Hotărârea nr. 387/2018

Hotărârea nr. 387 din 29.10.2018 privind revocarea HCL nr. 86/ 2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 9/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant.

)/')

l/f/r// /f// z^/") z/r y/// (*"./ •■’

r// fir/ trr/t f

HOTĂRÂREA NR. 387 DIN 29.10,2018

privind revocarea HCL nr. 86/ 2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 9/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-Iui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Certificatul de soluție nr. 22/110/2018 emis de către Curtea de Apel Bacău din care rezultă faptul că au fost anulate hotărârea nr. 5/2017 a Organizației Municipale Bacău a PSRO, hotărârea nr. 12 / 2017 a Filialei Județene a PSRO și Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 9/ 2018;

-Adresa nr. 65393/ 04.10.2018 înaintată de dl. Botoi Romică prin care solicită revocarea HCL nr. 86/ 2018;

-Referatul nr. 10821/ 23.10.2018 al Secretarului Municipiului Bacău prin care propune revocarea HCL nr. 86/ 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10822/ 23.10.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 10823/ 23.10.2018, favorabil; -Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1647/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 7 (1), ale art. 22 și ale art. 24 (1) din Legea nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 86/ 2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 9/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se revocă HCL nr. 86/ 2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 9/15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Secretarul Municipiului Bacău.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Secretarului Municipiului Bacău și d-lui Botoi Romică.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE,

ENULA PR1 / V >


^ȘEDINȚĂ

COPOAEA\

1 x. v-


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVlrf/