Hotărârea nr. 385/2018

Hotărârea nr. 385 din 19.10.2018 privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în H.C.L. 305/ 2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 385 DIN 19.10.2018 privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în H.C.L. 305/ 2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

19.10.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 10423/ 15.10.2018 al Direcției Juridice și Administrație Locală privind aprobarea proiectului de hotărâre;

-Expunerea de motive nr. 10424/ 15.10.2018 prezentată de Primarul Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 10425/ 15.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1637/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1638/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1639/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1640/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1641/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 8 alin.(2) lit. d) și ale art. 16 (1) din O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 alin.(l), art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2), ale art. 115 alin. (1) lit. “b ” și ale art. 117 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit „i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. 6, lit.” a” punctul 13 și art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul anexei la H.C.L. 305/ 2018 după cum urmează:

m a i*t A alin f'W aaq a\z£»a îirtYiotnnil

yjL j j. vjl l» ky anii. V*-7 ) v w v v/w viiiiiuwi vtx wiiuiaiwv.

„vehicule care operează încărcări - descărcări mărfuri, din punctul cu această destinație pentru vagoanele CFR, pe traseul DN 11 - Calea Dr. Alexandru Șafran - str. Alexei Tolstoi - str. Constantin Ene”;

  • (2) Art. 22 lit. ”g” va avea următorul conținut: „oprirea/staționarea/parcarea vehiculelor de transport marfa și persoane, care depășesc masa totala maxim autorizata mai mare si egala cu 3 tone, pe străzile din zona centrală si ultracentrala a Municipiului Bacău, în afara timpului necesar realizării operațiunilor de încărcare-descărcare, se sancționează cu amendă contravențională între 500 lei -2.000 lei;( Cap.III Art.5, alin (7))’„

  • (3) Art. 22 lit. „p„ va avea următorul conținut:

„parcarea vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în parcările de reședință de pe raza municipiul Bacău, se sancționează cu amendă contravențională între 500 lei - 2.000 lei ;(Cap.III, art.5, alin. (18) )„

  • (4) Art. 24 va avea următorul conținut:

„Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre.,,

Art.2.Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 305/2018 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art.4.Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICL?