Anexa 1). Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 20%.

Art.57. Modalitatea de colectare a deșeurilor menajere este următoarea:

(1) deșeurile reciclabile din deseurile menajere

 • •  în mediul urban:

o zona blocurilor - colectarea se va realiza prin aport voluntar în puncte de colectare, echipate cu containere de tip igloo/container/container cu un volum de 2,5 m3. Fiecare punct de colectare va fi dotat cu câte 3 containere: container galben pentru colectarea deșeurilor din plastic și metal, container albastru pentru deseurile de hârtie și container verde pentru deseurile de sticlă;

o zona caselor:

- Colectare „din poartă în poartă" pentru deseurile din plastic, metal, hârtie și carton în pubele de 120 I. Fiecare gospodărie va fi dotată cu câte o pubelă galbenă pentru acest tip de deșeuri;

colectare prin aport voluntar în puncte de colectare pentru deseurile din stîciă, în recipiente de tip igloo/container cu un volum de 2,5 m3.

 • •   în mediul rural

o Colectare „din poartă în poartă’* pentru deseurile din plastic, metal, hârtie și carton în pubele de 90 I. Fiecare gospodărie va fi dotată cu câte o pubelă galbenă pentru acest tip de deșeuri;

o colectare prin aport voluntar în puncte de colectare pentru deseurile din sticlă, în containere de 1.100 m3.

Numărul punctelor de Golectare este prezentat în Anexa 3. Punctele de colectare pentru care adresa nu este inclusa în Anexa 3 vor fi identificate de Operator cu sprijinul Delegatarului în perioada de mobilizare.

(2) deseurile menajere reziduale:

• în mediul urban:

o Zona blocurilor - colectarea se va realiza prin aport voluntar în puncte de colectare, echipate cu containere de 1.100 I. Aceste puncte deservesc în general una sau mai multe asociații de locatari,

o Zona caselor — sistem din „poartă în poartă"; colectarea se va realiza individual de la fiecare casa, în europubele de 1201.

• în mediul rural colectarea deșeurilor reziduale se va realiza individual de la fiecare casa, în europubele de 120 I.

Art.58. în termen de 6 luni de la data semnării contractului de delegare, Operatorul va trebui să identifice eventualele condominii care nu sunt organizate în asociații de proprietari/Iocatari și să stabilească măsurile necesare pentru asigurarea prestării la parametrii stabiliți prin documentația de atribuire a activității de salubrizare.

Art.59. Frecvența de colectare a deșeurilor menajere reziduale din zonele de blocuri în mediul urban este de 260 ridîcărî/an iar în zona de case individuale din mediul urban și în mediul rural este de 52 ridicări/an. In zone centrale/dens populate frecventa de colectare poate fi manta pana la de 6 ori pe saptamana, in intervalul 01.05. - 30.09 la solicitarea exclusiva a ADIS, cu informare prealabila cu 30 de zile înainte de data începerii prestării efective.

Art.60. Frecvența de colectare a deșeurilor menajere reciclabile colectate separat este de:

 • •   52 ridicări/an în cazul deșeurilor de hârtie și carton, plastic și metal în mediul urban în zona

blocurilor în zona delegată.

 • •   26 rîdicări/an în cazul deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal în mediul urban zona caselor,

 • •   12 ridicări/an în cazul deșeurilor de hârtie, carton, plastic, metal în mediul rural în zona delegată,

 • •   12 ridicări/an în cazul deșeurilor menajere de sticlă atât în mediul urban (zone blocurilor și zona

caselor),

 • •   12 ridicări /an în cazul deșeurilor menajere de sticlă din mediul rural.

Art.61. în zilele caniculare5 se va asigura colectarea deșeurilor cu o frecvență mai ridicată decât cea menționată, astfel încât să fie redusă la minim probabilitatea de apariție a mirosurilor neplăcute.

Art.62. Numărul de recipiente care trebuie puse Ia dispoziție de către Operator, pentru colectarea deșeurilor menajere este prezentat în Anexa nr. 7 la prezentul caiet de sarcini.

Art63. întreaga cantitate de deșeuri menajere reziduale se transportă la depozitul conform de deșeuri Bacău (conform precizărilor din Anexa nr. 1).

Art.64. întreaga cantitate de deșeuri menajere reciclabile colectată separat se va transporta în vederea sortării la stația de sortare Bacău (conform celor precizate în Anexa nr. 1).

Art.65. Este interzisă amestecarea deșeurilor reciclabile colectare separat în mașina de colectare cu deșeuri reziduale.

Art.66. Operatorul este obligat să colecteze deșeurile din toate recipientele care sunt pline sau parțial pline (pubele și containere) de pe traseu. După golire, recipientele trebuie să ajungă la locul de unde Operatorul le-a ridicat sau Ia locul lor obișnuit Operatorul se va asigura că toate containerele sunt protejate, blocânduJe din nou roțile, după caz; în urma colectării. Capacul trebuie-mereu închis după golire.

Art.67. Operatorul este de asemenea obligat să curețe platformele puncteior de colectare Ia fiecare colectare.

Art.68. în cazul împrăștierii deșeurilor din containere sau vehicule în timpul colectării sau transportului până Ia locul de tratare/eliminare, Operatorul are obligația de a le îndepărta.

Art.69. Operatorul nu va avea obligația de a goli recipientele pentru deșeuri în următoarele cazuri:

 • (1) Dacă recipientele care aparțin clienților/utilizatorilor individuali nu sunt amplasate în afara proprietății acestora, pe domeniu public, la ora și data stabilită pentru colectare.

 • (2) Dacă proprietarii sau reprezentanții acestora și-au neglijat responsabilitatea de a curăța de zăpadă aleile și șoseaua/ trotuarul din fața recipientului (dacă este necesar), cauzând un inconvenient serios pentru personalul Delegatului.

Art.70. în cazul în care recipientele sunt umplute până la refuz în mod repetat, îngreunând astfel manipularea, Operatorul va trebui să ia următoarele masuri:

 • (1) Pentru recipientele aflate pe proprietate publică: Operatorul va furniza recipiente suplimentare

și/sau va crește frecvența colectării pentru a rezolva problema;

 • (2) Pentru recipientele aflate pe proprietate privată: Operatorul îl va informa pe utilizator despre problemă printr-o înștiințare, urmând ca Operatorul să îi furnizeze un recipient suplimentar sau unul cu o capacitate mai mare.

Art.71. Colectarea se va face de luni până duminica inclusiv și cu ocazia sărbătorilor legale.

Art.72. Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din Anexa nr. 7.

Art.73. Toate mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere vor fi prevăzute cu un sistem de cântărire.

1.2 Colectarea separată șt gestionarea deșeurilor similare

Art.74. Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor similare, în condițiile legii, de la toți utilizatorii non-casnici, astfel cum sunt aceștia definiți de contractul încheiat cu Delegatarul, în speță operatorii economici și toate instituțiile care își desfășoară activitatea în zona delegată.

ArL75. Prin deșeuri similare se înțelege deșeurile care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile cu deșeurile menajere, generate din comerț, industrie și instituții (ex. deșeuri generate în urma activităților de birou, deșeurile generate în unități de învățământ etc.), cu excepția deșeurilor din producție, din agricultură și din activități forestiere.

Art.76.

 • (1) Deșeurile similare se vor colecta distinct pe fluxul de deșeuri reziduale si deșeuri reciclabile.

 • (2) Deșeurile reciclabile necesită colectare separată pe 3 fracții, și anume: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă.

Art.77. Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri similare care urmează a fi colectată din zona delegată este de circa 14.940 tone/an. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 30%.

Art.78. Din cantitatea medie anuală de deșeuri similare estimată circa 2.3516 tone/an reprezintă deșeuri reciclabile ce vor fi colectate separat și vor fi transporte la stația de sortare Bacău (conform cu cele prezentate în Anexa 1). Cantitatea are un grad estimat de variație de până Ia 30%.

Art.79. Lista Operatorilor economici șl a instituțiilor publice din zona delegată este prezentată în Anexa nr. 4. Lista poate prezenta modificări în funcție de situația din teren de la momentul prestării serviciului. La solicitarea Operatorului, Autoritatea contractantă poate pune Ia dispoziția acestuia lista actualizată a operatorilor economici și a instituțiilor publice la începutul fiecărui an calendaristic.

Art.80. Frecvența de colectare a deșeurilor similare:

 • (1) Deșeuri reziduale: minim 152 ridicări/an in mediul urban si minim 52 de ridicari/an in mediul rural

 • (2) Deșeuri reciclabiie:

- Deșeuri de plastic, metal, hârtie și carton: minim 52 ori/an;

Deșeuri de sticlă: minim 12 ori /an in mediul urban si minim 12 de ridicari/an in mediul rural

La cerere, frecventa de colectare poate fi mărită pana la de 6 ori pe saptamana, in intervalul 01.05. -30.09 Ia solicitarea exclusiva a ADIS, cu informare prealabila a operatorului cu 30 de zile inainte de data începerii prestării efective.

Art.81. Recipientele necesare pentru colectarea deșeurilor similare, reziduale și reciclabile vor fi asigurate de către Operator. De asemenea, acesta va asigura înlocuirea recipientelor atunci când este cazul. Operatorul trebuie să pună la dispoziția agenților economici recipientele pentru colectarea deșeurilor conform art.21 alîn(2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, costurile fiind recuperate conform prevederilor legale.

Art.82. întreaga cantitate de deșeuri similare reziduale se transportă la depozitul confrom de deșeuri Bacău (conform precizărilor din Anexa nr. 1).

Art.83. întreaga cantitate de deșeuri similare reciclabile colectată separat se transportă în vederea sortării la stația de sortare Bacău (conform precizărilor din Anexa nr. 1).

Art.84. Este Interzisă amestecarea deșeurilor reciclabile colectare separat pe 3 fracții în mașina de colectare.

Art.85. Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri similare, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, C                      conform cerințelor din Anexa nr. 6.

13. Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare provenite din piețe

Art.86. Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare șî transport a deșeurilor similare provenite din piețele care își desfășoară activitatea în Municipiul Bacău.

Art.87. Prin deșeuri similare provenite din piețe se înțelege deșeurile rezultate în urma activităților de comercializare a produselor alimentare șl non alimentare desfășurate în piețe.

Art.88. Deșeurile similare din piețe necesită colectare separată pe 5 fracții, și anume: deșeuri de hârtie/carton, deșeuri de plastic/metal .și .deșeuri de sticlă, biodeșeuri și deșeuri reziduale.

Art.89. Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri similare provenite din piețe care urmează a fi colectată din zona delegată este de circa 870 tone/an. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 30%.

Art.90. Din cantitatea medie anuală de deșeuri similare provenite din piețe estimată circa 100 tone/an reprezintă deșeuri reciclabile ce vor fi colectate separat și vor fi transportate la stația de sortare Bacău (conform cu cele prezentate în Anexa 1). Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 30%.

( i

Art.91. 'Din cantitatea medie anuală de deșeuri similare provenite din piețe estimată circa 300 tone/an reprezintă biodeșeuri ce vor fi colectate separat și vor fi transportate Ea stația de compostare Bacău (conform cu cele prezentate în Anexa 1). Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 30%.

Art.92. în Anexa nr. 5 este prezentată o listă a piețelor autorizate aflate în zona delegată.

Art.93. Frecvența de colectare a deșeurilor similare din piețe din Municipiul Bacău:

 • (1) Deșeuri reziduale:

Zilnic ( in zilele in care piețele sunt deschise)

 • (2) Deșeuri reciclabile:

Deșeuri de plastic, metal, hârtie șî carton: minim 52 ori/an maxim 152/an exclusiv la solicitarea scrisa a ADIS;

Deșeuri de sticlă: minim 12 ori /an

 • (3)    Biodeșeuri - zilnic (in zilele in care piețele sunt deschise)

Art.94. Recipientele necesare pentru colectarea deșeurilor similare din piețe vor fi asigurate de către Operator. De asemenea, acesta va asigura înlocuirea recipientelor atunci când este cazul. Operatorul trebuie să pună la dispoziția Administrației piețelor recipientele pentru colectarea deșeurilor conform art.21 alin(2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată, costurile fiind recuperate prin tarif.

Art.95. întreaga cantitate de deșeuri similare reciclabiie din piețe colectată separat se va transporta în vederea sortării la stația de sortare Bacău (conform precizărilor din Anexa nr. 1).

Art96. întreaga cantitate de biodeșeuri din piețe colectată separat se va transporta în vederea tratării la stația de compostare Bacău (conform precizărilor din Anexa nr. 1).

Art.97. întreaga cantitate de deșeuri din piețe reziduale se transportă la depozitul conform Bacău (conform precizărilor din Anexa nr. 1).

Art.98. Este interzisă amestecarea deșeurilor reciclabiie și a biodeșeurilor colectare separat în mașina de colectare.

ArL99. Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri similare din piețe, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din Anexa nr. 6,

1.4 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

Art.100. Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare, transport, stocare temporara și eliminare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în zona delegată.

Art.101. Prin deșeuri periculoase menajere se înțelege deșeurile cu caracter periculos generate de populație în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii (ex. ambalaje de la produse de Igienizare, ambalaje de la vopseluri pe bază de ulei, spray-uri, ambalaje de Ea produse utilizate în amenajări interioare etc.).

Art.102. Deșeurile menajere periculoase vor fi colectate trimestrial de Ia generatorii casnici din mediul urban și semestrial în mediul rural, în puncte de colectare prestabilite, unde mijlocul de transport specializat va staționa. Deșeurile menajere periculoase colectate vor fi transportate la centrul de stocarâ temporară de la Bacău (conform Anexa 1) în vederea eliminării ulterioare în instalații pentru tratarea deșeurilor periculoase.

Art.103. Programul colectării va fi anunțat în media locală (publicații șl Online) la începutul fiecărui an. Ulterior, cu cel puțin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare, se va realiza o nouă informare a generatorilor prin anunțuri în media locală șl prin distribuirea de fluturași Informativi la fiecare generator în parte.

Art.104. Fluturașii vor conține informații privind locurile (amplasamentele), data și intervalul orar în care va staționa mașina de colectare, ce deșeuri periculoase pot fi aduse și regulile de colectare separată a acestora.

Art.105. Deșeurile menajere periculoase se vor colecta în 76 puncte mobile (conform Anexa 3) prestabilite, organizate cu prilejul staționării mijlocului de transport specializat în fiecare amplasament, mașina va staționa pe parcursul a cel puțin o zi. în mediul urban, mașina va staționa intr-una din zilele de sâmbătă sau duminică astfel încât să asigure participarea la acest sistem a unui număr cât mai mare de locuitori.

Art.106. Operatorul va identifica amplasamentele punctelor mobile în zone dens circulate și cu vizibilitate astfel 15

încât să asigure accesu! cât mas facil a unui număr cât mai mare de locuitori (de. exemplu în zona piețelor, zone comerciale).

Art.107. După primul an, în funcție de cantitatea de deșeuri periculoase colectate, frecvența de colectare poate fi crescută sau scăzută. Modificarea frecvenței de colectare a deșeurilor periculoase se face numai cu acordul Delegatarului.

Art.108. Cantitatea medie anuală de deșeuri periculoase estimata a fi colectată este de 177 tone/an. Cantitatea estimată are un grad de variație de până la 50%.

Art.109. Operatorul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri periculoase din deșeurile menajere, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din Anexa nr. 7.

1.5 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice șî operatori economici

Art.llD. Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare și transport a deșeurilor voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice etc.) provenite de la populație, instituții publice și operatori economici din zona delegată.

Art.111. Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza în cadrul de campanii de colectare a deșeurilor voluminoase cu o frecvență trimestrială în mediul urban și semestrială în mediul rural, la o dată anunțată în prealabil de operator, populația va depune deșeurile voluminoase în punctele de pre-colectare existente pentru deșeurile menajere reziduale (în cazul populației care locuiește la bloc) sau în fața porții (în cazul populației care locuiește la casă), astfel încât să nu fie împiedicată circulația auto șî pietonală.

Art.112. Deșeurile voluminoase generate de populație vor fi colectate și transportate la centrul de stocare temporară pentru fluxurile speciale de deșeuri de la Bacău (conform Anexa 7).

Art.3.13. în situația în care, Operatorul identifică deșeuri voluminoase abandonate în punctele de colectare a deșeurilor menajere, respectiv similare și oriunde pe spațiul public, acesta are obligația de a asigura colectarea lor în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice.

Art.114. Generatorii de deșeuri vor fi anunțați dîn timp prin mijloace eficiente (ex. fluturași în cutiile poștale) cu privire la detaliile campaniilor - zilele și orele de derulare, traseele și punctele de staționare, categoriile de deșeuri ce vor fi colectate.

Art.115. Operatorul trebuie să asigure personalului uneltele și echipamentele necesare pentru lucrul cu greutăți, atunci când este cazul.

ArtllS. După primul an, în funcție de cantitatea de deșeuri voluminoase colectate, frecvența de colectare poate fi crescută sau scăzută. Modificarea frecvenței de colectare a deșeurilor voluminoase se va face numai cu acordul Delegatarului,

Art.117. Cantitatea estimată a fi colectată este de 790 tone/an de la populație și de la operatorii economici. Cantitatea estimată are un grad de variație de până la 50%.

Art.118. Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri voluminoase, având în vedere frecvența de colectare solicitată, conform cerințelor din Anexa nr. 6.

Capitolul 2 Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

Art.119. Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de colectare si transport a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări, în condițiile legii.

Art.120. Prin deșeuri din construcții și demolări se înțelege deșeuri provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apariamenielor proprietate Individuală.

Art.121. Colectarea deșeurilor din construcții șl demolări se va realiza “la cerere”, în urma apelurilor telefonice de la populație. Cantitatea media anuală estimata a fi colectată este de 4.400 tone/an. Cantitatea are un grad estimat de variație de până la 50%.

Art.122. Colectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se face în sacii puși la dispoziție de către Operator, la cererea generatorilor de deșeuri, plata făcându-se în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu generatorul. Sacii vor fi puse la dispoziția generatorilor în baza acestui contract.

Art.123. Sacii vor avea volumul de minim 60 I, vor fi realizați dintr-un material rezistent si vor fi prevăzuți cu mânere. Operatorul va asigura distribuirea de saci inscripționați și colorați in 3 culori diferite, pentru a asigura colectarea separată a deșeurilor din construcții și demolări.

Art.124. Cele 3 fracții de deșeuri din construcții și demolări care vor fi colectate separat, în saci de culori diferite, sunt:

 • (1) fracție inertă ce va fi tratată în vederea obținerii de agregate minerale secundare (ex. beton, cărămidă, BOA, obiecte sanitare din ceramica, inclusiv faianța si gresie, sticla etc.);

 • (2) fracția valorificabilă energetic (toate materialele combustibile - ex. parchet, tâmplărie din lemn și PVC, linoleum, izolatori electrici și fonici, piese din plastic, țevi de PVC/PE/PP, hârtie, carton, carton asfaltat, ambalaje de la materiale de construcții, inclusiv vopselurî, polistiren etc.);

 • (3) fracția cu potențial reciclabil (orice obiect care conține metal într-un procent mai mare de 10%, tâmplărie metalică, calorifere, robineți, cabluri electrice, piese și părți metalice etc.)

Art.125. La solicitarea utilizatorilor, pentru deșeurile cu volum mare (ex. obiecte sanitare), Operatorul va trebui să pună la dispoziție containere metalice, conform precizărilor din Anexa, nr. 6.

Art.126. Pentru a asigura informarea generatorilor asupra modului de colectare separată a deșeurilor din construcții și demolări, Operatorul va realiza o broșură cu explicații concise care va fi înmânată generatorului de deșeuri, odată cu sacii pentru colectare.

Art.127. Operatorul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri din construcții și demolări, având în vedere cantitățile de deșeuri estimate, conform cerințelor din Anexa nr, 6.

Art.128. Operatorul se va asigura că 30% din cantitatea de deșeuri din construcții și demolări este colectată separat,

Art.129. Eliminarea deșeurilor de construcții și demolări ne periculoase colectate (fracția nevalorificabilă) se face la depozit conform de deșeuri Bacău, Operatorul fiind responsabii cu transportul și asigurarea costului eliminării.

Capitolu 13 Colectări ocazio na I e ș i se rvicii su p lim entare

Art.130, în plus față de activitățile de colectare la intervale regulate, prezentate anterior, vor exista activități de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale. Acestea pot include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare. Operatorul va fi obligat să colecteze deșeurîle generate în astfel de situații și locații la cerere și în urma solicitării din partea Delegatarului. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

Art.131. Operatorul are obligația de a colecta toate deșeurîle abandonate pe domeniul public. în cazul în care producătorul de deșeuri este necunoscut, Operatorul va fi obligat să colecteze deșeurîle din astfel de locații Ia cerere și în urma solicitării din partea Delegatarului.

Art.132. De asemenea, Operatorul are obligația de a colecta toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale și de a ie preda persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

Art.133. Plata pentru aceste servicii suplimentare nu va fi inclusă în contract, realizându-se suplimentar, folosîndu-se prețurile unitare din fundamentarea tarifului aferent colectării și transportului deșeurilor menajere. Plata va fi efectuata de către organiza torul evenimentului sau de UAT de pe ter'rtoruiul caruia se colectează deseurile abandonate, si nu face obiectul taxei de salubrizare.

Capitolul 5 întreținere vehicule și recipiente

Art.134. Operatorul trebuie să folosească echipamentele proprii, puse la dispoziție conform angajamentelor din Ofertă cât și cele puse la dispoziția sa de către Delegatar, pentru a se asigura că serviciile se realizează într-un mod satisfăcător iar indicatorii de performanță sunt respectați.

Art.135. Operatorul trebuie să asigure un stoc tampon de recipiente, pentru a putea înlocui în cât mai scurt timp recipientele defecte.

Art.136. Este responsabilitatea Operatorului să întrețină toate vehiculele și echipamentele folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

Art.137. în caz de defecțiune și nefuncționare este responsabilitatea Operatorului de a se asigura imediat că este utilizat un ait vehîcul/echipament adecvat și de a înlocui vehiculele/echîpamentele cât de repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii sau nefu acționării.

Artl38. Vehiculele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale vor fi spălate ori de câte ori situația o impune pe dinafară și pe dinăuntru benei, dar cel puțin de 1 data pe saptamana in perioada de vara si de 2 ori pe luna in perioada de iarna. Dezinfectia se va realiza minim 1 data pe luna. Dacă Operatorul trebuie să utilizeze unul și același vehicul pentru colectarea deșeurilor reziduale și a celor reciclabile, vehiculul trebuie curățat și pe dinăuntru și pe dinafară benei după ce deșeurile reziduale au fost descărcate și înainte de colectarea deșeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile,

Art.139. Operatorul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurile reziduale, cu excepția pubelelor aflate pe proprietate privata in zona caselor individuale, cel puțin o dată pe lună, cu excepția sezonului rece, atunci când temperaturile coborâte nu permit realizarea acestei operații,.

Art.140. Operatorul va spăla șl curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, cel puțin o dată la 3 luni, cu excepția sezonului rece, atunci când temperaturile coborâte nu permit realizarea acestei operații.

Art.141. Operatorul va asigura și un echipament mobil de spălare pentru spălarea și curățarea recipientelor. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Recipientele vor fi spălate pe dinăuntru și pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părți a recipientului.

Art.142. în vederea deversării apelor uzate rezultate, operatorul de salubrizare va încheia un contract cu operatorul care gestionează serviciul apă-canal.

Art.143. în cazul în care recipientele trebuie reparate, lucrarea trebuie inițiată imediat ce s-a descoperit acest lucru și niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o zi înainte de a fi reparat sau înlocuit

Art.144. Cu excepția pubelelor aflate pe proprietate privata in zona caselor individuale, in cazul în care recipientele sunt furate sau deteriorate fără a mai putea fi reparate, Operatorul este obligat să le înlocuiască cu recipiente de aceeași capacitate și calitate similară, în termen de 24 ore.

Capitolul 6 Determinări privind compoziția deșeurilor

Art.145. Operatorul va realiza determinări privind compoziția deșeurilor menajere, a deșeurilor similare și a deșeurilor din piețe.

Art.146. Determinările vor fi realizate conform standardelor/metodologiilor agreate la nivel european, in laboratoare autorizate. Vor fi realizate minim două determinări anual - în sezonul cald și în sezonul rece și pe medii de rezidență. Operatorul va furniza astfel;

 • (1) Compoziție ponderată anuală pe baza celor două determinări, distinct pentru deșeurile menajere, pentru deșeurile similare și pentru deșeurile din piețe pentru total zonă deservită,

 • (2) Compoziție ponderată anuală pe baza celor două determinări, distinct pentru deșeurile menajere, pentru deșeurile similare și pentru deșeurile din piețe pe medii de rezidență.

Capitolul 7 Companii de informare și conștientizare

Art.147. Delegatul se obliga sa organizeze campanii de informare și conștientizare privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile, a blodeșeurilor, a deșeurilor menajere periculoase, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din construcții și desființări.

Art.148. Publicul țintă al campaniilor este reprezentat de utilizatorii serviciului de salubrizare, și anume: asociații de proprietari/locatari, persoane fizice (gospodarii individuale), operatori economici și instituții publice.

Art.149. Scopul acestor campanii este de a crește cantitatea de deșeuri colectată separat (reciclabile, biodeșeuri, menajere periculoase, voluminoase), de a reduce procentul impurităților din containerele dedicate colectării deșeurilor reciclabile șl de a preveni abandonarea deșeurilor în spatii publice.

Art.150. în campaniile de informare publică Delegatul va folosi containerele, vehiculele, uniformele și celelalte echipamente de care dispune. Nu este admisă publicitatea alta decât pentru campaniile de conștientizare privind execuția Serviciilor.

Art.151. Campaniile de informare și conștientizare vor avea caracter continuu pe parcursul unui an, asigurând astfel un input informațional constant utilizatorilor în vederea realizării colectării separate a deșeurilor

Art.152. Campaniile de informare și conștientizare vor începe încă din perioada de mobilizare, odată cu distribuirea echipamentelor de colectare.

SECȚIUNEA 3


IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

Art.153. Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea cel puțin a unei Baze de lucru operaționale, al cărei amplasament să fie situat în zona delegată, fără a crea un disconfort riveranilor acesteia. Este necesară amenajarea Bazei de lucru pentru a asigura posibilitate de intervenție imediată ori de câte ori este necesar.

Art.154. Baza de lucru logistică trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate;

 • (1) gararea în condiții optime a mașinilor/echîpamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce i-

au fost delegate conform contractului ce va fi semnat între părți, în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora în cazul condițiilor meteo extreme;

 • (2) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât

acestea să fie disponibile șt utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata derulării contractului.

Art.155. Pe perioada derulării contractului, Baza de lucru nu poate fi sub nicio formă utilizate pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului încheiat.

Art.156. în vederea rezolvării cât mai prompte a tuturor situațiilor apărute, Operatorul trebuie să asigure funcționarea 24/24 a unui sistem de dispecerat care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațtilor apărute și rezolvarea acestora într-un timp cât mai scurt.

Art.157. Operatorul va instala, utiliza si întreține un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate șî procesate datele legate de prestarea activităților de salubrizare. Echipamentul pus la dispoziție, utilizat pentru funcționarea sistemului informatic, trebuie să fie nou iar soft-urîle să fie de ultimă generație.

Art.153. Principalul obiectiv al implementării sistemului informatic este de a permite Delegatarului să poată verifica în orice moment, modalitatea de realizare a activităților serviciului de salubrizare, care fac obiectul contractului încheiat.

Artl59. Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea șî procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic.

Art.160. Sistemul informatic va fi implementat încă din etapa de mobilizare și va trebui să fie utilizabil la data începerii furnizării serviciului.

Art.161. Sistemul informațional trebuie astfel realizat încât să faciliteze aplicarea cerințelor din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările si completările ulterioare și a OM 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obiectivul anual de diminuare cu 45% a cantităților de deșeuri municipale colectate și trimise spre depozitare.

Art.162. Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a Sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

Art.163. Operatorul va ține un jurnal zilnic al activităților, care va cuprinde cel puțin următoarele date:

 • (1) traseul de colectare și codul acestuia;

 • (2) conducătorul vehiculului;

 • (3) cantitățile șl categoriile de deșeuri colectate pe fiecare UAT;

 • (4) numărul de km efectuați per cursa;

 • (5) numărul de ore de funcționare a suprastructurii;

 • (6) instalația la care au fost transportate;

 • (7) incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.;

 • (8) registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare echipament:

 • (9) vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.);

 • (10) plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

 • (11) problemele apărute și soluțiile folosite;

 • (12) orice aite date înregistrate solicitate de Delegatar.

Art.164. Delegatarul îșî rezervă dreptul dea solicita periodic și furnizarea de Rapoarte zilnice.

Art.165. Toate utilaje utilizate de Operator pentru efectuarea serviciilor trebuie să fie dotate cu sistem GPS Iar sistemul informatic trebuie să înregistreze rutele de deplasare ale acestora. în cazul utilajelor care nu au dotare GPS se admite un angajament/declarație din partea Ofertantului ca în cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, utilajele vor fi dotate cu echipamente GPS pe parcursul perioadei de mobilizare. La sfârșitul perioadei de mobilizare toate utilajele puse la dispoziție trebuie să îndeplinească cerințele solicitate prin documentația de atribuire.

Art.166. în cazul defecțiunilor la sistemul GPS si la sistemul informatic, Delegatul va asigura remedierea acestora în maxim 48 de ore.

Art.167. Formatul standard al rapoartelor (zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale si anuale) se va conveni între Delegatar și Operator în perioada de mobilizare.

SECȚIUNEA 4


INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Artl68. Indicatori de performanță pentru monitorizarea serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale sunt prezentați în Anexa nr. 9.

SECȚIUNEA 5      TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Art.169- Tarifele prezentate de ofertanți în cadrul Ofertei financiare trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • (1) asigurarea prestării Serviciului Ia nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini, Contract și Regulamentul Serviciului;

 • (2) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate atât de Delegatar cât și de Delegat;

 • (3) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

Art.170. Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu, în oferta financiară, tarife de operare propuse pentru toate activitățile care fac parte din serviciul care se deleagă, respectiv:

(1) pentru colectarea separată și transportul deșeurilor menajere, similare și din piețe:

T1 = tarif pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere, similare șî piețe:_____________________________lei/tona, cantitate estimata anual

= 72.949 tone’

La estimarea tarifului pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere, similare și piețe se vor lua în considerare costurile aferente:

 • •   colectării separate și transportul deșeurilor menajere reciclabile, reziduale, voluminoase și periculoase,

 • •   colectării separate și transportul deșeurilor similare reciclabile, reziduale și voluminoase,

C -                        • colectării separate și transportul deșeurilor din piețe reciclabile, reziduale, voluminoase și

a a biodeșeurilor.

Având în vedere că deșeurile similare se colectează și gestionează în general în același mod ca și deșeurile menajere, s-a considerat că tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor similare este același cu tariful colectării și transportului deșeurilor de la populație.

- T2 = Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora : __________________lei/tonă, cantitatea medie anuală estimată - 4.405 tone.

Tarifele maximale pentru fiecare activitate sunt:

T1 = tarifului pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere, similare și piețe = 251,49 lei/tona, fara TVA;

T2 = Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora = 131,82 lel/tona, fara TVA.

Art.171. Tarifele ofertate nu vor include TVA.

Art.172. Pentru fiecare tarif ofertat vor fi prezentate în mod obligatoriu Fișa de fundamentare a tarifului (conform modelului prezentat în volumul de formulare) și Memoriul tehnico-economîc justificativ.

Art.173. Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va face, conform Ordinului Președintelui ANRSC nr. 109/2007.

Art.174. Pe parcursul primului an de operare ajustarea poate fi solicitata și aprobata o singura dată, dar nu mai devreme de 10 luni de la începerea contractului, iar în următorii ani, cu îndeplinirea condițiilor impuse prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109/2007.

Art.175. Operatorul va putea solicita modificarea tarifului numai după primul an de derulare a contractului șl numai în cazul în care:

 • (1) intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura sumelor de disponibilitate/tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive;

 • (2) modificarea cantităților cu mai mult de 20% ori modificarea condițiilor de prestare a activității;

 • (3) ca urmare a adăugării unui nou element de coșț în șfrucțurș sumelor de disponibilitate /tarifelor;

 • (4) ca urmare a prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

Art.176. Facturarea serviciilor prestate se va efectua după cum urmează:

 • (1) pentru Colectarea separată și transportul deșeurilor menajere șl similare contravaloarea prestării serviciului va fi acoperită prin facturarea către Delegatar;

 • (2) pentru Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora facturile urmând a fi emise către fiecare utilizator în baza contractului individual.

 • (3) pentru Colectări ocazionale sî servicii suplimentare plata va fi efectuata de către organizatorul evenimentului sau de UAT de pe teriloruiul caruia se colectează deseurile abandonate, si nu face obiectul taxei de salubrizare.

SECȚIUNEA 6      PLANUL DE RECUPERARE A INVESTIȚIILOR

Art.177. Pentru investițiile pe care trebuie să le realizeze, conform prezentului Caiet de Sarcini, ofertanții vor prezenta, în cadrul Ofertei tehnice, planul de recuperare al investițiilor, pe baza căruia au inclus amortizarea Tn structura și justificarea tarifului ofertat.

Art.178. Ofertanții vor apfica amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiției respective, în conformitate cu normativele în vigoare (H. G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare).

SECȚIUNEA 7

IMPLEMENTAREA INSTRUMENTULUI ECONOMIC „PLĂTEȘTE PENTRU CAT ARUNCI”

Art.179. Implementarea instrumentului economic „plătește pentru cat arunci" în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipale li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci". Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile.

Art.180. Acest instrument se va aplica atât pentru deșeurile reziduale din deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile reziduale din deșeurile similare și din piețe, fie prin reducerea frecvenței de colectare, fie prin furnizarea de recipiente de colectare cu un volum mai mic, personalizate cu etichete de tip RFID.

Art.181. în cazul utilizatorilor casnici (populație) din aria de delegare se va aplica după cum urmează:

 • >  în mediul rural se va asigura posibilitatea reducerii frecventei de colectare a deșeurilor reziduale de ia 52 ori/an la 26 ori/an;

 • > în mediul urban, zona de blocuri se va reduce numărul containerelor pentru colectarea deșeurilor reziduale:

 • >  în mediul urban, zona de case se va asigura posibilitatea optării pentru un recipient pentru colectarea deșeurilor reziduale de capacitate mai mică (90 l în loc de 1201).

Art.182. Utilizatorii casnici, care solicită aplicarea instrumentului, vor beneficia de o bonificație aplicată taxei de salubrizare. Mecanismul privind implementarea instrumentului si nivelul bonificației aplicate taxei de salubrizare va fi prezentat în Regulamentul de implementare a taxei de salubrizare.

Art.183. Se estimează că 5% din populația din aria de delegare va opta pentru acest sistem în anul 2019,10% în anul 2020, 15% în anul 2021 șî 20% începând cu anii 2022 si 2023.

Art.184. în cazul utilizatorilor non-casnicî (operatori economici și instituții) aplicarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci0 se va face în funcție de volumul recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale. Astfel, taxa de salubrizare care va fi plătită pentru deșeurile similare va fi proporțională cu volumului recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale.

ANEXE

ANEXA 1 GESTIONAREA DEȘEURILOR ÎN ZONA DELEGATĂ

Cantitățile de deșeuri estimate a se colecta în zona delegată

Cantitățile de deșeuri colectate de la populație, agențî economici, instituții și piețe, s-au determinat considerând sistemul de colectare descris în Caietul de Sarcini și pe baza pe următoarele ipoteze:

 • •   Rata de capturare deșeuri reciclabile menajere, similare și din piețe crește progresiv de la 40% în primul an la 52% în anul 2020, 60% pentru anul 2021 și 70% începând cu anul 2022 pana in ultimul an al contractului de delegare,

Ratele de capturare asigura îndeplinirea țintei de reciclare prevăzută în Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată precum și de prevederile Planului National de Gestionare a Deșeurilor si OUG 74/2018,

 • •   Rata de impurități în deșeuriîe reciclabile este de 20%,

 • •   Estimarea compozitei deșeurilor.

Cantitățile de deșeuri estimate a se colecta din zona deservită sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 1: Cantitati de deșeuri estimate a se colecta din zona delegată

COLECTARE SEPARATA DEȘEURI MENAJ ERE

2019

2020

2021

2022

2023 :l

2024 :

2025

2026

Recipient HC (inclusiv impurități)

2940

3841

3872

4521

4556 1

4918

5278

5260

Recipient P.M (inclusiv impurități)

3414

4293

4228

4786

4769 |

5149

5525

5506

Recipient sticla (Inclusiv impurități)

1219

1567

1523

1714

1708

1844

1979

1972

Voluminoase

546

539

533

530

528

526

524

522

1 Periculoase

182

180

178

177

176

175

175

174

Reziduuri

52669

49840

49446

47799

47582

46500

45425

45266

TOTAL

60971

60259

59781

59527

59319

59112

58906

58701

COLECTARE SEPARATA DEȘEURI SIMILARE

2019 ■

2020

2021

2022

2023 ;

2024

2025

2026

Recipient HC (inclusiv Impurități)

644

843

852

994

991

1069

1148

1144

Recipient P,M (Inclusiv impurități)

739

931

919

1041

1037

1120

12D2

1197

Recipient sticla (indusiv impurități)

254

340

331

373

372

401

430

429

Voluminoase

242

239

236

235

234

233

232

232

Reziduuri

11301

10716

10662

10302

10266

10031

9798

9763

TOTAL

13188

13068

13001

12945

12900

12854

12810

12765

COLECTARE SEPARATA DEȘEURI din PIEȚE

2019

2020

2021

2022

2023 ■

2024

2025

2026

Recipient HC (inclusiv impurități)

27

35

35

41

41

45

48

48

Recipient P,M (indusiv Impurități)

31

40

40

46

46

50

54

54

Recipient sticla (indusiv impurități)

9

12

12

14

14

15

16

16

Biodeseuri

225

258

322

322

322

322

322

322

Deșeuri voluminoase

31

31

30

30

30

30

30

29

Reziduuri

546

494

430

417

417

409

400

400

TOTAL

870

870

870

870

870

870

870

870

Compoziția deșeurilor

Compoziția deșeurilor menajere, similare și din piețe și evoluția acesteia pe perioafa delegată.

Deșeuri menajere si similare

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hârtie șl carton

12,2

12,4

12,6

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

Metale

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Plastic

11,3

11,0

10,8

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

Sticlă

5,0

5,0

4,9

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Lemn

2,5

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Biodeșeuri

57,9

57,9

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

Textile

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

l;0

1,0

Voluminoase

•1,0

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Alte deșeuri

6,4

6,0

6,8

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

Deșeuri din piețe

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hârtie si carton

7,9

* 7,9

' 7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

7,9

Metale

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Plastic

5,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

Sticla

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Lemn

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2 '

1,2

1,2

Biodeșeuri

74,0

74,0

74,0

74,0

74,0

74,0

74,0

74,0

Textile

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Voluminoase

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Aite deșeuri

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

~ 5,3

5,3

5,3

Gestionarea deșeurilor municipale

începând cu anul 2019 colectarea separată a deșeurilor municipale se realizează pe următoarele fracții:

 • •   deșeuri de hârtie și carton;

 • •   deșeuri de plastic și metal;

 • •   deșeuri de sticlă;

 • •   biodeșeuri;

 • •  deșeuri menajere periculoase;

 • •  deșeuri voluminoase;

 • •  deșeuri reziduale.

si deșeuri din construcții și demolări generate din activități de reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioară a locuințelor.

Sistemul de colectare este descris în Caietul de Sarcini.

Instalațiile de tratare/eiiminare a deșeurilor la care trebuie transportate deseurile colectate în tabelul de mai jos sunt evidențiate instalațiile de tratare a deșeurilor unde vor fi transportate deșeurile colectate separat

Tabel 2i Transportul deșeurilor

Categoria deșeurilor

Instalația de tratare deșeuri unde vor fi transportate deșeurile colectate

Deșeurile reciclabile menajere, similare și din piețe

Stație de sortare Bacău

Biodeșeuri din piețe

Stația de compostare Bacău

Deșeurile reziduale menajere, similare și din piețe

Depozit conform de deșeuri Bacău

Deșeurile voluminoase menajere și similare

Centru de stocară temporară de la Bacău ( pe același amplasament cu stația de sortare, compostare și depozit)

Deșeuri menajere periculoase

Centru de stocară temporară de la Bacău ( pe același amplasament cu stația de sortare, compostare și depozit)

Deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora

Centru de stocarâ temporară de la Bacău ( pe același amplasament cu stația de sortare, compostare și depozit)

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile

Colectarea separată a deșeurilor reciclabile (deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă) se va realiza atât pentru deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile asimilabile (inclusiv deșeurile din piețe). Se estimează că succesul colectării separate va fi progresiv, ca urmare a derulării campaniilor de informare și conștientizare, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos.

Tip de deșeu

Rata de capturare (%)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025.

Deșeuri reciclabile

40

50

60

70

70

70

70

Biodeșeuri din deșeurile asimilabile (inclusiv din deșeurile din piețe)

50

70

90

Diodeșeuri din deșeurile menajere (doar locuitorii din zonele de case)

90

ANEXA 2   EVOLUȚIA POPULAȚIEI IN ZONA DELEGATA

IPOTEZE


Spor natural

număr

procent

populație declarata 201-8 - Municipiul Bncau

104.323

-2.042

98,04%

populație declarata 2018 - 22 comune

78.044

-379

99,51%


sursa: declarații UAT-uri

coeficienți mișcări - surea: calcule după sporul natural de Ia INS la nivelul localităților

urban

98,04%

98,54%

99,04%

99,54%

99,65%

99,65%

99,65%

99,65%

rural

99,51%

99,56%

99,61%

99,65%

99,65%

99,65%

99,65%

99,65%

Populație beneficiara a serviciilor

ZONA ISPA B ACAU si 22 COMUNE

Urban

2018

104.323

2019

102.281

2020

100.790

2021

99.825

2022

99.369

2023

99.021

2024

98.674

2025

98.329

2026

97.985

Operator C&T

Rural

78.044

77.665

77.327

77-028

76.762

76.497

76.233

75.969

75.707

Total

182.367

179.946

178.117

176.854

176.131

175.518

174.907

174.298

173.691

f ■>

ANEXA 3 PUNCTE DE COLECTARE

Numărul punctelor de colectare, pentru deșeurile menajere colectate separat în mediul urban șl rural sunt centralizate în tabelul de mai jos.

Tabel 1: Număr puncte de colectare

Urban blocuri

Urban case

Rural

Deșeuri reciclabile de hârtie, carton, . plastic șî metal

180*

6.676**

35.487**

Deșeuri reciclabile de sticlă            ;

t

180*

89*

Deșeuri reziduale

316*

6.676**

35.487**

Deșeuri voluminoase

Deșeuri menajere periculoase                 10"             66*

*puncte de colectare stradale aferent colectării prin aport voluntar **nr. Gospodarii individuale aferent colectării din poartă în poartă

Adresele punctelor de colectare a deșeurilor reziduale din Municipiul Bacau, zone blocurilor, sunt prezentate în tabelul următor.

Amplasamentele punctelor de colectare deșeuri reci dabile în mediul urban zona blocurilor și a punctelor de staționare a vehiculului specializat pentru colectarea deșeurilor menajere din mediul urban și rural vor fi identificate de Delegator, cu sprijinul Delegatarului, în perioada de mobilizare.

PUNCTELE DE COLECTARE DEȘEURI REZIDUALE, ZONA BLOCURI, MUNICIPIUL BACAU




NFt CRT

AMPLASARE

NR. 1DENT1F HARTA

1

AEROPORTULUI 4

3031,32

2

AVIATORI11 (PIAȚA)

17,18.15,20

3

AVIATORI i-4(pasapoarte)

15.16,2362

4

AVIATORI 33

1.2.19032450

5

BiCAZ 136

43.44^5.2447/1876,137

7

S

BICAZ 144(FaRMACΣ)

57.58.55,60,61

7

BÎCAZ 16

65,67.68,69

8

BICAZ ISfîțBARTOLO)

70,71,72,73, 1457

g

BICAZ 166

1214.1233.1222.80

10

BICAZ ISfIZVOR)

82.83           j

11

BICAZ 21(DALLAS)

74,75,581,586,587,2304 |

12

SICAZ S(BISERICA)

63,64.65         j

13

CONDORILOR{H.COANDA 7}

41.42, 244B       j

14

CONSTRUCTORULUI 2{PT1S)

46,47,4B,49       |

15

CONSTRUCTORULUI 5

50,51,52,53

16

CONSTRUCTORULUI 9

54,55,56,2443

17

ELECTRICIENILOR 1-3

81.676,1220

18

HENRI COANDA5-12 (^JANDARMI)

87.3fi.8S

19

METALURGIEI 2

62.2386,670

20

NEPTUN14

12,13.14

21  [ PARCARE AUTOBUZEfREPUSLlGII 143

84.85

22

PROIECTANTULUI 1

76,77.78.599

23

PROIECTANTULUI 5[PODFIER)

2458,79.2387

; 24

REPUBLICI 76 (B1LLA)

39, 40,2303

25

REPUBLICII 54<RODICA)

21,22.23.24

L2L-

REFUSLICII65{1001 SERVO)

25,28.27,28.29

27

REPUBLICII 7$

37.38

28

REPUBLICII 80

35.36

LjL.

REPUBLICII 02(l$na3 Vc.2)

33.34

I 30

VICTOR SABES23(N'ARCISA9J           '           ~

4.5,1904.2449

l 31

VICTOR 8ABES 3l(NARClSA 11)

7.3.9.598

j 32

VICTOR 3ABES 43

10,11.2332


NR. CRT

AMPLASARE

NR. IDENTIF HARTA

1

C. FORUMBESCU FUNDĂTURĂ

332

2

CĂSUȚE SOCIALE (SCUT)

2459, 2460,1055,1056

'3

CASlfTE SOCIALE - STR. SALCÂMULUI

377.378.373

4

IZVOARE $6($TRADAL ROMBET)

102.376

5

SCÂNTEI El(STRADAL) NR.1

375

6

VERONICA MÎCLE 36(BISERICA)

301.302

7

VERONICA MICLE 35 (CIMITIR)

360.381

NR. CRT

AMPLASARE

NR. IDENTIF HARTA

1

ANL BUCEGIFAGARAS 1

503,504,505

2

ANL TEIULU11-3

513,51-4

3

5UCEG1111

469,4M.491

4

3UCEGI 115(INLOC. BOXA)

507,508

5

3UCEG: 113 (POD LETEA)

509.510,511.512.834.865

6

BUCEGI136(CAMIN)

492, 493,434

7

BUCE® '35

23792380.2331

8

BUCE® 137

2352.2383

9

BUCEGI 139

2334.2365

10

BUCE® 95

505

11

NARCISA IC

499,590.501

12

NARCISA 6

495,495.2422

13

NARCISA 8

497.498,2423

<

2:

8

NR, CRT

AMPLASARE

NR, IDENT1F HARTA

m

5

X

0

3

Q.

m o

£Q

1

AL RUSSO15

750,751,752.2360

2

AL ECU RUSSO 33

683.68*1,685,685,2001,2002

3

ALECU RUSSO 57(PT14)

687,68$ ,689.650

4

ALEEA CIMITIRULU116

745,746,2206

5

ALEEA CIMITIRULUI 16

747,743.749

6

ANLLETEA45

775.776

7

CARFAT! 29

810,811,012,1909

8

CASTANILOR IA

2325.2325

9

CASTANILOR 1B

829,830

10

CASTANILOR 4A (LOTO)

833,834,835,835

11

CASTANILOR 4B (BISERICA)

838.839,1051

12

CASTANILOR 5A

840,841,342

13

CASTANILOR 58

843,844,845,1902

14

CORNIȘA 14(TIOC)

715,716

15

CORNIȘA 21

717.718,719,720

16

CORNIȘA 2-8(1 N FATA SC.10)

740.741

17

CORNIȘA 2

1878.1879

18

CORNIȘA 25

2334,2335,779,774

19

CORNIȘA 3

787

20

CORNIȘA 37(CINEMA ORfcONî)

738,737.2329,738,739

21

CORNIȘA 5 A

777,778,779,730

£L

IU O

Zj El z>

CL

LII s tt o .Li-

22

CORNIȘA 6 B

900,9012336,2337

23

CORNIȘA 7 A

823.824

24

CORNIȘA 7 B

821.822 •

25

CORNIȘA a A

781.782

25

CORNIȘA 6 A (BLOC MIC)

819.820

27

CORNIȘA & B

2435.2436

28

CORNIȘA 9 B

2338.2339

29

CORNIȘA 1QB

626.820

30

CORNIȘA 1TA{BL0C MIC)

825.827

31

CORNIȘA 11 B

2340.2341,2342,2343

32

CORNIȘA î2A

2352.2353

33

CORNIȘA 12 B

2344,2345,2346,2347

34

CORNIȘA 20 A

2350.2351

35

CORNIȘA 33

2332.2333

36

CORNIȘA £2

2327,23282205,1883

37

CORNIȘA E5

2330,2331.1079.1054

38

CORNIȘA E7

763.754

35

PROU C. PINTEA(CORNISA 1]

788,789,78)

40

FRASINULU11

721.72?.t723,724

 • 41

 • 42

SAROFITE11?

8C6.807.BOB

GAROFITE13

803.804.805

43

GARO.-ITEI7

802,803,2433

44

LETEA2

753,754

45

LETEA 32

831,832^385

46

LETEA 5-7

691,632,2349

47

MARASEST190

846.847

48

MARASESTl114

848.849

49

MARASES71151 (INTcR AUTO)

791,792,793,3,6

50

MARASE5TI 159

771.772

51

MARAS5STÎ 191

785,786

52

WHLCOV122

703.704,705,706,98,93

53

MILC0V 136(APROZAR)

707,703,709,2430

54

MILCOV 14S{P0D MILCOV)

693,2437,2438

55

MILCOV57

710,711,712

56

MILCOV 65

694,695,596

57

M1LCOV79

697,898.699,2446

58

MILGOV 85

700,701.702

59

MILCGV9

755,755,2431.2432

60

MiLCOV (BAZAR)

893.894

61

ORIZONTULUI 2

732,733,734,735,1894

62

ORIZONTULUI 4 [ESTACADA)

757,758,759,762,1335

63

ORIZONTULUI 44 (STRADAL)

760.761

; 64

ORIZONTULUI 47

783.784

65

ORIZONTULUI 70[BISERlCA)

713.714

66

PANSELELOR 1

850.351,852,853

67

PANSELELOR 3

854.855

68

PANSELELOR 5

855,857,1910

69

PICTOR ANDREESCU 24

725,726,727,728

70

PICTOR ANDREESCU 40

730,731,649

71

STADIONULUI 24

765,766,767.768.2202,1897,1328,1893

72

STADIONULUI 8

742,743,744

73

TOLSTOl 1

813,814,815

74

VIOLETELOR©

816,817,818,2324


NR.

CRT

AMPLASARE

NR, IDENTIF HARTA

1

9 MAI 32

949.950

2

9 MAI 38

951,952.2357

3

9 L1AI 42

953,954

4

9 MAI 52

255,955,957

5

ALEEA GHIOCEILOR (SATLETI3M)

972.973

6

ALEEA GHIOCEILOR 1

915,916.917

7

ALEEA GHIOCEILOR 11

912,913,914

8

ALEEA GHIOCEILOR 23

909,910,911

9

ALEEA GHIOCEILOR 31

905,905,907,908

10

EXT. STADION MUNICIPAL

S74

11

LALELELOR 1

924,925,926,2206

12

LALELELOR 0

922,933,1890,1887

13

MIRON CCJSTIN 15

928,927,929,235S.2453

14

PICTOR AMAN 1

2354.2355

15

PICTOR AMAN 22(CASCADA)

9 >8,919,920

16

PICTOR AMAN 6(P1ATA ZIMBRU)

936,937,938

17

PICTOR AMAN 9(CASA ALBASTRA)

S33,934,935,1900

18

Stadionului 1 {Sala Sporturilor)

275,975.977

19

SPIRU HARET 3 (STRADAL)

981.982

20

VtORFt FI .OR 6

960,961.962^4332434.1891

21

VIȘINULUI 2

~             939,940,941,942

22

VIȘINULUI 4

943,944,945

23

VfSlNULțJfB

9^.947.946             __


platforme publice                                       zona


NR. CRT

AMPLASARE

NR. 1DENTIF HARTA

1

9 MAI 23

1181,1182.2371,Z372

2

9 MAI 82

1183,1184.1185,1185.828.827

3

9 MAI 80

971.1123.1124.2375

4

ANA IPATESCU 17

1087.1088^368.1954

5

3AMU MĂRĂCINE NR.9

1165

6

BLD, UNIRII 11 B

1131.1132,1133,1143

7

BLOC i.L CARAdALE 8

1170.1171

8

B-UL UNIRI115

1210.1211

9

BULEVARDUL UNIRII 34

1165.115B.H69

10

BULEVARDUL UNIRII 2

1155,1156,1157.1158

11

CATEDRALA ORTODOXA (PARC)

2392,1246,815.816

12

DUMBRAVA 2

1100.1101,1102,1103

13

DUMBRAVA ROȘIE 1-3

1144,1145,2125

14

EROU GHE. RUSU4

1146.1147

15

FLORILOR 10

1089.1090,2351,2364

16

|ERNII(SPATE ROMTELECOM)

1086.1097,1098.1093,1961,2383

17

L.PATRASCAWU2

1193,1194.1185,1196

16

LIVEZILOR 1

1134.1135,1135

19

LIVEZILOR 2

1093,1094,1095

20

LUMINI11

1104.1105,1106,1107

n?i

M.VrTEAZU12

1130.2369

22

MARASESTT 5

1110,1111,1112,1113,1114.891.892

23

MARASESTI12

1115.1116.1117

24

MARASESD4

1137.1138.1133,1140

25

MARASE5TI E

1160.1161,1152

26

MARASEST] 11

1150,1151,1152.1049

’ 27

MIHAl VITEAZ U1

1187.1188.1169,1190.1191.1192

28

MIHAlV1TEAZU 3

1204.120S

29

MIRAI VlTEAZU 5

1205.1207,1208,1209

30

MIHAl VlTEAZU 1A (FCM Piața centrala)

1212,1213,1959,1950,877.378,879

31

NICOLAE BALCESCU 12 A

.1436.1495-1989.1990,2371,2370

32

NICOLAE BALCESCU 12 G-H

1200.1201.1198,1199.1468

33

NICOLAE BALCESCU 5 G-H

2393,2324.2377,2378

34

NICOLAE BALCESCU 8

1148.1149

35

NICOLAE BALCESCU 5B

1202.1203

35

NICU ENEA3

1176,1177,1993

37

NICUENEA40

1172,1173,1174,1175,

38

NICU ENEA43

1118,1119,2191

39

NICU ENEA 54

1120,1121.1122 __


40

PARCUL TRANDAFIRILOR

2376

41

PETRU RARESîO

42

PETRU RARES 5

1103.1109

43

RAZBOIENI 11

1'080’,1031. W82,WI%1 WA4*w '

44

RAZBOIENI7

1084.1085.1035.1163.1164.666

45

SLANICULUl 5

1125.1123,1127.1128,1129

46

TRANDAFIRILOR 1(ASANERA)

1141.1142

47

VALEA ALBA S

1031,1032,2355,2356.2357

PLATFORME PUBLICE                        ZONA

NR. GRT

AMPLASARE

NR, IDENTIF HARTA

1

ALEEA PARCULUI 14

1361,1362,1363,1354

2

ALEEA PARCULUI 16{teairu vara}

1428.1429

2

ALEEA PARCULUI 22

1359.1360

4

ALEEA PARCULUI 36(dssteptarea)

1420.1421,1422,1423

" 5

ARMONIEI 5

1453,1454,1455,1455

S

BANCA NAȚIONALA 3

1309,1310,1311

7

DANGA NAȚIONALA 31

1312,1313,1314,1315,2374

3

BANCA NAȚIONALA 35{WJM)

1305.î306,1307,1308.1173.1178.1180.446

9

BRADULUI 19

1404,1405,1405,1407             |

10

BRADULUI 25(SUB POD ICIL)

1316-1317

11

BUCOVINEI 7

1322,1323.1324

12

CĂMIN ECONOMIC OITUZ1

1448.1449

13

CUZAVODA35

1318,1319,1320.1321

14

DEGESAL1

1412,1413.1414

15

DEC-BAL21

1419.2391

16

DECEBALS4

14575458

17

ENERGIEI 21 (ce nirala)

1441.1442.1443.1517

18

ENERGIEI 34 A

1403

19

ENERGIEI 34 C

1410,1411.2456.2457

20

ENERGIEI 36

1325,1326,1327,2417,1409

21

ENERGIEI 37

1350,1351,1352,1353,1620.1521

22

EROU HASSAN 14

1417.1418

23

EROU MARIUS HASSAN 22

1388.1389

24~\

EROUNICHITA4

1432

26

GĂRII 53 (Rcdipeî)

1585.1586,1587,867

26

GĂRII 4

1388.1369,1370,1348

27

GĂRI! 47(strada! vama)

1408

28

GĂRII 58

2440,2441,2442,2443

29

GĂRII 70

1331.1332.1333

30

GEORGE BACOVIA 63

1392

31

GEORGE BACOVIA 57(ENERG!El 32)

1523.1329.1330.2429

32

GEORGE BACOVIA 68

1438.1439

33

I.S.STURZA22

1357.1358,2346

34

MARTIN CR1SAN11

1380,1381,1382,1383, 1384.1385,1365,1387

35

MARTIN CRI SAN 9

1397.1398

MIMAI EMINESCU 17

1401.1402

33

MIORIȚA 15

1334133b, 133C.1 Va/

39

MIORIȚA 78 (L(C. PTTR)

1354,1355,1355

40

MIORIȚA 70

1337.1338.1339.1461.1391

41

N.TITULESCU 22

1604

42

N. TiTULESCU 32

1433

43

NEAGOEVODA20

7340.1341.1342,2428

441

NORDULUI 5

1343.1344,1390,1886

45

OITUZ 59

1434

46

OITUZ 85

1435

47

OITUZ 56

1301.1302

48

OITUZ 35

1437

48|

RAZBOIEN! 22

2426.2427

SG

RAZSOIEN132

1424.1425

51

RAZBOJENI 43

1371.1372,1373,2425

52

RAZBOIENI 50 (PARC CANCICOV)

1426-1427

53

RAZBOIENI 8

1374.1375

54

SFINȚII IMPARAT1 OITUZ 3S

1375.1377.1378.1379

55

ȘOIMULU116

1366,1356,1367

56

TIPOGRAFILOR 12

1444.1445,1446,1447,871

57

TIPOGRAFILOR 4

1345.1346,1347,1390

58

TROTUS12

1436

59

VASILEALECSANOR! 23

1451.1452

60

VASILE ALECSANDRI3S

1430.1431

R1

VENIAMIN COSTACHE 2

1348.1349,2400,2154

PLATFORME PUBLICE                   ZONA

NR. CRT

AMPLASARE

NR. IDENTIF HARTA

î

22 DECEMBRIE ÎS

1645,1546,1847,1643

2

22 DECEMBRIE 2(S1NAGOGA}

1541,1342,1643,1544

3

22 DECEMBRIE 32(BISERIC/<)

1667,1338,1680,1660

4

22 DECEMBRIE 33

1650,1650,1661,1552

5

8 MARTIE 1

1634.1712,1713,1714

• 6

ANL DEPOULUI NR.75

1734,1735,1736,1639

7

AS.PROP. -1. COCEA 5

1737,173B,1739,1740

8

CALUGARENI11

1672,1673,1674,1675

9

CALUGARENI12

1676.1677,1678

10

CALUGARENI4

1663,1664,1665

11

CALUGARENl5

1666,1637,1668

12

CALUGAREhîl &

1614.1615,1569,1670,1671,2444

13

HATMAN BERESCU 12 (orășel copil}

172C, 1721,1722,1723

14

IOSIFCOCEA3

1744.1745

15

MIORIȚA 1B

1726,1729,1730.1731

16

MIORIȚA 38-40

1732,1652,1638,1712

17

P. BRADULUI131

1633,1584,1685,1686

18

PRELUNGIREA BRADULU1113

1679,1680,1651,1652

19

PRIETENIE111

1702,17035704,1705.1705.1707

20

PRIETENIEI 6

1699,1700.1701

21

ȘTEFAN CEL MARE 11

171S.1716

22

ȘTEFAN CEL MARE 12

2415,2413

23

ȘTEFAN CEL MARE 13

1717,1724,1725

24

ȘTEFAN CEL MARE 15

STEPAM CEL MARE 22fVAMINA)

1718,1719,2402,2401

25

1705.1703

26

ȘTEFAN CEL MARE 24

1653.1654.1655

27

STEP AN CEL MARE 2G[ADAMA)

1710.1711

28

ȘTEFAN CEL MARE 36

1655,1657.1653

29

STEPAM CEL MARE *2

1726.2403,1761,1746

30

ȘTEFAN CSL MARE 48

1747,1745.1742,1734,1727,2404

31

ȘTEFAN CEL MARE 3

1549,1550,1651,

32

TAZLAULUI

1010,1011.1012

33

Vântului {Bloc Freld Imobiliare)

106,515.600

34

VENUS 12

>695,1696,1697,1698

35

VENUSS

1691.1692,1693,1694

<

2:

8

NR. CRT

AMPLASARE

NR, IDENTIF HARTA

PLATFORME PUBLICE

1

A, SEPT1UC15

1926.1548

2

BRÂNDUȘEI 65

1919.1991

3

C-LEAMOINESTi (BLOCURI BLEJUSCA)

1920, 1921

4

OR. 1STRATE

1S47.1848

5

GHE. DON1CI1

1913.1914-2395,1606.895

6

GHE DONICI3

1918.1917.2396,2397.1044

7

PARCARE DANA FORESTC- MOINEST134

1937,1983,852

8

Primăria Bacau (Centru Afaceri) - AL SAFRAN 1

1928,1925,1930.1331,1932

9

VAS1LE PARVAN 46 (c&năir) - LUVIS

1915.1916

10

VASILE PARVAN 31 (bloc; stradal)

2003

11

VA SI LE PARVAN (PIAȚA)

2398

ZONA 10

ZONA

NR. CRT

AMPLASARE

i

NR. IDENTIF HARTA

111

S IU O

12 ă

n_

I

CALEA MOLDOVEI 45{strada 1)

2139. 2140

2

Dîgu Barnal2

1803.1869

3

LI NI STEI 9 (stradal)

2145-2145

4

LUNCA BISTRIȚEI 4 (GRADINA CU MAGNOLII)

2212.2213

5

PARC GHERA1ESTI2 LUNCA BISTRITEi 28

2151,2152,2399*249?

Z

O N

NR.

CRT

AMPLASARE

NR. IDENTIF HARTA

1

Bd-ul UNIRI] (Blocuri Ssrbanesrl)

1415.U15

UJ

2

C. BÂRLADULUI -STRADAL (ANiFj

1832.1853

r~ 3

C. BARLADUUJ1 211 (BLOCURI AVICOLA)

1393.1304

4

C. BÂRLADULUI 77A

1295.1294

5

DORULUîfgreen vila)

2224

<

6

INTER. TECUCIULUI-8 UNIRI11

2219,2220,2221,2222.2223

£L

7

TRIUMFULUI ^tocuri)

1013.1014

8

TRIUMFULUI 20 (biserica)

2223.2227

ANEXA 4 LISTA OPERATORILOR ECONOMICI Șl A 1NSTITUȚ1LOR PUBLICE

Anexa este prezentata separat

ANEXA 5h LISTA PIEȚELOR DIN ZONA DELEGATĂ

Lista piețelor/târgurilor din Municipiul Bacău

Nr.c rt.

NUMELE PIEȚEI

ADRESA

1

Piața Centrală

Str.Pieței nr.l

2

Piața Sud

Str. Mărășeștl nr.98

3

Piața de Gros

Calea Moldovei nr.76

4

Obor Șerbăneștî

Str.Trecătoarea Tecuciului nr.l

5

Bazarul Milcov

Str.Milcov nr.86

6

Piața Nord

Str. Bucium

ANEXA 6 BUNURILE PUSE LA DISPOZIȚIA DELEGATULUI DE CĂTRE DELEGATAR SI LISTA INVESTIȚIILOR MINIME A FI REALIZATE DE CĂTRE DELEGAT

Infrastructura necesară pentru prestarea serviciului de salubrizare conform sistemului descris in secțiunile anterioare s-a determinat considerând următoarele ipoteze:

 • •   Numărul de zile prestate: 312 pe an, 6 zile pe săptămână, 8 ore pe zi;

■ Densitatea deșeurilor reziduale este de 0,2 t/m3 în cazul zonelor de blocuri și 0,15 t/m3 în cazul locuințelor individuale din mediu! urban și rural;

 • •   Densitatea deșeurilor din plastic, hârtie, carton și metal este de 0,2 t/m3,

 • •   Densitatea deșeurilor din sticlă este de 0,35 t/m3;

 • •   Densitatea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din construcții și desființări este cuprinsă în intervalul 0.6- 8 t/m3;

 • •   Densitatea deșeurilor menajere periculoase este în medie de 0.4 t/m3;

« Procentul de umplere a recipientelor de colectare este de 80%;

Pe baza acestor elemente s-a determinat necesarul total de investiții din care s-au scăzut echipamentele existente în scopul identificării infrastructurii ce va fi pusă la dispoziție de viitorul operator.

 • A. Infrastructura existentă pusă la dispoziția proiectului

Echipamente de colectare și transport

Municipiul Bacău a beneficiat, în cadrul proiectului finanțat prin programul ISPA, pe lângă construirea primei celule a depozitului, a stației de sortare și compostare, inclusiv de echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere, Acestea s-au achiziționat în anul 2009.

Echipamentele de colectare au fost distribuite populației în anul 2011. Ținând cont ca durata medie de viața a recipientelor este de 7 ani, acestea nu vor fi puse la dispoziția viitorului operator.

Echipamentele de transport, achiziționate în anul 2009, nu au fost utilizate, aceste fiind în prezent stocate în incinta depozitului Bacău. Acestea sunt:

 • •  6 autogunoiere, tip autoșasîu MAN TGM 18.2504x2BL, cu o capacitate de 16m3

 • •  1 mașină, tip autoșasiu MAN TGM 18.2504x2BL - suprastructură tip BOX cu LIFT EUROBADY

Având în vedere perioada lungă de când sunt stocate aceste mașini, pentru a asigura funcționalitate acestora, primăria Municipiului Bacău va asigura revizia acestora si predarea acestora in buna stare de funcționare viitorului operator.

 • B. Infrastructura asigurată de viitorul operator de salubrizare

Ținând cont de ipotezele prezentate la începutul secțiunii s-a identificat necesarul de investiții pentru prestarea serviciilor de salubrizare din care s-au scăzut investițiile existente și puse la dispoziția viitorului operator, determinând astfel investițiile care rămân în sarcina operatorului. Aceste        date        sunt        prezentate        îh        tabelul        următor.

Tabel nr. 3: Infrastructura minima necesară pentru prestarea serviciului de colectare și transport în zona delegată


46




, Deșeuri                                      URBAN                                i             RURAL

colectate separat

Blocuri

Case

l

Modalitate colectare

Tip recipient colectare

Capacitate recipient

Modalitate colectare

Tip recipient colectare

Capacitate recipient

Modalitate colectare

Tip recipient colectare

Capacitate recipient

Deșeuri din

prin aport

Igloo/container

2.500 1

Din poartă

Pubelă

120 1

Din poartă

Pubelă

120 I

plastic     si

voluntar la

în poartă

în poartă

metal.

punctele de

hârtie

colectare

Deșeuri din

prin aport

Igloo/container

2.500 1

prin aport

Igloo/container

2.500 1

prin aport

Container

1.1001

sticlă

voluntar la

voluntar la

voluntar la

punctele de

punctele de

punctele de

colectare

colectare

colectare

Deșeuri

prin aport

Container

1.100 1

Din poarta

Pubele

120 1

Din poarta

Pubele

120 1

reziduale

voluntar la punctele de colectare

In poarta

In poarta

Deșeuri

Prin aport

voluntar la

punctele de

Din poartă în

poartă

Din poartă în poartă

voluminoase

colectare pentru deșeuri reziduale

Deșeuri

Prin aport voluntar în puncte mobile

Prin aport voluntar în puncte mobile

menajere periculoase

ANEXA 7 Indicatori de performanță cu și fara penalități

în tabelul următor sunt prezentați indicatorii de performanta aferenți activității de colectare și transport a deșeurilor municipale

Tabel 7-1: Indicatori de performanta și penalități

Valoare indicator performanță ,

1.1 i Colectarea ’ separată a deșeurilor recîclabile

1 municipale


Cantitatea de deșeuri recîclabile        municipale 52o/o

colectate separat în aria de 2020 delegare raportat la cantitatea totală generată de deșeuri recîclabile j municipale (%)             i

; Pentru ținta de 52 % care

ț ' trebuie atinsă în anul 2020

• se aplică următoarele

; penalități            pentru

I următoarele procente de

; deșeuri           reci dabile :

; colectate separat:

Indicatorul se referă la ; deșeuriîe de hârtie și carton, : plastic, metal și sticlă din ‘ deșeuriîe         menajere,

deșeuriîe similare și deșeuriîe din piețe șî se aplică pe an calendaristic.

Cantitatea de deșeuri recîclabile        municipale

colectate separat în aria de delegare         reprezintă

cantitatea totală colectată separat în aria de delegare p e trei fra cți i, resp ecti v deșeuri din hârtie șî carton; deșeuri de plastic și metal șî deșeuri de sticlă, inclusiv impuritățile.      Cantitatea

reprezintă        cantitatea

acceptată anual de către stația/stațîile de sortare care deservesc aria de delegare.

generată , recîclabile aria de I


Cantitatea totală de deșeuri municipale în delega re se co nsideră pentru anul 2019 ca fiind 30% din cantitatea totală de

. •  30% sau mai puțin

deșeuri recidabile colectate separat:

î penalitate 6% din Valoarea Anuală a Contractului (VAC)

 • •  30% - 40% deșeuri recîclabile colectate separat: penalitate 4% din VAC

 • •  40% - 50% deșeuri recîclabile colectate separat: penalitate 2% din VAC

 • •  50% sau mai mult deșeuri recidabile colectate separat: nu se aplică penalitate

Pentru ținta de 60 % care trebuie atinsă în anul 2021 se aplica anual u rm ătoa rele      pen al i tați

pentru        următoarele

procente de deșeuri recidabile         colectate

separat:


deșeuri menajere, similare și din plete generate și colectate.

Pentru anii următori,


60% pentru •  30% sau mai puțin

anul 2021        deșeuri recîclabile

colectate separat: penalitate 8% din Valoarea Anuală a __ Contractului (VAC)

Valoare indicator performanță

cantitatea totală generată

•  30% - 40% deșeuri

de    deșeuri     reciclabîle

reciclabîle colectate

municipale în aria de

separat: penalitate 6%

delegare se calculează pe

din VAC

baza determinărilor de

. •  40% - 50% deșeuri

compoziție realizate de către

reciclabîle colectate

operatorul de colectate si

separat: penalitate 4%

transport

din VAC

- •  50% - 60% deșeuri

reciclabile colectate

separat: penalitate 2% din VAC

•  60% sau mai mult

deșeuri reciclabile colectate separat: nu se aplică penalitate

Pentru ținta de 70 % care trebuie atinsă pentru anii 2022-  2026 se aplică

următoarele      penalități

pentru următoare procente de deșeuri reciclabîle colectate separat:

30% sau mai puțin deșeuri reciclabîle colectate separat: penalitate 20% din Valoarea Anuală a Contractului (VAC) 31% - 40% deșeuri reciclabîle colectate separat: penalitate 15% din VAC

70% începând cu anul 2022


41% - 50%: penalitate 10% din VAC 51% - 60% deșeuri reciclabîle colectate separat: penalitate 8% din VAC

61% - 69% deșeuri reciclabîle colectate separat: penalitate 4% din VAC

> •  70% sau mai mult

!     deșeuri reciclabile

<    colectate separat: nu

;    se aplică penalitate

Sursa: Pe baza contractului cadru de delegare elaborai de către JĂSPERS si recomandat de POS Mediu și a prevederilor legale în vigoare în tabelul următor sunt prezentați indicatorii de performanță fără penalități. Datele sunt folosite în scopuri de monitorizare.

Tabel 7-2: Indicatori de performanță tară penalități

S2

I Nr.


Titlu


Descriere/unitate de măsurare


Valori propuse/ interval de valori


II.1


Rata de conectare ; Populația care beneficiază de activitatea de 1QO% la serviciul salubrizare


de


II.2


II.3


Rata           de

implementare a instrumentului economic „plătește pentru cât arunci" pentru deșeurile menajere

, Deșeuri menajere periculoase colectate separat


colectare și transport ca procent din populația totală din aria de delegare (%)

Populația care solicită și pentru care se aplică Instrumentul economic „plătește pentru cât arunci" raportat la populația totală din aria de delegare (%)


2019-5 %

2020 - 10%

 • 2021 - 15% începând cu

 • 2022 - 20% •


H.4 Deșeuri menajere

periculoase

colectate separat trimise la tratare /depozitare

Deșeuri voluminoase colectate separat

Deșeuri voluminoase trimise


II.6


la


Cantitatea  de  deșeuri  menajere  periculoase

colectate separat /locuitor și an în raport cu indicatorul de generare estimat,  respectiv 1

kg/locuitor și an (%)

Cantitatea  de  deșeuri  menajere  periculoase minim 90%

colectate separat anual trimisă Ia tratare /depozitare  ca  procent  din cantitatea totală

colectată de deșeuri menajere periculoase în aria de delegare (%)

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectate 75 - 125% separat /locuitor șl an ca procent din indicatorul

' de generare estimat (%), respectiv 3 kg/loc/an

Cantitatea de deșeuri voluminoase colectate minim 90% separat trimisă la tratare/depozitare ca procent din cantitatea totală de deșeuri voluminoase

colectate din aria de delegare (%)


75 - 125%


tratare/va 1 orlfi care /

Depozitare

Deșeuri provenite Cantitatea de deșeuri provenite din construcții șî 75 ~ 125% din construcții și desființări colectate separat de la populație desființări colectate separat de la populație

II. 8 Deșeuri provenite din construcții și demolări de la populație trimise la tratare / valorificare


H.7


/locuitor și an în raport cu indicatorul de generare estimat, respectiv 25 kg/locuitor și an (%)____________________________________________________

Cantitatea de deșeuri provenite din construcții și minim 90% demolări colectate separat de la populație trimisă spre tratate /depozitare ca procent din cantitatea totală de deșeuri provenite din construcții și demolări colectate din aria de delegare (%)


Sursa: Pe baza contractului cadru de delegare elaborat de către JASPERS si recomandat de POS Mediu șî a prevederilor legale în vigoare


ANEXA 8 DOCUMENTAȚII TEHNICE PENTRU BUNURILE PUSE LA DISPOZIȚIA DELEGATULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Anexa se va adauga separat.

SECȚIUNEA AII l-A

FORMULAR 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE

FORMULAR 2: ÎMPUTERNICIRE

FORMULAR 3: GARANȚIE PENTRU PARTICIPARE

FORMULARE 4: INFORMAȚII DESPRE OFERTANT

Formular 4.1: Informații generale despre ofertant

Formular 4.2: Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de asociați (include Anexa)

Formular 4.3: Model acord de asociere

Formular 4.4: Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de sub contra ctanți (include Anexa)

Formular 4.5: Model acord de sub contractare

FORMULARE 5: DOCUMENTE DE CALIFICARE

Formular 5.1: Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 79 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2016

Formular 5.2: Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 80 alin. (1) și (2) și art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016

Formular 5.3: Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art 44 din Legea nr. 100/2016

Formular 5.4: Declarație privind efectivele medii anuale ale personalului angajat șl al cadrelor de conducere

Formular 5.5: Declarație privind cifra de afaceri

Formular 5.6: Informații privind cifra de afaceri anuală

Formular 5.7: Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani

Formular 5.8: Referințe contracte de salubrizare

Formular 5.9(1): Angajament privind susținerea economică și financiară a Ofertantului

Formular 5.9(ii): Declarație terț susținător economic și financiar

Formular 5.10(î): Angajament privind susținerea tehnică și profesională a Ofertantului

Formular 5.10(îi): Declarație terț susținător experiența similară

Formular 5.1 0(iii): Declarație terț susținător tehnic și profesional

FORMULARE 6: FORMULARE PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ

Formular 6.1: (i-v) Informații tehnice

Formular 6.2: (l-ii) Informații despre personalul implicat în îndeplinirea contractului (include Anexe - CV; Declarație de disponibilitate)

Formular 6.3: Declarație privind respectarea reglementarilor privind condițiile de muncă și protecția muncii

FORMULARE 7: FORMULAR PENTRU PROPUNEREA FINANCIARĂ

Formular 7 Formular de ofertă (Anexa - Fișa de fundamentare a tarifelor)

FORMULAR 8: Declarație privind acceptarea condițiilor contractuale

FORMULAR 9: FORMULAR DE GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE

Nr................../....................[data]

OFERTANT ..................................

Adresa:..........................................

Telefon:.........................................

Fax:..............................................

E-mail:..........................................

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: Asociația de Dezvoltare Intercom unitară pentru Salubrizare (A.D.I.S.) Bacău

Calea Mărășeștî, nr. 2, Bacău, jud. Bacău

Ca urmare a anunțului de participare apărut în SEAP nr............ dîn data de ..............

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău șî 22 comune limitrofe”, noi, ..............................................(denumirea ofertantului), vă transmitem alăturat următoarele:

1.................. (tipul documentului) nr.............., emis de ............................. privind

constituirea garanției pentru participare la licitație, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin documentația de atribuire;

 • 2.  împuternicire scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului;

 • 3,  Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând un exemplar original și 3 (trei) copii în limba română, fiecare cuprinzând:

 • - documente de calificare;

 • - propunere tehnică;

 • - propunere financiară.

Semnătură:    ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului}

L.S

înregistrată la sediul entității contractante....................................

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa............................. cu sediul..................................... telefon.....................

fax .................. înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.................., CUI ...........................

reprezentată legal prin .................................., în calitate de .................................................

împuternicim prin prezenta pe....................................... domiciliară) în ...........................................,

identificat(ă) cu B.I./C.I. seria..........nr.....................eliberat de..............................., la data de

..............................., CNP.............................., având funcția de.................................., să ne reprezinte la procedura de achiziție publică, organizată dc Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.LS.) Bacău în scopul atribuirii contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”.

(                             In îndeplinirea mandatului său, mandatarul va avea următoarele drepturi:

 • 1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la ofertantul.......................(denumirea

operatorului economic / asocierii de operatori economici) în legătură cu participarea la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”.

 • 2. Sa participe în numele ofertantului.......................(denumirea operatorului economic / asocierii

de operatori economici) la procedura de achiziție publică și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii de achiziție publică.

 • 3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică,

 • 4. Să depună în numele ofertantului.......................(denumirea operatorului economic / asocierii

de operatori economici) contestațiile cu privire la procedura de achiziție publică.

Prin prezenta împuternicire, mandantul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedura de achiziție l ■,                       publică.

fNotă; țmputerpîarea ya^jnsp^tâjde"q copie a actului de identitate al persoanei împuternicite, ^buletin de identitate, carte de identitate, paport).)

MANDANT,

Numele în clar:       __________________________________________________________

Semnătura:           __________________________________________________________

în calitate de:           ______________________________________________________________________

Denumirea operatorului economic:________________________________________________

Data :feLL.AĂĂAl

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de

“Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”

Către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A,D.I.S.) Bacău

Calea Mărășeștî, nr. 2, Bacău, j ud. Bacău

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului “Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”, noi ................................................. (denumirea emitentului), având sediul înregistrat la

..................................................(adresa sediului social al emitentului), ne obligăm față de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.LS.) Bacău, în calitate de Entitate Contractantă, sa onorăm necondiționat orice solicitare de plată din partea entității contractante, în limita sumei de ______________RON (în litere și în cifre), la prima sa cerere scrisa și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, în situația în care entitatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată ei este cauzată de culpa............................(denumirea/numele ofertantului),

fund incidente una sau mai multe dintre situațiile menționate la literele a) - c) de mai jos.

 • a) ofertantul.........................(denumirea/ numele) și-a retras oferta în. perioada de valabilitate

a acesteia;

 • b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul......................................(denumirea/ numele)

nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei și nu mai târziu de 10 zile calendaristice de la data semnării contractului;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul......................................(denumirea/numele)

a refuzat să semneze contractul de concesiune de servicii în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanție este irevocabilă și este valabilă până la data de..........................

în cazul hi care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanție de participare își pierde valabilitatea.

Legea aplicabilă prezentei garanții de participare este legea română.

Competente să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanție de participare sunt instanțele judecătorești române.

Parafată de Banca / Societatea de asigurări

în ziua_____luna_______anul_______

(semnătura și stampila emitentului)

4. INFORMAȚII DESPRE OFERTANT

Formular 4.1

INFORMAȚII GENERALE DESPRE OFERTANT

 • 1.     Numele / denumirea operatorului economic

Asocieri de operatori economici:

 • - .....................................................(conducătorul asocierii)

 • - .....................................................(asociat 1)

 • - .....................................................(asociat 2) etc.

 • 2.      Adresa înregistrată a operatorului economic / conducătorului asocierii

Telefon..............................Fax............................. E-mail.............................

 • 3.      Tipul companiei (persoană fizică, parteneriat, corporație, etc.) *

 • 4.      Obiectul de activitate al operatorului economic (conform statutului propriu) *

 • 5.      Naționalitatea operatorului economic * ..........................................................

 • 6      Companiile străine trebuie să precizeze dacă și-au stabilit birouri în România în conformitate cu reglementările aplicabile (cu titlu informativ).

□ Da    QNu

(*) se va completa pentru operatorul economic ofertant/fiecare membru al unei asocieri de operatori economici

 • 7      Persoană de contact pentru această ofertă:

  Nume

  Organizație

  Adresă

  Telefon

  Fax

  E~mail

  ...........................

Semnătură:..................................................................................

{persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) Data:.....................

L.S.

Operator economic

(ienumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIAȚI

Subsemnatul..........................., reprezentant împuternicit al ..............................................

(denumirea/ numele și sediul/ adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai................................(denumirea și adresa

entității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Semnătură:..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) Data:.....................

L.S.

Denumirea operatorului economic

Adresa sediului social

Obiecte de activitate relevante ale operatorului economic

Activităfi pe care operatorul economic le va executa în cadrul contractului

% din valoarea contractului

Acord asociat, cu specimen de semnătură și ștampilă

Asociat principal

Persoana autorizată:

Semnătură:

Asociat 1

Persoana autorizată:

Semnătură:

Asociat......

Persoana autorizată:

Semnătură:

Data:..................... Semnătură:..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

MODEL ACORD DE ASOCIERE

CAPITOLUL I - PĂRȚILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se încheie între:

S.C..................................................., cu sediul hi .....................................,511. .....................................

nr..................., telefon..................... fax........................., înmatriculata Ia Registrul Comerțului din

.........................................sub nr..........................., cod unic de înregistrare.................................... cont ................ .deschis    la............................................................... reprezentata de ......................................................având funcția de...........................................în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE


S.C.................................................,  cu sediul în ..................................str. ................................

Nr..................., telefon.....................fax................................înmatriculată Ia Registrul Comerțului din

.............................. sub nr............................, cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................. deschis    la ..................................,......... reprezentata de ........................................... având funcția de................................ . în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL H - OBIECTUL ACORDULUI

Art 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea îa vederea participării la procedura de atribuire și, ulterior, execuției în comun a “Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”, conform Documentației de Atribuire puse la dispoziție de către Entitatea Contractantă - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.I.S.) Bacău.


CAPITOLUL HI - TERMENUL ACORDULUI

Art 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până Ia expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până Ia stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE

Art 4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie.................................

Contractul de delegare va fi semnat de către liderul de asociere................................. desemnat ca

fiind reprezentantul autorizat să primească instrucțiunile pentru și în numele oricăruia și tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Părțile vor răspunde solidar și individual în fața Entității Contractante în ceea ce privește îndeplinirea tuturor obligațiilor și responsabilităților decurgând din sau în legătură cu Contractul.

Art. 6. în caz de adjudecare, asociații au convenit asupra următoarelor cote de participare în cadrul asocierii:

Lider de asociere.....................................................     ........................% (în cifre și litere),

Asociat 2........................................................................... % (iu cifre și litere)

Asociat«........................................................................... % (m cifre jz litere).

Art. 7. Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 8. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta, altfel decât prin efectul legii și prin obținerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți, cât și al Beneficiarului.

‘ Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între .................................. (liderul de

asociere) și Entitatea Contractantă.

Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi.....................................în...........exemplare, câte un

exemplar pentru fiecare Parte.

LIDER     __________________

__________________(semnătura autorizată)

L.S

ASOCIAT 2  __________________

___________________________ (semnătura autorizată)

1 ...........

L.S.

NOTA:          Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, părțile putând adăuga și alte clauze.

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND PARTEA/PĂRȚELE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANȚI

Subsemnatul.......................,  reprezentant împuternicit al ..............................................

(denumirea/ numele și sediul/ adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile apiîcate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație,

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comerciala, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai................... (denumirea și adresa

entității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Semnătură:..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

L.S

Data:.....................

Denumirea subcontractantului

Adresa sediului social

Obiecte de activitate relevante ale subcontractantuluî

Activități pe care le va executa în cadrul contractului

% din valoarea contractului

Nume și prenume Reprezentant legal

Acord subcontractant, cu specimen de semnătură și ștampilă

Subcontractant 1

Persoana autorizată:

Semnătură:

Subcontractant......                                                         •

Persoana autorizată:

Semnătură:

Data:..................... Semnătură:.................-................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

MODEL ACORD DE SUB CONTRACTARE

nr........../............

la contractul nr....../........încheiat între_____________________șî__________________________

(denumire entitate contractantă) (denumire contractant)

pentru execuția contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”

 • 1, Părți contractante:

Acest contract este încheiat între S.C.__________________cu sediul în_________________________________

(adresa,tel.Jax), reprezentată prin ___________________(reprezentant autorizat), denumită în cele ce

unneaza contractant general

Și

S.C.__________________cu sediul în________________________________(adresattel.fax)}i reprezentată prin

_______________________________(reprezentant autorizat),, denumită în cele ce urmează subcontractant

 • 2. Obiectul contractului:

Art. 1. Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt:

Art.2. Valoarea activităților de la art. 1 de mai sus este conform ofertei prezentate de subcontractant.

Art.3. Contractantul general va plăti subcontractantului următoarele sume:

- lunar, în termen de________(zile) de la primirea de către contractantul general

a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea activităților executate în perioada respectivă.

- plata se va face în limita asigurării finanțării de către beneficiarul________________________________

(denumire entitate contractantă)

Art4. Durata de execuție a activităților este în conformitate cu contractul, eșalonată confotm graficului anexă la contract.

Art.5 Contractantul general va preda snbcontractantului documentația completă verificată cu dispozițiile legale,

 • 3. Âlte dispoziții:

Art.6. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a activităților și neîncadrarea, din vina subcontractantului, în durata de execuție angajată de contractantul general în fața beneficiarului, subcontractantul va plăti penalități de_______% pe zi întârziere din valoarea activităților nerealizate la

termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la art.3contractantul general va plăti penalități de ______% pe zi întârziere la suma datorată.

Art.7 Subcontractantul se angajează față de contractant cu aceleași obligații și responsabilități pe care contractantul general le are față de beneficiar conform contractului

(denumire contract)

Art.8 Neînțelegerile dintre părți se vor Tezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa pe cale legală.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(semnătură autorizată contractant)


(semnătură autorizată subcontractant)

L.S

5. DOCUMENTE DE CALIFICARE

Operator economic

(ienumirea/numele)

DECLARAȚIE

pe propria răspundere

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 79 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2016

Subsemnatul.............................., reprezentant legal al.......................... [se

inserează denumirea operatorului economic], în calitate de ofertant / "ofertant asociat / subcontractant / teri susținător al ofertantului [se selectează calitatea operatorului economic] la procedura de licitație deschisa pentru atribuirea contractului „Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe” la data de ................

(zi/luna/an), organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.I.S.) Bacău, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, ca, atât societatea .......................... [se inserează

denumirea operatorului economic], cât și membrii în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare al societății, nu se află in niciună din situațiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire, prevăzute la art, 79 alin. (1) și (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, respectiv nu au fost condamnați prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

 • a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările șx completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -18s din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului b care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art 326 « Falsul in. Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda».

Data completării......................

(denumirea operatorului economic) (nume, prenume persoană autorizată) (funcție) (semnătura autorizată și ștampila)

Formular 5.2

Operator economic

(denumirea/ numele)

DECLARAȚIE

pe propria răspundere

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute Ia art. 80 alin. (1) și (2) și art. 81 alin. (1) din Legea nr. 100/2016

Subsemnatul...............................reprezentant legal al.................................................[se

inserează denumirea operatorului economic], în calitate de ofertant / ofertant asociat / subcontractant / tert susținător al ofertantului [se selectează calitatea operatorului economic] la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului „Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe’*, la data de ................

(zi/luna/an), organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.I.S.) Bacău, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că societatea.......................... [se inserează denumirea

operatorului economic] nu se află in niciuna din situațiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire, prevăzute la art. 80 alin. (1) șî (2) și art. 81 alin. (I) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art 326 «Falsul in Declarații» din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzâtoare a adevărului, făcuta unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda».

Data completării......................

(denumirea operatorului economic) (nume, prenume persoană autorizată) (funcție)

(semnătura autorizată și ștampila)

Formular 5.3

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 44

din Legea nr. 100/2016

Subsemnatul _______________________, reprezentant legal al _______________________,

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), în calitate de [ofertant] / {ofertant ‘asociat] / [subcontractant] / [terț susținător] la procedura de atribuire a contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”, organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (AD.I.S.) Bacău, la data de......................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din

procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

0)               / [ofertantul asociat] / [subcontractantulî / îțerțui susținător] (se alege cazul

corespunzător și se înscrie numele) ________________________ nu are drept membri în cadrul

consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și nu are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale gu persoane cu funcții de decizie în cadrul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.I.S.) Bacău;

(ii) [ofertantul] / [ofertantul asociat] / [subcontractantul] / [terțul susținător] (se alege cazul corespunzător și se înscrie numele)__________________________ nu se afla în niciuna dintre situațiile

precizate de art. 73 alin. (1) Iit a), b), c), d) și e) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 326 «Falsul în Declarații» din Codul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta îșî desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația facutâ servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de Ia 3 luni la 2 ani sau cu amendă».

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele și prenumele semnatarului

Capacitate de semnătură

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Țara de reședința


Adresa de corespondență (dacă este diferită)

Telefon /Fax

Data


Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

In cazul asocierii, această declarație va fi prezentată de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care ofertantul declară că intenționează să subcontracteze o parte a contractului, va fi completată și de către sub-contractant/sub-contradanți și va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/falfiecărui asociat/sub-contractant).

Persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul entității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului menționat sunt următoarele:

 • - președinte ADIS Bacău;

 • - membri in Consilul Director ADIS Bacău;

membri AGA-ADIS Bacău ai entităților contractante implicate in procedura

membrii Comisiei de Coordonare și Supervizare

c

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

PRIVIND EFECTIVELE MEDH ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ȘI AL CADRELOR DE CONDUCERE


Subsemnatul.........................., reprezentant împuternicit al .................................

(denumirea/ numele și sediul/ adresa ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale*

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații, reprezentanților autorizați ai           ;tT:,

(denumirea și adresa entității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

('


2015

2016

2017

Personal angajat

Din care personal de conducere


Data completării......................

Operator economic,

(semnătură autorizata)

L.S.

(denumirea/num ele)

DECLARAȚIE PRIVIND PRIVIND CIFRA DE AFACERI

Subsemnatul.......................reprezentant împuternicit al ................................

(denumirea și adresa sediului ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în Formularul 5.6 (“Informații privind cifra de afaceri anuală”) sunt reale.

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, m scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ...........................

(denumirea și adresa entității contractante) cu privire Ia orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Semnătura:    ..................................................................................


(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

L.S.

Data: .....................

INFORMAȚII PRIVIND CIFRA DE AFACERI ANUALĂ

 • - Ofertantul trebuie să completeze tabelul de mai jos cu datele financiare potrivit documentelor sale contabile anuale. Cifrele din toate coloanele trebuie să aibă aceeași bază pentru a permite compararea directă, an de an (sau, dacă baza s-a schimbat, trebuie furnizată o explicație a schimbării, ca notă de subsol a tabelului).

 • - în cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, datele din tabel trebuie să fie suma informațiilorfurnizate de partenerii care formează asocierea.

- valorile vor fi exprimate în lei și alta valuta, la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru

fiecare an în parte.

2017

1EUR =

4,5681

RON

2016

1EUR =

4,4908

RON

2015

1EUR =

4,4450

RON

Nr. crt.

An

Cifra de afaceri globală

Asociat

1

Asociat

Ofertant unic/ Asociere de operatori economici

1

Anul financiar 1 [Ofertantul va specifica perioada]

Total:

2

Anul financiar 2 [Ofertantul va specifica perioada]

Total:

3

Anul financiar 3

[Ofertantul va specifica perioada]

Total:

Se vor introduce coloane suplimentare pentru aiți membri, dacă este necesar.

Semnătura:    ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

L.S.

Data: .....................

(denumirea/ numele)

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul................, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/ numele și


sediul/ adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. •

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai...................(denumirea și adresa entității

contractante) cy privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Semnătura:    ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

Data: .....................

Numele ofertantului individual, partener în asociere sau subcontractant desemnat

Denumirea contractului / Tipul serviciilor

Perioada contractului

(data de începere— data de finalizare)

Valoarea totală a serviciilor pentru care ofertantul a fost/ este responsabil *)

(RON)

Locul / zona de prestare a serviciilor și populație deservită (nr. locuitori.)

Denumire / nume beneficiar / autoritate contractantă

Calitatea operatorului economic **)

Notă: se vor adăuga rânduri suplimentare, dacă este necesar.

*) se vor preciza (i) valoarea serviciilor de natura și complexitatea celor prevăzute în caietul de sarcini, prestate m perioada indicată în coloana anterioară și (ii) valoarea serviciilor de natura și complexitatea celor prevăzute în caietul de sarcini, prestate în perioada pentru care se solicită demonstrarea experienței similare (cap. IU. 1.3.a din Fișa de date) **) Se va preciza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

Semnătura:    ................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului) Data: .....................

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ - REFERINȚE CONTRACTE DE SALUBRIZARE

1

Operator economic:

2

Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

fse bifează opțiunea corespunzătoare]

l~~l contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

□ contractant asociat

O subcontractant

3

Denumirea și obiectul contractului:

4

Denumirea beneficiarului / clientului:

5

Date de contact ale persoanei/ persoanelor care pot da recomandări:

Nume;..................................

Telefon/fax:................................

6

Perioada de derulare a contractului:

7

Costuri aferente contractului:

Contravaloarea serviciilor similare prestate:

S

Surse de finanțare pentru contract:

9

Natura contractului:

(Concesiune/ operare și întreținere/ Contract de Management/alt tip de contract, specificați)

10

Tipuri de deșeuri colectate si transportate *):

11

Număr de locuitori deserviți prin prestarea serviciilor:

*) se va preciza tipul de deșeuri colectate în cadrul contractului în perioada ultimilor 3 ani împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei

Notă: Ofertantul va avea în vedere corelarea Informațiilor prezentate în Formularul 5.8 și Anexa la Formularul 5.7

Semnătura:    ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului Data: .....................

Formular nr. 5.9(î) - ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținătorfinanciar

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului................................................

Către,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (AJXLS.) Bacău

Calea Mărășești, nr. 2, Bacău, jud. Bacău

Cu privire la procedura pentru, atribuirea contractului <cDeIegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”, noi ..................... (denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la............................... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția........................(denumirea ofertantului/țp’upului de operatori economici) toate resursele

financiare neoesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta/aceștia conform ofertei prezentate și contractului ce urmează a fi încheiat între ofertant și entitatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

In acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem Ia dispoziția f f                 ............................................(denumirea ofertantului/gpupului de operatori economici)

[se va completa, după caz]

suma de ........................ (valoarea  totală/parțială din propunerea

financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

(sau)

cifra de afaceri în sumă de ...................................................., necesară pentru îndeplinirea cerinței

minime de calificare referitoare la cifra de afaceri.

Noi............................. (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că

înțelegem să răspundem față de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de..........................(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), în baza contractului de

achiziție publică și pentru care....................(denumirea ofiertantului/grupului de operatori economici)

a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuțiune.

Noi, ..................... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm ca înțelegem să

renunțam definitiv și irevocabil Ia dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de entitatea contractantă, cât și față de...............................(denumirea ofertantidui/grupidui de operatori

economici), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi...................................(denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem

să răspundem pentru prejudiciile cauzate entității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat hi conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Legea nr. 100/2016, care dă dreptul entiotății contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ........................ (denumirea ofertantuluUgrupului de operatori economici).               V

Data completării,

Terț susținător,


(semnătura autorizată)


Formular nr. 5.9(îi) - DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR ECONOMIC ȘI FINANCIAR

Terț susținător economic și financiar (denumirea)

DECLARAȚIE

Subsemnatul......................., reprezentant unputemicit al ............................. (denumirea

terțului susținător economic și financiar), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind resursele economico-financiare de care dispun și care urmează a fi efectiv puse la dispoziția ofertantului........................

(denumirea ofertantului) pentru îndeplinirea contractului ‘^Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe” sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”, precum și că modul în care vom interveni în implementarea contractului, daca este necesar, va consta în..................(se va precisa modul concret în care terțul susținător va interveni în implementarea

contractului).

LISTA

resurselor economico-financiare care urmează a fi efectiv puse la dispoziție ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt.

Denumire

Valoare

Formade constituire

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră economico-financiară oferită.................................................................................................

(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completării:.....................................

Terț susținător, (semnătură autorizată)

L.S.

Formular nr. 5.10(1) - ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR AL CAPA CITAȚII TEHNICE ȘI/SAU PROFESIONALE

Terț susținător

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului.....................................

Către,

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.LS.) Bacău                   f'■

Calea Mărășești, nr. 2, Bacău, jud. Bacău

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului £tDelegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe” noi ................... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la .......................(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ................................. (denumirea

ofertanlului/gnrpului de operatori economici) resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și Ia termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului ce urmează a fi încheiat între ofertant și entitatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiara.

în acest sens, ne obligam în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

..................................(denumirea ofertantului)

[se va completa, după caz]

următoarele resurse tehnice și/sau profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului:...........................................................................

(sau)

lista serviciilor privind experiența similară, necesară pentru îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la experiența similară.

în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”, vom interveni în implementarea acestuia astfel:............................. (se va preciza

modul concret în care terțul susținător va interveni în implementarea contractului)

Noi........................ (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că

înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de.......................(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici),

în baza contractului de achiziție publică, și pentru care................(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuțiune.

Noi...............................(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm ca

înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de entitatea contractantă, cât și față de...............................(denumirea ofertantului/grupului de

operatori economici), care ar putea conduce Ia neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament

Noi,..................................(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că

înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate entității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.76

 • a]im(2) din Legea nr.100/2016, care dă dreptul entității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată .............................................(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completării,                                             Terț susținător,

(semnătură autorizata)

Formular nr. 5.10$)-DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR - EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Terț susținător experiență similară

(denumirea)

DECLARAȚIE

Subsemnatul.................reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea

terțului susținător), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experiența similară, pentru îndeplinirea contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe” sunt reale.

LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Nr. crt

Obiect contract

Denumirea/numele b eneficiarului/clientului

Adresa

Calitatea prestatorului*)

Preț contract sau valoarea serviciilor prestate (în cazul unui contract aflat în derulare)

Procent îndeplinit de operatorul economic (%)

Perioada *♦)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

**) Se vor preciza datele de începere și de finalizare a serviciilor

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Prezenta declarație este anexă la Angajamentul privind susținerea tehnică și profesională oferită de noi...................................................................(denumirea ofertantului/grupului de operatori

economici).

Data completării,                                             Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Formular nr. 5.10(in)-DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC ȘI PROFESIONAL

Terț susținător tehnic și profesional

(denumirea)

DECLARAȚIE

Subsemnatul..............................., reprezentant împuternicit ai ....................................

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional^ declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind disponibilitatea cu privire la resursele tehnice pentru îndeplinirea contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe” sunt reale.

Personal/organism tehnic de specialitate

Nume și prenume

Poziția în cadrul contractului

Cunoașterea limbii române

Studii

Autorizații/ diplome/ certificate profesionale/alte documente

Experiența profesională în domeniu

generală

specifică

Resurse tehnice

Resursa tehnică

■ ■ Modalitatea de punere-la dispoziție ...............

Anexez declarației documentele de confirmare solicitate, în conformitate cu cerințele documentației de atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ______________________ (denumirea

autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la Angajamentul privind susținerea tehnică și profesională oferită de noi...................................................................(denumirea ofertantului/grupului de operatori

economici).

Data completării,                                             Terț susținător,

(semnătură autorizată)

6. FORMULARE PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ



Formular 6.1 (7)

METODOLOGIE DE EXECUȚIE A SERVICIILOR

A. Managementul si organizarea activității

Se vor prezenta cel puțin următoarele elemente:

A.l Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru necesare desfășurării activității.

A.2 Atribuțiile specifice aferente fiecărui post de lucru cuprins în organigramă.

 • A. 3 Detalierea atribuțiilor specifice aferente personalului principal (Manager / Responsabil tehnic / Responsabil calitate și mediu / Responsabil cu securitatea și sănătatea muncii), prezentate sub forma „Fișei de post”.

 • B. Mobilizarea si operationalizarea activității

Se vor descrie detaliat (precizând inclusiv durata, exprimată în zile calendaristice) activitățile aferente etapei de mobilizare, incluzând în mod distinct minim următoarele:

 • a)  încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 22 ("Asigurări”) din prezentul Contract;

 • b) licența eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care Delegatului i se acordă permisiunea ■fumizării/prestării Serviciului în Aria Delegării;

 • c)  obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului;

 • d) angajarea personalului necesar la un grad de cel puțin 90%, posturile cheie trebuie toate ocupate;

 • e)  preluarea de Ia entitatea contractantă a echipamentelor concesionate (inclusiv testarea acestora, dacă este cazul);

 • f)  procurarea utilajelor și echipamentelor necesare (pentru categoriile de deșeuri și activitățile care fac obiectul contractului) și amplasarea lor în teritoriu ~ cumpărare, închiriere, leasing, comodat etc.;

 • g)  amenajarea și autorizarea activităților în conformitate cu cerințele legale pentru toate punctele de lucru (conform Caietului de Sarcini);

 • h) includerea noi arii de operare în sistemul de management calitate - mediu - securitate ocupațională și, eventual, adaptarea procedurilor operaționale și procedurile de lucru;

 • i)  realizarea procedurii de monitorizare a executării Contractului și aprobarea de către Delegatar;

 • j)  stabilirea, împreună cu Delegatar ul, a formatului standard al rapoartelor (zilnice, saptamanale, lunare, trimestriale si anuale);

 • k)  realizarea machetei calendarului care va fi distribuit la utilizatori și aprobarea de către Delegatar;

 • l)  identificarea, împreună cu Delegatarul a amplasamentelor pentru punctele de colectare a deșeurilor care nu sunt incluse în anexa 3 a Caietului de Sarcini;

 • m) realizarea Programului de execuție al spălării recipientelor aferent primului an calendaristic de execuție al Contractului;

 • n)  anunțarea operatorilor de salubrizare existenti, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza acestui Contract și» după caz» încheierea contractelor de prestări servicii cu acești operatori.

 • o) alte măsuri prevăzute a fi îndeplinite în perioada de mobilizare» conform prezentului contract și a documentației de atribuire

Programul de mobilizare va fi prezentat sub forma tabelară (în care se vor furniza detaliile fiecărei acțiuni) și sub forma unui grafic Gantt

Oferta tehnica va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaționale și a instrucțiunilor de lucru și lista formularelor care vor fî utilizate în derularea activității prin implementarea sistemelor de management de mediu, calitate și sanatate ocupationala. Nu este necesar ca aceste documente sa fie atașate ofertei,

 • C. Planul de organizare a activității

în oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activității detaliat și coerent, care să prezinte cel puțin:

 • ♦  alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deșeuri (vehicule, echipamente, unelte, personal) și pentru fiecare activitate, parte a serviciului de salubrizare;

 • •  organizarea calendaristică a activității pe parcursul unui an: lunar, pentru fiecare UAT și categorie de deșeuri;

■ modul de colectare, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare flux special de deșeuri care fac obiectul contractului.

De asemenea, Planul de organizare a activității trebuie să cuprindă o descriere a procedurii aplicate șî a modului de lucru utilizat la determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe. Ofertantul trebuie să precizeze mijloacele șî instalațiile puse la dispoziția acestei activități.

Planul de organizare a activității trebuie să cuprindă și prezentarea modului de derulare a campaniilor de conștientizare și educare a utilizatorilor în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile și modul de colectare a fluxurilor speciale de deșeuri, inclusiv estimarea necesarului de resurse financiare și modul de asigurare a acestora. în situația în care planul cuprinde activități a căror derulare va fi sponsorizată, este necesară atașarea de documente care să dovedească existența și disponibilitatea respectivilor sponsori.


Ofertantul va calcula necesarul de echipamente pentru prestarea activităților contractului, separat pentru fiecare activitate în parte.

Calculele vor fi prezentate explicit în cadrul Ofertei tehnice, specifîcându-se toți parametrii principali pentru fiecare tip de mijloc de transport, respectiv pentru fiecare tip de utilaj în parte.

La realizarea calculelor se vor avea în vedere, breviarele de calcul din Ordinul ANRSC nr.l 11/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadrul al serviciului de salubrizare a localităților, cantitățile de lucrări estimat a fi realizate, frecvențele de prestare a serviciilor și parametrii de calitate solicitați prin Caietul de sarcini.

Pentru fiecare tip mijloc de transport/utilaj în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste veridicitatea paramentrilor utilizați în formule.

Având în vedere cele menționate anterior, capitolul 3 al Ofertei tehnice trebuie să cuprindă minim următoarele subcapitole:

 • 3.1 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor menaj ere reziduale

 • 3.1.1 Prezentarea modului de colectare Si transport a deșeurilor reziduale

 • 3.1.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea Și' transportul deșeurilor reziduale

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare la depozitul conform), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea autogunoiere ofertate pentru colectarea a deșeurilor reziduale de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.7.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor reziduale pe parcursul unui an

  • 3.2 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor menajere de hârtie și carton

\  '                         3.2.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor de hârtie și carton

 • 3.2.2 Alocarea de resurse necesare pentru, colectarea și transportul deșeurilor de hârtie și carton

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare ia stația de sortare), care sa poată demonstra că este suficientă utilizarea mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de hârtie și carton de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.2.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de hârtie și carton pe parcursul unui an

 • 3.3 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor menajere de plastic și metal

 • 3.3.7 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor de plastic și metal

 • 3.3.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor de plastic și metal

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a'timpilor de colectare necesari (luând în calcul (   :                          timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii

de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de plastic și metal de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.3.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de plastic și metal pe parcursul unui an

  • 3.4 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor menajere de sticlă

   • 3.4.1 Prezentarea modului de colectare Și transport a deșeurilor de sticlă

   • 3.4.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea Și transportul deșeurilor de sticlă

Secțiunea va cuprinde și o prezentare detaliată a timpilor de colectare necesari (luând în calcul timpii de manipulare, timpii de deplasare de la un utilizator/punct de colectare la altul și timpii de deplasare la stația de sortare), care să poată demonstra că este suficientă utilizarea mașinilor ofertate pentru colectarea a deșeurilor de sticlă de la toți utilizatorii/punctele de colectare, la parametrii solicitați prin documentația de atribuire.

 • 3.4.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor de sticlă pe parcursul unui an

 • 3.5 Organizarea activități de colectare și transport a deșeurilor periculoase menajere

  • 3.5.1 Prezentarea modului de colectare și transport a deșeurilor periculoase menajere

  • 3.5.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase menajere

  • 3.5.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare și transport a deșeurilor periculoase menajere pe parcursul unui an

 • 3.6 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor voluminoase

  • 3.6.1 Prezentarea modului de colectare Și transport a deșeurilor voluminoase

  • 3.6.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase La estimarea resurselor necesare se vor avea în vedere atât campaniile de colectare cât și colectările la cerere a deșeurilor voluminoase.

   c.


  • 3.6.3 Organizarea calendaristică a activității de colectare si transport a deșeurilor voluminoase pe parcursul unui an

 • 3.7 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor similare și din piețe

  • 3.7.1 Prezentarea modului de colectare Și transport a deșeurilor similare din piețe

  • 3.7.2 Alocarea de resurse necesare pentru, colectarea Și transportul deșeurilor similare din piețe

  • 3.7.3 Organizarea calendaristica a activități de colectare Și transport a deșeurilor similare din piețe pe parcursul unui an

 • 3.8 Organizarea activității de colectare și transport a deșeurilor din construcții șî demolări

  • 3.8.1 Prezentarea modului de colectare șî transport a deșeurilor din construcții Și demolări

  • 3.8.2 Alocarea de resurse necesare pentru colectarea și transportul deșeurilor din construcții Și demolări

  • 3.8.3 Organizarea calendaristică a activități de colectare și transport a deșeurilor din construcți și demolări pe parcursul unui an

 • 3.7 Organizarea activității în cazul colectărilor ocazionale și a serviciilor suplimentare

 • 3.7.1 Prezentarea modului de lucru în cazul colectărilor ocazionale și a serviciilor suplimentare

 • 3.7.2 Alocarea de resurse necesare pentru prestarea colectărilor ocazionale Și a serviciilor suplimentare

 • 3.14 Organizarea activității de spălare a recipientelor de colectare

 • 3.14.1 Prezentarea modului spălare a recipientelor de colectare a deșeurilor,

 • 3.14.2 Alocarea de resurse necesare pentru spălarea recipientelor de colectare a deșeurilor

 • 3.14.3 Organizarea calendaristică a activități de spălare a recipientelor de colectare a deșeurilor pe parcursul unui an

Pentru fiecare din cele 14 de activități de mai sus, alocarea de resurse necesare pentru prestarea activității se va prezenta sub formă tabelară, utilizând tabelul de mai jos.

Resurse

Descriere

Vehicule

Fiecare lip de vehicul utilizat va fi trecut pe câte o linie separată, mențonându-se

....

parametrii tehnici principali și activitatea la care va fi utilizat.

Echipamente/ unelte

Fiecare tip de echipament/unealtă utilizat(ă) va fi trecut pe câte o linie separată, menționându-se parametrii tehnici principali (acolo unde este cazul) și activitatea la care va fi utilizat(ă)

Personal       în acest tabel va fi menționat doar personalul operațional, implicat în mod direct

în activitatea respectivă. Fiecare categorie de personal va fi prezentată în mod distinct, mettționăndu-se numărul de persoane si activitatea realizată.

 • 3.15 Procedura aplicată și modului de lucru utilizat la determinarea compoziției deșeurilor menajere și a deșeurilor similare

 • 3.16 Prezentarea modului de derulare a campaniilor de conștientizare și educare a utilizatorilor în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile și a fluxurilor speciale de deșeuri

 • D. Planul de investiții

Se va prezenta un Plan de investiții care să cuprindă o descriere tehnică cât mai detaliată a echipamentelor, utilajelor, lucrărilor, serviciilor/produselor care urmează a fi procurate/executate, calendarul realizării investițiilor și fondurile alocate.

La realizarea Planului de investiții se va lua în considerare amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiției respective, în conformitate cu normativele în vigoare (HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare).

Datele prezentate în Planul de recuperare a investițiilor trebuie sa fie corelate cu datele prezentate în Fișele de fundamentare a tarifelor.

 • E. Controlul proceselor. Monitorizarea performantei

Pentru fiecare activitate în parte se vor prezenta parametrii de monitorizare propuși, frecvența determinărilor, metodele de determinare și procedurile utilizate. De asemenea, se vor prezenta modalitățile de monitorizare și stimulare a realizării precolectârii separate a deșeurilor menajere, inclusiv a deșeurilor biodegradabile.

Se vor prezenta modalitățile de raportare a datelor privind deșeurile către autoritățile competente, precum și informațiile care se prevăd a fi transmise și periodicitatea transmiterii lor.

Se va prezenta o descriere a sistemului de monitorizare propus de ofertant pentru, vehiculele de deșeuri.

Parametrii de monitorizare minim obligatorii sunt cei prezentați în Regulamentul de salubrizare.

 • F. Situații de risc $i măsuri de intervenție


Se va prezenta un „Program de gestionare a riscului”, pentru fiecare risc menționat în Secțiunea „Riscuri" a Caietului de sarcini, respectiv în matricea riscurilor asociate activităților ce urmează a fi desfășurate de către Ofertant.

Fiecare „Program de gestionare a riscului” va cuprinde detalii privind modul de gestionare a riscurilor asumate de către Ofertant, inclusiv prevenirea producerii acestora.

 • G. Auditul de conformitate

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a desfasura, periodic, un audit propriu privind conformitatea activităților contractuale, in raport cu toate cerințele legale aplicabile.

Oferta tehnica trebuie sa precizeze perioada necesara pentru îndeplinirea condițiilor in vederea realizării audituluî de conformitate (exprimata in număr de zile calendaristice de la Data începerii activitatii).

Data: .....................

Semnătură:    ................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

L.S.

Formular 6,1 (ii)

Operator economic

(denumirea/ numele)

DECLARAȚIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OFERTANTUL PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta Drîce instituție, societate comerciala, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați aî...................................................................

(denumirea si adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Semnătura:    ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

Data: .....................

Anexata Formulând nr. 6.1 (îi)


LISTA cu utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice puse Ia dispoziție dc ofertant pentru activitățile aferente serviciului de salubrizare care fac obiectul


contractului


Activitatea de salubrizare

Echipa ment/utilaj

Tip echipament/ utilaj

Capacitate (mc /1 / tone)

Număr de unități (buc.)

Număr de înmatricula re (unde este cazul)

Număr de identificare

Serie șasiu

(unde este cazul)

Proprietate/ folosință

Tip document care atestă proprietate a sau dreptul dc folosință

Colectarea si transportul deșeurilor reziduale menajere

Recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere

Mașini pentru colectarea si transportul deșeurilor reziduale menajere

Colectarea si transportul deșeurilor asimilabile și din piele (reziduale si reciclabile)

Recipiente pentru colectarea deșeurilor asimilabile (reziduale si reciclabile)

Mașini pentru colectarea si transportul deșeurilor similare (reziduale si reciclabile)

Colectarea si transportul deșeurilor reciclabile menajere

Recipiente pentru colectarea deșeurilor reciclabile menajere

Mașini pentru colectarea si transportul deșeurilor reciclabile menajere


Activitatea de salubrizare

JEchipanient/utilaj

Tip echipament / utilaj

Capacitate (mc /1 / tune)

Număr de unități (buc.)

Număr de înmatricula re (unde este cazul)

Număr de identificare

Serie șasiu (unde este cazul)

Proprietate/ folosință

Tip document care atestă proprietate a sau dreptul de folosință

Puncte colectare

Spalarea recipientelor

Echipament mobil spalarc recipiente colectare deșeuri reziduale

Mașina pentru ridicarea recipientilor stradali pentru colectare deșeuri reciclabile si spalarea acestora

Colectarea si transportul deșeurilor periculoase din dcscurile menajere

Recipiente pentru colectarea deșeurilor periculoase

Mașina pentru colectarea deșeurilor periculoase

Colectarea si transportul deșeurilor voluminoase

Recipiente pentru colectarea deșeurilor voluminoase

Mașina pentru colectarea deșeurilor voluminoase

Colectarea si transportul deșeurilor din

Echipamente pentru colectatea DCD

Mașină pentru colectarea DCD

Activitatea de salubrizare

Echipanient/utilaj

Tip echipament/ utilaj

Capacitate (inc /1 / tone)

Număr (le unități (buc.)

Număr de înmatricula re (nude esie cazul)

Număr de identificare

Serie șasiu

(unde esie cazul)

Proprietate/ folosință

Tip document caro atestă proprietate a sau dreptul de folosință

construcții si desființări (DCD)

Amenajarea bazei de lucru

Altele

Mașini utilitare (supervizare)

OBIECTIVELE, NORMELE ȘI POLITICA DE MEDIU A OFERTANTULUI

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum șî subcontractanțîi) va oferi detalii privind obiectivele, normele și politicile generale de mediu pe care intenționează să le aplice pe durata prestării serviciilor.

în plus, Ofertantul va oferi detalii privind valabilitatea conform legii a obiectivelor și politicilor de protecția mediului pe durata prestării serviciilor, precum și ce norme de mediu vor fi aplicate în scopul asigurării execuției contractului și prestării serviciilor la nivel optim.

Data: .....................

Semnătura:    ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum și fiecare subcontractant) va furniza detaiii referitoare la Sistemul de asigurare a calității utilizat în scopul implementării și prestării serviciilor la nivel optim.

Ca minim, Ofertantul va include în oferta sa Planurile inițiale de control pentru Perioada de mobilizare, punând Ia dispoziție o descriere pentru toate activitățile importante în scopul efectuării controalelor, inspecțiilor și verificărilor în achiziția și preluarea vehiculelor, instalațiilor și echipamentelor pe care le va opera. După semnarea contractului și în conformitate cu termenii acestuia vor fi pregătite planuri suplimentare și certificări, în măsura în care acestea sunt necesare.

Ofertantul va prezenta detalii privind:

11   sistemul de înregistrare și documentare a serviciilor de colectare și transport prestate

 • ■   sistemul de înregistrare și documentare a serviciilor prestate Ia cerere

 • ■   sistemul de auto-monitorizare cu privire la calitatea serviciilor prestate

 • ■   sistemul de înregistrare a echipamentului disponibil, întreținerii și inspecțiilor regulate

 • ■   sistemul de înregistrare a reclamațiilor și sugestiilor din partea clienților

" sistemul de înregistrare și monitorizare a măsurilor de protecția mediului

 • ■   sistemul de înregistrare și monitorizare a sănătății și securității muncii pentru personalul implicat în exploatarea obiectivelor

 • ■   implementarea Sistemului de Management al Informației


Data: .....................


Semnătura:    ..................................................................................

(persoana său persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

MĂSURI PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCU

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri, precum și subcontractanții) va oferi detalii privind modul în care intenționează să aplice prevederile legislației în vigoare privind sănătatea și securitatea muncii, pe durata execuției contractului.

Data: .....................

Semnătura:    ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

PERSONAL CHEIE

Funcțîe/Nume

Naționalitate

Vârsta

Studii

Experiența în ani (în servicii similare/ în funcții similare)

Contracte majore derulate anterior (Contract/V aloare)

Manager de contract

/

Responsabil tehnic

/

Responsabil calitate și mediu

Responsabil cu securitatea și sănătatea muncii

/

Altele.......

Data: .....................

Semnătura:

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

CURRICULUM VITAL

Poziția propusă a fi deținută în contract:.............................................

 • 1.    Nume

 • 2.     Prenume:

 • 3.      Data și locul nașterii:

 • 4.      Naționalitate:

 • 5.      Starea civilă:

 • 6.       Studii:

  Instituții:

  Data: De la (luna/ anul) La (luna/anul)

  Diploma:

7. Limbi străine cunoscute (pe o scara de la 1 la 5, unde 1 este maxim):

Limba

Niyslul de cunoaștere

Citit

Vorbit

Scris

Limba maternă

 • 8.     Asociații profesionale în care deține calitatea de membru:

 • 9.      Alte abilități (de ex. operare calculator, etc.):

 • 10.     Funcția deținută în prezent:

 • 11.     Ani de experiență profesională:

 • 12.     Calificări și abilități esențiale, relevante pentru contract:

 • 13.     Experiența profesională:

  Data:............................................


  Semnătura titularului:......................................


  Data: de la (luna/anul) la (luna/anul)

  Locul

  Compania / Organizația

  Funcția

  Descrierea activității desfășurate

14. Altele (publicații, referințe):

DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE

Denumirea contractului:

“Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”

Subsemnatul ............................ (numele și prenumele), având contract de muncă pe

perioadă determinată / nedeterminată / contract de prestări de servicii (se completează varianta aplicabilă) cu......................(denumirea / numele organizației), declar că sunt de acord sa particip


la procedura organizată pentru atribuirea contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”.

De asemenea. în cazul în care oferta companiei va fi desemnată câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să particip la execuția contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe” pe poziția pentru care CV-ul meu a fost inclus în ofertă.

Confirm faptul că nu sunt angajat în alt contract pe o poziție care să-mi solicite serviciile în perioada mai sus menționată.

Nume

Semnătura

Data

Operator economic (denumirea/numele)

ANGAJAMENTUL OFERTANTULUI PRIVIND ASIGURARE A RESURSELOR UMANE

Subsemnatul ................... (numele  și prenumele), reprezentant împuternicit al

............... (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, că, în cazul indisponibilității pentru execuția contractului a unor persoane dintre cele nominalizate în Formularul 6.1 (i) inclus în oferta noastră, acestea vor fi înlocuite numai cu persoane care îndeplinesc cerințele de calificare minime solicitate pentru ocuparea poziției respective.

Declar de asemenea că personalul angajat propus pentru execuția contractului de delegare este cel prevăzut în tabelul de mai jos:

Tipul

Numărul angajațilorîn primul an

Numărul angajaților în anul 3

Numărul angajațilorîn ultimul an (5)

a - Management

b - Personal administrativ

c - Personal tehnic

- Supraveghetori

- Maiștri

- Mecanici și tehnicieni

- Operatori utilaje

- Șoferi

- încărcători

- Personal calificat (altul)

- Personal necalifîcat

TOTAL PERSONAL

Data: .....................

Semnătura:    ..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului}

Ofertant

(denumirea/ numele)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND CONDIȚIILE DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

Subsemnatul ......................................... (nume și prenume), reprezentant împuternicit al

...................................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de munca și de protecție a muncii care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că Ia elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligații fiind incluse în prețul contractului conform propunerii financiare.

Data:.....................

Semnătura:..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate sa semneze în numele ofertantului)

7. FORMULARE PENTRU PROPUNEREA FINANCIARĂ

Ofertant

(denumirea/ numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: Asociația de Dezvoltare Iatercomunitara pentru Salubrizare (A.D.I.S.) Bacău

Calea Mărâșești, nr. 2, Bacău, jud, Bacău

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnați!, reprezentanți ai ofertantului ................................ (denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, m conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”, să prestăm servicii în cadrul contractului “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”, la următoarele tarife:

Nr. crt

Denumire activitate

Tarif ofertat (fără TVA)

Unitate de măsură

TI

Tarif pentru activitatea de colectare si transport al deșeurilor menajere si asimilabile

lei/tonă

T2

Tarif pentru colectarea si transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora

lei/tonă

2. Ne angajăm să plătim o redevență anuală în conformitate cu tabelul de mai jos.

Perioada din contract

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Redevență (lei)

277.000

277.000

 • 3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să prestăm serviciile în condițiile și la nivelul de performanță prevăzute în Contractul7 semnat cu Entitatea Contractantă.

 • 4. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de........zile, (durata în litere și

cifre), respectiv până la data de..................(ziua/ luna/ anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi șî

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 • 5. Până Ia încheierea și semnarea contractului de concesiune, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 • 6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

 • 7. înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul cel mai avantajos din punct de vedere economic sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ..7..V.......

....................... (semnătura), în calitate de........................, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele...........................(denumirea/ numele operatorului economic)

 • (c) Clarificări ale documentației de atribuire, transmise de Entitatea Contractantă pe parcursui perioadei de întocmire a ofertelor

 • (d) Condiții Contractuale

 • (e) Caiet de sarcini

 • (f) Propunerea financiara a Ofertantului declarat câștigător

 • (g) Propunerea tehnică a Ofertantului declarat câștigător

 • (h) Alte documente care fac parte din contract.

Ofertantul va prezenta câte o Fișă de fundamentare a tarifului și un Memoriu tehnico-economic justificativ pentru fiecare tarif ofertat, întocmite conform modelului MS Excel anexat documentației de atribuire.

La stabilirea tarifelor ofertate în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere corelarea acestora cu activitățile și aspectele prezentate în propunerea tehnică.

Tariful ofertat trebuie să aibă în vedere suma totală corespunzătoare ansamblului activităților a căror desfășurare este necesară pentru prestarea serviciilor.

Pentru fiecare tarif ofertat în parte, în Fișa de fundamentare a tarifului, respectiv în Memoriul tehnico-economic justificativ trebuie să se regăsească activitățile prezentate în propunerea tehnică; în caz contrar, oferta va fi considerată neconformă. La estimarea fiecărui tarif în parte vor fi luate în considerare doar costurile legate de prestarea respectivei activități.                                             <

La completarea Fișei de fundamentare a tarifelor, respectiv în Memoriul tehnico-economic. justificativ, Ofertantul va avea în vedere elementele de cost prezentate în modelele atașate, fără a se limita însă la acestea. Elementele de cost vor fi calculate pornind de la volumul activității anuale și vor fi exprimate în lei/an, respectiv lei/UM.

Fișele de fundamentare a tarifelor și Memoriile tehnico-economice justificative vor fi depuse atât în format letric, cât și în format MS Excel, în cadrul ofertei financiare.

Sumele prezentate vor fi rotunjite la 2 zecimale, utilizând funcția ROUND.

FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru

TI, Tarif pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare

Nr. crt,

Specificație elemente de cost

UM

Programat anual

1

Costuri materiale, din care:

1.1

Carburanți și lubrifîanți

1.2

Energie electrică tehnologica

1.3

Piese de schimb, utilaje

1.4

Materii prime și materiale consumabile

1.5

Echipament de lucru șl protecția muncii

1.6

Reparații

1.7

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

IMffi

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

1.11

Alte servicii executate de terți

1.12

Alte cheltuieli materiale

2

Costuri cu munca vie

2.1

Salarii

2.2

Contribuție asiguratarie pentru munca

2.3

Alte cheltuieli cu munca vie (ex. sporuri, prime, tichete de masă, medicina muncii etc.)

2.4

Instruirea personalului

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

4

Costuri cu închirierea utilajelor

5

Cheituielicutratarea/ depunerea Ța rampa -nu este cațut :

l- .Î.1Î

ș ' ■ 1

Țond pențrti închiderea dejiozȚtuIuTde^ acestula postinchidere- n’u este cazul.-

wo

~:-D- < ' •

7

Alte cheltuieli

A

CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1+2+....+5)

B

COSTURI FINANCIARE

1

COSTURI TOTALE (A+B)

II

PROFIT

III

COTA DE DEZVOLTARE

IV

VENI I URI OBȚINUTE din activitatea de salubrizre (l+II+IH)

V

CANTITATEA PROGRAMATA

tone

72.513

VI

TARIF (EXCLUSIV TVA)= IV / V

lei/tona

VII

TVA

VIII

TARIF (INCLUSIV TVA)

] lei/tona

FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru

T2. Tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Nr. crt.

Specificație elemente de cost

UM

1

Costuri materiale^ din care:

1.1

Carburanți și lubrifîanți

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiilor de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

1.4

Întreținerea utilajelor si autovehiculelor

1.5

Materii prime și materiale consumabile

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

1.7

Reparații

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de trasport

1.9

Redevență (nu este cazul)

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO}

1.12

Aite cheltuieli materiale

2.

Costuri cu munca vie                             7

2.1

Salarii

2.2

Contribuție asiguratorie pentru munca

2.3

Alte cheltuieli cu munca vie (ex. sporuri, prime, tichete de masă, medicina m uncii etc.)

2.4

Instruirea personalului

3.^

Taxe,-licente, acredita ri/certiflcări șîautorizări,.: -;;;

-’j ?                      ■ ■ ■:

4 . ■

Costuri cu închirierea/utilajelor ;;                  ;;

-’Lu            ■■ 1

5

Costuri cu tratare deșeurilor din construcții și demolări/ -"     . ;

’/■ ::             :     / z-' ''

6

Colturi cu eliminarea deșeurîlor diriconsțrucții șî dernolări -/-

7 ’ ■

Costuri cu taxa de depozitare           '      ?     ‘

8

Alte costuri                                          •   :

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

B

COSTURI FINANCIARE

1

COSTURI TOTALE (A+B)

ii

PROFIT

IEI

COTA DE DEZVOLTARE

IV

VENITURI OBȚINUTE din activitatea de salubrizare (l+ll+IH)

V

CANTITATEA PROGRAMATA

4.405

vi

TARIF (EXCLUSIV TVA)= IV/V

VEI

TVA

Vili

TARIF (INCLUSIV TVA)

Ofertant

(denumirea/ numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ACCEPTAREA CONDIȚIILOR CONTRACTUALE

Denumirea Contractului: “Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”

Subsemnatul(a) .........................................................................(nume/prenume)* domiciliara)

in...................................................(adresa de domiciliu)* identificata) cu act de identitate

(CI/ Pașaport)* seria ......, nr.........., eliberat de...................., la data de ............ CNP

...................... in    calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului ....................................(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect “Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe”, organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.I.S.) Bacău, confirm ca ne însușim condițiile contractuale obligatorii, respectiv modelul de contract de delegare atașat la documentația de atribuire.

Data:.....................

Semnătura:..................................................................................

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

Formular 9

GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE

[antetul emitentului]

Către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.I.S.) Bacău

Calea Mărășești, nr. 2, Bacău, jud, Bacău

Scrisoare de garanție / Polița de asigurare nr:.....................

Data:......................

Cu privire la contractul «Delegarea gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 comune limitrofe», încheiat între clientul nostru ..................... [numele Contractantului], în calitate de „Delegat”, și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (A.D.I.S.) Bacău, în calitate de „Delegatar”, în conformitate cu termenii și condițiile convenite de Delegatar împreună cu Delegatul în contractul din data..............

[data] (“Contractul”),

Având în vedere că termenii scriși cu majuscule au semnificația acordată acestor termeni în contract.

Noi..............................[numele băncii/societății de asigurări] ne obligăm prin prezenta, necondiționat

și irevocabil, să plătim Delegataruluî suma de .........................., în conformitate cu termenii și

condițiile de mai jos:

 • A. Ne angajăm irevocabil și necondiționat să plătim orice sumă de bani solicitată de Delegatar, dar în limita valorii Garanției de Bună Execuție, pentru a garanta:

 • a)    plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea Delegataruluî,

 • b)    plata Redevenței

 • c)    plata oricăror sume către Delegatar, conform Contractului, inclusiv ca urmare a neîndeplinîrii de către Delegat a obligațiilor asumate prin Contract;

Sub rezerva oricărei obiecții a Delegatului sau a oricărei alte Părți, vom achita Delegataruluî suma menționată mai sus sau orice alte sume pe care le-ar putea solicita, cu condiția ca aceste sume să nu depășească valoarea menționată mai sus, prin transfer bancar sau fonduri disponibile imediat în contul Delegataruluî Ia orice bancă din România sau prin orice altă metoda acceptată de Delegatar.

 • B. Toate plățile achitate la cererea Delegatarului vor avea valoare netă și fără taxe sau deduceri prezente sau viitoare, precum plata oricăror taxe, titluri executorii, comisioane, deduceri sau sarcini, indiferent de natura acestora sau de instituția care le impune.

 • C. Prin prezenta ne asumăm toate obligațiile directe, necondiționate și irevocabile. Nu vom fî exonerați de niciuna din aceste obligații din orice motiv sau cauză, precum modificări ale termenilor și condițiilor Contractului sau modificări în volumul sau natura serviciilor prestate de Delegat sau nerespectarea sau neîndeplinirea oricărei proceduri de către Delegatar sau o terță parte ce ar putea să ne exonereze de taxe sau de obligațiile asumate prin prezenta.

 • D. Delegatarul va retuma Delegatului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligații contractuale.

E» Orice litigiu privitor la prezenta garanție va fi soluționat în conformitate cu legislația în vigoare în România.

Prezenta garanție este valabila până Ia data de...........................................

Parafată de Banca/Societatea de asigurări............... (semnătura autorizată) în ziua....... luna........

anul.......

SECȚIUNEA AIV-A

CONTRACT DE DELEGARE A

GESTIUNII SERVICIULUI COLECTARE si TRANSPORT A

DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL BACĂU Șl 22 COMUNE LIMITROFE

CUPRINS

CAPITOLUL I. DEFINIȚII Șl INTERPRETARE..........

ARTICOLUL 1 - DEFINIȚII Șl INTERPRETARE

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA Șl DOCUMENTELE CONTRACTULUI.........

ARTICOLUL2-OBÎECTULCONTRACTULUI

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE Șl DATA DEÎNCEPERE

ARTICOLUL4-CONTRACTULȘI DOCUMENTELE CONTRACTUALE

CAPITOLULUI. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5- DREPTURILE DELEGATARULUI

ARTICOLUL6-DREPTURILE DELEGATULUI

ARTICOLUL 7-OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

ARTICOLUL 8 -OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

ARTICOLUL 9 - OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE DELEGATULUI

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI............................................. .

ARTICOLUL 10 -TARIFUL

ARTICOLU L11 - RED EVENȚA

ARTICOLUL 12 -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ...................................................................

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 14 - FLUXUL DEȘEURILOR ...

ARTICOLUL15 -COLECTAREASEPARATĂ

ARTICOLUL 16 - PRESTAREA SERVICIULUI, PROGRAMUL DE OPERARE Șl ÎNTREȚINEREA BUNURILOR


ARTICOLUL 17- BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI...........................................


ARTICOLUL 18- FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RELAȚIA CU UTILIZATORII....................


ARTICOLUL 19 - MĂSURILE DE SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ.............................................


ARTICOLUL 20 - ASPECTE DE PROTECȚIA MED IU LUI, ÎMPĂRȚI REA RESPONSABILITĂȚILOR DE MEDIU


ÎNTRE PĂRȚI

ARTICOLUL 21 - GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE....................................................................

ARTICOLUL 22 - ASIGURĂRI

ARTICOLUL 23 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE Șl AUD1T

ARTICOLUL 24 - CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI.

ARTICOLUL 25 - SUB-DELEGAREA Șl TRANSFER

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 26 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ............................

ARTICOLUL 27 - RĂSPUNDERE, PENALITĂȚI Șl DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

ARTICOLUL 28 - RĂSPUNDEREA DELEGATARULUÎ

ARTICOLUL 29 -EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

ARTICOLUL 30 -ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR................... .

ARTICOLUL 31 - RECUPERAREA DEBITELOR.................................

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 32 - FORȚA MAJORĂ.....................

ARTICOLUL 33-MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL..........................

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI...............

ARTICOLUL34-MODIFICAREACONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR.............................

ARTICOLUL 35 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR.......................................................

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI...................

ARTICOLUL 36 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

ARTICOLUL 37 - REZILIEREA CONTRACTULUI..................................

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 38- POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

ARTICOLUL 39 - CONFIDENȚIALITATE.

ARTICOLUL 40 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ Șl DREPTURI DE AUTOR

ART1CO LUL 41 - TAXE

ARTICOLUL42-CHELTUIELI

ARTICOLUL 43 - CONFLICTUL DE INTERESE

ARTICOLUL44- REPREZENTANȚII PĂRȚILOR

ARTICOLUL45- COMUNICĂRI

ARTICOLUL 46 - DREPTURILE TERȚILOR

ARTICOLUL 47-RENUNȚARE....

ARTICOLUL48 - NULITATEA CONTRACTULUI Șl D1VIZIBJL1TATEA PREVEDERILOR SALE

ARTICOLUL49- MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

ARTICOLUL 50 - DECLARAȚII ȘI GARANȚII

ARTICOLUL 51 - LEGEA APLICABILĂ Șl SOLUȚIONAREA LITIGIILOR...............................

Asociația de Dezvoltare Intercomunrtarâ pentru Salubrizare Bacău, cu sediul în Bacău, strada.........

înregistrată în Registrul asociațiilor si fundațiilor de pe lângă judecătoria .........., cu numărul

138/A/04.08.2009, cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la ..., reprezentat(ă) de ..., având președinte ADI.........

în numele și pe seama unităților adminîstrativ-teritoriale membre:

municipiile..........

orașele.......,

comunele .....................aceste unități administrativ-teritoriale având împreună calitatea de

delegatar), denumită în cele ce urmează „Delegatar", pe de o parte,

Societatea cu sediul social în .... strada ... nr.județul înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul... sub numărul..., cod unic de înregistrare cont... deschis la reprezentată de ..., având funcția de............... în calitate de delegat, denumită în cele ce urmează

„Delegat", pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile" șî separat „Partea",

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • 1. Județul Bacău este beneficiarul Proiectului „S/stem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău" ("Proiectul POS") finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu ("POS Mediu")

 • 2.  Municipiul Bacău șl cele 22 comune limitrofe au fost beneficiarele proiectul ISPA, "Managementul integrat al deșeurilor în Municipiul Bacău și zonele învecinate", integrat Sistemului de Management Intergratal Deșeurilorîn Județul Bacău.

 • 3.  în scopul realizării Proiectului POS, Județul Bacău și unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău s-au asociat și au constituit împreună Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău (ADIS).

 • 4.  Municipiul Bacău șî cele 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gîoseni, Hemeiuș, Horgești, Ițești, Letea Veche, Luzii Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nlcolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamașî și Traîan, unități administrativ-teritoriale membre ale ADIS, au înțeles să delege gestiunea activităților de colectare și transport componente ale serviciului de salubrizare ("Serviciul") prin intermediul acestei Asociații

 • 5.  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în baza mandatului primit din partea membrilor săi, a organizat procedura de licitație publică în vederea atribuirii prezentului contract de delegare a gestiunii Serviciului.

 • 6.  Procedura de licitație publică în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii Serviciului a fost organizată conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările șî completările ulterioare ("Legea nr. 51/2006), Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 101/2006"), și ale Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii ("Legea 100/2016").

 • 7. S.C.____________________, denumită mat sus Delegatul a fost desemnată câștigătoarea

procedurii organizate pentru delegarea gestiunii Serviciului, conform Raportului procedurii nr.____________din___________________________,

Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL [. DEFINIȚII Șl INTERPRETARE

ARTICOLUL 1- DEFINIȚII Șl INTERPRETARE

"An Contractual"


„Aria Delegării"


„Asociația"/„AD1S"


„Autoritatea Competentă"


„Autorizații"


(1) în sensul prezentului Contract, termenii și expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepția situației în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol: înseamnă o perioadă de timp începând la Data începerii Contractului

și terminandu-se la aceeași dată a anilor următori, până la data încetării duratei prezentului Contract;

înseamnă raza teritorială a a unităților administrative care formează împreună Delegatarul;

înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru

Salubrizare Bacău , înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria Bacău cu numărul.........;

înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice

autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică, inclusiv, dar nelimitându-se la, Autoritatea de Reglementare;

„Autoritatea de Reglementare"


înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) sau orice altă instituție similară care poate fi autorizată și împuternicită conform Legii în vigoare Ia un moment dat să monitorizeze șî să reglementeze regimul tarifelor și/sau al Serviciului;

înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele,

avizele, aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementarea sau altă Autoritate Competentă, în scopul furnizăriî/prestării și gestiunii Serviciului;

"Bune Practici Comerciale" înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele și practicile relevante

aplicabile în general în vederea gestionării Deșeurilor care, Ea un anumit moment dat, în termeni rezonabili și în condițiile legii, pot asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele Practici Comerciale includ:

 • (A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalații și stații, resurse adecvate, inclusiv a utilităților

  "Bunuri de Preluare"

  "Bunuri de Retur"

  "Bunuri Proprii”

  „Caietul de Sarcini"

  "Colectarea Separată"

  "Contract"


necesare astfel încât aceste elemente ante-menționate să funcționeze la capacitate maximă atât în condiții normale de operare, cât și în condiții excepționale de operare ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (B) suficient personal de exploatare cu experiență și instruire adecvate în operarea corectă și eficientă a elementelor menționate la litera (A) de mai sus, ținând cont de specificațiile și normele de fabricație; totodată, acest personal trebuie să fie capabil să lucreze și în condiții neobișnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;

 • (C) operațiile de întreținere șî reparații preventive ori de rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea șî operarea în siguranță și pe termen lung, ținând cont de recomandările fabricantului; de asemenea, operațiunile de întreținere șî reparații ante-menționate vor fi executate de personal instruit și cu experiență, care deține know-how-ul, tehnica, uneltele șl echipamentele adecvate;

 • (D) verificări și controale inopinate și adecvate pentru a asigura funcționarea la parametri optimi a echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului conform, atât în condiții normale, cât și în condiții neobișnuite (ce pot fi prevăzute în limite rezonabile); și

 • (E) operarea echipamentelor și utilajelor folosite în gestiunea Serviciului în condiții de siguranță, deplină pentru personalul manevrant, alți angajați, populație, mediul înconjurător, precum și pentru alte instalații conexe;

înseamnă acele bunuri care la Data încetării Contractului pot reveni De legatarului, în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

înseamnă acele bunuri care, la Data încetării Contractului,- revin sau întră în proprietatea Delegatarului, de plin drept, în principiu gratuit (cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul Contract), în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini, Ipoteci, gajuri sau garanții ori obligații similare;

înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului șî care rămân în proprietatea sa după Data încetării Contractului;

înseamnă Caietul de Sarcini al Serviciului, anexat prezentului Contract

înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora.

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii Serviciului, împreună cu toate Anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau Contractul la un moment dat cu acordul Părților prin acte adiționale;

"Data de începere (a Contractului)" înseamnă data notificată în ordinul de începere transmis de Delegatar, după îndeplinirea cerințelor prevăzute la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere") din prezentul Contract pentru Perioada de Mobilizare;

"Data intrării în Vigoare" înseamnă Data Semnării Contractului, mai jos definită, dată la care Contractul va intra în vigoare;

"Data încetării (Contractului)" înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părți, fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 50 ("Menținerea unor prevederi după Data încetării") din prezentul Contract;

"Data Semnării (Contractului)"       înseamnă data când Contractul a fost semnat de către

reprezentanții Delegatului și ai De legatarul ui sau de către ultimul dintre aceștia în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de către ambele Părți;

"Daună"                      înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în pierderea

efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de către cealaită Parte și beneficiul de care acesta este lipsit, la stabilirea prejudiciului țînându-se cont și de cheltuielile pe care Partea prejudiciată Ie-a realizat pentru limitarea sau evitarea prejudiciului și orice alte costuri și cheltuieli de orice natură și tip, angajate în vederea restabilirii situației care ar fi trebuit să existe în lipsa respectivului prejudiciu;

"Delegat"                     înseamnă societatea.......... căreia i-a fost atribuit prezentul Contract;

" Delegata r”


„Depozit7


"Deșeu(uri)"


înseamnă Municipiul Bacău și cele 22 comune limitrofe (Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Para oa ni, Fi li pești, Gârle ni, Gioseni, Hemeîuș, Horgeștî, Ițești, Letea Veche, Luzii Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian), unități administrativ-teritoriale membre ale AD1S, care au atribuit prezentul Contract prin intermediul ADIS;

înseamnă rampa pentru depozitarea Deșeurilor, la suprafață sau subteran, pentru scopul prezentului Contract, acesta referindu-se la depozitul conform situat în comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău;

înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îi arunce;

"Deșeuri din ambalaje"

înseamnă Deșeurîle care au fost inițial utilizate ca ambalaje (orice material care este utilizat pentru a împacheta, proteja, înmâna, preda și prezenta bunuri). Deșeurile din ambalaje pot rezulta dintr-o gamă largă de surse incluzând supermarketuri, magazine de desfacere, industrii producătoare, gospodării, spitale, hoteluri, restaurante și companii de transport. Obiecte precum sticle, cutii de plastic, doze de

aluminiu, ambalaje de mâncare, paleți de lemn, și bidoane sunt clasificate ca ambalaje;

„Deșeuri din construcții și demolări" înseamnă Deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de rea menaja re și reabilitare interioara șî/sau exterioară a acestora;

"Deșeuri Menajere"


"Deșeuri Municipale"

"Deșeuri Recicl abile"

„Deșeuri Reziduale"

"Deșeuri Similare"

"Deșeuri Verzi"


„Deșeuri stradale”


"Documentația de Atribuire"


"Durata Contractului"


înseamnă Deșeuri le provenite de la Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt definiți de prezentul Articol, inclusiv deșeurile voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente electrice, electrocasnice și electronice);

înseamnă Deșeuri Menajere și Deșeuri Similare;

înseamnă deșeurile care prin operațiuni de valorificare pot fi transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Operațiunile de valorificare care se încadrează în categoria reciclării includ retratarea materialelor organice, dar nu Includ valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

înseamnă alte tipuri de Deșeuri Municipale decât Deșeurile Reciclabîle și Deșeurile Verzi colectate separat;

înseamnă Deșeuri care din punctul de vedere al naturii șî al compoziției sunt comparabile cu Deșeurile Menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

înseamnă Bio-deșeurile compuse din Deșeuri provenind din parcuri sau grădini, precum frunze, iarbă, flori, garduri vil, crengi, etc.;

înseamnă Deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de Ia spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

înseamnă documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul Contractului și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv documentele licitației, conform procedurii aplicabile potrivit Legii;

va avea înțelesul prevăzut la Art 3 din prezentul Contract;

„Garanția de Bună Execuție" înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită legal de Delegat, prin scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă comerciala română sau străină având o sucursală deschisă în România sau de o societate de asigurări, executabilă la prima cerere a De legatarului, cuprinzând angajamentul irevocabil și necondiționat al emitentului de a plăti orice sumă de bani solicitată de Delegatar dar în limita valorii Garanției de Bună Execuție, pentru a garanta:

 • a) plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea De legatarul ui;

  "Indicatori de Performanță"

  "Indicatori privind Țintele"


  "Indicatori Tehnici"


  „Informații Confidențiale"


  «Lege"


 • b) plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplînirii de către Delegat a obligațiilor asumate prin prezentul Contract;

înseamnă Indicatorii Tehnici și Indicatorii Privind Țintele, astfel cum sunt definiți în prezentul Articol;

înseamnă cerințele tehnice, cantitative și procentuale legate de țintele care trebuie atinse în gestiunea Serviciului, de îndeplinit de către Delegat conform Regulamentului Serviciului si Caietului de sarcini, anexe Ea prezentul Contract;

înseamnă cerințele și standardele legate de eficiența Serviciului, care trebuie îndeplinite de Delegat, conform Regulamentului Serviciului si Caietului de sarcini, anexe la prezentul Contract;

înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile și alte documente și informații transmise sau puse la dispoziție (și marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod și indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter personal în sensul Legii privind protecția datelor cu caracter personal; și/sau (ii) informațiile sensibile dîn punct de vedere comercial care reprezintă acele informații a căror dezvăluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate intelectuală șî elementele de know-how ale oricărei Părți și care sunt exceptate de la liberul acces la informații conform Legii;

înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând, dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri, regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete, directive, principii generale de drept și hotărâri judecătorești obligatorii erga omnes, precum și reglementările obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum și orice cerință sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei Autorități Competente din România sau Ia nivelul Uniunii Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la nivelul Uniunii Europene. în sensul prezentei definiții „hotărârile judecătorești obligatorii erga omnes” reprezintă (i) hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materia contenciosului administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ, (ii) deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstîtuționalitatea unui act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de înalta Curte de Casație și Justiție asupra problemelor de drept care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum și (îv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective introduse de către o categorie anume de cetățeni si care beneficiază de efectele acesteia;

"Modificare Legislativă"

"Oferta"

"Perioada de Mobilizare"

"Perioada de Monitorizare"

„Preselectare"

„Programul de Operare"

„Reciclare"

"Regulamentul Serviciului"

„Salubrizare"

"Serviciul"


înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare, suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar, intervenit după Data intrării în Vigoare a Contractului;

înseamnă oferta depusă de Delegat în cadrul procedurii de atribuire a prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică și este atașată ca Anexa nr. 3 la prezentul Contract;

înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării și Data de începere a prezentului Contract;

înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau un an) pe parcursul căreia Delegatarul monitorizează modul de prestare a Serviciului de către Delegat, respectiv indicatorii de Performanță, sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia Delegatarul a decis să monitorizeze performanțele Delegatului prin inspecții inopinate;

înseamnă activitatea de selectare prealabilă a Deșeurilor Ea sursa de producere, pe tipuri de materiale;

înseamnă frecvența cu care Delegatul trebuie să își îndeplinească obligațiile specifice de furnîzare/prestare a Serviciului, în special să încarce Dese urile din cadrul activității de colectare, astfel cum este stabilit in Articolul 16 ("Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor") din prezentul Contract;

înseamnă operațiunea de prelucrare a unui Deșeu în vederea refolosirii;

înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr 1 la prezentul Contract), aprobat de Delegatar conform regulam entuiui-cadru la nivel național adoptat de Autoritatea de Reglementare; în scopul prezentului Contract vor fi aplicate doar prevederile din regulament care privesc Serviciului astfel cum este acesta definit în prezentul Articol,-

înseamnă totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

înseamnă următoarele activități componente ale serviciului de salubrizare al Delegataruluî, conform Legii, cu excluderea celorlalte activități componente care nu fac obiectul prezentului Contract:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

  b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

  "Tariful"

  înseamnă, împreună sau separat, în funcție de context, contravaloarea furnizării/prestărit fiecărei activități ce compune Serviciul a cărui gestiune este delegată în baza prezentului Contract, conform Articolului 10 („Tariful") din prezentul Contract;

  "Utilizatorii)"

  înseamnă:

  • a)  comunitățile locale considerate în întregul lor sau comunitățile locale componente ale ADIS, în cazul activităților specifice Serviciului care sunt prestate de către Delegat a căror valoare se achită direct Delegatului de către Delegatar/ADI de la bugetul local;

  • b)  persoanele fizice sau juridice care beneficiază de una sau mai multe activități specifice Serviciului, onform clauzelor specifice prezentului Contract;

  "Utilizator(i) Casnicțî}"

  înseamnă Utilizatorii, astfel cum sunt definiți mai sus, care sunt persoane fizice sau asociații de proprietarî/locatarî ai apartamentelor din condominii, după caz;

  "Utîlizatorți) Non-Casnic(i)"

  ’ înseamnă Utilizatorii, alții decât Utilizatorii Casnici, astfel cum sunt definiți de prezentul Articol, și în special persoanele juridice precum: agenți economici, instituții publice, asociații altele decât asociațiile de proprietare/locatari, fundații etc.;

  Zi"

  înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire expresă la „Zi Lucrătoare";

  „Zi Lucrătoare"

  înseamnă orice zi în afara ți) zilelor de sâmbătă și duminică; (ii) oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în vigoare;

 • (2) în cuprinsul prezentului Contract și/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă. Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers;

 • (3) împărțirea pe capitole și articole, precum și titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a ușura sistematizarea și nu va afecta interpretarea prezentului Contract și nu va servi interpretării intențiilor Părților;

 • (4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o referire Ea articolele prezentului Contract, Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract;

 • (5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract" vor fi interpretate ca referiri la acest document după cum este revizuit, modificat sau completat și în vigoare la anumite intervale de timp și va include referiri la orice document care îl revizuiește, modifică sau completează sau intră în vigoare, este încheiat ținând cont de sau în conformitate cu prevederile acestuia; ț6) Referirile la "Părți" desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la "Parte" desemnează una dintre părțile prezentului Contract;

(7) Termenii utilizați și nedefiniți în prezentul Contract și care sunt definiți de actele normative aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL El. OBIECTUL, DURATA $1 DOCUMENTELE CONTRACTULUI

ARTICOLUL 2- OBIECTUL CONTRACTULUI

 • (1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă prestarea activităților componente ale serviciului de salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată, care compun "Serviciul" astfel cum este definit acesta la Articolul 1 („Definiții și interpretări"} de mai sus, respectiv:

 • a) colectarea separată șt transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • (2) Categoriile de deșeuri care fac obiectul conțrșcțylul de delegare șynt;

 • (1) deșeuri menajere respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase și deșeuri reziduale;

 • (2) deșeuri similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri voluminoase și deșeuri reziduale;

 • (3) deșeuri din piețe, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), biodeșeurî și deșeuri reziduale;


 • (4) deșeuri din construcții șl desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

 • (3)  Prin prezentul Contract, Delegatarul atribuie Delegatului, pentru perioada de timp menționată la Articolul 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data de începere"), dreptul și obligația de a furniza Serviciul în Aria’ Delegării, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata Bunurile de Retur prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Contract.

 • (4)  Obiectivele Delegatarului sunt:

 • a)  îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b)  susținerea dezvoltării economîco-sociale a localităților;

 • c)  promovarea calității și eficienței Serviciului;

 • d)  dezvoltarea durabilă a Serviciului;

 • e)  gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • f)  protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • g)  respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților.

ARTICOLUL 3 - DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE Șl DATA DE ÎNCEPERE

 • (1) Durata prezentului contract de delegare a gestiunii este de 96 de luni de la Data de începere Contractului și va expira în ultima zi din ultima lună a termenului de 96 de luni.

 • (2) Data de începere este ulterioară Datei Intrării în Vigoare, astfel cum sunt definite ambele la Articolul 1 („Definiții și interpretare") din prezentul Contract.

 • (3) Părțile pot conveni asupra prelungirii Duratei Contractului în condițiile prevăzute de Legea aplicabilă ia data prelungirii. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 6 (sase) luni înainte dedata expirării Contractului.

(4-) între Data Semnării și Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare.

 • (5) în Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 (nouzeci) de Zile de ia Data Semnării (dacă Părțile nu convin prelungirea acestui termen), Delegatul va prezenta Delegatarului dovezile care confirmă:

 • a) încheierea tuturor polițelor de asigurare solicitate la Articolul 22 ("Asigurări") din prezentul Contract;

 • b)  licența eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care Delegatului i se acordă permisiunea furnizarîi/prestărîi Serviciului în Aria Delegării;

 • c)  dovada ca dispune de, sau are acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit confirmate de banei ori alte mijloace financiare, suficiente pentru a îndeplini fluxul de numerar pentru contract, pentru o durata de 4 luni, în valoare de 6.300.000 lei sau echivalent (in alta valuta), care vor fi destinate in mod exclusiv necesităților contractului care face obiectul prezentului conract, indiferent de obligațiile ce îi revin Delegatului în cadrul altor contracte.

 • d)  obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului;

 • e)  angajarea personalului necesar la un grad de cel puțin 90%, posturile cheie trebuie toate ocupate;

 • f)  preluarea de la entitatea contractantă a echipamentelor concesionate (inclusiv testarea acestora, dacă este cazul);

 • g)  procurarea utilajelor și echipamentelor necesare (pentru categoriile de deșeuri și activitățile care fac obiectul contractului) șt amplasarea lor în teritoriu - cumpărare, închiriere, leasing, comodat etc.;

 • h)  amenajarea și autorizarea activităților în conformitate cu cerințele legale pentru toate punctele de lucru (conform Caietului de Sarcini);

 • i)  includerea noi arii de operare în sistemul de management calitate - mediu - securitate acupațiooală și, eventual, adaptarea procedurilor operaționale și procedurile de lucru;

 • j)  realizarea procedurii de monitorizare a executării Contractului și aprobarea de către Delegatar;

 • k)  stabilirea, împreună cu Delegatarul, a formatului standard al rapoartelor (zilnice, saptamanale, lunare, trimestriale si anuale);

 • l)  realizarea machetei calendarului care va fi distribuit la utilizatori și aprobarea de către Delegatar;

 • m) identificarea, împreună cu Delegatarul a amplasamentelor pentru punctele de colectare a deșeurilor care nu sunt incluse în anexa 3 a Caietului de Sarcini;

 • n)  realizarea Programului de execuție al spălării recipientelor aferent primului an calendaristic de execuție al Contractului;

 • o) anunțarea operatorilor de salubrizare existenti, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza acestui Contract și, după caz, încheierea contractelor de prestări servicii cu acești operatori.

 • p) alte măsuri prevăzute a fi îndeplinite în perioada de mobilizare, conform prezentului contract și a documentației de atribuire

 • (6) Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Delegat, Părțile pot încheia procesul-verbal de preda re-primire a bunurilor concesionate de către Delegatar, iar Delegatarul va transmite Delegatului Ordinul de începere prin care Delegatul va fi notificat de data la care va începe efectiv furnizarea Serviciului. Data la care se începe efectiv furnizarea Serviciului marchează Data de începere a Contractului, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 ("Definiții și interpretare") din prezentul Contract. Delegatul va emite ordinul de începere în maxim 3 (trei) Zile de la data primirii dovezilor complete transmise de Delegatar, iar Data de începere notificată nu va fi mai târziu de 5 (cinci) Zile de la data emiterii ordinului de începere.

 • (7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile:


 • a) îșî vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și

 • b) vor furniza una alteia toate informațiile și datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui Contract, ale Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract) și ale anexelor acestora, după caz.

 • (8) Daca la expirarea termenului de 90 (nouăzeci) de Zile de la Data Semnării (dacă reprezentanții legali ai Părților nu convin în scris prelungirea acestui termen), Delegatul nu prezintă Delegata ruluî dovezile prevăzute la alin. (5) din prezentul Contract se consideră încetat de drept, fără altă formalitate decât notificarea în acest sens din partea Delegatarului către Delegat, cu 5 (cinci) Zile înainte de data la care se va considera încetat Contractul.

ARTICOLUL 4 -CONTRACTUL Șl DOCUMENTELE CONTRACTUALE

 • (1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înțelegere contractuală a părților cu privire la obiectul acestuia.

 • (2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc și se interpretează împreună. în eventualitatea oricăror neconcordanțe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise cu majusculă și definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiții și interpretare") al Contractului va prevala asupra înțelesului dîn Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.

 • (3) Prezentul Contractare următoarele anexe:

 • a) Oferta Delegatului, inclusiv clarificările si raspunurile aferente furnizate in perioada de evaluare a ofertelor (Anexa nr. 3);

fa) Regulamentul Serviciului de Salubrizare (Anexa nr. 1);

 • c)  Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

 • d)  Inventarul bunurilor proprietate a Delegatarului, concesionate Delegatului pe întreaga Durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur (Anexa nr. 4)

 • e)  Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa nr. 4 (Anexa nr. 5}

 • f)  Ordinul de începere a prestării Serviciului (Anexa nr. 6);

 • g)  Lista indicativă a Bunurilor de Preluare (Anexa nr. 7);

 • h)  Programul de Investiții (Anexa nr. 8);

 • i)  indicatorii de Performanță împreună cu penalitățile corespunzătoare, după caz (Anexa nr. 9);

 • j)  Asigurările (Anexa nr. 10);

 • k)  Garanția de Bună Execuție (Anexa nr. 11);

 • l)  Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice de Ea Data începerii (Anexa nr. 12);

 • m) Procedura de monitorizare a executării Contractului ce urmeaza a fi realizata si agreata de ambele parii pe parcursul perioadei de mobilizare (Anexa nr. 13);

 • n)  Programul de Operare (Anexa nr. 14);

 • o)  Procedura de calcul a sumelor de plată; (Anexa 15).

 • (4) în cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului și orice Anexă, clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepția situației în care se specifică altfel în prezentul Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoare drepturi:

 • a)  să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edîlitare aferentă Serviciului;

 • b)  să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnlco-edîlitare, a investițiilor, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • c)  să realizeze investiții de interes comun în infrastructura tehnîco-edilitare aferentă Serviciului și în acest scop să finanțeze lucrările necesare, precum și să contracteze și să garanteze, conform prevederilor legale aplicabile, împrumuturile în vederea finanțării programelor de investiții;

 • d)  daca este cazul, să inspecteze Bunurile de Retur șî să verifice gradul de realizare a investițiilor prevăzute de Contract în sarcina Delegatului;

 • e)  să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Delegat;

 • f)  sa monitorizeze modul în care este satisfăcut interesul public prin furnizarea serviciului de către Delegat;

 • g)  să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegat, exceptând situația când Delegatarul nu și-a neîndeplinit obligațiile sale contractuale și înregistrează întârzieri la plata facturilor către Delegat peste termenul prevăzut în prezentul contract și/sau în situația în care Delegatul a suspendat sau limitat prestarea serviciului potrivit legii și drepturilor conferite de prezentul contract;

 • h) să-și exprime intenția de a dobândi Bunurile de Preluare șl să solicite Delegatului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a acestor bunuri, la încetarea prezentului Contract;

î) să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 și nr. 2 la Contract) pentru motive ce țin de interesul național sau local și/sau în caz de Modificare Legislativă, cu posibilitatea pentru Delegat de a primi o compensație în cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări;

j)  să aprobe structura și ajustarea/modifîcarea Tarifului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare, intr-un termen agreeat de parti;

k)  să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu își respectă obligațiile asumate prin Contract;

1} să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege;

m) să aplice penalitățile pentru nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță;

n) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

 • (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) de mai sus urmează a fi exercitate în numele și pe seama Delegatarului, de către AD15 în baza mandatului primit prin statutul său. Delegatarul păstrează dreptul de a fi informat și de a propune măsuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea sa și bunurile ce le aparțin, prin intermediul și în cadrul ADIS. în relația cu Delegatul, Asociația constituie interfața între Delegat și Deîegatar. Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentul alineat (2) nu se aplică drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. h) și k) de mai sus, în legătură cu care ADIS are dreptul de a fi informată.

ARTICOLUL 6 - DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

 • a)  să încaseze contravaloarea Serviciului prestat, corespunzător tarifului aprobat de Deîegatar, corespunzător sumelor si tarifelor ofertate de Delegat si acceptate de Deîegatar ca urmare a adjudecării procedurii de atribuire, determinat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în special cu metodologia aprobată de ANRSC;

 • b)  să aplice la facturare Tarifele aprobate;

 • c)  să solicite ajustarea Tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie. Pe parcursul primului an de operare ajustarea poate fi solicitata si aprobata □ singura data, dar nu mai devreme de 10 luni de la începerea contractului, iar în următorii ani, cu îndeplinirea condițiilor impuse prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109/2007;

 • d)  să propună modificarea Tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e)  să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului Contract. Nici o alta entitate (societate comerciala, consorțiu, serviciu public) nu va putea presta activitățile care fac obiectul prezentului Contract, în Aria Delegării;

 • f)  să suspende sau sa limiteze prestarea Serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare, dacă sumele datorate de UAT-uri conform mecanismului financiar din Documentul de Poziție și actele adiționale ale acestuia nu au fost achitate în termenele prevăzute In prezentul contract; suspendarea sau limitarea prestării Serviciului se va aplica doar UAT - urilor care nu și-au respectat obligațiile de plată;

 • g)  sa încheie contracte cu terții pentru întreținerea și reparațiile instalațiilor, utilajelor, echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului;

 • h)  să solicite recuperarea debitelor în instanță direct de la UAT care nu si-a îndeplinit obligația de plata, avand posibilitatea de a chema in instanța si ADIS, avand in vedere calitatea sa de mantatar al UAT-urilor;

 • i)  să exploateze bunurile și Serviciul care face obiectul contractului de delegare a gestiunii corespunzător acestuia;

 • j)  relațiile contractuale dintre Delegatar și Delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al contractului, respectiv pe realizarea unei posibile egalități între avantajele care îi sunt acordate Delegatului șî sarcinile care îi sunt impuse;

 • k)  să rezilieze Contractul dacă Delega tarul nu își respectă obligațiile asumate prin Contract după notificarea in prealabil cu 90 de zile lucratoare a Delegatarului;

 • l)  să aplice penalizări în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale de către Delegatar, sau atunci când nu se impune suspendarea sau după caz rezilierea Contractului

 • m) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii sale

 • n)  alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de legislația în vigoare.

ARTICOLUL 7 -OBLIGAȚIILE DELEGATARULUI

Delegatarul are următoarele obligații:

 • a)  să actualizeze și să aprobe modificările la Regulamentul Serviciului, cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul Contract, în baza regulamentelor cadru, conform legilor în vigoare;

 • b) sa asigure finanțarea serviri ului conform prevederilor legale aplicabile în vigoare;;

 • c)  să aprobe (inclusiv ajustările și modificările) Tarifele propuse de Delegat conform Legii în vigoare.

 • d)  să verifice periodic:

 • 1.  calitatea Serviciului prestat;

 • 2.  îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;

 • 3. menținerea echilibrului contractual;

 • 4. asigurarea unor relații echidistante șî echilibrate intre Delegat șî Utilizatori;

 • e)  să nu-1 tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezulta din prezentul Contract;

 • f)  să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat și Utilizatorii Serviciului;

 • g)  să colaboreze cu Delegatul și să îl îndrume în obținerea a autorizațiilor aferente Serviciului, conform prevederilor legale în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele asumate față de Delegat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului;

t) să asigure resursele necesare finanțării plăților datorate Delegatului prin prezentul contract;

j)  să achite Delegatului contravaloarea Serviciul public prestat, conform prezentului contract

k)  să sprijine Delegatul în campaniile organizate privind informarea șî conștientizarea Utilizatorilor privind colectarea separata a Deșeurilor;


 • l)  să păstreze, în condițiile Legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financîare privind activitatea Delegatului care î-au fost comunicate cu titlu confidențial, altele decât cele de interes public;

m) ADIS are obligația de a notifica Delegatului denumirea UAT-urilor care nu au virat taxa de salubritate colectata de la utilizatorii casnici si non casnici conform mecanismului financiar din Documentul de Poziție și actele adiționale ale acestuia in vederea activării clauzei cuprinse in art. 6 - DREPTURILE DELEGATULUI lit.f);

n) să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia și să intervină ferm luând toate masurile administrative necesare în cazurile de concurență neloială și nerespectarea bunelor practici comerciale și dispozițiilor legale de către alți operatori în aria delegării, care perturbă prestarea Serviciului de către Delegat și pentru care acesta beneficiază de exclusivitate, conform contractului

ARTICOLUL8 -OBLIGAȚIILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele obligații generale:

 • a)  să asigure prestarea Serviciului conform prevederilor contractuale și cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) șî Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la Contract), a prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale;

 • b)  să presteze Serviciul pentru toți Utilizatorii din Aria Delegării, cu asigurarea colectării întregii cantități de Deșeuri generate care intră în obiectul prezentului Contract și să lase în stare de curățenie spațiul destinat recipientelor de precolectare șî domeniul public;

 • c)  să colecteze doar Deșeurile generate în Aria Delegării;

 • d)  sa respecte fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 14 ("Fluxul Deșeurilor") din prezentul Contract;

 • e)  să accepte modificarea Programului de Operare și a cerințelor tehnice, așa cum sunt acestea detaliate în Caietul de Sarcini al Serviciului, ori de cate ori va fi necesar din cauza modificării regulamentelor locale privind gestionarea deșeurilor, în cazul în care respectivele modificări sunt făcute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la reglementari naționale;

 • f)  să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;

 • g)  să depună toate dlligențeie necesare pentru conservarea integrității bunurilor, instalațiilor, echipamentelor, vehiculelor și dotărilor necesare presatrii serviciului și să asigure exploatarea, întreținerea șî reparația acestora cu personal autorizat, în funcție de complexitatea bunului respectiv șî specificul postului/locului de muncă;

 • h)  să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia;

 • i)  să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare, să obțină și să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizații;

 • j)  să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului și în Anexa nr. 9 („Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, și să îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;

 • k)  să aplice metode performante de management care să conducă ia reducerea costurilor de operare;

 • l)   să înregistreze toate reclamațiile și sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru șî să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele, prenumele persoaneî/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise, Delegatul are obligația să răspundă, în scris, în termen de maximum 30 (treizeci) de Zile de la înregistrarea acestora;

 • m) să furnizeze Autorităților Competente și Delegatarului toate informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condițiile Legii și ale prezentului Contract;

 • n)  să țină evidența gestiunii Deșeurilor și să raporteze periodic către Delegatar și oricăror alte Autorități Competente, inclusiv prin transmiterea către Autoritatea de Competentă în domeniul protecției mediului, date și informații despre activitatea specifică conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare;

 • o)  să se asigure că toate substanțele și materialele periculoase folosite sau care urmează sa fie folosite în prestarea Serviciului sunt păstrate într-un mediu controlat și în condiții de siguranță conform Legii în domeniu și Bunelor Practici Comerciale, precum și că toate recipientele cu substanțe periculoase sunt etichetate corect șî clar;

 • p)  să nu cesioneze sau să transfere în vreun mod prezentul Contract sau orice parte din drepturile și obligațiile sale derivate din prezentul Contract, altfel decât în conformitate cu condițiile stipulate la Articolul 25 ("Sub-delegarea și transferi'), orice operație realizată în alte condiții fiind nulă de drept;

 • q)  să contracteze șî să mențină pe toată Durata Contractului toate asigurările prevăzute la Articolul 22 ("Asigurări") din prezentul Contract;

 • r) să asigure existența personalului necesar pentru prestarea Serviciului și să asigure conducerea operativă, mijloacele tehnice șî personalul de intervenție în situații de urgență;

s} să pună la dispoziția organizatorilor unor acțiuni de salubrizare, igienizare, inițiate de către Delegatar sau organizații ne-guverna menta le, mijloace tehnice, utilaje specifice șl mijloace de transport aflate în dota re, în condițiile recuperării de la organizator a cheltuielilor efectuate;

t)  să organizeze periodic campanii de informare si conștientizare a publicului privind colectarea separată a Deșeurilor și să sprijine Delegata rul în campaniile proprii, organizate pentru informarea Utilizatorilor privind colectarea separată a deșeurilor. Delegatul va furniza Delegataruiui informațiile privind costurile aferente campaniilor de informare si conștientizare, împreună cu documentele justificative;

u)  să plătească penalitățile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract și Anexele corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligațiilor sale contractuale și a Indicatorilor de Performanță;

 • v) să realizeze toate investițiile și lucrările la infrastructura aferentă Serviciului, conform prevederilor prezentului Contract, în special ale Articolului 9 ("Obligațiile de investiții ale Delegatului") și ale Articolului 16 ("Prestarea Serviciului, graficul de operare și întreținerea bunurilor"), precum și ale Anexei nr. 8 la prezentul Contract ("Programul de Investiții");

w) să asigure menținerea continuității Serviciului pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de Zile de la data încetării Contractului, la solicitarea Delegatarului;

 • x) orice alte obligații prevăzute de prezentul Contract.

ARTICOLUL9- OBLIGAȚIILE DE INVESTIȚII ALE DELEGATULUI

(1} Delegatul se obligă să efectueze investiții conform Programului de Investiții, atașat ca Anexa nr. 8 "Programul de Investiții" la prezentul Contract, șî ținând seama de prevederile de mai jos ale prezentului articol.

 • (2) Delegatul va achiziționa și va pune la dispoziția deținătorilor de Deșeuri recipientele necesare realizării activității de precolectare separată a Deșeurilor. Costurile de achiziționare a acestora sunt incluse în tariful ofertat de Delegat pentru prestarea activității de colectare și transportul al deșeurilor menajere și similare, conform Ofertei sale (Anexa nr. 3 la prezentul Contract). Numărul și alocarea acestor materiale sunt prevăzute în Programul de Investiții.


 • (3) Orice modificare Ia Programul de Investiții, în măsura în care o astfel de modificare este permisă conform Legii aplicabile, nu va fi operată decât după aprobarea propunerilor Delegatului de către Delegatar șl va fi Inclusă In Programul de Investiții prin act adițional ia prezentul Contract, semnat de toate Părțile.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 10—TARIFUL

 • (1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice Ia Data de începere a Contractului, pentru fiecare activitate aferentă Serviciului prestată/fumizată, sunt cele prevăzute în Anexa nr. 12 la prezentul Contract.

 • (2) Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile confirmă că plata facturilor emise de Delegat către ADIS se asigură din taxa specială instituită în acest scop de unitățile administratlv-terîtorlale membre ADIS atat pentru persoane fizice cat și pentru persoane juridice și institutîi publice. Unitățile administrativ-terîtoriaie virează către ADIS sumele coiectate din această taxă, iar ADIS va delimita din suma integrală primită cota aferentă activităților ce fac obiectul prezentului Contract și are obligația de a achita din aceste sume, corespunzător, facturile emise de Delegat. Orice tarif/taxă aferente activităților gestionate prin Intermediul instalațiilor de tratare a deșeurilor vor fi achitate de ADIS direct aceior operatori, pe baza evidențelor cantităților de deșeuri depuse de Delegat la acele instalații, neexistând nici un fel de operații de plată directe între Delegatul prezentului contract si operatorul instalațiilor de tratare a deșeurilor sau a Iți operatori de salubrizare care operează pe teritoriul Județului Bacău. Prin urmare, în tariful încasat de Delegat în baza prezentului Contract pentru Serviciul prestat utilizatorilor casnici și non-casnicî nu va fi acceptată nicio componentă care să corespundă contravalorii vreunui tarif de tratare a deșeurilor (sortare, compostare, depozitare), care fac obiectul activității altor operatori din județul Bacău.

(3 Modifîcarea/ajustarea după caz a tarifelor prevăzute in Anexa nr. 12 se va efectua în conformitate cu prevederile legale privind metodologia de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile specifice ale serviciului de salubrizare.

 • (4) Modificarea și ajustarea tarifului se aprobă de către ADIS, în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de către UAT-uri prin HCL.

 • (5) Tarifele prevăzute In Anexa 12 pot fi ajustate/modificate ca urmare a îndeplinirii următoarelor condiții, astfel:

 • a)  Ajustarea solicitată de delegat va fi aprobată/ realizata de delegatar pentru a se asigura corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie. Parametrul de ajustare poate fi indicele prețurilor de consum (IPC) pe servicii -ramura a pa-ca na l-salubritate comunicat de Institutul Național de Statistică, evoluția cursului de schimb leu/euro sau alt parametru de ajustare conform legii.

 • b)  Pe parcursul primului an de operare ajustarea poate fi solicitata și aprobata o singura data , dar nu mai devreme de 10 luni de la începerea contractului, iar în următorii ani, cu îndeplinirea condițiilor impuse prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109/2007

 • (6) Modificarea tarifului solicitată de Delegat va fi aprobată/ realizata de delegatar numai după primul an de derularea contractului șî numai în cazul în care:

 • a)  intervine o majorare a unuia sau mai multe elemente de cost din structura sumelor de disponibilitate / tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive,

 • b)  modificarea cantităților cu mai mult de 20% ori modificarea condițiilor de prestare a activității,

 • c)  ca urmare a adăugării unui nou element de cost în structura sumelor de disponibilitate /tarifelor,

 • d) ca urmare a prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă,

 • (7) Tariful se actualizeaza cu formula:

Tn+l=Tn x IPC (tl-t2)/100;

Unde:

~ Tn+1 este tariful perioadei n+1, adica cel nou;

 • -  Tn = este tariful actual;

 • -  IPC(tl-t2) se obține de la INS, sub forma de fișier excel sau de număr, exprimat in procente;

Se va utiliza IPC pe servicii comunicat de www.insse.ro

- Perioada curenta ~ luna anterioara lunii in care se face calcului, sau la care se dorește actualizarea (adica data la care calculam Tn+1);

Perioada de referinta=luna la care a fost calculate Tn;

 • (8) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului și prin prezentul Contract;

 • b) realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratuluî și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de Părți;

 • c) asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public șî privat al Delegata ru lui, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediu Iul

 • (9) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării se facturează de către Delegat, pe baza cantităților de deșeuri colectate, factura fiind însoțită de o defalcare a cantîtatilor pentru fiecare UAT în parte, după cum urmează:

 • a)  pentru contravaloarea Serviciului prestat aferent fiecărui UAT, Delegatul va emite către ADIS o Situație cu defalca rea prestațiilor către fiecare UAT, lunar, în a 15 zi lucrătoare a lunii următoare lunii în care a fost prestat Serviciul, ;

 • b) în maxim 45 zile lucrătoare de la înregistrarea la ADIS a Situației cu defalca rea prestațiilor, ADIS va înștiința Delegatul asupra aprobării integrale a Situației, sau a serviciilor refuzate, caz în care ADIS va solicita refacerea Situației cu serviciile acceptate la plată;

 • c) in maxim 15 zile lucrătoare de la aprobarea Situației, Delegatul va emite factura pentru serviciile acceptate la plată;


 • d) pentru contravaloarea activităților cu caracter ne period ic prestate utilizatorilor casnici și non-casnici (colectarea deșeurilor din construcții și desființări), conform contractelor individuale de prestări servicii încheiate în acest sens, facturile urmează a fi emise către fiecare utilizator ca snîc/no n-casnic în baza contractului individual;

 • (10) Cantitățile de deșeuri colectate vor fi măsurate prin cântărire la instalațiile de tratare a deșeurilor; cântărirea cantităților de deșeuri colectate din fiecare unitate administrativ teritorială în parte se va realiza utilizând sistemele de cântărire aflate în dotarea mașinilor de colectare;

 • (11) ADIS se obligă să plătească facturile emise de Delegat conform lit. c) de la alineatul precedent în termenul de maxim 30 de zile calendaristice de la înregistrarea facturii la sediul ADIS;

 • (12) în cazul neachitării facturilor în termenul specificat la alin. (14), Delegatarul va datora Delegatului penalități în cuantum de 0,01% pe zi de întârziere din valoarea neachitata, aplicabile din prima zi de întârziere după expirarea termenului menționat la alin. (14). Delegatul va recupera valoarea penalităților direct de la UAT urile care nu au virat la timp si integrai valoarea taxei de salubritate către ADIS.

 • (13) ADIS va putea achita parțial facturile emise de Delegat conform l'rt. c) de la alin (12). In aceste situații ADIS se oblga sa informeze Delegatul in 15 zile de la primirea facturii asupra UAT-urilor care nu si-au achitata obligațiile;

 • (14) Pentru utilizatorii casnici si non-casnîci care vor opta pentru aplicarea instrumentului economic „PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI" Delegatul, fie va reduce frecventa de colectare, fie va micșora volumul recipientelor de colectare. Utilizatorii casnici care solicită aplicarea instrumentului economic „PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI" vor beneficia de o reducere proporționala a taxei de salubrizare. Mecanismul privind implementarea instrumentului va fi prezentat în Regulamentul de implementare a taxei de salubrizare. In cazul utilizatorilor non-casnîci, taxa de salubrizare care va fi plătită pentru colectarea deșeurilor similare va fi proporțională cu volumului recipîentului/recipientelor de colectare a deșeurilor.

 • (15) Soluționarea oricăror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor Articolului 52 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Până la soluționare vor fi aplicate Tarifele în vigoare, iar în urma soluționării disputei, noile Tarife, aprobate conform Legii, vor intra în vigoare în luna imediat următoare.

ARTICOLUL 11 - REDEVENȚA

 • (1) Pentru fiecare An Contractual de la Data începerii Delegatul va plăti următoarelor unități administratîv-teritoriale având calitatea de Delegataro Redevențăîn suma de:

- Municipiului Bacău pentru primii doi ani ai contractului suma de 277.000 lei/an in contul..............................

 • (2) Redevența va fi plătită semestrial, pana cel târziu in a douazecea zi calendaristica la semestrului următor.

 • (3) în cazul neachîtăriî redeventei în termenul specificat Ia alin. (2), Delegatul va datora Municipiului Bacău penalități de 0,01% pe zi de întârziere, aplicabile din prima zi de întârziere după expirarea termenului menționat la alin. (2). Atât redevența neachitata cat si penalitățile de întârziere aferente vor urma regimul prevăzut in Codul de procedura fiscal pentru creanțele bugelelor locale.

 • (4) Neplata redevențet de către Delegat în termen de 60 (sasezecî) de Zile de la data scadenței, conferă Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești. Delegatul va rămâne obligat si după rezilierea Contractului la plata Redevențel datorate până la Data încetării Contractului conform prezentului articol, precum si la plata penalităților de întârziere calculate potrivit alin. (4) din prezentul Articol.

 • (5) Cuantumul redevenței se va actualiza anual cu indicele prețurilor de consum ("1PC") comunicat de Institutul Național de Statistică.

 • (6) Redevența astfel plătită se face venit la Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare ("Fondul ilD"), constituit în condițiile Legii pentru bunurile aferente Serviciului care au fost finanțate prin Programul ISPA.

 • (7) în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în Bunuri de Retur noi acestea vor fi concesionate Delegatului, iar Anexele nr. 4 și nr. 5 vor fi actualizate corespunzător. Odata preluate de către Delegat in baza proces ului-verbal de predare-primîre, acesta va plăti Delegatarului redeventa ce va fi stabilita de comun acord prin raportare la valoarea bunurilor sî durata concesionarii.

ARTICOLUL 12-INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

 • (1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanță, stabiliți în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), și cei prevazuți în Anexa nr. 9 („Indicatorii de Performanță") la Contract.

 • (2) Indicatorii de Performanță stabilesc, printre altele, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Serviciul, având printre obiective:

 • a)  continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b)  adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor;

 • c)  excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu;

 • d)  respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREA CONTRACTULUI

 • (1) Respectarea și îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță și în general a tuturor obligațiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de către Delegatar conform termenilor și condițiilor stipulate de prezentul Articol si de Procedura de monitorizare a executării Contractului ce urmeaza a fi realizata si agreata de ambele parti pe parcursul perioadei de mobilizare (Anexa 13).

 • (2) Delegatarul va informa în prealabil Delegatul asupra intenției' de a verifica respectarea Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecție pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale și va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuși înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului de a-și aduce la îndeplinire îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

 • (3) La sfârșitul fiecărei Perioade de Monitorizare (lunar, trimestrial sau anual, după caz) a indicatorilor de Performanta prevazuti in Anexa nr. 9, Delegatarul va întocmi un "Raport de monitorizare" pe care îl va transmite Delegatului, în termen de 15 (cincisprezece) Zile de la încheierea Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili măsurile de conformare și termenele acestora pe care Delegatul trebuie să le adopte. Lipsa unui răspuns din partea Delegatului, după trecerea unui termen de 5 (cinci) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare de către Delegat va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare în termenul stabilit de Raportul de monitorizare.

 • (4) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului propunerile sale de îmbunătățire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de Performanță, transmițând aceste propuneri în termen de 5 (cinci) Zile de la data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:

 • a)  explica măsurile pe care Delegatul intenționează să le ia pentru a-și îmbunătăți activitatea în scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanță;

 • b)  prevedea o data până la care nivelul Indicatorului de Performanță va fi atins, atunci când obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanță.

 • (5) Delegatul va ține și va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor și incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesare a fi colectate pentru Indicatorii de Performanța.

(fi) Toate bazele de date și tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic șî actualizate periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Delegatar la cerere.

(7) Delegatul va raporta date și informații Autorității Competente de protecție a mediului (datele și informațiile specifice activității, inclusiv chestionarele din anchetele statistice naționale) și va raporta Autorității de Reglementare cantitatea de Deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de tratare a Deșeurilor, pe fiecare tip de Deșeuri.

.                 (8) De asemenea, Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului, dovezi:

 • a)  de plata a impozitelor, taxelor șî contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;

 • b)  de înmatriculare a vehiculelor;

 • c)  de control tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor;

 • d)  de deținere a tuturor Autorizațiilor valabile.

ARTICOLUL 14 - FLUXUL DEȘEURILOR

 • (1) Delegatul va transporta deșeurile colectate conform următorului flux:

 • a)  Deșeurile reciclabile colectate separat (din deșeurile menajere, deșeurile similare și deșeurile din piețe) la stația de sortare de la Bacău, conform Caietului de Sarcini;

 • b)  Biodeșeurile colectate separat din deșeurile din piețe la stația de compostare de Ia Bacău, conform Caietului de Sarcini;

 • c)  Deșeurile reziduale colectate (din deșeurile menajere, similare si din piețe) la depozitul

(  1                         conform de la Bacău, județul Bacău, conform Caietului de Sarcini;

 • d)  Deșeurile din construcții și demolări la Centru de stocare temporară existent la Bacău (în incinta depozitului);

 • e)  Deșeurile voluminoase la Centru de stocare temporară existent la Bacău (în incinta depozitului);

 • f)  Deșeurile periculoase din Deșeurile Menajere, la Centru de stocare temporară existent la Bacău (în incinta depozitului);

 • (2) Deșeurile colectate trebuie predate instalației expres specificate mai sus pentru fiecare categorie de Deșeuri. Delegatul va respecta condițiile specifice pentru fiecare instalație.

 • (3) Delegatul va fi familiarizat cu criteriile de acceptare a Deșeurilor la fiecare instalație unde predă Deșeurile colectate separat și se va asigura, printr-o inspecție vizuală, că Deșeurile colectate sunt conforme cu aceste criterii. în cazul colectării „din ușă în ușă" de la gospodării individuale și al colectării de la Utilizatori Non-Casnici, Delegatul poate refuza să preia Deșeurile din acele recipiente care, în urma inspecției vizuale, sunt considerate neconforme cu criteriile de acceptare ale instalației căreia îi sunt destinate respectivele Deșeuri.

{4) Este interzis Delegatului să încredințeze la depozitare fracția valorifica bilă de Deșeuri colectată separat la sursă.

ARTICOLUL 15 -COLECTAREASEPARATĂ

 • (1) Următoarele Deșeuri Reciclabile vor fi colectate separat: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă, în conformitate cu Anexa nr. 2, si vor fi transportate la stația de sortare de ia Bacău, conform Caiet de Sarcini.

 • (2) Bîodeșeurile colectate separat din piețe vor fi transportate la stația de compostare Bacău, conform Caiet de Sarcini

 • (3) In plus, Delegatul va asigura colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere, a deșeurilor voluminoase de Ia utilizatorii casnici șî non-casnîci și a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

 • (4) Delegatul este responsabil pentru determinarea compoziției Deșeurilor Municipale colectate, conform cerințelor Caietului de sarcini.

ARTICOLUL 15 - PRESTAREA SERVICIULUI, PROGRAMUL DE OPERARE ȘI ÎNTREȚINEREA BUNURILOR

 • (1) Delegatul se obligă să execute Serviciul în conformitate cu termenele/intervalele stabilite în Caietul de sarcini (Anexa nr. 2 la prezentul Contract), precum și în Programul de Operare din prezenta Clauză și din Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract).

 • (2) Delegatul va colecta separat pe fracții de pe raza fiecărui UAT și va transporta Deșeurile Municipale de pe raza unităților administrativ-teritoriale din Aria Delegării. Orice modificări ale modalității de colectare șî transport va fi posibilă doar cu aprobarea De legatarul ui/AD1, exprimată prin hotărâre a autorității de liberați ve/a adunării generale a ADI5 și, după caz, cu modificarea prezentului Contract.

 • (3) Delegatul se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și alte resurse, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute pentru îndeplinirea Contractului, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract, în Caietul de Sarcini al Serviciului sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.

 • (5)  Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului pentru a stabili conformitatea acestuia cu prevederile din propunerea tehnică inclusă în Oferta din Documentația de Atribuire, cu Caietul de Sarcini șî /sau cu Regulamentul Serviciului.

 • (6)   Verificările vor fi efectuate de către Delegatar prin reprezentanții săi împuterniciți. Delegatarul are obligația de a notifica în scris Delegatului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

(5) Colectarea fiecărei fracții de Deșeuri se va realiza conform Programului de Operare si a Caietului de Sarcini al Serviciului, cu excepția cazului in care se convine altfel.

 • (7) Pentru colectarea „din poartă în poarta", precum și pentru colectarea „în punctele de colectare" (respectiv colectările din zonele de blocuri și de la punctele de colectare), frecvența minimă de colectare va fi cea prevăzută în Caietul de Sarcini (Anexa nr. 2 la prezentul Contract).

 • (8) Delegatul trebuie să colecteze Deșeurile abandonate pe domeniul public al căror generator este necunoscut, cu informarea prealabila a UAT și ADIS referitoare la existenta depozitului, cantitatea estimata și data propusa pentru colectare conform Legii și Caietului de Sarcini și, Ia cererea Delegatarului, trebuie să colecteze de asemenea și Deșeurile provenind de la evenimente speciale, cheltuielile legate de colectarea acestor deșeuri fiind suportate de către UAT direct din buget local sau Organizator prin aplicarea tarifului prevăzute pentru colectarea șî transportul deșeurilor menajere și similare, prin încheierea unui contract distinct pentru fiecare eveniment.

 • (9) Delegatul va furniza Utilizatorilor mijloacele necesare pentru colectarea separată in conformitate cu oferta sa.

 • (10) Delegatul va verifica starea tehnică a echipamentelor de pre-colectare și Ie va înlocui pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24- de ore de la sesizare. în cazul colectării „din poarta în poartă", Delegatul va înlocui orice recipient deteriorat de către angajații săi. în cazul colectării „în punctele de colectare", Delegatul va înlocui toate containerele deteriorate.

 • (11) Delegatul va avea un număr suficient de mare de vehicule și echipamente adecvate, eficiente și în stare bună de funcționare pentru colectarea Deșeurilor, precum și personal cu calificarea corespunzătoare pentru operarea acestora, conform Caietului de Sarcini al Serviciului șl Ofertei, anexate la prezentul Contract

 • (12) în cazul unei defecțiuni la un vehicul, Delegatul se va asigura imediat că este utilizat un alt vehicul adecvat.

 • (13) Delegatul se va asigura că operațiunea de colectare a Deșeurilor din orice recipient nedescărcat Ia data la care era prevăzută colectarea, se va efectua în maxim 24 de ore de la data respectivă. Nu se va efectua nicio plata suplimentară către Delegat pentru colectarea Deșeurilor din recipiente nedescărcate la data prevăzută pentru colectare.

 • (14) Delegatul va prelua, conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract) și Legii în vigoare, Deșeurile provenind din construcții, care sunt abandonate pe domeniul public. Cheltuielile legate de colectarea acestor deșeuri fiind suportate de către UAT direct din buget local.

 • (15) Delegatul va folosi traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și pentru mediu; Delegatul va elabora un plan detaliat privind rutele de transport pentru colectare, care va fi aprobat de către Delegatar. Rutele aprobate nu vor putea fi modificate decât cu acceptul scris prealabil al Delegatarului.

 • (16) Delegatul va elabora și va implementa planuri anuale de revizii și reparații pentru utilajele de transport, executate cu forțe proprii și cu terți.

 • (17) Delegatul va ține evidența orelor de funcționare a vehiculelor șî a suprastructurii acestora și nr. de km pentru fiecare in conformitate cu fisele de fundamentare aferente ofertelor.

 • (18) Delegatul va deține toate documentele necesare de însoțire a Deșeurilor transportate, din care să rezulte sursa Deșeurilor respective, destinatarul, tipurile de Deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de Deșeuri transportate și codificarea acestora conform normelor aplicabile.

(19} Delegatul nu va abandona Deșeuri pe traseu și va ridica în totalitate Deșeurile generate de Utilizatori sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt amestecate în Deșeurile Municipale.

(20} Delegatul va asigura un sistem de evidență a sesizărilor șî reclam ațiîlor, respectiv de rezolvare operativă a acestora.

(21). Delegatul va asigura si implementa un sistem de monitorizare in timp real GPS.

ARTICOLUL 17" BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:

 • 17.1. Bunurile de Retur

 • 17.1.1. Acestea sunt:

a) bunurile Delegataruluî puse la dispoziția Delegatului, prin concesionare, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Delegataruluî pe întreaga Durată a Contractului. Delegatul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.


b) bunurile rezultate din investițiile prevăzute de prezentul Contract în sarcina Delegatului. Acestea rămân proprietatea Delegatului pe întreaga Durată a executării Contractului.

 • 17.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnării Contractului este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la art. 17.1.1.a) de mai sus se încheie un proces-verbal de preda re-prîmire între Delegat și De legatar, care constituie Anexa nr. 5 Ia prezentul Contract. în situația în care pe parcursul executării Contractului Delegatarul investește în Bunuri de Retur noî de natura celor prevăzute la art. 17.1.1.a), de mai sus acestea vor fi concesionate Delegatului, iar Anexele nr. 4 și nr. 5 vor fi actualizate corespunzător. Odata preluate de către Delegat in baza procesului-verbal de predare-primire, bunurile vor fi distribuite utilizatorilor in baza unui contract de comodat si a unui procesa verbal de predare primire ce urmeaza a fi încheiate intre Delegat si fiecare gospodărie care va intra in posesia unui astfel de bun.

Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale șî se evidențiază distinct în patrimoniul Delegatului.

 • 17.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Delegataruluî, la încetarea Contractului din orice cauză, libere de orice sarcini și gratuit. Excepție de la regula transferului cu titlu gratuit fac doar acele bunuri realizate prin investiții prevăzute în prezentul Contract în sarcina Delegatului, bunuri care în situația încetării Contractului înainte de termen revin Delegataruluî cu plata de către acesta a valorii neamortizate a respectivelor bunuri.

 • 17.1.4. Delegatul are obligația de a efectua lucrări de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2 la prezentul Contract). Delegatul se va asigura că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreținute și asigurate în conformitate cu instrucțiunile de fabricație și că sunt folosite conform normelor de siguranță.

17.1.5 Investițiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt realizate din fonduri proprii ale Delegatului, rămân în proprietatea sa pe toată Durata Contractului și revin de drept, la Data încetării Contractului, gratuit și libere de orice sarcini, Delegatarului, fiind integrate domeniului public.

17.1.6 Investițiile realizate de Delegat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Bun urilor de Retur, se vor amortiza de către acesta pe Durata Contractului.

 • 17.1.7. Delegatul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spațiilor de lucru pentru care a fost acordat dreptul de concesiune, în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Delegataruiui care este proprietarul respectivului bun/spațiu

 • 17.1.8. Delegatului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui element aferent Bunurilor Delegatului.

 • 17.1.9. Delegatul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

 • 17.1.10. Delegatul este obligat să exploateze și sa întrețină Bunurilor Delegatarului, cu dilîgența unui bun proprietar.

 • 17.1.11. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la Art. 17.1.1 lit. a) - mijloace fixe sau bunuri de inventar, pe care Delegatarul le-a concesionat Delegatului, Părțile au obligația de a aplica la timp procedurile legale pentru casarea bunurilor publice.

 • 17.1.12. Delegatul va permite accesul reprezentanților Delegatarului și/sau al ADI în spațiile/clădirile utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-și putea exercita drepturile de monitorizare în conformitate cu prevederile Contractului.

 • 17.2.   Bunuri de Preluare, a căror listă indicativa (generică} este prevăzută în Anexa nr, 7 Ia prezentul Contract. Aceste Bunuri de Preluare "sunt reprezentate de acele bunuri constând în elemente de infrastructură aferente Serviciului pe care Delegatul le-a prezentat ca echipamente disponibile în oferta cu care a câștigat licitația de atribuire a prezentului Contract, și care nu fac parte din investițiile obligatorii conform prezentului Contract pentru a se califica drept Bunuri de Retur. Anexa nr. 7 va fi elaborată și semnată de Părți în cursul Perioadei de Mobilizare, fiind atașată prezentului Contract la data semnării ei de către Părți. în cazul unor bunuri viitoare de natura Bunurilor de Preluare, acestea vor fi introduse în Anexa nr. 7 pe parcursul executării prezentului

(                     Contract, atunci când vor fi efectiv disponibile și date în funcțiune.

17.2.1 La încetarea prezentul Contract din orice cauză, Delegatarul are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea stabilita de comun acord sau de un evaluator independent, desemnat de Părți.

 • 17.2.2. în termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zi ie de la Data încetării, Delegatarul va notifica Delegatului care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

 • 17.2.3. Delegatul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Delegatar după primirea plății valorii acestora stabilită conform Art. 17,1.1 de mai sus.

 • 17.3. Bunuri Proprii care aparțin Delegatului și nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii.

ARTICOLUL 18 - FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI ÎN RELAȚIA CU UTILIZATORII

{1) Delegatul va încheia contracte individuale de furnizare/prestare de servicii numai pentru colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de rea menajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • (2) Delegatul va încheia aceste contracte în cel mult 30 {treizeci} de Zile de la primirea oricărei solicitări în acest sens de la orice Utilizator care se încadrează într-una dintre categoriile menționate la alineatul de mai sus din punct de vedere al categoriilor de Utilizatori și al tipurilor de Deșeuri generate.

 • (3) Acest contract de prestării servicii va fi elaborat în conformitate cu contractele-cadru aprobate de Autoritatea de Reglementare.

 • (4) Daca, din motive de orice natura, Delegatul nu poate colecta Deșeuri le de pe o proprietate, rezidenții/ proprietarii vor fi informați printr-un mesaj scris lăsat Ia respectiva proprietate, indicând motivul, indiferent dacă Serviciul este furnizat de către Delegatul acelui Utilizator pe baza unui contract individual de prestări servicii astfel cum este descris mai sus sau pe ba2a termenilor generali de furnizare/prestare a Serviciului stipulați de prezentul Contract.

5. Delegatul va încheia contracte individuale de furnizare/prestare de servicii pentru colectarea deșeurilor după organizarea de evenimente sau eliminarea depozitelor necontrolate, cheltuielile legate de colectarea acestor deșeuri fiind suportate de către UAT direct din buget local sau de către Organizator.

ARTICOLUL 19- MĂSURILE DE SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCA

 • (1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate și securitate în muncă, ori de câte ori va fi necesar șî ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje și echipamente noi, etc. și va prezenta Delegatarului documentul revizuit.

(2} Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate amplasamentele, clădirile, instalațiile, vehiculele și utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreține, pe cheltuială proprie, instalația de iluminare, elementele de protecție, semnele de avertizare șt va urmări amplasarea și instalarea acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei Autorități Competente, în domeniul protecției, securității și sănătății populației.

ARTICOLUL20-A5PEC1E DE PROIECflA MEDIULUI, ÎMPĂRJiREA RESPONSABILI lĂjl LOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRȚI

 • (1) De la Data de începere a Contractului, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după această dată.

 • (2) Delegatul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Delegatarului, ale căror cauze sunt anterioare Datei de începere a Contractului și au avut ca rezultat o încălcare sau ne respecta re a prevederilor oricărei Legi privind mediul înconjurător. Delegatarul se obliga să-l despăgubească pe Delegat pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

ARTICOLUL 21-GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

 • (1) Delegatul va constitui in termen de maxim 10 zile de la semnarea prezentului contract, pe propriul său cost și va menține în vigoare, pe toata Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea Delegatarului, în cuantum de 10% din valoarea totala anuala a contractului, fara TVA. Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului care devine Anexa nr. 11 („Garanția de Bună Execuție") la prezentul Contract, si va fi constitutîta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, fie prin prin rețineri succesive fie emis de o societate bancara fie emisa de o societate de asigurări.

 • (2) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce șî nu limitează în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului și nu împiedică Delegatarul, în exercitarea atribuțiilor sale de monitorizare a executării Contractului și aplicare a penalităților, să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.

 • (3) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar, în limita prejudiciului creat, pentru plata sumelor menționate la Art. 1 ("Definiții și interpretare") din prezentul Contract, numai după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu remediază situația în termenul acordat, Delegatarul va executa Garanția de Buna Execuție, fără nici o altă notificare.

 • (4) In cazul in care la expirarea termenului de 90 de zile aferent Perioadei de Mobilizare Delegatul nu prezintă Delegatarului dovezile prevăzute la art. 3, alin. (5), in afara încetării de drept a contractului conform prevederilor arț. 3 alin, (ș), Delegatarul are dreptul de a executa Garanția de (Juna Execuție fără altă formalitate decât notificarea în acest sens din partea Delegatarului către Delegat, transmisa in termen de maxim 5 (cinci) Zile de la data expirării termenului de 90 de zile prevăzut pentru Perioada de Mobilizare.

 • (5) în cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanției de Bună Execuție, Delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanție de Bună Execuție, cu cel puțin 15 (cincisprezece) Zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a valabilității și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare, în cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Delegatul va fi obligat sa refacă Garanția de Bună Execuție sau să constituie o altă Garanție de Bună Execuție, în termen de maxim 15 (cincisprezece) Zile de la data executării și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare.

 • (6) Nerespectarea de către Delegat a obligațiilor prevăzute de prezentul articol reprezintă o încălcare semnificativă de către Delegat a obligațiilor contractuale și duce la rezilierea Contractului conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului") de mai jos.

 • (7) Delegatarul va returna Delegatului Garanția de Bună Execuție în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la data semnării procesuluî-verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă Delegatarul nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei ca urmare a nerespectarii de către Delegat a unor obligații contractuale.

ARTICOLUL 22 - ASIGURĂRI

 • (1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligații și/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza acestui Contract, în Perioada de Mobilizare, Delegatul, pe proprie răspundere șl cheltuială, va obține și va menține pe întreaga durata a Contractului polițele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege șî Bunele Practici Comerciale și în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa nr. 10 la prezentul Contract:

 • -   Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse Infrastructurii aferente Serviciului;

 • -   Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport și utilaje folosite de Delegat în gestiunea Serviciului;

Asigurări pentru salariați, conform Legii în domeniul muncii;

 • -   Asigurarea de răspundere civilă generală,

 • (2) Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment dat pe Durata prezentului Contract.

 • (3) Delegatul, la cererea Delegataruîuî, va furniza copii ale polițelor de asigurări prevăzute la alin. (1) de mai sus.

 • (4) în cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol și detaliate în Anexa nr. 10 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatarul are dreptul să acorde un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-și îndeplini această obligație, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").

 • (5) Delegatul va informa Delegatarul, de îndată ce este posibil șl în termen de cel mult 10 (zece) Zile de la producerea evenimentului asigurat, în legătură cu orice situație ce ar putea avea ca efect formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri în baza oricărei polițe de asigurare încheiată conform prevederilor prezentului Contract. în continuare, Delegatul va soluționa cererea direct cu asigurătorii respectivi, va acționa în interesul ambelor Părți șî va informa Delegatarul despre toate etapele privind soluționarea unor astfel de cereri.

 • (6) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurări pentru daunele sau pagubele bunurilor Contractului pentru a repara, reconstrui sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.

 • (7) în cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei polițe de asigurare încheiate de Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franșizei fără a prejudicia utilizarea despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.

 • (8) Delegatul va furniza dovezi ale plăților periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la cererea Delegataruîuî.

ARTICOLUL 23 - REGISTRE, EVIDENȚE CONTABILE Șl AUDIT

 • (1) Delegatul va respecta standardele și principiile contabile și va menține registrele șt înregistrările contabile necesare conform Legii aplicabile.

 • (2) Delegatul va evidenția în contabilitate în mod separat, clar șî distinct toate intrările și ieșirile contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale. în măsura în care Delegatul nu va evidenția aceste intrări și ieșiri contabile în mod separat, atunci Delegatarui va putea rezilia Contractul în condițiile Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").

 • (3) Delegatarul/ADIS poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidențelor șî registrelor contabile și al altor documente relevante pentru prezentul Contract ținute în condițiile prezentului Articol, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar sau AD1S în legătură cu Serviciul prestat și prezentul Contract. Delegatul are obligația de a permite De legatarului și altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe Durata Contractului.

 • (4) Toate registrele, evidențele, înregistrările șî documente contabile Ia care se face referire în prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidențele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puțin 30 (treizeci) de Zile înainte. în urma primirii adresei Delegatarui poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidențele, înregistrările și documente contabile, notificând intenția sa prîntr-o adresă trimisă Delegatului cu cel puțin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 24- CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPȚIEI

 • (1) Delegatul nu va acorda și nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de sub-contractanții sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").

 • (2) Delegatarui poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului"), în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acționând în numele său:

 • a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abținut sau se abține de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relație contractuală cu Delegatarui;

 • b) a realizat sau s-a abținut de la o acțiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane în relație cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarui;

 • c) a comis orice infracțiune de dare și/sau luare de mită ori corupție, potrivit Legii, privitor la prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarui;

d} a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care acesta, în virtutea funcției sau poziției ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 25 - SUB-DELEGAREA Șl TRANSFER

 • (1) Delegatul va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, doar dacă Legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subroga re, n ovație, transmitere, cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil ai Delegatarului. Părțile consideră totuși că Delegatul poate constitui garanții pe veniturile obținute din prestarea activităților permise prin prezentul Contract fără un astfel de acord prealabil. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către Delegat a obligațiilor sale și poate constitui o cauză de reziliere a Contractului conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").

 • (2) Dispozițiile alineatului precedent nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiția să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau obligațiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

CAPITOLUL V, RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ARTICOLUL 26 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • (1) Nerespectarea dovedită de către oricare dintre Părțile contractante a obligațiilor contractuale ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • (2) în situația rezilierii Contractului din vina unei Părți, această Parte va datora despăgubiri celeilalte Părți, în cuantumul stabilit de Părți, de un expert independent,-desemnat de acestea sau de către instanța judecătorească competentă.

 • (3) încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a Părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după Data încetării Contractului. De asemenea, Părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe perioada desfășurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor Contractului și care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 27- RĂSPUNDERE, PENALITĂȚI Șl DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI

(1) Delegatul declară și garantează ca acceptă și încheie prezentul Contract pe propriul său risc tehnic, economic și financiar și că este răspunzător atât în fața Delegatarului cât și, în unele situații, față de Autoritățile Competente pentru obligațiile asumate, prestarea Serviciului și exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor prezentului Contract. Nici Delegata rul, nici Autoritățile Competente nu vor fi răspunzători în nicîun fel față de terți pentru îndeplinirea de către Delegat a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract și pentru prestarea de către acesta a Serviciului. Delegatul confirmă în special că a luat în considerație, în conformitate cu și bazându-se pe termenii și condițiile prezentului Contract, înaintea încheierii prezentului Contract, obligațiile, riscurile și/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur, și, în general, în legătură cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

 • (2) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță, stabiliți conform Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) și detailați în Anexa nr. 9 ("Indicatorii de Performanță") la prezentul Contract, va atrage obligația Delegatului de a plăti penalități conform celor specificate în această anexă.

 • (4) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță dă dreptul Delegatarului să rezilieze Contractul conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului").

 • (5) Nerespectarea de către Delegat a obligațiilor sale de realizare a Investițiilor la care s-a angajat prin prezentul Contract, astfel cum sunt detaliate în Anexa nr. 8 la prezentul Contract („Programul de investiții"), inclusiv întârzierile înregistrate față de termenele de realizare a investițiilor, prevăzute în Programul de Investiții, va atrage, pe lângă dreptul Delegatarului de a rezilia prezentul Contract conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului"), și obligația Delegatului de a plăti Delegatarului penalități după cum urmează:

 • a)  penalități de 10% din valoarea investiției ne realizate pentru întârzieri la finalizarea acesteia mai mici de 1 an față de termenul prevăzut în Programul de Investiții;

 • b)  penalități de 25 % din valoarea investiției nerealizate pentru fiecare an calendaristic de întârziere, calculați de la data la care investiția era prevăzută a fi finalizată în Programul de Investiții.

Prezenta clauză nu se aplică când Delegatarul sau utilizatorii non-casnici se află în situația de neîndeplinire a obligațiilor contractuale fata de Delegat și înregistrează întârzieri la plata facturilor către Delegat peste termenul prevăzut în prezentul contract sau în contractele de prestări servciii individuale încheiate cu aceștia și/sauîn situația în care Delegatul a suspendat sau limitat prestarea serviciului potrivit legii și drepturilor conferite de prezentul contract.

 • (6) în plus fata de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, Delegatul va despăgubi Delegatarul și pe mandatarii sau prepușiî acestuia în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 28-RĂSPUNDEREA DELEGATARULUI

 • (1) Delegatarul declara că înainte de atribuirea prezentului Contract a depus toate eforturile pentru a se asigura că informațiile furnizate conțin toate datele cunoscute lui și pe care le consideră relevante sau importante în prestarea Serviciului, iar Delegatul declară că a luat act și a confirmat că a analizat și verificat toate informațiile furnizate și condițiile privind prestarea adecvată a Serviciului.

 • (2) Delegatarul nu îl va tulbura pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

 • (3) în nicîun caz Delegatarul nu va fi răspunzător față de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra datorită: (i) producerii unui eveniment de Forță Majoră (ii) stării Bunurilor concesionate sau a amplasamentelor aferente acestora sau (iii) oricărei nereușite a Delegatului de a realiza veniturile previzionale în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 29- EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI

(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 27 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului") de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ținut răspunzător pentru neîndepUnirea vreunei obligații ce-i revine în baza prezentului Contract dacă neîndeplînîrea respectivei obligații este o consecință directă a situațiilor prevăzute la alineatele de mai jos din prezentul Articol.

 • (2) Delegatul nu va fi obligat să îndeplinească obligațiile sale contractuale, inclusiv Indicatorii de Performanță, în măsura în care acesta nu poate, în mod rezonabil, fie (i) să respecte termenele de îndeplinire a obligațiilor contractuale în perioadele de timp prevăzute, fie (ii) să continue să îndeplinească obligațiile contractuale, ca o consecință directă a:

 • a) apariției unui Eveniment de Forță Majoră;


 • b) nerespectăriî de către Delegatar a propriilor sale obligații asumate prin prezentul Contract;

 • c) acțiunii, inacțiunii sau faptelor unor terțe persoane pentru care Delegatul nu este responsabil.

 • (3) în cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii șî acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației, precum și orice alte detalii pe care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod substanțial prestarea Serviciului nu va atrage nicîo modificare a vreunei clauze a acestui Contract și nu va elibera sau exonera în niciun fel Delegatul de obligația de a presta Serviciul conform Contractului și a Legii în vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prestării serviciilor în domeniul salubrizării localităților.

ARTICOLUL 30 -ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR


Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor fi limitate la acoperirea integrală a Daunelor suferite de Partea sau terțul prejudiciat în înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform prezentului Contract

ARTICOLUL 31 - RECUPERAREA DEBITELOR

 • (1) Delegatarul este îndreptățit să recupereze de la Delegat orice prejudicii suferite din vina Delegatului, care sunt descoperite după Data încetării Contractului, în conformitate cu Legea aplicabilă.

 • (2) Părțile pot conveni compensarea între sumele astfel datorate de Delegat și orice sume datorate de către Delegatar Delegatului, precum și asupra metodei de plată, chiar șiîn mai multe transe.

 • (3) Comisioanele bancare și alte sume similare rezultate din operațiunile legate de plata sumelor datorate de Delegat Delegatarului cad în integralitate în sarcina Delegatului.

 • (4) Prevederile paragrafelor 1 - 3 ale prezentului articol se vor aplica, mutatis mutandîs, prejudiciilor compensărilor, comisioanelor și altor sume similare datorate de Delegatar Delegatului descoperite după Data încetării Contractului, în conformitate cu Legea aplicabilă

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE

ARTICOLUL 32 - FORȚA MAJORĂ

 • (1) „Forța Majoră" înseamnă un eveniment mai presus de voința Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și respectiv îndeplinirea Contractului. Evenimentele de forță majoră vor include următoarele, fără a se limita la acestea:

 • a)  Evenimente naturale de forță majoră cum ar fi:

 • i.    trăsnete, cutremure, uragane și alte condiții climaterice extraordinare ca de exemplu temperaturi anormal de scăzute;

 • ii.    explozii, foc sau inundații (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

 • iii.   contaminări nucleare, chimice sau biologice (dacă nu sunt cauzate de Partea respectivă sau orice altă persoană pentru care aceasta este responsabilă);

 • iv.    bombe sau alte muniții neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

 • b)  Evenimente politice de forță majoră cum ar fi:

 • i.    război sau război civil (declarat sau nu) sau conflict armat, invazii sau acte ale inamicilor externi, blocade și embargouri;

 • ii.    acțiuni violente de stradă sau rebeliuni civile;

 • iii.    orice act sau amenințare de terorism credibilă în mod rezonabil la adresa Părții respective sau privind bunurile de infrastructură aferente Serviciului;

 • iv.   greve sau alte mișcări revendicative la scara națională și motivate predominant politic.

 • c)  Evenimente nefavorabile de forță majoră cum ar fi:

 • i.    refuzul, fără un motiv justificat, oricărei Autorități Competente de a elibera orice aviz, permis, licență sau a oricăror autorizații necesare executării obligațiilor contractuale, retragerea acestora sau refuzul de a reînnoi aceste avize, permise, licențe sau autorizații sau orice acte sau omisiuni ale oricărei Autorități Competente având efecte similare;

 • ii.    orice acțiune reglementară neîntemeiată sau nerezonabilă dispusă de oricare Autoritate Competentă împotriva Delegatului (care poate include orice anulare sau revocare a oricăror permise, licențe sau autorizații existente, fără un motiv întemeiat);

 • iii.    orice rechiziționare, expropriere, naționalizare sau confiscare de fado a oricărui bun sau drept semnificativ al Delegatului de către Guvernul României sau de către oricare Autoritate Competentă (alta decât ca rezultat ai încălcării de către Delegat a permiselor, licențelor, autorizațiilor sau a Legii);

 • iv. orice acte ilegale din partea unor terți inclusiv poluarea ilegală, în mod intenționat sau accidental.

 • (2) Forța Majoră nu va include: probleme financiare ale Părților, livrarea cu întârziere a materialelor sau executare cu întârziere / neexecutarea de către contractanții acestora a obligațiilor lor contractuale, condiții meteorologice posibile în condițiile climatice din Arta Delegării, insuficiența forței de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor (dacă nu se datorează Forței Majore}.

 • (3) în situația în care un eveniment de Forță Majoră (condiție care va include consecințele acestuia) împiedica una dintre Părți să își respecte sau întârzie respectarea obligațiilor decurgând din prezentul Contract, se vor aplica următoarele masuri:

 • a)  Partea va fi scutită de respectarea și de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligații pe care nu le poate îndeplini ca o consecință a unui eveniment de Forță Majoră, fără a aduce prejudicii obligațiilor de încheiere a asigurărilor corespunzătoare, astfel cum este prevăzut în prezentul Contract;

 • b) Orice perioadă de timp acordată sau permisă în baza prezentului Contract pentru îndeplinirea oricărei obligații (inclusiv obligațiile legate de Indicatorii de Performanță și durata Contractului dacă Forța Majoră a afectat integral executarea acestuia) va fi prelungită cu perioada de timp cât durează evenimentul de Forță Majoră; cu condiția, totuși, ca Partea afectată să-și fi respectat obligațiile ce-i revin în baza alin. (4) și (5) ale prezentului articol.

 • (4) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va informa cealaltă Parte cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoștință de apariția unui eveniment de Forță Majoră, furnizând detalii complete despre durata și efectele estimate ale acestuia. Dacă evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic cealaltă Parte, dar nu maî rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.

 • (5) O Parte afectată de un eveniment de Forță Majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de Forța Majora și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de Forță Majoră.

 • (6) Dacă la expirarea unei perioade de cel puțin 30 (treizeci) de Zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și afectează'în mod semnificativ furnizarea Serviciului sau executarea obligațiilor contractuale, astfel încât majoritatea Indicatorilor de Performanță încă de atins nu poate fi îndeplinită și/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanță atunci când respectarea acestora a fost deja îndeplinită nu poate fi menținută ca urmare a acelui eveniment de Forță Majoră, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment după expirarea acestei perioade, cu condiția ca evenimentul de Forță Majoră să continue încă în momentul acestei notificări și cu un preaviz de 10 (zece) Zile,


ARTICOLUL 33 —MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

(1) Părțile vor urmări în permanență menținerea echilibrului contractual/financiar al Contractului.

 • (2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui eveniment de Forță Majoră, astfel cum este descris la Articolul 32 {"Forța Majoră").

 • (3) în situația în care, independent de Delegat și de voința sa, Modificări Legislative, constrângeri tehnice, economice, financiare sau, în general, evenimente neprevăzute care nu constituie evenimente de Forță Majoră astfel cum sunt acestea definite de prezentul Contract, datorate sau nu Delegatarului, alterează echilibrul economico-financiar al prezentului Contract, și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de tarife, Părțile se obligă să renegocieze termenii și condițiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.

 • (4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puțin 45 (patruzeci si cinci) de Zile sau alt termen stabilit de Părți, de Ea începerea negocierilor prevăzute Ea alineatul precedent, acestea eșuează, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea prezentului Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligația de a presta Serviciului în continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuității Serviciului,

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 34-MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR

 • (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între Părțile contractante.

 • (2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.

ARTICOLUL 35 - MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRȚII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR

Delegatarul poate modifica unilateral cerințele legate de modul de gestiune și de prestare a Serviciului care sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al Serviciului, atașate ca Anexele nr. 1 șl nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor documente și înlocuirea respectivelor anexe, prin act adițional la Contract, cu noul Regulament al Serviciului și/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. In cazul în care aceste modificări afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 33 ("Menținerea echilibrului contractual").

CAPITOLUL VIII.ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ARTICOLUL 36 - CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

 • (1) Prezentul Contract încetează în următoarele situații*.

 • a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, daca Părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia conform prevederilor Articolului 3 ("Durata Contractului, Perioada de Mobilizare și Data începerii''), și conform Legii în vigoare la data prelungirii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Delegatar, cu plata unei despăgubiri Juste și prealabileîn sarcina Delegataruiui;

 • c)  în cazul ne respectării obligațiilor contractuale de către Părți, prin reziliere, conform Articolului 37 ("Rezilierea Contractului"}, cu plata unei despăgubiri în sarcina Părții în culpă;

 • d) în cazul imposibilității obiective a Delegatului de a presta Serviciul ca urmare a intervenției unui eveniment de Forța Majoră, în condițiile prevăzute la Articolul 32 ("Forța Majora"), fără plata unei despăgubiri;

 • e)  în situația în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 33 ("Menținerea echilibrului contractual"), este permisă încetarea Contractului;

 • f) în cazul falimentului Delegatului;

 • g) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilității licenței de operare a Delegatului;

 • h) în cazul prevăzut la art. 3 alin. (8) din prezentul Contract;

î) dacă Părțile convin încetarea Contractului, prin act adițional la acesta, respectând Legea aplicabilă, în vigoare la acea dată.

 • (2) în cazul încetării Contractului înainte de termen, se va acorda un preaviz de 30 (treizeci) de Zile, cu excepția cazurilor în care sunt prevăzute în mod expres în cuprinsul Contractului, alte termene pentru preaviz.

 • (3) Delegatul va coopera deplin pentru preluarea gestiunii Serviciului cu noul operator căruia î se va delega gestiunea Serviciului sau cu Delegatarul, după caz, în sensul următoarelor:

 • a. să mențină legătura cu Delegatarul și /sau noul operator, să furnizeze asistență șl sprijin privind Serviciul și transferul lor către Delegatar sau noul operator;

 • b. să furnizeze Delegataruiui și noului operator toate informațiile necesare, inclusiv amplasamentele aferente, precum și serviciile necesare funcționării și prestării acestora;

 • c. în timpul Contractului sau după încetarea acestuia, să nu acționeze în niciun fel, direct sau indirect, care să prejudicieze, să împiedice sau să facă dificil transferul Serviciului.

 • (4) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile care au fost utilizate de Delegat în derularea Contractului vor fi repartizate după cum urmează:


 • a) Bunurile de Retur vor reveni Delegataruiui de plin drept, gratuit (cu excepția situației în care Contractul încetează înainte de termen, când Delegatul are dreptul Ea o indemnizație egala cu suma neamortizată din investițiile realizate de el în Bunurile de Retur, așa cum sunt ele definite la art. 17.1.1 șî prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul contract din prezentul Contract) și libere de orice sarcini.

 • b)  Bunurile de Preluare vor putea să revină Delegataruiui, în măsura în care acesta își va exprima intenția de a prelua aceste bunuri, în schimbul plății, către Delegat, a contravalorii acestora, stabilită conform Articolului 17.2 din prezentul Contract;

 • c)  Bunurile Proprii, cu excepția Bunurilor de preluare, vor rămâne proprietatea Delegatului.

 • (5) La data încetării Contractului sau la data convenită pentru predare („Data de Predare"), Delegatul va transfera, fără niciun drept de retenție, fără costuri și cheltuieli pentru Delegatar, toate drepturile, titlurile de proprietate și garanțiile legate de Bunurile de Retur, incluzând, cu condiția să facă parte sau să fie utilizate în prestarea Serviciului, toate drepturile, titlurile și garanțiile Delegatului privind Bunurile de Preluare pentru care Delegatarul și-a exprimat intenția de preluare și a plătit contravaloarea lor până la acea dată.

 • (6) La Data de Predare, Delegatul va informa Delegatarul despre starea activelor, inclusiv o listă completă a tuturor defecțiunilor ce afectează sau ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a acestora. Părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primîre a tuturor Bunurilor de Retur și a acelor Bunuri de Preluare pe care Delegatarul le preia.

 • (7) în situația în care o singură unitate administrativ-teritorială se retrage din prezentul Contract, din orice motive (inclusiv prin reziliere din culpa Delegatului), orice sumă datorată ca urmare a încetării se calculează pra-rata corespunzător acelei unități administrativ-teritoriale fața de care încetează Contractul, iar soarta bunurilor care o deserveau doar pe aceasta (Bunuri de Retur și/sau Bunuri de Preluare) va fi decisă în mod corespunzător. Daca există Bunuri de Retur sau Bunuri de Preluare ce

.                  deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale, aceste bunuri nu pot fi retrase din Contract și

preluate de unitatea administrativ-teritorială care se retrage, ci aceasta poate fi eventual despăgubită în măsura în care dovedește un prejudiciu din lipsa folosinței acestora.

 • (8) De asemenea o unitate administrativ-teritorială care se retrage unilateral din Contract va fi obligată să plătească, după caz, Delegatului sau ADIS:

 • a) despăgubiri care să acopere prejudiciile create prin retragere (daunele efective suferite și valoarea beneficiului nerealizat de către Delegatarîn timpul rămas până la expirarea Contractului);

 • b) valoarea integrală a investițiilor realizate pentru respectiva unitate administrativ-teritorială prin intermediul proiectelor derulate prin ADI, iar dacă aceste investiții au fost realizate în bunuri ce deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata, precum șî

 • c) valoarea investițiilor neamortizate realizate de Deiegatar pentru respectiva unitate-administrativ teritorială, iar dacă aceste investiții au fost realizate în bunuri ce deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale ele se vor calcula pro-rata.

(                      (9) Prevederile alin. (8) nu se aplică în cazul încetării Contractului prin ajungere la termen, prin

reziliere dîn culpa Delegatului sau din cauze de Forță Majoră.

ARTICOLUL 37 - REZILIEREA CONTRACTULUI

 • 37.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului

 • 37.1.1, Delegatarul va avea dreptul (dar nu și obligația) sa rezilieze prezentul Contract, în momentul survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente (,,0Mgcț/7 ra/cate'');

 • a)  o încălcare, de către Delegat, a oricăreia dintre obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatarului sau asupra capacității Delegatarului de a respecta orice prevedere legală în vigoare și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Delegat, în conformitate cu Art. 37.1,2;

 • b)  nerespectarea repetată și nejustificată a Indicatorilor de Performanță, după cum urmează:

 • -  existența a mai mult de 3 cazuri lunare de sancțîonare/penalizare a Delegatului pentru nerespectarea/neîndeplinirea, parțială sau totală, obligațiilor asumate pentru prestarea unei singure activități din cele delegate prin prezentul Contract;

 • -  existența a mai mult de 5 cazuri trimestriale cumulate de sancțîonare/penalizare a Delegatului pentru nerespectarea/neîndeplinirea, parțială sau totala, obligațiilor asumate pentru prestarea oricărei activități din cele delegate prin prezentul Contract;

 • c)  nerea liza rea corespunzătoare sau la termenul prevăzut a Investițiilor;

 • d)  renunțarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;

 • e)  nerespectarea Articolului 25 ("Sub-delegarea și transfer") din prezentul Contract sau subconcesionarea bunurilor Delegatarului aferente Serviciului, de către Delegat;

 • f)  nefurnizarea sau ascunderea de informații semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului sau împiedicarea Delegatarului de a-și exercita drepturile de monitorizare în legătură cu executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;


 • g)  Delegatul nu a încheiat sau nu a menținut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul Contract și Anexa nr. 10 ("Asigurări") la Contract;

 • h)  practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 24 ("Clauza de prevenire a corupției");

 • i)  alte încălcări semnificative ale obligațiilor contractuale care sunt prevăzute expres de prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.

 • 37.1.2. în cazul în care Delegatarul devine îndreptățit să rezilieze prezentul Contract în baza Art.

37.1.1:

 • a)  Delegatarul poate UimiLe DelegaLului, în scris, u iiotiricdie, menționând felul și întinderea respectivei neîndeplinlri a obligațiilor ("Notificare de încălcare"). Dacă o astfel de notificare este transmisă, Delegatul va fi îndreptățit să remedieze această încălcare în termen de 45 (patruzeci si cinci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări (“Perioada de Remediere").

 • b) în cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de încălcare și dacă încălcarea nu este

remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol 37.1.2.;

 • c)  Atunci când o Obligație încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de Remediere menționată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere și va face propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii respectivei Obligații încălcate;

 • d) în cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligația încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă, adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data prevăzută în această notificare;

 • e) Delegatarul își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Delegatului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă da faliment, cu condiția ca această denunțare sa nu prejudicieze sau să afecteze dreptul Ia acțiune sau despăgubire pentru Delegatar. în acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

37.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului

 • 37.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu și obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Delegatar a oricăreia din obligațiile asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Delegatului, în baza prezentului Contract.

 • 37.2.2. în cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Art, 37,2.1, se va aplica mutatîs mutandis procedura prevăzută la Art. 37.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 38 - POLITICA PRIVIND FORȚA DE MUNCA

 • (1) Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată Durata Contractului.

 • (2) Delegatul se va asigura că toți angajați! săi implicați în prestarea Serviciului vor fi instruiți corespunzător cu:

 • a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;

 • b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului și Caietul de Sarcini al Serviciului, anexe la prezentul Contract;

 • c) toate procedurile și standardele convenite între Părți la anumite interval de timp;

 • d) toate procedurile, regulile, regulamentele și legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv regulile de sănătate și securitate în muncă, riscul de incendiu și prevederile în caz de incendiu.

 • (3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condițiile stabilite cu Delegatarul în cadrul misiunii acestuia de monitorizare a executării prezentului Contract și va solicita personalului să poarte și să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata furnizării/prestării Serviciului.

 • (4) Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat și își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.

 • (5) Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranță) existente în Regulamentul intern ai său. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern și modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în legătură cu dispoziții ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului și în conformitate cu Legea aplicabila. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afișa la loc vizibil și îl va aduce la cunoștință tuturor angajațîlor, făcând dovada acestei formalități către Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoștință. Delegatul va lua măsuri disciplinare corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile Regulamentului intern.

 • (6) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea și de condițiile de lucru ale angajațîlor săi.

 • (7) Delegatul este răspunzător și va suporta toate costurile și cheltuielile legate de angajarea personalului, de transportul acestuia, de condițiile de muncă oferite (ex. echipament de protecție) și achitarea la timp a tuturor drepturilor salariate.

 • (8) In perioada de mobilizare, Delegatul este de acord sa depună toate diligentele necesare pentru preluarea, în măsura In care este posibil, a salariaților Operatorului anterior al Serviciului de salubrizare.

 • (9) în cazul încetării prezentului Contract, Delegatul este de acord să depună toate dilîgențele necesare pentru preluarea de către noul operator al Serviciului, în măsura în care va fi posibil, a salariaților Delegatului, care sunt afectați de către acesta furniza rii/prestării Serviciului.


 • (10) Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminariî, instruiri.

 • (11) Numărul angaja ți lor Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcție de politicile proprii, dar să fie suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensații prevăzute de Lege sau contracte colective din partea Delegatului.

 • (12) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de muncă și normele de protecție a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitățile prestate în sensul Contractului sau orice alte activități care au legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea și sănătatea propriilor angajați, precum și a reprezentanților Delegatarului și a oricărei alte persoane care intra în incintele Delegatului. Principiile și metodele privind sănătatea și securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 39 - CON RDENȚIALITATE

 • (1) Părțile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informații Confidențiale șt pot fi dezvăluite fără restricții.

 • (2) Fiecare Parte va păstra confidențiale toate Informațiile Confidențiale, astfel cum au fost acestea definite la Art. 1 („Definiții și Interpretare"), primite de la cealaltă Parte în legătură cu prezentul Contract și va face toate eforturile pentru a împiedica salarîații și alte persoane aflate în relații de subordonare sau colaborare sa dezvăluie astfel de Informații Confidențiale vreunei persoane.

 • (3) Alineatul (2) de mai sus nu se va a plică:

 • a)  nici unei dezvăluiri de informații care este solicitată de către orice persoană care își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligații;

 • b) oricărei informații cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general disponibilă și în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;

 • c)  oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă sau de către o instanță judecătorească ori tribunal arbitrai;

 • d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerințe prevăzute de Lege care are efecte asupra Părții care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorități Competente, care are forță juridică obligatorie sau, dacă nu are forța juridică obligatorie, conformarea față de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse reglementărilor bursei de valori sau ale Autorității Competente respective;

 • e)  oricărei dezvăluiri de informații care sunt deja în mod iegal în posesia Părții ca destinatar, înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;

 • f)  oricărei furnizări de informații către consultanții profesionali ai Părților;

 • g)  oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informații legate de Serviciu și oricărei alte informații care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanții săi, în cazul în care De legatarul decide organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;

 • h)  oricărei înregistrări sau evidențe a Autorizațiilor șî înregistrări de proprietate necesare; sau

 • i)  oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării și certificării conturilor uneia dintre Părți.

 • (4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b), d),

 • e), g) h) de mai sus, Partea care furnizează informațiile se va asigura că destinatarul informațiilor este supus acelorași obligații de confidențialitate ca și cele cuprinse în prezentul Contract.

 • (5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informații emise sau furnizate de sau în numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.

 • (6) La sau înainte de Data încetării, Delegatul se va asigura ca toate documentele sau evidențele computerizate aflate în posesia, detenția sau sub controlul său, care conțin informații referitoare la Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 40 - PROPRIETATE INTELECTUALĂ Șl DREPTURI DE AUTOR

 • (1) Desenele, planurile, specificațiile, instrucțiunile, manualele și alte documente create, produse sau comandate de către Delegat și care se raportează la furnizarea/prestarea Serviciului și drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ale Delegatului sunt șî vor rămâne proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Delegatul se obligă ca, la solicitarea rezonabilă a Delegatarului și în măsura posibilului, să acorde Delegatarului drepturi de utilizare asupra acestora corespunzătoare scopului solicitării, pe baza unui acord scris în acest sens, precizând toate condițiile tehnice, economice, juridice și durata folosirii lor.

 • (2) De asemenea, metodele și know-how-ul dezvoltate de Delegat sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Delegatului. Delegatarul se angajează expres să nu divulge acest know-how, în totalitate sau în parte, către terți, oricine ar fi aceștia.

ARTICOLUL 41-TAXE

Toate obligațiile fiscale (taxe, impozite etc.} decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva obligație fiscală.

ARTICOLUL42 - CHELTUIELI

Doar dacă nu este altfel stipulat în mod expres în acest Contract, fiecare Parte îșî va plăti propriile costuri și cheltuieli (inclusiv onorariile și cheltuielile agenților săi, reprezentanților, consilierilor și contabililor) necesare pentru pregătirea, semnarea, îndeplinirea și respectarea termenilor acestui Contract.

ARTICOLUL 43 - CONFLICTUL DE INTERESE (1) Delegatul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situația, apariția unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.

 • (2) Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situație care poate da naștere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație.

 • (3) Delegatarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu prevederile prezentului Articol sunt adecvate și de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va considera acest lucru ca fiind necesar.

 • (4) Delegatul se va abține de la orice legături și relații, comerciale sau de altă natură, care au sau pot avea ca efect compromiterea independenței sale sau a personalului său. în cazul în care Delegatul nu poate menține această independență, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform procedurii prevăzute de Articolul 37 ("Rezilierea Contractului") fără a aduce atingere dreptului Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situații.

ARTICOLUL 44- REPREZENTANȚII PĂRȚILOR

(1) Pentru executarea prezentului Contract, în relația sa cu Delegatarul, Delegatul va numi o persoană ca „Manager de Contract", care va asigura comunicarea corespunzătoare cu partenerii contractuali.

 • (2) Delegatarul va numi de asemenea reprezentanții săi care vor asigura comunicarea cu Delegatul.

 • (3) Fiecare Parte este îndreptățită să înlocuiască persoanele de contact, coordonatele șî adresele menționate în prezentul Contract, cu condiția de a notifica în prealabil cealaltă Parte. Notificarea se va face în scris și va fi comunicată cu cel puțin 3 (trei) Zile Lucrătoare înainte ca modificarea să devină efectivă. Orice comunicare trimisă Ia vechile adrese, coordonate sau persoane de contact va fi considerată valabil efectuată dacă Partea care a modificat aceste elemente nu a comunicat corespunzător notificarea prevăzută în prezentul alineat.

ARTICOLUL 45- COMUNICĂRI

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, în limba română, la următoarele adrese și în atenția următoarelor persoane:

 • a) Pentru Delegat

în atenția: Manager de Contract, DI./D-na...........................

Adresa:.....................

Fax:...........................

E-mail:................................

 • b) Pentru Delegatar

în atenția: DI,/D-na.........................

Adresa:...............................

Fax:..............................

E-mail:..............................

(2} Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicările între părți se pot face șt prin, fax sau e-mail sub condiția confirmării de primire.

 • (4) Dacă notificarea este transmisă prin poștă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și este considerată ca fiind primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal de destinație pe confirmarea de primire.

 • (5)  Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi Lucrătoare după data transmiterii.

 • (6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părți dacă nu sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 46- DREPTURILE TERȚILOR

Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensații conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părțile și succesorii lor respectivi, nici nu va elibera sau exonera de obligații sau răspundere vreo altă persoană, terță față de vreuna dintre Părți, nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acțiune împotriva vreunei Părți din prezentul Contract.

ARTICOLUL 47- RENUNȚARE

 • (1) Nicio renunțare nu va avea vreun efect juridic decât dacă este expres indicată ca fiind o renunțare și comunicată în scris celeilalte Părți, conform regulilor de comunicare dintre Părți stipulate la Articolul 45 ("Comunicări") din Contract, și nicio alta acțiune, fapt sau omisiune nu va putea fi interpretată ca renunțare la vreun drept, termen sau prevedere a din prezentul Contract de către vreuna dintre Părți.

 • (2) Nici o renunțare făcută de o Parte la orice termen sau condiție din prezentul Contract, o data sau de mai multe ori, nu va fi considerată sau interpretată ca o renunțare viitoare la același sau la alte termene sau condiții din Contract.

 • (3) Renunțarea unei Părți de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligații de către cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanță ca renunțare Ia invocarea viitoarelor încălcări ale aceleași sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleași sau ale alte obligații ce către aceeași Parte. Dacă oricare dintre Părți încalcă o obligație contractuală, renunțarea din partea Părții prejudiciate de a invoca dreptul sau de a cere executarea obligației contractuale nu va fî interpretată ca o renunțare la dreptul însuși. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părți a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunțare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 48 - NULITATEA CONTRACTULUI Șl Dl VIZIBILITATEA PREVEDERILOR SALE

{1} Dacă în orice moment ulterior Datei Semnării, orice articol sau prevedere a prezentului Contract sunt declarate de orice instanță de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau că inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forță Juridică și efect juridic, dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validității și aplicabilității oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide și aplicabile în măsura permisă de Lege.

(2) Nulitatea sau înaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi stabilită în conformitate cu Articolul 51 („Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor") din prezentul Contract. Părțile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fî afectate prin aceasta.

ARTICOLUL 49 - MENȚINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII

Părțile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligațiile Delegatului de menținere a continuității Serviciului pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de Zile, precum și Articolul 51 ("Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor"), Articolul 27 ("Răspunderea, penalități și despăgubiri în sarcina Delegatului"), Articolul 31 ("Recuperarea debitelor"), Articolul 39 ("Confidențialitate"), Articolul 41 ("Taxe"), Articolul 50 ("Declarații și garanții") vor rămâne în vigoare și îșî vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot menține în continuare după Data încetării Contractului.

ARTICOLUL 50 - DECLARAȚII Șl GARANȚII

- (1) Fără a aduce atingere oricăror garanții sau condiții prevăzute de Lege și în plus față de orice alte declarații și garanții acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatul declară și garantează Delegata rului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declarații corecte și complete la Data Semnării și că vor fi corecte și complete Ia Data începerii Contractului, precum și pe toată Durata Contractului și vor rămâne astfel după Data încetării:

 • a) Delegatul este o societate legal constituită, conform Legii din România;

 • b) Delegatul are puteri depline, autoritatea și capacitatea necesare să semneze și sa ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum și fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie furnizate de către Delegat ulterior Datei Semnării. Prezentul Contract a fost legal autorizat conform tuturor procedurilor interne societare din cadrul Delegatului. Prezentul Contract este, iar celelalte documente și acte ce vor fi furnizate de către Delegat ulterior Datei Semnării vor fi legal și valabil semnate și executate de către Delegat, constituind convenții valide șî opozabile Delegatului, ce pot

c

face obiectul executării integrale de către Delegat, conform termenilor acestora;

 • c) Pe Durata Contractului, actul constitutiv al Delegatului nu va fi modificat sau completat în vreun mod care ar face executarea prezentului Contract nelegală sau în contradicție cu actul constitutiv sau alt document statutar al Delegatului;

 • d) Delegatul are capacitatea organizațională și financiară pentru a executa Contractul, pentru a gestiona Serviciul și pentru a-și îndeplini obligațiile sale contractuale și va avea deplina autoritate pentru efectuarea plăților șt va plăti toate sumele datorate în baza prezentului Contract, conform prevederilor acestuia;

 • e) Prezentul Contract instituie obligații care pot face obiectul executării, acceptate în totalitate de către Delegat;

 • f) Nu există nicîo acțiune în justiție, in arbitraj, nicio procedură sau proces sau investigație fie Judiciară, fie extra-judiciară, pe rol sau iminentă împotriva Delegatului, nici sentințe judecătorești, hotărâri arbitrate nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect împiedicarea Delegatului de a executa obligațiile sate asumate prin prezentul Contract sau care ar putea afecta executarea Contractului, conform obiectivelor stabilite de către Delegatar;

 • g) Nu s-a produs și nu se va produce nici un eveniment care ar putea constitui o încălcare a obligațiilor Delegatului șl care ar putea duce la încetarea prezentului Contract;

 • h) încheierea de către Delegat a prezentului Contract și executarea obligațiilor rezultate din prezentul Contract de către Delegat nu contravin, nu var duce la o încălcare sau neîndeplinire a obligațiilor sale din partea Delegatului conform:

(i)      vreunei Legi aplicabile Delegatului;

(îi)     actului constitutiv sau oricărui document statutar al Delegatului;

(iii)    vreunui contract sau alt document la care Delegatul este parte sau Ia care Delegatul

este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanții ale Delegatului.

 • i) Toate garanțiile, declarațiile, recunoașterile Delegatului privind obligațiile și responsabilitatea lui în baza prezentului Contract au efect cumulativ și nîciuna nu va fi interpretată în mod separat de celelalte.

(2) Fără a aduce atingere oricăror garanții sau condiții prevăzute de Lege și în plus față de orice alte declarații și garanții acordate prin clauzele prezentului Contract, Deiegatarul declara și garantează Delegatului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declarații corecte și complete la Data Semnării și că vor fi corecte și complete Ia Data începerii Contractului, precum și pe toată Durata Contractului și vor rima ne astfel după Data încetării:

 • a) Deiegatarul are puteri depline, autoritatea șî capacitatea necesare să semneze șî să ducă la îndeplinire prezentul Contract, precum și fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie furnizate de către Delegatar ulterior Datei Semnării;

 • b) încheierea prezentului Contract a fost legal aprobată prin hotărâri ale autorităților deliberative ale Delegatarului, nicio altă aprobare sau formalitate administrativă suplimentară nefiind necesară;

 • c) Deiegatarul are dreptul de a delega Delegatului gestiunea Serviciului pe baze de exclusivitate pentru întreaga Arie a Delegării;

 • d) încheierea de către Delegatar a prezentului Contract și executarea obligațiilor rezultate din prezentul Contract de către Delegatar nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinîre a obligațiilor sale din partea Delegatarului conform:

 • i.  vreunei Legi aplicabile Delegatarului;

 • ii.  vreunui act administrativ sau decizii Judecătorești aplîcabiie Delegatarului;

 • iii. vreunui contract sau alt document la care Deiegatarul este parte sau la care este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanții ale Delegatarului.

 • e) Obligațiile asumate de către Delegatar prin Contract sunt obligații asumate în conformitate cu prevederile legale, valabile, având caracter obligatoriu în baza Legii.

ARTICOLUL 51 - LEGEA APLICABILĂ Șl SOLUȚIONARFA LITIGI11 OR

 • (1) Părțile convin că acest Contract va fi interpretat și executat conform legilor din România.

 • (2) în cazul unei dispute sau neînțelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părțile vor depune toate eforturile necesare pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută în termen de 3D (treizeci) de Zile (sau o perioada maî lungă dacă Părțile convin astfel) din momentul în care una dintre Părți a comunicat în scris celeilalte Părții existența unei dispute și obiectul acesteia. Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părți poate notifica în scris despre imposibilitatea ajungerii la o soluție și în urma acestei notificări fie Parte care a trimis notificarea, fie Partea notificata poate supune spre soluționare disputa în fața instanțelor judecătorești competente din România.

Prezentul Contract este încheiat în limba română, în 4 (patru) exemplare originale, câte 2 (doua) pentru fiecare Parte.

SEMNATURI

1

Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata în RON, cu menționarea TVA separat, si trebuie sa includă: • Formular de oferta (Formularul 7), • Fise de fundamentare a tarifelor (Anexa la Formularul 7) si Memoriile tehnlco-economtce justificative aferente fiecărei Fise), in format letric si electronic (MS Excel). 2. La completarea Formularului de oferta, respectiv a Fiselor de fundamentare a tarifelor, ofertantii vor avea in vedere toate categoriile de cheltuieli necesare prestării serviciilor, la nivelul solicitat prin documentația de atribuire,, asa cum sunt acestea definite in Caietul de Sarcini si fara a te depasî. Tarifele de prestare vor fi stabilite pe tip de activitate, cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților (publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr, 529 din 06.08.2007). Se vor prezenta structura cheltuielilor sl fundamentarea acestora în mod distinct pentru fiecare activitate. 3. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate. 4. Valoarea redeventei platibile de către Concesionar pe parcursul celor 8 ani de derulare a contractului: 277.000 lei pe an. Cuantumul redeventei poate fi ajustat in funcție de indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica.

IV.4.3) jyjOC£U| prezentare a ofertei

a) Adresa la care se depun ofertele Ofertele vor fi depuse Ia sediul Entitatli Contractante: Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacău - Calea Marasesti nr. 2, Municipiul Bacau, jud. Bacau. Ofertele vor fi înaintate fie prin posta, recomandat cu confirmare de primire, fie livrate personal la registratura Entitatli Contractante Calea Marasesti nr,

2

Municipiul Bacau, jud. Bacau , care va semna de primire. Ofertele depuse prin alte mijloace decât cete menționate nu vor fi luate în considerare. Ofertele depuse personal de către ofertanii vor putea fi înregistrate doar în zilele lucratoare, între orele 08:00 +16:00, de luni până joi sî între orele 08:00 * 14:00 vineri, b) Data limita de depunere a ofertelor Ofertantul trebuie sa ia toate masurile asfel încât oferta sa fie primita si înregistrata la sediul Entitatli Contractante pana la data precizata în anunțului de concesiune publicat Riscurile aferente transmiterii ofertei, inclusiv forța majora, cad în sarcina

3

Mai puțin deșeurile voluminoase și deșeurile periculoase menajere, care sunt tratate separat.

4

5

Zilele în care temperatura maximă atinge sau depășește 35°C în cursul zilei si se situează în jurul a 20°C sau peste acest prag noaptea iar indicele de confort termic depășește pragul critic de 80 de unități.

6

Mai puțin deșeurile voluminoase, care sunt tratate separat

7

Următoarele documente, în ordinea priorității, sunt parte integrantă din Contract și vor fi considerate ca atare:

(a) Acord Contractual

fb) Formular de Ofertă

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 398 DIN 29.10.2018

Regulamentul serviciului de salubrizare

în județul Bacău

PREȘEDINTEDE ȘEDINȚĂ

POAEA

i



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O VID IU POPO




CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Nr......... dîn data de .........

Regulamentul, serviciului

PREAMBUL

Prezentul regulament s-a întocmit având In vedere prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările si completările ulterioare, care la art,22 instituie obligativitatea desfășurării activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, pe baza unui regulament al serviciului, elaborat și aprobat de autoritățile administrației publice iacale.

în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomuuitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, regulamentul serviciului și caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociației și se supun avizării autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritorlale membre, în condițiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5) din lege, și se aprobă de adunarea generală a asociației.

Prezentul Regulament s-a întocmit pe baza regulamentului cadru prevăzut de Ordinul ANRSC nr, 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

Sistemul de management integrat al deșeurilor (SMID) in județul Bacău a fost proiectat astfel încât sa asigure atingerea obiectivelor si țintelor legislative. In cadrul SMID vor fi gestionate acele categorii de deșeuri, care sunt în responsabilitatea autorităților administrațiilor publice locale. Județul Bacău a fost împărțit în 5 zone:

 • •  Zona 1 Bacău:

o a) zona 1 operator CT POS Mediu: Blăgeștî, Coloneștt, Dămienești, Izvorul Berheciului, Lipova, Negri, Odobeștî, Plopana, Roșiori, Secuieni, Parincea, Ungureni, Filipeni, Sascut, Valea Seaca, Orbeni, Parava

o b) zona 1 ISPA: Municipiul Bacău si 22 comune limitrofe'Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Faraoani, Fi lipești, Gioseni, Gârlenl, Hemeiuș, Ho rg ești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nîcolae Bălcescu, Prăjești, Racova, Răcăciuni, Sărata, Săuceștl, Tamași, Traian

o Zona 1 Orașul Buhuși

 • •  Zona 2 Găiceana operator CT POS Mediu: Vultureni, Corbasca, Dealul Morii, Găiceana, Glăvănești, Huruiești, Motoșeni, Pâncești, Podu Turcului, Răchltoasa, Stănișești, Tătărești, Oncești,

 • •  Zona 3 Onești:

o a) operator CT POS Mediu Municipiul Onești, orașul Dărmănești, Bârsăneștî, Bogdănești, Buciumi, Căiuțl, Cașin, Coțofănești, Dofteana, Gura Văii, Mănăstirea Cașin, Oltuz, Pârgărești, Ștefan cel Mare, Târgu Trotuș, Urecheștî

a b) Orașul Târgu Ocna, Orașul Slănic Moldova, comuna Helegîu

 • •  Zona 4 Comănești: Comănești

 • •  Zona 5 Moinești operator CT POS Mediu: Municipiul Moinești, Agăș, Ardeoani, Asău, Balcani, Berești Tazlău, Berzunți, Brusturoasa, Ghimeș Făget, Livezi, Măgirești, Palanca, Pîrjol, Poduri, Săndulenî, Scorțeni, Solonț, Strugari, Zemeș

Proiectele existente din domeniul gestiunii deșeurilor au fost integrate în SMID. A fost conceput un flux de colectare, valorificare și eliminare a deșeurilor municipale, care să asigure atingerea obiectivelor legislative si ale proiectului SMID.

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1 Domeniul de aplicare

ART, 1
 • (1) Prevederile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul") se aplica serviciului public de salubrizare, pentru activitățile componente ale serviciului enumerate la Art. 2 de maî jos (denumit în continuare în sensul prezentului Regulament „Serviciul de salubrizare"). Serviciul de salubrizare este înființat și organizat pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice, ale agenților economici și altor persoane juridice de pe teritoriul Județului Bacău.

 • (2) Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind organizarea și funcționarea Serviciului de salubrizare în Județul Bacău, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea Serviciului de salubrizare, Indicatorii de performanta, condițiile tehnice, raporturile dintre operatori șî utilizator.

 • (3) Prevederile prezentului Regulament se aplica la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea șî întreținerea instalațiilor șî echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, Indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizata gestiunea Serviciului de salubrizare în localitățile Județului Bacău, se vor conforma prevederilor prezentului Regulament.

 • (5) Gestiunea activităților componente ale Serviciului de salubrizare, așa cum sunt ele definite în Art. 2 din prezentul regulament se realizează în modalitatea gestiune indirecta sau gestiunii delegate iar pentru UAT Slanic Moldova, Helegiu, Comanești si Târgu Ocna prin gestiune directa.

 • (6) Condițiile tehnice și Indicatorii de performanta prevăzuți în prezentul Regulament au caracter minimal. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare ADIS Bacău (denumită în continuare „ADIS") poate aproba și alți indicatori de performanta sau condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publica a acestora.

ART. 2

Prezentul Regulament se aplica următoarelor activități componente ale serviciului de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite dîn gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioara și/sau exterioară a acestora,

 • c) operarea/adminîstrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • d) sortarea deșeurilor municipale si a deșeurilor similare în stațiile de sortare

 • e) organizarea prelucrării, neutralizării șl valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • f)  administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale șl a deșeurilor similare;

AR.T. 3

Modul de organizare și funcționare a Serviciului de salubrizare trebuie sa se realizeze pe baza următoarelor principii: