Hotărârea nr. 396/2018

Hotărârea nr. 396 din 29.10.2018 pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău

J/t

■ >

(f^   /ffn/rcf//ff//frf

HOTĂRÂREA NR. 396 DIN 29.10.2018

pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr.2016 din 10.10.2018 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 40470 din 10.10. 2018, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, însoțită de Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 si Hotărârea nr. 586 din 1.10.2018 aConsiliului de Administrație

-Referatul nr. 10526 din 17.10.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10527 din 17.10.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 10528 din 17.10.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1680/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1681/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1682/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1683/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1684/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.10, alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului României nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.9.7 si ale art.9.6, pct.6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.”d” , alin.(6), lit.”a” , pct.14 și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Thermoenergy Group SA Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău ca în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la art.l.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4. Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DEJEDINȚĂ

ENULA PRICOPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSÎLIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 396 DIN 29.10.2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

RECTIFICAT PE ANUL 2018 AL

SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

9ANEXAI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI -rectificat pe anul 2018

mii lei

INDICATORI

Mr. rd.

BVC aprobat 2018

Realizat 01.01.2018-31,08.2018

Estimat

01.09.2018-

31.12.2018

BVC rectificat 2018

Diferente

%

0

1

3

6

7=5+6

8=7-4

9=7/4*100

H

s

VENIWRÎT0TÂLi(iO^

sasss

■BH

W

Venituri totale (fin exploatare, din care:

2

75883

51499

38213

89713

13830

118

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

12321

7806

4862

12667

346

103

b)

transferuri, cf. prevederilor legata in vigoare

4

16612

14211

11602

25813

9201

155

2

Venituri financiare

5

2

179

7

186

183

8.258

3

Venituri extraordinare

8

llffi

S;

GHEmflE^^

--55668

48031

Ț. .104659

:,-i 19699

-   123

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

84956

55555

49087

104642

19666

123

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

66559

45699

34110

79809

13250

120

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varaaminte asimilate

10

452

535

640

1175

723

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

14825

8945

5881

14825

100

CO

Cheltuieli de natură salarialăJRd. 13+RJ.14)

12

13758

8287

5424

13710

-48

100

C1

ch. cu salariile

13

12795

7067

4880

12747

-48

100

C2

tonusuri

14

963

420

543

963

100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

426

272

203

474

48

111

C5

Cheltuieli cu «ntrihutilfe datorate deansajator

641

3B6

255

641

100

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3120

376

8456

8833

5713

283

2

Cheltuieli financiare

20

3

13

4

17

13

490

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

REZULTATUL BRUT (profitiplerdero)

22

-9075

-3890

-10B70

-14760

-5686

163

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEOUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din caro:

24

-9075

-3890

•10870

-14760

-5686

163

1

Rezerve legale

25

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26, 27,28,29

30

-9075

-3890

-10870

-14760

-6686

163

7

Participarea salariațilw la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

8

Minimim 50% vărsăminte ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital inteqrat sau maloritarde stat.

32

0

a}

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

3$

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

§L

cheltuieli materiale

38

0

bl

cheltuieli cu salariile

39

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

d)

cheltuieli cu reclama si publici tale

41

0

alte cheltuieli

42

0

VIU

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1936

292

2885

3178

1242

164

1

Alocații de ta buget

44

1036

108

1627

1736

700

168

| alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

48

1936

292

2885

3178

1242

164

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

341

328

340

340

-1

100

2

Nr.medu de salariați total

49

341

327

335

333

-8

98

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

3127

3139

3932

3374

247

108

4

Câștigul mediu tunar pe salariat (leVpersoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariata,recalculai cf. Legii anuale a bugetului de stal

51

2540

2560

3441

2830

290

111

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd^/Rd.49)

52

223

157

114

269

47

121

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

642

415

261

671

29

104

7

Cheltuieli totale la 1000 tei venituri totale (Rd.7/Rd,1)x1000

54

1120

1075

1284

1164

45

104

B

Plăți restante

55

14479

0

9

Creanțe restante

56

2100

1656C

17669

17669

15569

841

Consiliul Local al Municipiului Bacau Thermoenergy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.6


ANEXA2


Detalierea indicatorilor economîco-fînanciari prevăxuți în bugetul de venituri și cheltuieli an 2013-rectificare

mii iei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC aprobat 2018

Realizat

01.01.2018-

31.08,2018

Estimat

01.09.2018-

31.12.2018

BVC rectificat

2018

Diferente

%

0

2

3

4

5

6

7~S+6

8=7-4

3=7/4*100

yaif

VRÎTbtO^^i^RdjK)WW

■/Mh>75885

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12tRd.13+Rd,14), din care:

2

75883

51499

38213

89713

13830

118

a]

din producția vândută (Rd.4+Rd.5-*Rd.6+Rd.7}, din care:

3

46752

29310

21674

50984

4232

109

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

45577

28546

21266

49812

4235

1D9

a3)

din redevențe și chirii

6

102

a4)

alle venituri

7

1175

764

403

1172

-3

100

b)

din vânzarea mărfurilor

3

c)

din subvenții șl transferuri de exploatare a'erente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.1l}r din care:

9

20933

22017

16463

38480

9547

133

c1

subvenții, of. prevederilor legale in vigoare

10

12321

7806

4862

12657

346

103

c2

transferuri, ci. prevederilor legale in vigoare

11

16612

14211

11602

25813

9201

155

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:

14

198

173

76

249

50

125

fi)

din amenzi și penalități

15

152

122

43

165

12

108

f2)

din vânzarea activelor și alte operați de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3>

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

f5)

alte venituri

21

46

50

33

84

38

182

2

Venituri financiare (Rd.23-rRd24-rRd.25iRd.26iRd.27), din care:

22

2

179

7

186

183

825B

3)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

1

1

1

d)

din dobânzi

26

2

1

6

7

5

312

e)

alte venituri financiare

27

17B

178

178

3

Venituri extraordinare

28

/li?

cjg

LTUÎE

Dbfor

" “ Jj0^59

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31iRd.79+Rd.86iRd.12O), din care:

30

84956

55555

49087

104642

19686

123

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32iRd.40iRd.46), din care:

31

66559

45699

34110

79809

13250

120

A1

Cheltuieli privind Stocurile (Rd.33r-Rd.34rRd.37iRd.38tRd.39), din care:

32

62246

44449

32440

76888

14643

124

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

53654

38526

20618

67144

13491

125

bl

cheltuieli cu materia'ele consumabila, din care:

34

1767

680

1101

1780

13

101

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

775

203

621

824

49

106

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

230

120

68

208

-22

90

c)

cheltuieli privind materialele de natura obîec'elorde inventa*

37

206

41

185

227

20

110

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

6619

5201

2536

7737

1119

117

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41iRd.42rRd.45), din care:

40

2701

660

1278

193B

-763

72

a}

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

2537

573

1217

1790

-747

71

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

121

76

37

112

-8

93

bl]

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

91

53

30

84

-8

92

b2]

- către operatori cu capital privat

44

29

22

6

29

-1

98

c)

prime de asigurare

45

43

11

24

35

-8

82

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62tRd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd,78), din care:

46

1613

590

392

983

-630

61

a)

cheliuieB cu colaboratorii

47

b)

cheliuieB privind comisioanele și onorariul, din care:

48

14

16

21

37

23

263

b1) [cheltuieli privind consultanta juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

13

2

8

9

-3

74

01)

cheltuieli de protocol, din care:

51

13

-13

0

- lichele cadou potrivit Legii nr. 19312006. cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care;

53

2

E

- tichete cadou pir. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- lichele cadou ptr. campanâ de marîceting, studiul pieței, promovarea pa piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

INDICATORI

Nr. rcf.

BVC aprobat 2018

Realizat

01.01.2018-

31.08.2018

Estimat

01.09.2018-

31,12.2018

BVC rectificat 2018

Diferente

%

0

2

3

4

5

6

7=5-r6

8=7-4

3=7/4*100

-ch.de promovare a produselor

56

ti)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61}, din care:

57

dl)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si senatele

58

d2)

ch, de sponsorizare în domeniile educație, invatamant, social si sport, din care;

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitaii

61

«)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

194

88

53

142

-53

73

1}

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

34

14

10

24

-10

72

-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

12

6

3

9

-3

75

•Interna

65

12

6

3

9

-3

75

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de tetecomurucații

67

131

78

38

117

-14

89

N

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

63

28

14

9

23

•5

81

D

alte cheltuieli cu serviciile executate de terț, din care:

69

524

213

27

240

-384

38

cheltuieli de asigurare și pază

70

571

199

199

-372

35

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

1

1

1

100

r3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

53

14

26

40

-13

76

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

-aferen ie bunurilor de natura domeniului public

74

55)

chelldeli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i3)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitante și alte anunțuri

77

alte cheltuieli

78

575

164

227

391

-183

68

B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vârsămînte asimilate (Rd.80+Rd.81fRd,82+Rd.83*Rd.84*Rd.85), din care:

79

452

535

640

1175

723

260

a)

ch, cu taxa pLaclivilalea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch.cu

redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

32

-1

32

31

-1

98

c)

ch.cu laxa de licență

82

39

48

19

67

28

171

d)

ch.cu laxa de autorizare

83

3

4

7

7

e)

ch. cu laxa de mediu

84

9

4

16

20

11

232

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

372

480

569

1049

677

282

C, Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.1tlQi-Rd.1(!4fR<i.113)J din care:

86

14825

8945

5881

14825

100

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

13758

8287

5424

13710

-48

100

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89<-Rd.S0*Rd.91), din care:

88

12795

7B67

4880

12747

•48

100

a) salarii de bază

89

10750

8622

4024

10846

-103

99

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

2045

1199

847

2045

100

c) alte bonificații (conform CCM)

91

46

9

55

55

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

963

420

543

963

100

a} cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal^, cu modificările și completările ulterioare, dur care:

93

227

73

154

227

100

- lichele de creșă. cf. Leqii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) lichele de masă;

96

736

347

389

736

100

c) lichele de vacantă;

97

d) ch, privind participarea salariațitor la profitul obtinut în anul precedent

93

e} alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102*Rd,103), din care:

100

a) ch. cu plățile compen s alo rit aferen te dis pe mbilizărife r de person al

101

b} ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de năură salariată aferente restructurării, privatizai, administrator special, alte comisă si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat st a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.l05*Rd.10B+Rd.111 * Rd.112), din care;

104

426

272

203

474

48

111

a) pentru direcferi/direc torat

105

266

184

130

314

48

118

•componenta fixă

106

266

184

130

314

48

118

•componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de adminislrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

160

87

70

160

100

-componenta fixă

109

160

87

70

16C

100

-componenta variabilă

110

c) pentru AGAșl cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

641

38f

25t

641

100

INDICATORI

Nr. rd.

BVC aprobat 2018

Realizat

01.01.2018-

31.08.2018

Estimat 01.09,2018-31.12.2018

BVC rectificat 2018

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6

7=5-»6

8=7-4

9=7/4*100

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115r-Rd.113+Rd.119rRd.12lHRcU21+Rd.122), din care:

114

3120

376

8456

8833

5713

283

a)

cheltuieli cu majorări șt penalități (Rd.116+ftd.117), din care:

115

130

54

184

184

83596

-către bugetul general consolidat

116

75

75

74

33940

- către alți creditori

117

55

54

109

109

bL

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheituieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

2496

4

8153

8157

5661

327

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale ți necorporale

121

623

243

249

492

-132

79

0

ajustări ți deprecieri pentru pierdere de valoare ți provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

cheltuteti privind gustările ți provizioanele

123

tu)

-provizioane privind participarea la profit asalariaților

124

f1.2)

• provizioane in leeatura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane ți ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135}. din care:

127

-din participarea salariațitor la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale ți a activelor circulante

129

-venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

3

13

4

17

13

490

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al}

aferente creditelor pentru investiții

133

22}

aferenta creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

2

6

6

4

271

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

t>2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

alte cheltuieli financiare

138

1

7

4

11

9

957

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

*

10^3890

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nededuclibile fiscal

142

273

32

32

-241

12

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)

144

76883

51499

38213

89713

13830

118

§L

-venituri din subvenții si transferuri

145

28933

22017

16463

38480

9547

133

b)

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii

146

2

Cheltuieli de natură salariată (Rd,87J, din care:'*)

147

13758

8287

5424

13710

-48

100

a)

transfer contribuții de ia angajator la angajai

148

2130

1407

723

2130

100

b)

majorare salar minim 2018

149

271

180

90

271

100

c)

reîntregire creșteri salariate din 2017

150

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88J

151

12795

7867

4880

12747

•48

100

4

Mr. de personal prognozal la tinete anului

152

341

328

340

340

-1

100

5

Nrunediu de salariați

153

341

327

335

333

-8

98

6

2)

Câștigul mediu lunar pa salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială j(Rd,147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]H2’1000

154

3127

3138

3932

3374

247

108

b)

Castigui mediu lunar pe salariat (let/persoana) deteminalpe baza cheltuielilor de natura salariata cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

2540

2560

3441

2830

290

111

7

a)

Productivitatea muncii în unităy valorice pe loial personal mediu (mii îei/persoană} (Rd.2/Rd.153)

155

223

157

114

269

47

121

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

642

415

261

671

29

104

c)

Productivitatea muncii în unilăți fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPFW.163

158

642

415

261

671

29

104

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fi2îce, din care:

159

- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe

160

218858

135890

87421

223312

4454

102

- prel mediu (p) -lei/MWe

161

265

268

243

258

-7

98

- vafoae=QFF x p

162

57898

36351

21266

57618

-280

100

- pondere în venituri totale de exploatare « Rd.162/Rd.2*100

163

76

71

56

64

-12

84

7

PlăV restante

154

14479

a

Creanje restante, din care:

165

2100

16560

17669

17669

15569

841

-de la operatori cu capital integral/majorilar de stat

186

- de la operatori cu capital privat

167

-de ia bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alteentitati

170

2100

16560

17669

17669

15569

841

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.Crt

INDICATORI

Prevederi an 2016

%

4-3/2

Prevederi an preceden 2017

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

87129

77936

89,45

92247

78240

84,82

1

Venituri din exploatare*),(rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:

87125

77934

89,45

92244

78239

84,82

1.1.

Venituri din producția vanduta - energie electrica

32647

28766

88,11

38403

28233

73,52

1.2.

Venituri din producția vanduta - energie termica, din care:

20929

19208

91,77

20391

19555

95,90

-populație

10655

9784

91,82

10163

9830

96,73

1.3.

Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoarețdiferenta intre pret/tarif di preț local de facturare)

13422

12317

91,77

12790

12375

96,76

1.4.

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populației iferenta intre cost si pret/tarif)

14518

14780

101,81

19127

15845

82,84

1.5.

Alte venituri din exploatare(prestsri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)

5608

2863

51,04

1533

2231

145,57

2.

Venituri financiare

4

2

57,06

3

2

57,38

3.

Venituri extraordinare

0,00

0,00

Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.4.

72611

63155

86,98

73120

62395

85,33

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Consiliul Local al Municipiului Bacau

r ThermoenBrgy Group SA                                                                                                                  Anexa nr.4

; Bacau , str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RQ33620670

c                                                   Program ui de investi ții, dotări șl sursele de flnanțare-rsctificare an 2018

mii lei

INDICATORI

BVC-an 2018

Realizat 8 luni

Estimat 4 Juni

BVC rectificat 2018

Diferente

0

1

2

3

4

5

6=4+5

7=6-3

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1936

292

2885

3178

1242

1

Surse proprii, din care:

900

250

1192

1442

542

a) - amortizare

900

265

1177

1442

542

b)-profit

2

Alocații de la buget

1036

10B

1627

1736

700

3

Credite bancare, din care:

a} - interne

b)-externe

4

Alte surse, din care:

li

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1936

292

2885

3178

1242

1

Investiții în curs, din care:

63

57

6

63

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

20

15

5

20

-Modernizarea proiectă numerice LEA110 !c circuit 1si 2 Bacau Sud in stafia 110 kv CET -proiectare

20

15

5

20

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

43

42

1

43

-Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF -Republîcil-proleclare si execuție

43

42

1

43

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat ai statului sau al unități administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

1873

316

2799

3115

1242

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

880

245

1177

1422

542

-Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de regenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau

560

560

560

Achiziționare si montare măsură energie termica colector Dn400 mm ieșire CTG - proiectare si execuție

30

30

30

Automatizare de menținere constanta a presiunii in returul genera) de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizând converUzoare de frecventa Ia sleclropompele de apa adaos nr. 1 si 2

62

62

62

Lucrări de conformare cu cerințele legale a Valorilor Umila de Emisie Nox ale IMA 2 - CAI 100 t/h si IMA3 - CAF 100 Gcal/h administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare

20

20

20

-Dotări si utilaje independente

613

613

613

-Imobilizări necorporale

56

56

56

-Studii fezabilitate si prefezabilitate

100

5

77

82

-18

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

993

1693

1693

700

-Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de regenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau

100

100

100

Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET

300

-300

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie Iermica a consumatorilor racordați ia 6 CT-uri existente

140

6

134

140

Reabilitare instalație de detectare si semnalizare Incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA

155

155

155

-Dotări si utilaje Independente

-Studii fezabăiiate si prefezabilitate

298

60

1238

1298

1000

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități! administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a! statului sau al unilățn administrativ teritoriale:

3

investiții efectuate Ea imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unilățn administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)-interne

b)-externe

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Anexa nr.5


Thermoenergy Group SA

Bacau, str, Chimiei nr.S

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șl reducere a plăților restante

mii iei

Nr.crt

Măsuri

Termen de realizare

an 2017

an 2018

an 2018 cf. BVC rectificat

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut{+/ )

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

5

6

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1:cresterea volumului producției de energie electrica si termica in cursul anului 2018

an 2018

X

-2.204

2025

2

Măsura 2:cresterea valorii sumelor pentru acoperirea pierderilor

an 2018

766

9968

3

Măsura 3 xresterea valorii subvențiilor pt energie termica, ca urmare a prevederii majorării tarifelor la energie termica

an 2018

-54

292

Măsura 4 diminuarea altor venituri

an 2018

-864

-627

TOTAL Pct1

an 2018

X

-2.355

11658

0

Pct II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct i

an 2018

Cauza 1 :-majorare cheltuieli cu bunuri si servicii, datorita creșterii volumului producției, din care:

an 2018

-3.063

-15916

-majorare cheltuieli cu combustibil, datorita creșterii volumului producției, din care:

an 2018

449

-9400

•majorare cheltuieli cu combustibil, datorita creșterii prețului

an 2018

X

-2.004

-6516

Cauza 2:cheltuleli cu achiziția cotei de certificate CO2

an 2018

X

-1.247

-6812

Cauza 3: majorare cheltuieli cu personalul

an 2018

-2.787

-2787

Cauza 4: majorare cheltuieli cu impozite si (axe

an 2018

1.223

500

corporale, alte cheltuiri de exploatare

an 2018

612

458

TOTAL Pct. 11

X

-5.262

-24558

0

Pct IEI

TOTAL GENERAL Pct 1 +Pct II

•1861

-9.075

0

-14760

0