Hotărârea nr. 393/2018

Hotărârea nr. 393 din 29.10.2018 - 1 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 393 DIN 29.10.2018

privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bac au

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.10768 din 23.10.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 10769 din 23.10.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1665/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1666/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1667/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, ni'. 1668/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1669/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art.47(l) si art. 117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45 (2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art. 1 Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.lA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC, precum si a Programului de investiții pe anul 2018 nr. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2 Primarul municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3 Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ


NICOLAE-OVIDIU POPO

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 393 DIN 29.10.2018


23/1W2O1* Tfe PUP 1 -nillei

Cod

Bettuiuire indicilor

Prevederi «miale bufet 201*

Prevederi trimttlrble buget 2011

Eilfauri 2019

Estimări 202(1

Ealitoari 2021

TOTAL

diacare credite bufelar» d ti luate atingerii plalSorralanle

Trial

Tria.ll

Triffl.lll

Trim.IV

A

B

2

3

4

5

t

1

S

9

000102

TOTAL VEHmmi.BUGETLOCAL

211.037,10

97 766.71

63.64359

73.11152

44.465.41

253.430.00

261.323,00

273.097,00

000202

(. VENITURI CURENTE

23116252

71.13759

61.034.11

75.05357

43 936.15

253.323.00

261 412.00

272.910.tW

«X»»

A. VEMHJK FISCALE

199.601.43

35.562.00

41196.61

62.333 97

32 595.15

213 640.00

224.732.u0

226 71450

000402

ai impozitfe venit, proht si

CÂȘTIGURI MN CAPITAL

92 039,09

23210,»

25.UD,00

31.166,00

12 323.00

111652,00

125.204,6a

123.173,00

O3OW2

A L2 tapwl fx vtea. profil m etruxici dw Ciprul de tapereeme liace

92.059 0»

23510,00

23.160,00

31.166,00

12.523 00

111.652,00

123 294.00

123 173 00

0301

IMFOZIT PE VENIT

2140.00

210.00

22103»

210.00

210,00

2.433.00

2.524,00

2703 00

030219

InpunaJ pe țesuturile &a tramfcnil pnprituttloc nMbdim din panmcmdpetMMl

2.140.00

710.00

2.210,1»

210.00

210.01

2435.00

2574,00

2.7U3.00

0402

COTE Si SUME DEFALCATE DfN

venit

19219,»

2J.UOO.W1

22.930,00

30536,00

12513,00

116.217.00

122.00.00

121.170.00

itttMi

Cmc defalcate din «prund pe

«cel

19219.00

23.000.60

12550.01

30956.00

12513,00

113.213,00

121 710.00

120.110,00

W02W

Soare docile du cotele defakMc dxi fiapontd pe teair peana echilibrarea bofClelar locale

1.604,00

150.00

360,0»

O7OW2

Al kopor.ieu Uu pepaopnrtelc

42 79159

15.360.00

7509.61

1017257

9 356.41

34 731,00

49230.00

42 241,00

«762

IMPQZnESi TAXE PE PROPRIETATE

42.79159

13560,00

7,909,6]

10 17257

9356.41

34731,00

40.230,00

42241.00

00201

Irsptuit M Um pe tWn

32 544,72

12590.00

6200,00

7.61257

6.171,75

24 913,01)

29 926.00

31422.1»»

070702

Eapodi a ucu pe uren

556427

2260,00

1.10961

12605»

1534.66

6.111.00

6,467,00

6.791.00

<170203

The judreure de umbra et aha ute

dermbru

2.030,00

400,00

300,00

700,60

630,00

1714,00

1 116.00

l .910,0'1

U7O23O

Ahc «ponte *i Uiepepmpnrtatc

1100 00

400.00

300.00

60a,00

500,00

1.146.00

1951.00

2.041.0»

100002

A4 tmprune w rece pe bouri ci novicii

62.290.44

16.292,00

13,007,00

20,495.00

IO.4W.44

51131,00

5705ICO

31241,00

1HC

SUME DEFALCATE DIN TVA

46.76i.D0

12222,00

12.072.0»

10.360,00

5.907.90

43 177,00

44 303,00

42,754,00

Bnitiî

SemrdeMUaU Aotru p« valona adnuii» panna Dxternra cbeiurtcltjor dcacatrefineeteutcia} cotonaetor, orașelor. ntnkipîilorii Mctoareior Meaîaprehu Bocureru

37.736.00

li 774.00

11.624,00

1.144.00

5 514.00

39551,00

40.269,00

40523.00

)J0î«

5na« defalcate d» ou pe vtUxu

adastda pculm echilibrare» tapetelor

focale

7161,00

7.261,1»

341190

2.297,00

492.00

119209

Sute dadâletttdhi Us» pe viloae adaug rta peutra finaa larva mtemKiafai panicat* ren cretfenoui «uiEm

1.737.00

441.00

4413»

441,00

393,00

1.737,00

1.737,60

1.737.00

t»2

ALTEaiFOzrrea taxe generale pe

5! SERVICII

43.00

47.00

30.1V

D»U: 23/10/201» Tit:piț: 2 -wOltL

Cad

Denumire indicilor

Prevederi Moale kttgel 201»

Prevederi Iricaetlrhde buget 2011

Eillmari 2019

EMltaari2G2Q

EMtatrilOÎI

TOTAL

dlncnre credite bugetare dettiule ilbueril [rialilor reitMte

Trial

Ttim.ll

Trtat.ni

Triia.IV

A

B

I-H4+5I6

2

3

4

5

4

7

a

9

120207

TmbotAcn

43.08

47,09

50J0U

1302

TAXE PE 5ER VICII SPECIFICE

1.029.44

70,00

60.00

60.00

139,44

379.00

401,90

421.09

150201

toporil pe fptOKol»

140.09

70.00

60.00

60,00

650,80

223.00

236.00

241.00

159250

A1W Uu |>* «rvfcti tyed&tt

119,44

119,44

156,00

165.00

173.00

i«o:

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRI) BUNURILOR SAU PE

DE aCTIVUaT!

14.500.00

4.000.00

2.175.00

3,175,0»

3 759,00

12,537,00

12.397,00

15 tt’Î.W

160202

laponi p* mfceccta de ttaupM

12.522.08

3.500.01)

2J0O5*

3.000.09

3 522,00

10.176.00

9.1lX«0

12.403.00

166203

lux U tarile pe*Uv eliberarea 3c

becMe ii aMorizMU de Amcuoure

1970,00

500.00

375,00

175.09

221.00

1361.00

2 495.60

2.620 00

I1UM2

A6ALTE IMPOZITE 51 TAXE FISCALE

2.460.00

700.00

120.00

720.00

220,00

2119.00

2 240.00

X352.0O

1102

ALTE IMPOZITE $1 TAXE FISCALE

2.460.00

700,00

120,00

720.09

120.00

XI 19,00

2.249,00

2352.00

H0259

Abe «ponte ti inc

2.460.00

700,00

120,00

720.90

220,00

2.119,80

2X40.99

L35Z.O0

290002

C Vastul atfucrie

51253.19

16.275,99

1X137.50

12.499,40

11341,00

39.615.00

36 610.90

46366.09

300002

CI Vtnateri da propriUK

9932,00

2.600,00

1.632.00

2.000.1)0

1709,00

1JI2.00

5911,00

19413.00

JOOZ

VENIrtJW DIN PROPRIETATE

9932,00

2 600.00

2 632.00

2.090.00

2.700.00

1.312.00

5.911.09

10413.00

300201

Vcnaumle dia pmftal M (1 reiiitar

32,00

32.04

300203

Venituri fa tsacnkni ti închiriat

9.900.00

2.600.00

2.600,00

2,000,90

2.709.00

7029,00

4 417.09

1911.90

30020330

Abe i«riMri rinccaccriuMii tsdd-

nat decan tnubaliile poHicr

9.9W.0U

2.600.00

2.690,00

2.900.00

2.700.00

7029.00

4 417.00

1911.911

300250

Ah* veriain da proprietate

1353,00

1 431,09

1.502.00

330002

C2 Vauari de Iwnari ti tatau

42 321.19

13.67559

9.505JI0

IO 499.49

1641.00

31 303,00

30 762.09

35 153.00

3M2

VENITURI IMN PRESTAM DE SERVICII SI

ACnVHATl

7.320,19

5212.19

I 762,09

112,0»

1.464,00

5.225 00

3.132,00

5.100.00

33O2M

Veeiam din preturi de tenul

0.222,19

4.970.19

1.500,00

500.00

1.251,00

4093.00

2 549,00

4 443.00

330210

ConfribnUn parărilor un ttutadortlor kțelt penint taretnam copiilor n

crac

441,00

112,00

112.00

112.011

112.00

497.00

526.00

552.00

33022»

Votftan da ntdpenm cWtueiiInr

de judeca*. iaptută u detpegubai

200,00

50,00

39,00

50,90

50.09

223.00

2J6.S0

241,00

33015*1

Air votam da peeuan do tentai

aibeaantttti

450,00

150.00

100,00

150,00

50,00

592,«a

539,94

'57,00

3401

VENITURI SINTAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

1112,06

500.00

500,00

400,90

41X00

2.021,09

2.136,00

2X45,09

34M0X

Tse auAmdam d* tadmt

1.111.00

5003»

500,00

400.00

41X00

2.02I.M

2 13 6.00

2343 JW

3502

AMENZI, PENALITĂȚI SI CONFISCĂRI

1.211,00

1 959,00

1 650,00

1.950.00

2730,00

5 IW.M

4.151.90

6169,00

35WUI

Vestind dă tăcui a «Iu incitări

RptedejMimM dăpmu&tr kyric

1,050.00

450,00

459,00

450,W

300,90

1.505,00

1.591.00

1 671,00

150150

Alte atcut. pesriiuti u cadncai

«.031.00

1 500.00

1.280,00

1500.00

1431,00

3.614.00

3.260.40

5UH.OO

Pil»: 23/1022011 Ttt:pig: 3 -miilel-

Crt

Denumire ladieMur

Prevederi «ouăle boge< 2O|I

Prevederi Irita» 1 riale bugcl 1018

Ea râuri 2019

EtlimarilOTO

EtUmari 21121

TOTAL

d'tneare credite bojeiare deitlnate Utagerti plalUerru toate

Trist

Trim.ll

TriraJll

Trim.lV

A

B

1-H44&40

2

3

4

5

«

7

8

9

3M)2

DIVERSE VENTTURI

22.429.90

5 775.00

3.417.50

7242.40

3 973.00

11269,00

19310,00

20 276.0»

.16U2U6

Tttc^eeufc

I9J29.94

5 000,00

4.64230

6417.40

1200,04

16912,00

17.47630

21,770.00

360230

Alte renani

3 099,96

773,00

775,00

775.00

774,96

1.3'7.00

1 434.00

1.50630

3?O2

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENȚIILE

471,10

161,10

176,00

75,00

52,00

399,00

633.00

665.00

379201

ViaiBult dut tecMMO de fuacuMKe padnt fiaaeUrea eectnnu de dczvoluie eteteULii beai

-74133

■744,61

-UI

-16.176.00

-12650,00

■20 565.00

3702M

fdBClrtttKt

74433

744.61

427

16 776.00

12.650,00

20 365.00

370250

Alte ttntfttari loluiurc

471.10

*

161.10

176,00

73.00

52.W

599,00

633.00

665,00

4)0001

IV Solncat»

21901,04

23521,79

2.427,73

1734

521.56

15.00

16.00

17.00

420U02

Subvenții de Io alte turele ale

*taratfitE9fici jioblic*

24.903.04

» 924,79

2.427,73

1754

514,16

I3.K

16.00

17,00

4102

SUBVENȚII DE LA CUGETUL DE STAT

2t.901.tM

25.921,79

2.427.75

1134

32436

13,00

16.00

17.00

42020)

RetehMtottafta ctnnMar tentiee

h ckctaec do ImMfcjK

2400,00

2,400.06

410250

Fnnmrea ocumilw prund nducera ntcatm ecetmk J MwOactubreirUcsIe ca deanenc dcieauau

«1/6

521,56

4202)3

$uta«tâ peMM fitunUrapeegntMlw mltumde pnontwetfc urâm ti (otpodtnreaopdor

25 921 Ji

W32L79

-0,41

420IM

Srkvtnfu penint «artera uetonM pcatM tsafanafocuurâ n lene, carbeaî. cnarârtibd petndim

9,4*

0.41

15,00

16,011

17SQ

4202»

S«fr> rotii de b bojrtal de rtn otte bafetele bade nccoure nuoacni da ulmi pratcctdor ftoMlMcdia feada» tucue «ererttbwrebtle <FENI pttrrârare. ilacme perartă de pre^aun 2014.2020

45.49

27,75

17.94

4M2

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI

COtmiL PLĂȚILOR EFECTUATE 51

ATRENTE CADRULUI FINANCIAR

292,44

111,43

111.01

90.00

95.00

100.00

4102OI

Partal European de Denotam

111,43

141.43

4101010)

Sasteprâne a cartai pbuhrcfrâcMc

«mlwcsi

111.43

111.4)

4W2O2

IWd Sacrei EarapertFSEl

111.01

111.01

90,00

95,00

10050

4(010201

5aw pnaue m ceaiul p Ușilor rial aOe

omdcarmt

67,59

6739

4M20M1

5wr prâileu» contul ptailM efectuate

Cod

Dtoumîre indicator

Prevederi »oo*Ie btiget 2011

Prevederi Irteatriale buget 2011

Etlim ari 2019

Eatla*ri2G20

Etllea ari 2021

TOTAL

din ea re crrdile bugetare dettloitetlioRerii p!*1i?orren«ole

Trial

TriM.II

Trira-IH

Trim.IV

A

B

1-3+4+*f6

2

3

4

5

6

7

$

9

ib mu tumori

90,00

95.OU

100,00

40C2QHD

Piduuntm

43.42

43.42

4996

VENITOW PROHUl

204 630,22

39.447,19

41.716,11

31.41137

57977,1$

207349.00

216.476,00

22» 561.00

*002

TOTAL CHELTUIELI

334 001,44

173 771,63

63 996.06

62.045,6$

32.195.10

253430.00

265 $23,00

273.09700

tu

CHELTUIELI CURENTE

241197.93

99316,33

$5.77233

62.100,46

24.191,11

207,174,00

2)7367.»

219.109,00

IU

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

$3.149,37

1533340

14151,13

1331633

10.976.11

50.712.00

52.512,00

53 905.00

10

TITLUL H BUNURI 51 SERVICII

91331,19

3* 572.12

22306.12

21.920,47

4 931.74

77465,00

11662.00

77.016,01»

3"

TTTLUL UI DOBÂNZI

3.942.44

1339,00

1,560.00

1363,90

1360,00

501900

5304,00

557000

40

TITLUL IV SUBVENȚII

19,14931

14 76433

4.345.05

20326.00

20 625.»

U 75600

31

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30340,50

1066,Ml

1.662,00

10 741.40

2.1633°

23113,00

25169.00

26 419.»

tt

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

3791,46

3.07133

131434

1 002,19

393.0*1

3.134,00

3 953,00

4.OW.O0

H&

Tm.UL VIII PROIECTE CV FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTA DE RARE

4,110.47

3.660,61

449.79

57

TULUL IK ASISTENTA SOCIALA

21,139.72

12 631.00

4339.72

3.311,00

1,651.00

21 992.00

23 377.00

22.102.0°

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014,2024

331,40

9,00

21345

121,95

TI ILUL XI ALTE CHHJWEU

9.164,44

411437

2,71537

-1.01232

237»,62

4713.00

4 965.00

515700

W

CHELTUIELI DE CAPITAL

67351.17

71.513.91

136432

•6.125,14

$1136

161*6.00

13.745.00

20.66500

31

TTTLUL XIII ACTIVE NEE1NANC1ARE

67.551,17

71.513.93

136432

•6.125.14

521,56

16.166.00

12.745.40

10 665,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23916,00

5.066 00

6.774.00

$302.00

6774,00

2169000

31.211.»

32.623,00

11

TTTLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.916.00

1066,00

*774,00

5302,00

6.774,90

11690,00

3I2H.M

12.62300

Li

R*t decauric n sa precedcsu «

ncapcrate » and certirt

-336.66

•214,61

-114,79

-20.97

-637

13

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANU

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-356,66

•2I4j63

-114.79

-2037

•6,17

ilfkxH

Banca La Scanai publice gaxnlc

33.259.09

2009307

133M.65

10.109,17

10,7913°

53 130.91

56 113,00

59315,00

5iU2

AUTORITATl PUBLICE SI ACȚIUNI

4332939

11503,07

10307,95

■34137

1.577,00

42.050.00

44 397.00

47 012.00

ni

CHELTUIELI CURENTE

21.131,46

6.61936

5,74739

5.200,6i

3.494,00

19 760,00

20117,00

21.431.00

ie

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231,00

4156,00

3335.00

3369,00

3310.00

12147,00

13.510.00

14.25900

1001

ChefaneE talan de tn hani

)3 706.00

3.111,00

3335,00

3.115,00

3305,00

100161

Sdaeuifcbm

12.970,00

3.614,90

3.044JK

3.10300

3 139.00

lom ii

bdcsnuiMIi piuite tttor penmnedia

tfnttadutit

400.00

160.00

100.00

100.00

100.00

Multă

fafcmnuatu Je delegare

10,00

700

1,00

100

1,00

HKI30

Altt dnțeen Mlanafc M bau

326,00

90,00

90.00

11.90

65,00

j iau

Ccnttdvtm

523.00

273,00

100.00

75.00

73,00

|     100301

Coatribeta derâgttnn ucufcde

«VW»


Dat» t W1WMUS TIU P»f 5 -raiiteL

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale beget 2018

Prevederi trioialriaJe buget 2018

Ei lin ari 1019

Enimari 2020

Eiluuari202I

TOTAL

din care credite bugetare detlinefeiliagerS pielilor rcslaalc

Trial

Trim.ll

Tritn.IH

Trim.IV

A

B

l-3Ht5t6

2

3

4

S

«

7

8

9

tta

134.00

134,00

IOO3U2

Gubibatu dc st|ann datoare

420

42»

(00303

Ctotnbout dc «siaarei meule de

43,00

45,00

W1M

Cutribtln de aiigeian peana axideaiarte monetar Miprufereaate

MO

1.50

100006

Cookduu psalm nncedn ii

ndcutuMu

9,0*

9.00

)IOM>7

CcouAmu toțuntofte potlra araoce

3JIJ0

■ UD

100 00

75.00

75.09

nuut n oimi a servicii

6327.01

2.493,26

2.150,14

MM.61

74.00

6913.00

7307,00

767200

2MI

Boari ar temeri

3655,16

161431

1133.14

199,6)

7,00

200101

Fanunmdc bsoa

355 00

700,OU

1302)0

3.00

2OUIW

Materiile penare csndtaie

39.11

9,00

9,00

16.11

5,00

200193

tnralnt. ilamM « fana moOici

212.00

110.00

52,00

50.00

2001M

Apt. casrf n Mlebntate

2300

9,00

9.00

3.00

200

2001*.

Precdcacboab

165,00

100,00

65 J»

2OOSO7

Tmiport

30,40

17.40

6J0

650

jouioi

Pmu, tctearauaicnu, raia, ir,

■nemet

610,00

410.00

110,00

60,00

2WW

Mreriate ai ptemnde aeniai ca

tenace funomul

3,00

-5.00

WJO

ĂHe tesai n icmai pcami

■Unttaem It r«KtKaaic

2.150,65

764,01

631.H

755.00

2W2

Rtparnu turme

35,25

5523

2005

Bacuri dt natura obcseieloe de Mtralar

75,00

50,00

15.00

2001)9

Alte obncte de aitnrn

73.00

50,00

25,00

2906

Dcpiiatn. dettun, iraaUcnn

91,00

20,00

41,00

30.00

209001

Dețiamn ÎMoae. dctouri.mauftnai

73.00

10,00

40,00

25.00

200602

Deptewi m atnuutete

16.00

10.00

1.00

5.00

20li

CertupAfacato ai Mteerufc

doraamnara

35,00

15.00

10,00

10.00

2012

Crewilreite » rtpcnua

360,00

150.00

10,00

200.00

2013

brjMire pofttMula

28.00

25.00

-5,00

2014

Ftotectaa Baacii

25,00

19.00

3.00

3,OU

5.00

2030

Attedtetieteli

2.210,60

343,60

965,00

<40.00

62,»

20300!

Rotirea n prAbnlatc

408.00

50J»

27.M

323.00

*W#W

Cbîru

432.00

150,00

(03.00

117.00

4200

2U3W0

AritcMuscricubuurin Kcneri

1.371.60

343.60

135,09

2003»

«

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EHnWE NHlAMBURSABlLE AFERENTE


Data: 23/t«2tll      Th:pag; 6 -willrl-

Cod

Oeaucnire ludkator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi triaturile buget 1018

Et tiaiari 2D19

EtHaurilDlD

EilImarilOlI

TOTAL

diacon credite bugetare detllaale tlia gerii plăților rniautr

Tritn 1

Triat.»

Triot.ni

Tria.IV

A

B

t-JHe5f6

2

3

4

s

fi

7

8

9

FINANCIAR 201-1-2020

213,45

113,45

5402

FVojmuc dta foaM Socul Earapcaa (ESE)

213.45

113.45

340101

Fiaau>re*nauasaia

31.92

32fi2

5W»2

FiMotkM cMenu Mnabatubita

181,43

181.43

39

TITUjLXi ALTE CHELTUIELI

1(0,00

40,DU

403»

40,09

40,OG

«MO

Sume aferata pcrxMoriwcu heodieap

neaadrata

166,00

40,00

40,00

40,00

43,90

CHELTUIELI DE CAPITAL

J 251.14

4 167.07

-535,00

-2.15423

J 19.00

I50.H

100,00

300,00

îl

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCfARE

1-238.84

4 167.07

•535.00

-115423

•219.00

159.00

100.90

500,09

3|fl

Active fiu

1,258,14

4,167.07

-13I.C0

•1.15433

-119,00

7(0101

CacttnKUÎ

1177

2 630.00

-535,00

-2.OI23J

710101

MM*u.eduțuae«c ti rajbuxde

tnuuport

90,00

30,00

7101UJ

tfobiUa, apwarnr» broMci ii Mie

KVttanpoafe

103,00

91.00

5.00

'10130

Atteaetaelae

t.053.07

1.349,07

-77.00

-219.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.972.00

5066,00

5302,00

5302.00

5 30100

21141.04»

23 410.00

2431100

H

TTTLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.972,00

3.066,00

3.302.00

5302,00

5302.00

22 148,09

13.4t0.00

24.511.00

«102

Ranburar: de credite atena

20972,00

5O66,UO

5302,00

5301.90

5302,09

1102»

Rosteam * credite Matale d«ânei

putex urume (cate

2U.972.UO

3.0M.0U

5302,00

53DI.M

530100

44

Ptali c&eaMte ut aut precedent ri

nxcperalc to «ud coreei

•33.01

-1926

-6.64

-7.11

n

TULUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN AN»

PRECEDENU g RECUPERATE IN ANUL

-33,«l

-l»3«

■4,64

-7,11

1501

Pliu efectua n uri precedau u

reaipcrac i> ane! cwvat

-33.0!

-193&

■6.44

-7.11

■MIDI

Plan efectuat ut ati preadeau ii

rtavaMe a —Iriavirt ia tocaeac»

de haciMaan a hupadui local

•33,01

.1936

-6,64

•7.11

51V2OI

Aatontdî execut» e si IcțitlMnre

43329.29

13.903.07

10.507,95

8341,27

1377,00

42 051,00

44,397,00

47012,00

31020 KU

Aatontn deturna

43329,29

15 903.Q7

19307,95

834137

1.577,00

42.058,00

44,397,99

4701100

5102

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5,«57,t0

1,711,09

t.491.70

900.60

614.50

5.173.00

6 199,00

«3103»

01

CHELTUIELI CURENTE

S5I3.44

1414,00

149134

991.60

612,50

3.773,00

6.099.00

U.4U5.0U

IV

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.621,00

725,90

«45.10

633.SO

«24,09

1430,00

1548,99

2.697,00

tom

Cbdtudt stimele s teu

1517.11

663.00

621.18

62234

419.00

100191

Saloii debita

2.43130

«41,40

600J»

601.00

59430

10011.1

lodeauuiaui de ddejut

S31

030

13»

3.94

toclln

Altt tepuri tăiatele io bai

73.50

10,00

10,00

18.00

1530

iwțj

Contribuții

110,88

«WO

13.92

10.06

14.00

Put»: 23/10/2019       Tiu p*g:    7  • crillei-

CM

Denumire indicilor

Prevederi os a «le bocet 1011

Prevederi leitantri*Ie buget 20(0

Ejtitaari 2019

Ej|ii3»ti 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care mdUt bugetare dtttiuate (lingtrii pielile? monta

Trial

Tifai.Il

Trim.Hl

Trfat.1V

A

B

>•344+5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

IKBOJ

Oatribatudcarigurari metale de

23.37

23.40

-0OJ

100302

CbMriMui d» Kqfanrt de umuj

uo

UI

•0.01

IMMOJ

Cftotnboto de miginn xkuJc de

1.60

1,6#

[UU3U4

CoamtttU de augaran pcatm •codeaie de munci ti toii prolcuonete

026

•30

-0,04

10MB6

Cxtaboln țosttn cooeeda ri

LM

5I5>

-1.W

-134

100107

Coatribată* MgtuaoncpaNni munci

74,60

24.29

15.04

11.40

14.00

20

TULUL 11 BUNURI $1 SERVICII

1.622,(0

MS 10

3)1.60

266.60

49.S0

1 967.00

1,077,00

2.111.00

MOI

Buran n acntrii

329,50

140,60

43,30

52,10

90.50

lixiiei

Furtun» detona

26,30

43»

13,50

5.SB

1.00

200192

Materiale pcstni MnKnic

3.00

4.00

1,00

jwinj

faffitm.itaDMMii fotamtnca

UIJ6

52,30

JIJO

0J0

7030

lOtliM

Ap*. Osul ii uli&nUtt

37J0

!03C

3J9

1330

I0J0

20010$

Carburanți i> fatali *at>

16.00

1,00

3,00

3,00

2.00

200106

Piere da «Arab

0,30

0,30

2OOIM

Poei*. tdecmuaicaai, radio tr,

mtereti

33.00

19,00

6,00

13,00

1,00

■KulW

Macn ale *i preturi de an ie» cu

crater Amaranl

21.50

9.00

3.00

2.00

3,30

2MI5O

ABe bonn m utxs pmuu nraiaae ti fiiMtMtum

41.60

JJtK)

-6.(0

11.09

0.40

2002

Reparații canale

160,00

143,00

1500

1W5

Banan de ansi obiectelor de isiuaUr

20,00

22,5(1

-3^0

mo

230

2M539

Alta otoecUde tavceur

20,00

22J0

-53»

Mo

230

2WS

Deplasau, deiaxan.<rasulcrari

32,50

130

1».W

10,00

•4,00

20060I

DtpUixt ioioM. detawn. trartferan

3030

530

1534

w

040

200602

Dqil nan ta turui «mc

2.00

3,00

2,M

MO

-1,50

2011

Cwu. pubfictui« muentle docancaUrc

2.00

2.00

2012

Corualuoli ii «tpeitia

2.00

(.00

0^0

0,30

2013

Pnr»n st prtrfa «cala

3,00

2.00

6,M

1,00

Z014

ftoaeeua macii

2,>0

Ul>

130

2023

Ctakaub fadiciare m ertnjadiatre danele din acm w repecamlna MKrettlar ratalal, pounit «hopoiMulor feerie

1,00

1.00

2030

AtecWnuet:

1.057.00

611,00

216.09

17930

-39,30

Cod

Desunrirc Indicelor

Prevederi ne tnîe buget 2018

Prevederi Irimetlrudc bufet 201*

Etlitn ari 2019

EtUmnriZWO

Eal tar ari 2011

TOTAL

din care credite bogelnn dutioateitbi ferii phiilemlantr

Trial

Trim.II

Triai.IJI

Trint.IV

A

B

t<OH*M

2

3

4

5

6

9

8

9

203001

Radaraa ti puHknatc

31.00

5J»

11.00

1140

2CNW.1

Pnrac de anțurarc **n*ritea

3,00

1.00

l.oo

10MXM

Chirii

3,10

2.50

1,00

-040

040

2O3OM

Akcchcfkacii orbeaort >t tcnfca

1 01240

6124 V

270.00

160.00

-10,00

»

TULUL VII ALTE TRANSFERURI

1.220,04

734,00

492,61

1,376,00

1.45440

1 $27,00

3MI

A. TrMtfawi Htoae

UQ2.64

700,00

502.61

5M1III

Alte inufaun carențe munte

1.202,6-1

700.00

50144

5»2

B-TtMt&nn oMnteBMnmwtt

Ictere oiMUHO Bfawinufel

24.90

3440

-10,09

55WM

Abe trmdcrari amic in wrinatue

24.00

3440

•10,00

59

ÎTTIX'L XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,W

9,00

9.00

9.00

SWO

Same aferente petiotedor cu handicap

oținodme

30,00

9.00

9.00

940

9.00

W

CHELTUIELI DE CAPITAL

360.00

366.00

-14»

2,00

IM.uO

100.00

105.00

71

TITLUL MII ACTIVE NEFINANCIARE

360.00

366.00

-140

2,00

100.06

100.00

105.0»

7101

Acta«ntc

360,00

36640

•1.00

2.00

710101

Mobilier, apranoa taranca al i*te

aorta corporale

11,30

12,00

710130

Abe actrrc fine

341,00

366,00

-10,06

2.00

M

Plan efectuate ia acu preetdemi m

rcc*pcfii£ ib am! cvresi

•13.64

•9.00

•644

w

TULUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANU

PRECEDENT! 51 RECUPERATE IN ANUL

-13,64

.9.00

-6.64

«M

Plarefecratee n sui precedau u

TTcapcnic is imI cbtcba

-1544

-9.U0

•644

130101

Ptati efectuate tn ano precedau ti

rrwpaate umtrl curent» tecttersa

dcfiUKUooare a bvfteutaî tocai

-13.64

•9,00

-6.64

-M02I0

ScnKn publice cocuarrtare de

*t idenu a penoadof

2.792.00

94340

64340

604.00

399,00

2 724.00

2.179,00

3.013.40

540250

Alte renicii poMce geamie

3.063,10

1.13740

146,20

19640

13,50

3 14940

3,320,00

3.4»7.M

3302

TRANZACTU PRIVIND DATORIA PUBLICA

IMMUMimiM

6.072.00

1.469,00

1465.00

1.561,60

1.530,06

3.219.00

5417,00

5.793,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6072.00

1409,00

1.565,ro

1.561,00

l 330,06

S2B.00

3 317.00

5.793,00

TULUL M BUNURI SI SERVICII

110,00

70,00

3.00

5.00

30,06

209.00

213,00

223,00

2024

Coauiioaoe ii alte cotlon afataie

unjawaanlde

110,00

70,M

54o

5.00

30,00

202401

Goratioair tl alte corturi aferente

onfftraahmlar externe

10,00

10,00

202»!

Contriaanc ci ahe anari aferente

Data: 23HC001* TU:p»fci 9 -raillri-

Cod

Deawnlre indicaior

Prevederi asntfe bttgtt 2011

Prevederi trt«i«(rial» buget 201*

EitlmarilOl?

Eifitnari 2010

Eeiimurimi

TOTAL

din tsrt credita bugelar» deatfa al» atingerii (rialilor fetitele

Trial

TriB.lI

Trint.HI

Trim.IV

A

B

l-3HfSH

2

3

4

S

6

7

*

9

mpnunvfarâor tame

KM.eo

60.M

5.00

5,w

30.00

JO

TmUL 111 DOBÂNZI

$942.00

1339.00

1 560,00

1.56349

1 500.00

5.019.00

5.304,00

5.570.00

JO>I

Debmd atente daoiitt publice faune

5924,00

1339.00

1.515,00

1.56340

1 497.00

3MI01

Do*mn tfamedtund publice

iMnednrae

5924,00

1339.00

1515,08

1.563,00

1447.00

3002

Dobuuî denste dMMiei publice

cxltre

31,00

25,00

13,00

JOCWt

Debmn. ifar» datând publice

cameirnoe

31.00

25 JO

13,00

60WO2

Partea ILa A perne, radine publicau uvaneu »iawnala

13.16240

5422.10

3450 40

4213.10

2476,7#

9 332.00

9,16000

19.401.00

6101

ORDINE PUBLICA S! SIGURANȚA

13 162,20

3422,10

3.25040

4 313,10

2.476,70

9.332,M

9.160,0»

10.401.U0

a:

CHELTUIELI CURENTE

13.13040

3427,10

345040

4476,10

2.476.70

9.212,00

9.110,00

18401,OU

»e

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

A2IJW

66,00

55,00

51,09

49.00

213,00

223.00

235.00

1001

dcfaiudltalarufc mbu

211.20

6040

53J»

49.00

49,00

I00WI

Sdamdebaza

20240

5140

50,00

52JOO

42,00

100113

fafaMutăi de dragate

1,00

1.00

100130

Afac drcțUnri ulmule b> bani

1,00

2.W

2,00

-3.00

7,00

1003

CoBUibald

9.»

540

1,00

2,00

100331

Cmtântn de aritaran Jociale de

4Ut

240

Î.50

iwm

Cutritafa de «tiprad detunai

0.10

0.10

l&IW

Cootnbwlude ttifurm ioc ide &

i.ttO

1,00

1003M

Coetnbalri dcatijuran pcnlm arrirlw de muica u boli profaioade

0.05

0515

10QJ1W

CoeeribuUÎ pcrHni ceacedu u

«dmirtii

0.15

0,15

10C3W

CeMdbqtn Mqpmtane poara manca

6.00

2,00

2.M

23»

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

222.09

W40

61.10

54.00

2,90

239,00

254.00

266,00

2Wt

Banan usenati

73.00

46,00

11.00

7.00

100

20010!

Fanuttttdebnu

1.50

l,M>

040

200102

bUierufc pentru csnicrue

1,M

1,00

040

20)103

Înrăită, dotam h Torta «wfeie»

400»

30.08

10,00

200101

Apa, oul tt lalabnutc

3.00

I,W»

1,00

I.8O

20OiC5

CaA'tranvnMhlfaa

5.00

5.00

200101

Port*. uLxutDuoKaTu. radio, ■>.

wttcnct

6.00

6,00

2MIJ0

Alic boncn m tentat păun

InurttBcra n Twocume

16,00

2,<M

6,00

6.00

2,00

Cod

Penumir* indicilor

Prevedeți aanrie bttțet 2DII

Prevederi irint ea triale buget 2011

Elita ari 2019

Elltaori 2020

Elita ari 2011

TOTAL

din car* credite bnjeUre detlla>tetti>ftru platibrttMMCe

Triat!

Trta.If

Trita.HI

Trim.IV

A

B

!-J+4b5t6

2

3

4

5

6

7

8

9

2001

ttepltcabi aerate

2,50

3,0t>

.030

20W

Medicamente ittutaute mutare

OJO

020

0,10

2tX>»0l

Medicaarste

OJO

0,10

0.(0

100402

Maenaie ataca»

0,10

o.lo

2VU5

Buoan de narata otactelor de atentat

4,70

3,29

1,00

«3®

20W3U

Ahe obiecte de iatcaur

4,70

J-N

1,00

OJO

2006

Depteran. dct mmi, tnadcnn

3.00

1.00

xeo

2(XWli

Depteiati tnicra*. deunan. satcfcrwt

2,00

t.OT

250

2011

CmuFuMtcaot i la Mitule

dKaaemare

0.50

0,50

Î013

Prețatae prafeaooa)»

13»

1,00

2oU

Rr»tecna m«i

2,00

I.OU

1.00

2030

Ahecteirata

135.00

45.00

43,00

43JN

aooiu

AtteckduKticu tanwi II accvta

135,00

45,00

45,00

45.00

21

TTTLUL VITRANSEERUIU INTRE UHtTATI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11.644.00

2959,40

3.129,40

4.17030

2424.90

1130,00

9 333.00

9.10050

Aiai

TraaUereticaacnw

11513.09

2939.40

3 129,40

J 10050

2.414.90

listai

Twfaan ceara nwtaiiie p»bltea

12323,00

2.959,40

3,(29,40

3.1HJ0

2424,90

2101

Tnctferwt decapul

361.00

361,00

51022»

AheUMttfemn de capital care

nttiratn publice

3fil.U0

361.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3J0

0.10

0.10

0.10

0,10

5W0

State alertate pcmtandorcu tunrfjcap Mâncata»

J30

0,10

o,«o

o.rv

0,10

70

CHELTUI EU DE CAPITAL

32,«»

95,00

-63,00

50.00

50,M

100.00

n

TULUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

32.00

95.00

-63,00

50.00

50,00

100,00

7101

Acute fixe

3X00

95,00

-63,00

710101

Cnctnicai

0,00

35,00

-29,00

7I0ISO

Afet acme fac-

26.00

(0/10

-34.00

oIBRU

0«dÎK pabltea

12614.00

2559,40

3.129.40

4170J0

2.424,90

1 634,00

9123 00

9.627.00

61010304

PotaeioaJa

I2.6t4.00

2559,40

3.119.40

4.17030

2.424.90

1.634,00

9.123,00

91527.00

610105

Profccuc otiteti proiecția centra mca&iter (protecție ctria

Moaiteat»)

47X20

2SX7O

120,98

42,00

51.»

691,00

737,00

774,00

650002

Putea UkaCheiliMii McuUtttade

133.405,75

67519,06

21.7(056

22.75337

14 0)1,46

110.211.00

1(1.434.00

(15 391.00

G5O2

INVATAMANT

303I0J7

13546.14

3.49353

3.(9026

4.977,62

20.710.00

20.264.00

21.6793»

ai

CHELTUI EU CURENTE

26.554,13

10039,37

5541.10

3.9W34

5056,61

11 710,00

19 264,00

19.479.00

20

TULUL II BUNURI 51 SERVICII

20304.91

7.117,03

4.414.07

4.12952

3.104,30

11756.00

13 044,00

13.210,00

2»H

Bătaia tenta

1-4.231.54

6.420,10

3.576,54

2011,10

2.I53.I0

200101

Fnratrtn de binw

96.19

30.63

25,19

27,19

12,41

Cod

ttatus in indicai or

Prevederi nouaJe bujei 201J

Prevederi tritnralriale buget 2011

Esttaaril019

Est toari 2020

Eu imuri 2021

TOTAL

din Cart credite bugeUre detf toate »tto jerii plătitor restante

Trial

Trim.II

Triat.HI

Trta.IV

A

B

2

3

4

5

6

7

S

9

MIM

MMcmfepentracuMcufo

21129

■1.15

6235

101,14

2135

facaUl tfaaiai* li fata mina

18183-25

5.276,

2.477.76

96722

1460,63

afflw

Apt,csuidwhbriute

1.551,27

455.13

427,19

462.65

213,10

»«o<>

FiacdnxMab

0.10

0,10

200117

Trampori

71,46

21,6$

31,46

14.06

11,29

ZOOIM

Pau. Htecoemikicttn. nd*x n.

■uetau

361,10

10936

10621

19.70

62.99

2001(9

MAcri den preturi de nn>aj a cmcdr ftncticuil

162.45

45.15

62.40

JIAO

1630

100130

Ahc burnai ti Mrricu patra

Ktmrnm ii tsMlMMtn

1.50133

392,45

31331

371,44

347J6

ftttf

Kcturnartiix

2.007,74

730,61

11.74

13124

357.15

Medic» ane» aMcnde traiurv

12.00

4,<U

130

4,10

1,10

JUHal

Medicamente

2.10

0,16

«20

OJtt

0.60

20091

KlMcrudcnsaira

320

MO

020

120

0.70

KXMBj

Kcactni

4,40

2,00

030

1.90

2OO4M

OcM^CtKtt*

230

0.90

0,40

0J0

0.50

2005

Bum» dc iuta» etaccufor dc mvttur

1351.01

64»

107,10

1,677,41

160,00

1M501

Ubifcnac u echipanent

330

1,00

2,00

0J0

200530

Afet «iiccte de latfeur

134731

540

105,10

1.07631

160.00

2006

Depinnn, detatan, aeufenui

3630

17.70

730

5.49

5.6)

200601

Dqduw (mane, detașai. sraufcrai

3630

17,70

749

5,49

5.61

2011

C*u. puUaMu n Biurafc

docnanmre

14,90

13U

430

330

3.10

2013

tagaftt pndeumuto

4133

14,62

14,70

5,95

6,46

2014

faftttMUuadi

1230

4.6B

4,40

0J0

3,00

2019

Cooltihda de atounuindn publice

foede ta raliun* unor facnn U

hthcm de Mae* puNic toc£ m bm

onor cmvsatii au ttatrKlc de Matern

2355.71

674,40

64129

1W.71

40331

2025

CUtucit fodttunti cxttițwluiwT âCttvnK Au ediau t» npreotam foiottttor ratata*. potrivii dupoMtixktde

2,70

2,70

iwm

Ahecbctauch

31,15

9.78

1120

3.45

7.50

203400

Akc cbettocli cu temun ri tmia

31.15

939

1120

3.4$

7,50

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

1.15639

51334

50126

441.69

J93.00

1952,00

1 9653»

1.976,00

3501

A.Tnutfowi tolerat

1,15629

51334

50)26

441,69

393.09

350113

Alic ktaMoun canale utene

11939

6534

5326

0,69

550163

PnuMm aiuewdti puticabr mu

Datai 23HW201> Tiu pip n -mlilri-

Cod

Dtnntaire Indicilor

Prevederi tinuile kejel 261*

Prevederi trimevtriale buget 201*

Estimări 2019

El ti mari 2020

Ettlwtri 2021

TOTAL

din rare credite bafetire dullaiteithgerS plalBorretatite

Trial

Tritn.n

Triat.III

Trin.IV

A

B

1-3M4SH

2

3

4

5

«

7

8

9

«wfaMui xrtdiut

1.737*0

441,00

441.00

441.00

393,80

57

W1MIX ASISTENTA SOCIALA

1063.00

30/»

539.00

377,00,

117.00

935.00

939.00

♦42*0

3702

Ajakursiocult

1.063.00

30.00

53900

377*0

117.00

170201

Ajutoare aooalc ta wntrit

999,»

323*5

377,00

91*3

57U1OÎ

Ttcbtcde acta n «chete «rute

pan jnrfaau

MH

30,80

15.15

11.15

îl

TTTLLT X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

137.95

9,00

121*5

5402

Profesate 4âa Fondai Social Earopean (FSEj

I37.M

9*0

121.95

516211

FuunUKtMtWBiU

20.69

9.1»

11*9

510202

Fumau extern* aerataburuWt

117*6

117*6

19

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3*91*7

1,600.00

24,47

123*1

1.442,12

3.137.00

3*16.00

3401.00

5901

Basc

3.046.65

1600.00

4.42

-0,49

1.442*2

5922

AoMucti «x*» «ratific ti

fOCTo-cnltnn)

145.92

2OJ>5

12317

n

CHELTUIELI DE CAPITAL

3*10,11

3.971*7

-11*9

-79.00

2.0TO.0Q

1 000.00

2.000.00

71

TTTLULXH1 ACTIVE NEHNANC1ARE

3.«10,»

3 971*7

-11*9

-79.00

2.000.00

1.040,00

2 000,00

7IW

Aahcâic

311011

3.971*7

-11*9

-79,00

716101

Cumneui

2.159.64

2.163,63

93,61

-99.00

716107

Mobilix aptoniH binM* ti ata

active cafenie

JOO.OO

266.00

40.00

710130

Alte active fac

1421*4

1 555.74

•154.00

20.00

M

Pitii efedtktie ta aut preccdcu ai

recoptîtic io and cartai

-124 74

-70,10

-53*3

•0.69

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEtiENTl SI RECUPERATE IN ANUL

•124,74

-70,16

-53*5

-0.69

«HM

Pitii dccMtie tu ton focrdau ia

recoptnti a ase) anal

-124.74

•70,10

-33*5

-0.69

«UI OI

Pitii sfcostic ta nil preceda» ti rccet>cn& » anal coteai m tausaca <k (toctMaae abniefcdm local

-124.74

-70.16

-53*3

-0.69

G5A2D3

Invtiatnm pmcobr ti prtxasr

li 419*1

3 219,42

2.115*3

2.751.47

1*32,99

1.714.00

1640,00

1.572.00

65H2O3UI

Iu tiaotati ixeacolar

5.119,45

J06I5»

1.079*0

910.72

681,67

4.006.00

5,080*0

5.000,00

âsarattț

taitianusu pnxur

5.599.76

2.150,44

1.036.(3

1.770,75

641*2

4.714.00

3.640.00

3.372*0

65O2M

lavaunitti aaandti

11.711,01

1660.9)

3*29.97

3.117*9

3.60*61

10 710.00

10.264.00

11.679.»

65O2WI

ImatientiU icctsxixr lafaier

3901.13

1144*1

766*1

420*7

169.97

5.000,90

5.000.00

5.000,00

oiOlUWi

Iraaami «cuadsrispcnor

14 073.47

6.516,41

2*67*1

2.523.47

2.666*7

65020403

1bvMmi«u proiaxnal

736,41

299,99

166*7

173*5

66*7

5 710*0

5*64.00

6,679,00

6’0205

leiaUtil*t țoctiiaul

115.91

36.51

35,10

21*0

23*7

10)9.00

1099.00

1 HI OO

Cod

Denutuirv indici tor

Prevederi aaaile bugel 2018

Prevederi trtaetlriale buget 2018

Eil Iu ari 2019

Eitiruari 2010

Etthniri 2021

TOTAL

dut care credite bugetare dwllaak Hkierii plăților retinele

Triat I

Triat.II

Triffi.ll!

Triat JV

A

B

l»3M+Srt

2

3

4

5

«

7

S

9

«0250

Alt* cMtafeli ta domeniul

M.0U

20.00

15.(5

11.15

247.00

261.09

274.0O

oMtî

SANATATE

16202,70

13 617.70

2.202,00

250.00

63,00

10.092.00

10.403.00

10 914.00

ui

CHELTUIELI CURENTE

7 493.47

1.923,22

2.204,75

230240

63.00

6.726.00

7101,00

7.464,OU

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

01.00

05,00

09,00

M

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNiTATl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.415,58

2.77130

2202,00

2.449.W»

63,00

6 645,00

7023,00

7J75.DU

5IM

TnaiTauri canxu

6759.50

2.266.50

2.202.00

2.219,00

63 00

51W03

ActMM&unMite

6 75D.50

126640

2J02.OT

2.219.90

63.00

5101

Tnmfentri ie captul

73ÎJM

503,00

230.00

$1W!2

Tmufenm pentru famurtt

wvcxututor U ipitak

733,00

505,00

230,00

M

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

133,72

2.75

-146,50

5301

A Trtnifmm interne

9,97

153,72

2,75

-14640

$30111

Ahe umifmA wate merse

9.97

153,72

2.73

-146.50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1717.20

10 766.20

-2.049.00

4 166.00

3 295.00

1 460.00

71

TITLUL MII ACTIVE NEFINANCIARE

8.717^0

1076640

•2.049.00

4 156.00

3 295.00

3 460.00

7101

Actne fixe

1717,20

10.766.20

-2.049.0a

710101

Cucctniou

1716,20

10.716,20

-1.000.00

"I013S

AheMUtnfixe

1.00

30,00

-49.V0

M

Plic deenute ia ioh prccdenu ti roeupcrttea todcisrM

-9317

■3,72

-2.73

•340

15

TULUL MX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3,72

4,73

-3,50

55<>l

plai cTrrrlMn u anu pnccdcM ti nsupeme ■ mxl careu

•9.97

-3.72

-1.75

-340

050154

Raîefixtuietn MumeccAratiri

tecapetae m aaal cana: ta KCtnnea

ac faactKmarț itxitetaJra local

•9.97

•3.72

-2.75

-3J0

Semen mancele in «arlou mMob

np«*n

16102,70

1)537,741

2.202,00

460,00

63,00

10.192,08

10.403,00

10924.00

66020601

Spadogcnerxle

10.201,70

13437,70

2.202.00

400.00

63.00

10191.00

10 403,00

104124.00

660250

Alic cMhuelim dontesioi urtuiîi

150,00

-150.00

66023050

Alic uffiîlirtii M «den HU«

130,00

-130.00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

31109,21

16 6314$

7747,60

1.460.01

2.O43J5

23 390,SO

23.103.60

25430,0»

01

CHELTUIELI CURENTE

26,191.91

9J65J2

1.055.14

74274?

244333

2l.590.tW

22.103,98

23.938.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.331,00

941.00

190JM

950,00

743.00

3291,00

3 471.00

3 650.00

luai

CbdtaKii cilerule ta bani

3 375.70

171,70

163,00

913.00

716.00

iUMOI

Srimtdebua

3.179.(0

016,70

114.00

162/00

616.90

IftOfM

Ahctfcawr

11,00

5,00

l.M

11,00

1.00

Prin: 23/10/201* Tlti p«g: 14 -nil lei-

Cod

Ben urnire iodleaior

Prevederi actuale bacei 20l>

Prevederi trinosirfale ba jet 2011

Estimări 1019

Ettloiari2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare de* Uuatetlui ferii ptatflor restante

TrimI

Triaj .11

Tritn.lll

Trita.lV

A

B

1-3HI5+6

2

3

4

S

6

7

«

9

1»»H3

loden iumoi de ddeirre

0.10

0,10

I*O13O

Ahe Atftsn i&nafe t* brai

171.00

50,00

50.00

50.00

21.00

]9u3

Contntatd

155.30

763»

15.00

273»

27.00

4M3C3OI

ContnMi deaufann wculede

«Ut

32.00

31,00

IWS3M

CocirtSctij de aatfunan detona

1,00

1,00

100003

CraoitalM dc Mifknn wctdede

MMMC

11,00

11.00

100304

Ccotrftvl» de Mirarm pealni

■criderae d» naaea ii boh prafeurath

0.50

0J0

100306

Cramtaiu pentru cearadii >i

hdcnwsti*

4,10

4,10

100302

Cuatataaiaaatcttntanu pesn maca

106,00

27.00

25,W

27,t»

27,00

20

TITLUL It BUNURI SI SERVICII

*21131

1703.62

110144

3.606,17

10045

)J*5,M

1,163.00

9 310.00

2001

BimarimknKU

4 «UI

149700

75Z.O4

24*547

17.00

1<»U51

Fmitori debuta

100

030

040

2K10I

Maaitfa pan «naw

11,00

40,00

15.00

1530

10,50

200103

IncdxiL dm»M m fotla aotric*

1466.97

550,00

279,00

6334?

4,00

10011M

Ap*, craii a edubriute

413.30

135,00

155.00

132,50

41,00

20<h»5

Cirtarrati » htbn&biti

HM«

90,00

25.00

37.50

-10,00

300196

Piere de Kfaab

19.M

U.00

1.00

100,00

-30.00

2901*1

P«tta.ukcmwuc«uL>*d». Ir.

mlmd

11.00

12.00

1.00

44»

1,00

moîm

Ahe butan ti Hn-xu peatnt

muetbxre »• foocuoeure

2.270,14

632,00

276,14

1361,30

2002

Scp*nni anale

715,01

210,02

ISO,00

245.00

am

Medicamente M tsUtrulc uaiure

46.70

22.00

22.00

245

0.35

Z«Mn|

Medicmau*

040

o.to

0J0

2WE2

Maerule raaturc

6JD

2.00

23»

235

0,15

20(404

Denafccuau

4040

20,00

20,00

0.10

0.10

2005

Bisați de naim etacculcr d* strein

212,10

217,00

-35,00

H.OO

2,00

20V5M

Alte otaxto de uitsiir

212,00

217.00

-35,00

91.00

100

2006

UepCacari. damei, Inatfouri

1,00

2.00

-1,00

200M1

0tpl*Mr i iatoac, dctmri. muArad

1.00

2.W

-LW

ion

Numire preia toarta

1,00

3,00

5,00

-7,00

20)4

Prutectumudi

12.90

20.00

240

-10.00

2030

AfKdsbtueli

2 601,55

662,60

*71.40

99345

■ 1,00

203003

ftuac de WftM»* we-vut*

0,10

EDO

-040

2010*1

Atee tteUMdi cn berari ti

2.607 75

661.60

*71.40

943,75

«1.00

SI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTAT1

Cod

Denumire indicelor

Prevrftd antale bcj>tt 2018

Prevederi IrtaertriaJ» bogtl 2011

El ti ta ari 20(9

Etltaari 2020

Ealimari 2021

TOTAL

dlacare eredHe bwgeUre deatiaaleat interii pinilor* ret leale

Triat I

Trio.»

Tritn.fil

Trim.IV

A

B

I-J+4t5t«

2

3

4

S

6

7

8

9

ADMINISTRATIV PUBLICE

10.171,00

Î333J0

JJÎOjaO

4 119.10

375.40

1.331,00

4113,00

9354,00

3101

Inufenui «tente

10(71.00

2.333,90

3.33040

4.129.10

375.40

51010!

Trauferun cten iartitutule publice

10171,00

2 33550

3.330.60

4.129.10

375.40

Sb

TITLUL Vii! PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

77O.W

770,W)

%O!

Profesate dîa fecdal Eiropeai de Denotase

Rejiouh(FEDXI

770.00

770.00

jooioî

CbeltaicH ncdițibfc

770,06

770.00

39

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.201,60

2 501.00

2,017.00

.1,3 51.00

I.024.W

U76,ua

1 «49.00

t.7l6.0<t

1911

AMdttitțiluodgtil

3.499,W

2.054,00

2 000,00

-1.555.00

(.000.00

«12

Sutaterearaltefar

597.00

427,0(1

170,00

5mm «ferește pmoucior ca tuadicep

retaudrate

(05,60

27,00

27,0»

27,00

24.60

w

CHELTUI EU DE CAPITAL

5.021.61

731635

-300.00

-1.1W.67

-100.00

2,ou»,00

1.000.09

2 ODO.OO

71

TITLUL XHt ACTIVE NEFtNANClARE

5.021,60

731635

-300.00

-1 164.67

400,00

2.000.00

1 000.00

2.000.00

HC1

Active fac

3.021, «1

73*635

-300,00

-1.16447

-200.00

TiOtOl

Conteroctii

2,00733

3310.00

-300,00

-712.67

400,00

710103

Mobilier, ațutmun birotica ti tete

ecbiv corporale

10.40

10.40

7intM

Alte refac fac

3003.93

4.05535

4,132.90

100,00

«

Pitit etourt ia «iii iMxntrnu ti

ncapcrate st «ani cerat

443*

-I3J>2

-134

-232

15

TITLUL XIX VLAH EFECTUATE IH ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

443»

43,62

424

432

Pitit efetnttee ia «nu precedau râ

recuperate re and onest

443»

-1J.62

-»24

432

0JO1OI

Pitei rfirrotir » arii preeedeati <i

recupnte ai mei careM ta rectrasca

de faaawuea batcbilia local

443»

43,61

-»24

432

Srenca căiturile

5.939,90

l *10,90

I4M3O

2.09730

741.00

4)»4,O0

4.200.00

4.200,00

(.wow

infatutit paUende tperttcote w

«Mccno

5 171,00

1 519,00

1 25030

1.6603»

741.00

4.114,00

4.200.00

4300,00

670’0330

Alte rentai eslturaic

76130

291,90

40,00

437,00

6702»

Servicii rat»>t u sportive

24 65631

1432435

6 426,10

2.70331

130235

17106,00

17 103.00

19,130.00

67010501

Sport

6.972,00

1.653.90

4,010.10

603,60

634,40

1377.00

47700

1.673,00

67020,02

Iracrer

1041.00

i 041,00

2322.00

2.435.00

1.5TI.W

67w«®

fatretncrejradtalpnHiec, parcați

»rewa. bare roortrocri de agrement

1664331

11,529.45

2346.00

2.099.91

66735

13 407,00

N 171.90

14.1*0.00

ATttlOt

Saricii «tEpoare

597,00

417,00

170.00

300,00

39000

300,00

Cod

Deatnalrc indicator

Prevederi anaalebugel 201B

Prevederi trimuiriide bust! 201B

Ejtlruari 2019

ExtimarilIHO

EMimari2Q2i

TOTAL

din care credite bugetare dotinale Minierii plăților munte

Trieri

Triat.II

Tritn.111

Trim.1V

A

B

1-3+4-WM

2

3

4

5

6

7

S

9

670230

Mtt iernai U tentate culturii.

nercen ii naltei

O6.W

176.00

31.00

4X9.no

2.000.00

2.200.00

L3W.00

6WÎ

ASIGURAM 51 ASISTENTA SOCIALA

55903,50

23 65647

13.16541

11.15243

6,921.49

54,916.00

56 964,00

57 065.00

U)

CHELTUIELI CURENTE

53.97041

22.141,03

13 215,12

10452,77

6192,76

54.556 00

56764,00

5b.665.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23.017,37

645110

6.65643

512643

4.005,11

22.645,00

22151.00

22 757.00

IM!

CbdtKKk Micule ui b«a

22.130.77

6017,11

♦.496,14

5.61JJ4

345341

1001UI

SJwi debut

21.441,77

5.711,11

6203.14

5.461X4

3.195.51

tw»ws

SpnnnpoitmtMdiui de munca

372.00

100,00

91,00

tOJ.OO

10,00

i«H06

Akeipaun

43.09

12,00

12.00

21.00

■2.00

100113

IntesauMii de teltț»

1.00

1.00

100130

Ahc drepturi ulartae ia ban

216.00

116,00

90.00

190,00

-N,«l

1003

Contribuita

166.60

441,62

159.69

143,69

121,69

IW36I

Ctatnbwa te anguiri locale de

fU

21344

21344

tWBW

Ctetnbttd te Wf arați te aoauq

7.01

7.01

100303

CniriLatu te aaqtwm aortele te

auuu

70.00

mtaw

Gutribatute ati|ttran patra

acadaitr te munci ti bdîpnftiîoule

3.03

3,M

100366

Gxttribmii patru caaceda ti

ivlesauKtt

17.69

17,69

100307

CaMributii          pcn&a nunei

535.44

130.46

159.69

143.69

121,60

20

TITLUL II BUNUM SI SERVICII

115346

3)22.09

241741

2.07644

146745

IO 050.49

11 471.«

11.044,00

?00l

Buton a femeii

1 757.45

956,45

35545

307.71

137,75

200101

funeilttitebriM

17040

40,00

70,00

39,20

21,00

200102

Mttetete pemm contate

40.60

5,00

6,60

7,111

21,20

2001 ilî

locilm. «luerioet m ion» motrice

74540

35540

113.10

130.90

■0,00

200*04

Ape, canal «i uhbntac

21140

11,10

5240

47,60

37.00

MOIOJ

CeteuMti ti bbnfiso

1X40

1.00

1JN

1,60

200106

Exacte actual

11,10

2,00

1.00

lt.lt>

4,00

2U0IV7

Trwport

3141

22,90

545

5.00

1,00

2U0IO1

Pntta. teteetnanuteii, radio. h;

nrtanet

292,00

161,75

17,75

77,75

27.75

2Q01W

Mtfcrialeu pauun teaenicu cu

CnCSCÎ fîUKlitMMl

35,00

14.00

925

745

4,50

2001M

AUc buton ii temea patra

tantiirTC ii tnaditaaarc

11140

26940

10.00

-21.70

-404“

2002

Repatriat cutate

214.11

3145

1749

145.94

29,00

?«3

ltraaaa

534.13

124,09

154.74

116,00

70,00

200301

Hna ptattn* nanen

534.13

124.09

154.74

116,00

70.00

Cod

Desimi Ire indicelor

Prevederi aaoaJe bejet 2018

Prevederi triroeitriale buget 201*

Eulta ari 2019

Eaifamri2<no

Eitfairi 2021

TOTAL

din car» credite bejeia re duGaale atingerii plătitor radaste

Trist I

Trin.M

Trim.lH

Trim.IV

A

B

2

3

4

S

6

7

8

9

2«M

McdezBone « aucrul» mulse

4.10

3,00

J.60

Uo

UO

2*0401

Xțedmattme

4.40

3.00

-0.60

LOO

1.00

J04MU2

MMenaktauura

0,4»

030

020

2OB

Bea an dc Mim obiccuierde mmur

119,70

37.60

28.60

1830

35,00

201301

UsTorme m cdupmcnt

3.4»

2,46

03»

0,30

2OJ3JC

Alic obiecte dc tmwlar

1|6J«

33JO

28,10

11.00

35,00

2006

OtptoMn, dcucai, iratufaan

13.5U

3,00

1*4*

20UW1

Deputat uttene. dcuam. monam

13.30

3.00

1030

2011

C<tl, piAllCM li MOUfc

UoMaenUre

8.00

7,00

040

0.50

20.2

GKUdttMe a csKftua

2.00

0,73

4,23

0.75

0.73

2013

tagme pntanMlt

28.20

14.73

835

2,75

1.75

20 M

Pnranu mutai

27.80

23,00

4.00

0,40

0.40

MD

Coctribat u ate adaunutniiei pahlice

loetk h rcalinrc* uw loaxri t>

ta t u» de alem public local, tn bau

mor comunii mt contrarie ic awciae

6000,00

1X00.00

1.800,00

1.400.00

1.000,00

MM

Attechdlucli

I42J0

121,10

19,M

2,10

MUMk

Rwbnn ti publicitar

240

2,10

2UJW3

PruM de usturat» noo-t-ma

2,00

2.00

2(H<*u

Chirii

30,00

30.00

M3«M>

Ahe chdunchcxi bunul nraicii

lOB.Ifl

89.10

193»

35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2,06

637

-4J1

4.00

4,00

4.OU

5501

A Tmufeiun imense

2,06

«47

-431

35OH*

Alte tmdcnm canale usetne

2,04

637

-Ui

57

TULUL IX ASISTENTA SOCIALA

20,776.72

12.601,00

J7M72

2.941.00

1.534.00

21.057,00

22 431.1»

2U60.0U

3702

Aimoan tocufc

20.776,72

12,601,00

3.700.72

2941.00

1.534,00

570201

Ajutoare tonale ui numerar

)6 176.72

7.601,00

3,700,72

3J4I.U0

1434.00

UU2O4

Ticbete cafcu tcordite pentm

cbdiuietrwcub

4690,00

3.000,00

-400 00

3*

TULUL Xt ALTE CHELTUIELI

U20.17

632.77

34330

10140

16,30

«rt

Asociat) ttfiindaii

161,00

3t».l>0

400.00

-30.08

-2.00

394»

Sume ataoUe penoandcrcil tadtctp

aonca&ae

432.87

132,77

14330

138JII

1130

Ttî

CHELTUIELI DE CAPfTAL

1.06343

122,23

201,00

42,00

400.00

100.00

400,410

n

TULUL XIII ACTIVE NSHNANCIARE

1.06335

12235

201,00

42.OO

400.00

200.00

400.M

1101

Active fixe

1 06545

12245

2«J»

42.00

n«|ni

CoMtnicW

759.51

259.51

500.00

71013»

Abe KUre fixe

303,74

362,74

-299.00

42.00

14

Plai eTcesme ă anii ptccedtMi u

Cod

Deaumire indicator

Prevederi toarte buget 2011

Prevederi (rimetlriate buget 2018

Ei tineri 2019

Estimări 2020

E»t fauri 2021

TOTAL

din care credite bugeure detiluate M teferii pielilor redute

Trira I

Trim.II

TrlwJlI

Tfta.IV

A

B

1<J+4 «5+6

2

3

4

5

6

7

s

9

KOpcrM* M mJ cateM

-32.13

-7.01

-II,el

>0.14

-6J 7

C

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN AND

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-32,13

-7.01

•11.01

-8X4

-6X7

PlMt efectuau n arii pnodcMi n «tcspffite n muIcocm

-32,13

-7.01

-11,01

-0.14

-6,27

PlMitfatMIC K MW fettcdeau il ncvfMe ta and cunM m «cnune* de rucuaave « bojrtutai tocat

-32.13

-7.01

-11.01

-0.14

-67T

AI02(M

Aiutata «Mhbu țcnuadar ut ram*

4 110.00

1295.*5

991.60

t 069.00

746.73

4 734.00

3 024.00

5X76.08

6M205

Anatema >oci*l* le caz it boli ii

tnvlbdiUa

1330I.M

6300,00

7.090.00

3931,00

3910.00

24 721,08

24 721.00

24.721,00

<402050?

AittttEU raciiti m oi dc hratebuu

23 301.08

6300.00

7090. M

5.931,00

3,910,00

24.721.00

24.721,80

24 721,W

<40211

Cmc

5X56,79

1.69139

1X31,73

1.116,93

1 139,74

5J61.M

5666,88

3 949,00

(40115

Preiwuea «ukdoâ aocialc

5515,41

5J31JM>

30,41

25O.K

34.00

1.39X00

1.171,00

9-314JW

bMUMt

Ajutor wcnJ

3313,41

5.231.00

30.41

250.00

34.00

1 392.00

I.I7I.O0

9JI4.W

«««

Alto dtofauck io doecutal Migeranlar tiatutestet tociafe

16750.23

9111X3

3.111,80

2.716,00

l 021.00

li 721,00

12 612.00

11 105.00

tioiMii

AhecheBuch lodonuusl amtoato*

nxijrfc

16.750.23

9! 1I?3

3.111.00

2.716,00

I 021.00

II 721.00

12.61200

11 MÎDO

TOOW2

Parte* TV-*5cn iot tadcntdiate

pubbcs, locuunc, tooImi tt

77.901,03

41.909.51

10616,95

13.010,13

6194,44

41449,00

30.110.00

52.27Z.OU

7t»Z

LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE

13 197.73

7.22436

2.526.03

2.042.60

1.404.76

13.53100

13.117,00

13 144.00

0)

CHELTUIELI CURENTE

IO.I42.dO

4 127.95

2 321.74

2.379.71

1 166.20

îl 531.00

12 117,00

12.791.00

JO

TTTLUL ] CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914,06

737,00

737,00

534,00

2171,00

3.035.00

3 IIIJM

tot»

Cbdtncfi       tn bns

1.103,35

155,35

712,00

712.CHJ

524.60

400001

Salarii de baza

2.693,43

127,55

613.08

614.VO

491.90

liXMIJ

tadonttuxu d<

1.10

I.M

0.10

1MH30

Ahc afrcptwî Mlatiatea biol

109.80

28.00

21,00

21,00

25.00

1003

CMtnfam

111,45

51.43

23.00

23.00

10.00

100J01

Coembeiu de aiqptm »mfc de

tui

27,70

27,711

loawi

CocthboiM de atifim de tonii

0,90

0,90

HXUOJ

GuMribatti deadgatari metale de

Mortale

9,40

9.40

1«DM

CoaitibvUi dc sigetari potnt acaAwlt de menea ti boli pnrftuotufc

030

030

IOO5O6

CoembeUi peotm concedii It

tiNfettMJMtU

2,15

2,13

101307

Coanitotua Mi|urMcne pwsni nieaca

71.00

11,00

25.00

23.00

10,00

M

TTTLUL II BUNURI SI SERVICII

7.168,60

3,196,95

1775.74

1.625,71

562.20

1.660,00

9 152.00

06IO.DO

b\


Put: 23/1 (VIS 11 Til:p»g: 19 «mHItJ-

Cod

Denumire indicilor

Prevederi omule baget 2011

Prevederi trinulriale tagel 2018

Estimări 2019

& tineri 2020

EjttairilfH!

TOTAL

dlu care credite bajelwe drolUtite Mioftril pletOor rulante

Trial

Trist.11

Trta.HI

TrimJV

A

B

1-3H+5+6

1

3

4

s

6

7

8

9

2001

Benuri *i temcii

S.lilJI

3.116,51

1 25652

131.61

3IIU0

lOolU

Moentle pasa canacuic

10.00

5.W

5J»

JWIW

Incita, UamnM d feneantrica

<197,19

2745.11

1.096,00

416,01

luâ.ott

«4W

Ap*. cmal n nhtaute

212,50

60.00

51,00

IOIJO

201107

tasprot

9,M

4,OU

3,00

2.00

moio»

PoMa, telaccmaroatM, radio, ti .

useroet

■1,10

24»

2,20

(US

0,20

AU* boxul >i etnica pruni

utetnerc >i IbncOMure

721.42

30030

99.72

311.90

10.00

2002

R*p*ntu cartul*

LMI.lt

311,01

251,20

432.60

2001

B«nan <fa utn cbtattdet dc nttai*

76.40

30.00

5,00

36,40

5,00

200530

Alte ctaclede taitaUM

76,-10

30,00

5.00

36,40

5,DO

2006

DcpUtari. detaun, mutra»

11.00

1.10

5.40

440

200601

Dtpliwi stane; ddiun. wsrfbwt

11.00

t.io

5,40

430

N12

Conwhatti n eipenu*

20.00

-20.00

RID

fte*Mire profanul*

I.50

040

1.1»

KM

Proiectil sucii

5.50

5,10

0,40

20»

AhechdtMch

1.249.01

-105.66

275,11

320.60

247,00

îteOOt

Reclan 1 ti publtdUK

1.50

030

1,00

2O3OOJ

htme de «îtuMC bco-tmU

76.00

46.00

26,00

4,00

2WO3U

Attecbetanii eu buun u icnkii

1 171.3»

350.16

241,12

316.60

247.00

»

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.M

17,00

16,00

I7J»

10.00

ww

Smm dtnsfc țcnooMlM cm hndinp

•euroadOM

60,00

17,90

16,00

17,00

10,00

7b

CHELTUIELI DE CAPITAL

1391,12

2 430,26

-337.00

29146

2.000.00

1 000.00

1.050.00

7!

TITLUL XIII ACTTVENEHKANCIARE

2391,12

2430,26

-337.00

291,56

2.000,99

t 000.00

1,050.00

710’

Ac ine Sie

2391.42

243026

-337.00

294,36

T1U101

Cuatntctii

93330

U12.M

-313,00

203,96

710130

AU* active fa*

1.431^2

1317.92

46.00

94 AO

*4

PtMî efemtar s u procedai a rocapemeteeaufetratt

-36.67

-33,15

-2,71

-0,fl

*5

TULUL XDC PLĂTI EFECTUATE N ANII

PRECEDENT! 5J RECUPERATE IN ANUL

-36,67

-33,15

-2,71

-0.11

1301

PIU c&ctnMe in aud procedam n racupoMe m moIcmm

-36.67

•33.15

-2.7(

•0.11

IRiXji

Nat «fanau s mu procedați ti

«aipenae s anal camt ut roeirota

de lioctxxu n batantul focal

-10.67

-33,15

-2,71

-0,11

700203

Locumte

2.143,22

1,640,06

301.20

413,20

411.76

? 352.00

5 543.00

3.720.00

70020330

Ahc cbcbnkh n dosamd focnbulet

2.14M2

1640,06

30 PO

413,20

414 56

3352,»

3 543.00

1720,012


Cod

Demimire indicator

Prevederi anale bagel 2018

Prevederi irimatriale bugel 2018

Ealltuari 2019

Ettta ori 2020

Esli» ari 1011

TOTAL

din care credite bugetare dat Inele taagerii plaiSor minte

Trim 1

Trita.n

Trim.IH

TrimJV

A

B

1-3M+516

2

3

4

S

6

7

8

9

700296

iloaiua public n clecuiGcin

5J1I.60

369630

1.173,00

19536

315,09

«769.00

7,145,W

7302.00

700256

Alt* icnim u tattMile Jxuunchr,

tenuiilo» udcAoluriicoouatk

4972.93

1111.60

1049,13

1.434,10

«1.00

34I9.0B

2,499,00

2,626.99

74te

PROTECȚIA MEDIULUI

64.703,28

41.615,35

1.16042

9.96743

4.119,61

34.911.00

36 92340

31 424.09

01

CHELTUIELI CURENTE

31.111,63

11.504,21

6.71545

9.734,72

5233.61

25 749,00

26.073,60

26311 0i>

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.099.10

1.754,00

1425,06

1.520,00

1300.0®

5247,00

5343,90

5124.00

1001

ChetaNt ahnde m bau

5 136.20

1.62&40

1.410,00

1.475,00

1.255,80

itXHM

Sileii 4etau»

350140

1.54OJO

1,400.00

131040

1,1» 1.00

loattft

AMc «penri

60.00

15.00

10.00

30.00

5.00

ÎOOltJ

Indcmauauî de ddegue

t,«

1,00

!W»3»

ABc tapeta stamte ie bau

267.00

70,00

70, W

654®

62.00

tOCÎ

Ceotnhnt*

262.10

127.10

45.0®

45,00

45,00

100301

CMtrtabi do angunn Mtulede

sW

5440

54,70

tomoj

Coatrtabidc       fc eoa»;

1,10

t.10

WCM?

Contate de utțxrxn socukdc

umm*

19.00

19,00

100501

CdacnPiUt dconțwan psiir»

Kcideuc de auft *i boli pnTeuoMk

0.60

0 60

țtetw

Coebtaut pailft concedii»

nâcsflisttîi

6.79

6.70

l«tW7

Coantaua asjmune pcntni aman

110.90

45,00

45.V0

45.90

45,00

in

1 {TUR. II BUNURI SI SERVICII

24019.13

9.070Jl

4.13043

1.194.72

1 913,11

20.00040

20009.00

20.04ll.0l>

iau

Bamn u ssriett

21.672,01

TJO341

4.41345

7,422,72

1.901,11

«XH91

Fmitundeltaa

li.M

6,00

.•ootil

KUenta pcNmcoNteMe

40.00

25,00

15.40

200(0?

faetlnL SattuM» foeUaioirie»

559,99

170.00

22449

163.00

2UW

Api. ciul ri idttaate

2.107,90

1 113,00

22146

772.40

1,09

26UIO5

CataaonkiWia)

500,00

150.00

100.01

150.00

M0IM

pKScdeKbaab

91,00

26,00

15,00

50.00

ÎOOlOt

Fwu, teteomiMOMii» rsdio, n,

nxcftd

1.00

1.00

.3,01

5,00

2WI«

Mticrafc u pmita de ctntaî cu

WdCttf

300.00

150,00

150,01

λ>I3O

Ata b*Mtn ii eorvicu pseu

lAWMgț it fwtwm

17339,11

5.51542

3.707.46

6.16532

ISVO.tl

2WI

Repeta cmeMc

1.199,00

479,0®

25040

53030

-60,00

xata

Hnw

30.00

25,60

54®

200302

Kreaspeeir» amuk

30.00

25.00

5,00

2M4

Mediensne a ancnta «atac

40.00

35.00

50®

1

D»U: lyțgttOU Tit:yy. lt -«KW-

Cod

Dcoutuire iadicntor

Prevederi «nuate baget 2011

Prevederi IrisrealrUIe buget 2010

Ei liniari 2Q19

EdineriîOTO

Elttaari2O2t

TOTAL

din care credite bngelire dea limfe illsgeril pielilor ret bute

Triml

Tritn.ll

Trita.in

TriD.1V

A

B

l-3Ht5i6

2

3

4

5

6

7

S

9

2M40t

Medicaceeata

20.00

15.00

SJJO

2KW>2

Materiale iMiiat

2O.B0

20.00

2603

Boari de nriv* oVrrcMtor de huearir

290,00

114,00

76,00

100.00

1SU530

Alte otneete de inttaur

290,00

114.90

76,00

109.00

MO6

Dcplauri-dcUtrat, ttw&nn

2I.M

IJ»

20,00

2W6O1

Dqditart utene, deuuri. trwuferan

21,00

1,00

20,00

2013

Pregatre profet fotula

6,00

1.00

S,80

MI4

Proax tu aracii

30.77

13.77

5.00

MW

AMeehdtBKli

730.99

«3,99

11,00

112,00

1X00

203003

Pine de adaunra M*.riaU

33,00

23,00

30.00

MÎ030

Aâe chriaâeH cu boari ti taririi

675,99

430,99

11,00

12.00

12,|W

M

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

930.00

630,00

3M00

502,00

530,40

557.0U

51*1

A. Tmtftnri talente

930,00

630.00

309,00

5BH2

Imttutu ele ețcMdorectwoautactr

capul «testai

330.00

330.00

35vl)»

Alt* tmnfenm ctircnte tsteme

600.00

300.00

300,00

59

TTTUA XI ALTE CHELTU EL!

169,10

30.00

50,00

40.00

29.10

5MB

Sanc afenatc pcnoMuter o bmdtop

Mtacadrae

169,10

50.00

50,00

40.00

29.40

*6

CHELTUIELI DECAPITAU

30.613.11

30130.63

■041

219.01

164,00

4.CPU.I»

4 500.00

5.523.0)

51

TITLUL Xttl ACTIVE NEDNANCLARE

30613.11

30230.65

-0,41

219,01

164,00

4.4WH

4,50(1,00

5 525.00

?ie$

Actacflrt

3D6I3.il

30230.65

-0.41

219.0!

164.00

mior

Coanmdit

20,751,12

21.56229

-0.41

11.01

175,00

IlOttti

Mantii, obipamrete «i airiMCC de

unport

95136

7101M

Ataeacaiefeie

900,00

710.00

261,00

-11,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2944.00

1.472,00

! 472,00

3.169,00

6 330.00

6311.00

II

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDOE

2.944.00

1.472.00

1.472,00

5169,00

6.350.00

6.511.00

<iet

Roabunan dc cndti» ocne

2-M4.no

1 472.00

1.47X00

ItoiOl

Ratabana» de credite alame caurto

late de cedaualont de tttdrte

2944.00

1.472,00

I.47X00

n

Plau efectuau ut a» procedară *■ recuperate i* md cartat

-72.33

-49,71

-16,55

-6,20

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANU

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

*72.13

-49,71

-16,55

-6,20

1501

Piui efectua in ari procedam ri recuperate ia M>d curcii

-72,53

-49 71

-16,55

-6J9

I5UW4

Hatt dcctaMe ut nu prceedeau ii

reerrpcnu K aud curent m atenuata

de ioacdon>t atoțetufai focal

-72.53

-49.71

-16,55

-6,20

Cod

Denumire indicilor

Prevederi anuale bneet 2011

Prevederi trirneitrialebugel 2011

Etlhn ari 2019

Elllnjari 2020

E»Hmari2O21

TOTAL

din care credite ba (tiare detlbinleiltn (tril platdor retlaote

Trial

TriraJl

Tria.UI

Trtai.IV

A

B

I-J+41M4

1

3

4

5

6

7

1

9

7492S5

StMntete »i i eunuc» iJocurdoc

34M9.C6

1179246

7.191,40

9.715.12

4.619.61

29.114.00

30 749.00

31.141.00

74O293O1

^ihtbritHc

I3.it5.l6

5 643.36

3.21 IJ»

3.516.00

114,10

12.036.00

12.452.00

(2.410.00

7402M02

Colrcuna. <r»Urt»u dumitre*

ductnkr

20173,90

6.14930

4.610,40

6.199,12

3.144,11

17,141,00

11.297,00

19361,09

740206

Cuulineea ti taura apelor turituic

30644,22

29.19249

26941

252,41

230,09

5 734,00

6,174,00

631300

J000C2

Parte* V-» Acum cctoocum

34.21037

31.617,19

7.71340

124594»

-1310,00

32311,00

34 006,00

35311.»

1102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

27497,2(1

19 430,36

2.43240

3.634,14

22.699.00

22.576.»

26.105,»

«1

CHELTUIELI CURENTE.

23.90735

1134031

32,00

5.13441

20.326,OS

20.621,00

24.7)400

40

rnwnv subvenții

I9.W931

1476433

4315,05

20326.00

20625.00

24 756.»

«tel

$46 tonii palm tcnțenreadifamietec deprautarif

10.M&T6

721034

2.72S.12

4030

Atee nfatalii

9.143.07

7414 JW

1,451,93

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.767.50

1.035.50

32.TO

700,00

«ci

A. Tratefenut «atone

1.767.50

10» 30

37.00

701.00

550112

imtMda ale Memiler pCMooictcu

eratei de ttM

1.731.50

103530

700.00

5.Hnit

Alte tmcfavri 3®»i» teterae

31.00

32,00

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

2.990,47

2 540,61

449.79

SCA1J

hncnuM da FmM de Cocmuie(FCl

2 990.47

2340.61

449,79

J603W

CkctauriiiKeticAîfe

2.990.47

2340,61

449.79

W

ClftlTUlEU DE CAPITAL

3319,11

1019.13

2 400.00

100.00

1.00 0.00

500.»

525,00

n

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.119,15

1.019.»

2.400.00

tos.»

1.600,00

300.011

525,OU

7101

Acrite fiu

3319.15

1.019,15

2.400,00

100,00

U0B1

CMttnteiu

3371.1»

1 071,00

2 400.00

100,00

?joe>d

Alte actite fiu

64.15

64.11

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1373,00

l 451.00

I 524.»

t!

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1373.»

1451,00

13242»

310206

Eoctțtettffinca

19149.31

14 76433

4315.05

22343,00

22576,00

26305,00

116150

Alte eUMeti pnuudcomtactiWi ti

mapa

1347.12

4 664,03

2432,00

1.149.79

356.00

U02

transporturi

7S.713.I7

IS 11733

131140

6.624,44

4310,00

9.312.60

II 430,»

1706.00

CHELTUIELI CURENTE

16.17039

5 943,09

545140

6H6.ce

-1.900,00

1.512,00

10 430,00

3 7B6.W

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.700,00

31240

30730

309,00

271.»

1 161,00

1234.00

1.195,00

twi

dKttnoti       w tați

1.154,9)

211.45

30030

302.00

264.»

inoici

Selentdcban

1.101,4$

271,61

21940

21240

253,10

<00106

Altefporari

16,00

3.M

1,00

10,00

1.00

ID01LT

lodcaiauzui de dricțtm

130

0,II>

040

030

030

10013SJ

Alte drepturi ubrule te fetni

36.00

9,00

9.00

930

9.00

Pilit Z>/l<y201> TIt:pop 23 ~ mll Ici-

Cod

Denumire tatfiulor

Prevederi emile buget 20)8

Prevederi Irita es trial» bngtt 2018

Ejtitn ari 1019

Estimări 1GJ0

Eatimari 2011

TOTAL

tfiicare credite bttgelare destiilte atingerii pielilor restante

Trial

Triin.ll

Tria.IIl

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1603

Ohta»

45,05

24.03

7.00

7.00

7,00

itwjet

CixUnb«lM dscmium «octrlc <fe

MX

9,60

9.60

100301

Cboiribctii de ei*orari de wtug

0,40

0,40

iouMI

Coamtelu deetifunn uculc de

MMCMC

440

440

IWW4

Cootnhvlu de utturwt pdtm

KCcfaMedestiactti boli prafetiMule

0,19

0.13

|MR>S

Coatribeui pesM corada »

•dcmtâmii

0.7»

0.70

100307

Cmtribeta wtwMont pcxtm tMMC*

30,00

9.1»

7.00

7.00

7,00

20

TITLUL 1! BUNURI 51 SER VICII

I44»49

347349

3.031,70

6461,M

•2,173,00

7,414.00

9 196.00

2.411,Ort

1001

Bt»iwț««nica

MWJ9

38949

489.00

221.80

190,00

2MH01

Fenrittiftdebim

1.00

2.00

<1,00

jsm»

licitat. Asara m forte notra

20,00

20,00

IIXBIM

Ap*, umil rt Mhbnuic

5.00

3,00

20M05

Crrtxtmu ri lobnOmii

660.00

250.00

250,00

îl 0.00

30.00

2W1W,

Prade Ktaab

71,10

30,00

-20.00

41.10

100101

Porte ittaoCBUdtiL rafco. ti;

âterad

7.W

3,00

2.00

20UL3O

Atic boom « «eniai pom

xMtet si lenctiourc

W549

23749

25I.W

79,90

30.00

?i»!

SeperaK orale

12.7M.7O

4.5502»

4352.70

6 112.00

-2300.00

1005

Berari deiutan obioader de butelie

II340

15,00

77,00

23^0

20OS0

Aht obexic (fc mvtnttr

1)540

15.00

77,00

2348

MM

Dtțttrttri, dram. insufrai

4,00

1,00

3,00

2006BI

Drjdeurf leiane, daturi. trafcnn

4.00

1,00

3,00

2013

PrtjMue paxfeuodU

1.00

1,<I t>

2014

hsBCMatwi

4,00

2.M

2.00

2030

Ahecbckudi

290.00

113,00

1153»

35.00

25,00

203003

Pnae de tntirmt ara-vin*

40,00

153»

15.00

103»

2W030

Ateebettoeh eu tam ti rcmeu

230.00

100,00

100.00

25,00

25,00

36

rmui vm proiecte cu finanțare

FONDURI EXTERNE NERAMBURSaBILB

POST ADERARE

350,00

330.00

JWI

FtopiM dat FmtH Empoade Detralun

R<«MMbi(FEDRl

350,00

350,00

JM103

Cbdtudioedifibile

330,M

350,00

55

UTILI. XI ALTE CHELTUIELI

11.00

7,00

5,00

5.0S

4jW

<040

Srare rimate ptnrara e> hadicap

Dala: 23/100018       7»»:pag: 24 - m» le»-

CU

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 201»

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care eredile bugetare destinate atingerii pielilor restante

Trimî

Trita.U

Trim.lli

Trim.IV

A

B

1-3+4+3+6

2

3

4

5

6

7

8

9

aoacadnac

21.00

7.00

5.00

3,00

4.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10 «20.47

10232.03

-15136

320.00

1000,00

I 000,00

<000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10 «20.47

10.252,03

-13136

520.00

1 000.00

1 000,00

5 000.00

7101

Acute ire

10.620,47

10252,03

-15136

520,00

7IUIU1

CouxnKiu

7.634,43

6 914.99

119.44

530,00

710170

Alte acute fixe

2 916,04

3337,04

-141,00

-10.00

14

Plai eTeauâte n am prevedeau u

recspmte n anal cvtM

-7.5»

-7,39

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

.73»

-7.59

MSB!

Pbu cfcasate m «tu precedau» a

recuperare te ml cnm

-7,59

-7^9

Mbidt

Pt« efectuare m am precedau» ti recuperate » anal carem re tacuaaca de rucuceare a bogaului local

-7.59

-7.59

*40203

Trauexxi nMior

24 135.17

15 302.03

4 412.70

6 100.44

•1 730,00

7 512.00

9 410.00

6 706.00

MO20303

Suaa

24,153.17

15.302,03

4 412,70

6 100.44

.1 730.00

7.512.00

9 430.00

6 706.10

W25P

Alte cedtmdt ia docxanl trauportunlor

2 628,00

11530

16130

524,00

350,00

2.000.00

2.000.00

2.000.00

f»!

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENTDEF1CIT

-52.950 M

-71.004.15

-352.77

13 136,67

1227031


CONTRASEMNEAZĂ


UI BACĂU

POVICI


SECRETARUL MUNICIPI

NICOLAE - OVIIJ

ÎNTOCMIT

A.TURCUanexa 1A1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


la HOTĂRÂREA NR. 393 DIN 29.10.2018

Dala : 23/10/2018 Tit;pag; 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.n

Trim.IH

TrimJV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

000102

TOTAL VENITURJ-BUGET LOCAL

251.113,85

71.093.31

61.030,32

75.053,37

43.936,85

000202

I, VENITURI CURENTE

251.113,37

71.093,31

61.029,84

75 053,37

43.936,85

000302

A. VENITURI FISCALE

199.608.43

55.562,00

48.896,61

62,553.97

32.595,85

000402

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

92.059,00

23.210,00

25.160,00

31.166,00

12.523.00

030002

A1 2 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice

92.059,00

23.210.00

25,160,00

31.166,00

12.523,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

89.219,00

23.000,00

22.950.00

30.956,00

12.313,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

89 219,00

23.000,00

22.950,00

30.956.00

12.313,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

42.798,99

15.360,00

7.909,61

10.172,97

9.356,41

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

42.798,99

15.360.00

7909,61

10.172,97

9.356,41

070201

Impozit si taxa pe clădiri

32.984,72

12.300,00

6.200,00

7.612,97

6.871,75

070202

Impozit st laxa pe teren

5.964,27

2.260,00

LI 09,61

1.260,00

1.334,66

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.050,00

400,00

300,00

700.00

650.00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.800,00

400,00

300,00

600,00

500.00

100002

A4 Impozite ri taxe pe bunuri si servicii

62.290,44

16.292,00

15.007,00

20.495,00

10,496,44

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

46.761,00

12.222,00

12.072,00

16.560,00

5.907.00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Tritn.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=J+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor»

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

37,756,00

U.774,00

11.624,00

S 844,00

5.514,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

7,268,00

7 268,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invutamantului particular sau confesional acreditat

],73 7.00

448.00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.029,44

70,00

60,00

60,00

839,44

15O2OÎ

Impozit pe spectacole

840,00

70,00

60,00

60,00

650,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

189,44

189,44

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1VITATI

14.500,00

4.000,00

2.875,00

3.875.00

3.750.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

12.522,00

3.500,00

2.500,00

3,000,00

3 522.00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.978,00

500.00

375,00

«75.00

228,00

180002

A6ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460.00

700,00

820.00

720,00

220.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720.00

220.00

I8O25O

Alte impozite st taxe

2.460,00

700,00

820,00

720.00

220.00

200002

C, Venituri nefiscale

51,504,94

15,531,31

12.133,23

12.499.40

11.341,00

300002

CI Venituri din proprietate

9,932,00

2.600,00

2.632,00

2.000.00

2.700.00

3602

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2,600,00

2.632,00

2.000 00

*în/> nfl

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii ptatilar restante

TrimI

Trîm.Il

Trim.II!

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

300201

Varsaminte din profitul net a! regiilor

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600.00

2.600.00

2.000.00

2.700,00

330602

C2. Vanzari de bunuri si servicii

41 572,94

12.931 .31

9.501,23

10.499.40

8.641.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITAT!

9.320,89

5.282,89

1 762.00

812.00

1 464,00

336208

Venituri din prestan de servicii

8.222,89

4,970,89

1.500.00

500.00

1,252,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

448,00

112,00

112,00

112,00

112.00

330228

Veninul din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputam st despăgubiri

200,00

50.00

50.00

5U.OO

50.00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitari

450.00

150,00

100,00

150,00

50.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500.00

500,00

400,00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbra

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

3502

AMENZI. PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

8,288,00

1.950.00

I .650,00

1 950,00

2.738,00

350201

Vcnitun din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivii dispozițiilor legale

1.650,00

450,00

450,00

450,00

300,00

350250

Alte amenzi, penalilatt si confiscări

6.638,00

1.500,00

1.200,00

1.500,00

2.438,00

3602

DIVERSE VENITURI

22.429,90

5.775,00

5.417,50

7.262,40

3,975.00

36020b

Taxe speciale

19.329,94

5.000,00

4.642,50

6.487,40

3.200,04

360250

Alte vcniiuri

3.099,96

775,00

775.00

775,00

774.96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

SUBVENȚIILE

-277,85

-576,58

171,73

75,00

52,00

370203

Varsamînte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-748,95

-744,68

-4,27

370250

Alte transferuri voluntare

471,10

168,10

176,00

75,00

52.00

410002

IV. Subvenții

0,48

0,48

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

0,48

0,48

4202

subvenții de la bugetul de stat

0,48

0,48

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

5002

TOTAL CHELTUIELI

258.833.90

98.647,52

62.218.09

66.301,75

31.666,54

01

CHELTUIELI CURENTE

235.274,56

93.796,15

55.558,88

61.020,72

24 898.81

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

53,849,37

15.335,20

14.151,13

13.386.93

10 976,11

1001

Cheltuieli salariate in bani

51.755,49

14.263,28

13.763,52

13.052,18

10.676,51

100101

Salant de baza

49.541,97

13.633,28

13 184,04

12.426.04

10.298,61

100tos

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

101,00

80,00

100106

Alte sporuri

137,00

35,00

25,00

72.00

5.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

21,02

10.00

4,48

5.14

1.40

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.283,50

385,00

359,00

348,00

191,50

1003

Contribuții

2.093,88

1.071,92

387,61

334,75

299,60

10030!

Contribuții de asigioari sociale deCod

1

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

1

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

stat

497,21

497,24

-0,03

100302

Contribuții de asigurai de șomaj

16,68

16,69

-0,01

100303

Contribuții dc asigurări sociale de

sanaiate

168,20

168,20

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente dc munca si boli profesionale

6.41

6.45

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

44,04

46,38

-1,00

-134

100307

Contribuita asiguratoric pentru munca

1,361,34

336,96

388,69

336,09

299,60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

92.338.19

35.572,82

22 906,12

28,920,47

4.938,78

2001

Bunuri st servicii

53.185,53

22.324.95

12 041,24

14.099,91

4 719,43

200101

Furnituri de birou

657,39

284,13

260.19

78,09

34.98

200102

Materiale pentru curățenie

498,50

177,15

99,45

156,25

65,65

200103

Încălzii, iluminat a foita motrica

17.929,90

9.309,72

4.341.15

2.364,10

1.914,93

200104

Apa. canal si salubritate

5.349,07

2.589,53

921,19

1 533,95

304.40

200105

Carburanți si lubnlianti

1.335,90

511.00

378,00

403,30

43,60

200106

Piese de schimb

436,20

10730

62,00

202,90

-26,00

200107

Transport

151,21

65,05

46,31

27,56

12.29

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.423.60

740,85

340,16

249.65

92,94

200109

Materiale si presuri dc servicii cu

caracter funcțional

518.95

223,15

226,65

42,85

26,30

200130

Alte bunun si servicii pentru

intretinere si funcționare

24.884,81

8.227,07

5,366,14

9.041,26

2.250.34

2002

Reparații curente

18.140.90

6.592.24

5.143,23

8.388,28

-1,982,85


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Triml

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2003

Hrana

564,83

149,09

159,74

JB6.00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

200302

Hrana pentru animale

30.06

25.00

5.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

103,80

65,00

22,80

12,65

3,35

200401

Medicamente

26,90

18,90

-0.30

6,60

1,70

200402

Matenale sanitare

30,00

23.20

2,20

3,55

1.05

2OQ4O3

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectând

42,50

20,90

20,40

0,60

0,60

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

2.342,08

495,80

254,20

1 387,58

204,50

200501

Uniforme si echipament

6,90

3,40

2.50

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

2.335,18

492,40

251,70

1.386,58

204,50

2006

Deplasări, detasari. transferări

213,30

55,30

74.90

81,49

1.61

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

195,30

42,30

71,40

75,49

200602

Deplasau m strainatate

18.00

13,00

3,50

6,00

-4,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

60,40

27,80

14.30

14.00

4,30

2012

Consultanta si expertiza

364,00

171.75

-9,75

201.25

0,75

2013

Pregătire profesionala

109.43

62.87

30,65

7,70

8,21

2014

Protecția muncii

122,17

92,97

25,10

-4,30

8,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.555,78

2.474,40

2 468,29

2.209,71

1.403,38

2024

Comisioane si alte costuri aferente

1

împrumuturilor

110.00

70,00

5,00

5,00

30,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IlI

TrimJV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane st alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100.00

60,00

5,00

5,00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare denvate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

3,70

1,00

2.70

2030

Alte cheltuieli

8.462,27

2.989.65

2 676.42

233130

465.00

203001

Reclama si publicitate

441,60

55,50

43,00

343.10

203003

Prime de asigurare non-viata

176,80

90,00

41,00

45,80

203004

Chini

465,50

182,50

104,00

116,50

62.50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.378,37

2.661,65

2 488.42

1.825,80

402.50

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.962,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

I 500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5,924,00

1.339.00

1.535,00

1.563,00

1.487,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.924,00

1339,00

1 535,00

1.563,00

1.487,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

19.14938

14.764,33

4385,05

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10,006,36

7.280,24

2.726,12

4030

Alte subvenții

9.143,02

7.484,09

1 658.93

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.244,50

7.561,80

8.662,00

10.157,40

2.863,30

510!

Transferun curente

29.244,50

7.561,80

8.662,00

10.157,40

2.863,30

510101

Transferuri către instituțiile publice

22.494,00

5.295,30

6460,00

7.938,40

2.800,30

510103

Acțiuni de sănătate

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.726,96

1 707,43

1.324,34

302,19

393,00

5501

A. Transferuri interne

3.702,96

1.673,43

1.334,34

302,19

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.965,96

1.225,43

886,34

-145,81

550163

Finanțarea învățământului particular sau

confesional acreditat

t.737,00

448,00

448.00

448.00

393.00

5502

B.Transfcruri curente in strainatate

(către organizam internaționale)

24,00

34.00

-10,00

550204

Alte Iransferun curente în strainatate

24,00

34,00

-10.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21 839,72

12.631,00

4.239,72

3.318.00

1.651,00

5702

Ajutoare sociale

21.839,72

12,631,00

4.239,72

3.318.00

1.651,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.175,72

7.601,00

4.224,57

3.718,00

1.632.15

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru gradmita

64,00

30,00

15,15

18.85

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.600,00

5.000,00

-400.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.164,44

4.884,57

2.715,57

-1.012,32

2 576.62

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4,42

-0,49

1.442.12

5911

Asociații st fundații

4.367,00

2.554,00

2.400,00

-1.585,00

998.00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

socio-cultural

! 45,92

20.05

12S.87

5940

Sume aferente persoanelor cu Itnndicap

Reîncadrate

1,008,47

303,57

291,10

277,30

136.50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.916,00

5.066,00

6 774.00

5.302,00

6.774.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DECREPITE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

8101

Rambursam de credite externe

2.944,00

1 472,00

1.472,00

810)0!

Rambursări de credite externe contrar-

tale de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8102

Rambursam de credite interne

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302.00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.972,00

5.066,00

5.302.00

5.302,00

5.302,00

84

Platî efectuate m anii precedent! si recuperate iu anul curent

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6,27

85

TITLUL XIX PLATÎ EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-356,66

-214,63

-114.79

-20,97

-6,27

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6.27

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent m secțiunea de funcționare a bugetului local

-356,66

-214.63

-114,79

-20,97

-6,27

510002

Partea l-a Servicii publice generale

53.426,80

15.560,00

13.886,20

12.972,10

11.008,50

5102

AUTOR1TAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI

41.857,00

11.736.00

10.829,50

10.495,50

8.796,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

20.918.tH

6.689,26

5.534,14

5.200,61

3.494,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14 231,00

4 156,00

3.335,00

3.360,00

3.380,00

1001

Cheltuieli salanale in hani

13,706,00

3.881.00

3.235,00

3.285,00

3.305.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.n

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+546

2

3

4

5

6

100101

Salarii de baza

12.970,00

3.684,00

3.044,00

3 103.00

3.139.00

100112

Indemnizații plante unor persoane din

afara uni talii

400.00

100,00

100,00

100.00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1.00

1,00

100130

Alic drepturi salariate in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

Coninbutii

525,00

275,00

100,00

75.00

75,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Coninbutii de asigurari de soma)

4.20

4,20

1OD3O3

Contribuții de asigurări sociale de

săra tale

45,00

45.00

100304

Contribuții de asiguran pentra

accidente de munca st boli profesionale

1,50

1.50

100306

Contnbuln pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

I00307

Contribuția asiguntiorîe pentru munca

331,30

81,30

100,00

75,00

75,00

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

6 527,01

2.493,26

2,159,14

1.800,61

74.00

2001

Bunuri si servicii

3.655,16

1.624,41

L133.14

890,61

7,00

200101

Furnituri de birou

355,00

200,00

150.00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

39,11

9,00

9.00

16,11

5.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

212,00

110.00

52,00

50,00

200104

Apa. canal si salubritate

23.00

9.00

9.00

3.00

3.00

200106

Piese de schimb

165,00

100.00

65,00

200)07

Transport

30,40

17,40

6,50

6.50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Tritn.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

iniemet

680,00

410,00

210,00

60,00

200109

Materiale si presuri de servicii cu

caracter funcțional

5.00

-5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.150,65

764,01

631,64

755,00

2002

Reparații curente

55,25

55.25

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

25,00

2006

Deplasări, detașări, transferuri

91,00

20,00

41,00

30,00

200601

Deplasați interne, detașări, transferări

75,00

10,00

40,00

25,00

200602

Deplasări in strainaute

16,00

10,00

1,00

5,00

2011

Cant, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

360.00

150,00

10,00

200.00

2013

Pregătire profesionala

20,00

25,00

-5.00

2014

Proiecția muncii

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2,210,60

543,60

965,00

640,00

62.00

203001

Reclama si publicitate

400,00

50,00

27,00

323,00

203004

Chirii

432,00

150,00

103,00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

1.378,60

343,60

835,00

200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

160,00

40,00

40,00

40,00

40.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20,972,00

5.066,00

5 302,00

5 302,00

5 302,00

«1

TITLUL XVU RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302.00

5.302,00

i i

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.il

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

3102

Rambursări de credite interne

20.972,00

5.066,00

5 302,00

5.302,00

5.302,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.972.00

5.066.00

5.302,00

5302,00

5.302,00

84

Plai» efectuate in anii precedenli si

recuperate în anul curent

-33,01

-19,26

-6.64

-7.H

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRJECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

8501

Platt efectuate tn anii precedent! si

recuperate in anul curent

-33.01

-19,26

-6,64

-7,11

850101

Plăti efectuate m anii precedent! si

recuperate in anul curent m secțiunea

de funcționare a bugetului local

-33,0!

-19.26

-6,64

-7,11

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.497,80

2.415,00

1.491,70

908,60

682,50

0!

CHELTUIELI CURENTE

5.513,44

2.424,00

1 498,34

908,60

682,50

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Chel iuțeli salariate in baiu

2.517,12

663,00

621,18

622,94

610,00

10010!

Solarii de baza

2.438,30

642.80

600,00

601,00

594.50

100113

Indemnizații de delegare

5,32

0,20

1,18

3,94

100130

Alte dreptun salariate irt bani

73,50

20.00

20,00

18,00

15,50

(003

Contribuții

110.88

62.90

23,92

10,06

14,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23,37

23,40

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,20

Ut

-0.01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanaate

8.60

8,60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

TrimI

Trim.II

TrinuIII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

0,26

030

-0,04

100306

Contribuții pentm concedii si

indemnizații

2,85

5,19

-1,00

-1.34

100307

Contribuita osiguraloric pentru munca

74,60

24.20

25,00

11,40

14,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1,622,80

955,10

351,60

266,60

>              49.50

2001

Bunuri ri servicii

328,50

140,60

45,30

52,10

90,50

200101

Furnituri de birou

26,50

4,50

15,50

5,50

1.00

2Q0102

Maitnale pentru curățenie

5,00

4,00

1.00

200103

încălzii, iluminat si foita molrica

141,20

52,30

18,30

0,30

70,30

200104

Apa, canal si salubntate

37^0

10,30

3,30

13,30

10,30

200105

Carburanți st lubnfianti

16,00

8,00

3,00

3.00

2.00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, lelccomumcalii, radio, tv,

internet

39,00

19,00

6,00

13,00

1,00

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

21,50

9,00

5,00

2,00

5,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

41,60

33,00

-6,80

15.00

0.40

2002

Reparații curente

160,00

145,00

15.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

200530

Alte obiecte de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

2006

Deplasa», detasari, transferau

32,50

8.50

18.00

10,00

-4,00

200601

Deplasa» interne, delăsări, transferări

30,50

5,50

15,50

9,00

0.50

200602

Deplasări in străinătate

2,00

3,00

2,50

1,00

-4,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

2011

Câni, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1.00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

9,00

2,00

6.00

1,00

2014

Proiecția muncii

2.80

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare st extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

1.057,00

631,00

286,00

179,50

-39,50

203001

Reclamași publicitare

38,00

5,00

15,00

18,00

203003

Pnme de asigurare non-viata

3,00

1.00

2,00

203004

Chint

3,50

2,50

1,00

-0,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.012,50

622.50

270.00

160,00

-40,00

55

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI

1.226,64

734,00

492,64

5501

A. Transferuri interne

1.202,64

700,00

502,64

S501I8

Alte transferuri curente interne

1.202,64

700,00

502,64

5502

B Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente in slnunatale

24.00

34,00

-10,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nerneadrate

36,00

9,00

9,00

9,Q0

9,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

45,64

-9,00

-6,64

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevedeți trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.H

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9.00

-6,64

8501

Plăti efectuate in anii precedenii si recuperate in anul curent

-15,64

-9.00

-6,64

850101

Plăti efectuate ui anii precedent! si recuperate m anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-15,64

-9,00

-6,64

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA

ÎMPRUMUTURI

6,072,00

1,409.00

1.565,00

1.568,00

L 530,00

0)

CHELTUIELI CURENTE

6.072,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

1.530.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

110,00

70,00

5.00

5,00

30,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

10,00

10.00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumurunlor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

5 962,00

1.339,00

1.560,00

1,563,00

1,500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice Interne

5.924,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.487,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.924,00

1.339,00

1.535,00

I 563.00

î .487,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38.00

25,00

13.00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

600002

Partea Il-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915.10

2.476,70

Ot

CHELTUIELI CURENTE

12.769,20

3 127,10

3.250.30

3,915,10

2.476,70

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,00

51,00

49,00

1001

Cheltuieli salariate itt bani

211,20

60,20

53,00

49,00

49.00

100101

Salani de baza

202,20

58,20

50,00

52,00

42,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate în bani

8.00

2,00

2.00

-3,00

7.00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asiguran de șomaj

0,10

0,10

100303

Contnbutii de asiguran sociale de

sanatate

L00

1.00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca st boli profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL n BUNURI ST SERVICE

222,00

100,90

65,10

54,00

2,00

2001

Bunun si servicii

73.00

46,00

18,00

7,00

2,00

200101

Furnituri de birou

1,50

1,00

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1.00

0,50

200103

Încălzit, iluminat si forța moirica

40,00

30.00

10,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

I“J+4+5+fi

2

3

4

5

6

200104

Apa, canat si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifionti

5,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6 00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

inlrelmere si funcționare

16,00

2.00

6.00

6,00

2,00

2002

Reparații curente

2,50

3,00

-0,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.30

0,20

0,10

200401

Medicamente

0,20

0.10

0.10

200402

Materiale sanitare

0,10

0.Î0

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4,70

3,20

1,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

4J0

3,20

1,00

0,50

2006

Deplasări, delăsări, transferau

3,00

1,00

2,00

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

3,00

1.00

2,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

0,50

0.50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

2,00

1.00

1,00

2030

Alte cheltuieli

135,00

45,00

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

135,00

45,00

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2,424,90

5101

Transferuri curente

12 323,00

2.959,40

3,129.40

3 809,30

2.424,90

510101

Transferuri către instituirile publice

12.323.00

2.959.40

3,129,40

3.809,30

2.424,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3J0

0,80

0,80

0,80

0.80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.H

Trim.lH

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrale

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

650002

Partea HI-a Cheltuieli sociaLculturale

113.077,79

43.691,99

29 010,96

26.125.38

14.249,46

6502

1NVATAMANT

26.291,44

9.959.57

5.495,55

5 779,70

5.056,62

Ol

CHELTUIELI CURENTE

26.416,18

10.030,37

5 548,80

5.780,39

5.056,62

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

20.304,92

7.887,03

4 484,07

4.829,32

3.104,50

2001

Bun un si servicii

14.231,54

6,420,80

3.576,54

2.081,10

2.153,10

200101

Furnituri de birou

96,19

30,63

25,19

27.89

12,48

200102

Materiale pentru curățenie

281,29

88,15

62,35

101,84

28,95

200103

încălzit iluminat si forța motrica

10.183’5

5.276,94

2477,76

967,92

1.460,63

200)04

Apa, canal si salubritate

1.558,77

455,13

427.89

462,65

213,10

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

78,46

21,65

31,46

14,06

11’9

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

368,80

109.90

106.21

89.70

62,99

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

162,45

45,15

62,40

38,60

16.30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.501,53

392,45

383,28

378,44

347,36

2002

Reparații curente

2.007,74

730,61

81,74

838,24

357,15

2004

Medicamente st materiale sanitare

12,00

4,80

1,30

4,10

1,80

2DO4O1

Medicamente

2,10

0,80

0,20

0,50

0,60

200402

Materiale sanitare

3,20

1,10

0,20

1,20

0,70

200403

Reactivi

4.40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectant»

2,30

0.90

0,40

0,50

0.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

l .351,08

6.50

107,10

1.077,48

160,00

200501

Uniforme si echipament

3,50

1,00

2,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

1.347,58

5,50

105,10

1,076,98

160.00

2006

Deplasări, detasan, transferări

36,30

17,70

7,50

5,49

5,6!

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

36,30

17,70

7.50

5,49

5,61

2611

Cant, publicații si materiale

documentare

14,90

3,30

4,30

3,50

3,80

2013

Pregalirc profesionala

41,73

14,62

14,70

5,95

6,46

2014

Protecția muncii

12,30

4,60

4,40

0,30

3,00

2019

Coninbuiii ale administrației publice

locale Ia realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.555,78

674,40

668,29

809,71

403,38

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudictaie derivare din acliuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2,70

2.70

2030

Alte cheltuieli

38,85

9,70

18,20

3,45

7,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

38,85

9,70

18.20

3,45

7,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1,856,29

513,34

501,26

448,69

393,00

5501

A. Transferuri interne

1.856,29

513,34

501,26

448,69

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

119,29

65,34

53.26

0,69

550163

Finanțarea învățământului particular sau

confesional acreditat

1,737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1,063,00

30,00

539,00

377,00

H7ttn


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TrimJI

Trim.III

Trim.IV

A

B

1^3+4+S+fi

2

3

4

5

6

5702

Ajutoare sociale

1.063,00

30,00

539,00

377,00

117.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

999,00

523,85

377,00

98.15

570203

Ticheie de cresa si tichele sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18.85

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1191,97

1.600,00

24,47

125.38

1.442,12

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4.42

-0,49

1.442,12

5922

Actttmi cu caracter științific si

socto-cultural

145,92

20,05

125,87

84

Phti efectuate in anii precedent) si recuperate în anul curent

-124,74

-70,80

-53,25

-0.69

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-124,74

-70,80

-53,25

-0.69

8501

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-124.74

-70,80

-53,25

-0,69

850101

Ptatr efectuate în anii precedent) si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

6602

SANATATE

6.750,50

2.416,50

2.202,00

2.069,00

63.00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.760,47

2.420,22

2.204,75

2 072,50

63,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6 750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63.00

5101

Transferuri curente

6,750,50

2,266,50

2,202,00

2.219,00

63,00

510103

Acțiuni de sanatale

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146,50

5501

A. Transferuri interne

9,97

153,72

2,75

-146.50


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trîm.U

Trim.HI

Trim,rV

A

B

l=3+4E5+6

2

3

4

5

6

□50118

Alte transferuri curente interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

-9,97

-3.72

-2,75

-3.50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

*9,97

-3,72

-2,75

-3,50

8501

Plăti efectuate în anii precedcnti si

recuperate tn amd curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate tn anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

6702

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

26 097,60

8,481,90

8 047,60

7.324,75

2.243,35

0!

CHELTUIELI CURENTE

26 121,98

8495,52

8 055,84

7.327,27

2.243,35

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531,00

948,00

890.00

950,00

743,00

IOOI

Cheltuieli salariate in bani

3,375,70

871,70

865,00

923,00

716,00

100101

Salam de baza

3.179,60

816,70

814,00

862.00

686.90

IOOIO6

Alte spoturi

18,00

5,00

1,00

11,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

0,10

0,10

100130

Alte drepturi salariate in bani

178,00

50,00

50,00

50,00

28,00

1003

Contribuții

155,30

76,30

25,00

27,00

27,00

10030!

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,00

1,00

100303

Contnbutit de asigurați sociale de

sanataie

11,00

11,00

IOO3O4

Contribuit! de asigurau pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrîmI

Trim.l!

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

106,00

27.00

25,00

27,00

27.00

30

TITLUL (I BUNURI SI SERVICII

8218,38

2.703,62

1.808,24

3.606,17

100,35

2001

Bunun si servicii

4,552,11

1.497,00

752,84

2.285,27

17,00

200101

Fumitun de birou

1,00

0,50

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

81,00

40.00

15,00

15,50

10,50

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

1.466.97

550,00

279,00

633,97

4,00

200104

Apa, canal si salubritate

483,50

155,00

155,00

132.50

41,00

2OOIO5

Carburanți si lubrifiant!

142.50

90,00

25,00

37,50

-10,00

200106

Piese de schimb

89,00

18,00

L00

100,00

-30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

18,00

12,00

1,00

4.00

1.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

2.270,14

632,00

276,84

1.361,30

2002

Reparații curente

715,02

280,02

190,00

245,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,70

22,00

22,00

2,35

0,35

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

6,30

2,00

2,00

2,15

0.15

200404

Dezinfectant!

40,20

20,00

20,00

0,10

0.10

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

282,00

217,00

-35,00

98.00

2.00

200530

Alte obiecte de inventar

282,00

217,00

-35.00

98,00

2,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

200601

Dcplasan inienie. detasan, transferan

1,00

2.00

-1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Tritn.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2013

Pregătire profesionala

1,00

3,00

5.00

-7,0D

20)4

Proiecția muncii

12,00

20,00

2,00

-10,00

2030

Alte cheltuieli

2.608,55

662,60

871,40

993,55

81,00

203003

Prime de asigurare non-vtata

0,80

1,00

-0,20

203030

Alte cheltuieli eu bunuri si servicii

2.607,75

661,60

871,40

993,75

81.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.171,00

2.335,90

3 330,60

4,129,10

375 40

5101

Transferuri curente

10.171,00

2.335.90

3.330,60

4.129,10

375,40

5)0101

Transferuri către instituțiile publice

10.171,00

2.335.90

3.330,60

4.129.10

375,40

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.201.60

2.50B.00

2 027.00

-1.358,00

1.024,60

5911

Asociații st fundații

3.499,00

2.054,00

2.000,00

-1.555,00

1.000,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

netncadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate m anul curent

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

850101

Plăti efectuate m anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.938,25

22 834,02

13.265,81

10.951,93

6.886.49

Oi

CHELTUIELI CURENTE

53 97038

22.841.03

13 283,82

10.952,77

6.892,76

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23.0)7,37

6,458,80

6.65643

5.826,93

4.075,11

1001

Cheltuieli salariate in bani

22.150,77

6.017.18

6 496,84

5.683,24

3.953.51

100101

Salam de baza

21,448,77

5.788,18

6.303,84

5.461,24

3.895,5)

100105

Sporuri pcruni condiții de munca

372,00

100,00

91,00

101,00

80,00

100106