Hotărârea nr. 390/2018

Hotărârea nr. 390 din 29.10.2018 privind aprobarea termenelor și condițiilor și a contractului de credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 425/ 2017, completată ulterior


HOTĂRÂREA NR. 390 DIN 29.10,2018

privind aprobarea termenelor și condițiilor și a contractului de credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 425/ 2017, completată ulterior

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 10751/ 22.10.2018 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea termenelor și condițiilor și a contractului de credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 425/ 2017, completată ulterior; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 10804/ 23.10.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat cu nr. 10805/ 23.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1650/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1651/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1652/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1653/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1654/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 20, alin (1), lit ”f * si ”g”, ale art. 61 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 62 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 64/ 2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 29 alin. (1) lit ”f” din Legea nr. 98/ 2016 a achizițiilor publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 9 pct. 8 din Legea nr. 199/ 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

-Prevederile art. 1166 din Legea nr. 287/ 2009 Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-HCAIL nr. 5477 din 10.10.2018 pentru modificarea art. 1 din HCAIL nr. 5328 din 22.05.2018, respectiv aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 11.000.000 euro, pentru realizarea unor investiții publice de interes local;

-Prevederile HCL nr. 425/ 19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local și s-a abrogat HCL nr. 349/2017;

-Prevederile HCL nr. 432 din 19.12.2017 prin care s-a aprobat documentația „Studiu de fezabilitate tehnica si financiara privind modernizarea unei mari parti a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacau”;

-Prevederile HCL nr. 98 din 30.03.2018 privind completarea HCL nr. 425/ 19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea si garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local si s-a abrogat HCL nr. 349/ 2017;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „ b ” si alin. (4) lit.”b” și art. 45 (2) lit. „ a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă termenii și condițiile încheierii contractului de credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri

Art. 2 - Se aprobă Contractul de Credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 11.000.000 euro sau echivalentul a până la 52.538.200 lei, cu o perioadă de tragere/ garanție de până la 3 ani și cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani, care urmează a fi încheiat între Municipiul Bacău și Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 425/ 2017, completată ulterior, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri și respectiv se aprobă încheierea Contractului de Credit.

Art. 3 - Se imputemiceste Primarul Municipiului Bacau, dl. Cosmin Necula, sa negocieze si semneze, in numele si pentru Municipiului Bacau, Contractul de Credit, orice alte modificări la acesta convenite de către părțile contractante, orice cerere de efectuare a unei trageri din credit, ceritificate, scrisori sau alte documente care trebuie furnizate conform Contractului de Credit sau pentru derularea acestuia.

Art. 4 - Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica.

Art. 5 - Prezenta hotarare se comunica Direcției Economice și Administratorului Public.

Art. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică înROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 390 DIN 29.10.2018

TERMENII ȘI CONDIȚIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE CREDIT PENTRU ACORDAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE EXTERNE DE LA BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE SI DEZVOLTARE

(varianta în limba română)


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVTD IU POPOVICI

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘEF SERVICIU CLEMENTINA VJNERICÂ

W. /oMjor.ia zow

TERMENI ȘI CONDIȚII ORAȘUL BACĂU 5 Octombrie 2018

Prezenta Listă de termeni și condiții de principiu reprezintă an rezumat al termenilor și condițiilor principale propuse, cu titlu orientativ, pentru finanțarea descrisă în acest document, întregul conținut fiind supus modificării și aprobării finale din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“Banca”) și executării documentației juridice adecvate. Prezentul document nu reprezintă un acord cu forță juridică în temeiul niciunei legi aplicabile.

NOTĂ: Banca dorește să prevină frauda și corupția în proiectele sale și ia măsuri serioase împotriva încercărilor unui astfel de comportament în acest scop, pe lângă măsurile contractuale, Banca poate utiliza Politica de Proceduri și Executare pentru a aborda acuzațiile de fraudă, corupție, coluziune, constrângere, furt, practici obstructive și utilizarea abuzivă a resurselor Băncii în legătură cu Proiectul. în plus, Banca și anumite alte bănci multilaterale de dezvoltare și anume Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Grupul Inter-American al Băncii de Dezvoltare și Grupul Băncii Mondiale (colectiv, ”MDB-uri” - Bănci de, Dezvoltare Multilaterală) au încheiat un acord în temeiul căruia este de așteptat ca, în general, eliminarea de către un MDB să fie recunoscută de celelalte MDB-uri. Informații detaliate despre entități și persoane care fee obiectul dezbaterii de către BERD pot fi găsite pe site-ul BERD.

NOTĂ: în cazul în care Banca primește o sesizare legată de Proiect în cadrul Mecanismului de Sesizări ale Proiectului (”PCM”) și această plângere este considerată eligibilă, este de așteptat ca [fiecare dintre Sponsori și] Compania să coopereze pe deplin cu Banca și să furnizeze cu promptitudine Băncii informațiile necesare pentru soluționarea aceste reclamații. Mai multe informații despre PCM sunt disponibile pe site-ul BERD.

PĂRȚI ȘI DEFINIȚII

Debitor

Orașul Bacău (“Orașul” sau "împrumutatul”), o municipalitate situata in România, fiind organizată și funcționând în temeiul Legilor din România.

Proiect

Proiectul presupune un împrumut de 11 milioane EURO acordat orașului Bacău cu scopul finanțării investițiilor prioritare în eficiența energetică pentru reabilitarea și modernizarea unei zone prioritare a rețelei de iluminat stradal al orașului care să includă: introducerea tehnologiei bazate pe LED-uri care va înlocui pe deplin luminile ineficiente existente, înlocuirea stâlpilor de iluminare acolo unde este necesar și migrarea subterană a liniilor electrice la suprafață utilizate pentru iluminatul public stradal.

Suma de 6 milioane EURO sau 45,84% din împrumut va fi acordata din capitalul propriu al Băncii iar suma de 5 milioane EURO sau 38,20% din Costul Total al Proiectului va fi acordata din Fondul Speciale pentru Energie Verde (“GESF”). Suma acordata din OESF beneficiază de o rată a dobânzii concesionară.

Planul de Finanțare:

Surse

EURO

Procent

Scop

EURO

împrumut BERD

Fondul Special pentru Energie Verde (GESF)

6,00 milioane

5,00 milioane

45,84%

38,20%

Costul proiectului (Ex. Proiectare și Construire, echipamente, costuri soft șî contingente)

11 milioane

Finanțarea orașului

2,09 milioane

15,96%

TVA

2,09 milioane

Total Finanțare

13,09 milioane

100,00%

Valoarea Proiect

13,09 milioane

Contractele de Finanțare

 • (a) Acord de împrumut între Oraș și Bancă;

 • (b) Acord de Garantare constituit pentru ipotecarea veniturilor proprii ale Orașului, astfel cum acestea sunt definite în Legea Finanțelor Publice, și conturilor Orașului în care sunt încasate astfel de venituri;

 • (c) Contract de Cont Escrow al Serviciului Datoriei;

 • (d) Scisoare de informare de la împrumutat;

Garanția

Garanția creată, exprimată ca fiind creată sau convenită să fie creată în temeiul Acordului de Garantare, pentru a asigura toate sumele datorate către BERD în temeiul Acordurilor de Finanțare.

Acordurile proiectului

 • (a)  Contract Proiectare - Construire;

 • (b)  Contractele de furnizare a echipamentelor,

 • (c)  Contractele încheiate de către Oraș, în orice moment, prin care se asigură operarea și mentenanța rețelei de iluminat public stradal;

Unitatea de Implementare a Unității C’UIP”)

Orașul va înființa o Unitate de Implementare a Proiectului (“UIPn) care să fie satisfăcătoare pentru Bancă, inclusiv pentru reprezentanții Orașului, să gestioneze și să coordoneze implementarea Proiectului; să numească un coordonator de proiect care să conducă această unitate; să se asigure că acest coordonator comunica cu Banca în legătură cu desfășurarea Proiectului și să se asigure că această unitate de implementare a proiectului implementează un sistem de contabilitate și de control al costurilor și un sistem de informare de management privind Proiectul, satisfăcător pentru Bancă.

Achiziții

Orașul se asigură că toate bunurile, lucrările și serviciile necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din încasările împrumutului sunt achiziționate în conformitate cu regulile de achiziții publice pentru operațiunile din sectorul public, în conformitate cu Politicile de achiziție și regulile pentru proiectele finanțate de Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vigoare la data prezentului (“Politicile și Regulile de Achiziții Publice”).

Studii, autorizații și autorizații specializate

Orașul va obține și va menține în vigoare toate studiile, permisele și autorizațiile specializate necesare in baza tuturor legilor aplicabile, inclusiv Certificatul de Urbanism necesar pentru lansarea licitației pentru contractul de Proiectare - Construire și implementarea Proiectului incluzând fără limitare la: autorizații de mediu, acces la utilități studii de trafic, măsurări ale terenurilor, studii topografice, studii geologice și hidrologice, după caz.

Planul de management de mediu și social

Pentru Proiect va fi elaborat un plan de management pentru lucrările de reabilitare. Aceasta va aborda eliminarea adecvată a vechilor lămpi cu mercur, gestionarea preventivă a riscurilor pentru sănătate și siguranță pentru lucrători și siguranța publică și gestionarea problemelor legate de siguranța rutieră, prin intermediul unor măsuri temporare și de siguranță adecvate.

Consultanță tehnică ("TC”)

Contractul de consultanță tehnică încheiat de Bancă cu Tractebel Engie ("Consultantul") pentru (i) a actualiza auditul eficienței energetice a sistemului de iluminat stradal al Orașului, (ii) a pregăti studiul de fezabilitate necesar pentru lansarea licitației pentru contractul Proiectare - Construire și (iii) să ajute Orașul să precizeze, să redacteze și să ofere licitații pentru contractul de Proiectare - Construire.

Consilier juridic

Consilierul juridic Clifford Chance Badea SPRL ce a fost angajat de către Bancă pentru asistență în executarea Documentelor de Finanțare și Garanții.

CONDIȚII GENERALE DE ACORDARE A ÎMPRUMUTULUI

Valoarea și moneda

0 sumă totală de maxim 11 milioane EURO

Scadența

15 ani de la data semnării Acordului de împrumut, incluzând Perioada de grație

Perioada de Grație

3 am de la data semnării Acordului de împrumut, numai pentru rambursările de principal

Perioada de disponibilitate

36 luni de la data semnării Acordului de împrumut

Trageri

Valoarea minimă a unei trageri: 100,000 EURO

Suspendarea sau anularea decisă de Bancă

Banca va avea dreptul să suspende sau să anuleze celelalte Trageri din împrumut:

 • • dacă Prima Tragere nu a fost făcută până la expirarea Perioadei de Disponibilitate; sau

 • • ih situația apariției și continuării unui Caz de încălcare a Obligațiilor; sau

 • • în cazul în care Consiliul Guvernatorilor Băncii decide, în baza Articolului 8, paragraful 3 din actul constitutiv al Băncii, faptul că accesul României la resursele băncii ar trebui suspendat sau modificat în alt mod.

Marja ratei dobânzii

o împrumut BERD: 1.35% pe an aplicat la Dobânda de referință

• împrumut GESF: 0.50% pe an aplicat la Dobânda de referință

Dobânda de referință

• EURIBOR la 6 luni. Dacă în orice moment această rată este mai mică decât zero, EURIBOR va fi considerat ca fiind zero.

Datele de Plata a Dobânzii

înseamnă, pentru fiecare an, 15 aprilie și 15 octombrie, cu condiția că în cazul în care Data de Plată a Dobânzii ar fi într-o zi care nu este o Zi lucrătoare, data de plată a dobânzii ar trebui modificată în următoarea Zi lucrătoare. Dobânda va fi datorată și platibilă la data scadenței pentru fiecare plată relevantă

Dobânda penalizatoare

• 2.0% pe an peste Marja ratei dobânzii plus costul finanțării sumei restante

Comisionul de neutilizare

 • •  0.15% pe an pentru suma neutilizata din împrumut pentru primele 90 de zile de la semnarea Acordului de împrumut și până la finalul următoarelor 12 luni;

 • •  0.5% după aceeaș

Comision de acordare

• 0,9%, plătibil în 3 zile de la Prima tragere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data semnării Acordului de împrumut, oricare este mai devreme

Rambursare

o tranșe semestriale egale începând din 15 aprilie 2022 și terminând cu 15 octombrie 2033

Rambursare anticipată voluntară

Debitorul poate rambursa anticipat integral sau parțial împrumutul la orice Dată de Plată a Dobânzii dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • •  Comision de plată anticipată: 3% din suma plătită anticipat daca plata în avans se face în primii 4 ani de la data Acordului de împrumut;

 • •  Comision de plată anticipată: 2% din suma preplătită dacă plata anticipată se face în al cincilea an de la data Acordului de împrumut;

o Comision de plată anticipată: 1% din suma preplătită dacă plata anticipată are loc după 5 ani de la data Acordului de împrumut;

o Suma minimă de plată: 1.5 milioane EURO sau echivalentul in EURO

Alte prevederi

Standardul pentru împrumuturile BERD: perturbare a pieței, costuri legate de creșteri de taxe sau încetarea contractului, majorarea costurilor și ilegalități.

Condițiile precedente pentru Prima Tragere

 • (a) Banca a primit următoarele documente în forma și cu conținutul satisfăcătoare pentru Bancă:

 • •  Originalele semnate ale tuturor Acordurilor de Finanțare;

 • •  Scrisoarea de comisioane bancare semnata;

 • •  Prima cerere de Tragere;

 • •  Copii certificate ale tuturor Acordurilor de Proiect executate până la data Primei plăți, de ex, contractul Proiectare - Construcție;

 • •  Copii certificate ale polițelor de asigurare valide, necesare implementării Proiectului;

o Planul de Implementare al Proiectului;

 • •  Dovada înființării UIP;

 • •  Copii certificate ale:

 • - documentelor constitutive ale Orașului, fiecare modificată până în prezent;

 • - celui mai recent buget aprobat și revizuit al Orașului pentru a-și îndeplini obligațiile financiare din Acordul de împrumut (inclusiv Pacturile financiare);

 • - dovezilor privind transmiterea către Ministerul Finanțelor a Acordului de împrumut de către Oraș, în termen de 10 zile de la intrarea sa în vigoare;

 • - deciziei Consiliului Local al Orașului de a se aproba documentele tehnico» economice, proporțiile tehnico-economice ale Proiectului și sursele de finanțare;

 • - hotărârii Consiliului Local al Orașului, în forma și substanța satisfăcătoare pentru Bancă, cu decizia de a-și asuma Proiectul (“Decizia Consiliului”);

-hotărârii Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale (”CAIL“) cu privire la finanțarea Proiectului;

 • - tuturor aprobărilor necesare executării, livrării și performanței prezentului Acord, a celorlalte Acorduri de Finanțare, a Acordurilor de Proiect și a celorlalte acorduri avute în vedere;

 • •  Un certificat original de obligativitate și autoritate a Orașului (Specimenul de semnaturi ale reprezentantului/ reprezentanților Orașului);

 • •  Copiile certificate ale tuturor licențelor guvernamentale, creditorului și ale altor licențe, aprobări, consimțăminte, depuneri și înregistrări necesare pentru executarea, livrarea și executarea Contractului de împrumut și a celorlalte acorduri avute în vedere și pentru Proiect;

 • (b) Garanția a fost stabilită valid și perfectată într-un mod satisfăcător pentru Bancă; Documentele garanției includ Contractul de Cont Escrow al Serviciului Datoriei, Angajamentul pentru Contractul de Cont Escrow al Serviciului Datoriei precum și Angajamentul asupra garanției asupra conturilor bancare ale Orașului;

 • (c) înregistrarea Acordulului de împrumut în registrul public local al Orașului Bacău, conform prevederilor legislative privind Finanțele Publice Locale;

 • (d) înregistrarea Contractului de Ipotecă Mobiliară în Arhiva Eletronică a Garanțiilor Reale;

 • (e) înregistrarea Contractului de Ipoteca Mobiliară în evidențele Orașului Bacău,

conform prevederilor legislative privind Finanțele Publice Locale;

 • (f) Confirmarea acceptării din partea agentului pentru deservirea procesului în Anglia, desemnată de Debitor,

 • (g) Avizele juridice satisfăcătoare emise de Consilierul juridic al Băncii pe aspecte de legislație română și engleză și opinia consilierului Orașului (care poate fi un consilier intern) cu privire la aspectele de drept românesc pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil;

 • (h) Alte condiții pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, după cum o recomandă în continuare Consilierul Juridic.

Condiții precedente pentru toate Tragerile

 • (a) Niciun Caz de încălcare a Obligațiilor sau eveniment, care prin darea înștiințării, segmentul de timp sau efectuarea oricărei determinări sau orice combinație a acestora, ar deveni un Caz de încălcare a Obligațiilor (“un Caz potențial de încălcare a Obligațiilor0) a avut loc și continuă sau, în opinia rezonabilă a Băncii, este iminentă;

 • (b) Plata nu va duce la o încălcare a statutului Debitorului, a unui acord sau a oricărei legi aplicabile;

 • (c) în opinia rezonabilă a Băncii, nu s-a produs nicio modificare nefavorabilă semnificativă în cadrul Proiectului sau a Debitorului;

 • (d) Veniturile provenite din plăți sunt necesare pentru scopul Proiectului și Banca a primit orice dovadă a utilizării produselor pe care le solicită în mod rezonabil;

 • (e) Banca a primit o cerere inițială de plată din partea Debitorului;

 • (f) Banca a primit copii certificate ale tuturor Acordurilor de Proiect executate până la data de Debursare;

 • (g) Toate documentele transmise Băncii în conformitate cu condițiile precedente primei plăți sunt în vigoare și cu efect;

 • (h) Reprezentările făcute de Oraș în Acordurile de Finanțare și în acordurile de proiect sunt adevărate și corecte de la data debursării;

 • (i) Banca a primit alte documente și opinii juridice pe care le poate solicita în mod rezonabil;

 • (j) Alte condiții pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, după cum este recomandat de Consilierul juridic.

Reprezentări

 • (a) Reprezentările comune includ reprezentări privind puterea și autoritarea Creditorului, validitatea, legalitatea și punerea în aplicare a Acordurilor Proiectului și de Finanțare, licențele, aprobările și înregistrările guvernamentale necesare tranzacției, rangul împrumutului și Garanției, orice plăți aferente taxelor de documentare aferente Acordurilor de Finanțare, comformitatea cu legislația în vigoare și lipsa evenimentelor de fraudă și corupție;

 • (b) Confirmarea și actualizarea informațiilor din Scrisoarea de Informare.

Angajamente de a Face -în general

Debitorul va:

 • (a) menține existența în calitate de municipalitate în conformitate cu toate legile aplicabile;

 • (b) desfășura operațiunile cu diligența și eficiență, în conformitate cu practicile tehnice, financiare și comerciale corecte, ținând seama în mod corespunzător de mediu, sănătate și siguranță și în conformitate cu toate legile aplicabile;

 • (c) menține asigurarea împotriva pierderii, daunelor și răspunderii în legătură cu activitățile și activele sale de un anumit tip și într-un cuantum conform standardelor prudente pentru entitățile din sectorul public care desfășoară

activități precum cele desfășurate de oraș și care, la cerere, furnizează către Bancă copii ale politicilor aferente;

 • (d) păstra registrele contabile și alte evidențe adecvate pentru a prezenta o imagine adevarată și corecta a situației financiare a Orașului și a rezultatelor activității sale în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate pentru Sectorul Public;

 • (e) respecta toate legile aplicabile și toate acordurile la care este parte sau prin care aceasta sau unul dintre bunurile sale sunt legate;

 • (f) obține, menține și să respecta toate licențele, aprobările, autorizațiile, depunerile și înregistrările necesare pentru executarea și performanța Acordurilor de Finanțare, a Acordurilor de Proiect și a celorlalte acorduri avute în vedere și pentru Proiect;

 • (g) creea, perfecționa, menține și reînnoi garanția prevăzută de Acordurile de Finanțare într-0 manieră satisfăcătoare pentru Bancă;

 • (h) menține Acordurile de Finanțare și orice alte înțelegeri avute în vedere, în vigoare, fără nicio modificare;

 • (i) executa toate aceste alte documente și va lua toate celelalte acțiuni pe care Banca le poate considera necesare sau de dorit pentru a pune in aplicare prevederile Acordurilor de Finanțare, ale Acordurilor de Proiect și ale celorlalte documente avute în vedere; și

 • (j) plăti toate taxele atunci când sunt datorate și va depune în timp util declarațiile fiscale necesare și rapoartele guvernamentale.

Angajamente de a Face - legate de Proiect

Cu excepția cazului în care Banca a convenit altfel, Orașul va:

 • (a) realiza Proiectul în conformitate cu Planul de dezvoltare;

 • (b) realiza Proiectul în conformitate cu cerințele de performanță 1-8 și 10 ale BERD și cu Planul de management al mediului și social, standardele de mediu în vigoare din România și standardele de mediu existente în Uniunea Europeană cu privire la data prezentului;

 • (c) pune la dispoziție astfel de fonduri și va face și procura toate celelalte lucruri necesare pentru finalizarea Proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, fhmizarea unor fonduri care sunt prevăzute în Planul de finanțare și care plătesc toate taxele și taxele datorate în legătură cu Proiectul;

 • (d) va asigura că încasările din împrumut sunt aplicate numai în cazul plății facturilor (cu excepția oricărei sume pentru taxa pe valoarea adăugată sau orice alta taxă similară) primită în conformitate cu și pentru lucrările efectuate în temeiul unui acord de proiect; Banca este îndreptățită să primească dovezi cu privire la utilizarea propusă și efectivă a veniturilor provenite din orice debursate pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil;

 • (e) respecta hotărârea Județului care hotărăște să realizeze Proiectul și se va asigura că nu este abrogată, înlocuită, variată sau anulată;

(0 menține în totalitate forța și efectul fără modificări, va aplica și se va conforma fiecărui Acord de Proiect; și

(g) stabili o unitate de implementare a proiectului care să fie satisfăcătoare pentru Bancă, inclusiv reprezentanți ai Orașului, să gestioneze și să coordoneze implementarea Proiectului; să numească un coordonator de proiect care să conducă această unitate; să se asigure că acest coordonator comunică cu Banca în legătură cu desfășurarea Proiectului și să se asigure că această unitate de implementare a proiectului implementează un sistem de contabilitate și de control al costurilor și un sistem de informare de management privind Proiectul, satisfăcător pentru Bancă; etc.

Angajamente de a Nu Face

Debitorul nu va realiza următoarele activități fără acordul prealabil al Băncii:

 • (a) nu își va asuma sau permite să existe nicio Datorie Financiară care (1) depășește limitele permise de legile României sau (2) ar cauza încălcarea angajamentelor financiare stabilite în prezentul document;

 • (b) nu își va asuma sau permite să existe nicio datorie financiară în orice moment după data Acordului de împrumut și înainte ca Banca, la discreția sa exclusivă, să elibereze Orașul de obligațiile care îi revin în temeiul contractului de garanție și de susținere a proiectelor între Bancă și Oraș din data de 15 iulie 2013 în legătură cu împrumutul Băncii către Compania Regională de Apă Bacău;

 • (c) nu va încheia nicio tranzacție, în afara tranzacțiilor obișnuite activităților sale, în condiții comerciale uzuale și conform uzanțelor comerciale;

 • (d) nu va încheia contracte de hedging privind rata dobânzii, valută sau mărfuri sau alte tranzacții derivate similare;

 • (e) nu va face modificări sau nu va permite să fie modificate documentele sale constitutive, de o manieră care să intre în conflict cu oricare dintre prevederile Acordului de împrumut sau ale oricărui contract prevăzut în Acordul de împrumut;

 • (f) nu va plăti în avans nicio datorie pe termen lung decât dacă, la cererea Băncii în termen de 30 de zile de la notificarea corespunzătoare, face în același timp, o plată anticipată proporțională a împrumutului (prin excepție, în acest caz nu va fi perceput comision de plată anticipată sau impusă o sumă minimă pentru această plată anticipată);

 • (g) în măsura în care astfel de tranzacții ar avea probabil un impact material și negativ asupra situației financiare a Orașului și / sau capacității sale de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile sale în temeiul oricărui Acord de finanțare, al Acordurilor de proiect sau al oricărui alt acord în legătură cu Proiectul, să vândă, să transfere, să închirieze sau să dispună în alt mod toate sau o parte substanțială a activelor sale (fie într-o singură tranzacție, fie într-o serie de tranzacții);

 • (h) în măsura în care acest lucru ar avea probabil un impact material și negativ asupra situației financiare a Orașului și / sau capacității sale de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile sale în temeiul oricărui Acord de finanțare, al Acordurilor de proiect sau al oricărui alt acord în legătură cu formularul Proiectului sau să aibă o filială sau să facă orice investiție sau împrumut către o terță parte;

 • (i) nu va realiza și nu va permite să aibă loc nicio fuziune, consolidare sau reorganizare substanțială;

 • (j) nu va rezilia, amenda, renunța sau consimți la transferarea oricărui Acord din cadrul Proiectului;

 • (k) nu va utiliza încasările din împrumut pentru a plăti orice valoare adăugată sau altă taxă care ar putea fi datorată în legătură cu orice vânzare de bunuri, prestări de lucrări și / sau prestări de servicii care rezultă din sau în legătură cu orice componentă a Proiectului; dacă o astfel de valoare adăugată sau o altă taxă devine exigibilă direct sau indirect (inclusiv prin factura unui contractor în Oraș), Orașul plătește această valoare adăugată sau altă taxă din propriile sale resurse financiare în momentul în care este datorată și plătîbilă și dacă este sau nu recuperabil;

 • (l) nu va crea sau permite existența oricărui interes de garantare asupra oricăror dintre activele sale, altele decât garanțiile statutare și în temeiul Acordului de Garanție;

(m) nu va permite oricărei alte datorii externe a Orașului să aibă prioritate față de împrumut în alocarea, realizarea sau distribuția oricărei valute deținute sub controlul Orașului, cu excepția solicitărilor preferate prin lege aplicabile în general entităților administrative, cum ar fi Orașul; sau

(n) nu se va implica în fraudă sau corupție.

Angajamente Financiare

 • (a) Gradul de Acoperire al Serviciului Datoriei. Orașul va menține o rată a (i) Surplusului curent la (ii) Serviciul Datoriei în orice an financiar nu mai mic de 1.35:1.00. în sensul prezentei secțiuni:

(1) “Surplusul curent” înseamnă diferența dintre (i) toate veniturile curente, altele decât veniturile de capital și veniturile din finanțare și (ii) toate cheltuielile curente, altele decât cheltuielile cu dobânzile; și

(2) “Serviciul datoriei” înseamnă costul total al serviciului Datoriei Financiare (așa cum este definit mai jos) fiind dobânda, principalul și onorariile plătibile de către oraș pentru toți creditorii săi pentru orice datorie financiară (inclusiv Banca) sau plătibilă pentru orice datorie (cu excepția datoriei garantate de Oraș (cu excepția datoriei garantate în legătură cu împrumutul Băncii către Compania Regionala de Apa), utilizând rata dobânzii efectiv plătită sau, în cazul proiecțiilor, cea mai mare dintre (i) rata prognozată în mod rezonabil și (ii) 5% pe an

 • (b) Raportai dintre Datoria Financiară și Surplusul curent Orașul va menține un raport de (i) Datoria financiară (excluzînd garanțiile financiare care nu au fost exercitate și în baza cărora Orașul nu este obligat să plătească), la (ii) Surplusul curent în orice an financiar nu mai mare de 430 la 1.00. în sensul prezentei secțiuni, “Datorie Financiară” înseamnă, în ceea ce privește Debitorul:

 • (1) orice obligație de rambursare a sumelor de bani împrumutate;

 • (2) orice sumă care rezultă prin acceptarea în cadrul oricărei facilități de credit de acceptare;

 • (3) orice sumă care rezultă în conformitate cu orice facilitate de cumpărare a notelor sau emiterea de obligațiuni, note, titluri de creanță, acțiuni de împrumut sau orice alt instrument similar;

 • (4) valoarea oricărei obligații aferente contractului de închiriere sau de arendă care, în conformitate cu Standardele de Contabilitate din sectorul public din România, ar fi tratat ca un contract de leasing financiar sau de capital;

 • (5) creanțe vândute sau reduse (altele decât orice creanțe în măsura în care acestea sunt vândute fără recurs);

 • (6) orice tranzacție cu instrumente financiare derivate încheiată în legătură cu protecția împotriva fluctuației sau a oricăror rate sau prețuri (și atonei când se calculează valoarea oricărei tranzacții cu instrumente financiare derivate, trebuie luată în considerare valoarea marcată pe piață);

 • (7) orice obligație de a cumpăra sau de a răscumpăra titluri sau alte bunuri care decurg din sau în legătură cu vânzarea unor titluri la fel sau similare in mod substanțial;

 • (8) orice obligație de a plăti prețul de cumpărare amânat al oricărui bun sau serviciu;

 • (9) orice obligație de compensare a despăgubirii în ceea ce privește o garanție, indemnizație, obligațiune, o scrisoare de credit de tip standby sau documentar sau orice alt instrument emis de o bancă sau o instituție financiară;

 • (10) toate garanțiile, indemnizațiile sau asigurările similare împotriva

pierderilor financiare în raport cu îndatorarea altor persoane (cu excepția Companiei de Apă GPS A); și

(11) orice sumă care rezultă în cadrul oricărei alte tranzacții care are efectul comercial al împrumutului.

Costuri și Cheltuieli

 • (a) Debitorul va rambursa Băncii cheltuielile diverse, care includ comisioanele și cheltuielile Consilierului extern angajat de Bancă în legătură cu finanțarea. Debitorul va plăti astfel de sume in termen de 21 de zile de la facturare sau, în cazul cheltuielilor efectuate înainte de prima debursare, la sau înainte de prima debursare;

 • (b) Debitorul va rambursa Băncii, la cerere, orice taxe, costuri și cheltuieli suportate de Bancă pentru a determina dacă a avut loc o neîndeplinire a obligațiilor, la păstrarea sau executarea drepturilor sale în temeiul Acordurilor de Finanțare sau în legătură cu orice modificare sau renunțare.

Furnizarea informațiilor

(a) Debitorul va furniza Băncii:

 • (1) cât mai curând posibil, dar în orice caz, în termen de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, un raport privind progresele înregistrate, în formă și substanță acceptabile pentru Bancă, inclusiv:

 • A. orice factor care afectează în mod semnificativ sau care ar putea afecta în mod semnificativ starea financiară a Orașului sau capacitatea sa de a rambursa împrumutul;

 • B. o declarație certificată de Președintele Consiliului Local, care indică stadiul conformității orașului cu Angajamentele Financiare, detaliind orice nerespectare;

 • C. (în timpul implementării Proiectului) implementarea și progresul Proiectului, inclusiv pentru fiecare contract atribuit de Oraș cu privire la Proiect cu o valoare care depășește echivalentul a 2,000,000 RON, identitatea și naționalitatea contractantului și valoarea și data contractului;

 • D. două copii ale situațiilor financiare ale Orașului pentru acel trimestru, întocmite în conformitate cu Standardele de Contabilitate din Sectorul Public din România și certificate de un funcționar corespunzător al Orașului;

 • (2) până la sau în data de 31 ianuarie a fiecărui an, proiectul de buget anual al orașului pentru anul în curs și proiectul versiunii executate a bugetului Județului pentru anul imediat precedent;

 • (3) sau înainte de 1 mai a fiecărui an, bugetul anual al Orașului pentru anul în curs și bugetul versiunii executate a Orașului pentru anul imediat precedent, ambele aprobate de Consiliul Local într-o formă acceptabilă pentru Bancă și în forma și în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate pentru Sectorul Public și cu toate celelalte cerințe legale ale României; fiecare astfel de buget va fi aprobat de către Consiliul Local în conformitate cu cerințele legale din România și va prevedea, în fiecare dintre bugetele sale anuale și în conformitate cu legile române aplicabile, rambursarea tuturor sumelor care vor sau ar putea fi, scadente și plătibile în temeiul prezentului acord sau al oricărui alt acord încheiat în legătură cu Proiectul;

 • (4) cât mai curând posibil, dar în orice caz, în termen de 120 de zile de la încheierea fiecărui exercițiu financiar al Orașului, două copii ale situațiilor sale financiare auditate (inclusiv bilanțul, situația veniturilor și situația modificărilor poziției financiare și notele respective) pentru acest exercițiu

financiar întocmit în conformitate cu Standardele de Contabilitate pentru Sectorul Public din România și certificat de cfitre funcția de Audit a Orașului;

 • (5) în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui an/(exercițiu) financiar al Orașului, un raport, cu o sferă satisfăcătoare pentru Bancă, privind problemele de mediu, de sănătate și siguranță legate de Oraș și Proiect, inclusiv respectarea Managementului Social și de Mediu;

 • (6) notificarea promptă a oricărei modificări propuse privind natura sau scopul Proiectului sau operațiunile Orașului, orice cerere de asigurare; și

 • (7) alte informații privind Orașul sau Proiectul pe care Banca le poate solicita ocazional în mod rezonabil.

 • (a) Debitorul va notifica imedia Banca în cazul:

 • (1) oricărui Eveniment de încălcare a Obligațiilor sau eveniment care, prin notificare, prin trecerea timpului sau prin efectuarea oricărei determinări sau oricărei combinații a acestora, ar deveni un Eveniment de încălcare a Obligațiilor,

 • (2) oricărui incident sau accident legat de Oraș sau de Proiect, care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra mediului, sănătății sau siguranței; și

 • (3) oricărui eveniment (inclusiv orice litigiu, arbitraj sau procedură administrativă în curs de desfășurare sau amenințat și orice deteriorare a facilităților Proiectului) care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, activităților Orașului, operațiunilor sau situației financiare sau capacității Orașului de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul Acotdurilor de Finanțare, al Acordurilor de Proiect sau al oricăror altor acorduri avute în vedere;

 • (4) oricărui eveniment care modifică sau actualizează material informațiile conținute în Scrisoarea de Informare; și

 • (5) Informațiilor despre fraudă și corupție.

 • (b) Debitorul trebuie să permită reprezentanților Băncii să inspecteze în orice moment Proiectul și orice alte birouri și facilități legate de Proiectul Orașului și / sau contractorii conform Acordurilor de Proiect și să aibă acces la registrele de cont și înregistrările Orașului și / sau contractorilor în cadrul Acordurilor de Proiect în timpul orelor standard de lucru.

Cazuri de Neexecutare

Debitorul nu plătește la timp principalul, comisioanele sau dobânda aferentă Creditului.

 • (a) Nerespectarea de către Debitor sau de către orice altă parte a oricăror obligații din orice Acord de Finanțare sau din cadrul oricărui alt contract încheiat între Debitor și BERD (supusă unei perioade de remediere de 30 de zile)

 • (b) Nerespectarea de către orice parte a oricărei obligații din cadrul oricărui Contract privind Proiectul (supusă unei perioade de remediere de 30 de zile).

 • (c) Orice reprezentare sau garanție falsă sau înșelătoare din partea Debitorului în orice Acord de finanțare sau Contract de proiect

 • (d) Naționalizarea, confiscarea, condamnarea, exproprierea sau acțiuni similare care privesc Debitorul sau o parte semnificativă din activele și acțiunile acestuia

 • (e) 0 petiție de faliment, administrare, reorganizare, lichidare sau acțiuni similare care este depusă de sau împotriva Debitorului, sau Debitorul este declarat a fi în faliment sau insolvență sau este lichidat

 • (f) Orice neîndeplinire a obligațiilor în ceea ce privește orice îndatorare financiară a Debitorului

 • (g) Debitorul este declarat ineligibil pentru finanțarea BERD în cazul de fraudă sau corupție

 • (h) Apariția oricărui eveniment sau a oricărei situații care, în opinia rezonabilă a BERD, ar putea avea un Efect Advers Semnificativ

Informații Financiare

Toate informațiile financiare vor fi prezentate în conformitate cu Standardele Românești de Contabilitate pentru Sectorul Public și certificate de un funcționar corespunzător al Orașului.

Limba

Toate acordurile de finanțare vor fi redactate în limba engleză și în limba română (versiunea în limba engleză va fi cea care are întâietate). Toate celelalte documente transmise Băncii și întreaga corespondență dintre Bancă și împrumutat vor fi în limba engleză sau vor fi însoțite de o traducere certificată în limba engleză iar versiunea în limba engleză va guverna.

Legea aplicabilă

Legislația engleză pentru Contractele de Finanțare, cu excepția Contractului de Cont Escrow al Serviciului Datoriei și Acordurilor de Garantare care vor fi reglementate de legislația românească, conform recomandărilor Consilierului Juridic.

Soluționarea litigiilor

Se aplică procedura de arbitraj în Londra, în conformitate cu regulile UNCITRAL sau, în funcție de opțiunea Băncii, jurisdicția neexclusivă a instanțelor britanice. Debitorul și toate părțile acestor Contracte de Finanțare vor păstra întotdeauna un agent pentru comunicarea actelor de procedură în Anglia.

PENTRU ORAȘUL BACĂU

PRIMAR COSMINNECULA

05/10/2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NIL 1

LA HOTĂRĂRĂREA NIL 390 DIN 29.10.2018

TERMENII ȘI CONDIȚIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE CREDIT PENTRU ACORDAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE EXTERNE DE LA BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCȚIE SI DEZVOLTARE

(varianta în limba engleză)DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘEF SERVICIU CLEMENTINAzVINERICĂ

-

W.lo/H-f /& 10-20 Af

TERMSHEET

CITY OF BACAU

5October2018

This Term Sheet is a summary of the principal terms and condiționa proposed for the financing described herein, al! of which are subject to change and final approval by European Bank for Reconstruction and Dcvelopment (the "Bank") and to execution of appropriate legal documentation. This document does not constitutc a legally bindlng agreement under any applicable law.

NOTE: The Bank strivea to preveni fraud and coiruption in its projects and takes serious action in response to allegations of such conduct To that end, in addition to contractual remedies, the Bank may utiliseits Enforcement Policy and Procedures to address allegations of fraud, corruption, collusion, coercion, theft, obstructive practice and misuse of the Bank’s resources in relation to the Project In addition, the Bank and certain other multilateral development banks, namely the African Development Bank Group, the Asian Dcvelopment Bank, the Inter-American Development Bank Group and the World Bank Group (collectively, “MDBs”) have entered into an agreement pursuant to which it is expected that, as a general matter, debarment by one MDB will be recognised by the other MDBs. Detailed Information about the entities and persons subject to debarment by the EBRD can be found on EBRD’s website.

NOTE: lf the Bank receives a Project-related complaint under its Project Complaint Mechanism (“PCM") and such complaint is dctermined to be digible, it is expected that [each of the Sponsor and] the Company will folly cooperate with the Bank and promptly provide the Bank with the Information required for addressing such complaint. More Information about the PCM is available on EBRD’s website.

PARTIES AND DEFINITIONS

Borrower

The City of Bacau (the “City” or the “Borrower”), a municipality located, organised and existing under the Laws of Romani a.

Project

The Project consista of EUR 11 miilion to the City of Bacau to fînance priority energy efficiency investments for rehabilitation and modemisation of a priority zone of the City’s Street ligbting network, to include: introduction of LED based technology that will folly replace the existing inefficient luminaries, replacement of lîghtmg polcs where necessary and underground migration of aerial clectricity lines used for the public Street lighting.

EUR 6 miilion or 45,84% will be ftom Bank's own capital and EUR 5 miilion or 38,20% of Total Project Cost from Green Energy Special Fund (“GESF”). GESF financing is provlded at a concessional interest rate.

Financing Plan:

Sources

EUR

Percentagc

Uses

EUR

EBRD Lo an

Green Energy Special Fund (GESF)

City Financing

6,00 miilion

5,00 miilion

2,09 miilion

45,84%

38,20%

15,96%

Project Cost (e.g. Design & Build, equipment, soft costs and contingencies) VAT

11 miilion

2,09 miilion

Total Financing

13,09 miilion

100,00%

Total Project Cost

13*09 miilion

Financing Agreements

 • (a) Loan Agreement between the Borrower and the Bank;

 • (b)  Security Agreement providing for the mortgage of the Cit^s own revenues, as defîned in the Local Public Finance Law, and accounts of the City where such revenues are received

 • (c)  Debt Service Escrow Account Agreement;

 • (d)  Letter of Information from the Borrower;

Security

The security created, expressed to be created or agreed to be created pursuant to the Security Agreement to secure all amounts owing to EBRD under the Financing Agreements.

Project Agreements

 • (a)  Design-Build contract;

 • (b) The equipment supply agreements;

 • (c)  The agreements entered by the City at any time that ensure the operation and maintenance of the public Street lightmg network;

Project Implementation Unit (“PIU”)

The City shall establish a Project Implementation Unit (“PIU”) satisfactory to the Bank, including representatives of the City, to manage and coordinate implementation of the Project; appoint a project coordinator to chair this unit; procure that this coordinator communicates with the Bank in relation to the conduct of the Project and procure that this project implementation unit implementa an accounting and cost control system and management Information system relating to the Project satisfactory to the Bank.

Procurement

The City shall ensure that all goods, works and Services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan are procured in compliance with the procurement rules for public sector operations under the Procurement Policies and Rules for Projects Financed by the European Bank for Reconstruction and Development, as in effect on the date hereof (the "Procurement Policies and Rules11).

Specialised studies, permits and authorisations

The City shall obtain and maintain in force all specialised studies, permits and authorisations required under all applicable laws, including the Urbanism Certificate required to launch the tender for the Design - Build contract and implement the Project including without limitation: environmental permits, access to Utilities related permits, traffîc studies, land measurements, topographic studies, geological and hydrological studies, as applicable.

Environmental and Social management plan

A management plan for the rehâbilitation works will be developed for the Project This will address appropriate disposal of the old mercuiy lamps, preventative management of health and safety risks to workers and public safety and management of road safety issues through appropriate temporary traffîc and safety arrangements.

Technical Consultancy (“TC”)

The Technical Consultancy contract concluded by the Bank with Tractebel Engie (the “Consultant") to (i) update the energy efficiency audit of the City’s Street lighting system, (ii) to prepare the feasibility study needed to launch the tender for the Design - Build contract, and (iii) to assist the City with specifying, drafting and tendering for the Design-Build.

Legal Counsel

Means Clifford Chance Badea SPRL retained by the Bank for assistance with execution of Financing Documenta and Security Documenta

MAIN TERMS OF THE LOAN

Amount and Currency

An amount up to EUR 11 million

Maturity

15 years after the date of the Loan Agreement, including Grace Period

Grace Period

3 years after the date of the Loan Agreement, for principal repayments only

Commitment Period

36 months after the date of the Loan Agreement

Disbursements

Minimum disbursement amount EUR 100,000

Suspension and Cancellation by the Bank

The Bank will have the right to suspend or cancel further disbursements of the Loan:

 • •  If the first disbursement has not been made by the end of the Commitment Period; or

 • •  if an Event of Default has occurred and ia continuing; or

 • •  if the Board of Govemors of the Bank has decided in accordance with Article 8, paragraph 3, of the Agreement Establishing the Bank that access by Romania to Bank resources should be suspended or otherwise modifîed.

Inter est Rate Margin

 • •  EBRD Loan: 1.35% per annum over the Interest Rate Basis;

 • •  GESF Loan: 0.50% per annum the Interest Rate Basis.

Interest Rate Basis

• 6 month EURIBOR. I£ at any time that rate is less than zero, EURIBOR shall be deemed to be zero.

Interest Payment Dates

• Means, for each year, 15 April and 15 October provided however that if the Interest Payment Date would otherwise foit on a day which is not a Business Day, the Interest Payment Date should be changed to the next succeeding Business Day. Interest will be due and payable on the maturity date for each relevant disbursement

Default Interest

• 2.0% per annum over the Interest Rate Margin plus the cost of fonding the overdue amount.

Commitment Charge

 • •  0.15% per annum on the undisbursed amount of the Loan commencing 90 days after the execution of the Loan Agreement, in the following 12 months;

 • •  0.5% per annum thereafter.

Front-end Commission

• 0.90%, payable in 3 days ffom the First Disbursement, but no later than 30 days from the date of the Loan Agreement, whichever is earlier.

Repayment

• equal semi-annual instalments starting on 15 April 2022 and 15 October 2033

Voluntary Prepayment

The Borrower may prepay all or part of the Loan on any Interest Payment Date subject to the following:

Z0

« Prepayment fee: 3% of the amount prepaid if prepayment occurs within the fîrst 4 years from the date of the Loan Agreement;

o Prepayment fee: 2% of the amount prepaid if prepayment occurs in the 5th year from the date of the Loan Agreement;

 • •  Prepayment fee: 1% of the amount prepaid if prepayment occurs after 5 years from the date of the Loan Agreement;

 • •  Minimum prepayment amount: EUR 1.5 million or RON equivalent

Other Provisions

• Standard for EBRD loans: market disruption, tax gross-up, unwinding costs, increased costs and illegality.

ConditionB Precedent to First Disbursement

 • (a) The Bank has received the following documenta in form and substance satisfactoiy to the Bank:

 • •  Executed originala of all Financing Agreements;

 • •  The Fee Letter,

 • •  The fîrst Disbursement application;

 • •  Certified copies of all Project Agreements executed until the Date of First Disbursement, e.g. Dcsign - Build contract;

 • •  Certified copies of the Insurance policies required to be entered into and maintained in relation to the Project in full force and effect;

 • •  The Project implementation plan;

 • •  Evidence of the establishment of the PIU;

 • •  Certified copies of:

 • - the constituent documents of the City, each as amended to date;

 • - the most recent approved and restated budget of the City to meet the financial obligations under the Loan Agreement (including the Financial Covenants);

 • - the evidence regarding the submission to the Ministry of Finance of the Loan Agreement by the City, within 10 days from its entering into force;

-the decision of the Local Council of the City approving the technical economical documents, the technical-economical ratios of the Project and the financing sources;

 • - the resolution of the Local Council of the City, in form and substance satisfectory to the Bank, resolving to undertake the Project (the "Council Decision");

 • - the resolution of the Local Debenture Authorisation Commission for the approval of the loan for the Project;

 • - all approvals necessary for the due execution, delivery and performance of this Agreement, the other Financing Agreements, the Project Agreements and the other agreements contemplated hereby;

 • •  An original certificate of incumbency and authority of the City;

 • •  Certified copies of all govemmental, creditors’ and other licenses, approvals, consents, filings and registrations necessary for the execution, delivery and performance of the Loan Agrement and the other agreements contemplated hereby and for the Project;

 • (b) The Security has been validly created and perfected in a manner satisfectory to the Bank. Security documents to include the Debt Service Escrow Account Agreement, the Pledge over the Debt Service Escrow Account Agreement and the Pledge over Pledge over the City’s bank accounts;

 • (c) The registration of the Loan Agreement in the local public debt registiy maintained by the City, in accordance with the Local Public Finance Law;

 • (d) The registration of the Security Agreement with the Electronic Archive;

 • (e) The registration of the Security Agreement in the records of the City, in accordance with the Local Public Finance Law;

 • (f) Confirmation of acceptance from the agent for service of procesa in England appointed by the Borrower;

 • (g) Legal opinions from the Legal Counsel regarding such Romanian and English Law matters and the opinion of counsel to the City (which may be in-house counsel) regarding such Romanian law matters as the Bank may reasonably request;

 • (h) Such other conditions as the Bank may reasonably request, as further advised by the Legal Counsel.

Conditions Precedent to AU DisbursementB

 • (a) No Event of Default, or event which, with the giving of notice, the passage of time or the making of any determination, or any combination thereof, would become an Event of Default (a "Potențial Event of Default"), has occurred and is continuing or, in the Bank's reasonable opinion, is imminent;

 • (b) The disbursement will not result in a violation of the Borrower's charter, any agreement or any applicable law;

 • (c) No material adverse change has, in the Bank's reasonable opinion, occurred in theProjector the Borrower

 • (d) The proceeds of the disbursement are needed for the puipose of the Project and the Bank has received any evidence of use of proceeds that it reasonably requests;

 • (e) The Bank has received an original disbursement application from the Borrower;

 • (f) The Bank has received the certified copies of all Project Agreements executed until the date of the Disbursement;

 • (g) AU documenta delivered to the Bank in satisfaction of the conditions precedent to the first disbursement are in full force and effect;

 • (h) The representations made by the City in the Financing Agreements and the Project Agreements are tme and correct as of the disbursement date;

 • (i) The Bank has received such other documenta and legal opinions as it may reasonably request;

 • (j) Such other conditions as the Bank may reasonably request, as further advised by the Legal Counsel.

Representations

 • (a) Usual representations regarding the power and authority of the Borrower, and the validity, legality and enfbrceability of the Financing Agreements and Project Agreements, the licenses, permits, approvals and registrations necessary for the transaction, the ranking of the Loan and the Security, any documentary taxes payable in connection with the Financing Agreements, compliance with law and no fraud or corruption;

 • (b) Confirmation and updating of the infonnation in the Letter of Information.

Affîrmative Covenants - general

The Borrower will:

 • (a) maintain its existence as a municipality in compliance with all applicable laws;

 • (b) conduct its operations with due diligence and efficiency, in accordance with sound engineering, financial and business practices, with due regard to the environment, health and safety and in compliance with all applicable laws;

 • (c) maintain Insurance against loss, damage and liability in relation to its

activities and assets of a type and in an amount in accordance with prudent standards for public sector entities carrying on activities such as those carried on by the City and will on demand provide to the Bank copies of the policies relatingthereto;

 • (d) maintain books of account and other records adequate to preaent a true and fair view of the fmancial condition of the City and the results of its operations in confbrmity with Romanian Public Sector Accounting Standards;

 • (e) comply with all applicable laws and all agrcements to which it is a party or by which it or any of its assets is bound;

 • (f) obtain, maintain and comply with all licenses, approvals, consents, filings and registrations requircd for the execution and performance of the Financing Agreements, the Project Agreements and the other agrcements contemplated hereby and for the Project;

 • (g) create, perfect, maintain and renew the security contemplated by the Financing Agreements in a manner satisfactoiy to the Bank;

 • (h) maintain the Financing Agrcements and any other agrcement contemplated hereby in foii force and effect without modification;

 • (i) execute all such other documents and take all such other actions as the Bank may determine are necessary or desirable to give effect to the provisions of the Financing Agreements, the Project Agreements and the other documents contemplated hereby; and

 • (j) pay all taxes when due and make timely filings of required tax retums and govemment reports

Affîrmative Covenants - Project

Unless the Bank otherwise agrees, the City shall:

 • (a) cany out the Project in accordance with the Development Plan;

 • (b) cany out the Project in accordance with EBRD Performance Requirements 1-8 and 10 and the Environmental and Social Management Plan, environmental standards in effect from time to time in Romania and with environmental standards existing in the European Union on the date hereof;

 • (c) make available such fonds, and do and procure to be done all other such things as may be necessary for the completion of the Project, including but not limited to, providing such fonds as are set out in the Financing Plan and paying all taxes and duties due in relation to the Project;

 • (d) procure that the proceeds of the Loan are applied only in payment of invoices (excluding any amount in respect of value added tax or any similar tax) received in accordance with, and for work carried out under a Project Agrcement; the Bank shall be entitled to receive such evidence as to the proposed and actual utilisation of the proceeds of any Disbursement as the Bank may reasonably request;

 • (e) comply with the County Decision resolving to undertake the Project and procure that it is not resdnded, superaeded varied or annulled;

 • (f) maintain in foii force and effect without modification, enforce and comply with each Project Agrcement; and

 • (g) establish a project implementation unit satisfectory to the Bank, including representatives of the City, to manage and coordinate implementation of the Project; appoint a project coordinator to chair this unit; procure that this coordinator communicates with the Bank in relation to the conduct of the Project and procure that this project implementation unit implementa an accounting and cost control system and management information system relating to the Project satisfactoiy to the Bank.

Negative Covensnts

The Borrower will not, without the Bank’s prior consent:

 • (a) incur or maintain any Financial Debt which (1) exceeds the limits permitted by the Iaws of Romania or (2) would cause it to breach the finandal covenants set out hereir.;

 • (b) incur any Financial Debt at any time after the date of the Loan Agreement and before the Bank has, in its sole discretion, released the City from its obligations under the guarantee and project support agreement between the Bank and the City dated 15 July 2013 in connection with the Bank’s loan to Compania Regionala de Apa Bacau;

 • (c) enter into any transaction except in the ordinary course of its activities on ordinaiy commercial terms and on an arm's-length baais;

 • (d) enter into any interest rate, currency or commodity hedges or other similar derivative transactions;

 • (e) make changes, or permit changes to be made, to its constituent documenta in any manner which would be inconsistent with the provisions of any Financing Agreement, the Project Agreements, any other agreement contemplated hereby or the nature or scope of the Project;

 • (f) prepay any long-term indebtedness unless, if the Bank so requires, within 30 days after a proper communication, it contemporaneously makes a proportionate prepayment of the Loan (except that there will be no prepayment fee or minimum amount for such prepayment);

 • (g) to the extent that such transactions would likely have a material and adverse impact on the City*s finandal condition and/or its ability to perform any of its obligations under any Financing Agreement, the Project Agreements or any other agreement in connection with the Project, sell, transfer, lease or otherwise dispose of all or a substanțial part of its assets (whether in a single transaction or a series of transactions);

 • (h) to the extent that this would likely have a material and adverse impact on the City's finandal condition and/or its ability to perform any of its obligations under any Financing Agreement, the Project Agreements or any other agreement in connection with the Project farm or have any subsidiary or make any investment in or loan to any third party;

 • (i) undertake or permit any merger, consolidation or substanțial reorganisation;

 • (j) terminate, amend, novate, waive or consent to any assignment of, any Project Agreement;

 • (k) use the proceeds of the Loan to pay any value added or other tax which might be chargeable in connection with any sale of goods, rendering of works and/or performance of Services arising under or relating to any component of the Project; if any such value added or other tax becomes directly or indirectiy chargeable (including by way of invoice from a contractor to the City), the City shall pay such value added or other tax from its own finandal resources at the time it is due and payable and whether or not it is recoverable;

 • (l) create, or permit to subsist, any Security Interest over any of its assets other than statutoiy liens and pursuant to the Security Agreement;

 • (m) permit any other externai debt of the City to have priority over the Loan in the allocation, realisation or distribution of any foreign exchange held under the control of the City, except for claims mandatorily preferred by law applying generally to administrative entities such as the City; or

 • (n) Engage in fraud or corruption.

Financial covenants

 • (a) Debt service coverage ratio. The City shall maintain a rado of (i) Cuirent Surplus to (ii) Debt Service in any financial year of not less than 135:1.00. For the purposes of this Section:

 • (1) “Current Surplus’1 means the difference between (i) all current revenues other than capital revenues and financing revenues, and (ii) all cuirent expenses other than interest expenses; and

 • (2) "Debt Service" means the total cost of servicing all Financial Debt (as defined below) being the interest, principal and fees payable by the City to all its creditors for any Financial Debt (including the Bank) or payable on any debt guaranteed by the City (excluding debt guaranteed connection with the Bank’s loan to Compania Regionala de Apa), using the interest rate actually paid or, in the case of projections, the higher of (i) the reasonably forecast rate and (ii) 5% per annum.

 • (b) Financial Debt to Current Surplus ratio. The City shall maintain a rado of (i) Financial Debt (but excluding financial guarantees which have not been exercised and under which the City is not obliged to pay), to (ii) Current Surplus in any financial year of not more than 430 to 1.00. For the purposes of this Section "Financial Debt" means, in relation to the Borrower:

 • (1) any obligation to repay moneys borrowed;

 • (2) any amount raised by acceptance under any acceptance credit facility;

 • (3) any amount raised pursuant to any note purchase facility or the issue of bonds, notes, debentures, loan stock or any similar instrument;

 • (4) the amount of any liability in respect of any lease or hire purchase contract which would, in accordance with Romanian Public Sector Accounting Standards, be treated as a finance or capital lease;

 • (5) receivables sold or discounted (other than any receivables to the extent they are sold on a non-recourse basis);

 • (6) any derivative transaction entered into in connection with protection against or benefit from fluctuation in any rate or price (and, when calculating the vahie of any derivative transaction, the marked to maiket value shall be taken into account);

 • (7) any obligation to purchase or repurchase securities or other property which arises out of or in connection with the sale of the same or substantially similar securities or property;

 • (8) any obligation to pay the deferred purchase price of any property or Services;

 • (9) any counter-indemnity obligation in respect of a guarantee, indemnity, bond, standby or documentary letter of credit or any other instrument issued by a bank or financial institution;

 • (10) all guarantees, indemnities or similar assurances against financial loss in relation to the indebtedness of others (but excluding the Water Company GPSA); and

 • (11) any amount raised under any other transaction having the commercial effect of bomowing.

Costs and Expenses

 • (a) The Borrower will reimburse the Bank for its out-of-pocket expenses which include fees and expenses of the outside counsel retaincd by the Bank in connection with the financing. The Borrower will pay such amounts within 21 days of invoicing or, in the case of expenses incurred prior to the fîrst disbursement, on or before the fîrst disbursement;

 • (b) The Borrower will reimburse the Bank on demand for any fees, costs and

cxpenses incurred by the Bank in determining whether a defeult has occurred, in the preservation or enforcement of its rights under the Financing Agreements or in connection with any amendment or waiver.

Furnishingof Information

(a) The Borrower will fumish to the Bank:

 • (1) as soon as available but, in any event, within 45 days after the end of each quarter, a progress report, in form and substance acceptable to the Bank, including:

 • A. any factors materiaiiy affecting or which might materiaiiy affect the City*s finandal condition or its ability to repay the Loan;

 • B. a statement certified by the President of the City Council indicating the statua of the City*s comphance with the Financial Covenants, detailing any non-compliance;

 • C. (during implementation of the Project) the implementation and progress of the Project, including, for each contract awarded by the City in respect of the Project with a value cxceeding the equivafent of RON 2,000,000, the identity and nationality of the contractor and the value and date of the contract;

 • D. two copies of the finandal statements of the City for that quarter prepared in accordance with Romanian Public Sector Accounting Standarde and certified by an appropriate officer of the City,

 • (2) onorbeforc31 January of each year, the draftannual budget of the City for the current year and the draft of the executed version of the budget of the County for the immediately preceding year;

 • (3) or before 1 May of each year, the annual budget of the City for the current year and the executed version budget of the City for the immediately preceding year as both approved by the City Council in a fonn acceptable to the Bank, and in the format and in accordance with the Romanian Public Sector Accounting Standards and all other Romanian statutory requirements; each such budget shall be approved by the City Coundl in accordance with the Romanian statutory requirements, and provide» în each of its annual budgets and in accordance with the applicable Romanian laws, for the repayment of all amounts that will or may, during the relevant finandal year, become due and payable under, this Agreement, or any other agreement entered into in connection with the Project;

 • (4) as soon as availablebut, in any event, within 120 days after the end of each finandal year of the City, two copies of its audited finandal statements (including a balance sheet, income statement and statement of changes in finandal position, and notes thereon) for such finandal year prepared in accordance with the Romanian Public Sector Accounting Standards and certified by the City*s Audit Function;

 • (5) within 60 days after the end of each finandal year of the City, a report, in scope satisfâctory to the Bank, on environmental, health and safety issues rdating to the City and the Project, including compliance with the Environmental and Social Management Plan;

 • (6) Prompt notice of any proposed change in the nature or scope of the Project or the Citys operations, any insurance claim; and

 • (7) such other infonnation regarding the City or the Project as the Bank may from time to time reasonably request

(a) The Borrower shall immediately notify the Bank of the occurrence of:

(1) any Event of Default or event which, with the giving of notice, the passage

of time or the making of any determination, or any combination thereof, would become an Event of Default;

 • (2) any incident or accident rdating to the City or the Project which is likely to have a material adverse efifect on the environment, health or safety; and

 • (3) any event (including any pending or threatened litigation, afbitration or administrative proceeding and any damage to Project facilities) which might have a material adverse efifect on the Project; the Citys activities, operations or fînancial condition or the ability of the City to perform its obligations under the Ftnancing Agreements, the Project Agreements or any other agreement contemplated hercby;

 • (4) any event which materially modifies or updates the information contained in the Lefter of Information; and

 • (5) Information on fraud and corruption.

(b) The Borrower shall permit representatives of the Bank at all times to inspect the Project and any other offices and facilities related to the Project of the City and/or the contractare under the Project Agreements and to have access to the books of account and records of the City and/or the contractare under the Project Agreements during standard working hours.

Events of Default

The Borrower ftils to pay when due any principal of, or commitment charge or interest on, the Loan.

 • (a) The Borrower or any other party fails to perform any of its obligations under any Financing Agreement or other agreement between the Borrower and the Bank (subject to a cure period of 30 days).

 • (b) Any party fâils to perform any of its obligations under any Project Agreement (subject to a cure period of 30 days).

 • (c) Any false or misleading representation or warranty by the Borrower in any Financing Agreement or Project Agreement

 • (d) Nationalisation, seizure, condemnation, expropriation or similar action in respect of the Borrower or a substanțial part of their assets or shares,

 • (e) A petition for bankruptcy, administration, reorganisation, liquidation or similar action is filed by or against the Borrower is adjudged bankrupt or insolvent or ordered wound up or liquidated.

 • (f) Any default in respect of any fînancial indebtedness of the Borrower.

 • (g) The Borrower is declared ineligible for Bank ftnancing because of fraud or corruption.

 • (h) Any circumstance or event which, in the Bank’s reasonable opinion, is likely to have a material adverse efifect on the Project or the Borrower

Financial Information

All fînancial information will be presented in accordance with in accordance with the Romanian Public Sector Accountmg Standards and certified by an appropriate officerofthe City.

Language

All Financing Agreements will be in the English and Romanian language (the English version will govem). All other documents submitted to the Bank and all correspondence between the Bank and the Borrower will be in the English language or will be accompanied by a certified English translation and the English version will govem.

Goveming Law

English law for the Financing Agreements, except for the Debt Service Escrow Account Agreement and the Security Agreements which will be govemed by

Romanian law as advised by Legal Counsel,

Dispute Settlement

Arbitration in London under UNCITRAL Rules or, at the option of the Bank, non-exclusive jurisdiction of Englîsh courts. The Borrower and the other parties to the Financing Agreements will at all times maintain an agent for service of process in England.

FOR THE CITY OF B ACAU

MAYOR

COSMINNECULA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 390 DIN 29.10.2018

Contractul de Credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 11.000.000 euro sau echivalentul a până la 52.538.200 lei (varianta în limba română)


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVTDTU POPOVICI


DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘEF SERVICIU

CLEMENT ^NA VINERTCĂ

(Operațiunea Nr. 49164)

CONTRACT DE CREDIT

între

MUNICIPIUL BACĂU

Și

BANCA EUROPEANĂ

PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

încheiat la data de___________________2018

CUPRINS

ARTICOL I - DEFINIȚII...................................................

Secțiunea 1.01. Definiții

Secțiunea l,02Termeni care nu sunt proprii limbii engleze

ARTICOLUL H - CREDITUL

Secțiunea 2.01. Suma și Moneda

Secțiunea 2.02. Dobânda............................................

Secțiunea 2.03. Taxe și comisioane.......................

Secțiunea 2.04.  Rambursare

Secțiunea 2.05.  Rambursare anticipată.

Secțiunea2.06.  Plăți

Secțiunea 2.07.  Plăți insuficiente

Secțiunea 2.08.  Protecția valorii plăților

Secțiunea 2.09.  Costuri în legătură cu încetarea finanțării

Secțiunea 2.10.  Contul Creditului

Secțiunea 2.11.  Nelegalitate

Secțiunea 2.12.  Opțiune de conversie

ARTICOLUL m - DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Secțiunea 3.01.  Declarații privind Municipiul

Secțiunea 3.02.  Declarații privind Contractele

ARTICOLUL IV - CONDIȚII SUSPENSIVE

Secțiunea 4.01.  Prima Tragere din Credit

Secțiunea 4.02.  Toate Tragerile din Credit

Secțiunea 4.03. Condiții suplimentare privind Tragerile din Creditul FSEV

ARTICOLUL V - ANGAJAMENTE

Secțiunea 5.01.  Angajamente dea face

Secțiunea 5.02.  Angajamente de a nu face

Secțiunea 5.03.  Angajamente financiare

Secțiunea 5.04.  Achiziții

Secțiunea 5.05.  Costuri și cheltuieli

Secțiunea 5.06.  Furnizarea de informații

Secțiunea 5.07. Registre privind Proiectul și acces la Proiect

ARTICOLUL VI - CAZURI DE NEÎNDEPLINIRE A OBLIGAȚIILOR

Secțiunea 6.01.  Cazuri de Neîndeplinire a Obligațiilor

Secțiunea 6.02.  Consecințele neîndeplinirii obligațiilor

ARTICOLUL VII - DIVERSE

Secțiunea 7.01.  Acord deplin; modificări și renunțări

Secțiunea 7.02.  Notificări

Secțiunea 7.03.  Drepturi, remedii și renunțări

Secțiunea 7.04.  Legea aplicabilă

Secțiunea 7.05. Arbitraj și jurisdicție

Secțiunea 7.06. Succesori și cesionari; drepturi ale terților.

Secțiunea 7.07. Dezvăluiri.............

Secțiunea 7.08. Renunțare la imunitatea suverană

Secțiunea 7.09. Renunțarea la dreptul de a opune excepții

Secțiunea 7.10. Confirmare din partea Municipiului

Secțiunea 7.11. Exemplare

Secțiunea 7.12. Limba aplicabilă

APENDICE A - FORMULAR DE CERERE DE EFECTUARE A UNEI TRAGERI DIN CREDIT

APENDICE B - FORMULARUL CERTIFICATULUI PRIVIND DESEMNAREA ȘI AUTORITATEA PERSOANELOR AUTORIZATE

APENDICE C - FORMULAR DE CERTIFICAT DE GARANȚIE

ANEXA 1 - PLANUL DE MĂSURI SOCIALE ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI (ESAP)

ANEXA 2 - LISTA DE AUTORIZAȚII

ANEXA 3 -PLAN DE ACHIZIȚII

&

CONTRACT DE CREDIT

CONTRACT din data de __________________ 2018 între MUNICIPIUL

BACĂU, un municipiu localizat în România, și organizat și funcționând în conformitate cu legislația română ("Municipiul11), și BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE ("BERD").

PREAMBUL

 • (A) AVÂND ÎN VEDERE CĂ, hi luna martie 2011, BERD a constituit Fondul Special BERD pentru Energie Verde (Green Energy Special Fund) ("FSEV"), un Fond Special în sensul, și constituit în temeiul, Articolului 18 din Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea sprijinirii de proiecte, promovării eficienței energetice și reducerii emisiilor de carbon în țările în care BERD desfășoară activități;

 • (B)  AVÂND ÎN VEDERE CĂ, proiectele în cadrul cărora BERD utilizează sau a utilizat resursele sale de capital ordinare în vederea asigurării de finanțare pot fi cofinanțate cu resurse din FSEV; și

 • (C) AVÂND ÎN VEDERE CĂ, BERD intenționează să acorde un împrumut și Municipiul intenționează să ia cu împrumut o sumă de până la 11.000.000 EUR (unsprezece milioane Euro) conform termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul Contract, aceste sume urmând să fie finanțate în cuantum de 6.000.000 EUR (șase milioane Euro) din resursele de capital ordinare ale BERD ("Resursele BERD" )șiîn cuantum de 5.000.000 EUR (cinci milioane Euro) din resursele FSEV administrate de BERD ("Resursele FSEV") astfel cum sunt puse la dispoziție prin acordul de contribuție încheiat între BERD și Fondul Internațional pentru Cooperare și Dezvoltare (Taiwan ICDF) la data de 19 mai 2011 (astfel cum acesta este modificat în mod periodic).

ASTFEL, PRIN URMARE, părțile convin, prin prezentul, după cum urmează:

ARTICOL I - DEFINIȚII

Secțiunea 1.01. Definiții

Ori de câte ori sunt folosiți în prezentul Contract (inclusiv în Apendice), cu excepția cazului în care din context reiese altfel, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

"Acorduri de Finanțare" înseamnă:

(a)


prezentul Contract,


(b)


Scrisoarea de Informare,


(c) Co: Datoriei,


Contractul privind Contul Escrow pentru Serviciul

"Afiliat"


"Arhivă"


"Aspecte de Mediu și Sociale"


"Auditori"


"Autorizații"


"Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor"


"Caz Potențial de


 • (d)   Contractul de Garanție,

 • (e)   cererile de Tragere din Credit menționate în Secțiunea 2.01 (b), și


(f) orice alte contracte încheiate între Municipiu sau orice altă parte și BERD, precum și notificările, certificatele și cererile emise de Municipiu sau orice altă parte către BERD, în fiecare caz în legătură cu prezentul


Contract, sau orice tranzacție la care se face referire în


prezentul Contract


înseamnă, cu privire la mice persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, controlează respectiva persoană, este controlată de respectiva persoană sau se află sub control comun împreună cu respectiva persoană.


înseamnă Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, organizată și funcționând conform Articolului 2.413 din Codul Civil și conform Hotărârii de Guvern Nr. 802/1999 pentru aprobarea Regulamentului pentru organizarea și


funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare.


înseamnă orice aspect care face obiectul oricărei Legislații privind Protecția Mediului și Protecția Socială, oricărei


Cerințe de Performanță Specifice sau Planului de Măsuri


Sociale și de Protecție a Mediului.


înseamnă departamentul de audit intern al Municipiului, ce funcționează ca parte integrantă a Municipiului.


înseamnă principalele autorizații necesare pentru implementarea Proiectului de către Municipiu, astfel cum


sunt enumerate în Anexa 2 (Lista de Autorizații) la


prezentul Contract


înseamnă oricare dintre evenimentele sau cazurile menționate în Secțiunea 6.01.Neîndeplinire a Obligațiilor" are^^elesul atribuit în Secțiunea 4.02 (e).


"Cerințe de Performanță Specifice"


înseamnă Cerințele de Performanță de la 1 la 8 și 10 din Cerințele de Performanță din mai 2014 legate de Politica de Mediu și Politica Socială a BERD din mai 2014.“Chestionar privind Aspecte de Mediu și Sociale"


înseamnă chestionarul din data de 22 august 2018 furnizai de Oraș către BERD conținând informații privind, printre altele, Aspecte de Mediu și Sociale și orice modificări sau completări la acest chestionar care sunt acceptate de către BERD.


"ClientNet"


înseamnă portalul Online al BERD pentru transmiterea de documente și informații între BERD și clienții săi, și orice altă pagină de internet care o înlocuiește pe aceasta, astfel cum BERD poate notifica către Municipiu din timp în timp.


"Codul Civil"


înseamnă Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/15 iulie 2011, astfel cum a fost modificat și completat ulterior.


"Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale"


înseamnă Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, astfel cum este organizată și funcționează în baza Hotărârii Guvernului Nr. 9/2007, astfel cum a fost ulterior


modificată."Cont Escrow pentru Serviciul Datoriei"


va avea înțelesul specificat în Secțiunea 5.01 (m) din prezentul Contract.


"Contract de Credit BERD Existent al Municipiului"


înseamnă contractul de credit încheiat între Municipiu și


BERD la data de 18 iulie 2006 în valoare de până la 5.000.000 EUR


"Contract de Garanție"


înseamnă contractul dintre BERD și Municipiu, care prevede, printre altele, ipoteca în favoarea BERD pe veniturile proprii ale Municipiului, așa cum sunt definite în Legea Finanțelor Publice Locale și pe conturile Municipiului, în măsura în care asemenea venituri sunt încasate, în condițiile și termenii prevăzute în respectivul contract


"Contract de Garanție BERD Existent al Municipiului"

"Contracte de Credit Existente ale Municipiului"


înseamnă:


 • (1)  prospectul aprobat prin decizia Nr. 1955 din data de 16 octombrie 2007 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în legătură cu o ofertă de obligațiuni municipale în valoare de 35.000.000 RON;

 • (2)  prospectul aprobat prin decizia Nr. 1701 din data de 26 august 2008 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în legătură cu o ofertă de obligațiuni municipale în valoare de 35.000.000 RON;

 • (3)  prospectul aprobat prin decizia Nr. 1236 din data de 12 august 2009 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în legătură cu o ofertă de obligațiuni municipale în valoare de 40.000.000 RON;

 • (4)  contractul de credit Nr. RQ13010733610093 încheiat între Municipiu și CEC Bank la data de 31 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, în valoare de până la 60.000.000 RON; și

 • (5)  contractul de credit Nr. RQ14115747734811 încheiat între Municipiu și CEC Bank la data de 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, în valoare de până la 107.748.680 RON. MMfli

  "Contract privind Contul Escrow pentru Serviciul Datoriei"


înseamnă contractul încheiat, printre alții, de către BERD și Municipiu, care reglementează finanțarea, administrarea și controlul Contului Escrow pentru Serviciul Datoriei, astfel cum acest contract poate fi modificat din timp în timp conform dispozițiilor din respectivul Contract, pentru a acoperi obligațiile Municipiului conform prezentului Contract aferente serviciului datoriei, contract având o formă și un conținut ce vor fi satisfăcătoare pentru BERD.

"Contracte privind


Proiectul"


înseamnă înțelegerile contractuale care permit Municipiului să obțină toate bunurile, lucrările și serviciile necesare pentru Proiect în conformitate cu Politicile și Regulile de Achiziții ale BERD și contractele încheiate de Municipiu în orice moment pentru asigurarea funcționării și întreținerii infrastructurii pentru iluminatul public stradal respectiv: contractul de proiectare și construire încheiat de Municipiu in legătura cu Proiectul, contractele de furnizare a echipamentelor și contractele încheiate de Municipiu, in orice moment, prin care se asigura operarea, si mentenanță rețelei de iluminat public stradal.


"Credit"


înseamnă, împreună, Creditul BERD și Creditul FSEV sau, după cum poate rezulta din context, capitalul din acestea care este datorat la un moment dat WEmt


"Creditul BERD"


înseamnă suma principală maximă a creditului acordat conform Secțiunii 2,01(a)(i) sau, în funcție de context, suma principală a acestuia datorată la o anumită dată.


"Creditul FSEV"


înseamnă suma principală maximă a creditului acordat conform Secțiunii 2.01(a)(ii) sau, în funcție de context, suma principală a acestuia datorată la o anumită dată.


"Dată, de Determinare a Dobânzii Penalizatoare"


înseamnă data care survine cu două Zile Lucrătoare anterior primei zile a Perioadei Dobânzii Penalizatoare relevante (sau, la alegerea BERD, prima zi a unei asemenea Perioade a Dobânzii Penalizatoare).


"Dată de Plată a Dobânzii"

"Data Stabilirii Dobânzii"


înseamnă orice zi care este 15 aprilie sau 15 octombrie din orfce an-


înseamnă, pentru orice Perioadă de Dobândă, data care survine cu două Zile Lucrătoare înainte de prima zi a Perioadei de Dobândă respective.


"Datorie Financiară"


înseamnă, cu privire la orice persoană, orice datorie a persoanei respective pentru sau în legătură cu:


(1) sume de bani împrumutate;


 • (2)   orice sumă obținută prin acceptare în conformitate cu orice facilitate de credit la vedere;

 • (3)   orice sumă obținută ca urmare a achiziției unui titlu de credit sau a emiterii de obligațiuni, titluri de împrumut sau orice instrument similar;

 • (4)   valoarea oricărei obligații în legătură cu orice contract de închiriere sau de închiriere și vânzare, care, conform Standardelor Române de Contabilitate pentru Sectorul Public, ar fi calificată drept datorie bilanțieră;

 • (5)   creanțe vândute sau scontate (cu excepția creanțelor care sunt vândute fără drept de regres);

 • (6)   orice sumă obținută ca urmare a oricărei tranzacții (inclusiv orice contract forward de vânzare sau de cumpărare) care au efectul comercial al unui împrumut;

 • (7)   orice tranzacții cu instrumente derivate încheiate în vederea protejării împotriva sau câștigului din fluctuația oricăror rate sau prețuri (și, în scopul calculării valorii oricărei tranzacții cu derivate, va fi luată în considerare numai valoarea de piață;

 • (8)   orice obligație de regres asumată în legătură cu o garanție, indemnizație, obligațiune, scrisoare de acreditiv documentar sau la cerere sau alte efecte de comerț emise de către o bancă sau o instituție financiară;

 • (9)  valoarea oricărei obligații asumate în legătură cu o orice garanție sau despăgubire pentru oricare dintre elementele enumerate la punctele de la (1) la (8) de mai

  "Euro", "EUR" sau "€"


înseamnă moneda legală a statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă moneda unică în conformitate cu legislația Uniunii Europene referitoare la uniunea economică și monetară.

"Eveniment care Afectează Piața"


înseamnă:


 • (1)  la Data Stabilirii Dobânzii pentru Perioada de Dobândă relevantă, Pagina de Referință nu este disponibilă și niciuna sau doar una dintre băncile principale active pe piața interbancară din zona Euro a furnizat către BERD o rată pentru a determina rata interbancară anuală pentru Moneda Creditului pentru Perioada de Dobândă relevantă, în conformitate cu Secțiunea 2.02(a); sau

 • (2)  înainte de sfârșitul programului în Londra, la Data Stabilirii Dobânzii pentru Perioada de Dobândă relevantă, BERD determină că costul BERD pentru obținerea de depozite similare pe piața interbancară din zona Euro ar fi mai mare decât rata interbancară anuală pentru Moneda Creditului calculată în conformitate cu Secțiunea 2.02(a).

  "Fonduri TC"


înseamnă fonduri de cooperare tehnică nerambursabile în legătură cu acest Proiect, administrate de către BERD și în conformitate cu Anexa 3 (Plan de Achiziții).

"FSEV"


are sensul care i-a fost atribuit în Preambul la punctul A.

"Garanție"


înseamnă garanția constituită, declarată ca fiind constituită sau convenită a fi constituită în conformitate cu Contractul de Garanție, în vederea garantării tuturor sumelor datorate

către BERD în baza Acordurilor de Finanțare.


"Garanție aferentă Contractelor de Credit

Existente ale

Municipiului"(1) acordul de garantare asupra veniturilor bugetare din data de 1 octombrie 2007 încheiat între Municipiu și titularii obligațiunilor municipale emise de Municipiu prin intermediul prospectelor aprobate prin deciziile Nr. 1955 din data de 16 octombrie 2007, Nr. 1701 din data de 26 august 2008 si, respectiv, Nr. 1236 din data de 12 august 2009 ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în scopul garantării obligațiilor de plată ale Municipiului în valoare dc până la 120.000.000 RON;

(2) contractul de ipotecă asupra veniturilor bugetare Nr.

696 din data de 11 martie 2013 încheiat în legătură cu contractul de credit Nr. RQ RQ13010733610093 din data de 31 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare, încheiat între Municipiu și CEC Bank prin intermediul căruia aceasta din urmă a acordat Municipiului un credit în valoare de până la 60.000.000 RON; și

 • (3) contractul de ipotecă asupra veniturilor bugetare Nr. 329 din data de 3 decembrie 2014 încheiat în legătură cu contractul de credit Nr. RQ14115747734811 din data de 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, încheiat între Municipiu și CEC Bank prin intermediul căruia aceasta din urmă a acordat Municipiului un credit în valoare de până la RON 107.748.680.

  “Legea Finanțelor Publice Locale"


înseamnă Legea Nr. 273 din data de 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 618/18 iulie 2006, cu modific^ile și completările ulterioare.

"Legislația privind Protecția Mediului și Protecția Socială”

"Marja BERD"

"Marja FSEV"

"Măsură de Dezvăluire"

"Măsură de Executare Silită'

"Mecanism de Plângeri


înseamnă orice lege sau regulament aplicabil cu privire la:

 • (a) poluarea sau protecția mediului, inclusiv legile sau regulamentele privind participarea la luarea deciziilor, (b) condițiile de muncă și angajare; (c) sănătatea și securitatea muncii; (d) sănătatea și siguranța publică; (e) populația locală; (f) patrimoniul cultural; sau (g) relocarea sau strămutarea persoanelor din motive economice.


înseamnă, în ceea, ce priyeșteCreditul BERD, procentul de 1,35% pe an.

înseamnă, în ceea ce pri v ește Creditul FSEV, procentul de 0,5% pe an.

înseamnă o asemenea măsură astfel cum este definită în

Politica și Procedurile de Executare Silită.

înseamnă o asemenea măsură astfel cum este definită în PoHtica și Procedurile de Executare Silită.

privind Proiectul" "Moneda Creditului”

"Pagina de Referință"

"Perioadă de Angajament'

"Perioadă de Dobândă"


"Perioadă de Dobândă Penalizatoare"


înseamnă mecanismul de asumare a răspunderii al BERD astfel cum acesta este prevăzut în cadrul Regulilor de Procedură aferente Mecanismului de Plângeri privind Proiectul (MPP) din luna mai 2014, astfel cum aceste reguli pot fi modificate, completate sau înlocuite la o anumită dată.

înseamnă moneda în care este denominat Creditul după cum este prevăzut în Secțiunea 2.01(a).

înseamnă afișarea ratelor interbancare din zona Euro oferite pentru depozitele în Moneda Creditului, desemnată ca pagina EURIBOR01 în serviciile Thomson Reuters (sau o alta pagina care poate înlocui pagina EURIBOR01 pentru serviciile Thomson Reuters în scopul de a afișa ratele interbancare din zona Euro oferite pentru depozitele în Moneda Creditului).

BERD de a dispune Trageri din Credit conform dispozițiilor din prezentul Contract


înseamnă perioada care începe la data semnării prezentului Contract și ia sfârșit la data care survine prima dintre data care survine în termen de 36 (treizeci și șase) de luni de la data prezentului Contract și data la care încetează obligația înseamnă, pentru orice Tragere din Credit, perioada care începe la data acelei Trageri din Credit și se termină la următoarea Dată de Plată a Dobânzii și fiecare perioadă de șase luni după acea dată care începe la Data de Plată Dobânzii și se sfârșește la următoarea Dată de Plată a Dobânzii; cu condiția ca, dacă Tragerea din Credit este făcută cu mai puțin de 15 Zile Lucrătoare înainte de următoarea Dată de Plată a Dobânzii, prima Perioadă de Dobândă pentru acea Tragere din Credit să înceapă la data respectivei Trageri din Credit și să se încheie la Data de Plată a Dobânzii care cade după următoarea Dată de Plată a Dobtazii.

înseamnă, cu privire Ia orice sumă a cărei scadență la plată a fost depășită conform prezentului Contract, perioada care începe în ziua scadenței plății sau după caz, în ultima zi a Perioadei de Dobândă Penalizatoare anterioare care se referă la suma a cărei scadență la plată a fost depășită, și care ia sfârșit totr-o Zi Lucrătoare stabilită de BERD.

"Planul de Achiziții Publice" înseamnă planul de achiziții publice detaliat în Anexa 3 (Plan de Achiziții) la prezentul Contract

"Planul de Finanțare" are structura prevăzută în tabelul de mai jos:

Surse

EUR

Procent

Utilizări

EUR

Credit BERD

6 milioane

45,84%

Costuri Proiect (e.g. proiectare și construcție.

Credit FSEV

5 milioane

38,20%

echipamente, costuri indirecte și contingente)

11 milioane

Finanțare Municipiu

2,09 milioane

15,96%

TVA

2,09 milioane

Total Finanțare

13,09 milioane

100,00%

Total Costuri Proiect

13,09 milioane

"Planul de Măsuri Sociale șî de Protecție a Mediului"


"Politica și Procedurile de Executare Silită"


"Politicile și Regulile de Achiziții"


înseamnă planul de măsuri sociale și de protecție a mediului care conține măsuri de prevenire și îmbunătățire și care specifică criterii de performanță sociale și de mediu, standarde, politici, proceduri, practici, investiții de capital și anexe cu privire la implementare, inclusiv măsuri pentru atingerea șî menținerea conformității cu Cerințele de Performanță Specifice BERD, atașat ca Anexa 1 (Planul de Măsuri Sociale și de ^r°tec^,cMediului (ESAP)) la prezentul Contract

înseamnă Politica și Procedurile de Executare Silită ale BERD din data de 4 octombrie 2017, astfel cum acestea sunt modificate în mod periodic, și orice politica sau proceduri adoptate de BERD în continuarea sau pentru înloculrea respectivelor politici sau proceduri.

înseamnă Politicile și Regulile de Achiziții pentru Proiectele Finanțate de Banca Europeană pentru

Reconstrucție și Dezvoltare, astfel cum sunt modificate"Practică Interzisă"


"Proiect"


"Proiectul BERD"


înseamnă o Practică Coercitivă, o Practică Ilegală, o Practică de Corupție, o Practică Frauduloasă, o Deturnare a Fondurilor BERD sau a Activelor Bancare, o Practică de înșelătorie sau un Furt, astfel cum fiecare din acești termeni este definit în Procedurile și Politicile de Executare Silită în vigoare la data prezentului Contract

înseamnă investițiile de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea unei zone prioritare a rețelei de iluminat public stradal a Municipiului, pentru a introduce, printre altele, tehnologii pe bază de LED care să înlocuiască integral corpurile de iluminat existente ineficiente, înlocuirea stâlpilor de iluminare acolo unde

este necesar și migrarea subterana a liniilor electrice aeriene utilizate pentru iluminatul public stradal.


HM

înseamnă orice activitate sau proiect finanțară) de BERD sau pe care BERD s-a obligat să o/îl finanțeze.

"Rata Interbancară" • (a) cu privire la prima Perioadă de Dobândă a fiecărei Trageri din Credit, rata anuală oferită pentru depozitele în Moneda Creditului care apare pe Pagina de Referință la ora 11:00, ora din Bruxelles, la Data Stabilirii Dobânzii relevante pentru perioada egală cu durata unei asemenea Perioade de Dobândă (sau dacă o asemenea rată nu apare pe Pagina de Referință, pentru o perioadă egală cu durata unei asemenea Perioade de Dobândă, dar dacă ratele ("Ratele de Referință") apar pe Pagina de Referință atât pentru o perioadă care este mai scurtă decât o asemenea Perioadă de Dobândă, cât și pentru o perioadă care este mai lungă decât o asemenea Perioadă de Dobândă, Rata Interbancară va fi rata (rotunjită în sus, dacă este necesar, până la patru zecimale) care va fi aplicabilă pentru o perioadă egală cu durata unei asemenea Perioade de Dobândă, după cum este determinată prin folosirea interpolării liniare prin referire la Rata de Referință care apare pe Pagina de Referință pentru perioada imediat mai scurtă decât durata unei asemenea Perioade de Dobândă și Rata de Referință pentru perioada imediat mai lungă decât durata unei asemenea Perioade de Dobândă); și

 • (b) pentru fiecare Perioadă de Dobândă subsecventă, rata anuală oferită pentru depozitele în Moneda Creditului care apare pe Pagina de Referință la ora 11:00, ora din Bruxelles, ta Data Stabilirii Dobânzii relevante, pentru perioada care este cea mai apropiată de durata unei asemenea Perioade de Dobândă (sau, dacă două perioade sunt la fel de apropiate de durata unei asemenea Perioade de Dobândă, media celor două rate relevante);

cu condiția ca:

fi) în cazul în care, din orice motiv, Rata Interbancară nu poate fi determinată ta un asemenea moment prin referire la Pagina de Referință, Rata Interbancară pentru o asemenea Perioadă de Dobândă va fi rata anuală pe care BERD o determină ca fiind media aritmetică (rotunjită în sus, dacă este necesar, până la patru zecimale) a ratelor anuale oferite pentru depozitele în Moneda Creditului într-un cuantum comparabil cu partea din Credit care urmează să devină scadentă pe durata unei asemenea Perioade de Dobândă pentru o perioadă egală cu o asemenea Perioadă de Dobândă, rate care sunt cotate de băncile principale pe piața interbancară din zona Euro, după cum sunt oferite BERD de cel puțin două bănci principale pe piața interbancară din zona Euro selectate de către BERD; și

(ii) dacă conform prezentei definiții a "Ratei Interbancare" Rata Interbancară este mai mică decât zero, se va considera că Rata Interbancară este egală cu zero.

"Regulamentul UNCITRAL" înseamnă Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL (astfel cum acestea au fost revizuite în 2010). |


C.


"Resurse FSEV"

"RON" sau "Leu"

"Sarcină"atribuit în Preambul la punctul

înseamnă moneda legală a României.

înseamnă orice ipotecă, gaj, sarcină, privilegiu, prioritate, garantare, grevare, cesiune, drept de retenție, sechestru, regularizare sau altă garanție de orice fel sau orice alt contract sau acord ce are ca efect constituirea unei garanții asupra, sau în legătură cu, orice separare de patrimonii sau alt aranjament preferențial în legătură cu orice bunuri, venituri sau drepturi prezente sau viitoare, inclusiv orice desemnare a unor beneficiari sau orice acord similar în baza oricărei polițe de asigurare.


"Scrisoare de Informare"


înseamnă scrisoarea de informare din data de [ f octombrie 2018 transmisă de Municipiu către BERD, conținând declarațiile Municipiului cu privire la toate faptele semnificative privind organizarea, situația juridică,


operațiunile, afilierile, obligațiile de răspundere și bunurile Municipiului și orice alte aspecte incidentale tranzacțiilor prevăzute în prezentul Contract și orice modificare sau completare la o asemenea scrisoare care este acceptată de"Standardele Române de Contabilitate pentru Sectorul Public"


înseamnă standardele de contabilitate pentru sectorul public din România, așa cum sunt definite de Legea Finanțelor Publice Locale, acceptate și aplicate în mod consecvent de instituțiile publice locale."Taxă” sau "Taxe"


înseamnă orice taxă, redevență, taxă de timbru sau de altă natură, impozit, reținere, taxă pe valoare adăugată sau impozit de orice natură (inclusiv orice penalitate sau


dobândă aferentă) impuse conform oricărei legi.


"Tragere din Credit"


înseamnă plata oricărei părți din Credit efectuată la un


moment dat conform prezentului Contract"Zi Lucrătoare"


"Zi TARGET"


înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții generale (inclusiv pentru operațiuni în valută și pentru depozite în valută) în Londra, Anglia și care este o Zi TARGET.

înseamnă orice zi în care Sistemul Trans-European de Transfer de Fonduri cu Decontare pe Bază Brută în Timp Real este deschis pentru decontarea plăților în Euro.

Secțiunea 1.02 Termeni care nu sunt proprii limbii engleze

în prezentul Contract, atunci când este vorba de o entitate de naționalitate română, o referire la:

2 Nota către Municipiu: de furnizat

 • (a)  „sarcină”, „garanție” sau „drept de garanție” include ipotecă (mobiliară și imobiliară), gaj, privilegiu, garanție reală, garanție financiară, garanție personală (inclusiv fîdeiusiune, scrisoare de garanție, scrisoare de confort, cauțiune reală), operațiuni asimilate ipotecilor, cesiune pentru cauză de garanție, servitute, sarcină, uz, uzufruct, privilegiu, drept de preferință, drept de preemțiune, drept de retenție, drept de prim refuz, opțiune',

 • (b)  „criză financiară”, „redresare financiară” sau „insolvență” include criză financiară, redresare financiară și insolvență;

 • (c)   „insolvent” include a fi într-o stare de insolvență în sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46 din data de 21 mai 2013 privind criza financiară și insolvență unităților administrativ-teritoriale, astfel cum aceasta poate fi modificată la o anumită dată;

 • (d)  „administrator judiciar”, „administrator” sau alt funcționar similar include judecător sindic sau administrator Judiciar;

 • (e)  „documente constitutive” include regulamentul de organizare și funcționare și/sau hotărârea consiliului local; și

 • (f)   „sechestru”, „expropriere”, „naționalizare”, „intervenție”, „restricție” include expropriere, naționalizare, confiscare, rechiziție sau orice altă procedură similară.

ARTICOLUL H - CREDITUL

Secțiunea 2.01. Suma și Moneda

 • (a) Sub rezerva termenilor și condițiilor din prezentul Contract, BERD este de acord să acorde Municipiului un credit în cuantum de maximum 11.000.000 EUR (unsprezece milioane Euro) constând în:

 • (i)   Creditul BERD în valoare totală care nu va depăși suma de 6.000.000 EUR (șase milioane Euro), această sumă fiind acordată din Resursele BERD; și

 • (ii)  Creditul FSEV în valoare totală care nu va depăși suma de 5.000.000 EUR (cinci milioane Euro), această sumă fiind acordată din Resursele FSEV.

 • (b)  Fiecare Tragere din Creditul BERD și din Creditul FSEV se va efectua în orice Zi Lucrătoare din Perioada de Angajament (dar, in cazul Creditului FSEV, nu mai târziu de 28 martie 2021) și în cuantum de minimum 500.000 EUR (sau, dacă respectivul cuantum este mai mic, valoarea netrasă din Creditul BERD și din Creditul FSEV), și cu condiția de a nu se efectua mai mult de 15 Trageri din Credit pe orice perioadă succesivă de doi ani, după cum va solicita Municipiul printr-o cerere de efectuare a unei Trageri din Credit transmisă în original către BERD, având în mod substanțial forma prevăzută în Apendicele A (Formular de Cerere de Efectuare a Unei Trageri din Credit) la acest Contract Cererea respectivă va fi irevocabilă și obligatorie pentru Municipiu.

 • (c)  BERD poate suspenda sau anula, cu notificarea Municipiului, dreptul Municipiului la viitoarele Trageri din Credit:

 • (1)  în cazul în care prima Tragere din Credit nu a fost efectuată până la sfârșitul Perioadei de Angajament sau până la o altă dată, astfel cum poate fi convenită de părțile la prezentul Contract;

 • (2)  în cazul în care a apărut și continuă un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor; sau

 • (3)  în cazul în care Consiliul Guvernatorilor BERD a hotărât în conformitate cu Articolul 8, alineatul 3, din Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, că accesul României la resursele BERD trebuie suspendat sau modificat în alt mod.

Secțiunea 2.02. Dobânda

 • (a)   Sub rezerva Secțiunii 2.02(c), în ultima zi a fiecărei Perioade de Dobândă, Municipiul va plăti dobândă la capitalul Creditului BERD scadent la un moment dat, pe parcursul fiecărei Perioade de Dobândă cu privire la Tragerea respectivă din Credit, la o rată egală cu suma dintre valoarea Marjei BERD și Rata Interbancară pentru respectiva Perioadă de Dobândă.

 • (b)  Sub rezerva Secțiunii 2.02(c), în ultima zi a fiecărei Perioade de Dobândă, Municipiul va plăti dobândă la principalul Creditului FSEV datorat la un moment dat, pe parcursul fiecărei Perioade de Dobândă cu privire la Tragerea respectivă din Credit, la o rată egală cu suma dintre valoarea Marjei FSEV și Rata Interbancară pentru respectiva Perioadă de Dobândă.

 • (c)  în cazul în care apare un Eveniment care Afectează Piața, BERD va notifica prompt Municipiul. Dacă BERD notifică Municipiul cu privire la apariția unui Eveniment care Afectează Piața, dobânda se va acumula la Credit la o rată egală cu suma dintre:

(1) Maqă; și

 • (2) rata, astfel cum este notificată de BERD Municipiului în cel mai scurt timp și în orice caz înainte ca dobânda să devină scadentă și exigibilă pentru Perioada de Dobândă respectivă, care exprimă, sub forma unei rate procentuale anuale, costul BERD de finanțare a Creditului din orice sursă pe care BERD o va selecta în mod rezonabil (sau, la alegerea BERD, Rata Interbancară aplicabilă, dacă este disponibilă), sub condiția că, dacă rata conform prezentului sub-paragraf (2) este zero, se va considera că rata este egală cu zero,

până la data la care BERD va notifica Municipiul că Evenimentul care Afectează Piața a încetat să existe. Dacă a apărut un Eveniment care Afectează Piața, BERD va avea dreptul, la discreția sa, să modifice durata oricărei Perioade de Dobândă relevante, prin trimiterea către Municipiu a unei notificări scrise. Orice asemenea modificare a unei Perioade de Dobândă va produce efecte la data specificată de BERD în notificarea respectivă.

 • (d)  Fără a aduce atingere Secțiunii 2.02(c), dacă se produce un Eveniment care Afectează Piața și BERD sau Municipiul solicită acest lucru, în termen de cinci Zile Lucrătoare de la transmiterea de către BERD a notificării prevăzute în Secțiunea 2.02(c), BERD și Municipiul vor începe negocieri (care nu vor dura mai mult de treizeci de zile) pentru a conveni asupra unui înlocuitor pentru baza de stabilire a ratei dobânzii aplicabile Creditului. Orice bază alternativă astfel agreată se va aplica conform dispozițiilor sale și va înlocui rata dobânzii aplicabile la acea dată conform Secțiunii 2.02(b). Dacă părțile nu pot ajunge la un acord, Municipiul poate rambursa Creditul BERD și Creditul FSEV în avans la următoarea Dată de Plată a Dobânzii conform Secțiunii 2.05, dar fără plata comisionului de rambursare anticipată.

 • (e)  Fără a aduce atingere celor menționate mai sus, dacă Municipiul nu achită o sumă la scadență conform prezentului Contract, Municipiul va plăti dobândă la suma restantă până la plata integrală (înainte și după pronunțarea hotărârii judecătorești, dacă este cazul) la o rată egală cu suma dintre un procent de 2% pe an plus rata dobânzii anuale oferite în piața interbancară din zona Euro la Data Stabilirii Dobânzii Penalizatoare, pentru un depozit în Moneda Creditului într-un cuantum comparabil cu suma scadentă pentru o perioadă egala cu Perioada Dobânzii Penalizatoare relevante sau, daca a apărut un Eveniment care Afectează Piața, rata care exprimă sub forma unei rate procentuale rata anuale costul BERD de a finanța Creditul din orice surse pe care BERD le poate selecta în mod rezonabil (sau, la opțiunea BERD, Rata Interbancară relevantă, dacă este disponibilă), sub condiția că, dacă rata conform prezentului paragraf (d) este zero, se va considera că rata este egală cu zero. O asemenea dobândă va fi calculată la finalul fiecărei Perioade de Dobândă Penalizatoare și plătită la cerere.

 • (f)   întreaga dobândă va fi calculată în baza numărului efectiv de zile scurse și a unui an de 360 de zile.

Secțiunea 2.03. Taxe și comisioane

 • (a)  Municipiul va achita către BERD, pe parcursul Perioadei de Angajament, un comision de angajament în valoare de 0,15% pe an din valoarea Creditului care nu a fost trasă de Municipiu sau anulată, la un moment dat Comisionul de angajament se va acumula zilnic de la data care survine la 90 de zile după data acestui Contract pentru următoarele 12 luni. După această perioadă, comisionul de angajament va fi la o rată de 0,5% pe an. Comisionul de angajament va fi calculat în baza numărului efectiv de zile scurse în perioada relevantă și a unui an de 360 de zile și va fi datorat și plătibil pentru perioada scursă până la acea dată la fiecare Dată de Plată a Dobânzii (chiar dacă este posibil să nu fie datorată nicio dobândă la data respectivă).

 • (b)  Municipiul va plăti către BERD un comision inițial de acordare de 0,9% din valoarea Creditului. Acest comision inițial de acordare va fi datorat și plătibil nu mai târziu de trei Zile Lucrătoare de la prima Tragere din Credit sau treizeci de Zile Lucrătoare de la data prezentului Contract, oricare dintre aceste date survine prima.

Secțiunea 2.04. Rambursare

Municipiul va rambursa Creditul în 24 de rate semestriale egale (sau egale într-o cât mai mare măsură) la fiecare Dată de Plată a Dobânzii începând cu Data de Plată a Dobânzii care urmează imediat după cea de-a treia aniversare a datei prezentului Contract, cu condiția ca, în cazul în care o Tragere din Credit este făcută după una sau mai multe dintre aceste date de rambursare, Tragerea din Credit va fi alocată de către BERD pentru rambursare la fiecare dintre datele de rambursare rămase, într-un cuantum care va fi proporțional cu tranșele rămase din Credit la fiecare astfel de dată de rambursare (BERD urmând să ajusteze aceste alocări după cum va fi necesar astfel încât să se obțină, în fiecare caz, numere întregi). Creditul va fi rambursat integral la data de 15 octombrie 2033.

Secțiunea 2.05. Rambursare anticipată

Municipiul va avea dreptul ca, la orice moment, cu condiția trimiterii către BERD a unei notificări cu cel puțin 15 Zile Lucrătoare în avans, să ramburseze anticipat, la orice Dată de Plată a Dobânzii, tot sau o parte din capitalul Creditului scadent la acea dată, cu condiția ca:

 • (1)  Municipiul să plătească BERD, în același timp, toată dobânda acumulată și alte sume datorate în legătură cu capitalul Creditului ce urmează a fi rambursat și toate celelalte sume care sunt datorate și exigibile conform prezentului Contract;

 • (2)  în cazul unei rambursări anticipate parțiale, suma rambursată anticipat va fi cel puțin egală cu 1.500.000 EUR și va stinge obligația de plată a tranșelor de rambursat în ordinea inversă a scadenței acestor tranșe; și

 • (3)  Municipiul va plăti BERD, la data rambursării anticipate, un comision de rambursare anticipată egal cu:

 • (i)   3% din capitalul Creditului care se rambursează anticipat, dacă

rambursarea anticipată are loc la sau înainte de a patra aniversare a prezentului Contract;

 • (ii)  2% din capitalul Creditului care se rambursează anticipat, dacă rambursarea anticipată are loc după cea de-a patra aniversare si pana la cea de-a cincea aniversare (inclusiv) a prezentului Contract; sau

 • (iii)  1% din capitalul Creditului care se rambursează anticipat, dacă rambursarea anticipată se efectuează după cea de a cincea aniversare a prezentului Contract

Orice asemenea notificare trimisă de Municipiu cu privire la rambursarea anticipată va fi irevocabilă și opozabilă Municipiului și, la predarea unei asemenea notificări, Municipiul va fi obligat să ramburseze anticipat Creditul în conformitate cu termenii notificării. Sumele din Credit rambursate anticipat de către Municipiu nu pot fi re-împrumutate.

Secțiunea 2.06. Plăți

 • (a)  Toate sumele datorate către BERD conform prezentului Contract vor fi achitate în Moneda Creditului (sau, în cazul cheltuielilor, în moneda în care au fost suportate), la valoarea de la data la care suma este scadentă, în contul și în locul pe care BERD îl va notifica Municipiului.

 • (b)  Sumele ce vor fi trase conform prevederilor din prezentul Contract vor fi plătibile în Moneda Creditului la valoare, la data de stabilire a valorii și în asemenea cont corespondent într-unul din statele membre ale Uniunii Europene în care Euro este moneda legală după cum Municipiul poate desemna în cererea sa de Tragere din Credit (cu instrucțiunea de a transfera aceste sume, pe riscul și pe cheltuiala Municipiului, într-un cont pe care Municipiul îl poate desemna în cererea sa de Tragere din Credit).

 • (c)  Dacă data la care este scadentă o obligație de plată prevăzută de prezentul Contract sau orice Dată de Plată a Dobânzii cade într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, atunci plata respectivă va fi scadentă în sau Data de Plată a Dobânzii va fi Ziua Lucrătoare următoare din luna respectivă sau, dacă în luna respectivă nu mai există o altă Zi Lucrătoare, în Ziua Lucrătoare imediat precedentă.

 • (d)  BERD poate, în măsura maximă permisă de lege, să compenseze orice sumă datorată de BERD Municipiului cu, și să deducă din sumele încasate din orice Tragere din Credit, orice sumă datorată și plătibilă de Municipiu în baza prezentului Contract, indiferent de moneda sau locul în care trebuie efectuată acea plată.

Secțiunea 2.07. Plăți insuficiente

 • (a) Dacă BERD, la un moment dat, primește o sumă care este mai mică decât valoarea totală a sumei scadente și care trebuie plătită în acel moment conform prezentului Contract, BERD va avea dreptul să impute suma primită în orice manieră și pentru orice scopuri prevăzute în prezentul Contract, după cum poate stabili BERD la libera sa alegere, independent de orice instrucțiuni contrare date de Municipiu.

 • (b) Municipiul va despăgubi BERD pentru orice pierdere care rezultă dintr-o plată primită, sau ca urmare a unei reclamații depuse sau hotărâri judecătorești pronunțate, în altă monedă și loc decât cele specificate în Secțiunea 2.06(a) de mai sus. Municipiul va plăti suma suplimentară necesară pentru a permite BERD să primească, după conversia respectivei sume și transferul în locul specificat, întreaga valoare a sumei datorate BERD conform prezentului Contract

Secțiunea 2.08. Protecția valorii plăților

 • (a)  Municipiul va plăti sau va determina plata, sau va restitui către BERD, la cerere, toate taxele, impozitele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, prezente și viitoare, împreună cu orice dobândă la acestea și penalități în legătură cu ele, care sunt percepute sau impuse în prezent sau pot fi percepute sau impuse în viitor de România sau Guvernul României, sau de către orice departament agenție, subdiviziune politică sau autoritate fiscală sau de altă natură a acestuia sau din cadrul acestuia, sau de către orice organizație la care România este membră, sau de către orice jurisdicție din care sau prin care se fac plățile datorate conform prezentului Contract pentru plata sau în legătură cu plata sumelor datorate către BERD conform prezentului Contract

 • (b)  întregul capital, toată dobânda și toate celelalte sume datorate către BERD în baza prezentului Contract vor fi achitate fără compensare sau cerere reconvențională și libere de orice deduceri sau rețineri la sursă pentru orice taxe, impozite, comisioane sau alte impuneri de orice natură, cu condiția ca, în cazul în care Municipiul nu poate plăti orice sumă datorată în baza prezentului Contract fără deduceri, suma datorată să fie majorată cu suma necesară pentru ca BERD să primească suma integrală pe care ar fi primit-o în cazul în care plata respectivă s-ar fi făcut fără nicio astfel de deducere sau reținere la sursă.

 • (c)  Municipiul, la un moment dat, la cererea BERD, va rambursa către BERD orice costuri suplimentare nete suportate de BERD în legătură cu efectuarea sau menținerea sau cu angajamentul de a menține Creditul, ce apar în urma oricărei modificări a legislației sau politicii aplicabile (indiferent dacă au sau nu putere de lege), sau a interpretării acestora, după data prezentului Contract Un certificat emis de BERD în legătură cu cuantumul respectivelor costuri suplimentare va fi definitiv, concludent și opozabil Municipiului, dacă Municipiul nu arată, în mod convingător pentru BERD, că certificatul respectiv conține erori de redactare.

Secțiunea 2.09. Costuri în legătură cu încetarea finanțării

(a) Dacă, din orice motiv (incluzând, dar fără a se limita la, o decădere din beneficiul termenului în conformitate cu Articolul VI) orice parte din Creditul BERD sau din Creditul FSEV devine datorată și exigibilă la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă, Municipiul va plăti BERD, la cererea acesteia, suma, dacă este cazul, cu care:

 • (1) dobânda care s-ar fi acumulat la porțiunea respectivă din Creditul BERD sau din Creditul FSEV, de la data la care această parte din Creditul BERD sau din Creditul FSEV a devenit scadentă și exigibilă până în ultima zi a Perioadei de Dobândă curente la acea dată, la o rată egală cu Rata Interbancară pentru acea Perioadă de Dobândă

depășește:

 • (2) dobânda pe care BERD ar fi obținut-o dacă ar fi plasat o sumă egală cu porțiunea respectivă din Creditul BERD sau din Creditul FSEV, în depozit la o bancă de renume de pe piața interbancară din zona Euro pentru perioada începând de la data la care această parte din Creditul BRD sau din Creditul FSEV a devenit datorată și exigibilă și care se încheie în ultima zi a Perioadei de Dobândă curente la acea dată.

 • (b)  Dacă orice sumă restantă este plătită la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă Penalizatoare, Municipiul va plăti către BERD, la cererea acesteia, dacă este cazul, suma cu care:

 • (1)  dobânda care s-ar fi acumulat cu privire la suma restantă respectivă, începând de la data primirii sumei restante respective și până în ultima zi a Perioadei de Dobândă Penalizatoare curentă la data respectivă, la o rată egală cu rata prevăzută în Secțiunea 2.02(d) pentru Perioada de Dobândă Penalizatoare respectivă;

depășește:

 • (2)  dobânda pe care BERD ar fi putut să o obțină dacă ar fi plasat o sumă egală cu suma restantă, în depozit la o bancă de renume de pe piața interbancară din zona Euro, pentru o perioadă care începe în data primirii acestei sume restante și care se încheie în ultima zi a Perioadei de Dobândă Penalizatoare curente la data respectivă.

 • (c)  Municipiul, imediat după primirea notificării BERD, va rambursa BERD orice costuri, cheltuieli și pierderi suportate de către BERD și nerecuperate în alt mod de BERD în baza Secțiunilor 2.09(a) și 2.09(b), ca urmare a apariției unui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor, a unei modificări a duratei oricărei Perioade de Dobândă relevante conform Secțiunii 2.02(b), a unei schimbări a bazei de determinare a ratei dobânzii conform Secțiunii 2.02(c), a rambursării anticipate a oricărei porțiuni din Credit la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă, a nerespectării de către Municipiu a obligației de a plăti sumele datorate la scadența prevăzută de prezentul Contract, finanțarea BERD sau aranjarea de către BERD a finanțării, o Tragere din Credit solicitată printr-o cerere de efectuare a unei Trageri din Credit depusă conform Secțiunii 2.01(b), dar care nu a fost făcută datorită aplicării uneia sau mai multor prevederi din prezentul Contract (altfel decât din cauza culpei sau neglijenței BERD) sau a nerespectării de către Municipiu a obligației de a face plăți anticipate conform unei notificări de plată anticipată transmise în temeiul oricărei prevederi a acestui Contract

 • (d)  Un certificat din partea BERD, în legătură cu orice sumă plătibilă conform prezentei Secțiuni 2.09, va fi definitiv, concludent și opozabil Municipiului, cu excepția cazului în care Municipiul face dovada, acceptată de Bancă, că acesta conține o eroare evidentă.

Secțiunea 2.10. Contul Creditului

BERD va deschide și va menține în registrele sale un cont pe numele Municipiului, care să arate Tragerile din Credit și rambursările acestora, precum și calculul și plata capitalului, dobânzii, taxelor, spezelor, comisioanelor, costurilor în legătură cu încetarea finanțării și a altor sume datorate și sume plătite în baza prezentului Contract Acest cont va fi definitiv, concludent și opozabil Municipiului, dacă Municipiul nu arată, în mod convingător pentru BERD, că certificatul respectiv conține erori evidente.

Secțiunea 2.11. Nelegalitate

Independent de orice alte prevederi din prezentul Contract, în cazul în care este sau devine ilegal în orice jurisdicție ca BERD să efectueze, să mențină în vigoare sau să finanțeze Creditul, atunci:

 • (a)  la cererea BERD, Municipiul, la următoarea Dată de Plată a Dobânzii sau la o dată anterioară, după cum solicită BERD, va plăti în avans acea parte din capitalul Creditului cu privire la care BERD informează Municipiul că a fost afectată de un astfel de eveniment, împreună cu toate dobânzile acumulate și alte sume datorate în legătură cu Creditul, rambursare pentru care nu se va datora comisionul de rambursare anticipată prevăzut la Secțiunea 2.05; și

 • (b)  la primirea notificării din partea BERD, dreptul Municipiului la tragerea oricărei porțiuni din Credit cu privire la care BERD notifică Municipiul că este afectată de o astfel de modificare, și care până la data respectivă nu fusese încă trasă, va înceta imediat

Secțiunea 2.12. Opțiune de conversie

 • (a)  La orice moment după ziua imediat următoare ultimei Trageri din Credit conform acestui Contract, Municipiul poate solicita ca întreaga suma a Creditului trasa si nerambursata la acel moment sa fie convertita in RON. BERD se angajează ca, la primirea unei asemenea solicitări din partea Municipiului, sa coopereze cu Municipiul cu buna credință pentru a negocia termenii de conversie a Creditului din EUR in RON.

 • (b)   Opțiunea de conversie poate fi exercitata o singura data, iar orice solicitare de conversie făcută de Municipiu va fi irevocabilă si angajanta pentru Municipiu. Conversia va avea loc numai daca BERD si Municipiul ajung la un acord cu privire la revizuirea termenilor acestui Contract cu privire la conversia Creditului in RON.

 • (c)  Municipiul va indemniza BERD la cerere cu privire la orice costuri si cheltuieli (inclusiv sume plătibile in baza Secțiunii 2.09 (Costuri în legătură cu încetarea finanțării) întâmpinate de BERD in legătură cu conversia.

ARTICOLUL HI - DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Secțiunea 3.01. Declarații privind Municipiul

Municipiul declară și garantează că:

 • (a) Municipiul este un municipiu, legal organizat și funcționând în mod valabil în conformitate cu:

 • (1)  Constituția României;

 • (2)  Legea Nr. 2 din 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Nr. 54/27 iulie 1981, repusă în vigoare prin Decretul-Lege nr. 38/1990 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 14/23 ianuarie 1990, cu modificările și completările ulterioare, și Legea administrației publice locale Nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 123/20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • (3)  toate celelalte legi aplicabile din România,

 • (b)  Municipiul are deplină putere de a deține în proprietate sau în folosință proprietățile pe care le deține sau le va deține în scopul Proiectului și de a îndeplini activitățile pe care le îndeplinește sau le va îndeplini în scopul Proiectului.

 • (c)  în baza Legii Finanțelor Publice Locale, a Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind Schimbul Valutar și a Codului Civil, Municipiul are dreptul de a împrumuta și rambursa împrumuturi în alte monede decât în moneda legală a României și de a constitui garanții în vederea obținerii Creditului.

 • (d)  La data prezentului Contract, Consiliul Local a fost ales în mod legal și Primarul Municipiului este dl. Cosmin Necula.

 • (e)  Rapoartele financiare și toate celelalte informații financiare cuprinse în bugetul anual executat al Municipiului pentru anul fiscal 2017, depuse de Municipiu la BERD în legătură cu situația financiară a Municipiului la data de 31 decembrie 2017, certificate de Auditori, întocmite în conformitate cu cerințele statutare și standardele acceptate pentru contabilitatea și auditul guvernelor locale din România, prezintă o imagine corectă și reală a situației financiare a Municipiului la datele respective ale rapoartelor și bugetului. Bugetul anual executat al Municipiului pentru anul fiscal 2017 a fost implementat în toate privințele în conformitate cu prevederile cuprinse în acesta. De la data respectivelor rapoarte financiare și a bugetului, Municipiul nu a înregistrat nicio obligație indirectă semnificativă, răspundere sau angajament neuzual la termen sau pe termen lung. De la data respectivelor rapoarte financiare și a bugetului, Municipiul nu a înregistrat nicio modificare negativă semnificativă a situației sale financiare, nu a suportat nicio pierdere sau răspundere substanțială sau neuzuală sau nu și-a asumat sau nu a convenit să își asume nicio obligație substanțială sau neuzuală, cu excepția celor prevăzute prin prezentul Contract sau în orice alt contract în legătură cu Proiectul.

 • (f)   Activele Municipiului care sunt necesare în vederea implementării Proiectului sunt libere de orice restricții sau obligații ce ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra Proiectului. Aceste active nu fac obiectul niciunei ipoteci, gaj, speze, privilegiu, drept de prioritate, ipotecare, sarcină, cesiune, drept de retenție, sechestru, compensare sau altă garanție de orice natură sau niciunui alt tip de contract sau acord în scopul constituirii unei garanții asupra sau în legătură cu, sau orice segregare a, sau a altui acord preferențial în ceea ce privește, orice active, venituri sau drepturi prezente sau viitoare inclusiv, fără a se limita la, orice desemnare a beneficiarilor pierderii sau a beneficiarilor sau orice acord similar în baza oricărei polițe de asigurare, iar Municipiul nu este obligat prin niciun contract, acord sau lege, în mod condiționat sau necondiționat, prin care se poate constitui orice astfel de garanție asupra activelor, cu excepția obligațiilor prevăzute de lege pentru o sumă care încă nu este restantă.

 • (g)  La data prezentului Contract, Municipiul nu este parte la, sau nu s-a angajat să încheie un alt contract:

 • (1)   care se referă la Proiect;

 • (2)  care implică orice contract sau acord de consultanță, intermediere, consultanță financiară sau servicii similare în legătură cu Proiectul; sau

 • (3)  care ar putea face ca BERD să nu încheie prezentul Contract și să nu acorde împrumuturi Municipiului;

cu excepția: (i) prezentului Contract si a celorlalte Acorduri de Finanțare; (ii) Contractele de Credit Existente ale Municipiului; (iii) Garanția aferenta Contractelor de Credit Existente ale Municipiului; (iv) Contractul de Credit BERD Existent al Municipiului; (v) Contractul de Garanție BERD Existent al Municipiului; și

 • (h)   Municipiul respectă, în toate privințele semnificative, toate legile aplicabile care sunt în vigoare în prezent, inclusiv toată Legislația privind Protecția Mediului și Protecția Socială. în legătură cu Proiectul, nu există circumstanțe care pot antama orice răspundere, obligație sau angajament a Municipiului și Municipiul a obținut toate autorizațiile necesare în legătură cu și nu a primit nicio plângere, ordin, directivă, pretenție, citație sau notificare în legătură cu: (1) emisiile atmosferice, (2) deversările în apele de suprafață sau apele subterane, (3) emisiile sonore, (4) evacuarea deșeurilor solide sau lichide, (5) utilizarea, generarea, depozitarea, transportul sau eliminarea substanțelor toxice sau periculoase, (6) biodiversitatea și sistemele ecologice, (7) condițiile de muncă și angajare, (8) sănătatea și securitatea muncii, (9) sănătatea, siguranța și securitatea publică, (10) populația locală, (11) patrimoniul cultural și (12) relocarea sau strămutarea persoanelor din motive economice și (13) lucrările de construcții de executat în legătura cu implementarea Proiectului (inclusiv, dar fără a se limita la, certificatul de urbanism, autorizația de construire și orice alt permis sau aviz solicitat în certificatul de urbanism sau altfel solicitat de lege pentru a fi obținut).

 • (i) Municipiul nu și-a încălcat niciun contract, obligație sau angajament la care este parte sau prin care oricare dintre proprietățile sau activele sale sunt angajate și nu există niciun Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor și niciun eveniment care cu acordarea unei notificări, cu trecerea timpului, sau ambele, ar constitui un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor.

G) Municipiul nu este implicat în sau, după știința sa, nu este iminentă împotriva sa nicio procedură litigioasă, arbitrală sau administrativă al cărei rezultat ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, a situației financiare a Municipiului sau a capacității Municipiului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Contract sau orice alt contract în legătură cu Proiectul.

(k) Municipiul respectă toate legile aplicabile privind spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism. Nici Municipiul, nici orice funcționari, membri ai consiliului Municipiului (sau echivalentul acestuia), salariați autorizați, Afiliați, mandatari sau reprezentanți ai Municipiului nu au comis sau nu au realizat nicio Practică Interzisă în legătură cu Proiectul sau cu orice tranzacții avute în vedere prin prezentul Contract

Secțiunea 3.02. Declarații privind Contractele

Municipiul declară și garantează că:

 • (a)   încheierea, predarea și executarea prezentului Contract și a celorlalte Acorduri de Finanțare la care este parte sunt în puterea Municipiului, au fost legal autorizate prin toate acțiunile necesare, inclusiv aprobarea Consiliului Local și a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, și nu contravin niciunei legi aplicabile, documentelor constitutive ale Municipiului sau oricărei restricții contractuale obligatorii pentru Municipiu sau activelor sale.

 • (b)   Prezentul Contract constituie, iar celelalte Acorduri de Finanțare la care este parte, atunci când sunt încheiate și predate, vor constitui, obligațiile valabile și cu depline efecte juridice ale Municipiului, executorii în conformitate cu termenii lor.

 • (c)   Nu este necesară nicio autorizație, aprobare, acord, cerere sau înregistrare pentru încheierea, predarea sau executarea corespunzătoare de către Municipiu a prezentului Contract sau a oricărui alt Acord de Finanțare la care este parte, sau pentru valabilitatea ori aplicabilitatea acestora, cu excepția:

 • (1)  hotărârii Consiliului Local prin care se aprobă contractarea de către Municipiu a finanțării avute în vedere în prezentul Contract și constituirea Garanției avută în vedere în prezentul Contract și în Contractul de Garanție, conform Legii Finanțelor Publice Locale și Codului Civil;

 • (2)  hotărârii Consiliului Local prin care se aprobă contractarea de către Municipiu a Acordurilor de Finanțare la care este parte avute în vedere în prezentul Contract;

 • (3)  avizul Comisiei de Autorizare privind împrumuturile Locale pentru aprobarea: (i) finanțării avute în vedere de prezentul Contract, conform articolului 61(3) din Legea Finanțelor Publice Locale; și (ii) Tragerilor din Credit de efectuat din Creditul prevăzut în prezentul Contract, potrivit OUG Nr. 37 din 26 martie 2008, cu modificările ulterioare;

 • (4)  înregistrarea prezentului Contract în registrul datoriei publice locale ținut de Municipiu în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale;

 • (5)  înregistrarea Contractului de Garanție în evidențele ținute de Municipiu în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale;

 • (6)  înregistrarea Contractului de Garanție la Arhivă; și

 • (7)  depunerea prezentului Contract la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la încheierea acestuia, în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale.

Toate aceste autorizații, aprobări, acorduri, cereri sau înregistrări prevăzute în paragrafele (1) - (3) si (7) de mai sus au fost semnate, furnizate sau obținute în orice alt mod.

 • (d)  Datoria Municipiului constituită prin prezentul Contract are și va avea un rang cel puțin egal cu toate celelalte datorii, prezente și viitoare, ale Municipiului, iar garanția avută în vedere prin prezentul Contract va constitui o sarcină valabilă asupra obiectului garanției, de rang imediat subsecvent rangului Garanției aferente Contractelor de Credit Existente ale Municipiului. La data prezentului Contract, este necesară actualizarea înregistrării Contractului de Garanție o dată la 5 ani ulterior datei înregistrării în Arhiva.

 • (e)  Informațiile cuprinse în Scrisoarea de Informare sunt adevărate, complete și corecte, sub rezerva limitărilor conținute în aceasta.

 • (f)   Nu există nicio Taxă datorată către nicio autoritate guvernamentală din România, care este impusă cu privire la sau în virtutea semnării, predării sau executării oricărui Acord de Finanțare sau care este necesară pentru dovedirea legalității, valabilității, aplicabilității sau admisibilității ca probă a acestuia în România.

 • (g)   La data prezentului Contract, costul total estimat al Proiectului este de aproximativ 13.090.000 EUR, astfel cum este detaliat în Planul de Finanțare.

 • (h) Informațiile cuprinse în Chestionarul privind Aspecte de Mediu și Sociale sunt adevărate, complete și corecte sub toate aspectele semnificative și Chestionarul privind Aspecte de Mediu și Sociale nu conține declarații ‘corecte sau de natură să inducă în eroare și nu omite niciun fapt semnificativ necesar pentru ca declarațiile cuprinse hi acesta să nu fie incorecte sau să nu inducă în eroare. Municipiul și activitățile, operațiunile, activele, echipamentele, proprietățile, închirierile și celelalte facilități ale sale sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu prevederile tuturor Legilor privind Protecția Mediului și Măsurile Sociale. Nu există niciun eveniment care ar putea da naștere oricărei răspunderi, obligații sau îndatoriri a Municipiului pentru, Municipiului i-au fost eliberate toate autorizațiile necesare în legătură cu, și nu a primit nicio plângere, ordin, directivă, pretenție, citație sau notificare din partea niciunei Autorități Guvernamentale sau din partea altei persoane în ceea ce privește: (1) emisiile atmosferice, (2) deversările în apele de suprafață sau apele subterane, (3) emisiile sonore, (4) evacuarea deșeurilor solide sau lichide, (5) utilizarea, generarea, depozitarea, transportul sau eliminarea substanțelor toxice sau periculoase, (6) biodiversitatea și sistemele ecologice, (7) condițiile de muncă și angajare, (8) sănătatea și securitatea muncii, (9) sănătatea, siguranța și securitatea publică, (10) populația locală, (11) patrimoniul cultural și (12) relocarea sau strămutarea persoanelor din motive economice.

ARTICOLUL IV - CONDIȚII SUSPENSIVE

Secțiunea 4.01. Prima Tragere din Credit

Obligația BERD de a efectua prima Tragere din Credit va fi condiționată de primirea în prealabil de către BERD a următoarelor documente, fiecare într-o formă și cu un conținut satisfăcător pentru BERD:

 • (a)   Exemplarele originale legal semnate ale următoarelor:

 • (1)  prezentul Contract;

 • (2)  Contractul de Garanție;

 • (3)  Contractul privind Contul Escrow pentru Serviciul Datoriei; și

 • (4)  Scrisoarea de Informare.

 • (b)  Copii certificate ale următoarelor:

 • (1)  Contractelor privind Proiectul;

 • (2)  actele constitutive ale Municipiului, fiecare după cum este modificat la zi;

 • (3)  toate autorizațiile necesare în vederea semnării, executării în mod corespunzător a prezentului Contract, a celorlalte Acorduri de Finanțare și a celorlalte contracte avute în vedere prin prezentul Contract inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele:

 • (i)   hotărârea Consiliului Local prin care se aprobă contractarea de către Municipiu a finanțării avute în vedere în prezentul Contract, conform Legii Finanțelor Publice Locale;

 • (ii)  hotărârea Consiliului Local prin care se aprobă constituirea de către Municipiu a Garanției avută în vedere în prezentul Contract și în Contractul de Garanție, conform Legii Finanțelor Publice Locale și Codului Civil;

 • (iii)  hotărârea Consiliului Local prin care se aprobă încheierea de către Municipiu a Contractului privind Contul Escrow pentru Serviciul Datoriei;

 • (iv)  avizul Comisiei de Autorizare privind împrumuturile Locale pentru aprobarea: (i) finanțării avute în vedere de prezentul Contract, conform articolului 61(3) din Legea Finanțelor Publice Locale; și (ii) Tragerilor din Credit de efectuat din Creditul prevăzut în prezentul Contract, potrivit OUG Nr. 37 din 26 martie 2008, cu modificările ulterioare;

 • (v)  înregistrarea prezentului Contract în registrul datoriei publice locale ținut de Municipiu în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale;

 • (vi)  înregistrarea Contractului de Garanție în evidențele Municipiului în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale; și

 • (vii) înregistrarea Contractului de Garanție la Arhivă;

(viii) depunerea prezentului Contract la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la încheierea acestuia, în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale;

(ix) certificatul de urbanism, autorizația de construire și orice alte avize necesare în baza certificatului de urbanism sau altfel prevăzute de lege a fi obținute în vederea lansării licitației pentru contractul de proiectare și construcție care urmează să fie încheiat de Municipiu în legătură cu Proiectul;

 • (4) o hotărâre a Consiliului Local având forma și conținutul satisfăcătoare pentru BERD, prin care se dispune realizarea Proiectului.

 • (c)  Un certificat original privind drepturile și specimenele de semnături ale reprezentanților Municipiului substanțial în forma prevăzută în Apendicele B (Formularul Certificatului privind Desemnarea fi Autoritatea Persoanelor Autorizate').

 • (d)   Copii certificate ale tuturor licențelor, aprobărilor, acordurilor, notificărilor și înregistrărilor guvernamentale, ale creditorilor și de altă natură, necesare în vederea încheierii, predării și executării prezentului Contract, și a celorlalte contracte avute în vedere prin prezentul Contract și pentru Proiect

 • (e)  Dovada numirii irevocabile de către Municipiu a unui agent pentru comunicarea actelor de procedură în Anglia și acceptarea de către acesta a numirii.

 • (f)   Un certificat de asigurare în original, care evidențiază faptul că toate polițele de asigurare prevăzute a fi contractate și menținute în legătură cu Proiectul sunt pe deplin în vigoare și produc efecte juridice.

 • (g)  Garanția va fi fost constituită și perfectată în mod valabil într-o manieră satisfăcătoare pentru BERD, iar BERD va fi primit

 • (1)  exemplare originale semnate în mod corespunzător ale Contractului de Garanție, împreună cu orice document, înscriere, depunere, notificare, înregistrare, legalizare sau alte documente doveditoare necesare, în opinia BERD, în scopul constituirii, valabilității, perfectării sau priorității Sarcinilor în favoarea BERD din sau în baza Contractului de Garanție; și

 • (2)  un aviz de radiere si o căutare in Arhivă, certificate de un operator autorizat al Arhivei, împreună cu o copie certificată de Municipiu a registrului datoriei publice locale al Municipiului, care vor arata radierea (i) contractului de credit Nr. 0310 încheiat între Municipiu și Raiffeisen Bank la data de 3 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, în valoare de până la 40.000.000 RON si (ii) a acordului de garantare asupra veniturilor bugetare și conturilor de trezorerie din data de 3 noiembrie 2006 încheiat în legătură cu contractul de credit nr. 0310 din data de 3 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, încheiat între Municipiu și Raiffeisen Bank.

 • (h)  Opinia Clifford Chance Badea SPRL, consultantul special al BERD în România, în legătură cu aspectele pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil.

 • (i)   Opinia Clifford Chance, consultantul special al BERD de drept englez, în legătură cu aspectele de drept englez pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil.

Secțiunea 4.02. Toate Tragerile din Credit

Obligația BERD de a efectua orice Tragere din Credit va fi de asemenea condiționată de îndeplinirea prealabilă, într-o formă și un conținut satisfăcătoare pentru BERD, a următoarelor condiții:

 • (a)  Primirea de către BERD a originalului cererii transmise în termen de Municipiu pentru o Tragere din Credit, în forma prevăzută în Apendicele A (Formular de Cerere de Efectuare A Unei Trageri din Credit") la prezentul Contract, declarațiile date în această cerere fiind adevărate la data acelei cereri și rămânând adevărate la data Tragerii din Credit respective.

 • (b)  BERD a primit orice alte documente și opinii juridice și orice alte dovezi în legătură cu utilizarea sumelor încasate din Credit, după cum BERD poate solicita în mod rezonabil.

 • (c)   Toate contractele, documentele și instrumentele furnizate BERD cu privire la Secțiunea 4.01 sunt pe deplin în vigoare și produc efecte juridice și sunt neafectate de condiții (cu excepția celei ca prezentul Contract să devină neafectat de condiții, dacă aceasta este o condiție a oricărui astfel de contract, document sau instrument).

 • (d)  Declarațiile făcute sau confirmate de Municipiu în Acordurile de Finanțare sunt adevărate și corecte la datele respective și începând cu datele respective, cu aceleași efecte ca și când respectivele declarații sau garanții ar fi fost făcute la datele respective și începând cu datele respective.

 • (e)  Nîciun Caz Neîndeplinire a Obligațiilor sau orice caz care, cu acordarea unei notificări, cu trecerea timpului sau luarea oricărei hotărâri sau oricare dintre combinațiile dintre cele enumerate anterior, ar deveni un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor ("Caz Potențial de Neîndeplinire a Obligațiilor") nu a apărut sau nu continuă sau, în opinia rezonabilă a BERD, nu este iminentă.

 • (f)   Tragerea din Credit nu va rezulta în încălcarea documentelor constitutive ale Municipiului, a oricărui contract sau legi aplicabile.

 • (g)  în opinia rezonabilă a BERD, nicio schimbare adversă semnificativă nu a apărut în legătură cu Proiectul sau cu Municipiul.

 • (h)  Sumele din Tragerea din Credit sunt necesare pentru scopul Proiectului și BERD a primit orice dovadă de utilizare a sumelor, astfel cum a fost cerută rezonabil.

 • (i)   BERD va fi primit plata tuturor sumelor datorate de aceasta sau acesteia în baza Acordurilor de Finanțare, inclusiv plata tuturor comisioanelor și cheltuielilor descrise în Secțiunea 2.03 și în Secțiunea 5.05.

Secțiunea 4.03. Condiții suplimentare privind Tragerile din Creditul FSEV

 • (a)  în plus pe lângă condițiile enumerate în Secțiunea 4.01 de mai sus, obligația BERD de a efectua orice Tragere din Creditul FSEV face, de asemenea, obiectul primirii anterioare de către BERD a următoarelor documente, fiecare în formă și conținut satisfăcătoare pentru BERD:

 • (1)  O cerere de efectuare a unei Trageri din Credit. BERD a primit un exemplar original al cererii Municipiului, depusă la timp, pentru efectuarea respectivei Trageri din Credit, completată în formă atașată în Apendicele A (Formular de Cerere de Efectuare A Unei Trageri din Credit},

 • (2)  Alte documente. BERD a primit toate celelalte documente astfel cum le poate solicita în mod rezonabil.

 • (b)  Independent de orice prevedere contrară din prezentul Contract, BERD nu va fi în niciun caz obligată sa efectueze nicio Tragere din Creditul FSEV exceptând în măsura în care fondurile corespondente în sumă totală egală cu valoarea respectivei Trageri din Creditul FSEV sunt deținute de BERD în sub-contul FSEV al Fondului Special FSEV.

ARTICOLUL V - ANGAJAMENTE

Angajamentele din prezentul Articol V vor rămâne în vigoare începând cu data prezentului Contract atâta timp cât obligația BERD de a efectua Trageri din Credit (sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului Contract) continuă sau, dacă survine mai târziu, atâta timp cât este datorată orice sumă în temeiul Acordurilor de Finanțare.

Secțiunea 5.01. Angajamente de a face

Cu excepția cazului în care BERD convine altfel, Municipiul:

 • (a)  Va derula Proiectul în conformitate cu prevederile Planului de Achiziții Publice, Acordurilor de Finanțare și Contractelor privind Proiectul, și se va asigura că finanțarea specificată în Planul de Finanțare să fie utilizată exclusiv în scopul Proiectului. în special, Municipiul:

 • (1)  va face disponibile asemenea fonduri și va face și se va asigura că vor fi făcute orice alte asemenea lucruri care pot fi necesare pentru finalizarea Proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la, procurarea de orice fonduri necesare pentru a întruni toate costurile estimate ale Proiectului astfel cum sunt indicate în Planul de Finanțare; și

 • (2)  sumele din orice Trageri din Credit vor fi utilizate de Municipiu exclusiv în scopul Proiectului și BERD va fi îndreptățită să primească orice dovezi cu privire la utilizarea propusă și efectivă a sumelor din Tragerile din Credit, după cum BERD poate solicita în mod rezonabil;

 • (b)  Va determina orice contractor, cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului, să desfășoare Proiectul în conformitate cu Cerințele de Performanță Specifice;

 • (c)  Fără a limita cele de mai sus, va pune în aplicare cu diligență și va adera la Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului și va monitoriza punerea în aplicare a acestui plan, în conformitate cu dispozițiile de monitorizare prevăzute în acest plan;

 • (d)  Municipiul și BERD pot conveni la un moment dat să modifice Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului în urma modificării circumstanțelor Proiectului, a unor schimbări la nivelul Municipiului, a unor evenimente neprevăzute și în urma rezultatelor monitorizării. Fără a limita generalitatea celor de mai sus,

 • (1)  dacă există orice impact social sau asupra mediului care este negativ sau aspect care nu a fost prevăzut de sau menționat în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului, fie integral, fie în ceea ce privește gravitatea acestuia,

 • (2)  dacă orice măsură de atenuare a impactului prevăzută în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului nu este suficientă pentru a elimina sau a reduce orice impact social sau asupra mediului până la nivelul menționat în Cerințele de Performanță Specifice relevante în termenul prevăzut în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului, sau

 • (3)  dacă s-a constatat orice nerespectare semnificativă a Planului de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului sau a oricărei Legislații privind Protecția Mediului și Protecția Socială printr-o inspecție a oricărei autorități de reglementare sau de aplicare a legii,

Municipiul, cât mai curând posibil și cu condiția ca BERD să își dea acordul, va dezvolta și va include în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului măsurile de atenuare suplimentare sau revizuite care pot fi necesare pentru a asigura conformarea cu Cerințele de Performanță Specifice, în fiecare caz în mod satisfăcător pentru BERD;

 • (e)   Cu promptitudine și în mod diligent, va instala și apoi menține un sistem contabil și de control al costurilor și un sistem informatic de gestiune în legătură cu Proiectul, care să fie satisfăcătoare pentru BERD;

 • (f)   Va ține evidențele contabile și alte registre astfel încât acestea să prezinte o imagine reală și corectă a situației financiare a Municipiului, precum și rezultatele activității sale, în conformitate cu standardele acceptate pentru contabilitatea și auditul guvernelor locale din România;

 • (g)   Se va conforma tuturor legilor aplicabile, inclusiv tuturor legilor privind combaterea spălării banilor sau finanțării actelor de terorism și tuturor contractelor la care este parte sau de care el sau oricare dintre bunurile sale este legat;

 • (h)  Va obține, va menține și se va conforma tuturor autorizațiilor, aprobărilor, acordurilor, notificărilor și înregistrărilor necesare pentru acest Contract și celelalte contracte avute în vedere prin acesta și pentru Proiect (pentru evitarea oricărui dubiu, inclusiv cele descrise la Secțiunea 4.0 l(b)). Municipiul va îndeplini și respecta toate condițiile și restricțiile prevăzute în sau impuse Municipiului prin respectivele autorizații, aprobări, acorduri, notificări și înregistrări;

 • (i)   își va menține existența ca unitate administrativ teritorială (municipiu) în conformitate cu toate legile aplicabile;

(1) Va derula activitățile sale cu diligență și eficiență, în conformitate cu practicile inginerești, financiare și de afaceri legitime și cu atenția cuvenită față de protecția mediului, sănătății și siguranței și cu respectarea tuturor legilor aplicabile;

(k)  Va menține în vigoare polițe de asigurare împotriva pierderilor, pagubelor și răspunderii civile în legătură cu activitățile și activele sale de un anumit tip și o anumită valoare în conformitate cu standardele de prudență pentru entitățile din sectorul public care desfășoară activități de tipul celor desfășurate de Municipiu, și va furniza, la cerere, Băncii copii ale polițelor de asigurare în legătură cu acestea;

 • (l)   Se va asigura că furnizorul lucrărilor de construcție, aprovizionărilor și serviciilor pentru Proiect va menține în vigoare asigurările împotriva pierderilor, pagubelor și răspunderii civile într-un mod și la societăți de asigurare satisfăcătoare pentru BERD;

(m) Va menține în vigoare Contractul privind Contul Escrow pentru Serviciul Datoriei cu o bancă românească (sau o filială a unei bănci străine autorizată să deruleze activități bancare în România) aprobată de BERD și BERD și va semna orice alte documente cerute pentru crearea valabilă și menținerea contului de rezervă pentru serviciul datoriei ("Contul Escrow pentru Serviciul Datoriei") prevăzut în Contractul privind Contul Escrow pentru Serviciul Datoriei;

(n)  Va asigura, cu documente justificative care trebuie furnizate către BERD la (sau imediat înainte de) fiecare Data de Plată a Dobânzii care survine la sau după data primei Trageri din Credit că, cu cel puțin 20 de zile înainte de respectiva Dată de Plată a Dobânzii, soldul creditor al Contului Escrow pentru Serviciul Datoriei a fost egal cu nu mai puțin decât totalul tuturor plăților de capital din Credit și a dobânzilor și a celorlalte comisioane cu privire la Credit care vor fi scadente și datorate la, sau înainte de respectiva Dată de Plată a Dobânzii;

(o)  în conformitate cu Articolul 63 din Legea Finanțelor Publice Locale, va garanta prin Venituri toate obligațiile care decurg în baza sau în temeiul oricăreia dintre dispozițiile prezentului Contract și a altor Acorduri de Finanțare cu parte a veniturilor proprii ale Municipiului (astfel cum sunt definite la articolul 5 alineatul (l)(a) din Legea Finanțelor Publice Locale), care cuprind toate veniturile care decurg din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit potrivit Contractului de Garanție;

(p)   Se va asigura că garanția avută în vedere de Secțiunea 5.01 (o) din prezentul Contract este perfectată, menținută și reînnoită în mod satisfăcător pentru BERD până la o dată care nu survine ulterior celei de-a cincea aniversări a înregistrării Contractului de Garanție și o data la cinci ani ulterior;

(q)   Va plăti toate impozitele, taxele sau alte costuri de plătit în legătură cu orice Acord de Finanțare;

(r)   Va menține toate contractele avute în vedere prin prezentul pe deplin în vigoare și producând efecte depline, fără modificări; va semna toate celelalte asemenea documente și va lua toate asemenea alte măsuri pe care BERD le poate determina ca fiind necesare sau oportune pentru ca prevederile prezentului Contract și ale celorlalte documente avute în vedere prin prezentul Contract să producă efecte;

(s)   Va respecta hotărârea Consiliului Local privind aprobarea realizării Proiectului și se va asigura că aceasta nu este abrogată, înlocuită, modificată sau anulată;

(t)   Va încheia toate celelalte documente și va lua toate celelalte măsuri pe care BERD le poate considera necesare sau oportune pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului Contract și a celorlalte Acorduri de Finanțare;

(u)  Va selecta, angaja si menține un consultant independent, acceptabil pentru BERD, care sa confirme anual către BERD că Municipiul respectă angajamentele financiare prevăzute in Secțiunea 5.03 mai jos; și

 • (v)  Va înființa și va menține o unitate de implementare a Proiectului acceptabilă pentru BERD, în scopul coordonării și supervizării implementării Proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la, achiziția de bunuri, lucrări si servicii pentru Proiect

Secțiunea 5.02. Angajamente de a nu face

Cu excepția cazului în care BERD convine altfel, Municipiul:

 • (a)  Nu va încheia nicio tranzacție pe rata dobânzii, privind cursul valutar sau tranzacții de acoperire a mărfurilor sau alte tranzacții similare cu instrumente derivate care este posibil în mod rezonabil să aibă un impact semnificativ și negativ asupra situației financiare a Municipiului și asupra capacității sale de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile sale în baza prezentului Contract, Contractului de Garanție sau în baza oricăror alte contracte în legătură cu Proiectul;

 • (b)  Nu va rezilia, nu va modifica sau nu va renunța la nicio prevedere a niciunui contract avut în vedere prin prezentul Contract;

 • (c)  Nu va face modificări și nu va permite să fie făcute modificări în privința naturii sau a obiectului Proiectului;

 • (d)  Nu va rambursa anticipat nicio datorie pe termen lung cu excepția situației în care, dacă BERD solicită acest lucru, in 30 de zile de la o asemenea solicitare, fiice simultan și o plată anticipată proporțională a Creditului în conformitate cu prevederile Secțiunii 2.05 de mai sus (cu excepția faptului că nu va exista niciun comision de rambursare anticipată și nicio sumă minimă sau o perioadă de notificare pentru respectiva plată anticipată);

 • (e)  în măsura în care asemenea tranzacții ar putea avea un impact semnificativ și negativ asupra situației financiare a Municipiului și asupra capacității sale de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile sale în baza prezentului Contract, Contractului de Garanție sau în baza oricăror alte contracte în legătură cu Proiectul, nu va vinde, nu va transfera, nu va închiria sau nu va înstrăina în alt mod toate sau o parte substanțială a activelor sale (indiferent dacă acest lucru s-ar realiza printr-o singură tranzacție sau printr-o serie de tranzacții);

 • (f)   Nu va efectua, și nu va autoriza sau permite niciunuia dintre cadrele sale de conducere, membrilor consiliului Local (sau unui echivalent al acestora), salariaților autorizați, Afîliaților, mandatarilor sau reprezentanților săi să efectueze Practici Interzise cu privire la Proiect sau la orice tranzacții avute în vedere prin prezentul Contract. Independent de orice alte prevederi din prezentul Contract, Municipiul confirmă, prin prezentul, că BERD poate invoca Politica și Procedurile de Executare Silită în ceea ce privește acuzațiile de Practici Interzise (inclusiv în ceea ce privește Secțiunea 3.0l(j) privind Proiectul și tranzacțiile avute în vedere prin acesta);

 • (g)  Nu va întâmpina, nu își va asuma, nici nu va permite să existe nicio Datorie Financiară care (1) depășește limitele permise de legile din România sau (2) ar determina o încălcare de către acesta a angajamentelor financiare prevăzute prin prezentul Contract;

 • (h)  Nu va întâmpina nicio Datorie Financiară în orice moment ulterior datei prezentului Contract, cu excepția cazului in care Municipiul demonstrează in mod clar de o maniera satisfăcătoare BERD ca astfel de Datorie Financiara suplimentara nu va afecta capacitatea Municipiului de a respecta obligațiile financiare prevăzute de prezentul contract (inclusiv angajamentele financiare in Secțiunea 5.03);

 • (i)   Nu va vinde, nu va transfera, nu va închiria sau nu va înstrăina în alt mod toate sau o parte substanțială a activelor sale necesare implementării Proiectului (indiferent dacă acest lucru s-ar realiza printr-o singură tranzacție sau printr-o serie de tranzacții, conexe sau de altă natură), dacă asemenea tranzacții ar putea avea un efect negativ important asupra situației financiare a Municipiului sau asupra capacității acestuia de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile care rezultă din prezentul Contract sau din oricare Acord de Finanțare;

 • (j)   Nu va utiliza veniturile din orice Tragere din Credit să plătească o valoare adăugată sau alte taxe care ar putea fi percepute în legătură cu orice vânzare de bunuri, prestare de lucrări și/sau prestare de servicii care decurg din sau în legătură cu orice componentă a Proiectului; dacă o astfel de valoare adăugată sau alte taxe devin exigibile, Municipiul va plăti o astfel de valoare adăugată sau alte taxe din propriile resurse financiare în momentul în care se datorează și sunt exigibile;

 • (k)  Nu va face modificări și nu va permite să fie făcute modificări la documentele sale constitutive, în orice mod care ar fi în contradicție cu dispozițiile prezentului Contract, cu celelalte Acorduri de Finanțare sau orice contract avut în vedere prin prezentul Contract;

 • (l)   Nu va constitui sau nu va permite să existe orice Sarcini altele decât:

 • (1)  Garanția constituită în baza Acordurilor de Finanțare;

 • (2)  Garanția aferentă Contractelor de Credit Existente ale Municipiului;

 • (3)  Sarcinile aduse Ia cunoștința BERD înainte de data prezentului Contract, care sunt constituite cu privire la Contractele de Credit BERD Existente ale Municipiului;

 • (4)  orice garanție legală rezultată din prevederile imperative ale legislației aplicabile;

 • (m)  Nu va încheia nicio tranzacție altfel decât în conformitate cu cerințele legale și decât în cursul obișnuit al activității sale conform unor termeni comerciali uzuali și în condițiile pieței; și

 • (n)  Nu va încheia niciun acord de parteneriat, de participare la profit sau de redevență sau alt acord similar, prin care încasările, veniturile sau profiturile Municipiului ar putea fi împărțite cu orice Afiliat sau terț în asemenea manieră care ar putea afecta în mod semnificativ advers nivelul veniturilor proprii ale Municipiului, funcționarea Municipiului, oricare dintre Acordurile de Finanțare sau Proiectul și sub rezerva faptului că Municipiul poate intra în asocieri în participațiune ori alte aranjamente similare în care părțile contribuie cu bunuri fără a deveni răspunzătoare pentru obligațiile asocierii în participațiune.

Secțiunea 5.03. Angajamente financiare

 • (a)  Rata de acoperire a Serviciului Datoriei. Municipiul va menține, în orice moment, un raport între (i) Excedentul Curent și (ii) Serviciul Datoriei în orice exercițiu financiar, de cel puțin 1,35 la 1.

 • (b)  Raportul între nivelul Datoriei Financiare și Excedentul Curent Municipiul va menține în orice moment un raport între (i) Datoria Financiară (însă cu excepția garanțiilor financiare care nu au fost exercitate și în baza cărora Municipiul nu are o obligație de plată) și (ii) Excedentul Curent în orice exercițiu financiar, de cel mult 4.5 lai.

 • (c)  Pentru scopurile acestei Secțiuni, următorii termeni vor avea înțelesul următor

 • (1)  "Serviciul Datoriei" înseamnă serviciul datoriei anuale curente pentru întreaga datorie neachitata, inclusiv cea către BERD si alți creditori, precum si garanțiile serviciului datoriei care au fost executate si in baza cărora Municipiul este obligat sa plătească, calculate folosind o rata prezumata a dobânzii egala cu ratele dobânzii aplicabile la momentul calculului.

 • (2)  "Excedent Curent" înseamnă pentru orice perioadă relevantă, veniturile Curente (veniturile curente totale, astfel cum acest termen este definit mai jos, altele decât veniturile de capital sau veniturile financiare) minus Cheltuielile Curente (toate cheltuielile curente, astfel cum acest termen este definit mai jos, altele decât cheltuielile cu dobânzile).

 • (3)  "Venituri Curente" înseamnă suma tuturor veniturilor generate de Municipiu pe durata perioadei relevante, inclusiv orice granturi cu scop general acordate de guvernul central sau local, însă cu excepția oricăror granturi cu scop special acordate de guvernul central sau local si orice venituri nerecurente.

 • (4)  "Cheltuieli Curente" înseamnă suma tuturor cheltuielilor întâmpinate de Municipiu pe durata perioadei relevante, cu excepția cheltuielilor întâmpinate pe durata perioadei respective pentru achiziția de active pe termen lung sau pentru rambursarea sumelor principale și plăților de dobânzi aferente Datoriei Financiare, sau care sunt finanțate prin granturi cu scop special acordate de guvernul central sau local.

Secțiunea 5.04. Achiziții

Cu excepția cazului hi care BERD consimte altfel, Municipiul se va asigura că toate bunurile, lucrările și serviciile necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele provenite din Credit, sunt achiziționate în conformitate cu Politicile și Regulile de Achiziții și se vor aplica următoarele reguli:

 • (a)   Bunurile, lucrările și serviciile (cu excepția serviciilor de consultanță care sunt incluse în Secțiunea m, Articolul 5 din Politicile și Regulile privind Achizițiile) vor fi achiziționate prin licitație publică;

 • (b)  în cadrul sub-secțiunii (a) din cadrul acestei Secțiuni, procedurile pentru licitația deschisă sunt prezentate în Secțiunea HI, Articolul, 3 al Politicilor și Regulilor privind Achizițiile.

 • (c)   Toate contractele vor fi supuse procedurilor de verificare prevăzute Politicile și Regulile privind Achizițiile și vor fi supuse unei verificări prealabile de către BERD.

 • (d)  Dacă în conformitate cu Politica și Procedurile de Executare Silită, BERD stabilește că Municipiul, un furnizor, un sub-fumizor, un contractant, un sub-contractant, un concesionar, un consultant sau un sub-consultan care concurează în ceea ce privește, sau care execută orice contract în legătură cu Proiectul sau orice tranzacții avute în vedere prin respectivul contract, s-a implicat în orice Practică Interzisă, BERD poate declara respectivul contract ineligibil pentru finanțare și BERD poate lua orice Măsură de Executare Silită si orice Măsură de Dezvăluire.

 • (e)  Municipiul se va asigura că în cadrul documentelor de licitație și în orice contracte în legătură cu Proiectul sau în cadrul oricăror tranzacții avute în vedere prin acestea, sunt incluse prevederi:

 • (i)   care stipulează ca furnizorii, sub-fumizorii, contractanții, sub-contractanții, concesionarii, consultanții și sub-consuitanții nu se vor implica în nicio Practică Interzisă în legătură cu Proiectul sau cu oricare dintre tranzacțiile avute în vedere prin acestea, și nici nu va autoriza, nici nu va permite oricărora dintre cadrele sale de conducere, administratorilor, angajaților autorizați, Afiliaților, agenților sau reprezentanților acestora sa procedeze astfel; și

 • (ii)  prin care furnizorii, sub-fumizorii, contractanții, sub-contractanții, concesionarii, consultanții și sub-consultanții sunt notificați privind faptul ca BERD are dreptul sa invoce Politica și Procedurile de Executare Silită, inclusiv să ia orice Măsură de Executare Silită și Măsură de Dezvăluire, în ceea ce privește acuzațiile de Practici Interzise în legătură cu Proiectul sau cu tranzacțiile avute în vedere prin acestea.

Secțiunea 5.05. Costuri și cheltuieli

 • (a)   Municipiul va plăti BERD, in termen de 30 de zile de la cerere, toate cheltuielile întâmpinate de BERD, inclusiv cheltuielile de deplasare și onorariile și cheltuielile consilierului extern, contabililor și consultanților, întâmpinate de BERD în legătură cu Creditul și cu:

 • (1)  pregătirea, revizuirea, negocierea, semnarea, înregistrarea, autentificarea notarială si perfectarea, într-o limită de 30.000 EUR; și

 • (2)  administrarea, monitorizarea, modificarea, renunțarea și punerea în executare;

a prezentului Contract și a oricăror altor documente în legătură cu prezentul Contract, radierea oricărei garanții și conservarea drepturilor BERD în baza acestora.

 • (b)  Municipiul va achita sau va rambursa către BERD la cerere, toate taxele (inclusiv taxele de timbru), impozitele, onorariile sau alte speze plătibile la, sau în legătură cu încheierea, emiterea, predarea, înregistrarea, perfectarea sau autentificarea prezentului Contract, a oricărui alt document în legătură cu prezentul Contract, sau a oricărei plăți în baza acestuia sau acestora.

 • (c) Municipiul va rambursa BERD la cerere orice onorarii, costuri și cheltuieli suportate de BERD pentru a determina dacă s-a produs un caz de neexecutare în legătura cu conservarea sau executarea silită a drepturilor sale din Acordurile de Finanțare, și încasarea oricărei sume datorate BERD, sau în legătura cu evaluarea, pregătirea, revizuirea, negocierea, semnarea și, unde este cazul, înregistrarea și autentificarea oricărui amendament sau renunțare la orice Acord de Finanțare sau la orice alt document în legătură cu acestea. La cererea Municipiului, BERD va depune eforturi rezonabile pentru a furniza acestuia o estimare a onorariilor, costurilor și cheltuielilor care ar putea fi suportate de BERD în legătură cu evaluarea, pregătirea, revizuirea, negocierea, semnarea și, unde este cazul, înregistrarea și autentificarea oricărui amendament sau renunțare la orice Acord de Finanțare sau orice alt document în legătură cu acestea.

Secțiunea 5.06. Furnizarea de informații

 • (a) Municipiul va furniza BERD, într-o formă satisfăcătoare pentru BERD:

 • (1)  imediat ce este disponibil dar, în orice caz, în termen de 65 de zile de la încheierea fiecărui trimestru al fiecărui exercițiu financiar al Municipiului, un raport de activitate, în formă și conținut acceptabile pentru BERD, incluzând:

 • (A)  orice factori care afectează sau care ar putea afecta în mod semnificativ situația financiară a Municipiului sau capacitatea sa de a rambursa Creditul;

 • (B)  o declarație certificată de Primarul Municipiului (i) în care să se indice situația conformării Municipiului cu angajamentele financiare cuprinse în Secțiunea 5.03, fumizându-se detalii în legătură cu orice neconformare, și Cri) în care să se indice cuantumul veniturilor încasate de Municipiu în trimestrul financiar anterior;

 • (C)  (pe durata implementării Proiectului) implementarea și progresul Proiectului, inclusiv, pentru fiecare contract atribuit de Municipiu cu privire la Proiect cu o valoare ce depășește 500.000 EUR, identitatea și naționalitatea contractantului, și valoarea și data contractului; și

 • (D)  două copii certificate ale situațiilor financiare ale Municipiului pentru respectivul trimestru, pregătite în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate pentru Sectarul Public și certificate de un membru al conducerii adecvat al Municipiului;

 • (2)  în 30 de zile de la aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului, dar nu mal târziu de 1 mai a fiecărui an calendaristic, un buget anual final al Municipiului pentru exercițiul financiar respectiv;

 • (3)  în 30 de zile de la aprobarea execuției de către Consiliul Local al Municipiului, dar nu mai târziu de 30 iunie a fiecărui an calendaristic, bugetul anual executat al Municipiului pentru respectivul an imediat anterior;

 • (4)  imediat ce devin disponibile dar, în orice caz, nu mai târziu de 120 de zile de la încheierea fiecărui exercițiu financiar al Municipiului, două copii ale situațiilor financiare auditate (inclusiv bilanțul, contul de profit și pierdere și situația modificărilor poziției financiare, precum și notele anexe) pentru respectivul exercițiu financiar, întocmite în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate pentru Sectorul Public și certificate de Departamentul de Audit al Municipiului;

 • (5)  în termen de 60 de zile de la încheierea fiecărui exercițiu financiar al Municipiului, un raport satisfăcător pentru BERD, cu privire la Aspecte de Mediu și Sociale survenite în legătură cu Municipiul și Proiectul, inclusiv privind respectarea Planului de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului; și

 • (6)  orice alte informații referitoare la Municipiu sau Proiect pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil la un moment dat

 • (b) Municipiul va notifica imediat BERD în legătură cu:

 • (1)  apariția oricărui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor sau eveniment care, cu acordarea unei notificări, cu trecerea timpului sau luarea oricărei hotărâri sau oricare dintre combinațiile între cele enumerate anterior, ar deveni Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor;

 • (2)  apariția oricărui incident sau accident cu privire la Municipiu sau la Proiect, care are sau care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra mediului înconjurător sau a sănătății sau siguranței muncii sau publice, și va transmite imediat după aceea către BERD o notificare cu privire la aceasta, în care va specifica natura acestui incident sau accident și orice măsuri luate de Municipiu în vederea remedierii acestuia. Fără a limita caractenl general al prevederii de mai sus,

 • (A)  un incident sau accident privește Proiectul dacă survine pe orice amplasament utilizat pentru Proiect sau dacă este cauzat de dotări, echipamente, vehicule sau vase utilizate pentru sau în legătură cu Proiectul (indiferent dacă sunt utilizate sau nu pe orice amplasament al Proiectului și indiferent dacă sunt utilizate de persoane autorizate sau neautorizate);

 • (B)  se consideră că un incident sau accident are un efect negativ semnificativ asupra mediului sau asupra sănătății publice sau a sănătății sau securității muncii dacă:

 • (i)   în baza oricărei legi aplicabile, se impune notificarea respectivului incident sau accident oricărei autorități guvernamentale,

 • (ii)  respectivul incident sau accident se soldează cu decesul oricărei persoane (indiferent dacă acea persoană este sau nu salariat al Municipiului),

 • (iii)  mai multe persoane (indiferent dacă acele persoane sunt sau nu salariate ale Municipiului) prezintă leziuni grave care necesită spitalizare» sau

 • (iv)  respectivul incident sau accident a fost adus sau este posibil să fie adus la cunoștința publicului prin mass media sau în altă modalitate; și

 • (3)  apariția oricărui eveniment (inclusiv orice litigiu, arbitraj sau procedură administrativă în curs sau iminentă) și orice daună adusă dotărilor Proiectului) care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, a situației financiare a Municipiului sau a capacității Municipiului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Acordurile de Finanțare, Contractele privind Proiectul sau prin orice alt contract avut în vedere prin prezentul Contract; și

 • (4)  orice modificare propusă privind obiectul, proiectarea sau punerea în funcțiune a Proiectului (inclusiv localizarea sau capacitatea Proiectului, materiile prime, tehnologia sau procesele utilizate în cadrul acestuia sau planificate pentru Proiect, sau orice alta schimbare care este posibil să modifice în mod semnificativ impactele și aspectele de mediu sau sociale ale Proiectului) sau activitatea si operațiunile Municipiului.

 • (c)  Municipiul va notifica prompt BERD cu privire la orice obiecțiune sau petiție semnificative din partea muncitorilor sau publicului, îndreptate împotriva sau în legătură cu Proiectul, care ar putea avea un efect negativ semnificativ sau care au fost făcute sau este foarte posibil să fie făcute publice prin mass media sau în alt mod în termen de zece zile de la orice astfel de notificare, Municipiul va depune un raport satisfăcător pentru BERD în care va specifica rezultatul cercetării făcute de Municipiu în legătură cu respectiva obiecțiune sau petiție, și orice măsuri luate sau propuse de Municipiu în vederea soluționării problemelor ridicate prin obiecțiune sau petiție.

 • (d)  Municipiul va notifica prompt BERD în legătură cu orice concediere colectivă planificată (dar nu mai târziu de 60 de zile înainte de data luării oricărei decizii privind o asemenea concediere colectiva planificată) care afectează cel puțin 10% din numărul total de angajați ai Municipiului sau 30 dintre angajații Municipiului (oricare dintre aceste numere este mai mic) pe o perioadă de 30 de zile. în cazul oricărei concedieri colective planificate care afectează cel puțin 25% din numărul total de angajați ai Municipiului sau 500 dintre angajații Municipiului (oricare dintre aceste numere este mai mic) pe o perioadă de 30 de zile, la data la care transmite notificarea respectivă către BERD, Municipiul va furniza, de asemenea, BERD și un plan de redresare aplicabil.

 • (e) Municipiul va notifica cu promptitudine BERD în cazul în care ia cunoștință de orice informații în legătură cu o încălcare a Secțiunii 3.01(k) sau a Secțiunii 5.02(0 sau dacă orice instituție financiară internațională a impus orice sancțiune împotriva Municipiului pentru orice Practică Interzisă. Dacă BERD notifică Municipiul în legătură cu preocuparea sa privind o astfel de încălcare a Secțiunii 3.01(k) sau a Secțiunii 5.02(f), Municipiul va coopera cu BERD și cu reprezentanții săi cu bună credință pentru a stabili dacă respectiva încălcare a survenit și va răspunde cu promptitudine și suficient de detaliat la orice astfel de notificare din partea BERD și, la cererea BERD, va furniza documente justificative în sprijinul răspunsului său.

(0 Municipiul va furniza prompt către BERD orice alte informații rezonabil solicitate periodic de BERD in legătură cu obligațiile sale de raportare si celelalte responsabilități ale sale către investitorii FSEV.

 • (g)  Municipiul va furniza fără întârziere către BERD orice alte informații pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil din timp în timp și va permite reprezentanților BERD (inclusiv oricăror consultanți angajați de BERD) să viziteze Proiectul sau oricare dintre celelalte spații unde este desfășurată activitatea Municipiului sau unde se realizează Proiectul și să le acorde acces la active, registre, înregistrări și evidențele Municipiului (inclusiv, (i) pentru a facilita monitorizarea și evaluarea de către BERD a Proiectului și pentru a permite BERD să verifice și să soluționeze orice plângere privind Proiectul făcută în baza Mecanismului de Plângeri privind Proiectul și (ii) pentru a evalua dacă a avut loc o Practică Interzisă în legătură cu Proiectul sau cu tranzacțiile avute în vedere prin prezentul Contract).

 • (h)  Cât mai curând posibil, dar, în orice caz, nu mai târziu de 60 zile de la sfârșitul fiecărui Exercițiu Financiar, Municipiul va furniza către BERD un certificat de garanție sub forma din Apendicele C (Formular de Certificat de Garanție), furnizând BERD o situație actualizată cu privire la orice bun sau drepturi deținute sau dobândite de Municipiu care sunt necesare pentru a fi oferite ca parte a Garanției și confirmarea pentru BERD că Contractul de Garanție reprezintă o garanție valabilă și perfectată asupra bunurilor acoperite de Contractul de Garanție.

 • (i)   Toate calculele financiare care urmează să fie realizate de Municipiu în baza, sau în scopul prezentului Contract vor fi realizate în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate pentru Sectorul Public aplicate în mod consecvent.

Secțiunea 5.07. Registre privind Proiectul și acces la Proiect

Municipiul:

 • (a) va menține proceduri și registre adecvate pentru a înregistra și monitoriza progresul Proiectului (inclusiv costurile aferente și beneficiile care urmează să fie generate de acesta), pentru a identifica oricare și toate bunurile, lucrările și serviciile finanțate din sumele încasate din Credit și pentru a identifica utilizarea acestora în cadrul Proiectului, și va pune aceste registre la dispoziția reprezentanților BERD la solicitarea BERD;

 • (b)  va furniza cu promptitudine către BERD informațiile pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil la o anumită dată și va permite reprezentanților BERD, la solicitarea BERD:

 • (i)   să viziteze orice facilități și șantiere privind Proiectul sau orice alte spații unde este desfășurată activitatea Municipiului;

 • (ii)  să aibă acces la, și să examineze oricare și toate bunurile, lucrările și serviciile finanțate din sumele încasate din Credit și orice facilități, instalații, șantiere, lucrări, clădiri, proprietăți, echipamente, active, registre, situații financiare, evidențe și documente ale Municipiului și să permită auditarea respectivelor registre și situații financiare de către auditorii BERD; și

 • (iii)  să se întâlnească și să discute cu respectivii reprezentanți și angajați ai Municipiului, astfel cum BERD poate considera necesar si oportun,

în oricare caz, inclusiv (1) pentru a facilita monitorizarea și evaluarea de către BERD a Proiectului și pentru a permite BERD să verifice și să soluționeze orice plângere privind Proiectul făcută în baza Mecanismului de Plângeri privind Proiectul și (2) pentru a evalua dacă a avut loc o Practică Interzisă în legătură cu Proiectul sau cu tranzacțiile avute în vedere prin acestea; și

 • (c)   se va asigura că în cadrul documentelor de licitație și în orice contracte în legătură cu Proiectul sau în cadrul oricăror tranzacții avute în vedere prin acestea, sunt incluse prevederi în sensul paragrafelor (a) și (b) de mai sus în legătură cu furnizori, sub-fumizori, contractanți, sub-contractanți, concesionari, consultanți și sub-consultanți.

ARTICOLUL VI - CAZURI DE NEÎNDEPLINIRE A OBLIGAȚIILOR

Secțiunea 6.01. Cazuri de Neîndeplinire a Obligațiilor

Fiecare din cazurile și evenimentele de mai jos va constitui un "Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor" conform prevederilor prezentului Contract:

 • (a) Neplata de către Municipiu a capitalului Creditului, a comisionului de angajament sau a dobânzii la Credit, așa cum și atunci când sunt datorate conform prezentului Contract, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

 • (1)  încălcarea obligației de plată se datorează unei erori administrative a unei bănci la care sunt deschise conturile, alta decât o eroare produsă din culpa sau fapta săvârșită cu intenție a Municipiului; și

 • (2)  în termen de trei Zile Lucrătoare de la data scadenței, se efectuează plata integrală conform prezentului Contract

 • (b)  Nerespectarea, de către Municipiu sau de către orice altă parte (cu excepția BERD) a obligațiilor din cadrul prezentului Contract, dintr-un Acord de Finanțare, un Contract privind Proiectul sau din cadrul oricărui alt contract menționat în prezentul document, dacă la nerespectarea acestor obligații nu se face referire în altă parte a acestei Secțiuni 6.01, iar, dacă este susceptibilă de remediere, această nerespectare nu este remediată în termen de 30 de zile de la data care survine prima dintre următoarele: (1) data la care BERD transmite Municipiului notificarea cu privire la această nerespectare, sau (2) data la care Municipiul ia cunoștință de această nerespectare.

 • (c)  Nerespectarea, de către Municipiu sau de către orice altă parte (cu excepția BERD) a oricărei obligații din cadrul Autorizațiilor, dacă la nerespectarea acestor obligații nu se face referire în altă parte a acestei Secțiuni 6.01, iar, dacă este susceptibilă de remediere, această nerespectare nu este remediată în termen de 30 de zile de la data care survine prima dintre următoarele: (1) data la care BERD transmite Municipiului notificarea cu privire la această nerespectare, sau (2) data la care Municipiul ia cunoștință de această nerespectare.

 • (d)  Oricare dintre declarațiile sau garanțiile date sau confirmate de către Municipiu prin prezentul Contract sau prin orice alt Acord de Finanțare sau Contract privind Proiectul avut în vedere prin acesta (inclusiv orice cerere de efectuare a unei Trageri din Credit) se dovedește că a fost falsă sau că a indus în eroare la momentul la care a fost dată sau confirmată.

 • (e)   Orice autoritate guvernamentală condamnă, naționalizează, sechestrează, preia custodia sau controlul sau expropriază în orice alt mod toate sau orice parte importantă din activele Municipiului sau dispune orice măsură privind dizolvarea sau desființarea Municipiului sau ia orice măsură care ar împiedica Municipiul să își desfășoare operațiunile sau o parte importantă a acestora.

 • (f)   Municipiul intră în faliment, insolvență sau incapacitate de plată a datoriilor la scadență, se află într-o criză financiară, redresare financiară sau se adoptă sau se inițiază orice acțiune, acord sau procedură, voluntare sau judiciare, în legătură cu falimentul, insolvență, administrarea, reorganizarea, criza financiară, redresarea financiară sau numirea unui receiver, administrator judiciar sau creditor garantat pentru Municipiu sau în legătură cu încheierea unei tranzacții, ajustări, concordat preventiv sau reorganizări a sau scutiri de datoriile sale (sau orice acțiune ori procedură echivalentă în conformitate cu legislația din orice jurisdicție).

 • (g)  Orice Datorie Financiară a Municipiului care depășește suma de 1.000.000 EUR (alta decât Creditul) nu este plătită la scadență; sau apare o nerespectare care nu este prevăzută în alt mod în acest alineat a oricărei obligații prevăzute de orice contract în temeiul căruia este datorată o asemenea datorie, nerespectare care continuă și după încetarea oricărei perioade de grație aplicabile; sau orice asemenea datorie devine scadentă și exigibilă anticipat sau este cerută la plată..

 • (h)  Municipiul este parte în sau orice litigiu, arbitraj sau procedură administrativă este iminentă împotriva sa, al cărei rezultat ar putea avea un efect advers semnificativ asupra Proiectului, situației financiare a Municipiului sau capacității Municipiului de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile sale din prezentul Contract sau din orice alt contract în legătura cu Proiectul.

 • (i)   în conformitate cu Procedurile și Politicile de Executare Silită ale BERD, BERD decide că Municipiul sau un Afiliat al Municipiului s-a angajat în vreo Practică Interzisă în legătură cu un Proiect BERD și Municipiul este inclus pe lista BERD a persoanelor sau entităților care nu sunt eligibile să li se atribuie un contract finanțat de BERD sau să primească finanțare din partea BERD, listă care poate fi consultată pe pagina web a BERD.

 • (j)   Apariția oricărui eveniment care, în opinia rezonabilă a BERD, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, a situației financiare a Municipiului sau a capacității Municipiului de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile asumate prin prezentul Contract sau prin orice alt contract avut în vedere prin acesta.

Secțiunea 6.02. Consecințele neîndeplinirii obligațiilor

în cazul apariției și continuării unui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor, BERD poate, prin notificare transmisă Municipiului, să suspende sau să anuleze dreptul Municipiului la toate sau orice parte a oricăror Trageri din Credit viitoare și/sau să declare întregul capital sau orice parte din capitalul Creditului și dobânda acumulată la Credit (împreună cu orice sume acumulate sau datorate conform prezentului Contract) ca fiind, și în același moment devenind (independent de orice prevedere contrară din prezentul Contract), fie scadente și exigibile imediat, fără nicio altă notificare și fără punere în întârziere, fără nicio declarație, cerere sau obiecțiune de orice fel, Municipiul renunțând expres prin acest Contract la necesitatea acestora, fie scadente și exigibile la cerere.

ARTICOLUL VH - DIVERSE

Secțiunea 7.01. Acord deplin; modificări și renunțări

Prezentul Contract și documentele la care se fiice referire în acesta reprezintă toate obligațiile părților și înlocuiesc orice declarație de intenție sau înțelegere anterioară cu privire la această tranzacție. Orice modificare, acord sau renunțare făcute în baza prezentului Contract se vor face în scris și vor fi semnate de BERD, iar în cazul unei modificări, de către Municipiu. O referire din prezentul Contract la un contract înseamnă acel contract așa cum a fost modificat, completat, novat sau cesionat la un moment dat

Secțiunea 7.02. Notificări

 • (a)  Orice notificare ce va fi transmisă în temeiul prezentului Contract va fi făcută în scris și, cu excepția unor prevederi contrare din prezentul Contract, se va considera valabil efectuată atunci când este transmisă părții căreia îi este adresată, prin curier, prin poșta aeriană sau fax, la adresa părții care este menționată după semnătura sa din prezentul Contract sau la orice altă adresă notificată de acea parte celeilalte părți.

 • (b)  Toate documentele și notificările transmise de Municipiu către BERD în conformitate cu prezentul Contract vor fi în limba engleză sau vor fi însoțite de o traducere în limba engleză, certificată de Municipiu, și versiunea în limba engleză va prevala.

 • (c)  BERD poate invita Municipiul să se înregistreze pentru a utiliza ClientNet sau o altă formă de comunicare electronică, iar în cazul în care Municipiul și BERD convin să utilizeze ClientNet sau o altă formă de comunicare electronică, orice înștiințare, cerere sau altă comunicare transmisă de Municipiu către BERD sau de BERD către Municipiu (cu excepția oricărei înștiințări, cereri sau a altei comunicări pentru care prezentul Contract sau orice Acord de Finanțare impune transmiterea în original, în formă certificată sau tipărită), poate, sub rezerva termenilor și condițiilor aplicabile ClientNet sau unei alte forme de comunicare electronică, fi transmisă prin afișarea respectivei înștiințări, cereri sau alte comunicări pe ClientNet sau poate fi transmisă conform condițiilor acceptate referitoare la o altă formă de comunicare electronică.

 • (d)  Orice înștiințare, cerere sau altă comunicare înmânată personal, trimisă par avion, prin fax, prin ClientNet sau prin altă formă de comunicare electronică convenită va produce efecte doar din momentul primirii efective (sau punerii la dispoziție) într-o formă lizibilă, cu mențiunea că o astfel de înștiințare, cerere sau comunicare care este primită (sau pusă la dispoziție) după ora 5:00 p.m. la adresa indicată de partea căreia îi este adresată respectiva înștiințare, cerere sau comunicare drept adresa de corespondență în scopul prezentului Contract va fi considerată a produce efecte doar începând din ziua următoare.

Secțiunea 7.03. Drepturi, remedii și renunțări

Drepturile și remediile BERD în temeiul prezentului Contract nu vor fi afectate de nicîun fapt sau nicio acțiune care ar putea afecta, lăsând la o parte această Secțiune, aceste drepturi sau remedii. Nicio acțiune și nicio întârziere în exercitarea și nicio neexercitare a oricărui drept, putere sau remediu al BERD nu va aduce atingere respectivului drept, putere sau remediu, sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acestea. în cazul în care BERD renunță la o condiție pentru orice Tragere din Credit, se consideră că Municipiul, prin primirea acelei Trageri din Credit, a fost de acord cu condițiile acelei renunțări, iar dreptul BERD de a solicita conformarea cu acea condiție va fi conservat în mod expres în legătură cu orice Tragere din Credit ulterioară. Drepturile și remediile prevăzute în prezentul Contract și în celelalte contracte avute în vedere prin acesta sunt cumulative și nu exclud niciun alt drept sau remediu, prevăzute de legea aplicabilă sau în orice alt mod.

Secțiunea 7.04. Legea aplicabilă

Prezentul Contract va fi guvernat de și interpretat potrivit legii engleze. Orice obligație necontractuală născută din sau în legătură cu prezentul Contract va fi guvernată de și interpretată potrivit legii engleze.

Secțiunea 7.05. Arbitraj și jurisdicție

 • (a)   Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau în legătură cu (1) acest Contract, (2) încălcarea, încetarea sau nevalabîlitatea acestuia sau (3) orice obligații necontractuale decurgând din sau în legătură cu acest Contract va fi soluționată prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul UNCITRAL. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi LCIA (Curtea Internațională de Arbitraj din Londra). Arbitrajul se va desfășura la Londra, în Marea Britanie și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi prevăzute în Legea Arbitrajului din 1996 sau în altă lege de a ataca oricare dintre deciziile arbitrale sau de a sesiza instanțele din Anglia în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Tribunalul arbitrai nu va fi autorizat să acorde, iar Municipiul convine că nu va solicita de la nicio altă autoritate judiciară vreo măsură procedurală provizorie sau de protecție prealabile pronunțării unei hotărâri arbitrale împotriva BERD, independent de orice prevederi din Regulamentul UNCITRAL. Tribunalul arbitrai va fi autorizat să analizeze și să includă în procedurile, deciziile sau hotărârile sale orice altă dispută depusă în atenția sa în mod corespunzător de către BERD (însă nu și de altă parte) în măsura în care respectiva dispută ia naștere din acest Contract sau din orice alt contract avut în vedere prin acest Contract, dar, sub rezerva celor de mai sus, nicio altă parte sau nicio altă dispută nu va putea fi introdusă în procedurile arbitrale sau conexată la acestea. în orice procedură arbitrată, certificatul BERD în legătură cu orice sumă datorată BERD în baza prezentului Contract va constitui dovada prima fade cu privire la suma respectivă.

 • (b)  Independent de prevederile Secțiunii 7.05(a) de mai sus, prezentul Contract și celelalte contracte avute în vedere prin acesta pot fi puse în executare, la alegerea BERD, de instanțele competente. Municipiul este de acord, în beneficiul BERD, cu jurisdicția neexclusivă a instanțelor din Anglia pentru toate pretențiile care iau naștere din prezentul Contract sau orice alt contract avut în vedere prin acesta. Prin prezentul Contract, Municipiul este irevocabil de acord să primească acte procedurale prin transmiterea prin poșta aeriană recomandată, cu taxele poștale plătite în avans, la adresa Municipiul specificată în prezentul Contract Municipiul este de acord și se angajează ca, pe întreaga perioadă cât are obligații în temeiul prezentului Contract, să mențină un agent numit în mod corespunzător, care va primi actele procedurale și orice alte citații în Anglia privind orice acțiune în instanță sau procedură judiciară introduse de BERD cu privire la prezentul Contract și va informa BERD în permanență cu privire la identitatea și sediul agentului. Niciuna din prevederile prezentului Contract nu va aduce atingere dreptului BERD de a iniția o acțiune în justiție împotriva Municipiului în orice mod care este în conformitate cu legislația din orice jurisdicție relevantă.

 • (c) Nicîo prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate BERD conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau conform oricăror alte legi aplicabile. Independent de cele de mai sus, BERD a subscris expres la procedura de arbitraj potrivit Secțiunii 7.05(a) și prin urmare și fără a prejudicia alte imunități și privilegii proprii (inclusiv, fără limitare, inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaște că nu beneficiază de imunitate în ceea ce privește urmărirea și procesele juridice conform articolului 5(2) din Statut 1991, Nr. 757 (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Imunități și Privilegii) Ordinul 1991), sau orice alte asemenea prevederi conform legii engleze, privind executarea unei hotărâri arbitrale pronunțate în mod legal împotriva sa, ca rezultat al subscrierii sale exprese la procedura de arbitraj, potrivit Secțiunii 7.05(a).

Secțiunea 7.06. Succesori și cesionari; drepturi ale terților

 • (a)  Prezentul Contract va fi obligatoriu și va profita succesorilor și cesionarilor părților, cu excepția faptului că Municipiul nu poate cesiona sau transfera în alt mod drepturile sau obligațiile sale, în tot sau în parte, fără consimțământul prealabil în scris al BERD.

 • (b)  O referire din prezentul Contract la o persoană sau entitate include succesorii și cesionarii permiși ai acesteia.

 • (c)  BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate sau de oricare din drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract (inclusiv prin acordarea de participații, dar fără a se limita la aceasta) sau poate diminua riscurile sale decurgând din prezentul Contract prin participații la risc nefînanțate (unfiinded risk participations), asigurări sau prin alte mijloace fără acordul Municipiului.

 • (d)  Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 7.06(a), niciuna dintre prevederile prezentului Contract nu poate fi invocată de terțe părți.

Secțiunea 7.07. Dezvăluiri

BERD poate să utilizeze sau să dezvăluie documente, informații și alte date cu privire la Municipiu și tranzacțiile prevăzute în prezentul Contract (inclusiv, dar fără limitare, copii ale oricăruia dintre Acordurile de Finanțare sau a oricăror Contracte privind Proiectul), după cum consideră potrivit, atunci când este vorba de: (a) un litigiu sau procedură în legătură cu sau care implică Proiectul sau orice Acord de Finanțare, în scopul apărării, menținerii sau punerii în executare a oricăruia dintre drepturile sau interesele BERD; (b) orice participație, efectivă sau propusă, sau orice altă vânzare, transfer, cesiune, novație sau altă modalitate de înstrăinare sau diminuare a riscului efectivă sau propusă, prevăzută în Secțiunea 7.06; (c) administrarea și supervizarea oricărei alte investiții care poate fi realizată în sau a oricărei finanțări care poate fi acordată Municipiului sau unui Afiliat al acestuia direct sau indirect de către BERD din timp în timp sau administrarea și supervizarea oricărui litigiu sau procedură care implică Municipiul sau un Afiliat al acestuia; sau (d) obligațiile sale de raportare si celelalte responsabilități ale sale către investitorii FSEV cu privire la Creditul FSEV.

Secțiunea 7.08. Renunțare la imunitatea suverană

Municipiul declară și garantează că prezentul Contract și angajarea Creditului de către Municipiu sunt acte comerciale, și nu publice sau guvernamentale și că Municipiul nu are dreptul să invoce imunitatea față de procedurile judiciare în legătură cu sine sau cu oricare dintre activele sale, din motive de suveranitate sau din alte motive în temeiul legii sau în orice jurisdicție în care se poate deschide acțiune în justiție pentru executarea oricăreia dintre obligațiile ce decurg din sau în legătură cu prezentul Contract în măsura în care Municipiul sau oricare dintre activele sale are sau poate dobândi ulterior orice drept la imunitate față de compensare, proceduri judiciare, sechestru asigurător, alt tip de sechestru sau de la executarea hotărârilor judecătorești din motive de suveranitate sau alte motive, Municipiul renunță în mod irevocabil la astfel de drepturi de imunitate în legătură cu obligațiile sale ce decurg din sau în legătură cu prezentul Contract.

Secțiunea 7.09. Renunțarea la dreptul de a opune excepții

Municipiul, având cunoștință deplină în legătură cu conținutul și natura tranzacțiilor avute în vedere prin prezentul Contract, își asumă prin prezentul riscul de modificare a circumstanțelor în baza cărora a fost încheiat prezentul Contract, în conformitate cu Articolul 1271 alineatul 3 litera (c) din Codul Civil al României, și prin prezentul Contract renunță la orice drept de a opune excepții în baza impreviziunii. Municipiul renunță la orice drept de evitare a răspunderii sau obligațiilor sau de a opune excepții în baza forței majore sau a unui caz fortuit sau eveniment fortuit

Secțiunea 7.10. Confirmare din partea Municipiului

în sensul Articolului 1203 din Codul Civil al României, Municipiul acceptă în mod expres prin prezentul Contract toate clauzele din prezentul Contract care (A) prevăd în favoarea BERD (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de a denunța unilateral Contractul sau (iii) dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor BERD, sau care (B) prevăd în detrimentul Municipiului (i) decăderea din drepturi, (ii) decăderea din beneficiul termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune excepții, (iv) limitarea dreptului de a încheia contracte cu terțe părți, (v) reînnoirea tacită a contractului, (vi) legea aplicabilă, (vii) clauzele compromisorii sau clauzele de derogare de la normele jurisdicționale, inclusiv, fără limitare, din următoarele Secțiuni: Secțiunea 2.01 paragraful (b) și (c), Secțiunea 2.02 paragrafele (b), (c) (d) și (e), Secțiunea 2.05 (Rambursare anticipata), Secțiunea 2.08 (Protecția valorii plăților) paragrafele (a) și (b), Secțiunea 2.09 (Costuri în legătură cu încetarea finanțării) paragraful (d), Secțiunea 2.10 (Contul Creditului), Secțiunea 2.11 (Nelegalitate), Articolul IV (Condiții Suspensive), Secțiunea 5.01 (Angajamente de a face), Secțiunea 5.02 (Angajamente de a nu face), Articolul VI (Cazuri de Neîndeplinire a Obligațiilor), Secțiunea 7.03 (Drepturi, remedii fi renunțări), Secțiunea 7.04 (Legea aplicabila), Secțiunea 7.05 (Arbitraj și jurisdicție), Secțiunea 7.06 (Succesori și cesionari; drepturi ale terților), Secțiunea 7.08 (Renunțare la imunitatea suverană) și Secțiunea 7.09 (Renunțarea la dreptul de a opune excepții) ale Prezentului Contract.

Secțiunea 7.11. Exemplare

Prezentul Contract poate fi semnat în mai multe exemplare, toate fiind considerate originale, însă toate aceste exemplare vor constitui unul și același contract

Secțiunea 7.12. Limba aplicabilă

Sub rezerva Secțiunii 7.11, Prezentul Contract a fost încheiat în șase (6) exemplare originale, în ziua și anul menționate mai sus, din care trei (3) exemplare originale vor fi în limba engleză și trei (3) exemplare originale în limba română. în caz de discrepanță sau neconcordanță între versiunea în limba engleză și versiunea în limba română a prezentului Contract, versiunea în limba engleză va prevala și va fi aplicabilă părților.

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, părțile la prezentul au dispus semnarea prezentului Contract în numele lor, în ziua și anul menționate pe prima pagină

PAGINI DE SEMNARE

MUNICIPIUL BACĂU

Prin:

Nume:

CosminNecula

Funcție:

Primarul Municipiului Bacău

Prin:________________________________________

Nume;

Funcție:

Adresă:

în atenția:

Fax: în tabelul de mai Jos sunt prezentate numele, Juncțiile și adresele de e-mail ale persoanelor desemnate drept persoane de contact inițiale ale Municipiului în scopul oricărei invitații pe care BERD o poate transmite Municipiului referitoare la ClientNet:

Nume

Funcție

Adresa de e-mail

w

te

KJ

 • 4 NQTA către Municipiu: vâ rugam indicați daca vor fi șl alti semnatari in afara de Pfiniaf.:

 • 5 NOTĂ               ™             țjăaîiiîe de notificare;

 • 6 NQȚĂ către Municipiu: defurnizat

<//

BANCA EUROPEANĂ

PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Prin:_________

Nume:

Funcție:

Adresă:

One Exchange Square

Londra EC2 A 2JN

Regatul Unit al Marii Britanii

în atenția:

Operation Administration Department

Fax:

+44-20-7338-6100

APENDICE A- FORMULAR DE CERERE DE EFECTUARE A UNEI TRAGERI DIN CREDIT

[Va fi tipărit pe antetul Municipiului]

[Data]

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare One Exchange Square

Londra EC2A2JN

Regatul Unit al Marii Britanii în atenția: Operation Administration Department

Ref.:      Operațiunea nr. 49164

Cerere de efectuare a unei Trageri din Credit [BERD/FSEV] nr.______1

Stimate domn/Stimată doamnă,

 • 1.  Facem referire la contractul de credit încheiat la data de____________("Contractul

de Credit") între Municipiul Bacău („Municipiul") și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare G,BERD").

 • 2.  Termenii definiți în Contractul de Credit vor avea același înțeles atunci când sunt folosiți în prezenta cerere.

 • 3.  Atașăm prezentei cereri de efectuare a unei Trageri din Credit [BERD/FSEV] [(i) ]o Fișă Sintetică a Contractelor, completată, indicând contractele specifice ce urmează să fie finanțate din Tragerea din Credit [BERD/FSEV] solicitată prin prezenta cerere (împreună cu o descriere detaliată a sumelor totale ale tuturor Tragerilor din Credit [BERD/FSEV] anterioare ce au fost alocate acestor contracte) [, (ii) o copie conformă a acestor contracte, (iii) un rezumat al tuturor modificărilor și cererilor intervenite în cursul executării acestor contracte, inclusiv, dar fără a se limita la, informații cu privire la modificări ale termenilor contractelor și modificări care afectează costurile și data finalizării și (iv) o Fișă Sintetică a Atribuirii Contractelor]. Confirmăm că [bunurile, lucrările și serviciile] la care se referă prezenta cerere de efectuare a unei Trageri din Credit [BERD/FSEV] au fost sau sunt achiziționate în condițiile prevăzute în Contractul de Credit. 1

 • 4. Solicităm prin prezenta cerere următoarea Tragere din Credit [BERD/FSEV] conform prevederilor din Contractul de Credit:

  Moneda solicitată:

  Valoarea Creditului (cifre și litere):

  Data valutei:


  [EUR]


  [Cât mai curând posibil, la o dată aleasă de BERD la libera sa alegere, dar nu mai târziu de]

  3


Instrucțiuni de Plată2 3 4:

Denumirea contului Municipiului: Nr. Contului Municipiului (nr. IBAN): Denumirea Băncii Municipiului: Codul SWIFT al Băncii Municipiului: Adresa Băncii Beneficiarului:

[Codul TIN al Municipiului:


Detaliile Băncii Corespondente a Băncii Beneficiarului:

Denumirea băncii corespondente5: Codul SWIFT al băncii corespondente: Adresa băncii corespondente:

Denumirea contului:                       ________________________________

Nr. Contului Băncii Municipiului (nr. IBAN):________________________________

Referința plății:                                 _____________________________________

 • 5. Prin prezenta declarăm și garantăm că:

 • (a) toate documentele transmise BERD conform Secțiunii 4.01 din Contractul de Credit sunt în vigoare, produc efecte și sunt necondiționate

 • (b) declarațiile și garanțiile făcute în Contractul de Credit și în celelalte documente prevăzute în acesta sunt adevărate și reale la data prezentei cereri, ca și cum respectivele declarații și garanții ar fi fost făcute la data prezentei cereri;

 • (c) nu s-a produs, nu continuă și nu este iminentă producerea niciunui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor sau orice caz care, cu acordarea unei notificări, cu trecerea timpului sau luarea oricărei hotărâri sau oricare dintre combinațiile între cele enumerate anterior, ar deveni un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor;

 • (d) efectuarea tragerii din Tragerea din Credit [BERD/FSEV] nu va avea ca urmare încălcarea de către Municipiu a niciunei prevederi din statutul său și/sau din orice alt document constitutiv, a niciunei prevederi din niciun contract sau act juridic la care Municipiul este parte (inclusiv Contractul de Credit) sau prin care Municipiul este angajat sau conform oricărei legi aplicabile Municipiului;

 • (e) nu a intervenit nimic care să aibă un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, a operațiunilor Municipiului sau a situației financiare ori a capacității Municipiului de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile asumate prin orice Acord de Finanțare sau Contract privind Proiectul;

 • (f) informațiile referitoare la utilizarea sumelor aferente tuturor Tragerilor anterioare din Credit și a sumelor aferente actualei Trageri din Credit [BERD/FSEV] cu privire la contractele descrise în Fișa Sintetică a Contractelor sunt corecte și toate contractele la care se face referire în respectiva fișă sunt în vigoare și produc efecte juridice depline; și

 • (g) sumele aferente acestei Trageri din Credit [BERD/FSEV] îi sunt necesare Municipiului în scopul îndeplinirii Proiectului și folosirea acestor Trageri din Credit [BERD/FSEV] va fi următoarea: [De inserat de către Municipiu detalii cu privire la folosința propusă a sumelor din Tragerile din Credit] [și

 • (h) Municipiul nu a aplicat nicio restricție cu privire la eligibilitate sau origine la atribuirea unui anumit contract ce urmează a fi finanțat din Tragerile din Credit propuse, iar un astfel de contract nu a fost atribuit niciunui furnizor, contractant sau consultant sau niciunui sub-fumizor, subcontractant sau sub-consultant incluși în lista BERD privind persoanele sau entitățile neeligibile pentru primirea unui contract finanțat de BERD sau pentru primirea de finanțare din partea BERD, listă ce poate fi consultată pe pagina de internet a BERD (sau pe orice altă pagină sau adresă ulterioară a BERD).]

A-3

 • 6.  Declarațiile și garanțiile de la alin. 5 de mai sus vor continua să fie adevărate și reale la data efectuării Tragerii din Credit [BERD/FSEV] și vor produce aceleași efecte ca și cum respectivele declarații și garanții ar fi fost făcute la data Tragerii din Credit [BERD/FSEV]. în cazul în care o declarație sau garanție nu mai este adevărată și reală la data efectuării Tragerii din Credit [BERD/FSEV] sau înainte de această dată, vom notifica imediat BERD și, la cererea BERD, vom rambursa orice sumă care a fost sau care este plătită de BERD în legătură cu respectiva Tragere din Credit [BERD/FSEV].

 • 7.  Municipiul va păstra toate facturile primite din partea tuturor contractanților cu privire la toate plățile ce urmează a fi făcute de acesta din sumele aferente acestei Trageri din Credit [BERD/FSEV], iar aceste facturi vor fi puse la dispoziția BERD, dacă BERD solicită acest lucru, Municipiul asigurând accesul personalului BERD la consultarea acestor facturi.

Cu stimă,

MUNICIPIUL BACĂU

Prin:________________________________________

REPREZENTANT AUTORIZAT6

Semnatarul Cererii privind efectuarea Tragerilor din Credit trebuie să fie indicat Jn Certificatul privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate sau să fie aceeași persoană care a semnat Certificatul privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate.

A-4

Atașament 1 la Apendice A - Formularul fișei sintetice a Contractelor

Partea A

Banca Europeană pentru Reconstrucție ți Dezvoltare

Data:

Fiță Sintetică a Contractului

Numele operațiunii

DTMID

Nr. Cerere privind efectuarea Tragerilor din Credit

Anexa A

Plăți ce urmează să fie plătite din această tragere

Nume/număr prunul contract: Denumirea Contractantului: Moneda Contractului: Suma Contractului: Dala Contractului:

Număr factura

Sumă factură (in moneda contractului)

Dată factură

Rata de schimb 1/

Suma plății (In moneda creditului)

Lista extinsa după cum se cere

Sub*total

0

1/ moneda contractului/ moneda creditului la data plății

Nume/număr al doilea contract* Denumirea Contractantului: Moneda Contractului:

Suma Contractului:

Dala Contractului:

Număr factura

Sumă factură (in moneda contractului)

Dală factură

Rata de schimb 1/

Suma plății (In moneda creditului)

Lista extinsa după cum se cere

Sub-rotal

0

1/ moneda contractului/ moneda creditului la data plătii

A se repeta pentru fiecare contract

Suma totală a acestei plățiPartea B

Situația plăților efectuate din plățile din credit anterioare

Nume / Număr Contract

Numărul tragerii

Surna plătită la zi (moneda contractului)

Data plății din credit

Rata de schimb 1/

Suma plătită la zi (moneda creditului)

Primul Contract

1

2

3

etc.

Sub-total

Al doilea Contract

2

3

4

etc.

Sub-total

Al treilea Contract

A se repeta după cum este cazul

Total                                                                                                                                             0

1/ moneda contractului/ moneda creditului la dala plății

Notă: Vă rugăm să indicați sub-lotalul per contract

Atașament 2 la Apendice A - FORMULARUL FIȘEI SINTETICE DE ACORDARE A CONTRACTULUI

Numărul Contractului,:

Descriere:

.nwiiSJ ujjjla

Valoare contractuală estimată înainte de licitație:

Procedură de achiziție întrebuințată:

rs r“ ■nf

Data anunțului de participare la licitație:

Data de primire a ofertelor:

Număr ofertelor primite:

Numele participanților la licitație și prețurile oferite:

Ofertele respinse pe bază de naționalitate a participanților sau a originii bunurilor sau a serviciilor1:

Număr de contestații/plângeri:

Numele și naționalitatea celor ce au formulat contestație/plângere și temeiul acestora:

Rezultatul plângerilor/contestațiilor:

Autoritatea finală ce a soluționat plângerea/contestația.:

-ui -1 .«JLL__l^ L

fc---r„.   -H                 ---,---=■■—,----•

Numele câștigătorului licitației:

Valoarea contractului la momentul adjudecării:

Data adjudecării contractului și a semnării acestuia:

Data la care se așteptă finalizarea contractului:

1 Vă rugăm să specificați dacă oferta sau acordarea contractului a fost refuzată numai In considerarea naționalității participantului la licitație sau numai In considerarea originii bunurilor sau a serviciilor și furnizați informații.

A-10

APENDICE B- FORMULARUL CERTIFICATULUI PRIVIND DESEMNAREA ȘI AUTORITATEA PERSOANELOR AUTORIZATE [Va fi tipărit pe antetul Municipiului]

[Data]

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

One Exchange Square

Londra EC2A2JN

Regatul Unit al Marii Britanii

în atenția: Operation Administration Department

Ref:      Operațiunea Nr. 49164

Certificat privind desemnarea și autoritatea1

Stimate domn/Stimată doamnă,

în conformitate cu contractul de credit din data de [____] (“Contractul de Credit”)

încheiat între Municipiul Bacău (“Municipiul”) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“BERD”), eu, subsemnatul, [Primar] [Coordonator al Administrației Locale] a(l) Municipiului, legal autorizai de [Consiliul Local] al Municipiului, certific prin prezenta că lista de mai jos cuprinde numele, funcția și specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate, persoane care sunt și vor continua să fie autorizate (până în momentul primirii de către BERD a unei notificări scrise din partea Municipiului în sensul că persoanele respective sau unele dintre acestea nu mai sunt autorizate), fiecare în parte, în numele Municipiului:

 • (1) să semneze Contractul de Credit, orice cerere de efectuare a unei Trageri din Credit, certificatele, scrisorile sau alte documente care trebuie furnizate conform Contractului de Credit și orice alte contracte la care BERD și Municipiul sunt părți în legătură cu acestea; și

1 Municipiul poate schimba persoanele desemnate, în orice moment, transmițând către BERD un nou Certificat privind Desemnarea șl Autoritatea Persoanelor Autorizate.

 • (2) să întreprindă orice acțiuni necesare sau cerute a fi întreprinse de Municipiu conform Contractului de Credit sau oricărui alt contract la care BERD și Municipiul sunt părți în legătură cu acesta:

  NUME


  FUNCȚIE


  SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ


Certific, de asemenea, că plățile din credit efectuate conform Contractului de Credit trebuie efectuate în următorul cont (sau în alt cont pe care Municipiul îl indică BERD la un moment dat):

Instrucțiuni dc plată (Detaliile bancare ale Municipiului)6 7:

Denumirea contului Municipiului           __________________________________

Nr. contului Municipiului (nr. IBAN):        ____________________________________

Denumirea băncii Municipiului:             __________________________________

Codul SWIFT al băncii Municipiului:       _________________________________

Adresa băncii Municipiului:                __________________________________

Codul TIN al Municipiului:                 ________________________________]

Detalii privind banca corespondentă a băncii Municipiului:

Denumirea băncii corespondente:           __________________________________

Codul SWIFT al băncii corespondente:      _________________________________

Adresa băncii corespondente:               __________________________________

Denumirea contului băncii Municipiului:     __________________________________

Nr. contului băncii Municipiului (nr. IBAN): ____________________________________


Referință:

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, semnez prezentul certificat la data menționată pe prima pagină.

Cu stimă,

MUNICIPIUL BACĂU

Prin:________________________________________8

Nume:

Funcție:         [Primar] [Coordonator al Administrației Locale]

APENDICE C- FORMULAR DE CERTIFICAT DE GARANȚIE

[Va fi tipărit pe antetul Municipiului]

[Data]

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

One Exchange Square

Londra EC2A 2JN

Regatul Unit al Marii Britanii

în atenția: Operation Administration Department

Ref.:      Operațiunea nr. 49164

Certificat de Garanție

Stimate domn/Stimată doamnă,

Facem referire la contractul de credit încheiat la data de [____________] ("Contractul de

Credit") între Municipiul Bacău („Municipiul") și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD"). Termalii definiți în Contractul de Credit vor avea același înțeles atunci când sunt folosiți în prezentul formular. Eu, subsemnatul, [Primar] [Coordonator al Administrației Locale] a(l) Municipiului, legal autorizat de [Consiliul Local], certific prin prezenta că:

(1) Cu excepția celor descrise in anexa atașată sau care sunt în alt mod gajate în mod valabil sau atribuite BERD ca garanție pentru Credit, de [la data primei Trageri din Credit în condițiile Creditului] [la data la care a fost furnizat ultimul certificat de garanție potrivit Contractului de Credit], Municipiul nu a deschis orice Conturi de Trezorerie, nici nu a încasat orice venituri proprii în legătură cu care Contractul de Garanție prevede că vor face obiectul garanției.

(2) în măsura în care Municipiul a devenit proprietarul oricăror bunuri sau drepturi descrise la paragraful 1 cu privire la care orice Acord de Finanțare are în vedere că ar deveni o parte a garanției, în termen de 60 de zile de la data acestui document Municipiul va lua toate măsurile necesare sau de dorit să fie luate de către acesta pentru a constitui și perfecta Garanția prevăzută de către orice asemenea Acord de Finanțare.

C-l

 • (3) Sub rezerva paragrafului 2, Contractul de Garanție constituie o garanție valabilă și perfectată asupra obiectului garanției acoperite de Contractul de Garanție.

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, semnez prezentul certificat la data menționată pe prima pagină.

Cu stimă,

MUNICIPIUL BACĂU

Prin:_______

Nume:

Funcție:

[Primar]

[Coordonator al Administrației Locale]

C-2

ANEXA 1- PLANUL DE MĂSURI SOCIALE ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI (ESAP)

Cfr) me az ’ ă <

Pe pa gin a : iarnă foa

x , -t re

. «Mașuif; :

•' .- ■ '■■■ ■ ■-" ’ ■ . /.• <.. f \

■ . ."     '                            *.          -.-1-                        .‘■/•I!

r '

. ■" ■ -

.            ■■ - > ■ -r -i.- ?■            ■ r- fc-Wă

r»-., .                              t'-"».. -1’’.     -• '-‘ ■'■.I .1"X**1 -

-ar' ;

V-                            '

V -          ■         .■ .

, r -     ■■               ■                                 • ■           .*»■ _u-: *    -

- ’ .

>   1            V ■    -■ «fl^

-7^   ■r. <: • L.<,                 si1

. -1 J -■ T ■ »

-■RiscuriprtvtndPrDtecliaMedlutul 2

-Șr si ProtectiaSocIala,?-.r^ Răspundere/; Benefici? </

V' -■           sa

U - - j ■ ■■:

.5 /

..                         ”•ti

... Geniile, j 'teglstathref' > Celemaibune;

'    ' 7 :                4I

;■■■- *           ■ i’.”-

■ v.<,-

. .. .. 7 --7.

v - ■■ se-

Necesitați

- tovwtitfc.ialeJ

- ■ ResmwȘM^

. ■■-  ■ ;r.     : .

"■ ’-.lT                        ■:?*

i'-.;"' -i.r'.r'” rt '."i

r..

1      ■<      Ay:      .

' Calendar-Masuri > htaiKsenrofflrtăfa^1;

\^aîiu'dria;dii/;

U/-- - . - Y? •î"                                      . J-- Ti

i'. r- .,4     r'!Jp              :

K>«-;

■                    ’ ' ■ ■ 7 ' • • ’l

•-■■ț?. -jJ

: Wecilve.si Cttarf

k; Reușita;.

r ■-■•ta.' >■                    -

i'..     ’te--     -■  ;

OteuviU .   '

P ’-’j. •• ■ 1 •' Li. - ■ ■ ■ *r’v* v ■

‘ \

- '■ - ■ - .0''      ■

-a/ -* !-■...                    .1.-1

V- - 1 •■ r ■ , £0^'^r'   - - !

V ■■ ■- '■■■..       •■ ■■:• • :■ >

- -

1

PR1. Evaluarea si managementul Impactului sl aspectelor de mediu sl sociale

1.1

Proiectarea si implementarea unul sistem de management integrat intern privind calitatea, aspectele de mediu si sanaiatea si securitatea In munca In conformitate cu iOS 8000, 14001 si 18001 sl a procedurilor specifice de management pentru a se oferi asigurări ca funcționarea cotidiana si implementarea programului de investită se vor realiza in conformitate cu cerințele de performante Impuse de BERD.

Reducerea riscurilor asociate întârzierilor, pierderilor de informați si abundentei de informații, cantată scăzute. Faditarea procesului de delegare a responsabilităților.

Cete mal bune practici

Durata de maragemait Salariaffl Muridpiului care au beneficiat de pregătire profesionala Expert!         externi,

consultanți

T42O18

-Dezvoltarea înainte de funcționare -Implementarea pe durata funcționam

Proceduri         de

management     in

vigoare

Municipiul Bacau ar trebui sa definească procedurile de management      Măsura

planificata pentru asigurarea conformității cu BERD PR1.2. Implementarea sistemelor, sesiuni de pregătire profesionala la care au participat satarialfi BERD PR12,1.4
Vf Mewri- . f-■    -■■-■•

~          i

,f7

■■■■    :    .-Si- :               .. 7-,. z; - -V1.

...

.-     ' j

' .

■                                        -'■ i

■            . ■ ■• .-               ■.     ■ -’r' ?-•',■■ ■;.

' - - .       -                   (          -, -  -V-*'           .  z-1 -l 1 *--*>■

:.z»A.

- .;■ ■ - -. ■ ■:

1 ■' , ; .

7. -7-                7- ■ ■

- ■ ■ ■. • ■

. ■ ■- -|>> L£;vi& V- '

SryX:'-- . V--

v* H                                          ......


Desemnarea unul responsabil cu respectarea prevederilor de proiecție a mediului si protecție sociala, care sa raporteze ditghteiui de șantier


Desemnarea unul responsabil cu respectarea prevederilor de sănătate si securitate in mmca, care sa raporteze dirigintelui de san Uer__

Derularea unei Analize de lip Due DlSgence privind Proiecția Medajtul ai Protecția Sodata care va analiza Impactul de mediu si soda) in contextul proiectului.


Rnaîzarea si depunerea documentaiiei In vederea obținerii aitarizaltaf de mediu


-.fa-

. v-.--.sr


___

Reducerea disfimctionalitalilor privind ffipacteie de mediu să sedate


Reducerea riscurilor privind sanaiatea si securitatea in munca


Asigurări privind evaluarea riscurilor si a Impactului de medii si sudai si analiza acestora înainte de demararea implementării proiectului


Asigurarea respectării standaidetor privind proiecție mediutol


Cefe mai bune practici


Cele mai bune

practici


Directiva E1A (privind evaluarea Impactului proiectelor asupra mediului) si legislația naționala /BEBDPR1


-ObwrnfB

ESfelS >-jA . a-' . ■ ...

-... “fi .. -            •_ -i .• i .- j-

f V' ’ - ■' • - •

7: 7-'-.- •

ă’t V

*.;«■            j .. ■( .7^.

'■■■ ‘7*-

.•*                l'-2 3.q... > -

■ ■ •■■■ --

"    •                 ’   . ■   - r : 1T - ’rf

f...'■

■ ' ' ..

r'.       ■' :vr- ■- .< ’

- <.v' -r fii- '■ '•/


•7^0 . 7'7:. ■ < srj*-*»r-*«

7-<. 7;;-4f-' nu- *

7'       .7

* ■ • A-          > ;r: 1 -’r ■ * ■ > ■

- 1> ; -1 ■         ■ • -• ■ ■ L

Proceduri

management


: n-,;

-■<• 7.                       7.-                                           a

.-‘AJ-        'i-.j• ■u-p. '■v-i'-F.      -^,<nîv

.7".           «-.? ■ -.:j: yv;

Pe dnala crmsiruirS sT funcționarii


-Responsabil -Durata de management


-Rflspnnsabi -Durata de management


Durata de consultanta


Resurse propriii RU*

n y? ■L-J


Pe durata construirii st funcționalii


Proceduri management


de


T32018


Anterior lucrărilor da construcție


Stuful Analizei de tip ftre DifgerK» privind Proiecția Medului si Protecția Sodata ESOO!

Eliberarea de merfiu

Agenția Protecția

(ERfl


Este angajat sau desemnat un responsabil spada! pentru conformitatea cu aspectele de mediu si nodale [ESS «wtefance),BERDPR1.4 Este angajata iau desemnata o persoana caSDrsta, BERD PBLi_______________

Măsura planificate pentru asigurarea confcmmiialil cu 6ERDPR1.7-1.M


autorizate’ de către pentru Matfiukd


Măsura planificata pentru asigurarea conformilalB cu BERDPR1.5


Ur-nțe\ az J

dM

Pe P° gin\

ur i mă. toa\ re-d

•i

V-r V'

 • • -                 ■-                           < y ■' > ■- •

.... ■./ . .j: ' ■- v:        ■. '• *     : --4y

■- ?•                                t

; . ... ■ ; L» , . r:          ■. '   •   ••       .         -     ■•'      ■.

 • •              *                                                                      . tr-,                                     '

„■ - ■>-                                                -/.-i

.■ : ■'•■ ;■ - •:•?’

. ...        <     . r                                           ‘Ș /

■ . ...      •••• >J.     '                              ■ .-J- .        »"

 • •                                                                            ’ 1 :-r ' ■

.'ir.’                          .. >•- •

■;. - ■■■■ * ■■ vvy '■            'y-W

1'   '■*   ■     '                            .       •-.   •;    .                                 ;-‘-A

■Riscuri privIndiProtectlaMediuIUlsi i J ț" 'Raspundere/BeneficIT -4

/■

: '%■ -’3■ . • ■ *•% • <-: -v ■              ■

■ --   ■■ y .‘*3

’ ’ :\\v-                       ■ -*•* r • »/. • <

'Ar.--''"       •;>: -

-,v ’fr- ■. y. Z' 4 e i ' V -    • • 3i' ,

y ••                           \        .:4

...yy w:

?" ■; •' '■ r          -.“5

!r.-<^hț^ psaffiSO

■ ,'^i^

p *V>i -ii ' -J        ;

■r- 7 p;- - .

•e

‘       V          tip

\ -■ • fe>. i         ■

a

11        '•■’*. ,'ei ?:;>*» < •-.,. V,

i^^^ndar.Masuri pWte^rta.de

<•••*.* • Vj.- • •'

- 'r-L'-4 ’ i/»  ‘•A, .-•    • .. v! . •

y-W •

-4 ■>' ?

< 4-“-

r'. ^|-                      ..-ș4 ■ :.■ ••>-.■

• te j '

|7' "v-L ■;

r

“4 ■> '< . - ■ ,                      '

• firi/ -.■•4.-z        .P

Observata

-             y

.                   v-               ,>j •_ ■

'*...-4-,. < - :y-;t

‘ • ;-C-'

1

. .• ' :

•1 r--,    •-r-         .      i.*?-

.. ■ < m

1.6

Dezvoltarea si implementarea unul program de pregătire profesionala pentru salariatli cu responsabilități in domeniul implementară proiectului in legătura cu cerințele de performanta privind proiecția mediului si protecția sociala

Asigurai privind indepTrirea Integrala in câinii proiectului a tuturor cerințelor privind proiecția mediului si protecția sociala

Cele mai bune practici

Costuri de pregătire profesionala/Durata de management

T42018-T42019

Numărul sesluititor de pregafire profesionala, evenimentele educaționale la care au          participat

reprezentând Municipiului

Măsura planificata pentru asigurarea conformității cu BERDPR1.21si1.22

1.7

imbunatatirea si formalizarea procedurilor de management privind personalul contractant si punerea acestora in practica Se vor oferi aagurari potrivit cărora toate contractele conțin cerințe privind aspectele de mediu, siguranța si sanatatea si proiecția sociala.

Transmiterea de instrucțiuni si monitorizarea de o maniera proacăva a contractenfflor. Imbunatatirea siguranței generale si reducerea riscuflor asociate activitatii desfășurate de personalul contractant

Cete mai bune practici

Durata de management

T4, 2018, anterior semnării contractelor/ subconlractelor

Proceduri In vigoare

Măsura planificata pentru asigurarea conformității cu BERDPR123

18

Dezvoltarea si implementarea unui sistem de monitorizare a Impactului de mediu si soda!, intern si extern, generat de proiect

• masuri privind protecția mediului, sanatatea si siguranța ta munca (EHS)

- Planul Pudic Final privind dezvăluirea de informații

Obținerea de informații suport pentru politicile sodale, de resurse umane sl de relații cu publicul ale Municipiului.

Cele mai bune practici

Durata de management

T3, 2018 si ulterior ta mod continuu

Sistem          de

monitorizare        ta

vigoare

Program         de

monitorizare   pentru

fiecare contract  ta

vigoare

Măsura planificata pentru asigurarea conformității cu BERDPRU4-U0


21


22


Dezvoltarea si implementarea (daca se considera necesar) a unei proceduri interne de reducere a cheltdeOlor.

Informarea organizației sindicale cu privite la aceasta procedura.______________________________

Dezvollareaflmtiunatalirea mecanismului privind soluționarea plângerilor privind salariatil si lucratorii contractual


Reducerea riscurilor sociale asociate procesului de restructurare (re/renc/imenf/rocess).


Codul munca/ Durata de management Cele mai bune practici


TI 2019


Dezvoltarea       tfe

proceduri         de

Restructurare


Măsura planificata pentru asigurarea canfamitafil cu BERDPR214


Eliminarea riscurilor privind conflictele de munca/ imbunalatlrea comunicării dintre angajator si salariat! / contractării (contractară)


Codul muncfl / Durata de management Cele mal bune

practici


T42018


Ari i

mecanismelor privind Saliritonarea Plângerilor ((Mmm»

MecftenJsmsl


Măsura planificata pentru asigurarea conformii^ cu BERDPR220


îg me< az^

pe\ pa[ &n.

a 1 ur i mă toa re

j •      Mături; - .

; ...^ .

•. ; . : ■ ’ *■'>

. . . . , ...f,    •...■>

..                ‘                              îr.'

.       .                         , v ■    •          ■  - -V                      1.    ■,/-       ..

' ,      ■ • >:»•                 a-

■                    .      .     ■ ■ ■ -            •;;T1 L.J. - .     .

■     ; ■                      -y                                             ... ;

< n ? ;   ■                                          •

■■

•••                            .v.

?. 1                               uj -■■•                                       .•

• i: ‘                    ■.■.*' 1     • - j .     ‘              ■ *r. t r* •"■. *.»<*     r           , ■

■ / J:—;...r-.-.T...                                   T":

?•’. -■-k’-’           - f.‘--■■            ’•       ■■-■:                         ■■      :

’Riscuri'pririndProtectJa'Mediulul5 f. ^^'Prote^Socra^ * . ’ , ^Răspundere/Beneficii. - ■■■■

■   ■ >

■■       .7.        .

■■ ■■ "..

t    ■'”? ■■■_>                 r".        t

'    ■ ■ -ip ,                                                           . '    ''

‘      A-;'/ ■ .                                                   :

.mite ?■’*

tCele^bdrie s :<practicif' -

' <!î*-»-! ii '•• r<!‘- 4

v>-: ; -••

!-■ -- -    ;:c^, f-ifi <7.1

■ .Ț'" -

.-ț' ■* -<■!>•'?

u ^■INecesItafi.,'.

<; ^tavB#ti&nai^ :< A Resuree/ ?

Ui «Responsabilitate

•■•"''fi<4TflL.,ri

..             • rJ*i i • • .

- ■«■ .. .■ '■< --

 • •  Calendar. Mași^.^

" -■ ■ ' '                       r

t r-zi      ■ »            H. . ;-f

-■ V' .. 7 pș

■«.•:■•■         - r--      ■ c

 • •     : ‘

V'               ’ S'' J

"Obtecfive si Criterii

E" ■ “< r '               '*          -■.

v-.-.T ;■            ■

;                    -+-^4  ■>  ’3

-r':’A ; 'J <

Observații

■l             -      ■ ■’      -t-7,1:.^. v.

n              ■. ■■*'   ”,. •■   .

>                    --e;;

f                                  . ..

~ - L ■< ■ -■

■- • . ■

• i>•?■.■ j           i ••’-L

i“7'.                      ■

... :..t , - ' • 3?                        ■'

Z3

Dezvoltarea si implementarea pianului privind sanalalea si securitatea in munca pentru a ii uflCzat In scop orientativ cu privire la toate acGvitalile pe perioada etapelor de pregătire, construire si funcționare.

 • - Munca si sarcinile de numea - analiza/conlrolul riscurftx specifice

 • - Cerințe privind utilizarea echipamentului de protecție de către Personal

 • - Sesiuni de pregătire profesionala privind siguranța • înregistrarea statistica a numărului Incidentelor (număr total de ore lucrate, incidente care Implica timp pierdut vătămări corporale grave/decese)

Reducerea riscurilor privind sanalalea si securitatea in munca

Cete mai bune practici

Durata de management

Anterior ac&wtaScr desfășurate pe șantier de contractant

-Depunerea planului privind sanalalea si securitatea in munca de către contractant!

BERDPR2.17si4.12

2.4

Dezvoltarea si actualizarea politicii de resurse umane

Consolidarea pontico privind contractarea de personal la nivel local

- Informarea detailata privind oportunitățile de angajare

Politici privind gestiunea resurselor umane

Cele mai bune practici

Durata de management

Anterior etapei de recrutare

-Anunțuri de recrutare pe plan local

-Sesiuni de prega&e profesionala penbu personalul local -Salarizare conforma prevedetior focale

BERDPR2S

tfrj me, az spe] pa gina ■ wr mă toa

re

Masuri

", ,     -           - 'V .;... , ■?'    > ..

7-             -vv ■ Vi " >

\      V.’u

' '!.}•> ' .> ( c •-.. . *’• ■ '                                                                     :-s.' :                           •• 1

' . 1 -: ■ ■■■ " ■: ■ ■ .. .

-         ...i

■. • i             , 1 "□          Jr                 - >

: . ■: .. ,..•■■ -■ '..■.•,■<■■■• . -;

■ ?

",      t     ”     ■- r

■ /• . . ... '< : ,>■■■" ,    ;■                  -A ./

Riscuri privind Protecția Mediului rfesB^iSpcfeia-. . ■.'... ■■ ■... RaspundereVBenefidl y: ' <

* .V

... ’ ' . 1 ■'

■ '

. .    ■ -A. ■. - ■■ .*3 . r -    ... .....

E. 1  "          ‘             'A'.   .■-■■■ ■  '

%•                sb1 tfri-il1 .,.? ■■ ■            ... i

.iCerW;;

J.

•t       .•>       -

i            .' • ■ ■■!■<£;■

4.Lâr- ■ ! ț

 • <  ■'■          . _. “*?,V >

■'       7     ;

H      ’ »■■■ -i^*i ■h1- X*

-;.S

 • < - A , _  .—

■ ,';îr

r y Resureef.

£.  *^° ■

îu;. :?'..i'    . ■   •     -  -

a^.-.. ț ;■ f

„îs3 -

, ''V

i Calendar. Masuri ■

;■

>- • ..r                       S’.. ■■ r

--r;

:4.- A-

■' s -j

• ■ - -V ■A*-

I --.I V-’

- 1                     "î

;r‘    - fiȚ *>      '

. t                        ■ ■■ ■ ș

«u    ■ :?Ț,   -■!><?       V.t

; Ohwvaffi

? ?■ :

,,               r K” •       . r ?     •       -                 ■

.-J.I?-,-

■    ' p ■'.       '■ ■            /.      ! "

i.. ■ ? '’J : .-■<

r. r*: j..-      •                   '■  ’    •

!•• kĂ-tS . •

■                                                                         ■     7

u '    . -V.-,       ■ ■■ ■

S7.-^                 ■■   .<

: ■■■•? ■? ■■. - .' .

S‘7s- -■■ .' . *■- . - , ... . .. ■

. ./‘■-‘i-r _r . »-•. ‘ -ti       •;       ,

" -v . < ■

ț

■■.t

fi’”" .                   ■■

ț.-.. .’<• 7 - :                ■:...<

3

PR 3. Eficientizarea utilizării resurselor si combaterea si prevenirea poluării

3.1

Dezvoltarea si implementarea unui plan de gestionare a deșeurilor solide pentru toate tipurile de deșeuri inclusiv deșeuri periculoase, In special pentru substanțe chimice, combustibili, uleiuri, deșeuri din construcții

Contracte cu societăți autorizate

Diminuarea impactului negativ asupra sanalalll umane si asupra mediului

CombatereaMirrinuarea poluată Identificarea de oportunități privind eficienta uiffizaii resurselor si reducerea deșeurilor

Cete mai bune practici

BERD

Durata de management Costuri pentru sodet^e autorizate

 • - Anterior demararfi consbucfiei

 • -  Implementare: pe durata Implementării proiectului

Revizuirea/ aprobarea Pianului de Gestionare         a

Deșeurilor de autoritati - Raporate adresate autoritalfioc

BERD PR 32 PR 320-22

32

Implementarea unor practici pentru gestionarea cafiain actului In vederea controlării prafului din construcții si emisiilor vehiculelor, inclusiv predici de observare/montaizare a prafului vizibil langa zona de construcție, zonele de trafic

Combaterea/dlminuarea poluării

Cele mai bune practici

BERD

Durate de management Costuri pentru sodetaSe autorizate

Dezvoltare anterior reafizaifl construcției Implementare     pe

durata fazei   de

construcție

- Raport / rezultatele activttatilof         de

monitorizare si contrei

BERDPR3.13

A’j

me f ' • azJ

pe

PP gin-a

>l

toa

re

. Masuri:

 • -            .               l».-               A- "'S-                   w»

<'•   .                                                                              ?

■         '     -       ' \

. .    ...<       .al. ■     -1X             l-i .             1 X

 • -    ■ ..      ■        ■                                                                                                   1

‘               . •-              - <•••••..        .i.w •

 • ■   1                          ■ ,r. < •                         ■'*!

 • ■ ■•< . - '■ 2*

. 1■*■- -       -            “ • . V-'        .:

' -- ■ ,

■■        -.w;. > î

* . •           .' -"A.. l ’ L .1.' - •           '■*¥ ’*/ • rr- '

4      - r. •                                  '    . .     . ■

■■- - -                           .           i*

gRlscuriiprivlnd'Protectia Mediului.

?               r '       • ■         . • ‘                       ”■     ' ■<

'ÎS

s■

:r '.v .                   ’ A-'.'* .,. ,

-: .:, ;■■... •'■■•(..£' VJfl?                   ?:

r Cele mai buner

t

'< ?'■                ■ X- l‘S

'V'

tel •

>-te ...    V'_

. .>■ ■■

••. •• '

;■••• 1

x-

■      ?-’■     ^f'r

ș^Jtecesitafi^ ti

W'1',      -

.                     , s ■ /

> Uv--/.

^r4T

--.■I      .^.A ’2:/ p

3carefi8t.vortinfluza ■.

..-T:

..r. ■ --»...

■^■r.          .

b, *ș».          '■            . <4».t ■■ r

^Obfedhre.sIICriteifi i dejEvaluareipenlni. i ■ ».■.,

■ i

;Ț.

;l’. '.

-*rl\;'5/..■^■:r:■<,T-r'/

■■■■■-                    ■. .i '-’       ■ - 1

. GlnenfidO.

^, ...

. ..

?        . * A’MJ: ; 'k. - x.,

?.< ■ -. ., . '••••?• , r . , '■■■Tr <♦          , ■ >■• . . *»-. .

■•"      :.          ;..‘k                 ?

. «-. ■ <.-î . r-L ’                         ‘ •

■- ."'f        - ■        ■ ■ ■ ■•«

■\. ■- „ \ ..

gifâ g:r v-      :

r».;             ■ . ; ‘ a ..- /

3.3

Dezvoltarea st implementarea unui plan de control pentru toate zonele in care va fi dfetribuit solul pe durata construcției in confanilale cu bunele practici internaționale

-diminuarea perturbări apelor subterane

■ repararea stricăciunilor provocate de lucrări LHffizarea câtor mai bune pradid pentru prevenire sau întârziere

Protejarea condițiilor de merfiu locale

Cele mai bune practld

BERD

Durata de management

Dezvoltare anterior realizări construcției Implementare     pe

durata fazei    de

construcție

Controtat planului / raport

BERDPR3.8-13

3.4

Asigurarea de toatele si dispozitive adecvate pentru eliminarea deșeurilor sanitare in ta locurile unde ee desfasoara lucrări

Diminuarea impactului negativ asu asanata® umane

Cele mal bune practici

BERD

Durata de management Costuri pentru societafile autorizate

Pe Întreaga durata a faza de implementare

Nic»       elmlnare

neautorizata

BERDPR3.11SIPR3.20-22

4

PR 4. Masuri de anatatr si securitate

LTrț mei az ă, pe pa < gin a ur' mă toa.

- ■■■ --1 1

re

1

Masuri - 5, ,

■                     ■ .,1                ...      ■ ju. . ’i l-a-.        ■

• •■ ..                           ■ ■ !          *                                  X.

>;             - -  . .  s „  %

...                                                 ,   J,-

•• •’ < . ■ ... ■ Ki

• •    ■ ■                                             ..                              ■ --S

■'... .. -                       .w

1                 ■ ..■■■■<■ ■•, ,    ■               ’ -. <vV.

-- < < ■ ■      "‘i. .            .. .      .      :

’• ■■■                                                J’ 1' '■     ' .            *’              -T’-

?■■■:. .? ?-'5          .v ■ ■

■..<■■ .■; ’

« - -1' , . . .

■ .. .                                           . .xX      .

-Riscuri ‘privind Protecția Mediu 1 ul ^

1      ySiProtectiaSociala

4 >^-f,Raspundere/Beneficih , M ;. ...... ;j

i r   7^

■ - -■■ ■

V'     >.           .x

:T

X;

^CitemaibuneV

! XXXXXl

- S

-r

■J.I             V ' ■ ■■ zA'jJ •

\

* rr -fc    T"!-    t--   ’-' l

Necesitau ,

^^.^îRMUrsaf* Responsabilitate ic ...

X X          r

r,.                  :r • •        .                 '.     ,■•.: • ■ ’• *

' . . . .%■ < . 1.

■> -1

^ Cttendar. Muiiri l

7*-A ri - v ■

•,tjrrs- -.’-r-jT                    ‘

-    • t       *■ - •■   ;H-

.* .«<■..■ ■.Ir.-/,,ni;- ■/

' " ' i -‘-TqiVu" r'!*      ,*. i f.

i.

■' "■** ■;■■’i/'.'   ' '

'•

" - -

?■■■ ej 7.x-:

' 2

• •

J . .

-.5.            '

-;Z'.7   ...            ■■■■.■

-     -..k  ....

'•4 <

--I. .■<    -"»<             ■S^.r-7'11

iH -?"' xy.-ZXXxX

y ;!

■ "L ■ ■             '   ' k -

iJ'‘ixrr-‘ **7                                  >■

\ . ■■

• -

" •■> ■-•_ .. U • ■ . ■■

* u :■■-’-■■■■: ■ : \‘1r                           ■ -

4' ■■■.

•> ;

, S . .'.si. i'.^ ",' /• .

.. • ■ ■■■ •:

1      X .

■        - u _          .         .. ...                                                 -

- • 1

■fi'                          ■ ■ ,J

. ■>*. ■ .*•

■. ;.. >.'1- .7\.••■.'.••: :         !

4.1

Dezvoltarea si implementarea de proceduri In vederea proiecției sanatatfi si securilaffi publice. Contractant» vor trebui, de asemenea, sa implementeze următoarele masuri:

 • - implementarea unul plan de gestionare a traficului pentru toii șoferii si operatoffi de echipamente -limite da viteza, cursuri de formare

• notificarea publica a operafiunfior de constnrcffl care afectează publicul

 • -  prevenirea accesului neautorizat in cadrul amplasamentelor proiectului, cu asigurarea unei Corman corespunzătoare pentru personalul de paza

 • - notificarea auloritattor locale sl locuitorilor din zonele învecinate înaintea desfășurării de acfivllafi sau trafic major

 • - semne de avertizare, bariere pentru a împiedica accesul in zonele periculoase

 • - diminuarea perturbator privind drumurile pubfice

Evitarea sau diminuarea riscurilor asupra sanaialD sl securității comunității locale

Cele mal bune practici

Durata de management

Costuri pentru sodetallfe autorizate

Dezvoltarea procedurilor anterior Inceperfi lucrărilor majore

Implementare:    pe

durata proiectului

 • -    Consultări cu

autoritățile      locale

privind traficul, planul de gestionare a Iraficutiri,

 • -   Baboraea de planuri - Raport privind gestionarea traficului, siguranța, incidente, accidente care implica publtcu)

BERD PR4A PR4.9-11,

PR4.17-18.42M0

'O

EZr

î* .1

Tnej

az 1

pe ' Pa', gin

ur mă; toa !

.        Masuri                 ..      ;

• - . ■ - ,;*'7

"       ' 11 ; r' .               ..... .                     ‘ ' -S: •

■ ■ :

1 <... ' •■

«-     ■,        ->'•       ... ■   ..         -fjj,

,■>      ■          ■      f..--i.-'.

. v, . x

' ■""Z '      '                         . a.

• .*■■ '" /'■/■•'/.’ ' J'*? ’ l '            :                                 ’•’ ■■ •••:'2 ■■

• ■ ... '■■ t ■“ îv.' ■■              f

'          '   •;•            ..7., ...' ..."•< ..       .

-A t                 ‘ • i..   ?,ț .>f r-’- ,               >s.\ •

"■ -■ ■ . ; * ^A.r' .,   -?»l+

- Riscuri’privindProfectiaMediulul’

£‘. e^ffPriitectiaSpdalav ..... ti ' '■ 'RMpunilereV Benefidi      J

i .

v

■f» v                   At

F ■

î    - '                        - ,c - ' „ * -        u., " Jt'

!.; '... 'V      .:lr         .        '•

 • - «te ■ -■

V      ■■■         ■

 • -     ■ : '■

: V-

■-... . ••

C :    ..■''u-.-x

.^.CR^pțw^ilttate.^

.. 11/'            7a

:■■■    - .         ■■' . -vi .r1"

'/;<ui

-j£4-r:. *             ■> ■ i

‘ •’ \ K.-              -;,-

13           -**4-

■■ '■/

^paiaita'dsț:*^^

■j4''1' ’T-*-.            I. r:‘ - ț

...../

S- > '>

; . ■ .

j/.QbtecflvedCriterii 1

h             ■■

.    ir*-'.’ '.i          r*cn Li •*"# ■'

■■ ... ,v- ,i

L' ■>. ;/■ ■""

1  5   ■■i"      ' ”   .    r      ■

’ Â*’?           1"-    . L 7

s -                                                 ' r. ,

.. ■

f.                     -- /

'A:. :                .-'..j * ..'

lObettatiL.

; : 1. < ’ ‘ v . - : ' v.

:                                      ’ ■" ■•.. ii" '

< >... v. •■"

..■l'

, 4 . .                -L-■:*! -•••, ■    ,

■     ■ u ■ •:.  -■                              ■-      ■...

«. “ ■ * V 1/ ■  . Ji 1 ■ ■   • **ț “i rt y -                   1 .

r>> .»wa” ».< .‘'r.. • * ■     •■.

kS- - x -

■ ? 7.             ’

42

Reducerea activilafflor desfășurate după tasarea întunericului, bl special lucrări cu nivel ridicai de zgomot

Evitarea situațiilor de urgenta

Cele mai bune practici

Durata de management

Pe durate fazei de construcție

Informarea autoriti locale In cazul in care vor fl desfășurate lucrări fa ore larzfl

BERDPR3.4.17

4.3

Stabilirea unor reguli de conduita pentru lucratori in relația cu locuitorii sf vizitatorii din zona pentru a preveni un impact negativ

Diminuarea impactului asupra sanataS si securității comuniteQ

Cele mai bune pradEd

Durata de management

Re durate fazei de constnicde

- Lipsa oricăror incidente         intre

lucratori si locuitorii din zona

BERDPR4.9si4.17

S

PR 5. Achiziționarea de terenuri, relocarea involuntara st strămutare economica

5.1

Evitarea sau diminuarea impactului achlzitionarâ de terenuri (daca este aplicabil) prin proiectarea unei proceduri dare care sa reflecte politica Municipiului privind achiziționarea de terenuri

Evitarea întârzierilor in munca

Cele mai bune practici

Durata de management

I TI, 2019

Procedura in vigoare

Măsura planificata pentru asigurarea conformității cu BERDPR5.10si5.11

6

PR 6. Conservarea blodivereitatii si gestiunea sustenablla a resurselor naturale vD

Orj

me\

az 1

ă

M’ grâ;

a t UT j

toa;

re i

Mat uri      -4u-:

....                 ■ .<'■■ > f.. .. Y      -1-..;. . < i1

.           ■ x-.        ■'

' ■ .... •••:.' ■- ;

: ’ <•

. ..■•■•■• ■. ’■ • ■. - ■ .:■!:■:■ ■ "

'• ’ -         M 1 '    i., ■ .:•

’        -i !" ■■•■■                  VT ^.ot. ■ •        ..vyjp , 1 t

- :_v<         '

•■    : - ;•■■■'<■ '. ■                  -- 'V

■■■ ■<<<.              \   . -'j-M - '■

“              ■ .       '■ 'f ■ ■                        . - 'Sftj; . ?'           f

: f .’• MM'--"..,

j /•.

•: ■ ' C-Zl-.i-’ • i- --■■■ Ă* ’L

-■    ■•■■■■     ir..,;-;   , “...m

F.t=:■ wj.. \*

**

a 'MM

MM., Necesități ■ ;v

 • V -, VS'           ■'■              r

J TițfrVn» .-■■■     ■

 • V .

»• u-St-

■-SS?

. . <

' ■

?•■*■' t ./■• '.’i.' JiiSM’ iV-, -MW ?      vi-r

wiiiiWs

ș

-                iț.'*rș

■■■                     ''i

f     r ,t\ 1 *[■ j "jL

■          Observării .

;.• 4 :r,?-            ■ rl•.••■•.•-«?■>•.•,j

r-i,•■, \ '7"; -•.•-

< .y.-z        MM’".'? -

... ...•’ ■-'

.. ..;./■. ■-. ,: i^Aiii.rb.^ M •-V* j

A

•A,'                            ■     ■

t.'l; y.       .'■y -■■,"■■■. ■ .,<

t0.1

Realizarea unei analize privind partite interesate pentru a avea o înțelegere cal mal dara asupra intereselor, Influentei, importantei sl impfcarii pârtilor Interesate in cadrul actlvllafltor Municipiului sl vilorul proiect

Identificarea pârtilor tetetasate, precum si a intereselor, influentei, importante sl impactului acestora asupra Munidpfului.

Cate mai bune pradlct

Durata da management

T4,2019

Analiza nn^zata

Anafiza/rfenlifjcwea partitei-interesate documentata te modofkiai.

Măsura plantflcda pentre asigurarea canfarmftalii cu BEfiDPR108,ia.&-1C.

10.2

Asigurarea accesului publicului larg la Infotmaji privind performante <te medu a Munldpiutul (ag. prin IntermedTuliri unui domeniu pudic creat pe pagina da internei a Munlcrpidul si/sau prin comunicate de presa periodica).

Imbunatatirea imaginii hiimfcipulul

Cele nai bune practici

Dur^a ds management

T4,2018-te cura

Proceduri         de

informare publica In vigoare. Implementare In tura.

Accesul puidcuiul larg la intormain privind Municipiul este imitat Publicul nu cunoaște      ImbunateGiila

relevante realizate de Municipiu kt ullimfi aii. De asemenea.        impactul

adhilatllor Muntețpluhil nu este InteldeaiDia cunoscut de pubOcu) larg.

Măsura planificata pentru asigurarea confornM cu BERDPR10.1B.

mei az ' t

pa gin. a'\ ur' mă, toa\ re j ' ■ !

- h- Masuri ,

-T,                  A

r*-JA                               vL-' '     '

■   ■  '                          . ..     :..  .     >.      I?’;!

ț-

'■ ■ ■ ■

■>                                    7 7             ■

:■ ’f .                                                                             , 7..J

'■     >^7- 7. -           -'A i.

;          IJ‘. ■ '■■'Aa                  ffei '    ■ ■ "J

. ■ ~             .a.'

.. ...

-L-; •(■,..•■                                                           _f: !■ .'-’X?

■  ■            . u *■        .         ;• r‘        a

7’

- ■ . . ■■ ■.■>-■• .... - ■ . , A     y't

Riscuri privind ProtoUaiftediultil

. ’ pi .g«BâaâBtMh> :i?A ■’ A : IRarițuindeire^Bendidi^v* -.. - . f Î7         .-v. 7

A<777'.-'......■ ’.

A. 7            ,

• >.          7,'-V. :

■•■-■■■* ■'•-j-   ■ ; • ■'•■i

! TA *z■; A ■'r ' v ? -A          ■* n

7.:..7

> ■     ' ■ ■           - i’-

■■: -• . ■■■' P                     ^-'4

t - . -•■• ’ •• t.?   ■        v

Î .• :V 'V.

Cerinte - Ați '«■“•A Celelnaibune^

* V' - ' .      ./, V1'.'

«fSjSn‘1 '?>•

■.■7r.-7^,

'

■'■                 ..li

AA-A

-A

ty* „.-Necesitați.. '7;J

AAlnvestltforiale/A

* Responsabilitate' 7’

/ A A7

’r^-, l-p , L' L-

- 7 AA1-'   7  > .Z7

®s^;-, .

* a 7-:... ;/ a;

- 7 -^    1

. *                 -« ii-: •?*

77 v W77A' -4

■; Calendar^Mtaini careie vor finaliza .

- '^pai^'dirtnWA

• . . ... .■•■. ț AS' v-70 i.        A 7 7... <-

■ Ji!s''-’»■       ' ir-*iy

<A7

■ <7^

.     A'-                 ■

AObrectlveajiCritoril deEvaluarepentrao, '■'^ ifaperiuiiSrei^' '      fRâfijjta,^

7? . ■■ ' ’r-. r-J .- >• /.'.j-. ■■■?. -*»<,'. ■■ -^^7 ..

i.,7 • /y?.- V A ';-i t-.< -... , 7..: ?■'{

Jirr                                   • . ■-•.i

' A..’,. 7< ■., ■■ >. - «■

7 -.^ -j : <        )

;

¥.r. .

■* ■■

-v^7             - ■■

- s     •       V 'r'-            r'

: /4 ,. ->4 L74r-         ‘V              •

. .■ ;

•?'■' 7 '.-.■< .7? >P T       .

-7 7 . J' '' A'/ -

■" .'' A.' .7                ■

: 7 "'. Al’ .'. 'A - ; ^77 7-,..<■ -7

: ? ■ ,>3' 7.'\ ,r --7

103

Stabfiirea unul mecanism pentru solulanarea plângerilor in contextul proiectului.

Atribuirea actuala descrie o Procedura pentru Soluționarea Plângerilor facand parte dintr-un SEP propus (daca este cazul).

E nfoarea riscurilor unor conlBdi le munca / Imbunatafirea comunicării ilre Municipiu si beneficiari

Cele mal bune practici

Durata de management

T22019

Mecanisme      de

Solufionare        a

Plângerilor actualizate

Măsura planificata pentru asigurarea confomitafii cu BERDPR102S

ref; c RE PUL BAC 9000 Data versiunfi preliminare: 17/10/18

ANEXA 2- LISTA DE AUTORIZAȚII

L Hotărârile Nr. 5328 din data de 22 mai 2018 și Nr. [______] din data de

[______________] ale Comisiei de Autorizare ale împrumuturilor Locale1;

 • 2.   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău Nr. 425 din data de 19

decembrie 2017 aprobând, printre altele, încheierea și garantarea de către Municipiul Bacău a unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 11.000.000 EUR cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și, respectiv, aprobând prezentul Contract, astfel cum a fost ulterior modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacău Nr. 98 din data de 30 martie 2018 și Nr. [_______] din data de r ________];

 • 3.   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău Nr. [_______] din data de

[______________] aprobând Contractul de Garanție, Contractul privind Contul

Escrow pentru Serviciu Datoriei și alte Acorduri de Finanțare;

 • 4.   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău Nr. [_______] din data de

[_______________] aprobând realizarea Proiectului2;

 • 5.   Certificatul de urbanism Nr. 737 din data de 25 septembrie 2018 și avizele suplimentare menționate în acesta.

 • 1 Municipiul urmează să furnizeze o copie a noii hotărâri CAIL imediat ce este disponibilă.

 • 2 Municipiul urmează să furnizeze o copie.

A2-1

UI

ANEXA 3-PLAN DE ACHIZIȚII

EFICIENTA ENERGETICA URBANA B ACAU PLAN INDICATIV DE ACHIZIȚII

MONEDA: EUR

Calendar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nr.

Descriere

Valoare contractuala estimata*)

Finanțare de către BERD

Finanțare de către terii

Tipul contractului

Metoda de achiziție

Sub rezerva revizuirii selective

Invitație Precalificar e luna/an

Rezultate Precalificar e luna/an

Invitație la

Licitație luna/an

Acordare a Contrat tu tui luna/an

Finalizat ca Contractu lui luna/an

Finanțata

r

Valoare

Fondur ITC (TC

Fundt)

Valoare

Cheltuieli       de

Capital (CapEx)

1

Proiectarea       si

construirea iluminatului public stradal din orașul Bacau

10.800000

5.800,000

Fondul Special pentru Energia

Verde (“FSEV" )

5.000.000

♦) Lucrări/ Aprovizionar ei Instalare

**) Deschisa

Da

N/A

N/A

NoH8

Apr-19

Mar-22

2

Supravegherea contractului

200.000

200.000

Consultanta

Deschisa

Da

N/A

N/A

Noi-18

Mar-19

Mar-22

Cheltuieli       de

Capital Totale

11X100000

6.000.000

5.000.000

Cooperare tehnica

1

Audit Energetic si evaluarea      pre-

fctabilitatri

53.000

53.000

Facilita tea Global ade Mediu CFG M")

Consultanta

Contractare Directa

N/A

N/A

N/A

Sep-17

Scp-18

2

Duc      diligcnce

tehnic, ecologic si instituțional

50.000

50.000

FGM

Consultanta

Contractare Directa

N/A

N/A

N/A

!ul-18

Sep-19

3

Sprijin       pentru

achiziții             si

implementare, inclusiv contractarea operațiunilor si a întreținerii

75.000

75.000

FOM

Consultanta

Contractare Directa

N/A

N/A

N/A

Noi-18

Dec-20

TC Total

1783)00

178.000

Total:

11.1783)00

11.178.000

Note

Anunțul general privind achizițiile publice a fost publicat pe site-ul web al Oportunităților de Achiziții al Băncii in august 2018 Contractul poale avea ca obiect fi» execuția de lucruri, fie livrarea fi instalarea pe bazafinalizării destgnuilul conceptului. **/ Oferta multipla deschisa In cadrul ECEPP *) Suma nu include TVA


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 390 DIN 29.10.2018

Contractul de Credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe în valoare de până Ia 11.000.000

euro sau echivalentul a până la 52.538.200 lei (varianta in limba engleză)

ys^fcDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVTDIU POPOVICI

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘEF SERVICIU CLEMENTIN A VINERICÂ

[Confidențial Draft] [Subjcct to Change’


rcf CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

(Operation Number 49164)

LO AN AGREEMENT

between

CITYOFBACAU

and

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Dated_________________2018


TABLE OF CONTENTS

RECITALS

ARTICLEI - DEFINITIONS

Section 1.01. Definitions

Section 1,02. Non-Englîsh terms .......

ARTICLE H - LOAN

Section 2.01. Amount and Currency

Section 2.02. Interest

Section 2.03. Charges and Commissions

Section 2.04. Repayment

Section 2.05. Prepayment...............................

Section 2.06. Payments

Section 2.07. Insufficient Payments

Section 2.08. Yield Protection

Section 2.09. LJnwinding Costs

Section 2.10. Loan Account.........

Section 2.11  Ulegality

Section 2.12  Option to convert

ARTICLE EI - REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

Section 3.01. Representations Regarding the City

Section 3.02. Representations Regarding the Agreements

ARTICLE IV - CONDITIONS PRECEDENT

Section 4.01. First Disbursement

ARTICLE V - COVENANTS

Section 5.01. Affîrmative Covenants

Section 5.02. Negative Covenants

Section 5.03. Financial Covenants

Section 5.04. Procurement

Section 5.05. Costs and Expenses

Section 5.06. Fumishing of Information

ARTICLE VI - EVENTS OF DEFAULT

Section 6.01. Events of Default

Section 6.02. Consequences ofDefault

ARTICLE VII - MISCELLANEOUS

Section 7.01. Entire Agreement; Amendment and Waiver

Section 7.02. Notices

Section 7.03. Rights, Remedies and Waivers

Section 7.04. GovemingLaw

Section 7.05. Arbitration and Jurisdiction

[Confidențial Draft]                                                  ref c RE PUL BAC 9001

[Subject to Change]                                                             Draft Date: 22/10/18

Section 7.06. Successors and Assigns; Third Party Rights

Section 7.07. Disclosure..........

Section 7.08. Waiver of Sovereign Immunity

Section 7.09. Waiver of defences

Section 7.10. City Acknowledgment

Section 7.11. Counterparts

Section 7.12 Goveming Language

EXHTBIT A - Form of disbursement application

EXHIBIT B - Fonn of certificate of incumbency and authorițy

EXHDBIT C - Form of security certificate

SCHEDULE 1 Environmental and social action plan

SCHEDULE 2 List of licenses

SCHEDULE 3 Procurement plan

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated_________________2018 between CITY OF BACAU, a

municipality located in, and established and existing under the laws of Romania (the "City"), and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ("EBRD'').

RECITALS

 • (A) WHEREAS, in March 2011, EBRD established the EBRD Green Energy Special Fund (the "GESF"), a Special Fund within the meaning of, and created pursuant to, Article 18 of the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, to support projects, promoting energy efficiency and low carbon emissions in the EBRD countries of operations;

 • (B)  WHEREAS, projects where EBRD uses or has used its ordinary capital resources to provide fînancing may be co-financed with resources of the GESF; and

 • (C)  WHEREAS, EBRD wishea to lend and the City wishes to borrow up to EUR 11,000,000 (eleven million Euros) on the terms and condiționa set forth herein, such amounts to be financed in the amount of EUR 6,000,000 (six million Euros) by the ordinary capital resources of EBRD (the "EBRD Resources") and in the amount of EUR 5,000,000 (five million Euros) by the GESF resources administered by EBRD (the "GESF Resources") as made available pursuant to the contribution agreement entered into between EBRD and the International Cooperation and Development Fund (Taiwan ICDF) on 19 May 2011 (as amended from time to time).

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

ARTICLE I - DEFINITIONS

Section 1.01, Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Exhibits), unless the context otherwise requires, the following terms have the following meanings:

"Affiliate"                  means, with respect to any person, any other person,

directly or indirectly, controlling, controlled by, or under common control with, such person.

"Archive"                  means the electronic archive for security interests over

movable assets (Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, in Romanian), established and operating pursuant to Article 2.413 of the Civil Code and

"Auditors"

"Business Day"

"Civil Code"

"ClientNet"


"Commitment Period"


"Debt Service Escrow Account"


"Debt Service Escrow Account Agreement"


"Defaultlnterest Determination Date"


Govenunent Decision No. 802/1999 approving the Regulation for the organisation and operation of the electronic archive for security interests over movable assets.

means the internai audit department of the City which is functioning as an integrated part of the City.

means a day on which commercial banks are open for the transaction of general business (including dealings in foreign exchange and foreign currency deposits) in London, England and which is a TARGET Day.

means the Civil Code enacted by Law no. 287/2009, republished with the Offîcial Gazette of Romania, Part I, No.505/15 July 2011, as further amended and supplemented.

means EBRD’s Online portal for the transmission of documenta and infoimation between EBRD and its clients, and any replacement website as EBRD may from time to time notify the City.

means the period commencing on the date of this Agreement and terminating on the earlier of the date 36 (thirty-six) months from the date of this Agreement and the date the obligation of EBRD to make Disbursements hereunder terminates in accordance with the tenns of this Agreement

shall have the meaning specified in Section 5.01 (m) of this Agreement.

means the agreement entered into by, among others, EBRD with the City, regulating the funding, management and control of the Debt Service Escrow Account, as such agreement may be amended, from time to time, în accordance with the provisions thereof in order to cover the debt service obligations of the City hereunder, which Agreement shall be in form and substance satisfactory to EBRD.

means the date two Business Days prior to the first day of the relevant Default Interest Period (or at the EBRD’s option, the first day of such Default Interest Period).

"Default Interest Period"

means, with respect to any amount overdue under this Agreement, a period commencing on the day on which such payment becomes due or, as the case may be, on the last day of the previous Default Interest Period with respect to such overdue amount, and ending on a Business Day selected by EBRD.

"Designated Performance Requirements"

means Performance Requirements 1 through 8 and 10 of the Performance Requirements dated May 2014 and related to EBRD’s Environmental and Social Policy dated May 2014.

"Disbursement"

means the disbursement of any portion of the Loan from time to time pursuant to this Agreement

"Disdosure Action"

means such action as defined in the Enforcement Policy and Procedures.

"EBRD Loan"

means the maximum principal amount of the loan provided for in Section 2.01 (a)(i) or, as the context may require, the principal amount thereof from time to time outstanding.

"EBRDMargin"

means, in respect of the EBRD Loan, 1.35% per annum.

"EBRD Project"

means any activity or project which EBRD has fînanced or committed to finance.

"Enforcement Action"

means such action as defined in the Enforcement Policy and Procedures.

"Enforcement Policy and Procedures"

means EBRD’s Enforcement Policy and Procedures dated 4 October 2017, as amended from time to time, and any policy or procedures adopted by EBRD as a successor to or repiacement of such policy or procedures.

"Environmental and Social Action Plan"

means the environmental and social action plan containing mitigation and improvement measures specifying environmental and social performance criteria, standards, policies, procedures, practices, capital investments and implementation schedules, including measures to achieve and maintain compliance with EBRD’s Designated Performance Requirements, attached as Schedule 1 (Environmental and Social Action Plan) hereto.

"Environmental and

{Confidențial Draft] [Subjectto Change]

Social Laws"


ref: CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

means any applicable law or regulation which relates to (a) pollution or protection of the environment, including related laws or regulations relating to participation in decision-making; (b) labour and employment conditions;

 • (c) occupational health and safety; (d) public health, safety and securit/; (e) indigenous peoples; (f) cultural heritage; or (g) resettlement or economic displacement of persons.

  '’Environmental and Social Matter"


means any matter that is the subject of any Environmental and Social Law, any Designated Performance Requirement or the Environmental and Social Action Plan.

"Environmental and Social Questionnaire"


means the questionnaire dated 22 August 2018 fumished by the City to EBRD containing Information relating, inter alia, to Environmental and Social Matters and any amendment or supplement to such questionnaire which is accepted by EBRD.

"Euro", "EUR" or "€"


means the lawful currency of the member States of the European Union that adopt the single currency in accordance with the legislation of the European Union relating to economic and monetary union.

"Existing City Loan Agreements"


means:

 • (1)  the prospectus approved through decision No. 1955 of 16 October 2007 of the National Securities Commission in relation to an offering of municipal bonds for a value of RON 35,000,000;

 • (2)  the prospectus approved through decision No. 1701 26 August 2008 of the National Securities Commission in relation to an offering of municipal bonds for a value of RON 35,000,000;

 • (3)  the prospectus approved through decision No. 1236 of 12 August 2009 of the National Securities Commission in relation to an offering of municipal bonds for a value of RON 40,000,000;

 • (4)  the loan agreement No. RQ13010733610093 entered into between the City and CEC Bank on 31 January 2013, as further amended, for a value of up to RON 60,000,000; and

"Existing City Loan Agreements Securițy"


"Existing EBRD City Loan Agreement"


"Existing EBRD City Securițy Agreement"


"Event of Default"


"Financial Debt"


ref. CREPUL BAC 9001 Draft Date. 22/10/18

(5) the loan agreement No. RQ14115747734811 entered into between the City and CEC Bank on 27 November 2014, as further amended, for a value of upto RON 107,748,680.


means:

 • (1)  the securițy agreement on budgetary revenues dated 1 October 2007 entered into between the City and the holders of the municipal bonds issued by the City by means of prospectuses approved through decisions No. 1955 of 16 October 2007, No. 170126 August 2008 and respectively No. 1236 of 12 August 2009 of the National Securities Commission, for the purpose of securing the Citys payment obligations up to an amount of RON 120,000,000;

 • (2)  the mortgage agreement on budgetary revenues No. 696 of 11 March 2013 created in relation to the loan agreement No. RQ13010733610093 dated 31 January 2013, as further amended, entered into between the City and CEC Bank by which the latter extended to the City a loan up to RON 60,000,000; and

 • (3)  the mortgage agreement on budgetary revenues No. 329 of 3 December 2014 created in relation to the loan agreement No. RQ14115747734811 dated 27 November 2014, as further amended, entered into between the City and CEC Bank by which the latter extended to the City a loan up to RON 107,748,680.

means the loan agreement entered into by the City and EBRD on 18 July 2006 for an amount of up to EUR 5,000,000.

means the deed of guarantee and indemnity between the Bank and the City dated 15 July 2013 in connection with the Bank's loan to Compania Regionala de Apa Bacau.

means any one of the events or occurrences specified in Section 6.01.

means, with respect to any person, any debt of such person for or in respect of.


[Confidențial Draft] [Subjectto Change]


reficRE PUL BAC 9001

Draft Date: 22/10/18

 • (1)   moneys borrowed;

 • (2)   any amount raised by acceptance under any acceptance credit facility;

 • (3)   any amount raised pursuant to any note purchase facility or the issue of bonds, notes, debentures, loan stock or any similar instrument;

 • (4)   the amount of any liability in respect of any lease or hire purchase contract which would in accordance with the Romanian Public Sector Accounting Standards, be treated as a balance sheet liability;

 • (5)   receivables sold or discounted (other than any receivables to the extent they are sold on a non-recourse basis);

 • (6)   any amount raised under any other transaction (including any forward sale or purchase agreement) having the commercial effect of borrowing;

 • (7)   any derivative transaction entered into in connection with protection against or benefît from fluctuation in any rate or price (and, when calculating the value of any derivative transaction, only the marked to market value shall be taken into account);

 • (8)   any counter-indemnity obligation in respect of a guarantee, indemnity, bond, standby or documentary lefter of credit or any other instrument issued by a bank or financial institution;

 • (9)   the amount of any liability in respect of any guarantee or indemnity for any of the items referred to in paragraphs (1) to (8) above.

"Financing Agreements"


means:


 • (a)   this Agreement,

 • (b)  the Letter of Information,

 • (c)  the Debt Service Escrow Account Agreement,

 • (d)  the Security Agreement,

 • (e) the Disbursement applications referred to in Section 2.0 l(b), and

ref; CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

(f) any other agreements entered into between the City or any other party and EBRD and notices, certificates and applications issued by the City or any other party to EBRD in each case in connection with this Agreement or the transactions contemplated by this Agreement

"Financing Plan”

has the structura set out in the table below:

Sources

EUR

Percentage

Uses

EUR

EBRD Loan

6 million

45.84%

Project cost (e.g. design and build, equipment,

GESF Loan

5 million

38.20%

soft     costs     and

contingencies)

11 million

City Financing

2.09 million

15.96%

VAT

2.09 million

Total Financing

13.09 million

100.00%

Total Project Cost

13.09 million

"GESF"

has the meaning given to it in Recital A.

"GESF Loan”

means the maximum principal amount of the loan provided for in Section 2.01 (a)(ii) or, as the context may require, the principal amount thereof from time to time outstanding.

"GESFMargin"

means, in respect of the GESF Loan, 0.5% per annum.

"GESF Resources"

has the meaning given to it in Recital C.

"Interest Determination Date"

means, for any Interest Period, the date two Business Days prior to the first day of such Interest Period.

"Interbank Rate"

means:

(a) for the first Interest Period of each Disbursement, the offered rate per annum for deposits in the Loan Currency which appears on the Reference Page as of 11:00 a.m., Brussels time, on the relevant Interest Determination Date for the period which equals the duration of such Interest Period (or if no such rate appears on the Reference Page for a period equal to the duration of such Interest Period but rates (“Reference Rates”) do appear on the Reference Page both for a period that is shorter than and for a period that is longer than the duration of such Interest Period, the Interbank Rate shall be the rate (rounded upward, if necessary, to four decimal places) that would be applicable for a period equal to the duration of such Interest Period as determined through the use of straight-line interpolation by

[Confidențial Draft] [Subjectto Cbange]


ref: cREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

reference to the Reference Rate that appears on the Reference Page for the period that is the next shorter in length than the duration of such Interest Period and the Reference Rate that appears on the Reference Page for the period that is the next longer in length than the duration of such Interest Period); and

 • (b) for each subsequent Interest Period, the offered rate per annum for deposits in the Loan Currency which appears on the Reference Page as of 11:00 a.m., Brussels time, on the relevant Interest Deteimination Date for the period which is closest to the duration of such Interest Period (or, if two periods are equally close to the duration of such Interest Period, the average of the two relevant rates);

provided that:

 • (i) if, for any reason, the Interbank Rate cannot be determined at such time by reference to the Reference Page, the Interbank Rate for such Interest Period shall be the rate per annum which EBRD determines to be the arithmetic mean (rounded upward, if necessary, to four decimal places) of the offered rates per annum for deposits in the Loan Currency in an amount comparable to the portion of the Loan scheduled to be outstanding during such Interest Period for a period equal to such Interest Period which are quoted to leading banks in the Euro-zone interbank market as advised to EBRD by at least two major banks active in the Euro-zone interbank market selected by EBRD; and

 • (ii) if pursuant to this definition of "Interbank Rate" the Interbank Rate would be below zero, the Interbank Rate will be deemed to be zero.

  "Interest Payment Date"

  "Interest Period"


means any day which is 15 April or 15 October in any year.

means, for any Disbursement of the Loan, the period commencing on the date of such Disbursement and ending on the next Interest Payment Date and each period of six months thereafter commencing on an Interest Payment Date and ending on the next Interest Payment Date; provided that, if such Disbursement is made less than 15 Business Days prior to the next Interest Payment Date, the first Interest Period for such Disbursement shall commence on the date of such Disbursement and end on

/M

refi cREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

the Interest Payment Date following the next Interest Payment Date.

"Lefter of Information"


means the lefter of information dated 1?^. ii* October 2018 from the City to EBRD containing the City*s representations regarding all material facts conceming the organisation, statua, operations, affîliations, liabilities and assets of the City and other matters incidental to the transactions contemplated by this Agreement, and any amendment or supplement to such lefter which îs accepted byEBRD.

"Licences"

"Lien”


means the principal permits necessary for the City to implement the Project, as listed in Schedule 2 (List of Licenses) to this Agreement

means any mortgage, pledge, charge, privilege, priority, hypothecation, encumbrance, assignment, lien, attachment, set-off or other security interest of any kind or any other agreement or arrangement having the efiect of conferring security upon or with respect to, or any segregation of or other preferențial arrangement with respect to, any present or firture assets, revenues or rights, induding, any designation of loss payees or benefîciaries or any similar arrangement under any Insurance policy.

"Loan"

"Loan Currency"

"Local Debenture Authorization Commission"

"Local Public Finance Law"


means, collectively, the EBRD Loan and the GESF Loan or, as the context may requîre, the principal amount thereof from time to time outstanding.

means the currency in which the Loan îs denominated as set forth in Section 2.01 (a).

means Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, as organized and existing pursuant to Government Decision No. 9/2007, as further amended.

means Law No. 273 of 29 June 2006 regarding local public finances, published in the Official Gazette of Romania, Part I, No.618/18 July 2006, as further subsequently amended and supplemented.

1 NOTE to City: please provide.

[Confidențial Draft]

[SubjecttoChange]

“Market Disruption Event"


"Potențial Event of Default"

"Procurement Plan"

"Procurement Policies

and Rules"

"Prohibited Practice"

"Project"

"Project Agreements"


refec RE PUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

means:

 • (1)    on the Interest Determination Date for the relevant Interest Period, the Reference Page is not available and none or only one of the major banks active in the Euro-zone interbank market supplies a rate to EBRD to determine the interbank rate per annum for the Loan Currency for the relevant Interest Period in accordance with Section 2.02(a); or

 • (2)    before close of business in London on the Interest Determination Date for the relevant Interest Period, EBRD determines that the cost to EBRD of obtaining matching deposits in the Euro-zone interbank market would be in excess of the interbank rate per annum for the Loan Currency calculated in accordance with Section 2.02(a).

has the meaning ascribed to it in Section 4.02(e).

means the procurement plan set out in Schedule 3 (Procurement Plan) hereto.

means the Procurement Policies and Rules for Projects Financed by the European Bank for Reconstruction and Development, as amended from time to time.

means a Coercive Practice, a Collusive Practice, a Corrupt Practice, a Fraudulent Practice, a Misuse of EBRD’s Resources or Bank Assets, an Obstructive Practice or a Theft, as each of these terrns is defîned in the Enforcement Policy and Procedures in effect as of the date of this Agreement.

means energy efhciency investments for rehabilitation and modemisation of a priority zone of the City’s Street lighting network, to include, inter alia, introduction of LED based technology that will fully replace the existing ineficient luminaries, replacement of lighting poles where necessary and underground migration of aerial electricity lines used for the public Street lighting.

means the contractual agreements enabling the City to procure all goods, works and Services required for the Project in accordance with EBRD’s Procurement Policies and Rules and the agreements entered by the City at any time that ensure the operation and maintenance of the public Street lighting infrastructura, namely: the design and build contract entered into by the City in connection with

“Project Complaint Mechanism”


"Reference Page”


"Romanian Public Sector Accounting Standards"

"RON" or "Leu’1

"Security11

"Security Agreement"


"TARGET Day"


"Tax" or ’Taxes”


"TCFunds"


ref: CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

the Project, the equipment supply agreements and the agreements entered by the City at any time that ensure the operation and maintenance of the public Street lighting network.

means the accountability mechanism of EBRD as set forth under the Project Complaint Mechanism (PCM) Rules of Procedura dated May 2014, as such rules may be amended, supplemented or raplaced from time to time.

means the display of Euro-zone interbank offered rates for deposits in the Loan Currency designated as page EURIBOROl on Thomson Reuters Services (or such other page as may replace page EURIBOROl on Thomson Reuters Services for the purpose of displaying Euro-zone interbank offered rates for deposits in the Loan Currency).

means the Romanian public sector accounting standards as defined by the Local Public Finance Law accepted and consistently applied by local public institutions.

means the lawful currency of Romania.

means the security created, expressed to be created or agreed to be created pursuant to the Security Agreement to secure all amounts owing to EBRD under the Financing Agreements.

means the agreement between EBRD and the City, providing for, inter alia, the mortgage in fevour of EBRD on the City’s own revenues, as defined in the Local Public Finance Law, and accounts of the City where such revenues are received, under terms and conditions set forth therein.

means any day on which the Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system is open for the settlement of payments in Euro.

means any tax, royalty, stamp or other duty, assessment, levy, charge, value added tax, or impost of any nature whatsoever (including any related penalty or interest) imposed under any law.

means Technical Cooperation Grants in connection with this Project, administered by the EBRD, as set out in Schedule 3 (Procurement Plan},

refr cREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

"UNCITRAL Rules”


means the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010).

Section 1.02. Non-English terms

In this Agreement, where it relates to a Romanian entity, a reference to:

 • (a)   a lien, security or a security interest includes ipoteca (mobiliara si imobiliara), gaj, privilegiu, garanție reala, garanție financiara, garanție personala (including fideiusiune, scrisoare de garanție, scrisoare de confort, cauțiune reala), operațiuni assimilate ipotecilor, cesiune pentru cauza de garanție, servitute, sarcina, uz, uzufruct, privilegiu, drept de preferința, drept de preemptiune, drept de retentie, drept de prim refuz, opțiune;

 • (b)  fînancial crisis, fînancial rehabilitation or insolvency includes criza financiara, redresare financiara and insolventa;

 • (c)  insolvent includes being in a state of insolventa within the meaning of the Government Emergency Ordinance No. 46 of 21 May 2013 regarding the fînancial crisis and insolvency of administrative territorial units, as such may be amended from time to time;

 • (d)  a receiver, administrator or similar offîcer includes judecător sindic or administrator judiciar;

 • (e)  charter documenta includes regulament de organizare si funcționare endloT hotarare a consiliului local; and

 • (f)   seizure, expropriation, nationalisation, intervention, restriction includes expropiere, naționalizare, confiscare, rechiziție or any similar proceeding.

ARTICLEH-LOAN

Section 2.01. Amount and Currency

 • (a)  Subject to the terms and conditions of this Agreement, EBRD agrees to lend to the City an amount not to exceed EUR 11,000,000 (eleven million Euros) consistmg of:

 • (i) the EBRD Loan in an aggregate amount not to exceed EUR 6,000,000 (six million Euros), such amount being extended from EBRD Resources; and

 • (ii) the GESF Loan in an aggregate amount not to exceed EUR 5,000,000 (five million Euros), such amount being extended from GESF Resources.

 • (b)  Each Disbursement of the EBRD Loan and the GESF Loan shall be made on any Business Day during the Commitment Period (but in the case of GESF Loan not later than 28 March 2021), and in amounts of not less than EUR 500,000 (or, if less, the undisbursed amount of the EBRD Loan and the GESF Loan), and provided that there shall not be more than 15 Disbursements over every successive period of two years, as

refi cREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

requested by the City in an original Disbursement application to EBRD substantially in the form of Exhibit A (Form of dîsbursement applicatiori) hereto. Such application shall be irrevocable and binding on the City.

 • (c) EBRD may, by notice to the City, suspend or cancel the right of the City to further Disbursements of the Loan:

 • (1)  if the fîrst Disbursement has not been made by the end of the Commitment Period or such other date as may be agreed by the parties hereto;

 • (2)  if an Event of Default has occurred and is continuing; or

 • (3)  if the Board of Govemors of EBRD has decided in accordance with Article 8, paragraph 3, of the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development that access by Romania to EBRD resources should be suspended or otherwise modified.

Section 2.02. Interest

 • (a)   Subject to Section 2.02(c), the City shall, on the last day of each Interest Period, pay interest on the principal amount of the EBRD Loan from time to time outstanding during each Interest Period for such Disbursement at a rate equal to the sum of the EBRD Margin and the Interbank Rate for such Interest Period.

 • (b)  Subject to Section 2.02(c), the City shall, on the last day of each Interest Period, pay interest on the principal amount of the GESF Loan from time to time outstanding during each Interest Period for such Disbursement at a rate equal to the sum of the GESF Margin and the Interbank. Rate for such Interest Period.

 • (c)    If a Market Disruption Event occurs, EBRD shall promptly notify the City. If EBRD notifies the City of the occurrence of a Market Disruption Event, interest shall accrue on the Loan at a rate equal to the sum of:

 • (1)    the Margin; and

 • (2)    the rate, as notifîed by EBRD to the City as soon as practicable and in any event before interest is due to be paid in respect of the relevant Interest Period, which expresses as a percentage rate per annum the cost to EBRD of funding the Loan from whatever source EBRD may reasonably select (or, at the option of EBRD, the relevant Interbank Rate, if available), provided that if the rate pursuant to this sub-paragraph (2) would be below zero, the rate will be deemed to be zero,

untîl EBRD has given notice to the City that the Market Disruption Event has ceased to exist. If a Market Disruption Event has occurred, EBRD shall have the right, in its discretion, to change the duration of any relevant Interest Period by sending to the City a written notice thereof. Any such change to an Interest Period shall take effect on the date specified by EBRD in such notice.

ref: cREPUL BAC 9001

Draft Date: 22/10/18

 • (d)    Notwithstanding Section 2.02(c), if a Market Disruption Event occurs and EBRD or the City so requires, within five Business Days of the notification by EBRD pursuant to Section 2.02(c), EBRD and the City shall enter into negotiations (for a period of not more than thirty days) with a view to agreeing a substitute basis for determining the rate of interest applicable to the Loan. Any alternative basis so agreed shall take efîect in accordance with its terms and replace the interest rate then in effect pursuant to Section 2.02(b). If agreement cannot be reached, the City may prepay the EBRD Loan and the GESF Loan on the next Interest Payment Date in accordance with Section 2.05, but without any prepayment fee.

 • (e)  Notwithstanding the foregoing, if the Cițy fails to pay any amount when due under this Agreement, the City shall pay interest on the overdue amount until payment in full (before and after judgement, if any) at a rate equal to the sum of 2% per annum plus the interest rate per annum ofîered in the Euro-zone interbank market on the Default Interest Determination Date for a deposit in the Loan Cunency of an amount comparable to the overdue amount for a period equal to the relevant Default Interest Period or, if a Market Disruption Event has occurred, the rate which expresses as a percentage rate per annum the cost to EBRD of funding the Loan from whatever source EBRD may reasonably select (or at the option of EBRD, the relevant Interbank Rate, if available), provided that if the rate pursuant to this paragraph (d) would be below zero, the rate will be deemed to be zero. Such interest shall be compounded at the end of each Default Interest Period and payable on demand.

 • (f)   AII interest shall be calculated on the basis of the actual number of days elapsed and a360-dayyear.

Section 2.03. Charges and Commissions

 • (a)   The City shall pay to EBRD during the Commitment Period a commitment charge at the rate of 0.15% per annum on so much of the Loan as has not, from time to time, been disbursed to the City or cancelled. The commitment charge shall accrue from day to day from the date which is 90 days after the date of this Agreement for the foUowing 12 months. Thereafter, the commitment charge shall be at a rate of 0.5% per annum. The commitment charge shall be calculated on the basis of the actual number of days elapsed in the relevant period and a 360-day year and shall be due and payable in arrears on each Interest Payment Date (even though no interest may be payable on such date).

 • (b)   The City shall pay to EBRD a front-end commission of 0.9% of the value of the Loan. Such front-end commission shall be due and payable not later than three Business Days from the first Disbursement or thirty Business Days after the date of this Agreement, whichever is earlier.

ref: cREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

Section 2.04. Repayment

The City shall repay the Loan in 24 equal (or as nearly equal as possible) semi-annual instalments on each Interest Payment Date starting on the Interest Payment Date immediately following the third anniversary of the date of this Agreement, provided that if any Disbursement is made after one or more of such repayment dates, such Disbursement shall be allocated by EBRD for repayment on each of the remaining repayment dates described above in amounts which are pro rata to the amounts of the respective remaining instalments of the Loan on each such repayment date (with EBRD adjusting those allocations as necessary so as to achieve whole numbers in each case). The Loan will be repayable in fiill on 15 October 2033.

Section 2.05. Prepayment

The City shall have the right at any time, on not less than 15 Business Days1 prior notice to EBRD, to prepay on any Interest Payment Date all or any part of the principal amount of the Loan then outstanding, provided that:

 • (1)  the City shall pay to EBRD at the same time all accrued interest and other amounts payable on the principal amount of the Loan to be prepaid and all other amounts due and payable hereunder,

 • (2)  in the case of a parțial prepayment, such prepayment shall be in an amount of not less than EUR 1,500,000 and shall be applied to prepay the outstanding repayment instalments of the Loan in inverse order of maturity; and

 • (3)  the City shall pay to EBRD on the date of prepayment a prepayment fee equal to:

 • (i)   3% of the principal amount of the Loan to be prepaid if the prepayment takes place on or before the fourth anniversary of this Agreement;

 • (ii)  2% of the principal amount of the Loan to be prepaid if the prepayment takes place after the fourth anniversary until (and including) the fifth anniversary of this Agreement; or

 • (iii)  1% of the principal amount of the Loan to be prepaid if the prepayment is made after the fifth anniversary of this Agreement

Any such notice of prepayment by the City shall be irrevocable and binding on the City and, upon delivery of such notice, the City shall be obligated to prepay the Loan in accordance with the terms thereof. Amounts of the Loan prepaid by the City may not be reborrowed.

Section 2.06. Payments

 • (a) All amounts due to EBRD under this Agreement shall be paid in the Loan Currency (or, in the case of expenses, the currency in which they were incurred), for

l&L

refi CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

value on the due date, to such account and at such place as EBRD may notify to the City.

 • (b)  The sums to be disbursed by EBRD hereunder shall be payable in the Loan Currency for value on such value date and to such correspondent account in one of the member States of the European Union in which the Euro is the lawful currency as the City may designate in its Disbursement application (with instructions to transfer such sums, at the City's risk and expense, to such account as the City may designate in its Disbursement application).

 • (c)  If the due date for any payment under this Agreement, or any Interest Payment Date, would otherwise făli on a day which is not a Business Day, then such payment shall be due on, or such Interest Payment Date shall be, the next succeeding Business Day in the same calendar month or, if there is no succeeding Business Day in the same calendar month, the immediately preceding Business Day.

 • (d)  EBRD may, to the fullest extent pennitted by law, set off any amount owed by EBRD to the City against, and deduct from the proceeds of any Disbursement of the Loan, any amount then due and payable by the City hereunder, regardless of the currency or place of payment

Section 2.07. Insuficient Payments

 • (a)  If EBRD at any time receives less than the ful! amount then due and payable to it under this Agreement EBRD shall have the right to apply the amount received in any manner and for such purposes under this Agreement as EBRD in its sole discretion may determine, notwithstanding any instruction thatthe City gives to the contrary.

 • (b)  The City shall indemnify EBRD against any losses resulting from a payment being received, or a claim being filed or judgement being given, in a currency or place other than those specified in Section 2.06(a) above. The City shall pay such additional amount as is necessary to enable EBRD to receive, after conversion to such currency and transfer to such place, the full amount due to EBRD hereunder.

Section 2.08. Yield Protection

 • (a)  The City shall pay or cause to be paid, or reimburse EBRD on demand for, all present and future taxes, duties, fees and other charges of whatever nature, together with any interest thereon and penalties with respect thereto, now or at any time hereafter levied or imposed by Romania or the Government of Romania, or by any department, agency, political subdivision or taxing or other authority thereof or therein, or by any organisation of which Romania is a member, or by any jurisdiction out of which or through which payments hereunder are made, on or în connection with the payment of any amounts due to EBRD under this Agreement

 • (b)  All principal, interest and other amounts due to EBRD under this Agreement shall bc paid without set-off or counterclaim and free and clear of, and without deduction or withholding for, any taxes, duties, fees or other charges of whatsoever nature; provided

[Confidențial DraftJ [Subject to Change]


refi CREPUL BAC 9001

Draft Date: 22/10/18

that, if the City is prevented from paying any amount due hereunder without deduction, the amount due shall be increased to such amount as may be necessary so that EBRD receives the full amount it would have received had such payment been made without such deduction or withholding.

 • (c) The City shall, from time to time ou demand of EBRD, reimburse EBRD for any net incremental costs to EBRD of making or maintaining, or committing to make, the Loan which result from any change in applicable law or policy (whether or not having the force of law), or in the interpretation thereof, after the date hereof A certificate of EBRD as to the amount of such incremental costs shall be final, conclusive and binding on the City, unless shown by the City to the satisfaction of EBRD to contam clerical error.

Section 2.09. Unwinding Costs

 • (a)   If, for any reason (including, without limitation, an acceleration purauant to Article VI) any portion of the EBRD Loan or GESF Loan becomes due and payable on a date other than the last day of an Interest Period, the City shall pay to EBRD on demand the amount, if any, by which:

 • (1)  the interest which would have accrued on such portion of the EBRD Loan or the GESF Loan from the date on which such portion of the EBRD Loari or the GESF Loan has become due and payable to the last day of the then current Interest Period at a rate equal to the Interbank Rate for such Interest Period;

exceeds:

 • (2)  the interest which EBRD would be able to obtain if it were to place an amount equal to such portion of the EBRD Loan or GESF Loan on deposit with a leading bank in the Euro-zone interbank market for the period commencing on the date on which such portion of the EBRD Loan or GESF Loan has become due and payable and ending on the last day of the then current Interest Period.

 • (b)  If any overdue amount is paid on a date other than the last day of a Default Interest Period, the City shall pay to EBRD on demand the amount, if any, by which:

 • (1)  the interest which would have accrued on such overdue amount from the date of receipt of such overdue amount to the last day of the then current Default Interest Period at a rate equal to the rate specified in Section 2.02(d) for such Interest Period;

exceeds:

 • (2)  the interest which EBRD would be able to obtain if it were to place an amount equal to such overdue amount on deposit with a leading bank in the Euro-zone interbank market for the period commencing on the date of receipt of such overdue amount and ending on the last day of the then current Default Interest Period.

ref: CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

 • (c)  The City shall forthwith upon notice front EBRD reimburse EBRD for any costs, expenses and losses incurred by EBRD, and not otherwise recovered by EBRD under Secționa 2.09(a) and 2.09(b), as a result of the occurrence of an Event of Deferit, a change in the duration of any relevant Interest Period pursuant to Section 2.02(b), a change in the basis for determining the rate of interest pursuant to Section 2.02(c), prepayment of any portion of the Loan on a date other than the last day of an Interest Period, feilure by the City to pay any amount when due hereunder, EBRD fonding, or making arrangements to fund, a Disbursement requested in a Disbursement application submitted pursuant to Section 2.01(b) but not made by reason of the operation of any one or more of the provisions of this Agreement (other than by reason of deferit or negligence by EBRD) or feilure by the City to make any prepayment in accordance with a notice of prepayment delivered pursuant to any provision of this Agreement.

 • (d)  A certificate of EBRD as to any amount payable under this Section 2.09 shall be final, conclusive and binding on the City unless shown by the City to the satisfaction of EBRD to contain manifest error.

Section 2.10. Loan Account

EBRD shall open and maintain on its books an account in the City*s name showing Disbursements of the Loan and repayments thereof and the computation and payment of principal, interest, fees, charges, commissions, unwinding costs and other amounts due and sums paid hereunder. Such account shall be final, conclusive and binding on the City unless shown by the City to contain manifest error.

Section 2.11 Ulegality

Notwithstanding anything in this Agreement, if it is or becomes unlawful in any jurisdiction for EBRD to make, maintain or fund the Loan, then:

 • (a)  upon request by EBRD, the City shall, on the next Interest Payment date or such earlier date as EBRD may specity, prepay that portion of the principal amount of the Loan which EBRD notifies to the City as being afîected by such event, together with all accrued interest and other amounts payable thereon which repayment shall not be subject to the prepayment fee under Section 2.05; and

 • (b)   upon notice from EBRD, the right of the City to disbursement of any portion of the Loan which EBRD notifies to the City as being affected by such change and which has not therefbre been disbursed shall terminate immediately.

Section 2.12 Option to convert

(a) At any time after the day immediately following the final Disbursement under this Agreement, the City may request that the entire amount of the Loan then outstanding be converted into RON. EBRD undertakes, upon receiving such City’s request, to cooperate with the City in good faith in negotiating the terms of the convcrsion of the Loan from EUR into RON.

ref: CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

 • (b)  The conversion option may only be exercised once, and any conversion request by the City shall be irrevocable and bînding on the City. The conversion shall take place only if EBRD and the City reach an agreement as to the revised terms of this Agreement with respect to the conversion of the Loan foto a RON facility.

 • (c)  The City shall fodemnify EBRD on demand for all costs and expenses (including amounts payable under Section 2.09 (Umvinding Costs) incurred by EBRD in connection with the conversion.

ARTICLE m - REPRESENTATIONS AND WARRANTJES

Section 3.01. Representations Regarding the City

The City represents and warrants that:

 • (a)   The City is a municipality, duly organised and validly existing under:

 • (1)  the Constitution of Remania;

 • (2)  Law No. 2 of 1968 relating to the administrative organisation of the territory of the Socialist Republic of Remania, republished în the Official Bulletfo of Socialist Republic of Romania No. 54/27 July 1981, refostated into force by Decree Law No. 38/1990 published in the Official Gazette of Romania, Part I, No. 14/23 January 1990, as further amended and supplemented, and Law No. 215 of 23 April 2001 relating local public administration, republished with the Official Gazette of Romania, Part I, No.123/20 February 2007, as further amended and supplemented

 • (3)  all other applicable laws of Romania

 • (b)  The City has fiill power to own or use the properties which it owns or will own for the purposes of the Project and to carry out the activities which it carries out or will carry out for the purposes of the Project

 • (c)  Pursuant to the Local Public Finance Law, Foreign Exchange Regulation No. 4/2005 of the National Bank of Romania and the Civil Code, the City has the power to borrow and repay borrowfogs in currencies other than the lawfol currency of Romania and to provide security for the purposes of obtaining the Loan.

 • (d)  As at the date of this Agreement, the Local Council was duly elected and the Mayor of the City is Mr CosminNecula.

 • (e)  The financial reports and all other financial Information contafoed in the executed annual budget of the City for the 2017 fiscal year, fumished to EBRD by the City in respect of the City's financial condition as at 31 December 2017, certifîed by the Auditors, prepared in accordance with Romania statutory requirements and accepted standards for local govemment accounting and auditing in Romania, present a true and fair view of the financial condition of the City as of the respective dates of such reports

ref: CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

and budget. The City's executed annual budget for the 2017 fiscal year has been implemented în all respects pursuant to the provisions contained therein. The City had, as of the respective dates of such financial reports and budget, no material contingent obligations, liabilities or unusual forward or long term commitments. Silice the respective dates of such financial reports and budget the City has not suffered any material adverse change in its financial condition, incurred any substanțial or unusual loss or liability or undertaken or agreed to undertake any substanțial or unusual obligation except under this Agreement or any other agreement in connection with the Project

 • (f)   The assets of the City which are necessary for the implementation of the Project are free from any restrictions or covenants which might have a material adverse effect on the Project. Such assets are not subject to any mortgage, pledge, charge, priviiege, priority, hypothecation, encumbrance, assignment, lien, attachment, set-off or other security interest of any kind or any other agreement or arrangement having the effect of conferring security upon or with respect to, or any segregation of or other preferențial arrangement with respect to, any present or future assets, revenues or rights, including, without limitation, any designation of loss payees or beneficiaries or any similar arrangement under any insurance policy, and the City is not subject to any contract, arrangement or law, whether condițional or unconditional, pursuant to which any such security interest on such assets may be created, except for statutory liens for a sum not yet overdue.

 • (g)  As of the date hereof, the City is not a party to, or committed to enter into, any agreement:

 • (1)   that relates to the Project;

 • (2)  that involves any consultancy, agency, financial advisory or similar service contract or arrangement relaiing to the Project; or

 • (3)  that might cause EBRD not to enter into this Agreement and lend to the City;

other than: (i) this Agreement and the other Financing Agreements; (ii) the Existing City Loan Agreements; (iii) the Existing City Loan Agreements Security; (iv) the Existing EBRD City Loan Agreement; (v) the Existing EBRD City Security Agreement and (vi)

 • (h)  The City is in all material respects in compliance with all applicable laws presently in effect, including all Environmental and Social Laws. With respect to the Project, there are no circumstances that may give rise to any liability, obligation or duty of fee City and the City has been issued all required authorisations relating to, and has received no complaint, order, directive, claim, citation or notice with respect to: (1) air emissions, (2) discharges to surface water or ground water, (3) noise emissions, (4) solid or liquid waste disposal, (5) the use, generation, storage, transportation or disposal of

  2NOTEto


City: piease disclosethename, parties anddateofany existing consultancy, agency, financial lory or similar service.contract pr arrangement relating țo the Project.

[Confidențial Draft] [Subjectto Change]


refi cREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

toxic or hazardous substances, (6) biodiversity and ecological systems, (7) labour and employment conditions, (8) occupational health and safety, (9) public health, safety and security, (10) indigenous peoples, (11) cultural heritage and (12) resettlement or economic displacement of persons and (13) construction works to be performed in connectîon with the implementaîion of the Project (including, without being limited to, the urbanism certificate, the building permit and any other endorsement required in the urbanism certificate or otherwise required by law to be obtained),

 • (i) The City ts not in default under any agreement, obligation or duty to which it is a party or by which it or any of its properties or assets is bound and there exists no Event of Default and no event which will upon the givîng of notice, the passage of tune, or both, constitute an Event of Default

G) The City is not engaged in, or, to the best of its knowledge, threatened by, any Iitigation, arbitration or administrative proceeding, the outcome of which might have a material adverse effect on the Project, the City's financial condition or the ability of the City to perform any of its obligations under this Agreement or any other agreement in connectîon with the Project

(k) The City is in compliance with all applicable laws conceming money laundering or the financing of terrorism. Neither the City, nor any offîcers, members of the council of the City (or an equivalent thereof), authorised employees, Affiliates, agents or representatives of the City has committed or engaged in any Prohibited Practice with respect to the Project or any transactions contemplated by this Agreement

Section 3.02. Representations Regarding the Agreements

The City represents and warrants that:

 • (a)  The execution, delivery and performance of this Agreement and the other Financing Agreements to which it is a party are within the City's powers, have been duly authorised by all necessary action, including the approval of the City's Local Council and the Local Debenture Authorisation Commission and do not contravene any applicable law, the City's constituent documenta or any contractual restriction binding on the City or its assets.

 • (b)  This Agreement constitutes, and the other Financing Agreements to which it is party, when executed and delivered, will constituie, valid and legally binding obligations of the City, enforceable in accordance with their respective terms.

 • (c)   No licenses, approvals, consents, filîngs or registrations are required for the due execution, delivery or performance by the City of this Agreement or any other Financing Agreement to which it is a party, or the validity or enforceability thereof, except for:

(1) the Local Council resolution approving the contracting by the City of the financing contemplated by this Agreement and the creation of the Security contemplated by this Agreement and the Security Agreement, pursuant to the Local Public Finance Law and the Civil Code;

 • (2)  the Local Council resolution approving the entering by the City into the Financing Agreements contemplated hereby to which it is a party;

 • (3)  the resolution of the Local Debenture Authorisation Commission (Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale) approving: (i) the financing contemplated by this Agreement, pursuant to Article 61(3) of the Local Public Finances Law; and (ii) the Disbursements to be made from the Loan under this Agreement, pursuant to Government Emergency Ordinance No. 37 of 26 March 2008, as further amended;

 • (4)  the registration of this Agreement in the local public debt registry maintained by the City, in accordance with the Local Public Finance Law;

 • (5)  the registration of the Security Agreement in the records of the City, in accordance with the Local Public Finance Law;

 • (6)  the registration of the Security Agreement with the Archive; and

 • (7)  the submission of this Agreement with the Ministry of Public Finances within 10 days as of the execution of this Agreement, in accordance with the Local Public Finance Law.

AII of such licenses, approvals, consents, filings or registrations provided in paragraphs

 • (l)-(3) and (7) above have been executed, provided, or otherwise obtained.

 • (d)  The indebtedness of the City hereunder ranks and will rank at least equal with all other present and future indebtedness of the City and the security contemplated hereby will constitute a valid lien on the collateral covered thereby having a ranking of priority immediately subsequent to the ranking of the Existing City Loan Agreements Security. As of the date hereof, the registration of the Security Agreement will need to be renewed every 5 years after the date of the registration în the Archive.

 • (e)   The information contained in the Letter of Information is true, complete and accurate, subject to the qualifications contained therein.

 • (f)   There is no Tax of any govemmental authority of Romania to be imposed on or by virtue of the execution, delivery or performance of any Financing Agreement or necessary to ensure the legality, validity, enforceability or admissibility in evidence thereof in Romania.

 • (g)  As of the date of this Agreement, the total estimated cost of the Project is approximately EUR 13,090,000 as set out in the Financing Plan.

 • (h)  The information contained in the Environmental and Social Questionnaire is true, complete and correct in all material respects and the Environmental and Social Questionnaire contains no untrue or misleading statement and does not omit any material fact necessary to make the statements therein not untrue or misleading. The City and its businesses, operations, assets, equipment, property, leaseholds and other facilities are, in all material respects, in compliance with the provisions of all Environmental and Social Laws. There are no circumstances that may give rise to any liability, obligation or duty of the City for, the City has been issued all required authorisations relating to, and has receivedno complaint, order, directive, claim, citation or notice from any Govemmental Authority or other person with respect to: (1) air emissions, (2) discharges to surface water or ground water, (3) noise emissions, (4) solid

ref. CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

or liquid waste disposal, (5) the use, generation, storage, transportation or disposal of toxic or hazardous substances, (6) biodiversity and ecological systems, (7) labour and employment conditions, (8) occupational health and safety, (9) public health, safety and security, (10) indigenous peoples, (11) cultural heritage and (12) resettlement or economic displacement of persons.

ARTICLEIV - CONDITIONS PRECEDENT

Section 4.01. First Disbursement

The obligation of EBRD to make the fîrst Disbursement of the Loan shall be subject to the prior receipt by EBRD of the following documenta, each in form and substance satisfactory to EBRD:

 • (a)   Duly executed originals of:

 • (1)  this Agreement;

 • (2)  the Security Agreement;

 • (3)  the Debt Service Escrow Account Agreement; and

 • (4)  the Letter of Information.

 • (b)   Certifîed copies of:

 • (1)  the Project Agreements;

 • (2)  the constituent documents of the City, each as amended to date;

 • (3)  all approvals necessary for the due execution, delivery and performance of this Agreement, the other Financing Agreements and the other agreements contemplated hereby, including, without limitation to, the following:

 • (i)   the Local Council resolution approving the contracting by the City of the financing contemplated by this Agreement pursuant to the Local Public Finance Law;

 • (ii)  the Local Council resolution approving the creation by the City of the Security contemplated by this Agreement and the Security Agreement, pursuant to the Local Public Finance Law and the Civil Code;

 • (iii) the Local Council resolution approving the entering by the City into the Debt Service Escrow Account Agreement;

 • (iv)  the resolution of the Local Debenture Authorisation Commission approving: (i) the financing contemplated by this Agreement, pursuant to Article 61(3) of the Local Public Finances Law, and

ref. cREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

(ii) the Disbursements to be made front the Loan under this Agreement, pursuant to Government Emergency Ordinance No. 37 of 26 March 2008, as further amended;

 • (v)  the registration of this Agreement in the local public debt registry maintained by the City, in accordance with the Local Public Finance Law;

 • (vi)  the registration of the Security Agreement in the records of the City, in accordance with the Local Public Finance Law;

 • (vii) the registration ofthe Security Agreement with the Archive;

(viii) the submission of this Agreement with the Mînistry of Public Finances within 10 days as of the execution of this Agreement, in accordance with the Local Public Finance Law; and

(ix) Urbanism certificate, the building permit and any other endorsement required in the urbanism certificate or otherwise required by law to be obtained to launch the tender for the design - build contract to be concluded by the City in relation to the Project;

 • (4) a resolution of the Local Council in form and substance satisfactory to EBRD, resolving to undertake the Project

 • (c)  An original certificate of incumbency and authority of the City substantially in the form of Exhibit B (Form of certificate of incumbency and authority).

 • (d)  Certified copîes of all govemmental, creditors' and other licenses, approvals, consents, filings and registrations necessary for the execution, delivery and performance of this Agreement and the other agreements contemplated hereby and for the Project

 • (e)  Evidence of the irrevocable appointment by the City of an agent for service of process in England and of its acceptance of such appointment

 • (f)   An original insurance certificate showing that all insurance policies required to be entered into and maintained in relation to the Project are in full force and effect.

 • (g)  The Security shall have been validly created and perfected in a manner satisfactory to EBRD and EBRD shall have received:

 • (1)  duly executed originals of the Security Agreement, together with any document, recording, filing, notifîcation, registration, notarisation or other evidence required, in the opinion of EBRD, for the creation, validity, perfection or priority of the Liens of EBRD in or under the Security Agreement; and

 • (2)  a certificate of erasure and a search in the Archive, both certified by a licensed Archive operator, together with a copy of the local public debt registry certified by the City evidencing the erasure of (i) the loan agreement No. 0310 entered into between the City and Raiffeisen Bank on 3 November 2006, as further amended, for a value of up to RON 40,000,000; and (ii) the security agreement on budgetary revenues and treasury accounts dated 3 November 2006

refi cREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

created in relation to the loan agreement No. 0310 of 3 November 2006, as further amended, entered into between. the City and Raiffeisen Bank.

 • (h) The opinion of Clifford Chance Badea SPRL, special Romanian counsel to EBRD, regarding such matters as EBRD may reasonably request.

 • (i)   The opinion of Clifford Chance, special English counsel to EBRD, regarding such English law matters as EBRD may reasonably request

Section 4.02. AU Disbursements

The obligation of EBRD to make any Disbursement of the Loan shall also be subject to the prior fulfîlment, in form and substance satisfectory to EBRD, of the following conditions:

 • (a)  EBRD has received an original of the City*s timely application for such Disbursement in the form of Exhibit A (Form of disbursement application) hereto and the statements therein are true on the date of such application and remain true on the date of such Disbursement

 • (b)  EBRD has received such other documenta and legal opinions, and such other evidence regarding the use of proceeds of the Loan, as EBRD may reasonably request

 • (c)  AU agreements, documents and Instruments delivered to EBRD pursuant to Sectîon 4.01 are in full force and effect and unconditional (except for this Agreement having become unconditional, if that is a conditîon of any such agreement, document or instrument).

 • (d)  The representations made or confîrmed by the City in the Financing Agreements are true and correct on and as of such dates with the same effect as though such representations and warranties had been made on and as of such dates.

 • (e)  No Event of Default, or event which, with the giving of notice, the passage of time or the making of any determination, or any combination thereof, would become an Event of Deferit (a "Potențial Event of Default") has occurred or is continuing or, in EBRD's reasonable opinion, is imminent

 • (f)   The Disbursement will not result in a violation of the City's constituent documents, any agreement or any applicable law.

 • (g)  No material adverse change has, in EBRD's reasonable opinion, occurred in the Project or the City.

 • (h)  The proceeds of the Disbursement are needed for the purpose of the Project and the EBRD has received any evidence of use of proceeds that it reasonably requests.

 • (i)   EBRD shall have received payment of all amounts due and owing to it under the Financing Agreements, including all fees and expenses described in Section 2.03 and Section 5.05.

Section 4.03. Additional conditions to Disbursements under the GESF Loan

ref: cREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

 • (a)  In addition to the conditions listed in Section 4.01 above, the obligation of EBRD to make any Disbursement of the GESF Loan is also subject to the prior receipt by EBRD of the fbllowing documenta, each in form and substance satisfactory to EBRD:

 • (1) An application for the Disbursement. EBRD has received an original of the City*s tîmely filed application for such Disbursement, prepared in the fonn of Exhibit A (Form of disbursement applicatioriy,

 • (2) Other. EBRD has received all other documents as it may reasonably request

 • (b) Notwithstanding anything in this Agreement to the contrary, EBRD shall not in any event be obligated to make any Disbursement of the GESF Loan except to the extent that corresponding funds in an aggregate amount equal to the amount of such Disbursement of the GESF Loan are held by EBRD in the GESF sub-account of the GESF Special Fund.

ARTICLE V - COVENANTS

The undertakings in this Article V shall remain in force from the date of this Agreement for so long as the obligation of EBRD to make Disbursements (subject to the terms and conditions of this Agreement) continues or, if later, so long as any amount is outstanding under the Financing Agreements.

Section 5.01. Afirmative Covenants

Unless EBRD otherwise agrees, the City shall:

 • (a)  Cany out the Project in accordance with the provisions of the Procurement Plan the Financing Agreements and the Project Agreements, and cause the financing speclfied in the Financing Plan to be applied exclusively to the Project In particular, the City shall:

 • (1)  make available such funds and do and procure to be done all other such things as may be necessary for the completion of the Project including but not limited to providing such funds required to meet all estimated costs of the Project as set forth in the Financing Plan; and

 • (2)  the proceeds of any Disbursement shall be utilised by the City exclusively for the purposes of the Project, and EBRD shall be entîtled to receive such evidence as to the proposed and actual utilisation of the proceeds of any Disbursement as EBRD may reasonably request;

 • (b)   Cause any contractor to, except as otherwise specified in the Environmental and Social Action Plan, carry out the Project in accordance with the Designated Performance Requirements;

ref: c RE PUL BAC 9001 Draft Date; 22/10/18

 • (c)  Without limiting the foregoing, diligently implement and adhere to the Environmental and Social Action Plan and monitor the implementation of such plan in accordance with the monitoring provisions contained in such plan;

 • (d)  The City and EBRD may frorn time to time agree to amend the Environmental and Social Action Plan in response to changes in the circumstances of the Project or the City, unforeseen events and the results of monitoring. Without limiting the generality of the foregoing,

 • (1)    if there is any adverse environmental or social impact or issue that was not foreseen by or contemplated in the Environmental and Social Action Plan either entirely or as to its severity,

 • (2)    if any impact mitigation measure set out in the Environmental and Social Action Plan is not sufficient to eliminate or reduce any environmental or social impact to the level contemplated by the relevant Designated Performance Requirements within the time frame set out in the Environmental and Social Action Plan, or

 • (3)    if any material non-compliance with the Environmental and Social Action Plan or with any Environmental and Social Law has been identifîed by an inspection from any regulatory or enforcement authority.

the City shall, as soon as reasonably practicable and subject to the consent of EBRD, develop and incorporate into the Environmental and Social Action Plan such additional or revised mitigation measures as may be necessary to achieve compliance with the Designated Performance Requirements, in each case in a manner satisfectory to EBRD;

 • (e)   Promptly and diligently install, and thereafter maintain, an accounting and cost control system and management information system relating to the Project satisfactory to EBRD;

 • (f)   Maintain books of account and other records adequate to present a true and fair view of the fmancial condition of the City and the results of its operations in conformity with accepted standards for local govemment accounting and auditing in Remania;

 • (g)  Comply with all applicable laws, including all laws conceming money laundering or the financing of terrorism, and all agreements to which it is a party or by which it or any of its assets is bound;

 • (h)  Obtain, maintain and comply with all licenses, approvals, consents, fîlings and registrations required for this Agreement and the other agreements contemplated hereby and for the Project (for the avoidance of doubt, including those described in Section 4.01 (b)). The City shall perform and observe all the conditions and restrictions contained in, or imposed on the City by such licenses, approvals, consents, fîlings and registrations;

 • (i)   Maintain its existence as a territorial administrative unit (municipalily) in compliance with all applicable laws;

[Confidențial DraftJ [Subject to Change]


ref: c RE PUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

G) Conduct its operations with due diligence and efSciency, in accordance with sound engineering, financiai and business practices and with due regard to the environment, health and safety and in compliance with all applicable laws;

(k)  Maintain insurance against loss, damage and Iiability in relation to its activities and assets of a type and in an amount in accordance with prudent standards for public sector entities carrying on activities such as those carried on by the City and will on demand provide to the Bank copies of the policies relating thereto;

 • (l) Cause the contractor providing the construction works, supply and Services for the Project to maintain insurance against loss, damage and Iiability in a manner and with insurers satisfactory to the EBRD;

(m) Maintain the Debt Service Escrow Account Agreement with a Romanian bank (or a branch of a foreign bank aufhorised to operate bakîng activities in Romania) approved by EBRD and EBRD, and sign all other documents required for the valid creation and maintenance of the debt service reserve account (the "Debt Service Escrow Account1contemplated by the Debt Service Escrow Account Agreement;

(n)  Ensuie, with supporting evidence to be provided to EBRD on (or immediately before) each Interest Payment Date falling on or after the date of the first Disbursement, that, at least 20 days prior to that Interest Payment Date, the balance standing to credit of the Debt Service Escrow Account was equal to not less than the sum of all payments of principal of the Loan and interest and other charges on the Loan which will be due and payable on or prior to that Interest Payment Date;

(o)  In accordance with Article 63 of the Local Public Finance Law, secure all its obligations arising under or pursuant to any of the provisions of this Agreement and other Financing Agreements with such portion of the City*s own revenues (as defined in Article 5(1) (a) of the Local Public Finance Law) comprising all revenues deriving from: taxes, duties, contributions, other payments, other revenues and portions allocated from the income tax revenues pursuant to the Security Agreement;

(p)  Ensure that the security contemplated by Section 5.01(o) herein is perfected, maintained and renewed in a manner satisfactory to EBRD by a date not exceeding the fîfth anniversary of the regjstration of the Security Agreement and every five years thereafter,

(q)  Pay all taxes, fees or other charges payable in connection with any Financing Agreement;

(r)   Maintain all agreements contemplated hereby in full force and effect without modification; execute all such other documents and take all such other actions as EBRD may determine are necessary or desirable to give effect to the provisions of this Agreement and the other documents contemplated hereby;

(s)  Comply with the resolution of the Local Council resolving to undertake the Project and procure that it is not rescinded, superseded varied or annulled;

6K

ref: c RE PUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

(t)   Execute all such other documenta and take all such other actions as EBRD may determine are necessary or desirable to give effect to the provisions of this Agreement and the other Financing Agreements;

(u)  Select, engage and maintain an independent consultant acceptable to EBRD to confirm to EBRD, on an annual basis, that the City complies with the financîal covenants set fbrth in section 5.03. below, and

 • (v)  establish and maintain a project implementation unit acceptable to EBRD for the purposes of co-ordinating and supervising the implementation of the Project, including but not lîmited to the procurement of goods, works or Services for the Project

Section 5.02.        Negative Covenants

Unless EBRD othcrwise agrees, the City shall not

 • (a)   Enter into any interest rate, currency or commodity hedges or other similar derivative transactions which would be reasonably likely to have a material and adverse impact on the Citys financîal condition and its ability to perform any of its obligations under this Agreement the Security Agreement or any other agreement in connection with the Project

 • (b)   Terminate, amend or waive any provision of any agreement contemplated hereby;

 • (c)    Make changes, or permit changes to be made, to the nature or scope of the Project

 • (d)    Prepay any long-teim indebtedness unless, if EBRD so requires, within 30 days fiom such request, it contemporaneously makes a proporționale prepayment of the Loan in accordance with the provisions of Section 2.05 above (except that there will be no prepayment fee and no minimum amount or notice period for such prepayment);

 • (e)  To the extent that such transactions would likely have a material and adverse impact on the City's financîal condition and its ability to perform any of its obligations under this Agreement the Security Agreement or any other agreement in connection with the Project sell, transfer, lease or otherwise dispose of all or a substanțial part of its assets (whether in a single transaction or a series of transactions);

 • (f)   Engage in, and shall not authorise or permit any of its officers, members of the council of the City (or an equivalent thereof), authorised employees, Affiliates, agents or representatives to engage in, any Prohibited Practice with respect to the Project or any transactions contemplated by this Agreement Notwithstanding any other provision of this Agreement the City hereby acknowledges that EBRD may invoke the Enforcement Policy and Procedures in respect of allegations of Prohibited Practices (including with respect to Section 3.010) in relation to the Project and the transactions contemplated by this Agreement);

[Confidențial Draft] [Subjectto Change]


refi cREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

 • (g)  Incur, assume or permit to exist any Financial Debt which (1) exceeds the limits permitted by the laws of Romania or (2) would cause it to breach the fînancial covenants set out herein;

 • (h)  Incur any Financial Debt at any time after the date of this Agreement, except where the City demonstrates clearly and in a manner satisfactory to EBRD that such additional Financial Debt will not afîect the City's ability to meet the fînancial undertakings provided for in this Agreement (including the fînancial covenants in Section 5.03);

 • (i)   Seil, transfer, lease or otherwise dispose of all or a substanțial part of its assets which are necessary for the implementation of the Project (whether in a single transaction or in a series of transactions, related or otherwise) to the extent that such transactions would likely have a material and adverse impact on the City's fînancial condîtion and its ability to perform any of its obligations under this Agreement or any other Financing Agreement;

 • (j)  Use the proceeds of any Disbursement to pay any value added or other tax which might be chargeable in connection with any sale of goods, rendering of works and/or performance of Services arising under or relating to any component of the Project; if any such value added or other tax becomes chargeable, the City shall pay such value added or other tax firom its own fînancial resources at the time it is due and payable;

 • (k)  Make changes, or permit changes to be made, to its constituent documenta in any manner which would be inconsistent with the provisions of this Agreement, the other Financing Agreements or any agreement contemplated hereby;

 • (l)   Create or permit to exist any Liens other than:

 • (1)  the Security created under the Financing Agreements;

 • (2)  the Existing City Loan Agreements Security;

 • (3)  the Liens disclosed to EBRD before the date of this Agreement, which are created in respect of the Existing EBRD City Loan Agreements;

 • (4)  any statutory lien arising by mandatory provision of applicable law;

 • (m)  Enter into any transaction except in compliance with the legal requirements and except in the ordinary course of its activities on ordinary commercial terms and on an arm's-length basis; and

 • (n)  Enter into any partnership, profit-sharing or royalty agreement or other similar arrangements, whereby the City's revenues, income or profits might be shared with any Affîliate or third party in such a manner which would materially adversely afîect the level of the City's own revenues, the functioning of the City, any of the Financing Agreements or the Project, provided that the City may enter into joint venture or similar arrangements in which the parties contribute assets without becoming liable for the obligations of the joint venture.


ref: CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

Section 5.03. Financial Covenants

 • (a)  Debt service coverage ratio. The City shall, at all limes, maintain a ratio of (i) Current Surplus to (ii) Debt Service in any financial year, of not less than 1.35 to 1.

 • (b)  Financial Debt to Current Surplus ratio. The City shall, at all times, maintain a ratio of (i) Financial Debt (but excluding financial guarantees which have not been exercised and under which the City is not obliged to pay) to (ii) Current Surplus in any financial year, of not more than 4.5 to 1.

 • (c)  For the puxposes of this Section, the following terms shall have the following meaning:

 • (1)  “Debt Service” means the current annual debt service of all outstanding debt, including that of the EBRD and other creditors, and debt service guarantees that have been exercised for which the City is obliged to pay, calculated using the assumed interest rate equal to the currently applicable interest rates.

 • (2)  “Current Surplus” means, for any relevant period, Current Revenues (total current revenues as defîned below, other than capital revenues and financing revenues) minus Current Expenditures (all current expenses as defîned below, without interest expense).

 • (3)  “Current Revenues” means the sum of all revenues generaîed by the City during the relevant period, including any central or local govemment’s general purpose grants, but excluding any central or local govemment’s special purpose grants and any non-recurring revenues.

 • (4)  “Current Expenditures” means the sum of all expenditures incurred by the City during the relevant period but excluding expenditures which are applied during that period to acquiring long term assets or making principal repayments and interest payments on Financial Debt, or which are fînanced through central or local govemment’s special purpose grants.

Section 5.04. Procurement

Except as EBRD shall otherwise agree, the City shall ensure that all goods, works and Services required for the Project and to be fînanced out of the proceeds of the Loan are procured in compliance with the Procurement Policies and Rules, and the following shall apply:

 • (a)  Goods, works and Services (other than consultants1 Services which are included in Section K, Article 5 of the Procurement and Policies Rules) shall be procured through open tendering;

 • (b)  For the purpose of sub-section (a) of this Section, the procedures for open tendering are set out in Section IU, Article 3, of the Procurement Policies and Rules.

ref: cREPUL BAC 9001

Draft Date: 22/10/18

 • (c)  AII contracts shall be subject to the review procedures set out in tbe Procurement Policies and Rules and shall be subject to prior review by EBRD.

 • (d)  If in accordance with the Enforcement Policy and Procedures, EBRD dctermines that the City, a supplier, a sub-supplier, a contractor, a sub-contractor, a concessionaire, a consultant or a sub-consultant in competing for or in executing any agreement in relation to the Project or any transactions contemplated therein, has engaged in any Prohibited Practice, EBRD may declare such agreement to be ineligible for financing and EBRD may take any Enforcement Action and any Disclosure Action.

 • (e)  The City shall ensure that in tender documents and any contracts in relation to the Project or any transactions contemplated therein, provisions are included:

 • (i)   stating that suppliers, sub-suppliers, contractors, sub-contractors, concessionaires, consultanta and sub-consultants shall not, and shall not authorise or permit any of their officers, directors, authorised employees, Affiliates, agents or representatives to, engage in any Prohibited Practice in relation to the Project or any transactions contemplated therein; and

 • (ii)   notifying suppliers, sub-suppliers, contractors, sub-contractors, concessionaires, consultants and sub-consultants that EBRD has the right to invoke the Enforcement Policy and Procedures, including any Enforcement Action and Disclosure Action, in respect of allegations of Prohibited Practices in relation to the Project or the transactions contemplated therein.

Section 5.05. Costs and Expenses

 • (a)  The City shall pay to EBRD, within 30 days of demand, all out-of-pocket expenses, including travel expenses and the fees and expenses of outside counsel, ăccountants and consultants, incurred by EBRD in connection with the Loan and:

 • (1)  the preparation, review, negotiation, execution, registration, notarisation and perfection up to EUR 30,000; and

 • (2)  administration, monitoring, amendment, waiver and enforcement;

of this Agreement and any other documents related to this Agreement, deregistration of any security and the preservation of EBRD’s rights thereunder.

 • (b)  The City shall pay, or reimburse EBRD on demand for, all taxes (including stamp taxes), duties, fees or other charges payable on, or in connecdon with, the execution, issue, delivery, registration, perfection or notarisation of this Agreement, any other document related to this Agreement or any payment hereunder or thereunder.

 • (c)  The City shall reimburse EBRD on demand for any fees, costs and expenses incurred by EBRD in determining whether a defeult has occurred, in the preservation or enforcement of its rights under the Financing Agreements, and the collection of any amount owing to EBRD, or in connection with the assessment, preparation, review, negotiation, execution and, where appropriate, registration and notarisation of any

ref: CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

amendment or waiver of any Financing Agreement or any other document related thereto. At the request of the City, EBRD shall use reasonable efforts to provide an estimate of the expected fees, costs and expenses that may be incurred by it in connection with the assessment, preparation, review, negotiation, execution and, where appropriate, registration and notarisation of any amendment or waiver of any Financing Agreement or any other document related thereto.

Section 5.06. Furnishing of Information

 • (a) The City shall fumish to EBRD, in a form satisfactory to EBRD:

 • (1)  as soon as available but, in any event, within 65 days after the end of each quarter of each financial year of the City, a progresa report, in form and substance acceptable to EBRD, including:

 • (A)  any fectors materially affecting or which might materially affect the City's financial condition or its ability to repay the Loan;

 • (B)  a statement certified by the Mayor of the City (i) indicating the status of the City’s compliance with the financial covenants contained in Section 5.03, detailing any non-compliance, and (ii) indicating the amount of revenues collected by the City in the previous financial quarter;

 • (C)  (during implementation of the Project) the implementation and progress of the Project, including, for each contract awarded by the City in respect of the Project with a value exceeding the equivalent of EUR 500,000, the identity and nationality of the contractor, and the value and date of the contract; and

 • (D)  two certified copies of the financial statements of the City for that quarter prepared in accordance with Romanian Public Sector Accounting Standards and certified by an appropriate officer of the City.

 • (2)  within 30 days after approval by the Local Council of the City but not later than 1 May of each calendar year, a final annual budget of the City for relevant financial year,

 • (3)  within 30 days after its approval by the Local Council of the City but not later than 30 June of each calendar year, the executed annual budget of the City for the relevant immediately preceding financial year;

 • (4)  as soon as available but, in any event, no later than 120 days after the end of each financial year of the City, two copies of its audited financial statements (including a balance sheet, income statement and statement of changes in financial position, and notes thereon) for such financial year prepared in accordance with the Romanian Public Sector Accounting Standards and certified by the Cițy's Audit Function;

ref: CREPUL BAC 9001 Draft Date; 22/10/18

 • (5)  within 60 days after the end of each financial year of the City, a report, in scope satisfactory to EBRD, on Environmental and Social Matters relating to the City and the Project, including compliance with the Environmental and Social Management Plan; and

 • (6)  such other information regarding the City or the Project as EBRD may fiom time to time reasonably request

 • (b) The City shall immediately notify EBRD of:

 • (1)  the occutrence of any Event of Default or event which, with the giving of □otice, the passage of time or the making of any determination, or any combination thereof, would become an Event of Default;

 • (2)  the occurrence of any incident or accident relating to the City or the Project which has or is likely to have a signifîcant adverse effect on the environment, or on public or occupational health or safety, and promptly thereafter give EBRD notice thereof specifying the nature of such incident or accident and any steps the City is taking to remedy the same. Without limiting the generality of the foregoing,

 • (A)  an incident or accident relates to the Project if it occurs on any site used for the Project or, if it is caused by facilities, equipment, vehicles or vessels used for or relating to the Project (whether or not being used on any site of the Project and whether or not being used by authorised or unauthorised persons);

 • (B)  an incident or accident is considered to have a signifîcant adverse effect on the environment or on public or occupational health or safety if:

 • (i)    any applicable law requires notification of such incident or accident to any governmental authority,

 • (ii)    such incident or accident involves fatality of any person (whether or not such person is employed by the City),

 • (iii)   more than one person (whether or not such persons are employed by the City) has received serious injury requiring hospitalisation, or

 • (iv)   such incident or accident has become, or is likely to become, public knowledge whether through media coverage or otherwise;

 • (3)  the occurrence of any event (including any pending or threatened litigation, arbitration or administrative proceeding and any damage to Project facilities) which might have a material adverse effect on the Project, the Cit/s financial condition or the ability of the City to perform its obligations under the Financing Agreements, the Project Agreements or any other agreement contemplated hereby; and

 • (4) any proposed change in the scope, design or operation of the Project (including the location or capacity of the Project, the raw materials, technology or processes used in, or the schedule for, the Project or any other change that is likely to materiaUy change the Project*s environmental or social impacts and issues) or the Business and operations of the City.

 • (c) The City shall promptly notify EBRD of any significant protest or petition by workers or members of the public directed at or relating to the Project which might have a material adverse effect or which has become, or is likely to become, public knowledge through media coverage or otherwise. Within ten days following any such notifîcation, the City shall submit a report satisfectory to EBRD specifying the outcome of the City’s investigation into such protest or petition, and any steps taken, or proposed to be taken, by the City to resolve the issues raised in the protest or petition.

 • (d) The City shall promptly (but no later than 60 days before any decision is taken in respect of such planned redundancy) notify EBRD of any planned redundancy affecting at least 10% of the City’s total employees or 30 of its employees (whichever is lesser) over a 30-day period. In the case of any planned redundancy affecting at least 25% of the City’s total employees or 500 of its employees (whichever is lesser) over a 30-day period, at the time it provides such notice to EBRD, the City shall also provide EBRD with an applicable retrenchment plan.

 • (e) The City shall promptly notify EBRD if the City obtains any information regarding a violation of Section 3.01 (k) or Section 5.02® or if any internațional financial institution has imposed any sanction on the City for any Prohibited Practice. If EBRD notifîes the City of its concern that there has been a violation of any of Section 3.01 (k) or Section 5.02(f), the City shall cooperate in good faith with EBRD and its representatives in determining whether such a violation has occurred and shall respond promptly and in reasonable detail to any such notice from EBRD and shall fumish documentary support for such response upon EBRD’s request

 • (f) The City shall fumish promptly to EBRD such other information as EBRD may from time to time reasonably request in connection with its reporting and other responsibilities to GESF donors.

 • (g)  The City shall fumish promptly to EBRD such other information as EBRD may from time to time reasonably request and shall permit representatives of EBRD (including, any consultants engaged by EBRD) to visit the Project or any of the other premises where the business of the City is conducted or where the Project is being canied out and to have access to the assets, books, accounts and records of the City (including, in order (i) to facilitate EBRD’s monitoring and evaluation of the Project and enable EBRD to examine and address any Project-related complaint made under the Project Complaint Mechanism and (ii) to assess whether a Prohibited Practice has occurred in relation to the Project or the transactions contemplatcd herein).

 • (h)  As soon as available but, in any event, within 60 days after the end of each Financial Year, the City shall fumish to EBRD a securițy certificate in the form of Exhibit C {Form of securițy certificate), providing EBRD with an update of any property or rights owned or acquired by the City which are required to be provided as

refi CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

part of the Security and confirming to EBRD that the Security Agreement constitutes a valid and perfected security interest in the collateral covered by the Security Agreement

 • (i) AII financial calculations to be made by the City under, or for the purposes of, this Agreement shall be made in accordance with the Romanian Public Sector Accounting Standards consistently applied.

Section 5.07. Project Records and Access

The City shall:

 • (a)  maintam procedures and records adequate to record and monitor the progress of the Project (including its cost and the benefits to be derived from it), to identify any and all goods, works and Services financed out of the proceeds of the Loan and to identify their use in the Project, and make such records available to EBRD’s representatives on request of EBRD;

 • (b)  fumish promptly to EBRD such information as EBRD may from time to time reasonably request and enable EBRD’s representatives, at EBRD’s request

 • (i)   to visit any facilities and construction sites relating to the Project or any of the other premises where the business of the City is conducted;

 • (ii)  to have access to and examine any and all goods, works and Services financed out of the proceeds of the Loan and any plants, installations, sites, works, buildings, property, equipment, assets, books, accounts, records and documenta of the City and allow such records and accounts to be audited by auditors of EBRD; and

 • (iii) to meet and hold discussions with such representatives and employees of the City as EBRD may deem necessary and appropriate,

in each case, including in order (1) to facilitate EBRD’s monitoring and evaluation of the Project and enable EBRD to examine and address any Project-related complaint made under the Project Complaint Mechanism, and (2) to assess whether a Prohibited Practice has occurred in relation to the Project or the transactions contemplated therein; and

 • (c)  ensure that in tender documenta and any contracte in relation to the Project or any transactions contemplated therein, provisions to the effect of (a) and (b) above are included in relation to suppliers, sub-suppliers, contractors, sub-contractors, concessionaires, consultante, and sub-consultants.

ARTICLE VI - EVENTS OF DEFAULT

Section 6.01. Events of Default

Each of the following events and occurrences shall constituie an "Event of Default" under this Agreement:

 • (a)   The City fails to pay any principal of, or commitment charge or interest on, the Loan as and when due under this Agreement, except where both of the following condiționa apply:

 • (1)  the failure to pay is due to an administrative error of an account bank, other than an error caused by the negligence or wilful misconduct of the City; and

 • (2)  within three Business Days after the due date full payment of the same is made in accordance with this Agreement

 • (b)  The City or any other party (other than EBRD) fails to comply with any of its obligations under this Agreement, a Financing Agreement, a Project Agreement or any other agreement contemplated hereby, the failure to comply with such obligation is not referred to elsewhere in this Section 6.01 and, if capable of remedy, such failure to comply is not remedied within 30 days of the earlier of (1) EBRD giving notice thereof to the City and (2) the City becoming aware of such failure to comply.

 • (c)  The City or any party (other than EBRD) fails to comply with any of its obligations under the Licenses, the failure to comply with such obligation is not referred to elsewhere in this Section 6.01 and, if capable of remedy, such failure to comply is not remedied within 30 days of the earlier of (1) EBRD giving notice thereof to the City and (2) the City becoming aware of such failure to comply.

 • (d)  Any representation or warranty made or confirmed by the City in this Agreement, any other Financing Agreement, or any Project Agreement contemplated hereby (including any Disbursement application) was false or misleading when made or confirmed.

 • (e)  Any govemmental authority condemns, nationalises, seizes, assumes custody or control of or otherwise expropriates all or any substanțial part of the assets of the City or takes any action for the dissolution or disestablishment of the City or that would prevent the City from carrying on its operations or a substanțial part thereof.

 • (f)   The City becomes bankrupt, insolvent or unable to pay its debts as they fall due, is subject to financial crisis, financial rehabilitation or any voluntary or involuntary action, arrangement or proceeding relating to the bankruptcy, insolvency, administration, reorganisation, financial crisis, financial rehabilitation of, or the appointment of a receiver, manager or secured creditor over, the City or the arrangement, adjustment, composition or reorganisation of, or relief horn, its debts (or any equivalent action or proceeding under the laws of any jurisdiction) is taken or commenced.

 • (g)  Any Financial Debt of the City in excess of EUR 1,000,000 (other than the Loan) is not paid when due; or a defeult not otherwise provided for in this paragraph occurs under any agreement pursuant to which any such indebtedness is outstanding and continues beyond any applicable grace period; or any such indebtedness becomes prematurely due and payable or is placed on demand.

 • (h)  The City is engaged in or threatened by, any litigation, arbitration or administrative proceeding, the outcome of which might have a material adverse effect on the Project, the Cițy*s financial condition or the ability of the City to perfonn any of its obligations under this Agreement or any other agreement in connection with the Project;

 • (i)   In accordance with EBRD’s Enforcement Policy and Procedures, EBRD shall have determined that the City or an Affiliate of the City has engaged in a Prohibited Practice in relation to an EBRD Project and the City shall be included on EBRD’s list of persons or entities ineligible to be awarded an EBRD-fînanced contract or for EBRD funding, as such list may be found on EBRD’s website.

 • (j)   Any event occurs which, in the reasonable opinion of EBRD, is likely to have a material adverse effect on the Project, the City's financial condition or the ability of the City to perfonn any of its obligations under this Agreement or any other agreement contemplated hereby.

Section 6.02. Consequences of Default

If an Event of Default occurs and is continuing, then EBRD may, by notice to the City, suspend or cancel the right of the City to all or any portion of any further Disbursements of the Loan and/or declare all or any portion of the principal of, and accrued interest on, the Loan (together with any other amounts accrued or payable under this Agreement) to be, and the same shall thereupon become (anything in this Agreement to the contrary notwithstanding), either immediately due and payable without any further notice and without any presentment, demand or protest of any kind, all of which are hereby expressly waived by the City, or due and payable on demand.

ARTICLE Vn - MISCELLANEOUS

Section 7.01. Entire Agreement; Amendment and Waiver

This Agreement and the documents referred to herein constitute the entire obligation of the parties, and supersede any prior expressions of intent or understandings, with respect to this transaction. Any amendment, consent or waiver hereunder shall be in writing, signed by EBRD and, in the case of an amendment, the City. A reference herein to an agreement means such agreement as amended, varied, supplemented, novated or assigned from time to time.

Section 7.02. Notices

 • (a)  Any notice to be given under this Agreement sball be in writing and, except as otherwise provided in this Agreement, deemed to have been duly given when it is delivered by hand, airmail, or facsimile transmission to the party to which it is to be given at such part/s address specified below its signatura to this Agreement or at such other address as such party has notified to the other party.

 • (b)  AII documenta fumished and notices given by the City to EBRD under this Agreement shall be in the English language or accompanied by a translation into English certifîed by the City and the English language version will govem.

 • (c)  EBRD may invite the City to register to use ClientNet or another form of electronic communication and, if the Cițy and EBRD agree to use ClientNet or such other form of electronic communication, any notice, application or other communication firom the City to EBRD or fiom EBRD to the City (other than any notice, application or other communication that is required by this Agreement or any other Financing Agreement to be in an original, certifîed or hard copy), may, subject to the terms and conditions of ClientNet or such other form of electronic communication, be given or made by posting such notice, application or other communication on ClientNet or sent in accordance with the terms agreed conceming such other form of electronic communication.

 • (d)  Any notice, application or other communication delivered by hand, airmail or facsimile transmission or via ClientNet or another agreed form of electronic communication will only be effective when actually received (or made available) in readable form, provided that any notice, application or other communication that is received (or made available) after 5:00 p.m. in the place in which the party to whom the relevant notice, application or communication is sent has its address for the purpose of this Agreement shall be deemed only to become effective on the followîng day.

Section 7.03. Rights, Remedies and Waivers

The rights and remedies of EBRD under this Agreement shall not be prejudiced by any act or thing which might, apart from this Section, prejudice such rights or remedies. No course of dealing and no delay in exercising, or failure to exercise, any right, power or remedy of EBRD shall împair any such right, power or remedy or be construed to be a waiver thereof. In the event that EBRD waives a condition to any Disbursement ofthe Loan, the City shall, by receiving such Disbursement, be deemed to have agreed to the terms of such waiver and the right of EBRD to require compliance with such condition shall be expressly preserved for the purposes of any subsequent Disbursement. The rights and remedies provided in this Agreement and the other agreements contemplated hereby are cumulative and not exclusive of any other rights or remedies provided by applicable law or otherwise.

Section 7.04. Governing Law

This Agreement shall be govemed by and construed in accordance with English law. Any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement shall be govemed by and construed in accordance with English law.

Section 7.05. Arbitration and Jurisdiction

 • (a)  Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to (1) this Agreement, (2) the breach, termination or invalidity hereof or (3) any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement shall be settled by arbitration in accordance with the UNCURAL Rules. There shall be one arbitrator and the appointing authority shall be the LCIA (London Court of International Arbitration). The seat and place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used throughout the arbitrai proceedings. The parties waive any rights under the Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek determination of a preliminary point of law by, the courts of England. The arbitrai tribunal shall not be authorised to grant, and the City agrees that it shall not seek from any judicial authority, any interim measures or pre-award relief against EBRD, any provisions of the UNCITRAL Rules notwithstanding. The arbitrai tribunal shall have authority to consider and include in any proceeding, decision or award any further dispute properly brought before it by EBRD (but no other party) insofar as such dispute arises out of this Agreement or any other agreement contemplated hereby, but, subject to the foregoing, no other parties or other disputes shall be included in, or Consolidated with, the arbitrai proceedings. In any arbitrai proceeding, the certificate of EBRD as to any amount due to EBRD under this Agreement shall be prima fade evidence of such amount

 • (b)  Notwithstanding Section 7.05(a) above, this Agreement and the other agreements contemplated hereby may, at the option of EBRD, be enforced by EBRD in any courts having jurisdiction. For the benefit of EBRD, the City hereby irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England with respect to any claim arising out of this Agreement or any other agreement contemplated hereby. The City hereby irrevocably consents to the service of process by registered ainnail postage prepaid to its address specified herein. The City covenants and agrees that, so long as it has any obligations under this Agreement, it shall maintain a duly appointed agent to receive service of process and any other legal summons in England for purposes of any legal action or proceeding brought by EBRD in respect of this Agreement and shall keep EBRD advised of the identity and location of such agent Nothing herein shall affect the right of EBRD to commence legal proceedings against the City in any manner authorised by the laws of any relevant jurisdiction.

 • (c)  Nothing in this Agreement shall be construed as a waiver, renunciation or other modification of any immunities, privileges or exemptions of EBRD accorded under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, internațional convention or any applicable law. Notwithstanding the foregoing, EBRD has made an express submission to arbitration under Section 7.05(a) and accordingly, and without prejudice to its other privileges and immunities (including, without limitation, the inviolability of its archives), it acknowledges that it does not have immunity from suit and legal process under Article 5(2) of Statutory Instrument 1991, No. 757 (The European Bank for Reconstruction and Development (Immunities and Privileges) Order 1991), or any similar provision under English law, in respect of the enforcement of an arbitration award duly made against it as a result of its express submission to arbitration pursuant to Section 7.05(a).

Section 7.06. Successors and Assigns; Third Party Rights

 • (a)  This Agreement shall bind and inure to the benefît of the respective successors and assigns of the parties hereto, except that the City may not assign or otherwise transfer all or any part of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of EBRD.

 • (b)  A reference herein to a person or entity includes its successors and permitted assigns.

 • (c)  EBRD may sell, transfer, assign, novate or otherwise dispose of all or part of its rights and obligations under this Agreement (including without limitation by granting of participations) or mitigate its risks from this Agreement through unfunded risk participations, insurance or other means without the consent of the City.

 • (d)  Except as provided in Section 7.06(a), none of the terms of this Agreement are intended to be enforceable by any third party.

Section 7.07. Disclosure

EBRD may use or disclose such documents, information and records regarding the City and this transaction (including, without limitation, copies of any Financing Agreements and Project Agreements) as EBRD deems appropriate in connection with: (a) any dispute or proceeding in relation to, or involving, the Project or any Financing Agreement for the purpose of defending, preserving or enforcing any of EBRD's rights or interests; (b) any actual or proposed participation or any other actual or proposed sale, transfer, assignment, novation or other disposal or risk mitigation contemplated by Section 7.06; (c) the administration and monitoring of, or any dispute or proceeding involving, any other investment in, or financing to, the City or any Affiliate thereof as may be made or provided directly or indirectly by EBRD from time to time; or (d) its reporting and other responsibilities in respect of the GESF Loan to GESF donors.

Section 7.08. Waiver of Sovereign Immunity

The City represents and warrants that this Agreement and the incurring by the City of the Loan are commercîal rather than public or govemmental acts and that the City is not entitled to claim immunity from legal proceedings with respect to itself or any of its assets on the grounds of sovereignty or otherwise under any law or in any jurisdiction where an action may be brought for the enforcement of any of the obligations arising under or relating to this Agreement. To the extent that the City or any of its assets has or hereafter may acquire any right to immunity from set-off, legal proceedings, attachment prior to judgement, other attachment or execution of judgement on the grounds of sovereignty or otherwise, the City hereby irrevocably waives such rights to immunity in respect of its obligations arising under or relating to this Agreement

Section 7.09. Waiver of defences

The City, in full awareness of the contente and nature of the transactions contemplated by this Agreement, hereby assumes the risk of change of the circumstances under which this Agreement is entered into, in accordance with Article 1271 paragraph 3 lefter (c) of the Romanian Civil Code, and hereby waives any right to raise defences based on hardship (impreviziune). The City waives any right to avoid liability or obligations or raise defences on the basis of force majeure (forță majoră) or unforeseeable event (caz fortuit sau eveniment fortuit).

Section 7.10. City Acknowledgment

For the purposes of Article 1203 of the Romanian Civil Code, the City hereby expressly accepte all clauses in this Agreement which (A) provide in favour of EBRD (i) the limitation of liability, (ii) the right to unilaterally terminate (denunțare unilaterală) the Agreement or (iii) the right to suspend performing the EBRD's obligations, or (B) provide to the detriment of the City (i) the forfeiture of rights (decădere din drepturi))

 • (ii) the forfeiture of the benefît of a timeline (decăderea din beneficiul termenului)) (iii) the limitation of the right to raise defences (dreptul de a opune excepții), (iv) the limitation of the right to contract with third parties, (v) the tacit renewal of the agreement, (vi) the applicable law, (vii) the submission to arbitration (clauzele compromisorii) or clauses derogating from the rules of court jurisdiction, including without limitation the following Sections: Section 2.01 paragraph (b) and (c), Section 2.02 paragraphs (b), (c), (d) and (e), Section 2.05 (Prepayment), Section 2.08 (Yield Protectiori) paragraphs (a) and (b), Section 2.09 (Unwinding costs) paragraph (d), Section 2.10 (Loan Account), Section 2.11 (Illegality), Article IV (Conditions Precedent), Section 5.01 (AJfirmative Covenants), Section 5.02 (Negative Covenants), Article VI (Events of Default), Section 7.03 (Rights, Remedies and Watvers), Section 7.04 (Goveming Law), Section 7.05 (Arbitration and Jurisdiction), Section 7.06 (Successors and Assigns; Third Party Rights), Section 7.08 (Waiver of Sovereign Immunity) and Section 7.09 (Waiver of defences) of this Agreement

Section 7.11. Counterparts

This Agreement may be executed in several counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same agreement.

Section 7.12 Governing Language

Subject to Section 7.11, this Agreement shall be executed in six (6) original versions as of the day and year fîrst above written, three (3) of which original versions shall be in

refi CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/1S

the English language and three (3) of which original versions shall be in the Romanian language. In the event of any discrepancy or inconsistency between the English and Romanian language versions of this Agreement, the terms of the English language versions shall prevail and shall be goveming between the parties.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be signed in their respective names as of the date first above written.

[Confidențial Drafl] [Subjectto Change]


re£ CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18


SIGNATURE PAGES


CITY OF BAC AU

By:

Name:

CosminNecula

Title:

Mayor of the City of Bacau

Name:

Title:

Address:

Attention:

Fax:

The following are the names, titles and email addresses of the persons designated as the inițial contacts of the City for purposes of any invitation EBRD may send to the City regarding ClientNet;

Name

Title

E-mail address

 • 3 NOTE to City: pleaăelet dsknow iftherewill bei additionalsignatories, in addition to the Mayor,

 • 4 NOTEto City: please include notice dștailș.

 • 5 NOTE țo City:please provide.

  [Confidențial Draft] [Subjectto Change


  reft CREPUL BAC 9001

  Draft Date: 22/10/18


EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: __________________________________

Name:

Tîtle:

Address:

One Exchange Square

London EC2A 2 JN

United Kingdom

Attention:

Operation Administration Department

Fax:

+44-20-7338-6100

EXHIBIT A - FORM OF DISBURSEMENT APPLICATION [To Be Typed ou Letterhead of the City]

[Date]

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom

Attention: Operation Administration Department

Subject: Operation No. 49164

[EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement Application No._____1

Dear Sîr/Madam:

 • 1.   Please refer to the loan agreement dated___________(the "Loan Agreement")

between City of Bacau (the "City") and European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD").

 • 2.   Expressions defined in the Loan Agreement bear the same meanings herein.

 • 3.   We attach to this applicalion for [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement [(i) ]a completed Contract Summary Sheet indicating the specific contracts which are to be financed from the [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement requested herein (together with a detailed breakdown of the aggregate amounts of all past [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursements against such contracts) L (ii) a conformed copy of such contracts,

 • (iii) a summary of all changes and claims during the execution of such contracts, including, but not limited to, information on changes in the terms of the contracts and changes affecting costs and completion time and (iv) a Contract Award Summary Sheet]. We confirm that the [goods, works and Services] covered by this [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement application have been or are being purchased in accordance with the terms of the Loan Agreement

 • 4.   We hereby request the following [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement of the Loan in accordance with the provisions of the Loan Agreement:

Currency required:                          [EUR]

Amount of the Loan (in figures and words): ______________________________

Value Date:

[As soon as possible, on a date selected by EBRD in its discretion,

Each application must be numbered in series.

refi CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

but


not


later than]2

3


Payment Instructions4:

City’s Account Name:               ______________________________

City’s Account Number (EBAN number):______________________________

City’ s Bank Name:                  ______________________________

City’s Bank SWIFT Code:            ______________________________

Payee’s Bank Address:               _______________________________

[City’s TIN Code:                     __________________________________]

Payee’s Bank Correspondent Details:

Correspondent’s Name;5              __________________________________

Correspondent’s SWIFT Code:         ________________________________

Correspondent’s Address:              __________________________________

Account Name:                    ______________________________

City’s Bank's Account Number (IBAN number):_________________________

Payment Reference:                  _________________________________

 • 5. We hereby represent and warrant that:

 • (a)  aii documents delivered to EBRD pursuant to Section 4.01 of the Loan Agreement are in full force and effect and unconditional;

 • (b)  the representations and warranties contained in the Loan Agreement and the other documents contemplated thereby are true as of the date hereof as though such representations and warranties had been made on the date hereof;

 • (c)  no Event of Default or event which, with the giving ofnotice, the passage of time or the making of any determination, or any combination thereof, would become an Event of Default has occurred and is continuing or is imminent;

 • (d) the City will not, as a result of such [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement, be in violation of its charter and/or any other constituent documents, any provision contained in any agreement or instrument to which the City is a party (including the Loan Agreement) or by which the City is bound or any law applicăble to the City;

If the disbursement is required for a specific value date, this bracketed language may be deleted.

This date must not be eariier than 10 Business Days after the date the disbursement application is received by EBRD.

Account must be in the name of and in the same country as the Payee.

Name of bank in [_____].

refi CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

 • (e)  nothing has occurred which might have a material adverse effect on the Project the City’s operations or financial condition or the ability of the City to perform any of its obligations under any Financing Agreement or Project Agreement;

 • (f)  the Information regarding the application of all previous Disbursements and the current [EBRD Loan/GESF Loan] Dîsbursement against all contractă described in the Contract Summary Sheet is accurate and all contracts referred to therein are in full force and effect;

 • (g) the proceeds of such [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement are needed by the City for the purposes of the Project and the use of such [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement will be for the following: [City to insert details of proposed use of proceeds of the Disbursement]', [and

 • (h)  no eligibility or origin restricționa have been applied by the City in awarding the specific contract which is to be financed fiom the proposed Disbursement and such contract has not been awarded to a supplier, contractor or consultant or any sub-supplier, sub-contractor or sub-consultant încluded on EBRD’s list of persons or entities ineligible to be awarded an EBRD-financed contract or for EBRD funding, as such list may be found on EBRD’s website (or any successor webslte or location).]

 • 6.   The representations and warranties made in paragraph 5 above will continue to be true as of the date of such [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement as though such representations and warranties had been made on the date of such [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement If any such representation or warranty is no longer true on or prior to the date of such [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement, we will immediately notify EBRD and will, upon demand by EBRD, repay any amount which has been or is disbursed by EBRD in connection with such [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement

 • 7.   The City will retain all invoices ftom all contractors in respect of all payments to be made by it under this [EBRD Loan/GESF Loan] Disbursement and such invoices shall be made available to EBRD if EBRD so requests and the City will provide access to EBRD staff for a review of such invoices.

Yours faithfully,

CITY OF BACAU

By: ________________________________

AUTHORISED REPRESENTATIVE6

Signatory of the Disbursement Application must be named in the Certificate of Incumbency and Authority or be the same person that has signed the Certificate of Incumbency and Authority.

ree CREPUL BAC 9001

Draft Date: 22/10/18

Attachment 1 to Exhibit A - Form of Contract summary sheet

Part A

European Bank For Rcconstruction and Devclopment

Date:

Contract Summary Sheet

Operation Natne

DTMID

Disbursemcnt Application Number

Schedule A

Planned Payments to be made frorn this disbursemcnt

First contract name/number Namc of Contractor Currency of Contract Amount of Contract

Date of Contract

Invoice number

Invoice amount (în currency of contract)

Invoice Date

Exdiangc Rate 1/

Amount of dlsbursement (in loan currency)

Extcnd tist as requind

Subtotal

0

1/ contract currency/Ioan currency at date payment

re£ CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

Second contract name/number Name of Contractor

Currency of Contract Amount of Contract

Dale of Contract

Invoicc number

Invoicc amount (in currency of contract)

Invoice Date

Exchange Rate 1/

Amount of disbursemcnt (in loan currency)

Externi [ist as required

Subtotal

0

1/ contract currency/loan currency at date of payment

Repeal as requiredfor eacli contract

Grano <oioj this «Tsbursemert

refi CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

PartB

Summary of payraents made from previous disbursements

Name/Number of Contract

Disbursement numbcr

Amount paîd to dale (currency of contract)

Date of disbuisement

Exchaoge rate 1/

Amount paid to date (loan currency)

First Contract

1

2

3

ele

Subtotal

Second Contract

2

3

4

ete

Subtotal

Third Contract

Repeat as required

Total                                                                                                                                              G

[Confidențial Draft]                                                     ref: c RE PUL BAC 9001

[Subject to Change]                                                             Draft Date: 22/10/18

Attachment 2 to Exhibit A - Fonn of CONTRACT AWARD SUMMARY SHEET

Contract No.:

Description:

kS.     -------- .....j                u. ,

Brt r .      i.-.-.’w-l-.                          . ..ijSgAll» H 9 -J--■

Estimated contract value before tendering:

Procurement method used:

„ r ... . ....7.? :

Date of tender notice:

Date of receipt of the tenders:

Number of tenders ieceived:

Names of tenderers and tender price offered:

Tenders rejected based on nationality of the tenderers or origin of goods or Services9:

Number of complaints:

Names   and   nationality of

complainants and substance of complaints:

Result of complaints:

Fina] authority which decided on complaints:

Name of successful tenderer:

Contract value at award:

Dates of contract award and signing of the contract:

Date of expected contract completion:

EXHIBIT B - FORM OF CERTIFICATE OF INCUMBENCY AND AUTHORITY

[To Be Typed on Letterhead of the City]

[Date]

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Department

Subject Operation No. 49164

Certificate of Incumbency and Authority*

Dear Sir/Madam:

With reference to the loan agreement dated [___________] (the "Loan Agreement")

between City of Bacau (the "City") and European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), I, the undersigned [Mayor] [Head of the Local Administration] of the City, duly authorised by its [Local Council], hereby certify that the following are the names, offîces and true specimen signatures of the persons, any one of whom is and will continue to be (until EBRD has received actual written notice from the City that they or any of them no Ionger continue to be) authorised, on behalf of the City, individually:

I

 • (1)  to sign the Loan Agreement, any Disbursement applications, certifications, letters or other documents to be provided under the Loan Agreement and any other agreements to which EBRD and the City may be party in connection therewith; and

 • (2)  to take any other action required or permitted to be taken by the City under the Loan Agreement or any other agreement to which EBRD and the City may be party in connection therewith:

1 Designation may be changed by the City at any time by providing a new Certificate of Incumbency and Authority to EBRD.

B-l

NAME


OFFICE


SPECIMEN SIGNATURE


I further certity that disbursements under the Loan Agreement should be made to the following account (or such other account as the City may from time to time designate by notice to EBRD):

Payment Instructions (City's Banking Detaila)10:

City's Account Name:                     ________________________________

City's Account Number (IBAN number):     _______________________________

City’s Bank Name:                        _________________________________

City’s Bank SWIFT Code:                 _______________________________

City's Bank Address:                       __________________________________

City's TIN Code:                           _________________________________]

City's Bank Correspondent Details;

Correspondenf s Name:11                  _______________________________

Correspondenf s SWIFT Code:             _______________________________

Correspondenf s Address:                  _________________________________

City's Bank's Account Name:               _________________________________

City's Bank's Account Number (IBAN number):    __________________________

Reference:                                  ___________________ ____

IN WITNESS WHEREOF, I have signed my name on the date first above written.

Yours faithfully,

CITY OF BACAU

By: ____________________________________<

Name:

Tifle:

[Mayor]

[Head of Local Administration]

 • 4 Signatory of the Certificate of Incumbency and Authority must be a person who has verifiable authority to bind the bonower.

EXHIBIT C - FORM OF SECURITY CERTIFICATE

[To Be Typed on Letterhead of the City]

[Date]

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom

Attention: Operation Administration Department

Subject: Operation No. 49164

Security Certificate

Dear Sir/Madam:

Reference is made to the loan agreement dated [__________] (the "Loan Agreement")

between City of Bacau (the "City") and European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"). Expressions defined in the Loan Agreement shall bear the same meanîngs herein. I, the undersigned [Mayor] [Head of the Local Administration] of the City, duly authorised by its [Local Counciî], hereby certify that:

 • (1)  Except as described in the attached schedule or are otherwise validly pledged or assigned to EBRD as security for the Loan] the City has not from [the date of first Disbursement under the Loan] [the date of the last security certificate provided pursuant to the Loan Agreement] opened any Treasury Accounts or cashed any own revenues with respect to which the Security Agreement contemplates will become a part of the security.

 • (2)  To the extent the City has become the owner of any assets or rights as described in paragraph 1 with respect to which any Financing Agreement contemplates would become a part of the security, the City shall within 60 days from the date hereof take all such steps as are necessary or desirable to be taken by it to establish and perfect the Security contemplated by any such Financing Agreement

 • (3)  Subject to paragraph 2, the Security Agreement constitutes a valid and perfected security interest in the collateral covered by the Security Agreement

C'l

[Confidențial Draft]                                                     ref: c RE PUL BAC 9001

[Subject to Changej                                                             Draft Date: 22710/18

IN WITNESS WHEREOF, I have signed my name on the date first above written.

Youis faithfully,

CITY OF BACAU

By: ______

Name:

Tifle:

[Mayor]

[Head of Local Admînistration]

SCHEDULE1 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ACTION PLAN


Follaws ort next pagerefi CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

Action,

\ : ■ ■■■■

Environmental and Social Risks

/ ' lilaWity/'Benefits -

4/ Legislative-;, reguiremerit/Best

■ - .-1

^Needs/Resources/Res

, iTimefahtei’Actlon to"

• WComptetedby'

J Țarget and r Evahration'CraBria ForîSuccessful . Imptemenfation :

- Comment

'     .      1 ' ” -    *      ■ □ u :V V

i.;    ..        ■    ;                  .

t • L* 111 ■ ■; ■■ • A                        . ..

1

PR1. Assessment and Management of Environmental and Social fmpacts and Issues

1.1

Desîgn and implement an inlemal Integrated quaEty, envîrorimental and occupatonal heatth and safety management system în tine with IOS 9000, 14001 and 18001 and specific management procedures for assuring that daUy operatori and mnptemenlaiion of investment programme will be in line with aH EBRD performance requiremente

Reduce risks assodated with delays, Ioss of Information and abundance of informaton, poor quaXty. Ease ddegation of responsibilHies process.

Best predice

Management Urne City emptoyees that weretrained

-Externai       experte,

consuKants

042018

-Develop before the operaiion

-Implement during the operata)

Management procedures In place

Bacau City shoutd define management procedures. Measure envisaged for ensuring compfiance wilh EBRDPR13.

Systems imptemented, staff trained

EBRD PR1.2,1-4

Restructura the City Instituțional capadty:

 • - updafing theorganisatonaJcharl.

 • - deflnlnglherolesandrasponsibililiesofeach person involved In preparing and implementfng Ihe investment programme

 • - indudingcommunlcatonwilhother departments

 • - organise periodica) team builrfing exerdses

Assure Ihat the City has sulDdent Insthutonaf capadty (o imptemait new Investment programme Strenglhen ihe organisalfonal struduresoftheCity

Best Practice

Management lime

Q420I8

ResponsttdHtlas defined.

Adequate number ol staff altocaled. Procedures in place.

Bacau City has to ensure that suffidenl rasources (human rasources,        appropriale

management structura) are avaHabte to handte additonal tesks assodated wilh investment         program

implementatori. Measure envisaged for ensuring compliance wilh EBRD PR13.

u

Extend (ane maintain for existing operatons), and v/here neoessary update and ravise, the existing environmental and heatth and safety management system and assodated procedures and provisfons to Ihe Project, induding its construdion, commissfonlnq, operaton and decomntissionlng.

Appropriale management of environmental and social issues through Implementatai of a forma! Management system.

EBRDPR1

Best practice

Internai rasources/ Externai consultante Assign responsibiSBes

During constructor), operaiion and decommissfoning Updatesandrevidons In place befora constructori

EHS management system updated and revisedto include the Project and any subsequentiield devetooments

Measure envisaged for ensuring compliance wilh EBRD PR1.1 and 1.4

13

Appointlng a respondbie person for environmental and soda! compfiance, rapotting to the sile manager

Reduce environmental and soda! inegularities

Best Practice

-Respondble person -Management time

During           Ihe

constructons and operata)

Management procedures

A responsteie person ls hired or appointed spedficaily for E&S compliance, EBRD PR1.4

[Confidențial Draft] [Subject to Cbange]


rcf: CREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

’t *

1 Actton' •

;                               7 " *’-1              ’

lOvironmentaland-SocialRisk»

i?-:                                 ' .*&. >■■■ ■■

       ’r   n-      -7.

«Legislativei irequiremenVBest ^r^ce^7

g.^nmistaHe,Acfionfb .

Targetand ’v ' Evaluation.Criteria ForSuccessful ‘ tmplementafion

«Ccmmenț

/■iA1*  %    ■■  r"--

> ■ "7 ■     . * ■■■ -•>    _ < ■

1.4

Appointing a responslble petson fior occupational heallh and safety, reporfing Io Ihe site manager

Reduce OHS risks

Best Practice

-Responslble petson -Management time

During           the

constnrcttons and operafion

Management procedures

A quaMed responslble petson Is etnployed or appointed, EBRD PRI.4

I.5

Conduct an Environmental and Soda! Due DUgence Sludy wiiere environmental and social impads wll be analysed in the project context

Assure Ihat environmental and social risks and impacts are evaluated and consHered befcre the project implementafionstarts

Best pradices

Consultant time

032018

ESDD Sludy

Measure envisaged to ensure compOance wilh EBRD PR 1.7-1.14

Complete and subțirii the documentafion tor oblaining the environmental permit

Ensuring     compBance with

environmental standards

BA Directive and național legislatori/ EBRD

PR1

Ownresources/PiU

Prior to conslroction works

Environmental permit reteasedbytheEPA

Measure envisaged for ensuring compilam» with EBRD PR 15

1.6

Devetop and implemenl a training programele for empfoyiees wilh responsibililies in implementing the project about environmental and social performanta requirements.

Assure that aii environmental and soda) requlrements are tofly accompltshed by Ihe project

Best pradices

Training          costa/

management Bme

Q42018-Q42D19

Number of traimngs, leanfng evenls where City representativas havepartfdpaied

Measure envisaged for ensuring campSance wilh EBRD PR121 and 1.22

1.7

Improve and formaliza contractor management procedures and implement in practice. Ensure (hal aii conlracts have EHS and Social requiremenls included.

Instract and monitor conlractois proactiveJy. improve general safety and reduce risks assodated wilh contractor work.

Best Practice

Management time.

04, 2018, before sfgning of Ihe contractsfeubcontradi ng

Procedures In place

Measure envisaged tor ensuring compflance wflh EBRDPR123

1.8

Devetop and Implemenl a syslem for monitoring the Internat and externai social and environmental Impacts of Ihe project -EHS safeguard measures -Final Public disdosure Han

Obtain support data for City"s sodal andHRandPRpofldes.

Best Practice

Management Urne

Q3, 2018 and then conlinuous

Monitoring syslem In place

Monitoring programme (or eadi contract in place

Measure envisaged tor ensuring compflance with EBRD PR 124-130

2

PR2 Labour and Workfng Condiționa

21

Devetop and Implemenl (if neededj an internai cost-cutting procedura.

Inform Ihe wotkers unton onlhis procedura.

Reduce Ihe sodal risks assodated wilh retrenclunent process

Labour Code/Besl pradices

Management Urne

012019

Devetop Retrenchment procedura

Measure envisaged ensuring compllance with EBRD PR2 14

X . . . . Artion     ,

i         ■!-    ■      ■sssHsa

.■ x: ■“ 7                         '

Envirohraentaland'SaclalLRisks ' 7.     «Eta6fl^Benieti&^ X~

: Xx-vx.X -X 7ji- .■ < .            r.-X;! .

.V -Xv ■ •  ■■     -.X

Legislative requirementiBest

X-xiwesțmaji' ‘ NeedsfResources/Res X' ,ponsibll«Jf' ‘

' Tcmetable.-Actfonto \

; -.6   ■    ■ r*ti<

■’Țargetșnîd. -

EvaluațfoifCriteriar >.-• PorSuccessfuK»f /fmptementattonit-: -

• “ ■ ‘ Comment      ■

■X- x-vXX XX -

• ••                  / "

22.

Devetop/lmprove grievance mechanism for emptoyees and contract workers.

Eliminate the risks of work-refated conflicte/Improve Iha communfcatfon beiween empkryer and emptoyees /contractare

Labour Code / Best practice

Management lime

Q42018

Updated Grievance Mecbantems

Measure envteaged for ensuring compOance with EBRDPR220

23

Devetop and imptemenl of OHS pian io guide alt activides during Iha preparalfon, construcifon and operadon phases.

-Latour and tasks-specific hazard anaiysis/conlrol -Reqirirements for Personal protection equipment use

-Satety tranings

-Recorrflng incident statistic (total worit hours, lost Bme incidente, major injunesffataTities)

Reduce the occupafional health and satety risks

Best Practice

Management dma

Before the contractori on-ste adivifles

-Submlssfon       of

contractare OHS plan

EBRD PR217 and 4.12

24

Devetop and update HR poTrcy Strengthening local emptoyment -Detalted Information on emptoyment opportunilfes

HRpoBdes

Best Predice

Management time

Before the recruiting phase

-Local       recnritlng

anrtouncemenls -Trainings for local ștaif

-Wages conform to focal teme

EBRDPR26

3

PR 3. Resource Efficiency and Pollution Preventfon and Control

3.1

Develop and imptemenl a solid wasle management plan tor aii wasle lypes induding hazardous Waste, espedaHy for Chemicals, fael, oU, construcifon and buf Iding waste

Contracte with authorised companîes

Minimise adverse impact on human health and the environment Avokflng/minimising pollution Identificalton of opportunittes foc resource effidancy and waste redudfon

Best predice EBRD

Management time

Costs for authorised companîes

-Before starting with Iheconstnrction •Implemenlation: during the projed imptementation

•Reviewfapproval of the          Waste

Management Plan by authorities -Reports to authorities

EBRD PR 32 PR 320-22

32

Imptemenl air quafity management piadices to control construcifon dust and veritate emisstons, incJudlng observalton / monitoring for visible duși near construcifon, (rafficareas

Avokflng/minimising pollution

Best practice EBRD

Management time Coste for authorised companîes

Develop before the construcifon Imptementation during the construcifon phase

-Report / results of monitoring and control adivifles

EBRDPR3.13

;                    AcBon,          .

1- ■- :: - ' ■'

!                               :                                           .A' ':?.'-- ■ '

■ ■■ ■ •< ■ i.:;. J'i

EnvtronmentaJandiSocial;Risks

PmBenefite . ,

7«‘-I ■■ ■ - • '' ’ r

rerparemeht/BestV

■' ■ ■/.;

-^“Investirient ; .r■> iNeedsfReșources/Rea

-‘ponsfoility ■ 'i

. Tîmeta6te.Actonto beCompletedby ■’

OftffiSâ

Targetand

- EvaluaiionCriteria

;ForSuccessful ^Implementation

, - • Cummenf ■    ."

jî                                 ' ■             ■■■

"?Tt. •                          ;

3.3

Devetop and Implement control pian for dl areas where the ground wîl te distributed during conslrociion in accordance with good internațional pradices

-minimi ze disturtence of groundwater •repdr damages caused by work

Use best pradices te prevent ordday

Protector of focal environmente! conditions

Best predice EBRD

Management time

Devetop tefore the constructor Implementator during Iheconstructon phase

Control plan/report

EBRDPR3.8-13

3.4

Provide adequate totels and sanitary waste-disposa! at al! woik locatfons

MWrnise adverse impact on human taalth

Best predice EBRD

Management time Cosls far authorised companies

Throughout      (te

tmptementaton phase

No     unauthorised

disposal

EBRD PR3.11 and PR32C-22

4

PR 4. Health and Safety

4.1

Devetop and implement procedures to proted public healih and safety.

The conlradors also have to implement

-traffic management plan far an drivere and equipment operators -speed limfe, training

Public nofice of conshuction operatons relevant to the public

 • - preveni unauthorized accesa to project locatons, with appropdate training for guards

-nofce to local authoriUes and nefghbouring resldents tefere major admlies and traffic

 • - waming signs, barriere to preveni access to dangerous areas

 • - minimize dtsrupton of pubfc raads

Avofd or rranlmise risks totte healih and safety of Ihe local community

Best predice

Management Qme

Cosls for aulhorized companies

Devetop procedures tefore            the

commencemenl of major Works Implementator: prcjectdurator

-Corrsiritatons with local authorities on traffic, traffic plan, •Baboraton of plâns -Raport on traffic management, safety, inddents, acddents irwdvirtg the pubfc

EBRD PR43, PR4.9-11,

PR4.17-18,4.29-30

42

Minimiza Iha amount of work dotie after dayfight hours, particufariy noisy worits

Avuid emergency siluaifans

Best predice

Management Urne

During           the

constructor phase

Information to focal aulhoritles      wten

works take place taler

EBRD PR3,4.17

4.3

EstabEsh reies for wortcere* behavfour when deaiîng with local resldents and visflors in order to preveni adverse impact

Minimfse Impads on the healih and community’s safety

Best predice

Management time

During           the

conslrociion works

-No Inddents between Ihe workers and focal inhabttents

EBRD PR42 and 4.17

rcf: CREPUL BAC 9001

Draft Date: 22/10/18

Actfon--,:; <    ■ ;

’                             °        ■ ■-               J i.1 >.. .     :-;\J

f-... : J .

’î Ehvironmental-and SodâtiRisks ■ s- ^EWWBenfefitr*<

. V.-X ..1 ■ ■

Legislative?''^ requlrement/Best

■- ■ . ’r,

j^i^tawestmerit. A i ^NeedsfltesbtircrtlRia^ ;; pmrnBW^

’''nmetabte.A£tion'to

V-,TJ

' Targetand. ' EvaluationCrtteria ■> ■ FprSuccessful ' "tmolementation

-Wajt’.

Hp.A.i    ■■

: VrisjfSfk-.- --. -tril ’

5

PR 5. Land AcrjulsHlon, Invotuntaiy Resetllements and Economic Dlsplacemenl

5.1

Avdd or minimiza Iha impacts of land acquisition (if appBcable) by designing a dear procedura whlch should refeci Ihe Cll/s policy on land acqufcilion.

Avdd delays in work

Besl practice

Management Urne

Q1,2019

Procedura In place

Measure envisaged for ensuring compliance with EBRD PR5.10 and 5.11

6

PR 6. Blodiversity Conservailon and Sustainable Management of Living Natural Resources

6.1

Prepare and implement landscaping plan for relevant areas

Proiect and conserve bitxflversity

Besl practice

Management Itme Costs for externat experte

Prepare plan before Ihe works implemen talion: proiect duration

Plan in place

EBRD PRD 6.8

8

PR 8. Cultural herltage

8.1.

Define and Implement a procedura and management plan for managlng cultural herltage chance tinda. Include chance fînd procedura as contractor obltgalîons In conlrading documents.

Bacau City to monitor chance iinds procedura bnplementafion durinq constnidion phase.

Preserve cultural heritage îtems, manage projed delays risks.

Best practice

Management lime

04 2019/ ongdng during construction phase

Procedura       and

management plan in place,

Obligations Included in conlrading documents

Measure envisaged for ensuring compliance with EBRD PR8.10, 8.19, 6.12 -8.14.

10

PR10. Information Disctosure and StakeholderEngagement

10.1

Conduct a stakeholders’ analysls in order to obtain a dear understanding of stakeholdeis1 Inlerests, influent», importance and învolvement withln Ihe Cily's activliles and fulure prefect

Identily stakeholdeis and their fntereste, influence, Importance and impact onthe City.

Best practice

Management Urne.

04,2019

Analysls compleled

Formaliy       documented

stakeholders/ anatysis/kfenfificallon.

Measure envisaged for ensuring compliance with EBRDPR10.8, 10.9-10.

Action

v'- -.                                :                ■■■•'

1■.

: EnvtronmentrfahdiSociâl-Rislrs UabUityLBenefite

\

Legislative requirement/BesT practice^

îi.^tnvestmenț țfâ y NeedsiResources/Res'

Tlmetâbie. Action to î beComptetedbyj

^Target and •«Evaluation Ctitoria ■ FdrSuccessfal tmpfementatfon

Comment

■■■■ ■

102

Provide general public with access to inforniaUon on fiie environmenta! performance of the City (eg. via a public domain creaied on the Cit/s website andfor by periodica! press reieases).

Imprave the image of Ihe City

Best practice

Management fime.

04,2018-ongoing

Pubic tnformalfon ptocedures In place, tmpfemenlaton on track.

General public access Io înfotmafion related Io Ihe City is     llmfied.      Relevant

Improvements made by iha City in the test years ara not weB known to the public. Also, the impact of the Cit/s acfivifies Is not always known by general pubfic. Measure envisaged for ensuring compitance wilh EBRD PR10.16.

10.3

Estabfish a grievance mechanism in the projecfs context Cunent assignment outTuies a Grievance Procedura as part of a proposed SEP (if applfcabte].

Eliminate Ihe risks of worit-telated oonflicts/ Imprave Ihe communicalion between City and benefidaries

Best practice

Management fime

Q22016

Updaled Grievance Mechantsms

Measure envisaged for ensuring compfance wilh EBRDPR10.2B

SCHEDULE2 LIST OF LICENSES

 • 1.   Resolutions No. 5328 of 22 May 2018 and No. [______] of [_____________] of

the Local Debenture Authorisation Commission1;

 • 2.   Bacau Municipality Local Council Resolution No. 425 of 19 December 2017

approving, among others, the entering into and the securing of, by the Bacau Municipality, an externai reimbursable financing of up to EUR 11.000,000 with the European Bank for Reconstruction and Development and respectively approving this Agreement, as further amended by the Bacau Municipality Local Council Resolutions No. 98 of 30 March 2018 and respectively No. F 1 of [___________________J;

 • 3.   Bacau Municipality Local Council Resolution No. [______] of [_____________]

approving the Security Agreement, the Debt Service Escrow Account Agreement

and the other Financing Agreements;

 • 4.   Bacau Municipality Local Council Resolution No. [______] of [_____________]

resolving to undertake the Project2;

 • 5.   Urbanism Certificate No. 737 of 25 September 2018 and the additional

endorsements referred to therein.

 • 1 City to provide copy of new CAIL resolution once available,

 • 2 City to provide copy.

SCHEDULE3 PROCUREMENT PLAN

BACĂU URBAN ENERGY EFFICIENCY INDICATIVE PROCUREMENT PLAN CURRENCY:EUR

TimeSchedule

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

No

Description

Estimalcd contract value •)

Financing byEBRD

Financin gby others

Contract type

Procuram ort metbod

Subject to Selective Rcview

Prequalifi-cation Invi talion nim/yf

Prequalifi-cation results mmm/yy

Tender Invltation mmm/yy

Contract Award mmm/yy

Contract complet! on mmm/yy

Financiar

Amount

TC Funda

Amount

CapEx

1

Deiign and Build of the Public Street Lightîng in Bacău City

10,800,000

5,800,000

The Green Energy Special Fund (“GESF" )

5,000,000

*) Works) SupplyA Install

•*)Open

Yes

N/A

N/A

Nov-18

Apr-19

Mar-22

2

Supcrvision      of

Contract

200,000

200,000

Consultancy

Opcn

Ycs

N/A

N/A

Nov-18

Mar-19

Mar-22

Total CapEx

11,0003)00

63)003100

53)00,000

Teehnical coopera Uon

rcfi cREPUL BAC 9001 Draft Date: 22/10/18

1

Energy audit and pre-feasibilițy assessment

53,000

53,000

The Global Enviro nment Facility (“GEF ")

Consul tancy

Direct Contract big

NA

NA

NA

Sep-17

Scp-18

2

TechnicaJ, environmcntal and instituțional     duc

diligencc

50,000

50,000

GEF

Consultant^

Direct Contracting

NA

NA

NA

JulJ8

Sep-19

3

Procuremcnt and implemen talion support, including operation       and

maintenance contracting

75,000

75,000

GEF

Consultancy

Direct

Contracting

NA

NA

N/A

Nov-18

Dec>20

Total TC

178,000

178,000

Total:

11,1784)00

11,178,000

Notes:

The General Procuremcnt Notice was published on the Banfs Procuremcnt Oppartuniiiet wtbsile ta August 2018 *1 The contract may be etther Works or suppfy and fnstall bared on thefinalisallon ofthe concept defign.

**) Multiple Stage Open Tendering in ECEPP

*} The amount exclud» the VAT

1

’ Fiecare cerere va fi numerotata în serie.

2

Dacă plata din credit este solicitată pentru o anumită dată a valutei, precizarea din paranteză poate fi ștearsă.

3

Această dată nu trebuie să survină mal devreme de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii cererii de plată din credit de către BERD.

4

Contul trebuie să fie tn numele Beneficiarului și situat tn țara acestuia

5

Denumirea băncii din [______].

6

Contul trebuie să fie in numele Beneficiarului și situat în țara acestuia Denumirea băncii din [      ].

7

B-2

8

Semnatarul Certificatului privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate trebuie să fie o persoană care arc autoritate verificabilă de a obliga debitonil

9

Picase specify if any tender was rejccted or retused award solely duc to the nationality of the tenderer or the origin of the goods or Services and provide detaîls.

10

Account must be in the name of and in the same country as the Payee.

11

Name of bankin [_____].