Hotărârea nr. 394/2018

Hotărârea nr. 394 din 29.10.2018 privind darea în administrare către comuna Letea Veche a străzii Silozului

)/)

< Z /// / <   r f ca a

HOTĂRÂREA NR. 394 DIN 29.10.2018

privind darea în administrare către comuna Letea Veche a străzii Silozului

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,


Având în vedere :

-Adresa nr. 10665/ 21.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 38683/ 24.09.2018 înaintată de comuna Letea Veche, prin care solicită darea în administrare a străzii Silozului;

-Referatul nr. 78403/ 17.10.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care propune darea în administrare către comuna Letea Veche a străzii Silozului;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10720/ 22.10.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 10721/ 22.10.2018 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1670/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1671/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1672/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1673/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1674/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile art. 867 și ale art. 868 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « c », lit. ”d”, alin. (5), lit. « a », alin. (6) lit. ”a”, punctul 13 și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în administrare către comuna Letea Veche a tronsonului străzii Silozului în lungime de 225 m, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, delimitat conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, până la recepția finală a lucrărilor de modernizare a acestuia.

ART. 2. Se aprobă Contractul de Administrare, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. Predarea-primirea imobilului, ce aparține domeniului public al municipiului Bacău, se va face pe bază de proces - verbal ce va fi anexă la contractul de administrare.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului. ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și comunei Letea Veche.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 394 DIN 29.10.2018

PLAN TOPOGRAFIC

STRADA SILOZULUI


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BARDASU


Scara

1:1000

PLAN TOPOGRAFIC

Data:

oct, 2018

O

Format

L> tO

ta

A4


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 394 DIN 29.10.2018

CONTRACT DE ADMINISTRARE Nr...................din...........................

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacău cu sediul in Bacău, str.Mărăsesti, nr.6, avand contul 07 TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacău COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

si

LETEA VECHE, Județul Bacau, având contul...............................deschis la........................CUI,

reprezentată prin Primarul comunei Letea Vche DOCHIEI PETRU, denumit în continuare administrator,

a intervenit în temeiul art.861,867-870,1166 și urm.din Codul Civil, al art.123, alin(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, al HCL nr..................privind darea în administrare a tronsonului str.Silozului, aflat în domeniul public

al municipiului Bacău către comuna Letea Veche, prezentul contract de administrare.

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 MUNICIPIUL BACĂU dă in administrarea comunei Letea Veche tronsonul str.Silozului respectiv 225 m lungime (de Ia poziția kilometrică 0+000 până la 0+225) din Bacău, Jud.Bacău.

 • 2.2 Dreptul de administrare constă în posesia, folosința și un drept de dispoziție limitat asupra bunului individualizat, prin exercițiul acestuia neputându-se aduce atingere regimului juridic al proprietății asupra bunului, constând în inalienabilitate, insesizabilitate și imprescriptibilitate.

III. DESTINAȚIA BUNULUI DAT ÎN ADMINISTRARE

 • 3.1 Bunul prevăzut la punctul 2.1, este dat in administrare, în vederea modernizării str.Silozului (extinderi ale rețelei de distribuție apă, canalizare și extinderi ale rețelei de distribuție gaze naturale).

IV. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1 Prezentul contract se incheie până la recepția finală a lucrărilor de modernizare a tronsonului str.Silozului.

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile si obligațiile proprietarului

 • a) să predea bunul menționat la punctul 2.1, cu datele de identificare de mai sus, prin Proces Verbal de predare-primire;

 • b) de a verifica periodic dacă administratorul folosește bunul potrivit destinației lui fără a- 1 deterioara;

 • c) de a ține evidența extracontabilă a bunului din domeniul public dat în administrare.

5.2. Drepturile administratorului:

 • a) de a primi in administrare bunul prevăzut la punctul 2,1

 • b) de a folosi bunul primit in administrare conform prevederilor art.3.1

5.3 Obligațiile administratorului

 • a) de a folosi bunul primit în administrare potrivit destinației acestuia,

 • b) de a conserva și utiliza bunul primit în administrare asemeni unui bun proprietar;

 • c) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările de modernizare generate de folosința imobilului, se va suporta integral de către administrator precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința acestuia;

 • d) cheltuielile rezultate din efectuarea unor eventuale îmbunătățiri aduse imobilului vor fi suportate integral de administrator;

 • e) de a permite proprietarului verificarea periodică a bunului primit în administrare;

 • f) de a nu schimba destinația bunului primit în administrare fără hotărâre a Consiliului Local Bacau. h) administratorul nu poate supune imobilul executării silite și nu poate constitui garanții reale asupra lui.

VI. RESTITUIREA BUNULUI

6.1. Administratorul va restitui bunul la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contract.

vn. încetarea contractului de administrare

 • 7.1 Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părților, prin restituirea bunului.

vin. rezilierea contractului de admnistrare

8.1în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul de către administrator, proprietarul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată;

 • 8.2 Proprietarul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, cu excepția situației în care se modifică statutul juridic al bunului imobil;

 • 8.3 Proprietarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de administrare, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

IX. Cazul fortuit și forța majoră

 • 9.1 Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres;

 • 9.2 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea in termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care ii revine, in baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, ața cum este definită de lege.

 • 9.3 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului și să ia toate măsurile posibile in vederea limitării lui;

 • 9.4 Dacă in termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

X MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 10.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 10.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XI. LITIGII

 • 11.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

 • 11.2 In cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XII. DISPOZIȚII FINALE

 • 12.1 Prezentul contract de administrare intră în vigoare de la data semnării lui de către părțile contractante.

 • 12.2 Prezentul contract a fost încheiat in 2 (două) exemplare, egal valabile și opozabile față de terți, ștampilate și semnate, în original câte 1 (unul) pentru fiecare parte.

 • 12.3 Predarea primirea se va efectua in baza Procesului Verbal de Predare - Primire.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU reprezentat prin

PRIMAR

COSMIN NECULA

ADMINISTRATOR LETEA VECHE reprezentată prin


PRIMAR


DOCHIEI PETRU


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR ADJ.,

TIBERIU CIOBANU

ADMINISTRATOR PUBLIC

HOȚEA VIOREL

DIRECȚIA JURIDICĂ


DIRECTOR

FANTAZA CIPRIAN


COMPARTIMENT CONTABILITATE

ȘUȘTAC FLORIN

DIRECȚIA DRUMURI PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

MATEUȚĂ FLORIN

COMPARTIMENT JURIDIC

FLOREA ZENAIDA

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

BARDAȘU CRISTINA

COMPARTIMENT URBANISM ȘI CADASTRU

MENEA CONSTANTIN


DIRECTOR ADJUNCT

CRISTINA BARDAȘU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI