Hotărârea nr. 397/2018

Hotărârea nr. 397 din 29.10.2018 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis , în valoare de 750.000 lei pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău şi a modificării art.5.1 din Actul Constitutiv al acesteia

HOTĂRÂREA NR. 397 DIN 29.10.2018

privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis , în valoare de 750.000 lei pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a modificării art.5.1 din Actul Constitutiv al acesteia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele nr. 1341/2.07.2018, nr. 1682/23.08.2018 și nr. 1727/30.08.2018 ale Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrate la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 31839/2.07.2018, 36066/24.08.2018 respectiv, 36607/30.08.2018 ;

-Informarea nr. 8785/3.09.2018, înregistrată la Instituția Prefectului -- Județul Bacău sub nr. 18935/4.09.2018;

-Informarea nr. 8786/3.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 15869/4.09.2018;

-Referatul nr. 8888/5.09.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, în valoare de 750.000 lei pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a modificării art.5.1 din Actul Constitutiv al acesteia, însoțit de Analiza de oportunitate privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.8889/5.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 8890/5.09.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1685/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1686/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , 1687/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1688/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1689/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

- Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr.l86/2014 cu modificările ulterioare;

-Avizul nr. 12112/9.10.2018 al Consiliului Concurenței, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 8928/15.10.2018;

-Dispozițiile art. 2 alin.(l), lit.”c”, ale art.3, alin.(4) și ale art. 7, alin. (4-7) din Ordonanța de Urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

-Dispozițiile art. 35, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 113 lif’f’, ale art.210, alin.(l) și ale art.219 alin.(l) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;

-Dispozițiile art. 67 din Norme Metodologice nr. 773/P/608/1998 privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor;

-Prevederile art. 17, ale art. 47, alin. (1), ale art. 48, alin. (2), ale art. 61, alin. (2), ale art. 115, alin. (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacau, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacău cu suma de 750.000 lei reprezentând aport în numerar al Municipiului Bacău la capitalul social al societății, în vederea conformării la prevederile legale privind nivelul activului net și pentru asigurarea continuității activității întreprinderii publice prestatoare a unui SIEG(Serviciu de interes economic general).

Art. 3. Se aprobă modificarea art.5.1 din Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group SA Bacău în conformitate cu prevederile art.2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău ca în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să voteze în conformitate cu art. 2 și 3 din prezenta hotărâre. Art. 5. Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcției Economice și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 397 DIN 29.10.2018

Schema de ajutor de minimis pentru majorarea capitalului social al

S o c! e il i li T1 e r n. o e o e rop G o o o p SA A o. o a o

PREȘEDINTE DE ENULA

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacau

I. Dispoziții generale

Art. 1. (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită Schema de ajutor de minimis pentru majorarea capitalului social al Societății Thermoenergy Group SA Bacau.

 • (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • (3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • (4) Prezenta schema se aplică pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Bacau si va fi adopta prin hotarare a Consiliului Local.

H. Obiectivul si scopul schemei

Art. 2. Obiectivul principal al prezentei scheme de minimis este majorarea capitalului social al Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau, in următoarele scopuri:

- alinierea la prevederile impuse de LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (1republicată1)privind societățile, respectiv : activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, sa nu se situeze la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, in caz contrar adunarea generală extraordinară putând decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

asigurarea surselor necesare achitării datoriilor din fonduri proprii;

asigurarea continuității activitatii întreprinderii publice, prestatoare a unui S.I.E.G., de producție,transport, distribuție si furnizare energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau;

evitarea riscului major că orice terț interesat, cum ar fi furnizori, banei ele se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății

HI. Baza legală

Art. 3.

 • •  Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul privind funcționare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/I din 24.12/2013;

 • •  Dispozițiile OUG 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobate cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015;

 • •   LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (1republicată1)privind societățile;

 • •  Actul constitutiv al Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau

 • •  Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală» republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Harta ajutoarelor regionale perioada 2014 - 2020 - România;

Alte prevederi legale in funcție de specificul schemei

Art.4. (1) Autoritatea administrației publice cu rol de furnizor și administrator al schemei de ajutor de minimis este UAT Municipiul Bacau, prin Consiliul Local al Municipiului Bacauj

 • (2) Prezenta schema este adoptata potrivit art. 3 alin. (3) din OUG 77/2014 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat aprobata prin Legea nr 20/2015.

IV. Domeniul de aplicare

ArLS. Prezenta schemă se adresează Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau, societate comerciala cu unic acționar UAT Municipiul Bacau, care îndeplinește criteriile prevăzute de Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 și art.108 din Tratatul privind funcționare Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

Art. 6. Prezenta schemă de minimis nu se aplică:

 • a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvacultura, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

 • b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

 • c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

 • (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

 • (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari.

 • d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte State Membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

 • e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

 • f) ajutoarelor destinate achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

V. Definiții

Art. 7. în sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

 • a) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre, respectiv ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfasoara o activitate economica, care nu depășește valoarea de 200.000 Euro intr-o perioada de 3 ani fiscali consecutivi sau 100.000 Euro in cazul întreprinderilor cee activeaza in sectorul transportului rutier de mărfuri in contul terților sau contra cost.

 • b) benefîciar - orice întreprindere căreia i se acordă un ajutor de stat sau de minimis;

 • c) inițiator - orice entitate publică care inițiază o măsură de ajutor do stat sau de minimis prin intermediul unui act normativ sau administrativ, după caz;

 • d) întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic și de modul de finanțare, inclusiv entitățile nonprofît, care desfășoară o activitate economică;

 • f) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

 • (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

 • (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

 • (iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Activitate economica-orice activitate care consta in furnizarea de bunuri, servicii si lucrări pe o piața;

Domeniu de activitate:activitate desfasurata de beneficiar, corespunzător clasificatiei activitatilor din economia nationala(codului CAEN)~relevanta pentru scopurile prezentei proceduri; ^Administratorul schemei -UAT Municipiul Bacau

 • g) Furnizorul de ajutor de stat UAT Municipiul Bacau, prin Consiliul Local al Municipiului Bacau

 • h) Intensitatea ajutorului - valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile;

în funcție de situația concretă, se pot defini și alți termeni.

1. întreprinderi în dificultate - în conformitate cu prevederile Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 249 din 31.07.2014), sunt considerate „întreprinderi în dificultate” întreprinderile care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • (a) în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderi lor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondu rile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;

 • (b) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

 • (c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditori lor săi;

 • (d) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

 • (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; și

ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.

VI. Condiții de eligibilitate pentru activități .și beneficiari

Art. 8. Activitățile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt: Prezenta procedura de ajutor de minimis acorda un aport la capitalul social al întreprinderii, considerat ajutor de minimis transparent datorita faptului ca suma totala a aportului de capital este mai mica decât plafonul de minimis.

Art. 9. Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;

 • b) sunt eligibile pentru finanțare conform prevederilor (codului fiscal sau de procedură fiscală);

 • c) nu sunt în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nici o restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;

 • d) nu înregistrează datorii publice și și-au plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare;

 • e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;

 • f)  reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;

 • g) solicitantul demonstrează că deține resursele financiare și operaționale necesare pentru co-finanțarea proiectului. în acest sens vor fi evaluate:

 • - existența resurselor administrative;

 • - existența surselor de finanțare stabile pentru implementarea proiectului (rezultatul net din bilanțul contabil al ultimilor 2 ani).

 • h) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • i)  valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare;

VII. Condiții de acordare a ajutorului de minimis

Art. 10. (1) Ajutorul se acordă sub formă de majorare a capitalului social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau , cu suma de 750.000 lei, prin majorarea numărului de acțiuni cu aproximativ 75.000 acțiuni, cu valoare nominala de 10 lei/acțiune, în una sau mai multe tranșe. Tranșele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului. Rata de actualizare va fi rata de referință aplicată la momentul acordării ajutorului.

Ajutorul individual de minimis se considera acordat in momentul in care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, in temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit.

 • (2) Ajutorul se acordă agenților economici în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:

* Valoarea brută totală2 a ajutoarelor de minirnis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei3 a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare.

 • (3) Contribuția proprie a beneficiarului - nu este cazul.

 • (4) Plafonul stabilit va fi exprimat în numerar, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligații fiscale.

Art. 11. (1) Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul va da o declarație privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal și în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare).

 • (2) Administratorul schemei va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile

 • (3) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.

 • (4) . In cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

 • (5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 87 (1) din Tratatul CE acordate pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depășește intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

 • (6) In cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

 • (7) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

 • (8) Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării, pe baza ratei de referință publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

VIII. Cheltuieli eligibile

Art. 12. Cheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt cheltuieli necesare pentru susținerea activitatii curente a societății, pentru achiziția de bunuri si/sau servicii, pentru plata taxelor, contribuțiilor, a salariilor precum si pentru alte cheltuieli de funcționare, necesare prestării serviciului public in condiții de siguranța si continuitate.

IX. Durata schemei

Art. 13. In cadrul prezentei proceduri, ajutorul de minimis se va acorda după aprobarea(adoptarea) acesteia prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Plata/platile aferente ajutorului de minimis acordat/acordate in baza prezentei proceduri se vor efectua pana cel târziu la data de 01.08.2020.

X. Numărul de beneficiari

Art.14. Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de un beneficiar, respectiv Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau.

XI. Bugetul schemei

Art. 15. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 750.000 lei, defalcată după cum urmează:

An 2018

An 2019

An 2020.

An 2021

TOTAL Lei/Euro

750.000

-

-

-

-

Valoarea în euro a aportului de minimis, în temeiul prezentei scheme, se va calcula prin raportare la cursul B.N.R. de la data acordării facilității.

XII. Modalitatea de implementare a schemei

Art. 16. (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, întreprinderile trebuie să înainteze o Cerere de finanțare administratorului schemei de ajutor de minimis.

 • (2) înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de minimis o declarație pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite pentru aceleași cheltuieli eligibile, precum și cu privire la ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent și al celor 2 ani fiscali anteriori.

 • (3) Verificarea condițiilor de eligibilitate ale activităților, proiectelor și cheltuielilor se realizează de către administratorul schemei de ajutor de minimis, înainte de acordarea facilității.

 • (4) întreprinderea încheie cu administratorul schemei de ajutor de minimis un Contract de finanțare.

 • (5) în cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

XIII. Reguli privind raportarea, monitorizarea si transparenta ajutorului de minimis

Art. 17. (1) în cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanțare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis și este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat și caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul CE nr. 1998/2006, prin menționarea titlului acestuia și a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului www.primariabacau.ro.

Art. 18. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

Art. 19. Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 20.

 • (1) Furnizorul are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

 • (2) Furnizorul are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat4, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național.

 • (3) în cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.

 • (4) In cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

 • (5) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

 • (6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schema în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art 21. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 22. Administratorul prezentei scheme are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de minimis, în formatul și în termenul solicitat de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

Art. 23 Furnizorul are obligația ca, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, fumizorul/administratorul măsurii de ajutor de minimis, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei de ajutor de minimis „Procedura privind aprobarea unui ajutor de minimis individual prin majorarea capitalului social al Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau, in anul 2018” în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Contractele, actele de acordare, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

1

 • •  HCL nr.186/12.09.2014 și HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, de Înființare a Societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau ca unic operator al serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau

2

Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate sub formă de granturi, în valori brute, adică înainte de orice deducere de impozite și taxe.

3

■ La data semnării contractului de finanțare

4

Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007