Hotărârea nr. 392/2018

Hotărârea nr. 392 din 29.10.2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III anul 2018, al Municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III anul 2018, înregistrata cu nr.9912 din 1.10.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2018, înregistrat cu nr. 6484/2.07.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1660/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1661/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1662/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1663/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1664/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018; -Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 36 (4) litera “a“ si articolului 45 (2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art.l. Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2018, al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.l, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

7.         *x-.v


CONTRASEMNEAZ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDI        CI


PREȘEDINTE I)E ȘEDINȚĂ

ENULA P/RICOPOAEA

.......... -


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 392 DIN 29.10.2018

Editat la data de* 28-SEP<8 21:5107

Page i of 4

Sursa de finanțare 'ntegrai de :a buget 4278337 Municipiul Bacau An 2018 Trezoreria Munfriplu’Bacau

7enttun7CheltuIeli

Cod

Credite

ncasari/Patl

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

00

201,448,824.58

.00

mpozlt pe venii

030000

30

424.891,00

.30

Impozitul pe veniturile din tr

03'800

00

424,891.00

.00

Cote si sume defalcate din imp

040000

20

75,906,361,17

.00

Cote defalcate din Impozitul p

040100

30

76,906,361.17

00

impozita sl taxe pe proprieta

070000

00

31,629,906.13

.00

Impozit sl taxa pe clădiri

070100

00

24,091,954.73

00

’rr.pozit pe clădiri de la perso

070101

00

W.782.605 27

.00

impozit sl taxa pe clădiri de

070102

00

13,309,349.46

00

impozit sl taxa pe teren

070200

30

4,110,574.07

.00

'mpozft pe terenuri de ta pers

070201

.00

1.691.536.49

00

’mpozit sl taxa pe teren ne la

070202

.00

2,414 822.58

00

impozit pe terenul din extravi

070203

00

4,215.00

00

Taxe judiciara ae timbru si al

070300,

00

\837,663.56

00

Alte impozite si taxe pe prop

075000

00

1.589,713,77

.00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

00

33,459,000.00

.00

Sume defalcate din laxa pe val

110200

00

32,115.000.00

00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

00

1.344.000.00

.00

Taxe pe servicii specifice

150000

.30

245,461.89

.00

!mpozlt pe spectacole

J50100

.00

107,161,89

00

Alte taxe pe servirii specific

155000

.00

138,300.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor.

*60000

.00

10,078,547.14

.00

impozit pe mijloacele de tren

*60200

30

8,028,462.64

.00

.mpozlt pe mijloacele de trans

160201

.00

5,145,760.45

.00

Jmpozit pe mijloacele de trena

-60202

.00

3,682,702.19

.00

Taxe sl tarife pentru eiibarar

160300

.00

*.250,052.50

00

Alte taxe pe utilizarea bunuri

-65000

.00

32.D0

.00

Alte Impozite sl taxe fiscale

'80000

00

*,931,828,90

00

Alte Impozita sl taxe

-35000

00

1 931,828.90

00

/enrturl din proprietate

300000

00

7,104,940.04

.00

Varsamlnte din profitul net al

300100

00

'2,112.41

.00

Venituri din concesiuni si inc

300500

00

7 092,827.63

00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

7.092,827.63

,00

venituri din prestări de servi

330000

.00

5.557,249.03

.00

Venituri din prestări de servi

330800

00

4,873,951.54

00

Contribuția părinților sau su

331000

.20

378,961.00

00

Venituri din recuperarea chelt

332800

.00

7.163.49

00

Alte venituri din prestări de

335000

297,173.00

.00

Venituri din taxe administrat!

340000

00

'73,207.13

00

Taxe extrajudiciare de l.mbru

340200

.30

173,207.13

.30

Amenzi, penalitatl sl confisca

350000

00

5,635,945.19

00

Venituri din amenzi sl alte sa

350100

.30

*,518,202.57

00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

30

t.518.202.57

00

Alte amenzi, penai’tatt sl con

355000

30

4,117.742.62

00

Editat Ia cala de. 28-SEP-18 21 5’,-f)7

Contul de execuție al bugetului local

la data de: 28-SEP-18

Page 2 of 4/eniturt/Cnaltuieli

Cod

Credite

ncasari/PIa’J

Disponibil

Diverse venituri

360000

.30

"5 848,652,41

.00

""axe speciale

360800

30

“3,094,933.30

00

Ai te venituri

365000

.30

2.753,719,11

.00

Transferuri voluntare, altoie

370000

.00

2B1.121.tM

.00

Donații si sponsorizări

370100

00

252.00

.00

Alto transferuri voluntare

375000

.00

280,869.00

co

Venituri din valorificarea uno

390000

00

343538.54

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

960,54

00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

00

795.00

.00

Depozite speciale pentru const

391000

□0

341,783.00

.00

incassri din rambursarea :mpru

400000

00

'1 742,543.49

00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

8.409,568.92

.00

Sume din excedentul bugetului

401000

00

3,332,974.57

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

JO

25,379.95

oo

Subvenții de le bugetul de sta

422000

00

27.838.50

.00

Subvenții pentru acordarea a]u

423400

.00

476.00

,00

Subvenții de la bugetul de sta

426900

,00

**,982.55

.00

Sume primite de la UE/altl don

450000

.00

'8.534.98

00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

18,534.98

00

Sume primite In contul platilo

450102

.00

55,405,10

.00

Prefinantare

450103

.00

36,870.12

00

Sume primite de la UE/altl don

480000

.00

127.546.45

.00

Fcndul Social European (FSE)

480200

00

127,546.45

.00

Suma primita in contul platfio

480202

.00

62,780.32

.00

Prefinantare

400203

.00

64,766.13

00

Cheltuielile bugetelor locala

206,972,612.29

178,613,745.62

28,358,866.57

Autoritari publice si acțiuni

510000

32,701,637.00

29,204,634.17

3,497,062.83

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

10,106,000.00

9,604,877.00

501,123.00

TITLUL fi BUNURI SI SERVICII

510000200000

5,774,000.00

4.238,075.81

1,535,924.19

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

200,000.00

49,840.15

■*50,159.85

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5’0000590000

120,000.00

90,520.00

29.480.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

a31.697.tX)

440.B73.40

390,823.60

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

15,670 000.00

14,842.101.81

627898.19

“țiul XIX piatl efectuate in

510000850000

CO

61,654.00

.00

Alte servicii publice generale

540000

5,082,200.00

3.663,908.68

1,418.291.32

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

1,920.000.00

",389.344.03

30,655,97

TITLUL ii BUNURI Si SERVO

540000200000

t 631,100.00

1,03S.570.71

595,529.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

1,220,000.00

572,548 39

547,451.61

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

640000590000

27,000.00

18.105.00

8,895.00

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCIAR

540000710000

284.100.00

*63,976.25

120.123,75

Titlul XIX Plat! efectuata In

540000850000

.30

15,635.70

.00

Tranzacții privind datoria pub

550000

4 542,000.00

4,428.156.93

*13,843,07

T.TLUL'I BUNURI SI SERVICII

550000200000

80,000-00

V 535.14

68,464.86

TITLUL i'l DOBÂNZI

550000300000

4,462 000.00

4,416.62179

45,378.21

Contul de execuția al bugetului local

a data dat 28'SEP*10

Page 3 of 4


Veniturt/Cheltuiell

Ccd

Credite

ncasari/Platl

Disponibil

Ordina publica sl siguranța na

810000

11,967JOO-OO

8 658,950.58

308.749.42

“TLUL1 CHELTUIELI DE PERSON

6<0000100000

e 72.000.00

'64,954.00

7 046.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

610000200000

220.000,00

’ 53,208.06

58,791.94

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

a,505,000.00

8,320,831.52

184,168.48

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000530000

2.400,00

2,107.00

293.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

68,300.00

17,850.00

50,450,00

invatamant

550000

17 866.287 46

*6,379,108.27

1,487,179.19

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

550000200000

-2.898,669.91

12 389.029.92

499,639.99

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

1 343,900.00

1.343,558.00

342.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

550000570000

626,384.40

554,204.70

72,179.70

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

650000580000

50,000,00

IX)

50,000.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

x ,639,872.65

1 598,702.32

41,170.33

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1 307.460.50

651.267.12

656.193.36

Titlul XIX Pfati efectuate In

650000850000

.00

167,653.79

.00

Sanatate

660000

7 085,464,83

6,024,625.65

'.060,839.18

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

550000510000

5770.781.83

5,265.346.87

505.434.96

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

1,314,683.00

759.255,78

545,427.22

Trilul XIX Plăti efectuate in

660000850000

00

9.977.00

OO

Cultura, recreare sl religie

870000

21,666.713.00

*6.773,759,29

4,892.953 71

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

2788,000.00

2,535,262.00

252,738,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

570000200000

6,552.620.00

4,653,448.15

1,899,171.85

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UN

670000510000

7,6*8,343.00

6,904,796.68

713,546.12

Trilul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

460.750.00

326,650,78

134,099.22

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

3,047,000.00

^.487,117.35

',559,882.65

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

*,200,000.00

892.936.13

307,063.87

Titlul XIX Plat! efectuate In

670000650000

00

26,452.00

.00

Asigurări sl asistenta sociala

680000

41,095.820.00

37,957.832.92

3,127,987.08

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

'6,926,000,00

'6,667.336.00

258,664 00

TITLUL II BUNURI S! SERVICII

680000200000

6.988,550.00

5,706,145.90

1.280,404/0

TITLUL X ASISTENTA SOCIALA

680000570000

15,852,000.00

*5,173,469.87

678.530.13

TITLUL XI ALTE CHELTUIEU

680000500000

*,119,270,00

345,766.00

773,504.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

210,000.00

107.600.15

*02,399.85

Titlul XIX Plăti efectuate in

680000850000

30

34,485,00

00

Locuințe, servicii sl dezvolta

*00000

9,485,380.00

7169.713.98

2,315,666.02

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

2.245.550.00

1.971,386.00

274/64.00

TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII

700000200000

6,543,100,00

5/41.473.09

1/01.626.91

TITLUL XI ALTE CHELTUIEU

700000590000

50.000.00

33,484.00

16,516 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

646,730.00

81.496,63

565,233 37

Titlul XIX Ptatî efectuate In

700000850000

00

58/25,74

,00

Proiecția mediului

740000

26,031,4'0.00

23.271,638.12

3 359.771.88

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

4,754,000.00

4293,284.00

460,716.00

TITLUL II BUNURI St SERVICII

740000200000

18,020,000.00

'5,772,302.75

2.247.697,25

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

740000550000

300,000/0

637,511 19

162,488-81

TITLUL XI ALTE CHELTUIEU

740000590000

140,000.00

95.982.00

44018.00


Contul do execuție ai bugetului local

a data de: 28-SEP-18

°age4 of 4


>/anrturi/Cheltuieli

Cod

Credite

ncasan/Plati

Clsponibll

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

■^40000710000

• 445.410 00

• 082,460 64

‘62.949 36

’ITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000810000

4 472.000.00

• 462,819.13

4 380.87

nitul XIX Plăti efectuate In

740000850000

00

72.521.59

00

Combustibili si energie

810000

'8.656.350 00

’ 7 370 072.98

* 286 277 02

’ITLUL IV SUBVENȚII

910000400000

4.764.330.00

*4,764.329.90

10

■’ITLUL VII ALTE TRANSFERURI

910000550000

532,000.00

79,872.82

■J52.127.18

nilul VIII PROIECTE CU FINANT

310000560000

2 950.000.00

2.449,514.61

□00,48539

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

410.020.00

76 355.65

333.664.35

Transporturi

340000

“3,191.590.00

7 701.344.05

5.490245.95

TITLULI CHELTUIELI DE PERSON

140000100000

329,000.00

367.738.00

61.282.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

340000200000

•0.312.290.00

5.384.265.02

4 928.024.98

nilul VIII PROIECTE CU FINANT

340000560000

30.000.00

30

30.000.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

340000500000

“7,000.00

'3.832.00

3.168.00

’ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

340000710000

1 903,300.00

* 443.100.88

480,199.12

ntlul XIX Plăti efectuate in

340000850000

00

7 591 85

30

EXCEDENT/DEFICIT

00

22,833,078.98

00

presedintede ședința ENULA PiyfepTOAEA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACÂU NICOLAE - OVIDIU POPO "I


1MD&7I7

Â-

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU


ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR. 392 DIN 29.10.2018

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Editat la cala de: 28-SEP- *8 21:5Vi2

Contul de execuție al bugetului I oca j-funcționare

la data da: 28-SEP-4 8                                   Paga 1 of 3

Sursa de finanțare mtegral da la buget

4278337 Municipiul Bscau

An t 2318 ’rezorarla Municipiul Bacau

Zenlturi/Cheltuieli

Cod

Credite

ncasari/PIaH

Disponibil

Veniturile bugetelor focale

.00

•92,610,581.60

.00

mpozit pe venit

330000

30

424.891,00

.00

mpozitul pe veniturile din tr

031800

.00

424,891X0

.00

Cate sl sume defalcate din Imp

040000

no

76.906,361.17

.00

Cote defalcate din impozitul p

040*00

,30

76.306,361,17

00

'mpGzltesi taxe pe proprieta

070000

00

31 629,906.13

.00

mpozit si taxa pe clădiri

070100

00

24,091,954.73

.00

impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

10,782,605.27

00

mpazri sf taxa pe clădiri de

070102

.00

*3.309,349.46

.00

.mpozit sl taxa pe teren

070200

30

4,110,574.07

.00

mpozit pe terenuri de la pera

070201

DO

*,691,536.49

.00

impozit sl taxa pe teren de la

070202

30

2,414,822.58

.00

impozit pe terenul din extravi

070203

.30

4.215.00

.00

"axe judiciare de timbru sl al

070300

00

*.337,663.56

.00

Alte Impozite si taxe pe prep

075000

00

1.5B9.713.77

.00

Sume defalcate din TVA (se sc

110000

.00

33,459.000.00

.00

Suma defalcate din taxa pe val

110200

.00

32,115,000.00

.00

Sume defalcate din (axa pe val

110900 .

.00

1,344,000.00

00

"axe pe servicii specifice

15 DO 00

.00

245,461.89

00

mpozit pe spectacole

*50100

00

107,161.89

.00

Alte taxe pe servicii specific

155000

00

138 300.00

.00

’axe pe utilizarea bunurilor.

*80000

.00

*0,078,547.14

.00

mpozit pe mijloacele de Iran

160200

00

8 828.462.64

.00

impozit pe mijloacele de trans

*60201

.00

5.145,760,45

00

mpozit pe mijloacele de trans

'60202

.00

3.682,702.19

00

Taxe sl tarife pentru efiberar

160300

.00

1,250,05250

00

Alte taxe pe utilizarea bunuri

165000

00

32.00

.00

Alte Impozite sl taxe fiscale

180000

.00

1.931,828.90

.00

«Mie Impozita sl taxe

185000

.00

1,931,828.90

.00

Venituri din proprietate

300000

00

7,104.940.04

.00

Varsamlnta din profitul net ai

300100

.00

<2.112.41

■■30

Venituri din concesiuni sl Inc

300500

00

7 092,827.63

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

.00

7,092,827.63

.00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

5.557,249.03

00

Venituri din prestări de servi

330800

.30

4.873,951.54

00

Contribuția părinților sau su

331000

.00

37B.961-00

.00

Venituri din recuperarea cheli

332800

,00

7,163.49

.00

Alte venituri din prestări de

335000

00

297,173.00

.00

Venituri din taxe administrat!

340000

.00

*73,207.13

,00

■*axe extrajudiciare de timbru

340200

00

*73,207.13

00

Amenzi, penalitate sl confisca

350000

00

5,635 945.19

.00

Venituri din amenzi si alte sa

350100

.00

1 518.20Z57

00

Venituri din amenzi si alte sa

350^02

00

1.518,202.57

00

Alte amenzi, penalltat! sl con

355000

.00

4.117,742 62

co

Contul da execuție al bugetului )ocal-functlonare

a data de: 28-5EP-'8

Page 2 of 3


Sursa de finanțare i ntagrai de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An:   2018 Trezoreria Municipiul Bacau

VeniturVChaltulall

Cod

Credita

^casari/Platl

disponibil

□ varee venituri

360000

.00

'■5,340,652.41

00

Taxe speciale

360600

.00

13.094.933.30

00

Alte venituri

365000

00

2,753,719.11

00

Transferuri voluntare, altele

370000

00

201121.00

.00

□oralii sl sponsorizări

370100

.00

252.00

.00

Alta transferuri voluntare

375000

.00

280.869.00

00

ncasari din rambursarea impru

400000

.30

3,332,974.57

.00

Sume din excedentul bugetului

401800

.00

3,332,974.57

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

476.00

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

.00

476.00

.00

Cheltuielile bugetelor (ocale

192,647,98179

109,993,903.70

22,652,058.09

Autoritari publice sl acțiuni

510000

31,670.000.00

28,742,565.62

2,927,434.38

‘’TFLUL [ CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

*0,106.000.00

9,604,077,00

501,123.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

510000200000

5,774,000.00

4.238.075.81

1,535.924 19

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

120,000.00

90,520.00

29,480.00

TITLUL XVlf RAMBURSĂRI DE CRED

51001X1810000

'5.670,000.00

'4.842,10161

827.898.19

Titlul XIX PlaU efectuate In

510000850000

00

33,009,00

.00

Alte servicii publice generala

540000

4,798,10000

3,499.932,43

1,298,167.57

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

1 920,000.00

1,889,344.03

30,655.97

TITLUL U BUNURI Sl SERVICII

540000200000

•> .631,100,00

',035,570.71

595,529.29

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

540000550000

220,000.00

572,548.39

647,45161

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

27,000.00

18.105.00

0,895.00

titlul XIX Plăti efectuate In

540000850000

OG

'5,635.70

00

Tranzacții privind datoria pub

550000

4.542.000.00

4.428.158.93

313,643.07

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

550000200000

00,000.00

11.535.14

68,464 86

TITLUL III DOBÂNZI

550000300000

4,462,000.00

4,416,62179

45,378.21

Ordina publica sl siguranța rua

610000

3 899,400.00

8,641,100.58

258.299.42

TITLUL! CHELTUIELI DEPERSON

610000100000

*72.000.00

*64,954.00

7,046.00

TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII

610000200000

220,000.00

153,208.06

66,79194

3TLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

3,505,000.00

0.320.83152

104,168.48

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

2,400.00

2,107.00

293.00

nvatamant

6500fXJ

'6,506,826.96

15.727,84115

780,985.81

TITLUL’i BUNURI Sl SERVICII

650000200000

■2,898,669.91

'2,399,02952

499,639.99

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

1,343,900.00

1,343,550.00

342.00

TITLUL X ASISTENTA SOCIALA

650000570000

626,384.40

554,204.70

72,179.70

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

1.639,872.55

1 598,702.32

41/7033

Titlul XIX Plăti efectuata (n

650000850000

.00

167,653.79

00

Sanatale

660000

5.458 581.83

5,224,090.77

234,49106

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

5458 581.83

5,234.067.77

224,514 06

T'tlul XIX Plăti efectuate In

660000050000

.00

9.977.00

.00

Cultura, recreera $1 religie

670000

20,005,963.00

*5,556.242.38

4,449.720.62

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

6700001GOOOO

2,788,000 00

2.535,262 00

252.738 00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

670000200000

6 552.620.00

4.653,448.15

1.099.171 85

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

6700005*0000

7,610,343.00

6,904,796.88

713,546.12

Editat 'a data de ■’B-SEP-IS 21 51 12

Contul do execuție ai bugetului îocaMunctionare

a data de: 28-SEP-18                                   3age 3 of 3

Sursa de finanțare ntegral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An: 2018 Trezoreria Municipiul Bacau

/enitun/Chaltutall

Cod

Credite

ncasari/Ptati

disponibil

’ITLUL XI ALTE CHELTUIELI

570000590000

2 047,000.00

• 487 117.35

1 559 882 65

’tlul XIX Plat! efectuate In

670000850000

30

24.382.00

00

Asigurări si asistenta sociala

680000

40 885.820.00

37 860.232.77

3 025,587.23

’ITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

580000100000

’ 6.926.000.00

6 667 336.00

258.664.00

’ITLUL II BUNURI SI SERVICII

580000200000

6 988.550.00

5,708.145.90

1 280,404.10

’ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

•'5.852,000 00

'5,173.469.87

578,530.13

’TLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

T"'9.270 00

345,786.00

“73.504.00

Ttlul XIX Plăti efectuate In

680000850000

QO

-       34.485 00

00

uoculnte. servicii sl dezvolta

700000

3 838.650.00

7.109,571.71

« 729.078 29

’ TLUL I CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

2,245,550.00

* 971.386.00

274,184 00

’ITLUL li BUNURI Sl SERVICII

700000200000

6.543,100.00

5.141.473.09

“ 401 626.91

TITLUL XI ALTE CHELTUI EU

700000590000

50.000.00

33,484.00

6,516.00

“Hui XIX Plăti efectuate in

’00000850000

30

36,771 38

00

Protecția mediului

740000

24.988,000.00

s2.151,666.29

2.834,333.71

TITLUL I CHELTUIEU DE PERSON

740000100000

4 754,000.00

4 293.28400

4 60.716.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

740000200000

•8,020.000.00

5.772.302.75

2.247.697 25

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

•,40000550000

600.000.00

600.000.00

30

TITLUL XI ALTE CHELTUIEU

740000590000

• 40,000.00

95,982.00

1401800

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

740000810000

t 472.000.00

* 462,619.13

9 380.87

’ittul XIX Plăti efectuate In

740000850000

00

72.521 59

30

Combustibili si energie

910000

'4.796.330 00

'4.796.259.90

T0.10

TITLUL IV SUBVENȚII

310000400000

’4.764,330.00

*4 764.329.90

10

’ITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3’0000550000

32.000 00

31,930.00

70.00

Transporturi

340000

! 1 258.290.00

3.258,243.17

5.000,046.83

’ITLUL 1 CHELTUIEU DE PERSON

340000100000

329.000.00

367,738.00

61262.00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

940000200000

0 312.290 00

5.384.265.02

4 928.024 98

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

840000590000

•7,000.00

•3.832.00

3,168.00

^ithrf XIX Plăti efectuate In

340000850000

20

7 591 85

30

EXCEDENT/OERCIT

38

22,614,857.90

.00

PREȘEDINTE DE ENULACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


iMTDOftir

// A

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 392 DIN 29.10.2018


Bdftat ia data de- 28 SEP-'a21 51;13

Contul do execuție al bugetului local-dezvoltare

la data de: 28-SEP-18                                 °age1<rf2

Sursa de finanțare ntegral de (a buget

•1278337 Municipiul Bacau

An: 2018 TrezoreriaMunicipiuiBacau

Venituri/CheltuJetl

Cod

Credite

.ncasari/Piati

OîsponlbK

Veniturile bugetelor locale

.00

8,836,262.98

.08

Venituri din valorificarea uno

390000

30

343,538.54

00

Venituri din valorificarea una

39Q100

00

260.54

00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

795.00

.00

depozite speciale pentru const

39'000

.00

341.783.00

00

ncasari din rambursarea Impru

400000

.00

3.409,568.92

.00

Sume din excedentul bugetului

<101400

.00

8.409,568.92

.00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

25,855.95

.30

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

27.838.50

00

Subvenții de ia bugetul oe sta

426900

.00

'.982.55

.00

Sume primite de la UE/altl don

450000

.00

48,534.38

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

18,534.98

00

Sume primite in contul piatilo

450102

•00

55,405.10

.00

Prefinantare

450103

.00

36.870.12

.00

Sume primite da la UE/alti don

480000

.00

127,546.45

00

Fondul Social European (FSE)

480200

00

127,546.45

.30

Sume primite in contul plătită

480202

00

52,780,32

00

Prefmentare

460203

.00

54.766.13

.00

Cheltuielii* bugetelor locala

14,324,650.50

8,617,841.92

5,706,808.58

Autoritail publice si acțiuni

510000

1,031,697.00

462,068.55

569,628 45

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

200.000.00

49,840.15

*50,159.85

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

831,697.00

440,873.40

390,823.60

Titlul XIX Plăti efectuate In

510000850000

.00

28,845.00

00

Alte servicii publice generale

540000

284,100.00

163.976,25

'20,123.75

’ÎTLUL XIII ACTIVE NEFINANCtAR

540000710000

284,100.00

133,976.25

120,123.75

Ordine publica si siguranța na

510000

68,300.00

17,850.00

50.450.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

68,300.00

'7,850.00

50,450.00

nvatamant

550000

1,357,460.50

551.267.12

706,193.38

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

660000580000

50,000.00

.30

50,000.00

^ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1.307,460.50

651,267,12

656.133.3B

Sanatate

660000

1.626,883.00

800,534.68

826.348.12

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

312,200.00

31,279.10

280.920.90

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

560000710000

1.314,683.00

769.255.78

545,427.22

Cultura, recreera se religie

670000

1,660,750.00

1217,516,91

443,233.09

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

460,750,00

326,65078

134,099.22

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

1,200,000 00

892.936.13

307,063,87

Titlul XIX P'atl efectuate In

670000650000

00

2,070.00

.00

Asigurări st asistenta sociala

680000

210,000.00

107.6WJ.15

102,399.85

TiTLUL Xllt ACTIVE NEFINANCIAR

5800007'0000

210.000.00

'07,600.15

102,399 85

Locuințe, servicii sl dezvolta

700000

546,730.00

60,142.27

586.587 73

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCtAR

700000710000

646.730.00

81 496.63

565233.37

rtiui XIX Plăti efectuate fn

700000850000

.00

21,354,36

00

Protecția mediului

740000

1 645,4*0.00

1,119,971.83

525,438.17

TiTLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

200,000.00

37511.19

'62.488.81

Editat a data de: 28-SEP-18 21 51:13

Contul de execuție al bugetului local-dezvottare

la data de: 2B-SEP-18

Paga 2 of 2


/anituri/Cheltuleil

Cod

Credite

ncasari/Plati

Disponibil

"TLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

*40000710000

445,410 00

*.082,460 64

162.949 36

Combustibili sl energie

îl0000

J. 360.020 00

2,573.81308

* 286,208 92

■"TLUL VII ALTE TRANSFERURI

8*0000550000

500.000 00

47 942 82

452,057.18

~tlut VIII PROIECTE CU FINANT

310000560000

2.950000.00

2.449,514.61

500.465.39

TTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

310000710000

110.020,00

76,355.65

J33.664.35

'■ransporturt

340000

• 933,300 00

443,100.88

490/ 99.12

~tiul VIII PROIECTE CU FINANT

340000560000

30,000.00

30

30.000.00

TTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

340000710000

’ 903.300.00

' 443/00 88

460,199.12

EXCEDENT/DEF1CTT

00

218,421.06

00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULAP       - *’CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


wwcN/r