Hotărârea nr. 39/2018

Hotărârea nr.39 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractele de Concesionare nr. 14757/05.05.2003 si nr. 69046/13.07.2017 de la dl. Anton Ion la dl. Mihalcea Remus, casatorit cu Mihalcea Lavinia-Oana.

HOTĂRÂREA NR. 39 DIN 31.01.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractele de Concesionare nr. 14757/05.05.2003 si nr. 69046/13.07.2017 de la dl. Anton Ion la dl.

Mihalcea Remus, căsătorit cu Mihalcea Lavinia-Oana

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-lui Mihalcea Remus, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 43373/02.11.2017 prin care solicita preluarea contractelor de concesionare nr. 14757/05.05.2003 si nr. 69046/13.07.2017 de la dl. Anton Ion;

-Cererea d-lui Anton Ion, din Jud. Iași, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 43375/02.11.2017 prin care solicita predarea contractelor de concesionare nr. 14757/05.05.2003 si nr. 69046/13.07.2017 către dl. Mihalcea Remus, din Bacau ;

-Contractele de vanzare-cumparare autentificate sub nr. 1430/02.06.2016 si nr. 3231/10.10.2017 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

-Referatul nr. 456/15.01.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 457/15.01.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 458/15.01.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 151/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 152/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 153/1/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 153/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “b”, ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 - (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14757/05.05.2003 inchciat pentru suprafața de 22,57 m.p. teren din str. Ștefan cel Mare din Municipiul Bacau, de la dl. Anton Ion, la dl. Mihalcea Remus, căsătorit cu Mihalcea Lavinia-Oana, din Bacau.

(2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69046/13.07.2017 incheiat pentru suprafața de 7,00 m.p. teren din str. Ștefan cel Mare din Municipiul Bacau, de la dl. Anton Ion, la dl. Mihalcea Remus, căsătorit cu Mihalcea Lavinia-Oana, din Bacau.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu proprietarul construcțiilor.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite. ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA^CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICU