Hotărârea nr. 391/2018

Hotărârea nr. 391 din 29.10.2018 privind aprobarea Contractului de Garanție pe venituri în legătură cu finanțarea rambursabilă externă în valoare de până la 11.000.000 euro sau echivalentul a până la 52.538.200 lei, care urmează a fi încheiat între Municipiul Bacău și Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 10750/ 22.10.2018 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea Contractului de Garanție pe venituri în legătură cu finanțarea rambursabilă externă în valoare de până la 11.000.000 euro sau echivalentul a până la 52.538.200 lei, care urmează a fi încheiat între Municipiul Bacău și Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 10810/ 23.10.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat cu nr. 10811/ 23.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1655/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1656/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1657/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1658/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1659/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 20, alin (1), lit ”f” si ”g”, ale art. 61 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 62 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 64/ 2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 29 alin. (1) lit ”f” din Legea nr. 98/ 2016 a achizițiilor publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 9 pct. 8 din Legea nr. 199/ 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

-Prevederile art. 1166 din Legea nr. 287/ 2009 Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 425/ 19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local și s-a abrogat HCL nr. 349/ 2017;

-Prevederile HCL nr. 98 din 30.03.2018 privind completarea HCL nr. 425/19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea si garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local si s-a abrogat HCL nr. 349/ 2017;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „ b ” si alin. (4) lit.”b” și art. 45 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Contractul de Garanție pe venituri în legătură cu Contractul de credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 11.000.000 euro sau echivalentul a până la 52.538.200 lei prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 425/ 2017, completată ulterior, care urmează a fi încheiat între Municipiul Bacău și Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri și respectiv se aprobă încheierea Contractului de Garanție pe venituri.

Art. 2 - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau, dl. Cosmin Necula, sa negocieze si semneze, in numele si pentru Municipiului Bacau, Contractul de Garanție pe venituri, orice alte modificări la acesta convenite de către părțile contractante, și orice alte acte, documente, notificări sau cereri care trebuie furnizate în legătură cu încheierea și/ sau executarea Contractului de Garanție pe venituri.

Art. 3 - Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica.

Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica Direcției Economice si Administratorului Public.

9                                                9

Art. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 391 DIN 29.10.2018

CONTRACTUL DE GARANȚIE PE VENITURI ÎN LEGĂTURĂ CU CONTRACTUL DE CREDIT PENTRU JRE iEAUNE m NȚÂRI M BURSABILE

EXTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 11.000.000 EURO SAU ECHIVALENTUL A PÂNĂ LA 52.538.200 LEI

(varianta în limba română)

PREȘEDINTE/DE ȘEDINȚĂ . gNULA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DIRECȚIA ECONOMICĂ

ȘEF SERVICIU


CLEMENTINAAINERICĂ


ANCE

DEA

MUNICIPIUL BACAU

IN CALITATE DE DEBITOR IPOTECAR SI

BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE SI DEZVOLTARE

IN CALITATE DE CREDITOR IPOTECAR

DATA:_________________________2018

CONTRACT DE GARANȚIE

CUPRINS

Clauza                                                              Pagina

 • 1.  DEFINIȚII SI INTERPRETARE

 • 2.  DECLARAȚII SI GARANȚII

 • 3.  OBLIGAȚIA DE PLATA

 • 4.  IPOTECA

 • 5.  IPOTECA CONTINUA

 • 6.  OBLIGAȚIILE DEBITORULUI IPOTECAR

 • 7.  EXECUTAREA SILITA

 • 8.  ASIGURĂRI SUPLIMENTARE.........

 • 9.  NOTIFICĂRI

 • 10. DIVERSE

 • 11. ÎNCETARE SI DEGREVARE

 • 12. LEGEA APLICABILA SI JURISDICȚIA

ANEXA 1 CONTURI IPOTECATE

ANEXA 2 NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

ANEXA 3 NOTIFICAREA SI CONFIRMAREA ACCEPTĂRII ACTULUI ADIȚIONAL 26

PREZENTUL CONTRACT DE GARANȚIE (prezentul „Contract”) s-a încheiat la data de _______________________2018

INTRE:

 • (1)    MUNICIPIUL BACAU, municipiu care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si care actioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacau, in calitate de împrumutat in baza Contractului De Credit (astfel cum este definit mai jos) si acționând in cadrul prezentului Contract in calitate de debitor ipotecar („Debitorul Ipotecar”), acționând prin si fiind reprezentat de persoana/persoanele indicata/e în paginile cu semnaturi ale prezentului Contract, reprezentantul/reprezentantii sau/i legal autorizat/i in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau din data de [•]’.;

 • (2)  BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE SI DEZVOLTARE, o organizație internaționala înființata in baza Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție si Dezvoltare ratificat de Romania prin Legea nr. 24 din data de 24 octombrie 1990 („Banca” sau „Imprumutator), in calitate de debitor in baza Contractului De Credit (astfel cum este definit mai jos) si acționând in cadrul prezentului Contract in calitate de creditor ipotecar, fiind reprezentat de persoanele indicate in paginile cu semnaturi ale prezentului Contract, in calitate de reprezentanții sai legal autorizați;

(denumiți in continuare, in mod colectiv, „Părțile” si, in mod individual, „Partea”);

AVAND IN VEDERE CA:

 • (A)    Debitorul Ipotecar, in calitate de împrumutat, si Banca au încheiat un Contract de Credit in data de 2018 („Contractul De Credit”), prin care Banca a convenit, inter alia, sa pună la dispoziția Debitorului Ipotecar, in anumiti termeni si anumite condiții, un credit in valoare maxima totala de 11.000.000 EUR, in scopul finanțării investițiilor prioritare in vederea eficientizarii energetice pentru reabilitarea si modernizarea unei zone prioritare a rețelei de iluminat public stradal a Debitorului Ipotecar, potrivit informațiilor detaliate din Contractul De Credit.

 • (B)    Potrivit Contractului De Credit, este o condiție suspensiva a acestuia ca Debitorul Ipotecar sa consimtă la constituirea in favoarea Băncii a unui drept de ipoteca asupra Proprietății Ipotecate, astfel cum este detaliat mai jos, drept garanție pentru îndeplinirea obligațiilor sale in conformitate cu Acordurile De Finanțare.

 • (C)   In vederea semnării Contractului De Credit de către Banca si pentru a determina Banca sa pună la dispoziție sau sa fie de acord sa pună la dispoziție fonduri sau alte facilitați financiare in baza sau in legătură cu Contractul De Credit (inclusiv, dar fara a se limita la, reînnoiri sau extinderi sau orice alte varîatiuni ale Contractului De Credit), Debitorul Ipotecar si Banca au fost de acord sa semneze prezentul Contract in scopul garantării obligațiilor Debitorului Ipotecar in baza Contractului De Credit.

K' NOTA cațre/Muriicipiu: ;yăjrugani furnizați;

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZA

 • 1. DEFINIȚII SI INTERPRETARE

1.1    Termenii definiți in Contractul De Credit

De fiecare data când sunt folosiți in prezentul Contract, cu excepția situației in care contextul impune sau conferă termenului respectiv un alt înțeles, termenii definiți in Contractul De Credit vor avea aceleași înțelesuri in prezentul Contract.

1.2   Modificarea contractelor

Referirile in prezentul Contract la Contractul De Credit si la orice alte Acorduri De Finanțare vor fi interpretate ca referiri la Contractul De Credit si orice alte Acorduri De Finanțare astfel cum aceste contracte pot fi modificate sau completate sau pot comporta schimbări in orice alt mod, periodic.

1.3    Definițiile anumitor termeni

In prezentul Contract, cu excepția situației in care se prevede altfel sau contextul impune altfel, următorii termeni vor avea următoarele înțelesuri:

„Sumele De Bani Din Conturi Si Pretențiile” (Account Moneys and Claims) înseamnă toate sumele de bani creditate periodic sau aflate periodic in soldul creditor al Conturilor Ipotecate sau al oricăruia dintre acestea si toate dobânzile periodic plătite cu privire la acestea precum si oricare si toate pretențiile formulate de Debitorul Ipotecar in baza sau cu privire la aceste Conturi Ipotecate, inclusiv, insa fara a se limita la Veniturile Grevate.

„Trezoreria Municipiului Bacau” (Bacau Municipality Treasury) inseamna Trezoreria Municipiului Bacau.

„Venituri Grevate” (Charged Revenues) inseamna oricare si toate veniturile proprii înregistrate de Debitorul Ipotecar in capitolul venituri la bugetul local conform descrierii din Articolul 5 alineat (I) litera (a) din Legea Finanțelor Publice Locale, inclusiv, pentru evitarea oricăror neclarități, toate veniturile care rezulta din colectarea de impozite, taxe, contribuții, alte plăti si alte cote alocate la anumite date din impozitul pe venit individual colectat de la bugetul de stat, care pot fi grevate in conformitate cu prevederile Articolului 63 din Legea Finanțelor Publice Locale împreuna cu orice alte tipuri de impozite, taxe, contribuții, plăti, venituri si cote care pot fi grevate in favoarea unui tert in conformitate cu prevederile oricărei legi aplicabile la anumite date si orice beneficii si drepturi născute din sau in legătură cu veniturile menționate anterior.

„Arhiva Electronica” (Electronic Archive) inseamna Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, organizata si funcționând conform Articolului 2.413 din Codul Civil al României si a Hotărârii de Guvern nr. 802/1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare.

„Costuri De Executare” (Enforcement Costs) inseamna toate si oricare sumele de bani reprezentând costurile, spezele si cheltuielile (inclusiv costurile impuse de lege si onorariile avocatilor) întâmpinate de Imprumutator in legătură cu protejarea,

-2-perfectarea, conservarea si/sau executarea silita a oricăror drepturi ale Imprumutatorului in calitate de creditor garantat in baza Acorduri De Finanțare sau a oricărui alt document care evidențiază sau prin care se constituie garanții pentru îndeplinirea oricăror astfel de obligații. Pentru evitarea oricărui dubiu, Costurile De Executare vor include, dar nu se vor limita la, toate si orice costuri, speze si cheltuieli pentru preluarea sau remiterea (silita sau voluntara) a Proprietății Ipotecate si toate cheltuielile întâmpinate de către Imprumutator sau pe seama acestuia cu ocazia înregistrării, conservării si/sau vanzarii, însușirii sau preluării Proprietății Ipotecate in scop de administrare astfel cum se prevede in Codul Civil al României si in prezentul Contract.

„Caz De Neexecutare” (Event ofDefaulf) inseamna orice eveniment sau circumstanța astfel cum este descrisa in Clauza 6.1. (Cazuri De Neexecutare) din Contractul De Credit.

„Garanție Existenta” (Exîsting Security) inseamna garanția constituita in baza următoarelor contracte:

 • (a)    contractul de garanție din data de 1 octombrie 2007 încheiat intre Debitorul Ipotecar in favoarea deținătorilor de obligațiuni municipale emise de acesta in perioada 2007 — 2009 (Raiffeisen acționând in calitate de intermediar si agent de plata), pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor bugetare pentru perioada 2007-2026 care sa fie colectate in contul de trezorerie al Debitorului Ipotecar nr. R019TREZ06121040201XXXXX, in vederea garantării obligațiilor de plata ale Debitorului Ipotecar in baza obligațiunilor municipale deținute pana la concurenta sumei de 120 milioane RON (aprox. 25,8 milioane EUR);

 • (b)    contract de ipoteca asupra creanțelor nr. 329 din data de 3 decembrie 2014 încheiat intre CEC Bank si Debitorul Ipotecar pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor bugetare colectate in conturile de trezorerie ale Debitorului Ipotecar, în vederea garantării obligațiilor de plata ale Debitorului Ipotecar in baza contractului de credit nr. RQ14115747734811 din data de 27 noiembrie 2014 încheiat intre Municipalitate si CEC Bank; si

 • (c)    contract de ipoteca asupra creanțelor nr. 696 din data de 11 martie 2013 încheiat intre CEC Bank si Debitorul Ipotecar pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor bugetare ale Debitorului Ipotecar, in vederea garantării obligațiilor de plata ale Debitorului Ipotecar in baza contractului de credit nr. RQ13010733610093 in valoare de 60 milioane RON (aprox. 13 milioane EUR) din data de 31 ianuarie 2013 incheiat intre Debitorul Ipotecar si CEC Bank.

"Legea Finanțelor Publice Locale (Local Public Finance Law) inseamna Legea Nr. 273 din data de 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 618/18 iulie 2006, cu modificările ulterioare sau care poate fi înlocuita cu o legislație similara la anumite date;

„Ipoteca” (Mortgage) inseamna garanția creata in baza Legii Finanțelor Publice Locale si dreptul de ipoteca mobiliara reglementat de Codul Civil al României.

io

Perioada De Ipoteca” (Mortgage Period) inseamna perioada care începe la data prezentului Contract pana la data degrevării Proprietății Ipotecate potrivit Clauzei 11 (Încetare si Degrevare) din prezentul Contract.

„Conturi Ipotecate” (Mortgaged Âccounts) inseamna toate conturile deschise de, pe seama sau in beneficiul Debitorului Ipotecar in care acesta primește Veniturile Grevate, inclusiv, insa fara a se limita la Conturile de Trezorerie enumerate in Error! Reference source not found. (Conturi Ipotecate) la prezentul Contract sau orice alt asemenea cont al Debitorului Ipotecar, inclusiv, fara a se limita la orice cont notificat Imprumutatorului conform Sub-clauzei Error! Reference source not found. alineatul Error! Reference source not found. al acestui Contract.

„Proprietatea Ipotecata” (Mortgaged Property) inseamna toate si fiecare bun mobil individualizat in prezentul Contract, astfel:

 • (a)    Veniturile Grevate;

 • (b)    Conturile Ipotecate;

 • (c)    Sumele De Bani Din Conturi Si Pretențiile;

 • (d)    Produsele celor de mai sus; si

 • (e)     oricare si toate drepturile prezente si viitoare ale Debitorului Ipotecar, dobândite sau care pot fi dobândite in legătură cu activele si drepturile la care se face referire la alineatele de la (a) la (d) de mai sus.

„Produse” (Proceeds) inseamna fructele si productele bunurilor corporale si incorporale apartinand Debitorului Ipotecar, inclusiv, insa fara a se limita la orice bun primit de către Debitorul Ipotecar ca urmare a unui act de administrare sau de dispoziție încheiat cu privire Ia orice bun din Proprietatea Ipotecata, precum si orice bunuri care il înlocuiesc sau in care trece valoarea acestuia, conform Articolelor 547-550 si 2392 din Codul Civil al României.

„Aviz De înregistrare” (Registration Notice) inseamna avizul care urmeaza a fi inregîstrat la Arhiva Electronica in vederea perfectării si a protejării Ipotecii constituite (sau care se intenționează a fi constituita) prin prezentul Contract si in vederea conservării si protejării drepturilor Imprumutatorului izvorand din prezentul Contract, in conformitate cu prevederile conținute, inter alia, de Articolele 2409 si 2413 din Codul Civil al României.

„Suma Garantata” (Secured Amount) inseamna suma de 16.500.000 EUR reprezentând echivalentul maxim al valorii corecte estimat cu buna credința de către Parti al oricăror si tuturor Obligațiilor Garantate incluzând, dar fara a se limita la toate si oricare sume principale si dobânzi, taxe, costuri si cheltuieli născute din sau in legătură cu Acordurile De Finanțare, impreuna cu toate si oricare Costuri De Executare.

„Obligații Garantate” (Secured Obligations) inseamna toate obligațiile si datoriile prezente si viitoare (fie ca sunt actuale sau eventuale, si indiferent daca sunt datorate solidar sau divizibil, ca debitor principal sau ca garant sau in orice alta calitate si indiferent daca au fost inițial asumate de către Debitorul Ipotecar sau de către o alta persoana in baza Acordurilor De Finanțare) datorate de Debitorul Ipotecar către Imprumutator in baza fiecăruia si a tuturor Acordurilor De Finanțare, incluzând, dar fara a se limita la, toate si oricare Costuri De Executare.

„Conturi De Trezorerie” (Treasury Accounts) inseamna toate conturile Debitorului Ipotecar, atat cele prezente cat si cele viitoare, deschise sau care urmeza a fi deschise la Trezoreria Municipiului Bacau in care acesta colectează Veniturile Grevate.

1.4    Definirea anumitor termeni adiționali

Termenii si expresiile definite in preambulul si introducerea ce preced prezentului Contract constituie parte integranta a prezentului Contract, iar sensurile respective ale acestor termeni si expresii sunt asimilate in prezentul Contract prin trimitere.

1.5    Categoria gramaticala a numărului si a persoanei

In prezentul Contract, termenii definiți utilizați numai la singular vor include si pluralul si vice versa, termenii definiți prin cuvinte de genul masculin vor include si genul feminin sau neutru si vice versa, iar cuvintele care se refera la persoane vor include persoane fizice, parteneriate, asociații, fiduciari, organizații fara personalitate juridica si societăți.

1.6    Structurarea textului si referințe

împărțirea prezentului Contract in Clauze, alineate, puncte, sub-puncte si Anexe si inserarea titlurilor s-au realizat doar in scopul facilitării lecturii si nu vor afecta înțelegerea si interpretarea prezentului Contract. Termenii „prezentul Contract”, „al/a/ai/ale prezentului Contract”, „din prezentul Contract”, „in conformitate cu prezentul Contract” si expresiile similare se refera la prezentul Contract si nu in mod particular la o anumita Clauza, Anexa sau alta porțiune a acestuia, si includ orice contract sau instrument adițional sau accesoriu prezentului Contract. Referirile in prezentul Contract la Clauze si Anexe constituie referiri la Clauzele sau Anexele din prezentul Contract, cu excepția situației in care obiectul unei prevederi sau contextul impun altfel.

 • 2.   DECLARAȚII SI GARANȚII

2.1    Importanta declarațiilor si garanțiilor

Debitorul Ipotecar da declarațiile prevăzute in prezenta Clauza 2 (Declarații si Garanții) către Banca si ia la cunoștința faptul ca aceste declarații au fost esențiale pentru încheierea acestui Contract. Banca nu isi asuma riscul comiterii niciunor erori in ceea ce privește autenticitatea si acuratețea declarațiilor de mai jos.

2.2    Situația juridica

Debitorul Ipotecar este o unitate administrativ-teritoriala (o municipalitate) infiintata legal si funcționând in mod valabil in conformitate cu:

 • (a)    Constituția României;

 • (b)    Legea Nr. 2 din 1968 privind organizarea administrativa ateritoriului Republicii Socialiste Romania, republicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste

RomaniaNr. 54/27 iulie 1981, repusa in vigoare prinDecretul-Lege nr, 38/1990 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea INr. 14/23 ianuarie 1990, cu modificările si completările ulterioare, si Legea administrației publice locale Nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 123/20 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare; si

 • (c) toate celelalte legi aplicabile din Romania

si are capacitatea legala deplina de a desfasura activitatea astfel cum aceasta se desfasoara Ia prezenta data si dispune de puterea si autoritatea necesare pentru a incheia prezentul Contract si îndeplini obligațiile care ii revin in temeiul acestuia.

2.3    Insolventa

Nu se afla intr-o situație de criza financiara, redresare financiara sau insolventa astfel cum acești termeni sunt înțeleși in temeiul legii romane, inclusiv al Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 46 din data de 21 mai 2013 privind criza financiara si insolventa unităților administrativ-teritoriale, astfel cum aceasta poate fi modificata la o anumita data.

2.4    Obligații ferme

 • (a)    Obligațiile prevăzute de prezentul Contract a fi asumate de către Debitorul Ipotecar reprezintă obligații legale, valabile, angajante din punct de vedere juridic si susceptibile de a fi puse in executare.

 • (b)    Prezentul Contract constituie in mod valabil Ipoteca descrisa in prezentul pentru a fi constituita asupra Proprietății Ipotecate si evidențiază in mod corect aceasta Ipoteca.

2.5    Inexistenta conflictelor cu alte obligații

încheierea si îndeplinirea de către Debitorul Ipotecar a prezentului Contract, si tranzacțiile avute in vedere de prezentul Contract precum si constituirea Ipotecii potrivit prezentului Contract nu incalca si nu vor incalca:

 • (a)    nici o lege sau reglementare aplicabila Debitorului Ipotecar;

 • (b)    documentele sale constitutive; sau

 • (c)    niciun contract sau instrument care angajeaza Debitorul Ipotecar sau orice bun al sau.

2.6    Capacitate si aprobări

 • (a) Debitorul Ipotecar are capacitatea juridica de a incheia si de a-si executa obligațiile care ii revin conform prezentului Contract, si a luat toate masurile necesare in vederea obținerii tuturor aprobărilor care ii sunt necesare pentru încheierea si executarea acestui Contract precum si tranzacțiile avute in vedere in prezentul Contract (incluzând, dar fara a se limita la Ipoteca a cărei constituire este descrisa in prezentul Contract).

!b

 • (b) Nu va fi incalcata nicio limitare cu privire la capacitatea sa juridica prin constituirea Ipotecii prevăzută a fi creata de prezentul Contract.

2.7    Validitate si admisibilitate ca proba

Toate Autorizațiile necesare sau oportune:

 • (a)    pentru a-i permite sa încheie in mod legal prezentul Contract, sa isi exercite in mod legal drepturile prevăzute in prezentul Contract si sa isi aduca Ia îndeplinire cu respectarea legii obligațiile la care s-a angajat prin prezentul Contract; si

 • (b)    pentru a constitui si perfecta Ipoteca prevăzută in prezentul Contract in favoarea Imprumutatorului; si

 • (c)    pentru a asigura admisibilitatea prezentului Contract ca mijloc de proba in Romania;

au fost obținute valabil si produc efecte juridice depline, inclusiv, dar fara a se limita la, aprobarea Comisiei de Autorizare privind împrumuturile Locale pentru semnarea Contractului De Credit si aprobarea Consiliului Local al Municipiului pentru semnarea Contractului De Credit si a prezentului Contract. Notificarea Ministerului Finanțelor Publice din Romania in legătură cu Contractul De Credit m conformitate cu prevederile Articolului 62 alineat (9) din Legea Finanțelor Publice Locale se va face conform legii si in termenul prescris de lege.

2.8    Inexistenta taxelor de înregistrare sau de timbru

Cu excepția înregistrării valabile a prezentului Contract in conformitate cu legile care guvernează Arhiva Electronica, nu este necesar ca prezentul Contract sa fie depus, înregistrat sau înscris la nicio instanța judecătoreasca sau la o alta autoritate sau sa fie plătită vreo taxa de timbru, de înregistrare sau o taxa similara in legătură cu prezentul Contract sau cu tranzacțiile prevăzute in prezentul Contract.

2.9    Obligațiile de rang egal

Obligațiile sale de plata in baza prezentului Contract vor avea cel puțin același rang (pari passii) cu pretențiile tuturor celorlalți creditori negarantati si nesubordonati, exceptând obligațiile preferate in mod obligatoriu prin legile de aplicabilitate generala in materia unităților administratîv-teritoriale din Romania.

2.10  Inexistenta procedurilor pendinte sau iminente

Niclun litigiu, arbitraj sau procedura administrativa desfasurata de orice instanța, tribunal arbitrai sau autoritate sau in fata acestora, care:

 • (a)    ar putea limita capacitatea sa de a încheia sau de a-si exercita drepturile din acest Contract, respectiv de a-si îndeplini, a pune in executare sau de a se conforma oricărora dintre obligațiile asumate in baza prezentului Contract; sau

 • (b)    in cazul in care ar fi soluționată în mod nefavorabil, ar putea avea un efect advers semnificativ,

nu a fost inițiata in scris sau nu este iminenta împotriva sa.

 • 2.11   Garanție

Nu exista nici o Sarcina asupra Proprietății Ipotecate, alta decât Garanția Existenta si cele permise prin Contractul De Credit, iar Debitorul Ipotecar nu este parte la niciun contract in temeiul caruia Debitorul Ipotecar are obligația sau i se poate solicita sa constituie, sa-si asume sau sa permită crearea oricărei Sarcini, alta decât orice Sarcina permisa in baza Contractului De Credit, si niciun astfel de contract nu creeaza obligații asupra Proprietății Ipotecate.

2.12  Drept de proprietate deplin si legal

 • (a)    Debitor Ipotecar este proprietarul unic, absolut, exclusiv, deplin si legal al Proprietății Ipotecate, este beneficiar efectiv al Proprietății Ipotecate si are titlu actual, valid si alienabil asupra Proprietarii Ipotecate;

 • (b)    Toate contractele si înscrisurile in legătură cu Veniturile Grevate, Conturile Ipotecate si Sumele De Bani Din Conturi si Pretențiile sunt legale, valabile si pot fi puse in executare.

 • (c)    Debitorul Ipotecar deține toate autorizațiile necesare conform legislației aplicabile în legătură cu dreptul de proprietate al acestuia asupra Proprietății Ipotecate, si aceste autorizații sunt în vigoare si isî produc efectele pe deplin;

 • (d)    Nu subzista nicio încălcare a niciunei legi sau reglementari de către Debitorul Ipotecar care ar putea avea in mod rezonabil un efect advers asupra Proprietății Ipotecate;

 • (e)    Nu exista nicio înțelegere, înlesnire, acord, rezervare, restricție, condiție sau alt aspect care ar putea avea un efect advers asupra Proprietății Ipotecate.

 • 2.13  Anexe

(a) Anexa 1 (Conturi Ipotecate) la prezentul Contract conține listele corecte, actualizate si complete ale tuturor Conturilor Ipotecate.

2.14  Repetarea declarațiilor

 • (a)    Declarațiile făcute in aceasta Clauza 2 (Declarații si Garanții) sunt considerate a fi făcute de către Debitorul Ipotecar la data incheierii acestui Contract si sunt considerate a fi repetate (prin raportare la faptele si circumstanțele existente la momentul respectiv) ulterior cu fiecare ocazie cu care aceste declarații si garanții sunt repetate in conformitate cu termenii Contractului De Credit pana la stingerea integrala a Obligațiilor Garantate.

 • (b)    In legătură cu orice Proprietate Ipotecata care se supune prevederilor prezentului Contract ulterior prezentei date, declarațiile si garanțiile menționate in aceasta Clauza 2 (Declarații si Garanții) se vor considera acordate pentru prima data de către Debitorul Ipotecar in momentul in care Proprietatea Ipotecata este supusa dispozițiilor prezentului Contract si se vor considera repetate ulterior cu fiecare ocazie cu care deciaratiile si garanțiile sunt repetate

in conformitate cu termenii Contractului De Credit pana la stingerea integrala a Obligațiilor Garantate in legătură cu împrejurările existente la data respectiva.

3.   OBLIGAȚIA DE PLATA

Debitorul Ipotecar se angajeaza si se obliga sa achite la scadenta Băncii toate sumele de bani datorate si sa îndeplinească toate si orice Obligații Garantate in conformitate cu termenii prevazuti in prezentul Contract, in Contractul De Credit si in celelalte Acorduri De Finanțare.

4.    IPOTECA

4.1    Ipoteca

Pentru a garanta indeplinirea Obligațiilor Garantate pana la valoarea Sumei Garantate, inclusiv, insa fara a se limita la, plata tuturor si oricăror sume datorate de Debitorul Ipotecar in baza Acordurilor De Finanțare la data la care acestea devin scadente, Debitorul Ipotecar in calitate de proprietar al Proprietății Ipotecate, astfel cum este aceasta la data prezentului Contract si astfel cum poate deveni periodic, constituie prin prezentul Contract in favoarea Băncii o Ipoteca asupra Proprietății Ipotecate conform termenilor prezentului Contract, Codului Civil al României si Articolului 63 din Legea Finanțelor Publice Locale.

4.2    Cauza Obligațiilor Garantate

Cauza Obligațiilor Garantate este de a finanța investițiile prioritare in vederea eficientizarii energetice pentru reabilitarea si modernizarea unei zone prioritare a rețelei de iluminat public stradal a Debitorului Ipotecar.

4.3    Ipoteca se extinde asupra tuturor Produselor

Ipoteca constituita prin prezentul Contract se extinde asupra tuturor Produselor Proprietății Ipotecate si asupra oricăror alte drepturi in legătură cu aceste bunuri obținute de Debitorul Ipotecar după data prezentului Contract (inclusiv, insa fara a se limita la, toate si orice bunuri obținute in urma oricărui act de administrare sau de dispoziție încheiat cu privire la Proprietatea Ipotecata, precum si orice bunuri care in locuiesc Proprietatea Ipotecata sau in care trece valoarea Proprietății Ipotecate sau a oricărei parti a acesteia), acestea fiind ipotecate in favoarea Băncii prin Ipoteca constituita in baza prezentului Contract, in același mod ca si Proprietatea Ipotecata inițial ipotecata prin prezentul Contract, in conformitate cu dispozițiile Codului Civil al României.

4.4    Bunuri viitoare

Părțile inteleg si convin ca aceasta Ipoteca este constituita si stabilita asupra întregii Proprietăți Ipotecate a Debitorului Ipotecar, fie ca aceasta exista la data semnării prezentului Contract sau ca este achizitionata sau altfel obtinuta sau constituita in viitor, si ca Ipoteca constituita prin prezentul Contract asupra acestor bunuri viitoare va deveni efectiva cu privire la aceste bunuri viitoare la data achiziționării, constituirii, emiterii sau obținerii acestora (sau dobândirii de drepturi in orice alt mod de către Debitorul Ipotecar asupra acestora), iar rangul Ipotecii asupra acestor bunuri viitoare va fi rangul oferit la momentul înregistrării primului Aviz De înregistrare la Arhiva Electronica,

fara a mai fi necesara nicio alta înregistrare sau formalitate suplimentara, in conformitate cu Articolele 1228,2365,2387 si 2392 din Codul Civil al României.

4.5    Obligații viitoare

Părțile convin prin prezentul Contract ca oricare si toate Tragerile Din Credit viitoare si oricare si toate obligațiile viitoare in baza Contractului De Credit vor fi acoperite de Ipoteca constituita in baza prezentului Contract, care isi va păstră rangul de prioritate pe întreaga Perioada De Ipoteca, in conformitate cu dispozițiile Articolului 2370 din Coul Civil al României.

4.6    înregistrarea Ipotecii

 • 4.6.1 Debitorul Ipotecar:

 • (a)    va înregistra in termen de doua (2) Zile Lucratoare de la data prezentului sau (după caz) de la data oricărei modificări a acestuia, Ipoteca descrisa in prezentul Contract in evidentele Debitorului Ipotecar, in conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale, si ulterior in termen de doua (2) Zile Lucratoare, va pune la dispoziția Băncii dovada acestei înregistrări de o maniera satisfacatoare pentru Banca;

 • (b)    va înregistra in termen de zece (10) Zile Lucratoare de la data prezentului un Aviz De înregistrare cu privire la Ipoteca creata prin prezentul Contract la Arhiva Electronica, pe cheltuiala proprie si va pune la dispoziția Băncii Avizul De înregistrare inițial original certificat de operatorul Arhivei Electronice care a efectuat înregistrarea in Arhiva Electronica;

 • (c)    va înregistra in termen de doua (2) Zile Lucratoare de la data oricărei modificări de sediu sau, după caz, de la data oricărei modificări a acestui Contract, un Aviz De înregistrare cu privire la Ipoteca creata prin prezentul Contract la Arhiva Electronica, pe cheltuiala proprie si va pune la dispoziția Băncii Avizul De înregistrare inițial (sau, după caz, modificator care sa reflecte orice modificare de sediu) original certificat de operatorul Arhivei Electronice care a efectuat înregistrarea in Arhiva Electronica;

 • (d)    in legătură cu Conturile Ipotecate menționate in Anexa 1, in termen de cinci (5) Zile Lucratoare de la data prezentului sau de la data oricărei modificare a prezentului, va pune la dispoziția Trezoreriei Municipiului Bacau o notificare in forma si conținut conforme celei prevăzute in Anexa 2 si ulterior in termen de doua (2) Zile Lucratoare va pune la dispoziția Băncii dovada acestei notificări acordate Trezoreriei Municipiului Bacau care sa fie satisfacatoare pentru Banca;

 • (e)    va pune la dispoziție in termen de cinci (5) Zile Lucratoare de la data notificării, orice alt document, înregistrare, depunere, notificare, notarizare sau alt act doveditor despre care Debitorul Ipotecar a fost informat de către Banca in forma si conținut satisfacatoare pentru Banca si in conformitate cu legislația aplicabila;

 • (f)     cu cel puțin nouăzeci (90) Zile Lucratoare înainte de oricare si fiecare data la care se împlinesc cinci ani de la data înregistrării acestui Contract la Arhiva Electronica sau de la orice alta data acordata in baza legii romane, se va asigura ca se va depune o noua cerere de Aviz De înregistrare la Arhiva Electronica in scopul asigurării continuității valabilitatii si perfectării Ipotecii create prin prezentul Contract, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare la data respectiva; si

 • (g)    in orice moment pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, va înregistra sau va notifica tertii in alt mod, daca la orice data, legislația romana impune sau permite efectuarea sau notificarea in alt mod către terti a oricărei înregistrări a Ipotecii Băncii asupra Proprietății Ipotecate si Debitorul Ipotecar se angajeaza sa înregistreze imediat aceasta Ipoteca si sa ia toate celelalte masuri necesare pentru a se asigura ca Banca continua sa dețină o Ipoteca valabila si executorie in legătură cu Proprietatea Ipotecata si va notifica fara întârziere Banca in scris cu privire la fiecare asemenea înregistrare indata ce aceasta este efectuata.

 • 4.6.2   In cazul in care descrierea Proprietății Ipotecate care a fost înscrisa inițial la Arhiva Electronica nu acopera Produsele aferente Proprietății Ipotecate (facand excepție sumele de bani a căror origine poate fi stabilita), Banca sau, la solicitarea Băncii, Debitorul Ipotecar poate înscrie la Arhiva Electronica un Aviz De înregistrare modificator in termen de 15 zile de la data la care Debitorul Ipotecar a obtinut acele Produse in vederea păstrării rangului Ipotecii asupra acestor Produse, in conformitate cu prevederile Articolului 2.412 din Codul Civil al României.

 • 4.6.3   In cazul oricăror neconcordante intre informațiile înscrise in Avizul De înregistrare înregistrat la Arhiva Electronica si informațiile din prezentul Contract, informațiile din prezentul Contract vor prevala.

4.7    Dreptul de înregistrare al Im pru muta tor ului

Prin prezentul Contract, Debitorul Ipotecar confirma si este de acord cu faptul ca Imprumutatorul va avea dreptul (nu insa si obligația) ca, fara a notifica Debitorul Ipotecar si, pe cheltuiala Debitorului Ipotecar, sa depună, sa modifice sau sa reînnoiască respectivul Aviz De înregistrare la Arhiva Electronica in conformitate cu prevederile legale aplicabile, si/sau sa transmită toate sau orice notificări sau înregistrări la orice registru competent si sa ia orice alte masuri permise de lege pentru a se asigura ca Ipoteca constituita prin prezentul Contract este si continua sa fie o Ipoteca valabila si legala, pe deplin opozabila si care poate fi pusa in executare împotriva Debitorului Ipotecar si terților.

4.8   Dispunerea de Proprietatea Ipotecata

Fara a aduce atingere Clauzei 4.1 {Ipoteca) de mai sus, pana la apariția unui Caz De Neexecutare si cu condiția ca Debitorul Ipotecar sa nu fi fost degrevat de Ipoteca constituita prin prezentul Contract, Debitorul Ipotecar:

&

 • (a)    va dispune de drepturile sale cu privire la Proprietatea Ipotecate in cursul desfășurării activitatii sale obișnuite, insa, in orice caz, numai astfel cum este permis prin Contractul De Credit; si

 • (b)    va colecta, va obține si va valorifica toate Produsele respective in cursul desfășurării activitatii sale obișnuite, insa, in orice caz, exclusiv in maniera permisa in Contractul De Credit.

5.   IPOTECA CONTINUA

Prezenta Ipoteca va constitui si reprezenta o Ipoteca continua, fara a se lua in considerare nicio compensare sau reducere sau rambursare a Obligațiilor Garantate datorate periodic Imprumutatorului si se va adauga la, si nu va fi in niciun fel prejudiciata sau afectata de nicio garanție suplimentara sau alta Sarcina creata de către Debitorul Ipotecar in favoarea Imprumutatorului sau de orice alte garanții reale mobiliare sau garanții personale care pot exista in prezent sau la orice moment ulterior sau de o sentința sau ordin obtinut de către Imprumutator cu privire la întreaga sau la o parte a Obligațiilor Garantate, si nicio astfel de garanție suplimentara sau alta garanție, sentința sau ordin sau niciun drept de gaj la care Imprumutatorul ar fi de altfel indreptatiti (inclusiv orice Sarcina, garanție sau privilegiu anterioare datei prezentului Contract cu privire la Proprietatea Ipotecata sau cu privire la orice parte a acesteia) si nici răspunderea Debitorului Ipotecar sau a oricăror altor persoane sau entitati care nu sunt Parti la prezentul Contract pentru toate Obligațiile Garantate sau pentru oricare parte a acestora, nu vor fi prejudiciate sau afectate in niciun fel de prezenta Ipoteca.

 • 6.   OBLIGAȚIILE DEBITORULUI IPOTECAR

6.1 Obligațiile de a face ale Debitorului Ipotecar

Prin prezentul Contract, Debitorul Ipotecar se angajeaza si se obliga fata de Imprumutator după cum urmeaza:

 • 6.1.1 Conturi Ipotecate, Sume De Bani Din Conturi Si Pretenții

 • (a)    In ceea ce privește fiecare dintre Conturile Ipotecate:

 • (i)    sa se asigure ca Sumele De Bani Din Conturi Si Pretențiile vor fi încasate prin intermediul Conturilor Ipotecate in timp util;

 • (ii)    daca nu se specifica altfel in prezentul Contract sau in celelalte Acorduri De Finanțare, sa depună sau sa cauzeze depunerea in Conturile Ipotecate a tuturor Produselor in bani ale Proprietății Ipotecate;

 • (b)    După semnarea prezentului Contract si pe durata Perioadei De Ipoteca, de fiecare data când Debitorul Ipotecar deschide un Cont Ipotecat in care se incaseaza Veniturile Grevate si care nu a fost listat in Anexa 1 (Conturi Ipotecate)'.

(i) in termen de 60 de zile de la data la care un astfel de nou Cont Ipotecat este deschis, Debitorul Ipotecar sa încheie un act adițional la prezentul Contract pentru a include respectivul nou Cont Ipotecat in Anexa 1 {Conturi Ipotecate} (prin transmiterea către Imprumutator a unei notificări in forma prevăzută in Anexa 3 {Notificarea si Confirmarea Acceptării Actului Adițional} din prezentul Contract si a unei liste actualizate a Conturilor Ipotecate in forma prevăzută de Anexa 1 {Conturi Ipotecate} din prezentul Contract, pentru a include respectivele Conturi Ipotecate noi in Anexa 1 {Conturi Ipotecate}};

 • (ii)    sa se conformeze cerințelor prevederilor Clauzei 6.1.1 {Conturi Ipotecate, Sume De Bani Din Conturi Si Pretenții} alineatul Errorl Reference source not found. de mai sus si prevederilor Clauzei 4.6 {înregistrarea Ipotecii}; si

 • (iii)    in cazul in care Contul Ipotecat este deschis la o instituție de credit, sa obțină confirmarea si acceptarea respectivei instituții de credit privind acordării de control Băncii in sensul Articolului 2410 din Codul Civil in ceea ce privește respectivul Cont Ipotecat nou, in forma si avand conținutul satisfăcător pentru Banca in termen de cinci (5) Zile Lucratoare de la data deschiderii unui Cont Ipotecat nou.

 • 6.1.2   Notificarea Neexecutarii

Sa il informeze pe Imprumutator cu privire la orice Neexecutare (si despre masurile, daca exista, care au fost luate pentru a o remedia), imediat după ce a luat cunoștința despre apariția acesteia.

 • 6.1.3    titigii

Imediat ce ia cunoștința de un astfel de caz, il va informa in scris pe Imprumutator cu privire la detaliile oricărui litigiu, proceduri de arbitraj sau proceduri administrative in curs, iminente sau pe rol împotriva Debitorului Ipotecar (sau împotriva adminstratorilor Debitorului Ipotecar) in legătură cu Proprietatea Ipotecata sau orice parte semnificativa a acesteia.

 • 6.1.4   Efect advers semnificativ

Imediat ce ia cunoștința de un astfel de caz, Debitorul Ipotecar il va informa pe Imprumutator cu privire la orice eveniment care are un efect advers semnificativ asupra Proprietarii Ipotecate.

 • 6.1.5   Credite buge tare

Prin prezentul Contract, Debitorul Ipotecar se angajeaza si se obliga fata de Banca după cum urmeaza:

 • (a) sa ia toate masurile necesare sau oportune, sau sa se asigure ca aceste masuri vor fi luate, pentru a se asigura ca obligațiile de plata in baza prezentului Contract sau in baza Contractului De Credit, chiar si in cazul unei executări silite conform Clauzei 7 {Executarea Silita} din prezentul Contract, sunt incluse in capitolul cheltuieli respectiv al bugetului local al Debitorului Ipotecar; si

 • (b) sa ia toate masurile necesare, sau sa se asigure ca aceste masuri vor fi luate, pentru a se asigura ca toate masurile necesare, inclusiv virări de credite bugetare adecvate, sunt luate sau vor fi luate de ordonatori principali de credite bugetare competenti, după caz, astfel incat plățile in baza prezentului Contract sau in baza Contractului De Credit sa fie efectuate in mod corespunzător, chiar si in cazul unei executări silite conform Clauzei 7 (Executarea Silita) din prezentul Contract.

6.2 Obligații de a nu face ale Debitorului Ipotecar

Cu excepția prevederilor contrare consimțite prin Contractul De Credit, prin prezentul Contract, Debitorul Ipotecar se angajeaza si se obliga fata de Imprumutatordupa cum urmeaza:

 • 6.2.1   Sa nu greveze

Cu excepția Garanției Existente, sa nu constituie, sa nu acorde sau sa nu permită sa subziste nicio alta Sarcina asupra Proprietății Ipotecate, in tot sau in parte. Nicio garanție reala constituita asupra Conturilor Ipotecate si Veniturilor Grevate după data prezentului Contract nu va fi valabila fara acordul prealabil dat in scris al Băncii, in cazul in care respectiva garanție reala afecteaza rangul de prioritate al Garanției. Pentru evitarea oricăror neclarități, Părțile convin prin prezentul Contract ca prezenta Clauza 6.2 (Obligații de a nu face ale Debitorului Ipotecar) nu este determinanta in scopul prezentului Contract, iar interdicția impusa Municipiului privind dispunerea de Proprietateai Ipotecata, astfel cum este prevăzută in Clauzele 6.2.1 - 6.2.3 din prezentul Contract va subzista atata timp cat orice parte a Obligațiilor Garantate continua sa ramana scadente, insa in orice caz nu va subzista mai mult de 49 de ani de la data prezentului Contract.

 • 6.2.2   Sa nu transfere (dispună)

Sa nu transfere, sa nu vanda, sa nu cesioneze, sa nu dispună de sau sa nu înstrăineze in orice alt mod orice drept de proprietate cu privire la, sau orice dezmembramant al acestuia cu privire la, sau orice alt drept sau interes cu privire la, întreaga sau o parte din Proprietate Ipotecata, in alte situații decât cele decurgând din desfasurarea normala a activitatii sale.

 • 6.2.3   Sa nu renunțe

Sa nu renunțe, sa nu degreveze, sa nu tranzactioneze, sa nu ajunga Ia o înțelegere cu privire la, sau sa nu abandoneze nicio pretenție in temeiul sau in legătură cu, Veniturile Grevate, Conturile Ipotecate si Sumele De Bani Din Conturi Si Pretențiile sau sa nu întreprindă sau sa nu omită sa întreprindă niciun act sau fapt prin care ar putea fi împiedicata recuperarea in totalitate a oricăror venituri decurgând din Veniturile Grevate si Produse pecuniare pe măsură ce, si in momentul in care devin scadente;

63 Remediu

In cazul in care Debitorul Ipotecar nu isi va îndeplini oricare dintre obligațiile prevăzute in prezenta Clauza 6 {Obligațiile Debitorului Ipotecar), Imprumutatorul va putea (dar nu va fi obligat) sa remedieze aceasta situație pe cheltuiala Debitorului Ipotecar, fie personal, fie prin intermediul oricărei alte persoane, si in condițiile pe care Imprumutatorul le va considera adecvate.

 • 7.   EXECUTAREA SILITA

7.1   Punere in executare

In orice moment in urma unui Caz De Neexecutare, Imprumutatorulpoate trece la executarea silita a Ipotecii constituita prin prezentul Contract. Imprumutatorul poate executa silit în întregime sau parțial Ipoteca constituita prin prezentul Contract si in orice ordine stabilita de Imprumutator.

7.2    Nicio renunțare implicita

Nicio neexecutare sau nicio întârziere in exercitarea, de către Imprumutator, oricărui drept sau remediu in baza prezentului Contract nu va funcționa ca si renunțare, nici orice exercitare individuala sau parțiala a oricărui drept sau remediu nu va împiedica orice exercitare ulterioara sau alta exercitare sau exercitarea oricărui alt drept sau remediu. Drepturile si remediile prevăzute în prezentul Contract sunt cumulative si nu exclud orice drepturi sau remedii prevăzute de lege.

7.3    Autorizare

Odata cu nașterea dreptului de a pune in executare Ipoteca creata prin prezentul Contract asupra Proprietății Ipotecate, Imprumutatorul si fiecare dintre funcționarii si/sau reprezentanții acestuia sunt autorizați si împuterniciți in mod irevocabil prin prezentul Contract sa ia toate masurile care ar putea fi necesare sau utile pentru valorificarea sau dispunerea in orice alt fel de Proprietatea Ipotecata.

7.4   Nicio răspundere

Nici Imprumutatorul si nici vreun reprezentant, director, director executiv, angajat, delegat sau consultant nu vor fi ținuți răspunzători pentru nicio pretenție, cerere, răspundere, pierdere, dauna, cost sau cheltuiala ocazionata de sau in legătură cu exercițiul sau exercițiul prezumat al oricăror drepturi, puteri si discreții pe care le au conform prezentului, in absenta unei culpe grave sau intenții in ce ii privește.

7.5    Mijloace de executare silita

In cazul executării silite a prezentului Contract, Imprumutatorul, la discreția sa, ia următoarele masuri, pentru a se asigura ca recuperează sumele datorate in baza Obligațiilor Garantate de la Debitorul Ipotecar:

 • (a) in ce privește Conturile Ipotecate asupra carora Imprumutatorul nu are control in sensul Articolului 2410 alineat (2) din Codul Civil al României, poate notifica Trezoreria Municipiului Bacau sau băncile la care sunt deschise respectivele Conturi Ipotecate despre intenția sa de a recupera sumele datorate in temeiul Obligațiilor Garantate, din sumele de bani depuse in respectivele Conturi Ipotecate si sa instructeze Trezoreria Municipiului Bacau sau respectivele banei sa blocheze toate Conturile Ipotecate si orice plata din respectivele Conturi Ipotecate si sa mențină respectivele Conturi Ipotecate blocate si sa elibereze soldul Conturilor Ipotecate in favoarea sa, in scopul recuperării sumelor de bani datorate in baza Obligațiilor Garantate; si/sau

 • (b)    in ce privește Sumele De Bani Din Conturi Si Pretențiile, poate compensa orice valoare a Sumelor De Bani Din Conturi Si Pretențiile disponibile încasate de Debitorul Ipotecar cu contravalaorea Obligațiilor Garantate; si/sau

 • (c)    poate prelua Produsele in contul Obligațiilor Garantate, valoarea Obligațiilor Garantate diminuandu-se, in orice caz, corespunzător cu valoarea Produselor preluate; si/sau

 • (d)    poate lua orice masuri permise de legislația romana in vederea recuperării sumelor datorate in baza Obligațiilor Garantate, inclusiv cele pentru realizarea oricăror înregistrări, notificări sau a altor formalități necesare sau oportune pentru a-i permite Imprumutatorului sau oricărui tert cumpărător al Proprietății Ipotecate, sau a oricărei parti din aceasta, sa beneficieze de titlul de proprietate deplin asupra Proprietății Ipotecate sau a oricărei parti din aceasta; si/sau

 • (e)    poate obține de la Debitorul Ipotecar, la cerere, plata tuturor si a oricăror Obligații Garantate datorate; si/sau

 • (f)    poate converti orice sume de bani recuperate in valuta Obligațiilor Garantate, la cursul de schimb practicat de el, si compensa aceste sume cu orice Obligații Garantate; si/sau

 • (g)    poate utiliza orice combinație a metodelor stabilite mai sus in prezenta Clauza

 • 7.5 (Mijloace de executare silita} alineatele (a) — (f) de mai sus, in scopul satisfacerii obligațiilor Debitorului Ipotecar in baza prezentului Contract si a celorlalte Acorduri De Finanțare;

iar Imprumutatorul va utiliza sumele rezultate din executarea silita pentru satisfacerea Obligațiilor Garantate.

 • (h)    Independent de prevederile de mai sus, in orice situație in care Debitorul Ipotecar nu achita orice sume Băncii la scadenta, in vederea executării silite a Garanției, Banca va avea dreptul sa transmită Debitorului Ipotecar si Trezoreriei Municipiului Bacau o somație de plata ("Somația De Plata") prin intermediului unui executor, prin care sa solicite plata imediata a tuturor sumelor restante.

 • (i)    In conformitate cu dispozițiile Articolului 2 si Articolului 5 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, in cazul in care executarea silita a obligațiilor de plata decurgând din, sau in legătură cu Contractul De Credit sau cu prezentul Contract nu este inițiata sau nu este continuata din cauza lipsei de fonduri, Debitorul Ipotecar are obligația ca in termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei Somații De Plata sa ia toate masurile necesare in vederea indeplinirii obligațiilor sale de plata.

 • (j) In cazul in care Debitorul Ipotecar si/sau Trezoreria Municipiului Bacau nu isi îndeplinesc obligațiile de plata conform termenilor prevazuti in prezenta clauza, Banca are dreptul sa solicite continuarea procedurilor de executare silita conform Codului de Procedura Civila din Romania si/sau altor prevederi legale aplicabile in domeniu, inclusiv conform prevederilor Codului Civil.

7.6   Recuperare parțiala

Părțile convin ca nicio recuperare parțiala a Obligațiilor Garantate, prin intermediul: (i) punerii in executare, indiferent de metoda, in baza prezentului Contract, sau (ii) oricărei alte metode, nu va rezulta in încetarea sau afectarea in orice alt mod a celorlalte Obligații Garantate, iar acestea vor supraviețui pana la plata si stingerea deplina, necondiționata si irevocabila a acestora in întregime in conformitate cu Contractul De Credit, si prin prezentul Contract Debitorul Ipotecar renunța in mod expres la dispozițiile alineatului (a) din Articolul 2.463 din Codul Civil al României.

7.7    Cooperare in eventualitatea executării silite

In eventualitatea executării silite desfășurate conform prevederilor prezentului Contract, Debitorul Ipotecar se angajeaza, prin prezentul Contract, sa realizeze si sa duca la îndeplinire oricare si toate formalitățile cerute de legea romana pentru a-i permite Imprumutatorului (si/sau, după caz, persoanei (persoanelor) careia (carora) Imprumutatorul le va vinde sau in favoarea carora va dispune de Proprietatea Ipotecata astfel cum este specificat mai sus) sa dobandeasca cu titlu deplin asupra bunurilor respective, si de asemenea se obliga sa nu împiedice sau sa întârzie procedurile de executare silita asupra Proprietății Ipotecate sau a oricărei parti din aceasta.

 • 8.   ASIGURĂRI SUPLIMENTARE

8.1    Asigurări

Debitorul Ipotecar va da cu promptitudine toate asigurările, va întreprinde toate masurile, actele si faptele si/sau va semna toate acele documente (inclusiv orice act adițional la prezentul Contract, cesiuni, transferuri, gajuri, sarcini, notificări si instrucțiuni) si va întreprinde toate acțiunile pe care le are la dispoziție (inclusiv depunerea oricăror documente si efectuarea oricăror înregistrări) astfel cum va specifica Imprumutatorul (si in forma pe care Imprumutatorul o va solicita):

 • (a)     in vederea constituirii, înregistrării, menținerii, perfectării, extinderii sau a conservării Ipotecii constituite prin prezentul Contract (sau care se intenționează a fi constituita, după caz), sau in vederea exercitării oricăror drepturi, prerogative si remedii de care beneficiază Imprumutatorul conform prezentului Contract, conform celorlalte Acorduri De Finanțare sau conform legii;

 • (b)    pentru a constitui in favoarea Imprumutatorului o Garanție asupra oricărui nou bun al Debitorului Ipotecar echivalenta sau similara cu Garanția pe care Părțile intenționează sa o constituie in baza prezentului Contract; si/sau

 • (c) pentru a facilita, in urma unui Caz De Neexecutare, aproprierea sau punerea in executare de către sau in numele sau spre beneficiul Imprumutatorului a Proprietății Ipotecate sau a oricărei parti a acesteia.

8.2 Autorizații

Debitorul Ipotecar:

 • (a)    va obține imediat, va respecta si va lua toate masurile necesare pentru menținerea pe deplin in vigoare; si

 • (b)    la solicitarea Imprumutatoruluiva furniza imediat Imprumutatorului copii certificate ale:

oricărei autorizații necesare, conform legii sau a oricărei reglementari din Romania, care:

 • (a)    sa ii permită sa-si îndeplinească obligațiile in baza prezentului Contract,

 • (b)    sa asigure legalitatea, valabilitatea, caracterul executoriu sau admisibilitatea ca proba in Romania a prezentului Contract; si

 • (c)    sa ii permită sa isi dețină bunurile si sa-si desfasoare afacerea, obiectul de activitate si activitatile de zi cu zi astfel cum acestea sunt desfășurate in prezent.

9.    NOTIFICĂRI

 • 9.1    Orice notificare trimisa in conformitate cu prezentul Contract va fi făcută in scris si in conformitate cu Clauza 7.02 {Notificări) din Contractul De Credit.

 • 9.2    Imprumutatorul poate notifica Debitorul Ipotecar cu privire la orice modificare a sediului sau. Debitorul Ipotecar se obliga, pe cheltuiala sa, sa notifice Imprumutatorului orice modificare a sediului sau si sa înscrie la Arhiva Electronica orice modificare a sediului unei parti la prezentul Contract.

 • 10.   DIVERSE

10.1   Modificare

Nicio modificare a prezentului Contract nu va produce efecte decât daca este întocmită in scris si semnata de către reprezentanții autorizați ai fiecăreia dintre Parti.

10.2  Independenta clauzelor

Nevalabilitatea sau imposibilitatea de punere in executare a oricărei parti a prezentului Contract nu va prejudicia sau afecta validitatea sau posibilitatea de punere in executare a celorlalte prevederi ale Contractului.

 • 10.3   Succesori

Prezentul Contract are forța obligatorie in ceea ce il privește pe Debitorul Ipotecar si pe succesorii sai si va profita Imprumutatorului, succesorilor, terților dobanditori si cesionarilor lor si celor carora acesta le-a transmis drepturi si obligații prin novatie. Debitorul Ipotecar nu va cesiona, nova sau transfera in niciun alt mod, integral sau parțial, drepturile sau obligațiile sale care decurg din prezentul Contract, fara acordul scris al Imprumutatorului. In condițiile prevăzute in Acordurile De Finanțare, Imprumutatorul poate cesiona, nova, transfera sau dispune in orice alt mod, daca si in condițiile in care i se permite prin Contractul De Credit, in intregime sau parțial, beneficiile prezentului Contract (si aceasta Ipoteca va continua in beneficiul oricărui tert dobanditor al Imprumutatorului in urma oricărui transfer prin novatie, subrogatie, preluare de datorii, cesiune de contract sau alt tip de transfer realizat de Imprumutator in legătură cu oricare dintre drepturile si obligațiile in baza oricăruia dintre Acordurile De Finanțare).

10.4  Titlu executoriu

Prezentul Contract este titlu executoriu, in conformitate cu Articolul 2431 din Codul Civil al României.

10.5  Renunțare la drepturi

 • 10.5.1  Toate plățile datorate Imprumutatorului in baza prezentului Contract vor fi efectuate fara niciun drept de compensare, contrapretentie sau reținere.

 • 10.5.2  Cu excepția situației in care se permite contrariul in mod expres prin Acordurile De Finanțare, Debitorul Ipotecar renunța la orice drept de evitare a răspunderii sau obligațiilor sau de a opune aparari pe baza impreviziunii, forței majore sau a cazului fortuit.

 • 10.5.3  Debitorul Ipotecar renunța la dreptul de a solicita si de a obține reducerea sau încetarea Ipotecii constituite prin prezentul Contract, astfel cum aceste drepturi sunt prevăzute prin Articolul 2.371 alineatul (2) din Codul Civil al României, si accepta consecințele acestei renunțări, in cazul in care refuzul Imprumutatorului de a pune la dispoziție sumele relevante in baza Contractului De Credit, astfel cum se prevede prin acest articol din Codul Civil al României, este determinat de culpa Debitorului Ipotecar sau de culpa terților pentru care Debitorul Ipotecar poate fi tinut răspunzător.

10.6  Limba aplicabila

Limba care guvernează prezentul Contract este limba engleza. Toate certificatele, instrumentele si alte documente ce vor fi trimise in baza, sau furnizate in legătură cu, prezentul Contract vor fi in limba engleza sau vor fî insotite de o traducere certificata in limba engleza, traducere pe care Imprumutatorul va avea dreptul sa se bazeze.

 • 10.7  Anexe

Anexele de la Anexa 1 Ia Anexa 3 atașate la prezentul Contract reprezintă parte integranta a prezentului Contract.

10.8  Exemplare originale

Prezentul Contract a fost semnat in 6 (sase) exemplare originale identice, 3 (trei) in limba engleza si 3 (trei) in limba romana, 2 (doua) exemplare originale in ambele limbi

pentru Imprumutator si 1 (un) exemplar original in ambele limbi pentru Debitorul Ipotecar), semnate de către reprezentanții autorizați ai fiecăreia dintre Parti. In caz de discrepanta sau neconcordanta intre versiunea in limba engleza si versiunea in limba romana a prezentului Contract, versiunea in limba engleza va prevala si va fi aplicabila pârtilor.

10.9


Luarea la cunoștința si înțelegerea riscurilor

 • 10.9.1  Prin prezenta, Debitorul Ipotecar declara ca:

 • (a)    A primit cate o copie semnata a tuturor Acordurilor De Finanțare la care este parte, si confirma prin prezentul Contract primirea acestora;

 • (b)    încheie prezentul Contract pe seama sa si in nume propriu, si nu ca mandatar, agent, administrator de bunuri sau fiduciar al unei alte persoane;

 • (c)    A luat in mod independent decizia de a încheia prezentul Contract, pe baza propriilor sale analize sau, unde a considerat necesar, folosind expertiza juridica, financiara sau tehnica a unor consultanți externi independenți selectați de acesta. In luarea deciziei de a încheia prezentul Contract nu se bazeaza pe nicio comunicare scrisa sau orala din partea Impr umutatorului;

 • (d)    Este capabil sa inteleaga (fie el insusi, fie cu asistenta oricăror consultant! pe care i-a considerat necesari), si înțelege, accepta si isi asuma conținutul tuturor clauzelor (interne si externe) si toate drepturile si obligațiile care ii revin prin încheierea prezentului Contract si a Acordurilor De Finanțare, precum si termenii, condițiile si riscurile ce decurg din prezentul Contract si celelalte Acorduri De Finanțare la care este parte;

 • (e)    A negociat cu Imprumutatorul fiecare clauza din prezentul Contract. In scopul prezentei clauze, prin negociere se înțelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de către o parte a clauzelor propuse de cealalta parte.

 • 10.9.2  Prezentul Contract este rezultatul negocierii dintre Parti si reprezintă acordul deplin al pârtilor cu privire la absolut toate elementele esențiale si secundare ale prezentului Contract. In special, Debitorul Ipotecar declara ca, in scopul Articolului 1203 din Codul Civil al României, înțelege si accepta prevederile Clauzei 3 {Obligația de plata}, 4 {Ipoteca}, 6 {Obligațiile Debitorului Ipotecar}, 7 {Executarea silita}, 8 {Asigurări suplimentare}, 10 {Diverse}, 12 {Legea aplicabila si jurisdicția} din prezentul Contract.

  11.

  11.1


ÎNCETARE SI DEGREVARE

încetare si degrevare

Prezentul Contract va înceta, iar Proprietatea Ipotecata va fi degrevata, la momentul transmiterii de către Imprumutator către Debitorul Ipotecar a unei instiintari scrise prin care se confirma satisfacerea plătii integrale si finale a tuturor sumelor si datoriilor care sunt sau pot deveni datorate conform Acordurilor De Finanțare, care va fi furnizata cu condiția ca împrumutatarul sa fie satisfăcut ca Imprumutatorul nu are alta obligație suplimentara in baza Acordurilor De Finanțare de a pune orice alta suma la dispoziția Debitorului Ipotecar sau sa furnizeze orice alte inlesniri financiare Debitorului Ipotecar.

11.2   Radiere

Imprumutatorul va lua toate masurile rezonabile (pe cheltuiala Debitorului Ipotecar) in asistarea Debitorului Ipotecar la radierea Garanției înregistrate din Arhiva Electronica după ce degrevarea a avut loc.

11.3   Denunțare unilaterala

Debitorul Ipotecar nu poate denunța unilateral prezentul Contract.

12. LEGEA APLICABILA SI JURISDICȚIA

12.1   Legea aplicabila

Prezentul Contract precum si obligațiile necontractuale decurgând din sau in legătură cu acesta vor fi guvernate de, si interpretate sub toate aspectele, in conformitate cu legislația României.

12.2  Instanța competenta

 • 12.2.1 Orice disputa, controversa sau pretenție care ia naștere din sau in legătură cu (1) acest Contract, (2) incalcarea, încetarea sau nevalabilitatea acestuia sau (3) orice obligații necontractuale decurgând din sau in legătură cu acest Contract va fi soluționată prin arbitraj, in conformitate cu Regulamentul UNC1TRAL. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi LCIA (Curtea Internaționala de Arbitraj din Londra). Arbitrajul se va desfasura la Londra, in Marea Britanie si pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleza. Părțile renunța la orice drepturi prevăzute in Legea Arbitrajului din 1996 sau in alta lege de a ataca oricare dintre deciziile arbitrale sau de a sesiza instanțele din Anglia in vederea pronunțării unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Tribunalul arbitrai nu va fi autorizat sa acorde, iar Debitorul Ipotecar convine ca nu va solicita de la nicio alta autoritate judiciara vreo măsură procedurala provizorie sau de protecție prealabile pronunțării unei hotarari arbitrale impotriva BERD, independent de orice prevederi din Regulamentul UNCITRAL. Tribunalul arbitrai va fi autorizat sa analizeze si sa includă in procedurile, deciziile sau hotărârile sale orice alta disputa depusa in atentia sa in mod corespunzător de către BERD (insa nu si de alta parte) in măsură in care respectiva disputa ia naștere din acest Contract sau din orice alt contract avut in vedere prin acest Contract, dar, sub rezerva celor de mai sus, nicio alta parte sau nicio alta disputa nu va putea fi introdusa in procedurile arbitrale sau conexata la acestea. In orice procedura arbitrala, certificatul BERD in legătură cu orice suma datorata BERD in baza prezentului Contract va constitui dovada prima facie cu privire la suma respectiva.

 • 12.2.2  Independent de prevederile Clauzei 12.2.1 de mai sus, prezentul Contract si celelalte contracte avute in vedere prin acesta pot fi puse in executare, la alegerea BERD, de instanțele competente. Debitorul Ipotecar este de acord, in beneficiul BERD, cu jurisdicția neexclusiva a instanțelor din Romania pentru toate pretențiile care iau naștere din prezentul Contract sau orice alt contract avut in vedere prin acesta. Prin prezentul Contract, Debitorul Ipotecar este irevocabil de acord sa primească acte procedurale prin transmiterea prin posta aeriana recomandata, cu taxele poștale plătite in avans, la adresa Municipiul specificata in prezentul Contract. Niciuna din prevederile prezentului Contract nu va aduce atingere dreptului BERD de a iniția o acțiune injustiție împotriva Debitorului Ipotecar in orice mod care este in conformitate cu legislația din orice jurisdicție relevanta.

 • 12.2.3  Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretata ca o renunțare, repudiere sau orice alta forma de modificare a imunitatilor, privilegiilor sau scutirilor acordate BERD conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție si Dezvoltare, convențiilor internaționale sau conform oricăror alte legi aplicabile. Independent de cele de mai sus, BERD a subscris expres la procedura de arbitraj potrivit Clauzei 12.2.1 si prin urmare si fara a prejudicia alte imunități si privilegii proprii (inclusiv, fara limitare, inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaște ca nu beneficiază de imunitate in ceea ce privește urmărirea si procesele juridice conform Articolului 5(2) din Statut 1991, Nr. 757 (Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (Imunități si Privilegii) Ordinul 1991), sau orice alte asemenea prevederi conform legii engleze, privind executarea unei hotarari arbitrale pronunțate in mod legal împotriva sa, ca rezultat al subscrierii sale exprese la procedura de arbitraj, potrivit clauzei 12.2.1.

A VÂND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract in nume propriu prin reprezentanții lor legali in ziua, luna si si anul mai sus menționate.

ANEXAI CONTURI IPOTECATE:


Nr.

Tip Venituri

Nr. Cont/Subcont

Instituția Ia care este deschis Contul

1. [•]                                         [•]                                      w

2. [•]

[•J

[•]

3-     [•]

L?1

fâl

4.     [•]                                                  [Si                                              [SJ


2 MQȚA către 'Municipiu:;:^;râgam£c«]mpl^iișbelțd|


2>o


ANEXA 2 NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

Către: Trezoreria Municipiului Bacau

Ref: Ipoteca asupra Conturilor De Trezorerie/Veniturilor

Stimati Domni,

Prin prezenta va notificam ca prin intermediul Contractului De Garanție din data de [•] 2018, Municipiul Bacau ("Municipiul") a constituit o Garanție (ipoteca mobiliara} pentru garantarea unei sume estimate cu buna credința de către parti in cuantum de [•] asupra veniturilor proprii ale Municipiului, prezente si viitoare, alcătuite din oricare si toate veniturile proprii ale Municipiului parte din veniturile bugetului local astfel cum este prevăzut prin Articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Legea Finanțelor Publice Locale, inclusiv, pentru evitarea oricăror neclarități, toate veniturile provenite din impozite, taxe, contribuții, alte plăti si alte cote alocate la o anumita data din impozitul pe venitul persoanelor fizice încasat de la bugetul de stat al României, care pot fi grevate in conformitate cu dispozițiile Articolului 63 din Legea Finanțelor Publice Locale împreuna cu orice alt tip de impozite, taxe, contribuții, plăti, venituri si cote care pot fi grevate in favoarea unei terte parti in conformitate cu prevederile oricărei legi aplicabile la o anumita data si orice beneficii si drepturi decurgând din, sau in legătură cu veniturile menționate anterior, precum si asupra Conturilor De Trezorerie in care Municipiul incaseaza Veniturile Grevate, împreuna cu toate sumele aflate in soldul creditor al conturilor respective la o anumita data si toate si orice pretenții ale Municipiului in baza sau in legătură cu conturile respective, cu mențiunea ca orice referire Ia un Cont Ipotecat include si orice subconturi in care poate fi impartit un astfel de cont (si orice cont si subcont, deschis de orice succesor al Trezoreriei Municipiului Bacau), in oricare caz astfel cum contul sau subcontul respectiv poate fi renumerotat, reînnoit sau redesemnat la o anumita data, in care sunt încasate veniturile respective in favoarea Băncii Europene pentru Reconstrucție si Dezvoltare ("Banca"), precum si fructele civile ale oricărora dintre veniturile si conturile menționate anterior, inclusiv oricare si toate bunurile/activele primite de Municipiu in schimbul sau ca urmare a administrării sau înstrăinării veniturilor si conturilor sau care înlocuiesc unul dintre venituri sau conturi si oricare si toate drepturile curente si viitoare ale Municipiului, dobândite sau care ar putea fi dobândite in legătură cu veniturile, conturile si fructele civile descrise mai sus.

Dorim sa va informam ca toate formalitățile necesare aplicabile conform legii romane pentru ca Garanția sa producă efecte fata de terte parti si garantarea rangului in favoarea Băncii au fost indeplinite la, si ca Garanția urmeaza sa fie înregistrata la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare si in registrele Municipiului Bacau, in conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale.

Prin urmare, va aducem la cunoștința ca următoarele venituri si următoarele conturi/subconturi deschise la Trezoreria Municipiului Bacau sunt grevate cu garanție in favoarea Băncii:

Tip Venituri

Nr. Cont/Subcont

1.

[•]

[•]

2.

[•]

[•]

3.

(•]

[•3

4.

[•]

[•]


Cu deosebita considerație, pentru si pe seama

Municipiului Bacau

Nume:

Funcție:

ANEXA 3

NOTIFICAREA SI CONFIRMAREA ACCEPTĂRII ACTULUI ADIȚIONAL

Către:        Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare

1 Exchange Square, EC2A 2JN, Londra

In atentia:    Operatîon Administration Department

Data:          [•]

Ref: Contractul De Garanție din data de [•] 2018 - Operațiunea Nr. 49164

In legătură cu contractul de garanție din data de [•] ("Contractul De Garanție") încheiat de noi in calitate de Debitor Ipotecar si dumneavoastră in calitate de Imprumutator:

 • 1.     Prin prezenta notificare va informam despre faptul ca am deschis anumite Conturi Ipotecate noi.

 • 2.     Prin urmare, avand in vedere prevederile relevante ale, si obligațiile relevante asumate in baza, Contractului De Garanție, propunem prin prezentul act ca Anexa relevanta a Contractului De Garanție sa fie modificata, astfel cum modificările respective sunt evidențiate cu roșu in Anexa relevanta atașata prezentei notificări care, semnata de către Imprumutator si de Debitorul Ipotecar, va înlocui Anexa relevanta inițiala.

Termenii care nu sunt definiți in prezentul act au înțelesul atribuit in Contractul De Garanție.

Va rugam sa confirmați faptul ca ati fost informați despre situația descisa la punctul 1 al prezentei notificări si ca luati la cunoștința despre modificările prevăzute la punctul 2 din prezenta notificare, prin semnarea confirmării de mai jos si prin semnarea modificărilor făcute in Anexa relevanta atașata prezentei notificări.

Cu stima,

Prin:_____________________________[semnatur(a/i) si stampila]

[•]

reprezentant legal pentru si in numele

MUNICIPIULUI BACAU

Prin prezenta luam la cunoștința despre, si confirmam, situația descrisa la punctul 1 din notificarea din data de [•] si acceptam modificările despre care am fost instiintati conform punctului 2 din respectiva notificare astfel cum este descris in Anexa atașata respectivei notificări,

Cu stima,

Prin:______________________________

[•]

reprezentant legal pentru si in numele

BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE SI DEZVOLTARE

Data: [•]

Anexa la Notificarea si confirmarea acceptării actului adițional

Nr.

Tip Venituri

Nr. Cont/Subcont

Instituția la care este deschis Contul

1.

[•]

[•]

[•]

2.

L»J

[•]

[•]

3.

[•]

(•1

[•1

4.

[•]

[•]

[•]

¥

SEMNATURI

DEBITORUL IPOTECAR

MUNICIPIUL BACAU

Prin:

Nume:

Cosmin Necula

Funcția:

Primarul Municipiului Bacau

Adresa:

a

Fax:

i-i

In atentia:

IMPRUMUTATORUL

BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE SI DEZVOLTARE

Prin:

Nume:       [•]

Funcția:       [•]

Adresa:      One Exchange Square

Londra EC2A 2JN

Regatul Unit al Marii Britanii

Fax:         +44-20-7338-6100

In atentia:    Operați on Administration Department

? -NOTA către 'Municipiu: Vă .rugam furnizați-' aceste detalii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 391 DIN 29.10.2018

CONTRACTUL DE GARANȚIE PE VENITURI IN LEGĂTURĂ CU CONTRACTUL DE CREDIT PENTRU ACORDAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE

EXTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 11.000.000 EURO SAU ECHIVALENTUL A PÂNĂ LA 52.538.200 LEI

(varianta în limba engleză)DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘEF SERVICIU CLEMENTINA VINERICĂ

c

L

1

F

F

ORO

c

H

A

N

C

E

B

A

D

E

A

CL1FFORD CHANCE BADEA SPRL(Operation Number 49164)

CITY OFBACAU

AS MORTGAGOR AND

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

AS MORTGAGEE

DATED______________________2018

SECURITY AGREEMENT

CONTENTS

Clause                                                                  Page

 • 1.  DEFIN1TIONS AND CONSTRUCTION...............

 • 2.  REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

 • 3.  COVENANT TO PAY

 • 4.  MORTGAGE

 • 5.  CONTINUING MORTGAGE

 • 6.  COVENANTS BY THE MORTGAGOR..........

 • 7.  ENFORCEMENT

 • 8.  FURTHER ASSURANCES.........

 • 9.   NOTICES.......................................... .....18

 • 10. MISCELLANEOUS

 • 11. TERMINATION AND RELEASE

 • 12. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

SCHEDULE 1 MORTGAGED ACCOUNTS

SCHEDULE 2 NOTICE OF SECURITY

SCHEDULE 3 NOTICE AND ACKNOWLEDGEMENT OF AMENDMENT

THIS SECURITY AGREEMENT (this "Agreement") is made on _________________________2018

BETWEEN:

 • (1)   CITY OF BACAU, existing as a municipality under the laws of Romania and acting under the authority of the Bacau City Local Council, being a borrower under the Loan Agreement (as defîned below) and herein acting as mortgagor (the ’‘Mortgagor"), acting and represented by the person(s) indicated on the signatures pages hereof, its duly authorisedrcprcscntative(s) pursuant to the Bacau City Local Council Decis ion dated [•]?;

 • (2)  EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, an internațional organisation established by the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development and ratified by Romania by Law No. 24 of 24 October 1990 (the "Bank" or the "Lender"), being the lender under the Loan Agreement (as defîned below) and herein acting as mortgagee and being represented by the persons indicated on the signatures pages hereof, its duly authorised representatives;

(collectively referred herein as the "Parties", each a "Party").

WHEREAS:

 • (A)   The Mortgagor as borrower and the Bank have entered into a Loan Agreement dated W 2018 (the "Loan Agreement"), whereby the Bank has agreed, inter alia, to make avaîlable to the Mortgagor, under certain terms and conditions, a loan in maximum aggregate amount of EUR 11,000,000, for the purpose of financing priority energy efficiency investments for the rehabilitation and modernisation of a priority zone of the Mortgagor’s Street lighting network, as further detailed in the Loan Agreement.

 • (B)   By virtue of the Loan Agreement, it is a condition thereunder that the Mortgagor shall have agreed to create in favour of the Bank a mortgage over the Mortgaged Property, as detailed below, as security for the performance of its obligations pursuant to the Financing Agreements.

 • (C)   In consideration of the Bank entering into the Loan Agreement and in order to induce the Bank to make or agree to make disbursements or other financial accommodations under or in connection with the Loan Agreement (including, without limitation, renewals or extensions of or any other variations to the Loan Agreement) the Mortgagor and the Bank have agreed to enter into this Agreement for the purpose of securing the obligations of the Mortgagor under the Loan Agreement.

5 NOTE to City; picase provide.

NOW, THEREFORE, THE PARTIES HERETO AGREE AS FOLLOWS:

 • 1.   DEFINITIONS AND CONSTRUCTION

1.1   Loan Agreement defined terms

Whenever used in this Agreement unless the context otherwîse requires or grants a different meaning thereto, the terms defined în the Loan Agreement have the same meanings herein.

1.2   Amended agreements

References herein to the Loan Agreement and to any other Financing Agreements shall be construed as references to the Loan Agreement and to any other Financing Agreements as the same may be amended or supplemented or varied in any other way from time to time.

1.3    Certain defined terms

In this Agreement, unless otherwîse stated or otherwîse required by the context hereof. the following terms have the following meanings:

'Account Moneys and Claims" means all moneys periodically credited to or periodically being standing to the credit of the Mortgaged Accounts or any of them and all interest periodically payable thereon, and all and any claims of the Mortgagor under or in relation to the Mortgaged Accounts, including without limitation the Charged Revenues.

"Bacau Municipality Treasury" means the Treasury of the City of Bacau.

"Charged Revenues" means any and all own revenues of the Mortgagor part of the local budget revenues as contemplated by Article 5 paragraph (1) letter

 • (a) of the Local Public Finance Law, including, for the avoidance of doubt, all revenue resulting from taxes, fees, contributions, other payments and other quotas allocated from time to time from individual income tax collected from the Romanian state budget, which may be charged in accordance with the provisions of Article 63 of the Local Public Finance Law along with any other types of taxes, fees, contributions, payments, revenues and quotas which may be charged in favour of a third party in accordance with the provisions of any applicable law from time to time and any benefits and rights arising from or in connection with the previously mentioned revenues.

"Electronic Archive" means the Electronic Archive for Secured Transactions, organised and operating pursuant to Article 2.413 of the Civil Code of Romania and Government Decision No. 802/1999 approving the Regulation for the organisation and operation of the Electronic Archive for Secured Transactions.

"Enforcement Costs" means all and any amounts of money representing costs, charges and expenses (including legal costs and legal counsels1 fees) incurred by the Lender for protecting, perfecting, preserving and/or enforcing any of the Lender's rights as secured creditor under the Financing Agreements or any other document evidencing or securing any such liabilities. For the avoidance of any doubt, the Enforcenient Cosls shall include but shall not be limited to all and any costs. charges and expenses for the takeover or remittance (forced or voluntary) of the Mortgaged Property and/or all expenses incurred by the Lender or on its behalf with the registration, prcservation and/or sale, appropriation or takeover of the Mortgaged Property as contemplated by the Civil Code of România and this Agreement.

''Event of Default" means any event or circumstance specified as such in Clause 6.1 (Events of Default) of the Loan Agreement

” Exis ting Security’’ means the security created under the following agreements:

 • (a)    security agreement dated 1 October 2007 entered into by the Mortgagor in favour of the holders of municipal bonds issued by the Mortgagor in the period 2007 - 2009 (with Raiffeisen acting as intermediary and payment agent), for the granting of security over budgetary revenues for the period 2007-2026 to be collected in the Mortgagor’s treasury account No. R019TREZ06121040201XXXXX, for the purpose of securing the Mortgagor’s payment obligations under its municipal bonds up to an amount of RON 120 million (approx. EUR 25.8 million);

 • (b)    mortgage agreement on receivables No. 329 dated 3 December 2014 between CEC Bank and the Mortgagor for the granting of security over budgetary revenues collected in the Mortgagor’s treasury accounts, for the purpose of securing the Mortgagor’s payment obligations under a credit agreement No. RQ14115747734811 of 27 November 2014 between the City and CEC Bank; and

 • (c)    mortgage agreement on receivables No. 696 dated 11 March 2013 between CEC Bank and the Mortgagor for the granting of security over the Mortgagor’s budgetary revenues, for the purpose of securing the Mortgagor’s payment obligations under a RON 60 million (approx. EUR 13 million) credit agreement No. RQ13010733610093 dated 31 January 2013 between the Mortgagor’s and CEC Bank.

"Local Public Pinance Law” means Law No. 273 of 29 June 2006 regarding local public fmances, published in the Official Gazette No. 618 of 18 July 2006, as the same may be amended or replaced by similar legislation from time to time;

"Mortgage’’ means the security created under the Local Public Finance Law and the real movable mortgage right (in Romanian "drept de ipoteca mobiliara1') regulated by the Civil Code of Romania.

"Mortgage Period" means the period from the date of this Agreement and until the date the Mortgaged Property is discharged according to Section 11 tȚermination and release) hereof.

"Mortgaged Accounts" means all the accounts opened by, or on behalf of, or for the benefit of, the Mortgagor where the Mortgagor receives the Charged Revenues, including without limitation the Treasury Accounts listed in Schedule 1 (Mortgaged Accounts) to this Agreement or any such other account of the Mortgagor, including without limitation any account notifîed to the tender pursuant to Sub-section 6.1.1 paragraph (b) of this Agreement.

"Mortgaged Property" means all and each movable property individualised in this Agreement, as follows:

 • (a)    the Charged Revenues;

 • (b)    the Mortgaged Accounts;

 • (c)    the Account Moneys and Claims;

 • (d)    the Proceeds of the above; and

 • (e)    any and all current and future rights of the Mortgagor acquired or which may be acquired in connection with the assets and rights referred in paragraphs (a) to (d) above

"Proceeds" means the fruits and products ("fructe si producte,r) of the movable tangible and intangible property of the Mortgagor, including without limitation any property received by the Mortgagor as a result of any administration or disposal act concluded with respect to any asset from the Mortgaged Property, as well as any assets replacing them or within which their value is transferred, pursuant to Articles 547-550 and 2392 of the Civil Code of Romania.

"Registration Notice" means the notice to be registered with the Electronic Archive to perfect and protect the Mortgage hereby created (or intended to be created) and to preserve and protect the rights of the Lender hereunder as contemplated, inter alia, by Article 2409 and 2413 of the Civil Code of Romania.

"Secured Amount" means EUR 16,500,000 representing the maximum fair equivalent estimated in good faith by the Parties of all and any Secured Obligations including, without limitation, all and any principal and interest, fees, costs and expenses arising out of or in connection with the Financing Agreements, together with all and any Enforcement Costs.

"Secured Obligations" means all present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent, owed jointly or severally, as principal or as surety or in any other capacity whatsoever and whether originally incurred by the Mortgagor or by some other person under the Financing Agreements) of the Mortgagor to the Lender under each and all of the Financing Agreements, including, but without being limited to, all and any Enforcement Costs.

"Trcasury Accounts" means aii of the Mortgagor's accounts, both present and future, opened or to be opened with the Bacau Municipality Treasury where it receives the Charged Revenues.

1.4   Certain additional defmed terms

The terms and expressions defîned in the preamble to and recitals preceding this Agreement constituie an integral part hereof and the respective meanings of such terms and expressions are herein incorporated by reference.

1.5   Number and persons

In this Agreement, words importing the singular number only shall include the plural and vice versa, words importing the masculine gender shall include the feminine and neuter genders and vice versa and words importing persons shall include individuals, partnerships, associations, fîduciaries, unincorporated organisations and companies.

1.6   Sections and references

The division of this Agreement into Sections, Sub-sections, paragraphs, sub-paragraphs and Schedules and the insertion of headings are for the convenience of reference only and shall not affect the construction or interpretation of this Agreement, The terms "this Agreement11, "hereof1, "hereunder", "pursuant hereto" and similar expressions refer to the present Agreement and not to any particular Section, Schedule or other portion hereof and include any agreement or instrument supplemental or ancillary hereto. Unless something in the subject matter or context is inconsistent therewith, references herein to Sections or Schedules are to Sections or Schedules of this Agreement.

 • 2.   REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

2.1    Reliance

The Mortgagor makes the representations set out in this Section 2 (Representations and Warranties) to the Bank and acknowledges that such representations were essential in the Bank's entering into this Agreement. The Bank does not undertake the risk of any error as regards the truth and correctness of the representations below.

 • 2.2    Status

It is an administrative-territorial unit (municipality), duly organîsed and validly existing under:

 • (a)    the Constitution of Romania;

 • (b)    Law No. 2 of 1968 relating to the administrative organisation of the territory of the Socialist Republic of Romania, republished in the Official Bulletin of Socialist Republic of Romania No. 54/27 July 1981, reinstated into force by Decree Law No. 38/1990 published in the Official Gazette of Romania, Part I, No. 14/23 January 1990, as further amended and supplemented, and Law No. 215 of 23 April 2001 relating local public administration, republished with the Official Gazette of Romania, Part I, No. 123/20 February 2007, as further amended and supplemented; and

 • (c) all other applicable laws of Romania;

and it has full power to carry out îts activity as presently carried out by it and has the necessary power and authority to enter into and perform its obligations hereunder;

2.3    Insolvency

It is not in fînancial crisis (criză financiar), fînancial rehabilitation (redresare financiara) or insolvency (insolvență) as such terms are understood under Romanian law, including the Government Emergency Ordinance No. 46 of 21 May 2013 regarding the Financial crisis and insolvency of administrative territorial units, as such may be amended from time to time.

2.4    Binding obligations

 • (a)    The obligations expressed to be assumed by it in this Agreement, are legal, valid, binding and enforceable obligations.

 • (b)    This Agreement validly creates the Mortgage it is expressed herein to create over the Mortgaged Property and accurately evidences such Mortgage.

2.5    Non-conflict with other obligations

The entry into and performance by it of, and the transactions contemplated by, this Agreement and the granting of the Mortgage hereunder do not and will not conflict with:

 • (a)    any law or regulation applicable to it;

 • (b)    its constituțional documents; or

 • (c)    any agreement or instrument binding upon it or any of its assets.

2.6   Power and authority

 • (a)    It has the power to enter into and perform the obligations arising from this Agreement and has taken all necessary action to obtain all necessary authorizations for the conclusion and the performance of this Agreement and the transactions contemplated by it (including without limitation the creation of Mortgage as expressed to be created hereunder).

 • (b)    No limit on its powers will be exceeded as a result of the creation of the Mortgage as expressed to be created hereunder.

  23D427-4-45-v2.0


  -6-


  28-406971242.7    Validity and admissibility in evidence

AII Authorisations required or desirable:

 • (a)    to enable it lawfully to enter into, exercise its rights and comply with its obligations in this Agreement; and

 • (b)    to create and perfect the Mortgage hereunder in favour of the Lender; and

 • (c)    to make this Agreement admissible în evidence in Romania;

have been duly obtained or effected and are in full force and effect, including without Iimitation the approval of the Local Debenture Authorisation Commission for the execution of the Loan Agreement and the approval of the City Local Council for the execution of the Loan Agreement and this Agreement. The notification of the Romanian Ministry of Public Finances of the Loan Agreement in accordance with the provisions of Article 62 paragraph (9) of the Local Public Finance Law will be carried out as required by iaw and within the timeline prescribed by Iaw.

2.8    No filing or stamp taxes

Subject to due registration of this Agreement in accordance with the laws governing the Electronic Archive, it îs not necessary that this Agreement be filed, recorded or enroiled with any court or other authority or that any stamp, registration or similar tax be paid on or in relation to this Agreement or the transactions contemplated by this Agreement.

 • 2.9   Pari Passu Ranking

Its payment obligations under this Agreement rank at least paripassu with the claims of all its other unsecured and unsubordinated creditors, except for obligations mandatorily preferred by laws applying to Romanian administrative-territorial units generally.

2.10  No proceedings pending or threatened

No litigation, arbitration or administrative proceedings of or before any court, arbitrai body or agency which:

 • (a)    may restrain its entry into, the exercise of its rights under, or the performance, enforcement of or compliance with any of its obligations under this Agreement, or

 • (b)    if adversely determined, might have a material adverse effect,

have been started in writing or threatened against it.

 • 2.11   Security

No Lien exists over the Mortgaged Property other than the Existing Security and other than as permitted by the Loan Agreement, and the Mortgagor is not a party to, nor is any of the Mortgaged Property bound by, any agreement under which the Mortgagor is or may be required to create, assume or permit to arise any Lien, other than any Lien permitted under the Loan Agreement.

2.12  Full and legal ownership right

 • (a)    It îs the sole, absolute, exclusive, full, legal and beneficial owner of the Mortgaged Property and has an actual, valid and alienable title over the Mortgaged Property.

 • (b)    AII the contracts and Instruments in connection with the Charged Revenues, the Mortgaged Accounts and Account Moneys and Claims are legal, valid, and enforceable.

 • (c)    It holds all necessary authorisations according to the applicable law in connection with its ownershîp right over the Mortgaged Property, and these authorisations are in force and full effect:

 • (d)    No breach of any law or regulation by the Mortgagor which could reasonably have an adverse effect over the Mortgaged Property subsists;

 • (e)    There is no understanding, easement, agreement, reservation, restriction, condition or another aspect which could have an adverse effect over the Mortgaged Property.

 • 2.13  Schedules

Schedule 1 (Mortgaged Accounts), of this Agreement contains a true, updated and complete list of all the Mortgaged Accounts.

2.14  Repeți tion

 • (a)    The Representations set out in this Section 2 (Representations and Warranties) are deemed to be made by the Mortgagor on the date of this Agreement and are deemed to be repeated (by reference to the facts and circumstances then existing) thereafter on each occasion the representations and warranties are repeated pursuant to the terms of the Loan Agreement until full discharge of the Secured Obligations.

 • (b)    In respect of any Mortgaged Property that becomes subject to this Agreement following the date hereof, the representations and warranties set out in this Section 2 (Representations and Warranties) will be deemed to be first made by the Mortgagor upon such Mortgaged Property becoming subject to this Agreement and will be deemed to be repeated thereafter on each occasion the representations and warranties are repeated pursuant to the terms of the Loan Agreement until full discharge of the Secured Obligations in relation to the then existing circumstances.

28-40697124

3.   COVENANT TO PAY

The Mortgagor undertakes and covenants to pay when due to the Bank all such sums of money and satisfy all and any Secured Obligations in accordance with the terms of this Agreement, of the Loan Agreement and of the other Financing Agreements.

 • 4.   MORTGAGE

4.1   Mortgage

For securing the performance of the Secured Obligations up to the Secured Amount, including without limitation the payment of all and any amounts due by the Mortgagor under the Financing Agreements when the same shall become due, the Mortgagor as owner of the Mortgaged Property, as such it is as at the date hereof and shall become from time to time, hereby creates in favour of the Bank a Mortgage over the Mortgaged Property pursuant to the terms of this Agreement, the Civil Code of Romania and Article 63 of the Local Public Finance Law.

4.2   Cause of the Secured Obligations

The cause of the Secured Obligations is to finance priority energy efficiency investments for the rehabiiitation and modemisation of a priority zone of the Mortgagor’s Street lighting network.

4.3   The Mortgage extends over all the Proceeds

The Mortgage created under this Agreement covers all the Proceeds of the Mortgaged Property and any other property interest hereafter obtained by the Mortgagor (including without limitation all and any property obtained pursuant to any act of administration or disposal, concluded in respect of the Mortgaged Property, and any assets which replace or into which the value of the Mortgaged Property is transferred, or any of its parts) being mortgaged in favour of the Bank by way of Mortgage pursuant to this Agreement, in the same manner as the original Mortgaged Property hereunder, in accordance with the Civil Code of Romania.

4.4   Fu ture assets

The Parties understand and agree that this Mortgage is created and established on the entire Mortgaged Property of the Mortgagor, whether existing at the date of signing of this Agreement or acquired or otherwise obtained or created in the future and that the Mortgage created hereunder over such future assets shall become effective in respect of such future assets as of the date of their respective acquisition, creation, issue or obtaining (or acquisition of rights in any other way by the Mortgagor), and the ranking of the Mortgage over such assets shall be the ranking given at the moment of registration of the first Registration Notice hereunder with the Electronic Archive without any additional registration or formality being necessary, in accordance with Articles 1228,2365,2387 and 2392 of the Civil Code of Romania.

4.5 Future Obligations

The Parties hereby agree that any and all future Disbursements and any and all future obligations under the Loan Agreement shall be covered by the Mortgage created under this Agreement, that shall maintain its ranking throughout the entire Mortgage Period, pursuant to Article 2370 of the Civil Code of Romania.

4.6   Registration of Mortgage

 • 4.6.1 The Mortgagor shall:

 • (a)    within two (2) Business Days of the date hereof or (as applicable) any amendment hereto, register the Mortgage contemplated hereby in the records of the Mortgagor, in accordance with the Local Public Finance Law and within two (2) Business Days thereafter provide the Bank with the evidence of such registration which is satisfactory to the Bank;

 • (b)    within ten (10) Business Days of the date hereof register a Registration Notice in respect of the Mortgage created hereunder with the Electronic Archive, at its own cost and expense and deliver to the Bank the original inițial Registration Notice (aviz inițial) certified by the Electronic Archive’s operator who has carried out the registration with the Electronic Archive;

 • (c)    within two (2) Business Days of the date of any change of headquarters or, as applicable, of the date of amendment hereto, register a Registration Notice in respect of the Mortgage created hereunder with the Electronic Archive, at its own cost and expense and deliver to the Bank the original inițial (aviz inițial) Registration Notice (or, as applicable, the modifying (aviz modificator) original Registration Notice to reflect any change of headquarters) certified by the Electronic Archive's operator who has carried out the registration with the Electronic Archive;

 • (d)    in respect of the Mortgaged Accounts listed in Schedule 1, within five (5) Business Days of the date hereof or any amendment hereto, deliver to Bacau Municipality Treasury a notice in form and substance conforming to that set forth in attached Schedule 2 and within two (2) Business Days thereafter provide the Bank with the evidence of such notice given to Bacau Municipality Treasury which is satisfactory to the Bank;

 • (e)    deliver within five (5) Business Days from the date of notification any other document, recording, filing, notification, registration, notarisation or other evidence which has been notifîed by the Bank to the Mortgagor, in form and substance satisfactory to the Bank and in accordance with the law;

  23D427-4-45-V2.0


  -10-


  2.8-40697124


 • (f)    at the latest ninety (90) Business Days before each and every fîfth year anniversary of the registration of this Agreement with the Electronic Archive or any other date provided under Romanian law, cause the fîling of a new Registration Notice with the Electronic Archive for purposes of ensuring the continuing validity and perfection of the Mortgage arising hcrcimdcr, in accordance with the legal provisions in force at that time; and

 • (g)    at all times for the duration of this Agreement, register or otherwise notify third parties, if at any time, Romanian legislation requires or permits any registration of the Bank's Mortgage over the Mortgaged Property to be registered or otherwise notified to third parties, and the Mortgagor undertakes to immediately register such Mortgage and to take all other necessary actions in order to ensure that the Bank continues to have good and enforceable Mortgage in respect of the Mortgaged Property and promptly notify the Bank in writing of each such registration forthwith upon the same being effected.

 • 4.6.2   In the event that the description of the Mortgaged Property as initially registered with the Electronic Archive does not cover the Proceeds related to the Mortgaged Property (except for the amounts/monies whose origin may be established), the Bank may, or the Mortgagor, at the request of the Bank shall, register with the Electronic Archive an amending Registration Notice within 15 days as of the date the Mortgagor obtained those Proceeds for the purpose of maintaining the ranking of the Mortgage over those Proceeds, in accordance with Article 2412 of the Civil Code of Romania.

 • 4.6.3   In case of any discrepancies between the information registered in the Registration Notice as registered with the Electronic Archive and the information herein, the information herein shall prevail.

4.7    Right of Lender to register

The Mortgagor hereby acknowledges and agrees that the Lender shall have the right (but not an obligation) without notice to the Mortgagor, on the Mortgagor's expense, to file, to amend or to renew the relevant Registration Notice with the Electronic Archive according to the applicable legal provisions and/or to make aii and any notification or registration with any applicable registry and take any other steps permitted by law to ensure that the Mortgage created hereunder is and continues to be a valid and legal Mortgage, fully opposable and enforceable against the Mortgagor and third parties.

4.8   Dealing with the Mortgaged Property

Notwithstanding Section 4.1 {Mortgage} above, until the occurrence of an

2840697124 Event of Default and provided that the Mortgagor has not been discharged from the Mortgage hereby created, the Mortgagor will:

 • (a)    deal with its property within the Mortgaged Property in the ordinary course of its business but in any case only as permitted under the Loan Agreement; and

 • (b)    collect, get in and realise all the respective Proceeds in the ordinary course of its business but in any case only as permitted under the Loan Agreement.

5.   CONTINUING MORTGAGE

This Mortgage shall constitute and be a continuing Mortgage notwithstanding any settlement of account or reduction or repayment of the Secured Obligations as from time to time outstanding and due to the Lender and shall be in addition to and shall not be in any way prejudiced or affected by any collateral or other Lien created by the Mortgagor in favour of the Lender or any other movable securities, or guarantees which may now or at any time hereafter be held or judgment or order obtained by the Lender for all or any part of the Secured Obligations nor shall any such collateral or other security, judgment or order or any pledge to which the Lender may be otherwise entitled (including any Lien, charge or lien prior to the date hereof on the Mortgaged Property or any part thereof) or the liability of the Mortgagor or any others not Parties hereto for all or any part of the Secured Obligations be în anyway prejudiced or affected by this Mortgage.

 • 6.   COVENANTS BY THE MORTGAGOR

6.1 Affîrmative covenants by the Mortgagor

The Mortgagor hereby undertakes and covenants with the Lender:

 • 6.1.1 Mortgaged Accounts and Account Moneys and Claims

 • (a)    In respect of each of the Mortgaged Accounts:

 • (i)    ensure that the Account Moneys and Claims shall be cashed through the Mortgaged Accounts in a timely manner;

 • (ii)    unless otherwise specified in this Agreement or in other Financing Agreements, to deposit or to cause the deposit in the Mortgaged Accounts of all monetary Proceeds of the Mortgaged Property;

 • (b)    Following the execution of this Agreement and for the duration of the Mortgage Period, on each and every occasion that the Mortgagor opens a Mortgaged Account where Charged Revenues are received and not listed in Schedule 1 (Mortgaged Accounts}'.

230427-4-45-v2.0                                  - 12 -                                      28^0697124

 • (i)    within 60 days from the day on which such new Mortgaged Account is opened execute an amendment to this Agreement to include such new Mortgaged Accounts in Schedule 1 (Mortgaged Accounts} (by delivery to the Lender of a notice in the form provîded in Schedule 3 (Notice and Acknowledgement of Amendment) hereof and of an updated Iist of Mortgaged Accounts in the form provided by Schedule 1 (Mortgaged Accounts} hereof, to include such new Bank Account in Schedule 1 (Mortgaged Accounts^

 • (ii)    comply with the requirements of Sub-section 6.1.1 (Mortgaged Accounts and Account Moneys and Claims} paragraphs (a) above and with Section 4.6 (Regîstration of Mortgage}'3 and

 • (iii)   in case the Mortgaged Account is opened with a credit institution, obtain the acknowledgement and acceptance from the credit institution for providing the Bank with the control in the sense of Articles 2410 of the Civil Code with respect to such new Mortgaged Account, in form and substance satisfactory to the Bank, within five (5) Business Days of opening a new Mortgaged Account

 • 6.1.2   Notification of Default

Notify the Lender immediately of any Default (and the steps, if any, being taken to remedy it) promptly upon becoming aware of its occurrence.

 • 6.1.3   Litigation

Promptly upon becoming aware of the same, shall inform in writing the Lender with respect to the details of any litigation, arbitration or administrative proceedings which are current, threatened or pending against the Mortgagor (or against the directors of the Mortgagor) in relation to the Mortgaged Property or any material part thereof.

 • 6.1.4   Material adverse ejfect

Promptly upon becoming aware, the Mortgagor shall inform the Lender of any event having a material adverse effect on the Mortgaged Property.

 • 6.1.5   Budgetary credits.

The Mortgagor hereby undertakes and covenants with the Bank that the Mortgagor wiil:

 • (a) take or cause to be taken all actions necessary or advisable in

28-40697124 order to ensure that the payment obligations under this Agreement or the Loan Agreement, even in the case of enforcement under Section 7 (Enforcement) of this Agreement, are included in the respective chapter of expenses of the Mortgagor’s local budget; and

 • (b) take or cause to be taken all actions necessary in order to ensure that all necessary measures, including adequate budgetary credits transfers (virări de credite bugetare) are made or will be made by the competent main fmancial budgets managers (ordonatori principali de credite bugetare), as the case may be, so as payments under this Agreement or the Loan Agreement are duly made, even in the case of enforcement under Section 7 (Enforcement) of this Agreement.

 • 6.2 Negative Covenants by the Mortgagor

Save as otherwise agreed under the Loan Agreement, the Mortgagor hereby undertakes and covenants with the Lender that the Mortgagor will not:

 • 6.2.1   Negative pledge

Save for the Existing Security, create, grant or permit to subsist any Lien over the whole or any part of the Mortgaged Property. No security interest created over the Mortgaged Accounts and Charged Revenues after the date of this Agreement will be valid without the prior written consent of the Bank îf such security interest affects the ranking of the Security. For the avoidance of any doubt, the Parties hereby agree that this Section 6.2 (Negative Covenants by the Mortgagor) is not essential (determinant in Romanian) for the purposes of this Agreement and the prohibition imposed on the City against a disposal of the Mortgaged Property as set out in Sections

 • 6.2.1 to 6.2.3 hereof shall subsist for as long as any part of the Secured Obligations remains outstanding, but in any event will not subsist for more than 49 years as of the date of this Agreement.

 • 6.2.2   No transfer (disposal)

Transfer, sell, assign, dispose of, or otherwise alienate, any right of ownership or any dismemberment thereof or any other right or interest in the whole or any part of the Mortgaged Property, otherwise than in the ordinary course of business.

 • 6.2.3   No waiver

Waive, release, settle, compromise or abandon any claim under or in connection to the Charged Revenues, Mortgaged Accounts and Account Moneys and Claims or do or omit to do any other act or thing whereby the recovery in full of any proceeds of the Charged Revenues and monetary Proceeds as and when they become mature may be impeded.

230427-4-45-V2.0


-14-


28-40697124


63 Remedy

If the Mortgagor shall fail to perform any of the covenants contained in this Section 6 (Covenants by the Mortgagor} the Lender may (but shall not be obliged to) remedy such failure at the Mortgagor's expense either itself or through any other person and on such terms as the Lender shall consider appropriate.

 • 7.   ENFORCEMENT

7.1    Enforceability

At any time following the occurrence of an Event of Default, the Lender may enforce the Mortgage hereby created. The Lender may enforce all or any part of the Mortgage constituted herein and in any order that the Lender may choose.

7.2   No implicit waiver

No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of the Lender, any right or remedy under this Agreement shall operate as a waiver, nor shall any single or parțial exercise of any right or remedy prevent any further or other exercise or the exercise of any other right or remedy. The rights and remedies provided in this Agreement are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law.

7.3    Authorisation

Forthwith upon the Mortgage over the Mortgaged Property hereby constituted having become enforceable, the Lender and each of its offîcers and/or representatives are hereby irrevocably authorîsed and empowered to take any steps which may be necessary or useful in realising or otherwise dealing with the Mortgaged Property.

7.4    No liability

Neither the Lender nor its agents, managers, offîcers, employees, delegates and advisers shall be liable for any claim, demand, liability, loss, damage, cost or expense incurred or arising in connection with the exercise or purported exercise of any rights, powers and discretion hereunder in the absence of gross negligence or wilful misconduct.

7.5   Means of enforcem ent

In connection with the enforcement of this Agreement, the Lender has the discretion, in order to ensure the recovery of the Secured Obligations from the Mortgagor, to:

(a) as regards the Mortgaged Accounts over which the Lender has no control in accordance with Article 2410 paragraph (2) from the Civil Code of Romania, notify the Bacau Municipality Treasury or the banks that the Mortgaged Accounts are opened with, of its intention to recover the Secured Obligations from the moneys deposited in the respective Mortgaged Accounts, and instruct the Bacau Municipality Treasury or such banks to freeze all the Mortgaged Accounts and any payments front such Mortgaged Accounts and maintain such Mortgaged Accounts frozen and to release the balance of the Mortgaged Accounts in his favour for the purpose of recovering the Secured Obligations; and/or

 • (b)    as regards the Account Moneys and Claims, it may set off any amount of the available Account Moneys and Claims collected by the Mortgagor, against any owed Secured Obligations; and/or

 • (c)    take over the Proceeds on account of the Secured Obligations, the amount of the Secured Obligation decreasing, in any case, according to the value of the Proceeds taken over; and/or

 • (d)    take any action that is permitted under Romanian law in order to recover the Secured Obligations, including to carry out any registration, notification or other formalities necessary or desirable to enable the Lender or any third party buyer of the Mortgaged Property or of any part thereof to take full and beneficiat title to such Mortgaged Property or part thereof; and/or

 • (e)    obtain from the Mortgagor on demand the payment of all and any outstanding Secured Obligations; and/or

 • (f)    convert any amounts of money recovered in the currency of the Secured Obligations at the exchange rate charged by it and compensate these amounts against any Secured Obligations; and/or

 • (g)    utilise any combination of the methods set forth above in this Section

 • 7.5 (Means of enforceme.nl} paragraphs (a) to (f) above for the purpose of satisfying the obligations of the Mortgagor hereunder and under the other Financing Agreements;

and the Lender shall apply the proceeds of enforcement towards the satisfaction of the Secured Obligations.

 • (h)    Notwithstanding the above, in any event in which the Mortgagor does not pay any amounts when due to the Bank, in order to enforce the Security, the Bank shall have the right to send to the Mortgagor and the Bacau Municipality Treasury a notice of payment (f somație de plata"} (the "Notice of Payment") through an enforcement offîcer, by which to demand immediate payment of all outstanding amounts.

 • (i)    In accordance with the provisions of Article 2 and Article 5 of the Government Ordinance No. 22/2002 regarding the enforcement of payment obligations of public institutions, established under writs of execution, should the enforcement of payment obligations arising from or in connection with the Loan Agreement or this Agreement not begin or continue due to lack of funds, the Mortgagor has the obligation to, within thirty (30) days from the receipt of a Notice of Payment by the Mortgagor, make all necessary actions to fulfil its payment obligations.

Q) If the Mortgagor and/or the Bacau Municipality Treasury fail to comply with their obligation to pay under the terms set out in this clause, the Bank has the right to require the continuation of the enforcement proceedings according to the Romanian Civil Procedure Code and/or to other legal provisions applicable in the matter, including the provisions of the Civil Code.

7.6    Parțial recovery

The Parties agree that no parțial recovery of the Secured Obligations, by way of: (i) enforcement, irrespective of method, under this Agreement, or (ii) otherwise, will result in the tcrmination. or otherwise impairment of the remaining Secured Obligations and these shall survive until their unconditional and irrevocable payment and discharge in full in accordance with the Loan Agreement, and the Mortgagor hereby expressly waives the provisions of paragraph (a) of Article 2.463 of the Civil Code of Romania.

7.7   Cooperation to enforcement

In the event of enforcement carried out under this Agreement, the Mortgagor hereby undertakes to carry out and complete' any and all formalities required by Romanian law to enable the Lender (and/or, as appropriate, the person(s) to whom the Lender will sell or dispose of the Mortgaged Property as aforesaid) to take full and beneficial title to such assets and further undertakes not to obstruct or delay the enforcement proceedings against the Mortgaged Property or any part thereof.

 • 8.   FURTHER ASSURANCES

8.1   Assurances

The Mortgagor shall promptly do all such assurances, acts, deeds and things and/or execute all such documents (including any amendment to this Agreement, assignments, transfera, pledges, charges, notices and instructions) and take all such action as is available to it (including making all filings and registrations) as the Lender may specify (and in such form as the Lender may require):

 • (a)    to create, register, maintam, perfect, extend or protect the Mortgage hereby created (or, as the case may be, intended to be created) or for the exercise of any rights, powers and remedies of the Lender provided by or pursuant to this Agreement, the other Financing Agreements or by law;

 • (b)    to confer on the Lender Security over any new assets of the Mortgagor equivalent to or similar to the Security intended to be conferred by or pursuant to this Agreement; and/or

 • (c) following the occurrence of an Event of Default, to facilitate the appropriation or enforcement by or on behalf or for the benefît of Lender of the Mortgaged Property or any part thereof.

8.2 Authorisations

The Mortgagor shall promptly:

 • (a)    obtain, comply with and do all that îs necessary to maintain in foii force and effect; and

 • (b)    upon request of the Lender supply certified copies to the Lender of,

any authorisation required under any law or regulation of Romania to:

 • (a)     enable it to perform its obligations hereunder,

 • (b)    ensure the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence in Romania of this Agreement; and

 • (c)    enable it to own its assets and to carry on its business, trade and ordinary activities as currently conducted.

9.   NOTTCES

 • 9.1    Any notice made under this Agreement shall be in writing and shall observe Clause 7.02 (Notices) of the Loan Agreement.

 • 9.2   The Lender may notify the Mortgagor in respect of any change of its headquarters. The Mortgagor undertakes, on his expenses, to give notice to the Lender regarding any change in its headquarters and to register at the Electronic Archive any change of the registered officc, of a party to this Agreement.

 • 10.  MISCELLANEOUS

10.1  Amendment

No amendment to this Agreement shall be effective unless made in writing and signed by the authorised representatives of each of the Parties.

10.2   Severability

The invalidity or unenforceability of any part of this Agreement shall not prejudice or affect the validity or enforceability of the remainder.

10.3  Successors

This Agreement is binding for the Mortgagor and its successors and shall benefît to the Lender, their successors, transferees and assigns and to the ones to which this/those have transferred rights and obligations by way of novation. The Mortgagor shall not assign, novate or otherwise transfer all or any part of

230427-445-V2.0                                 -18-                                     28-40697124 its rights or obligations under this Agreement, wîthout written consent of the Lender. Subject to the provisions of the Financing Agreements, the benefit of this Agreement may be assigned, transferred or otherwise disposed of, in whole or in part, under and if the conditions of the Loan Agreement allow it, by the Lender (and this Mortgage shall continue for the benefit of any transferee of the Lender upon any transfer by novation, subrogation, assumption of debt, assignment of contract or other transfer made by the Lender with respect Lo any of its rights and obligations under any Financing Agreement).

10.4  Writ of execution

This Agreement is writ of execution {titlu executoriu), in accordance with Article 2.431 of the Civil Code of Romania.

10.5  Waiver of rights

 • 10.5.1  AII payments due to Lender under this Agreement shall be made, wîthout set-off, counterclaim or withholding.

 • 10.5.2  Other than expressly permitted under the Financing Agreements the Mortgagor waives any right to avoid liability or obligations or raise defences on the basis of hardship {impreviziune), force majeure {forță majoră) or unforseable event {cazfortuit).

 • 10.5.3  The Mortgagor waives the right to request and obtain the diminishment or the termination of the Mortgage created under this Agreement, as such rights are provided by Article 2.371 paragraph (2) of the Civil Code of Romania, and accepts the consequences of this waiver, in the event in which the refusal of the Lender to disburse the relevant amounts under the Loan Agreement as provided under this article from the Civil Code of Romania is triggered due to the Mortgagor’s fault or the fault of third parties for which the Mortgagor may be held liable.

10.6  Governing Language

The governing language of this Agreement is English. AII certificates, instrumenta and other documents to be delivered under or supplied in connection with this Agreement shall be in the English language or shall be accompanied by a certified English translation upon which the Lender shall be entitled to rely.

 • 10.7  Schedules

Schedules from 1 to 3 hereto form an integral part of this Agreement.

10.8  Number of originals executed

This Agreement has been executed in 6 (six) identical originals, 3 (three) in English and 3 (three) Romanian language, (2 (two) originals of each language for the Lender and 1 (one) of each language for the Mortgagor), signed by the respective authorised representatives of the Parties. In the event of any discrepancy or inconsistency between the English and Romanian language verșions of this Agreement, the terms of the English language versions shall prevail and shall be governing between the parties.

10.9 Acknowledgement and understanding of risks

 • 10.9.1  The Mortgagor hereby represents as follows:

 • (a)    It received an executed copy all Financing Agreements to which it is a party, and it hereby confirms their receipt;

 • (b)    It concludes this Agreement on its behalf and in its own name, and not as a proxy, agent, trustee or fiduciary of another person;

(o) It decided to conclude this Agreement indcpendently, based on its own analysis or, where it deerned necessary, upon relying on the judicial, Financial or technical expertise of externai independent consultants which it selected. It does not rely on any written or oral communication from the Lender as regards its decision to conclude this Agreement;

 • (d)    It is capable to understand (either by itself, or with the assistance of any consultants it deerned necessary) and it understands, accepts and undcrtakes the content of all (internai and externai) clauses and all rights and obligations deriving under the conclusion of this Agreement and of the Financing Agreements, as well as the terms, conditions and risks deriving under this Agreement and the other Financing Agreements to which it is a party;

 • (e)    It negotiated each clause of this Agreement with the Lender. For the purpose of this clause, negotiation means both the exchange of suggestions by the parties which resulted in a final agreement with respect to certam clauses, as well as the full acceptance, without reserve by one party of the clauses suggested by the other party.

 • 10.9.2  This Agreement is the result of the negotiation between the Parties and

it represents the full agreement of the Parties with respect to absolutely all the essential and secondary aspects of this Agreement. In particular, the Mortgagor hereby States that, for the purpose of Article 1203 of the Civil Code of Romania, it understands and accepts the provisions of Sections 3 (Covenant to Pay), 4 (Mortgage), 6 (Covenants by the Mortgagor), 7  (Enfor cement),  8 (Further assurances), 10

(Miscellaneous) and 12 (Governing law and jurisdictiori) of this Agreement.

 • 11. TERMINATION AND RELEASE

  • 11.1 Termination and release

This Agreement shall terminate and the Mortgaged Property shall be discharged upon the delivery by the Lender to the Mortgagor of a written acknowledgment of satisfactîon of full and final payment of aii sums and liabilities which are or may become owed under the Financing Agreements, which shall be provided subject to the Lender being satîsfied that the Lender is under no further obligations under the Financing Agreements to make any other amount available or to provide any further financial accommodation to the Mortgagor.

11.2  Deregistration

The Lender shall take all reasonable actions (on the Mortgagor's expense) in assisting the Mortgagor to deregister the Security registered in the Electronic Archive after the discharge has occurred.

11.3   Unilateral termination

The Mortgagor may not unilaterally terminate (denunțare unilaterală) this Agreement.

 • 12. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

12.1  Governing law

The present Agreement as well as the non-contractual obligations arising out of or in connection therewith shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of Romania.

12.2  Jurisdiction

 • 12.2.1 Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to (1) this Agreement, (2) the breach, termination or invalidity hereof or (3) any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Rules. There shall be one arbitrator and the appointing authority shall be the LCIA (London Court of International Arbitration). The seat and place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used throughout the arbitrai proceedings. The parties waive any rights under the Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek determination of a prelîminary point of law by, the courts of England. The arbitrai tribunal shall not be authorised to grant, and the Mortgagor agrees that it shall not seek from any judicial authority, any interim measures or pre-award relief against EBRD, any provisions of the UNCITRAL Rules notwithstanding. The arbitrai tribunal shall have authority to consider and include in any proceeding, decision or award any further dispute properly brought before it by EBRD (but no other party) insofar as such dispute arises out of this Agreement, but, subject to the foregoing, no other parties or other disputes shall be included in, or Consolidated with, the arbitrai proceedings. In any arbitrai proceeding, the certificate of EBRD as to any amount due to EBRD

28-40697124

under thîs Agreement shall be prima facle evidence of such amount.

 • 12.2.2  Notwithstanding clause 12.2.1 above, this Agreement and the other agreements contemplated hereby may, at the option of EBRD, be enforced by EBRD in any courts having jurisdiction. For the benefit of EBRD, the Mortgagor hereby irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Romania with respect to any claim arising out of this Agreement or any other agreement contemplated hereby. The Mortgagor hereby irrevocably consents to the service of process by registered airmail postage prepaid to its address specifîed herein. Nothing herein shall affect the rîght of EBRD to commence legal proceedings against the Mortgagor in any manner authorised by the laws of any relevant jurisdiction.

 • 12.2.3  Nothing in this Agreement shall be construed as a waiver, renunciation or other modificat ion of any immunities, privileges or exemptions of EBRD accorded under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, internațional convention or any applicable law. Notwithstanding the foregoing, EBRD has made an express submission to arbitration under clause 12.2.1 and accordingly, and without prejudice to its other privileges and immunities (including, without limitation, the inviolability of its archives), it acknowledges that it does not have immunity from suit and legal process under Article 5(2) of Statutory Instrument 1991, No. 757 (The European Bank for Reconstruction and Development (Immunities and Privileges) Order 1991), or any similar provision under English law, in respect of the enforcement of an arbitration award duly made against it as a result of its express submission to arbitration pursuant to clause 12.2.1.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Agreement in their respective names by their duly authorised representatives on the day, month and year fîrst above written.

Si

SCHEDULE1 MORTGAGED ACCOUNTS1

No.


Type of Revenue


Account/Sub-account No.


Account Institution


1. fel(•]


[•]


3-     [•]

T   î-î


[•1


[•I


111


2 NOTEtoCitYrpleasefiliin thistable?

b^


SCHEDULE2 NOTICE OF SECURITY

To: Bacau Municipality Treasury

Re: Mortgage on Treasury Accounts/Revenues

Dear Sirs,

We hereby give you notice that, by the Security Agreement dated [•] 2018, the City of Bacau (the "City1’) created a Security for securing an amount estimated in good-faith by the parties at [♦] (ipoteca mobiliara, în Romanian) on the City’s present and future own revenues comprising any and all own revenues of the City part of the local budget revenues as contemplated by Article 5 paragraph (1) letter (a) of the Local Public Finance Law, including, for the avoidance of doubt, all revenue resulting from taxes, fees, contributions, other payments and other quotas allocated from time to time from individual income tax collected from the Romanian state budget, which may be charged in accordance with the provisions of Article 63 of the Local Public Finance Law along with any other types of taxes, fees, contributions, payments, revenues and quotas which may be charged in favour of a third party in accordance with the provisions of any applicable law from time to time and any benefîts and rights arising from or în connection with the previously mentioned revenues, as well as Treasury Accounts where the City receîves the Charged Revenues, together with all amounts standing to the credit of such accounts from time to time and all and any claims of the City under or in relation to such accounts, provided that any reference to a Mortgaged Account includes any sub-accounts into which such account may be divided (and any account and sub-account, opened by any successor of the Bacau Municipality Treasury) in each case as such account or sub-account may from time to time be renumbered, renewed or re-designated, where such revenues are collected in favour of the European Bank for Reconstruction of Development (the "Bank"), as well as the proceeds (in Romanian: fructe civile} of any of the prior listed revenues and accounts, including any and all assets received by the City in exchange of or as a result of the administrațion or disposal of the revenues and accounts or which replaces one of the revenues or accounts and any and all current and future rights of the City, acquired or which may be acquired in connection with the revenues, accounts and proceeds described above.

Please be informed that all the required formalities applicable under Romanian law to make the Security effective against third parties and secure the ranking in favour of the Bank have been complied with and the Security is to be registered with the Electronic Archive for Secured Transaction and in the records of the City of Bacau, in accordance with the Local Public Finance Law.

Consequently, please be on notice that the following revenues and the following accounts/sub-accounts opened with the Bacau Municipality Treasury are secured in favour of the Bank:

230427-4-45-v2.0                                    - 24 -                                         28-40697124

No.

Type of Revenue

Account/Sub-account No.

1.

[•]

W

2.

[•]

[•]

3.

[•]

[•]

4.

[•]

M

Yours truly, for and on behalf of

City of Bacau

Name:

Title:

SCHEDULE3 NOTICE AND ACKNOWLEDGEMENT OF AMENDMENT

To:   European Bank of Reconstruction and Development

1 Exchange Square, EC2A 2JN, London

Attn: Operation Administration Department

Date: [•]

Re:   Security Agreement dated [•] 2018 - Operation No. 49164

In connection with the security agreement dated [•] 2018 (the "Mortgage Agreement”) between ourselves as Mortgagor and yourself in your capacity as Lender:

 • 1.     We hereby inform you that we have opened certam new Mortgaged Accounts.

 • 2.     Therefore, in considerați on of the relevant provisions of, and of our relevant undertakings under, the Mortgage Agreement, we hereby propose that the relevant Schedule of the Mortgage Agreement is amended as such amendments are evidenced in red colour in the relevant Schedule attached hereto which, as signed by the Lender and the Mortgagor, shall replace the inițial relevant Schedule.

The terms not defined herein bear the meaning given to such terms in the Mortgage Agreement.

Kindly acknowledge that you have been informed of the situation described at point 1 of this notice and that you acknowledge the amendments provided at point 2 of this notice by signing the acknowledgment set out below and by signing the amendments made in the relevant Schedule attached hereto.

Yours faithfully,

By:____________________________[signature(s) and stamp]

[•]

duly authorised for and on behalf of

CITYOFBACAU

We hereby acknowledge the situation described at point 1 of the notice dated [•] and we accept the amendments notified under point 2 of that notice as detailed in the Schedule attached hereto,

Yours faithfully

By:_________________________

[•]

duly authorised for and on behalf of

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Date: [•]

Schedule to Notice and acknowledgement of amendment

GJ'


No.

Type of Revenue

Account/Sub-account No.

Account Institution

1.

[•]

[•]

[•]

2.

[•]

[•]

[•]

3.

(•]

(•]

[•]

4.

[•]

[•]

[•]

SIGNATURES

THE MORTGAGOR

CITY OF BACAU

By:

Name:

Cosmin Necula

Title:

Mayor of the City of Bacau

Address:

H

Fax:

[•]

Attention:

[’]

THE LENDER

THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By:

Address:

One Exchange Square

London EC2A2JN

United Kingdom

Fax:

+44-20-7338-6100

Attention:

Operation Administration Department

^^^RtQiCitySpleăseindluW'hdțice^ețaiiș

1