Hotărârea nr. 386/2018

Hotărârea nr. 386 din 19.10.2018 privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

19.10.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78402/ 15.10.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune transmiterea unei solicitări de trecere a unui teren din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10408/ 15.10.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrată cu nr. 10409/ 15.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1642/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1643/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1644/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1645/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1646/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 858 și ale art. 860 (3) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 9 (1) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 158/ 2018 privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului și din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” SA, în domeniul public al Municipiului Bacău;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

ART. 1. - Se solicită trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Bacău a mijlocului fix ”Pasaj Subteran” (tunel pietonal) aflat pe raza Secției CF L4 - District L3 Bacău, cod secție 61500, delimitat conform planului de amplasament - Anexa nr. 1, cu datele de identificare prezentate în Anexa nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 158/ 2018.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE M ȘEDINȚĂ ENULA PRigOPOAE A

i *


1

ii ■


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 386 DIN 19.10.2018

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRI( ----


DIRECTOR ADJ.

CRISTINA BARDASU a ■PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:200


Afr, Gz&nm/

S^^aewmnstt

60885,69iK&, 6W4

®S'<b35./S'. tesSttl, &rt$isx$aJlM& t ZjA-*,            gj

.................................... ... ................I....." ~                   ......
SC GEOFOîNTKgPEBTSJU. Pă?. Azter&sta ^Isc^DăAGO'dlEESCUcentralizator CONSTRUCȚII

Nr cadastral construcție

Denumirea constrctiei înscrisa in C.F.

Adresa poștala

Suprafața construita la sol (m.p. )

Descriere

Obs

68844-C56

tunel pietonal

str Constantei, str Gh, Donici

55

Sc sol = 55mp. - tunel pietonal ST Bacau, lungime 123 m, Km 302+115, Sutila= 540 mp., Sc = 616 m.p., nr inventar 11040613

69000-C55

tunel pietonal

str Gării

22

Sc sol = 22mp. - tunel pietonal ST Bacau Km 302+115, nr inventar x 11040613

69000-C56

tunel pietonul

str Gării

25

Sc sol = 25mp. - tunel pietonal ST Bacau Km 302+115 ,nr inventar 11040613

69000-C57

tunel pietonal

str Gării

20

Sc sol ™ 20mp. - tunel pietonal ST Bacau Km 302+115 f nr inventar 11040613

69000-C58

tunel pietonal

str Gării

15

Sc sal — 15mp. - tunel pietonal ST Bacau Km 302+115, nr inventar 11040613  .

60885-C6

pasaj subteran

str Gării 15

21

Sc sol 21 m.p., pasaj subteran

60885-C7

pasaj subteran

str Gării 15

20

Scsol 20mp. j pasaj subteran


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 386 DIN 19.10.2018

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului - Pasaj subteran, care se transmite din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Bacău

Locul unde este situat imobilul ce se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Locul unde este situat imobilul ce se transmite

Municipiul Bacău, județul Bacău

Statul Român, din administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” S.A

Municipiul Bacău, în administrarea Consiliului Local al municipiul Bacău, județul Bacău

Anul construirii=1977 Secția CF L4 Bacău -District 3 Bacău, Cod secție 61500 Subtraversare linii CF 1, 5, 22, 25, 28, 32, la Km CF 302+115 linia Ploiesti-Vicsani

Pasaj subteran (tunel pietonal)

Lungime =123m Suprafață utilă =540mp Suprafață construită desfașurată~616mp compus din:

Tunel pietonal -nr.cadastral 68844-

C56 ,S tr.Cons tantei, str.Gh.Donici, Bacău Suprafață construită la sol=55mp Tunel pietonal -nr.cadastral 69000-C55, Str.Gării, Bacău Suprafață construită Ia sol =22mp

Tunel pietonal -nr.cadastral 6900-C56, str.Gării Bacău Suprafață construită la sol =25 mp

Tunel pietonal -nr.cadastral 6900-C57, str.Gării, Bacău Suprafață construită la sol =20mp

Tunel pietonal -nr.cadastral 6900-C58, str.Gării, Bacău Suprafață construită la sol “-15mjj

Pasaj subteran -

1 nr.cadastral 60885-C6,

Municipiul Bacău, județul Bacău

str.Gării nr.15, Bacau Suprafață construită la sol =21 mp

Pasaj subteran -nr.cadastral 60885-C7, str.Gării nr.15, Bacau Suprafață construită la sol =20mp

CRISTINA B ARDASU