Hotărârea nr. 395/2018

Hotărârea nr. 395 din 29.10.2018 privind modificarea HCL nr. 320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2018 – 2019

/fz’/ //xz/z/r

HOTĂRÂREA NR. 395 DIN 29.10.2018

privind modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 10218/11.10.2018 înaintată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău prin care ni se aduce la cunoștință faptul că mai multor colegii din municipiul Bacău li s-a revocat titlul de colegiu;

-Adresa nr. 37453/ 10.09.2018 a Colegiului ”Mihai Eminescu” prin care ni se transmite numărul membrilor consiliului de administrație;

-Referatul nr. 10624/ 19.10.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care propune modificarea HCL nr. 320/ 2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018-2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10625/ 19.10.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 10626/ 19.10.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1675/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1676/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 , 1677/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1678/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1679/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 96 alin. (2) și (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 8 alin. (1) lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de invatamant preuniversitar, modificat și completat;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. ,,i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1 și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se modifică numerele curente 25, 26, 28, 29 și 32 din Anexa la HCL nr. 320/ 2018, acestea urmând să aibă acest conținut:___________________________________________

25.

Liceul Tehnologic "Dumitru

Mangeron”, str. Aeroportului, nr. 5 CA = 13 membri

Crețu Cătălin -Bogdan

Irofte Dumitru

26.

Liceul Teoretic "Henri Coandă", str. Henri Coandă, nr. 8 CA = 13 membri

Dragomir Doina Șova Gâțu Laur Crețu Cătălin Bogdan

28.

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny", str. Vasile Alecsandri, nr. 18 CA = 13 membri

Miclăuș Daniel Stan Gabriel

29.

Liceul Tehnologic "Grigore Antipa”, str. Henri Coandă, nr. 7

CA = 13 membri

Ghingheș Cristian Crețu Cătălin Bogdan

32.

Colegiul "Mihai Eminescu", str. M. Eminescu, nr. 35

CA =13 membri

Enula Pricopoaea Șova Gâțu Laur

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 320/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar

Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.