Hotărârea nr. 384/2018

Hotărârea nr. 384 din 19.10.2018 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.10.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere : -Referatul nr. 18194/ 05.10.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și a persoanelor singure pentru perioada sezonului rece, respectiv 01 noiembrie 2018 - 31 martie 2019;

-Expunerea de motive nr. 10404/ 15.10.2018 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 10405/ 15.10.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1634/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1635/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1636/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 7 (2), lit. ”b”, ale art. 8 (8), ale art. 9 (2) și (3), ale art. 10 (2) și (3) și ale art. 11 (3) din OUG nr. 70/ 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată;

-Prevederile H.G. nr. 920/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/ 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 292/ 2011, a asistentei sociale, modificată și completată;

-Prevederile Anexei nr. 1 la HG nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare - Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art.

1 n K+          t------n 1 c / nnm__„j____i___ix _______

11/ 111. ,,d Ulii JUCgCd 111. Z.1.J/ -W1 pilVUlU clUlllllll&Ucllld pUUHUci lOCclld. ICpUUllUdlCl,

ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. ,,d”, alin. (6) lit. ,,a” pct. 2 și pct. 14 și art. 45 (2) lit. a din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2018-31 martie 2019, respectând cumulativ următoarele condiții:

 • (1) pentru beneficiarii care folosesc pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat și au convenție individuală cu S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău:

 • 1.    Să domicilieze în Municipiul Bacău;

 • 2.    Să aibă venitul mediu net lunar pe membru de familie raportat la Indicatorul Social de Referință (ISR), prevăzut în Legea nr. 292/ 2011, Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare, de până la 2,164 ISR în cazul familiei și/sau persoanei singure, conform prevederilor OUG nr. 70/ 2011 modificată și completată,

 • 3.    Să nu figureze cu datorii la Bugetul Local;

 • 4.    Să facă dovada înregistrării la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, că au fost luați în evidență pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru categoria de persoane care nu realizează venituri, excepție făcând elevii, studenții și persoanele de peste 55 ani.

 • (2) pentru beneficiarii care folosesc pentru încălzirea locuinței: gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri și alte surse de încălzire:

 • 1.    Să domicilieze în Municipiul Bacău;

 • 2.    Să aibă venitul mediu net lunar pe membru de familie raportat la Indicele Social de Referință (ISR), prevăzut în Legea nr. 292/ 2011, Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare de până la 2,164 ISR în cazul familiei și/sau persoanei singure, conform prevederilor OUG nr. 70/ 2011 modificată și completată;

 • 3.    Să nu figureze cu datorii la Bugetul Local;

 • 4.    Să facă dovada înregistrării la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, că au fost luați în evidență pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru categoria de persoane care nu realizează venituri, excepție făcând elevii, studenții și persoanele de peste 55 ani.

Art. 2, (1) - Ajutorul pentru încălzirea locuinței va fi acordat din bugetul local al municipiului Bacău, familiilor și persoanelor singure pe baza cererii și declarației pe proprie răspunderea însoțită de documente justificative în ceea ce privește componența familiei si veniturile acesteia.

(2) Modelul formularului de cerere și declarația pe proprie răspundere este cel aprobat prin Anexa nr. 1 la HG nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) - Se aprobă gradul de compensare a valorii efective din facturile de energie

fprmir'ă ■Pn-miTofă î-m piciam                 vyțirro « oCil r*  oi

Âuiixi^uuu     oxjivm                gCIZjV lldLU.1 <11C Ol U11V1££1C CXCVLllVcl vUllXUllll


Anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4, părți integrante ale prezentei hotărâri.

(2) -Se aprobă gradul de compensare a valorii efective pentru acordarea ajutorului de căldură pentru locuințe cu combustibili solizi sau petrolieri și alte surse de încălzire conform Anexei nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

- în situația în care consumul din factura individuală pentru energie termică emisă de furnizorul de energie termică depășește consumul mediu lunar, compensarea procentuală prevăzută în Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri, se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru consumul mediu lunar corespunzător zonei reci de temperatură, conform Anexei nr. 1 din OUG nr. 70/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

(4) - Ajutorul pentru gaze naturale și energie electrică se acordă în cuanturnurile prevăzute în Anexele nr. 3 și nr. 4, părți integrante ale prezentei hotărâri, dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de gaze naturale și energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumate în perioada sezonului rece.

Art. 4. Modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței va respecta obligatoriu prevederile din OUG nr. 70/ 2011 cu modificările și completările ulterioare , din HG nr. 920/ 2011 cu modificările și completările ulterioare și din HG nr. 50/ 2011 cu modificările și completările ulterioare și va fi aprobată de Primarul Municipiului Bacău.

Art. 5. Familiile sau persoanele singure care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutoarelor de căldură pentru încălzirea locuinței din bugetul de stat și din bugetul local vor depune individual cererile și declarațiile pe proprie răspundere însoțite de documente justificative la cele 8 puncte de depunere organizate de Primăria Municipiului Bacău, prezentate în Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 6. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcția de Asistență Socială și Direcția Economică.

Art. 7. Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Unității Municipale pentru Monitorizare, Direcției de Asistență Socială, Direcției Economice și Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

Art. 8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Gradul de compensare procentuală a valorii efective la energie termică furnizată în sistem centralizat pentru beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinței

FAMILII

INDICATOR SOCIAL DE REFERINȚÂ/LEl

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 lei

90%

10%

100%

0,3102/155,1 lei

0,420/210 lei

80%

20%

100%

0,4202/210,1 lei

0,520/260 lei

70%

30%

100%

0,5202/260,1 lei

0,620/310 lei

60%

40%

100%

0,6202/310,1 lei

0,710/350 lei

50%

50%

100%

0,7102/350,1 lei

0,850/425 lei

40%

60%

100%

0,8502/425,1 lei

0,960/480 lei

30%

70%

100%

0,9602/480,1 lei

1,080/540 lei

20%

80%

100%

1,0802/540,1 lei

1,230/615 lei

10%

90%

100%

1,2302/615,1 lei

1,572/786 lei

5%

95%

100%

1,5722/786,1 lei

2,164/1082 lei

0%

100%

100%

DIRECTOR EXECUTIV

CARMEN GEORGETA FIFIRIGPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPOAEACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Gradul de compensare procentuală a valorii efective la energie termică furnizată în sistem centralizat pentru beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinței

- PERSOANE SINGURE ■

INDICATOR SOCIAL DE REFERINȚĂ/LEI

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 lei

100%

0%

100%

0.3102/155,1 lei

0,420/210 lei

90%

10%

100%

0,4202/210,1 lei

0,520/260 lei

80%

20%

100%

0,5202/260,1 lei

0,620/310 lei

70%

30%

100%

0,6202/310,1 lei

0,710/350 lei

60%

40%

100%

0,7102/350,1 lei

0,850/425 lei

50%

50%

100%

0,8502/425,1 lei

0,960/480 lei

40%

60%

100%

0,9602/480,1 lei

1.080/540 lei

30%

70%

100%

1,0802/540,1 lei

1,230/615 lei

20%

80%

100%

1,2302/615,1 lei

1,572/786 lei

15%

85%

100%

1,5722/786,1 lei

2,164/1082 lei

10%

90%

100%

DIRECTOR EXECUTIV

CARMEN GEORGETA FIFIRiG

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Gradul de compensare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

INDICATOR SOCIAL DE REFERINȚĂ/LEI

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 iei

262 lei

0

262 lei

0,3102/155,1 lei

0,420/210 iei

190 lei

72 lei

262 lei

0,4202/210,1 lei

0,520/260 lei

150 lei

112 lei

262 lei

0,5202/260,1 lei

0,620/310 lei

120 lei

142 iei

262 iei

0,6202/310,1 lei

0,710/350 iei

90 lei

172 iei

262 lei

0,7102/350,1 lei

0,850/425 lei

70 lei

192 lei

262 iei

0,8502/425,1 iei

0,960/480 lei

45 lei

217 lei

262 lei

0,9602/480,1 lei

1,080/540 lei

35 lei

227 lei

262 lei

1,0802/540,1 lei

1,230/615 lei

20 lei

242 lei

262 lei

1,2302/615,1 lei

2,164/1082 lei

0 lei

262 lei

262 lei

DIRECTOR EXECUTIV

CARMEN GEORGETA FIFIRIG


/vi ’• i

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ENULA ȚRICOPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Gradul de compensare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică

INDICATOR SOCIAL DE REFERINȚÂ/LEI

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 lei

240 lei

0

240 lei

0,3102/155,1 lei

0,420/210 lei

216 lei

24 lei

240 lei

0,4202/210,1 lei

0,520/260 lei

192 lei

48 lei

240 lei

0,5202/260,1 lei

0,620/310 lei

168 lei

72 lei

240 lei

0,6202/310,1 lei

0,710/350 lei

144 lei

96 lei

240 lei

0,7102/350,1 lei

0,850/425 lei

120 lei

120 lei

240 lei

0,8502/425,1 lei

0,960/480 lei

96 lei

144 lei

240 lei

0,9602/480,1 lei

1,080/540 lei

72 lei

168 lei

240 lei

1,0802/540,1 lei

1,230/615 lei

48 lei

192 lei

240 lei

1,2302/615,1 lei

2,164/1082 lei

0 lei

240 lei

240 lei

DIRECTOR EXECUTIV

CARMEN GEORGETA FIFIRIG


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA EM I A PRK OPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Gradul de compensare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri și alte surse de încălzire

INDICATOR SOCIAL DE REFERINȚĂ/LEI

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310/155 tei

54 tei

0

54 tei

0,3102/155,1 tei

0,420/210 tei

48 tei

6 tei

54 tei

0.4202/210,1 tei

0,520/260 lei

44 tei

10 tei

54 tei

0,5202/260.1 tei

0,620/310 tei

39 tei

15 tei

54 tei

0,6202/310,1 tei

0,710/350 tei

34 tei

20 tei

54 tei

0,7102/350,1 tei

0,850/425 tei

30 tei

24 tei

54 tei

0.8502/425,1 tei

0,960/480 tei

26 tei

28 lei

54 tei

0,9602/480,1 tei

1,080/540 tei

20 tei

34 lei

54 tei

1,0802/540,1 tei

1.230/615 lei

16 lei

38 tei

54 tei

1,2302/615,1 tei

2,164/1082 lei

0 lei

54 lei

54 tei

DIRECTOR EXECUTIV CARMEN GEROGETA FIFIRIG


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICO/OÂEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE- OVIDIU POPOVICI


LISTA PUNCTELOR DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ÎN SEZONUL RECE 2018- 2019

LISTA PUNCTELOR DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU GAZE NATURALE

 • 1. Primăria municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6.

 • 2. Primăria municipiului Bacău - sediul II, (Piața Centrală), Str. Pieței nr. 2.

 • 3. Poliția Locală, (lângă Insula de Agrement), Str. I.L. Caragiale nr. 2.

 • 4. Direcția de Asistență Socială Bacău. Str. Ștefan cel Mare, nr. 17A.

LIST/X PUNCTELOR DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ

 • 5. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău - Centrul Relații Clienți, (fostul Punctul Termic nr. 33, strada Henri Coandă, lângă Serviciul Public de Evidență a Populației Bacău).

 • 6. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău - Centrul Relații Clienți, (fostul Punctul Termic nr. 42, în spatele magazinului Luceafărul).

 • 7. Direcția de Asistență Socială Bacău, Str. Ștefan cel Mare, nr. 17zA.

LISTA PUNCTELOR DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ ȘI LEMNE

 • 8. Direcția de Asistență Socială Bacău, Str. Ștefan cel Mare, nr. 17A.


INTĂ

9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC


DIRECTOR EXECUTIV

CARMEN GEORGETA FIFIRIG
//