Hotărârea nr. 383/2018

Hotărârea nr. 383 din 19.10.2018 - 1 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău


< ,omâ/uaHOTĂRÂREA NR. 383 DIN 19.10.2018

privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investirii pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.10.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.10413 din 15.10.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investirii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 10414 din 15.10.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1629/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1630/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1631/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3,nr. 1632/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1633/18.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art.47(l) si art. 117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata și completată;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art.l Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investirii pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.l A, 1A1, 1A2, 1B, 1 Bl, 1B2 precum și a Programului de investiții pe anul 2018 nr. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2 Primarul municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3 Hotararea vaTLcomunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.4 Prin grijă Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DI' EDINȚĂ              CONTRASEMNEAZĂ

ENULA PR COPOAEA           SECRETARUL MUNICIPIULULBACĂUNICOLAE-OVIDIU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA IA
LA HOTĂRÂREA NR. 383 DIN 19.10.2018

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 3018

Prevederi trimestriale buget 2018

Esliintiri 2019

Estimări 202U

Estimări 2021

TOTAL

din cnre credite bugetare dcstînnle stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trîm.lV

A

B

1^3+4+5+C

2

3

4

5

6

7

8

9

0001Gl

TOTAL VEN1TUR1-BUGET LOCAL

278.449.gr

97 766.78

63.643.29

75.111.32

.tt 857.4!

253 430.00

261 523.011

273.097,00

000202

I. VENITURI CURENTE

249.782,81

71 837.99

61 034.11

75 053.37

41 857.41

253 325.00

261 412,00

272.980,00

000302

A. VENITURI FISCALE

198.828.99

55 562,00

48 896.61

62.553,97

31 816.41

213 640.00

224 732.00

226 714,00

000102

Ai IMPOZIT PE VENIT. PROFJTSI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

92.1)59,08

23 21(1,00

25 160,00

31.166,OU

12.523,00

118 652,011

125 204,00

123.873,110

030002

Al.2 Impozit pe venii, profit» casujiun din copilul de la persoane fizice

92 059,01

23 210,011

25,16(1,00

31.166,1111

12 523.011

118 652,1111

125.204,00

123.873,00

0302

IMPOZIT Pe VENIT

2.84 U.tlt

210.00

2,Zt(MI0

210,110

2)0,00

2.435.00

2.574.00

2.703,00

<130218

haprjzilu! pe vcnituitk din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

2.840.00

210,00

2 210,00

2IU,di]

230.00

2 435,011

2574,00

2.703,00

0-102

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

89.219, W

23.U()ll,U0

22.950,OH

30.956.011

12 313.00

116.217,00

122,630,00

121.170,00

MO’Ol

Colo defalcate din uiipozilul pe

venii

89 219,0»

23.000,00

22.950,0(1

30.956.00

12.313.00

115.213.00

121 780,00

120 8111.00

040204

Sune atoe nlc din cele te defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare# bugetelor locale

1 004,00

850,00

360,00

070002

A3 Impozilciilavcpcpropnclalc

42 798,99

15.360.00

7.909,61

10.172,97

9.356.41

34.7J 1.00

40 230,00

42.241,00

0701

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

42.798,99

15 360.00

7.909.61

10.172.97

9 35G.41

34 731,00

40230,00

42.241,00

070101

Impozit st laxa pe chdtn

32 984,72

12 300,110

6,200,00

7.612.97

6 871.75

24.983,00

29926.(10

31.422,00

0702D1

Impozit st (axa pe teren

5,964,27

2.260.UD

1.109.61

1.260.00

1.334,66

6.118,00

6.467.00

6.791.00

07021)3

Taxe judiciare de timbru st alte taxe

de timbru

2.050,09

400,00

71)0, OU

650,00

1 784,00

t 886.00

1,9811,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

I 800,03

400,00

300.00

600.1)0

500,00

1.846,00

I 951,00

2.048.00

11)0002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

61.511.02

16 292,00

15.007.00

20.495.00

9 717,00

58.138,00

57.058,00

58,248,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

46 761,1)3

12222,00

12 072.00

16.560,00

5.907.00

45 177,00

44 303.011

42.754,00

1102)11

Suine defalcate din lua pe valoarea adaugatu pertlm finanțare» cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, craselor, municipiilor si scclomlor Municipiului București

37 756,00

11 774,00

11.624.00

8.844,1)0

5 514.110

39 958.00

40 269,00

4(1.525,(10

110290

Sume defalcate din laxa pe vakorca adaug ata pentru echilibrarea bugetelor locale

7.268,00

7 268,110

3 482,00

2.297,110

492.00

l10209

Sume defalcate din lixa pe valoare adaugara peni tu finaninrea utvul amantului particular sau confesional acreditat

l 737,nu

44 8, (tu

448.00

448,00

393, tiu

1.737,00

1 737,00

1,737,01)

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

45,00

47.00

50,00Coti

Denumire indicator

Prevederi a nu iile buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plnlilur restante

Trim I

Triin.il

Trim.III

Trim.lV

A

B

1»J+4+5+fi

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

45,00

47,00

50,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250.00

70.00

60.00

611.00

60.00

379.00

401.00

421,00

150201

Impozit pe spectacole

250.00

70.00

60,00

60.00

60.00

223,1)0

236,00

248.00

15U25O

Alte laxe po servicii specifice

156.00

165.00

173,00

1002

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITĂȚI

14.500,00

4.01111,00

2 875,00

3 875,110

3 750.I1U

12 537,011

12.3117,00

15,023,1)1)

16021

2

Impozit pe mijloacele de transport

12.522.tm

3.500,00

2.500.00

3.000.00

3.522.00

IO 176.00

9 812,01)

12.403.00

1602115

Taxe st tonic pentru eliberarea de

licențe si ou Loriultl de fuHCifaiiurc

1.978.00

500.00

375,00

875.00

228.00

2 361.00

2495.00

2.620,00

lBOU02

A6.ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

2.460.00

700,00

820,00

720,00

220,00

2.119,00

2 240,00

2.352,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820.00

720,00

220,00

2.119,00

2 240.00

2,352,00

Alte unpezjto si law

2.46O.OU

700,01)

«20,00

72U.U11

2211,00

2.119.111)

2.340,DU

2.352,00

291UI02

C. Venituri nefiscalc

50.953.89

16 275.99

12.137,50

12.499,40

J01J4L0#

39 085,011

36.680.00

46266,01)

2

CI. Venituri din proprietate

9 932,00

2.600.00

2.632.00

2.000, IM

2.700,00

3.382.00

5.918,00

10413,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2 600.00

2 632.00

2 000 .INI

2.700.01)

8 382.00

5 918.00

10413,00

300201

Vomammle din profilul net al regiilor

aulonemc

32,00

32.00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9 900,00

2 600,011

LfiUflJJD

2,000,00

2 700,00

7 029,00

4.487,00

8 911,00

300’0530

Alic icnilun drn concesiuni si indii-

ciori de către mstiimiile publice

9.900,00

2 61)0.00

Zfioiyiu

2 700.01)

7 1129,00

4 487.00

8.911,HO

300250

Alte venituri din proprietate

1253.00

1,431,00

1.502.00

3300112

C2 Vanzan de bunuri st servicii

41 .021,119

13 675,99

9 505,50

10 499.40

7 341.00

31 303.00

3t) 762.00

35.853,01)

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTJVITATI

9.320,89

5.282,39

l 762,00

812,1)0

1 464,00

5 225,00

3 832,00

5.800,00

3302111

Venituri din prestări de unicii

8.222.89

4 970,89

1,500,00

500,00

1 252,00

4 003,00

3 540,00

4443,00

330210

Contrib uliu părinților a au s uatirmtorilor

legali pentru întreținerea copiilor m

CJVSC

448.00

112.00

II2.0U

1)2.00

112.00

497,00

526,00

552,00

330228

Vctrilun dui recuperarea cheltuielilor

de judecata, mipuiatii st despăgubiri

200,00

50,00

50.00

50,00

50.00

223,00

236,00

248,09

330250

Alte venituri din preș lari de servicii

si alte activii aii

450,00

150,00

100.00

150,00

50,00

502,00

530,00

557,00

3-102

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,011

5 OU,OII

5110.00

40IJJ1D

412,00

2 021,01)

2.136,00

2243,00

3-10202

Taxe extrajudiciare de timbru

1,812, M

500.011

500.00

400.00

412,00

3,02 IJID

2.136.00

2.143.00

3502

AMENZI. PENALITATl SI CONFISCĂRI

6988.00

l 950.00

l 650,00

1.9511.00

1 438,00

5 189,00

4 851.00

6.869,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

ap 1 îcatc po invi t d i spozil i i 1 or 1 e g a te

1 350.00

450,1)0

450,00

450.00

1 505,00

f 591.00

1.671,00

3SO25O

Alte am cori, pcnalitali ti confiscări

5.638.G0

l 500,00

1.200.00

1.500.00

1 438,00

3.684,00

3 260.00

5.198,00

Cod

Denumire Indicator

Prevederi ai nu ale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din enrc credite bttgetnrc destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trfaudl

Trim,III

Triat,IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3M2:

DIVERSE VENITURI

22.429,90

3 773.00

3,417.50

7.262.40

3 975.011

18.269.00

19 3 Ht.ttU

20J76,0l>

3602116

Taxe speciale

19.329.94

5 000.00

4 642.30

6.487.40

3 200.04

16 912.00

17 876.00

18.770,00

3602»

Alic vcuiiun

3.099.96

775.(10

775.00

775.00

774.96

1.357,00

1 434.0(1

1.506.00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENȚIILE

471,20

168,10

176.00

75.01)

52,00

599,00

633,(M>

665,00

37021)3

Vaisaminie din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secuimii de dezvoltare a bugetului tocai

-748,95

-744,68

-4.27

-l(>.776,0t)

-12.650,110

-20.565.0U

370204

Vareamiulc din secțiunea de futiciionan:

748“$

744,68

4.27

16 77G.00

12.650.00

20,565.00

370230

Alic ir«ur«uri voluntare

471.Kt

161.10

176,00

75,00

52.00

599,00

633.00

665,00

410002

IV. Subvenții

28.374,48

25 928,79

2.427,75

17,94

15,00

16,00

17,00

420002

Subvenții de la alte un ele ale

administrației publice

28.374.4 S

25 928.79

2.427,73

17,94

15,00

16.01)

17,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

28.374.+8

23 928.79

2427,75

17.94

15,00

16.00

17,011

420201

Rctebacilogiearca centratelor termice

si electrice de tcmicficcrc

2.4U0,l>l)

2.400.00

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor mullianualc priorilore de mediu si gospodărire a apelor

2$.928,31

25 928.79

-0,48

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului peni tu Încălzirea loco iniei cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

0.48

0.41

15.U0

16.00

17.00

420249

Subvenții de ia bugetul de stal către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe netambu reab i 1 e ț FEN) post aderare, aferent e periodici de program arc 2014-2021)

45.69

27.75

17.94

4301

SUME PR1MLTEDE LA UE/AL71 DONATORI

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE St

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR

292,44

181.43

111.01

OU. UD

95.00

11)0,00

4802U1

Fondul European de Dezvoltare

181,43

181,43

48030101

Sunic pnmite in contul plătitor dcclusfc

in anul curent

181.43

111.43

480302 :

Fondul Social European(FSE}

111.01

111.01

9»,ua

95.01)

itw,vo

48030201

Sume p ritn ite in contu l pl otite r e fcci iute

in amil curent

6759

67.59

48010202

Sume pttmiic in contul pielilorefecluate

in anii antonim

90,00

95,00

100,00

48020203

Prcfina ilare

4342

43.42

4990

VENITURI PROPRII

2O2.55O.78

59 447,89

48 786.11

58.411,37

35 898,41

207 549.00

216 476.00

229.561.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi (riiucslrinie buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credile bugetare deslînnle stingerii plăților restante

Tritn I

Trim.il

Trim.IIl

Trim.lV

A

11

l6

2

3

4

5

6

7

8

9

Î002

TOTAL CHELTUIELI

331.4110.44

175 771,63

63.996.06

62.(14 5,63

29.587.10

253 430,00

261.523,00

273 097.01)

01

CHELTUIELI CURENTE

240 818.49

911336.33

55 772J3

62 890.40

22 819,37

207 874.00

217 567.00

219.809.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53,949,37

15 335,20

14 151,(3

13.386.93

l! 076,11

50 712,00

52.512.00

53.905.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9I.34U.72

35.572,82

22.906,12

23.920,47

3.941,31

77.465,00

81 662.00

77 086,00

3(1

TITLUL 111 DOBÂNZI

5,962,00

1.339, UU

1.560,0(1

1.563,00

1 500,00

5019,00

5.304,00

5.570,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

19,149,38

14.764,33

4.335,115

20.326,00

20.625.00

24.756,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.906.50

8.066.80

8.662,00

10,743.40

3 429.30

23 813.00

25.169,00

26.429.011

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.792.46

3 072.93

1 324,3 4

1.002.19

393.00

3 834.00

3 953.00

4.064.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4.110,47

3 660.68

449,79

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.439,72

12.631,(11)

4.239,72

3.318,00

(251,00

21.992.(10

23,377,00

22.802,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2(120

351.40

9.00

213,45

(28.95

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7 816.47

4 884,57

2 7)5.57

-1.012.32

l .228,65

4 713,00

4 965,00

5.197,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67 022,61

71.583,93

1.564.52

-6,125,84

16.866,00

12,745,00

20665,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

67,022,61

71 583,93

L564.52

-6,125,84

16J66J1D

12 745.00

20.665,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23,916,00

5,066,(10

6.774.0b

5.302,00

6.774.00

28 690,00

31.211,00

32.623.1KI

«1

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23 916.00

5 066.00

6,774,(10

5.302,00

G.774.01)

28.690,(111

31 211.110

32.623,00

84

Plăti eTccltraic in anii prcwdcnli si

recuperai c in anul curam

-356.66

-214,63

•114.79

-211.97

-6.27

85

TITLUL XIXPLAT1 EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE ÎN ANUL

-356,66

-214,63

-114,79

-20.97

-6,27

510002

Partea l-a Servicii publice generale

55 476.69

20 093,07

13.564,65

10.809,87

ll 608,50

53 150.00

56 113,00

59.315,0!)

5102

AUTORITATl PUBLICE SI ACȚIUNI

43.548.29

15 903,(17

10.507.95

8.341,27

8.796.00

42 058,0(1

44 397,00

47.1112,01)

01

CHELTUIELI CURENTE

21.131,46

6 689,26

5 747,59

5.21111,61

3494,(10

19 7611,00

20.887,00

21.931,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

14.23l.au

4.156.00

3.335.00

3.360.00

3.380.06

12,147.00

13.510.00

14.259.00

1001

Clici țuicii sal an ale in bani

13 706.00

3 881.(10

3 235,00

3.285.00

3.305,00

1(10101

Salarii de bun

12.970,00

3.684,00

3.044,00

3.103,00

3,139,00

100112

Indanuizalii pielile unor persoane din

afara unitarii

400,00

100,00

100.00

100.00

100,00

10(11 u

(ndcmeizalii de delegam

10.90

7.00

1,110

1,00

1.00

100130

Al le drepturi saltuiale in bani

326,011

90,00

!>0,UO

81.00

65,60

1003

Canin buni

525.00

275.00

10(1.00

75.00

75.00

11)0301

Contribuții de asigurau sociale do

stal

134,00

134,00

HJO302

Contribuții de nsiguton de șomaj

4.20

4JI1

1(50303

Comtibuiii de asigurări sociale de

Cod

Denumire indiciilor

Prevederi mi unle buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare tksiinrtic stingerii piu Iilor rcsliinle

Trim 1

Trlm.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-3+4 4-5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

a enaiato

43 JJtJ

45.00

100304

Coambulu dcostourari pentru

accidente de nimica ti boli profesio tute

1.50

1.50

100300

Contribuții pentru concedii si

iBdctnmzalu

9,00

țtflt

I0U3U7

Coalnbutu wij-urMona penuu

33I.3U

81.30

JUUJJD

75.(>t)

75.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

0.527,61

2 493,26

2.159,14

1.800,61

74,01)

6 913.110

7.307,08

7 672,(10

200J

Bunuri si scru icii

3.055.16

1.624,41

1.133.14

890.61

7.00

200101

Furnituri da btrou

355.00

200,00

150,00

5.00

200101

Materiile peniru curățenie

39,11

9.00

9,00

16.1)

5.00

2GOIO3

încălzii. iluminat si roite molrica

212.00

110,00

52,00

50,UI)

200184

Ape, emil si salubri taie

23,UD

9,00

9,00

3.00

2,00

2011106

Piese de schimb

165,00

100,00

65,tio

200107

Transport

30.40

17,40

6.50

6.50

200101

Posta, tclcconninicaiii. radio, tv.

internei

680.00

410.00

210.00

60.00

100109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

-5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Întreținere si funcționare

2.1511.65

764,01

631,04

755,00

2002

Reparații curente

55,25

55,25

1003

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75.00

50.00

25.00

7005311

Alte obiecte do inventar

75.00

50.011

25.1)0

1006

Deplasați, delăsări, transferări

91,00

20.01)

41,00

30.00

1.00401

Deplasări interne, delăsări, Iroiisfcran

75,00

10,00

40,00

23,00

100602

Deplasări in slrati al i le

16.00

10,00

1,00

5,00

2.011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15.00

10.00

10,011

2012

Con sultani a si expertiza

360.00

150,1)0

10.00

200,1)11

2013

Pregătire pcofcsirmaln

20,00

25.00

-5,00

2014

Proteclin muncii

25,00

10,01)

5,00

5.0U

5,00

2030

Alte cltcltuicJi

2,210,60

543.60

965.00

64D.OO

62.00

2030CIJ

Reclamași publicitate

400,00

50,00

27,00

323.00

203004

Citirii

432.00

150.00

103.00

l J 7,00

62.00

203031)

Alte cheltuieli cu bunuri si sen teii

1.378,60

343,60

835,01)

200.1)0

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERA MD URS ABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-1020

213,45

213,45

3802

Programe din Fondul Social European (FSG)

213.45

213.45

380201

Finanțarea naționala

32,02

32,02Piiln: 15/1012018 Tit:pag: 6 - mii lei-

Coti

Denumire itidieti tor

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimcstrlnle buget 2018

Estitnnri 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii (liniilor restante

Trim 1

Trim.Il

TrlnuIIl

Trfm.IV

A

U

l«3+-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

58021)2

Finaniarea <al«M nuraniburs abila

151.43

181,43

59

TITLUL NI ALTE CHELTUIELI

160.00

40.00

40,0»

4 IU 10

40,09

5940

Sume aferente persoanelor cu Iwndtcap

nt încadrate

160,00

40,00

40.00

40,00

40.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.477,114

4 167,07

-535,00

-2.154,23

150,00

100,1)0

500,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.477,14

4,167,07

-535.00

-2.15433

150,09

100,00

5011,00

7uii ;

Aține fixe

1.477,24

4.167,07

-535,00

-2.154,23

VldlGJ

Construcții

12,77

2.630.110

-535.00

-2.082.23

7111102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

90.00

90.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alic active corporale

103,00

98,01*

5.(H*

710130

Alte active fixe

1272,07

1349,07

*77,00

79   '

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.972,00

5 066,01)

5.302,00

5302.00

5 302.00

22 148,110

23 410.00

24.581.00

:tl

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.972.00

5.066,09

5.3112.00

5302.00

5302.00

22,148,00

23 410.00

24.581.00

XI02

Rambursați de credite mlcnsc

20.972.00

5 006,00

5 302.110

5302.00

5 302,00

1110205

Rambursări do credite aferente datoriei

pubbtc mieme focale

20 972.00

5.066.00

5.302.00

5302,01)

5302,00

34

Ploii efectuate ia anii precedent! si

recuperate in anul curant

-33.01

-19,26

-6.64

-7,11

15

THLULXIX PLATE EFECTUATE iN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-33.01

-1936

-7,11

5501

Plăti efectuate in anii precodcnfi st

rocii parate în anul curent

-33,01

-19,26

-6.64

•7,11

S50KII

Plăti efectuate in anii preccdcnti si recuperate tn noul curent in secțiunea de funcționaro a bugetului local

-33.1*1

-19,26

-6.64

-7.11

51112111

Autoritari executive u legii lățire

43.548.29

15 903,1*7

10,5072*5

8341,27

juugjii)

42.058,1111

44.397.00

47.IH2,00

51020103

Autcnlati executive

43.548,29

15,903.07

10.507.95

8.341,27

8,796.00

42.058.00

44397.00

47.012,1(11

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5 855,80

2 781,00

1491,70

900.60

682,50

5.873,00

6.199,00

6 510.00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.513,44

2.424,00

1,49834

9118.60

682.50

5,773,00

6 099,00

6.405,00

IO

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633.00

624,00

2 430,00

2 568.00

2.697.00

1001

Cheltuieli salariile in bani

2 517,12

663,00

621,18

622,94

610,00

I001U]

Solarii de baza

2.438,30

642,80

6011,00

601,1*0

594,50

UHU 13

Indemnizații de delegare

5.32

0.2(1

1.18

3,94

100130

Alte drepturi sutanele ia bani

73.50

20.00

20.00

18.00

15,50

1003

Ccninbulii

I IO,XH

62,90

23.92

10.06

14,00

10030)

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23.37

23.40

-0.03

: 100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.20

1,21

-0,01Cod

Denumire indicator

Prevederi nouțiic buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plnlilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1003113

ConlriUili î dc ailgortn sociale dc

swiaiato

8.60

8.60

1G03M

CQlWibulil deajiucrari peni raz

accidente de munca si boli prafcsionalc

0,26

0,30

-0.04

1003116

Coninbuui peni ni concedii ii

indemnizații

2,S5

5.19

-1,0(1

-1.34

1UÎI3U7

Contabili ia astguratone penuii munca

74,60

24,20

25,011

11,40

14,110

?.n

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.622.80

*255,10

351,60

266.611

49,50

1.967.00

2.1)77,00

2.181,00

2001

Bunuri s< servicii

243.50

140.60

45,30

52.111

5,50

200101

Furaiiuri de birou

26,50

4,50

15.50

5.50

1,00

200102

M elen altî pontai curaicmc

5,00

4,00

1,00

200100

Iticehji* îLurninrt ti forța mol nea

71,20

52,31)

18,30

0,30

0,30

2001114

Apa, canal si salubritate

27,20

10,30

3,30

1330

<1.30

20010$

CurbuiBali si Jubrilianli

16,00

8.00

3,(01

3.00

2,00

200106

Piese de schimb

0.50

0,50

20DIC8

Posta, lelccomuincalm radio. Iu

imemu

39.00

19,00

6,00

13.00

1.00

200109

M denote si priori de servicii Cu

caracter runeiion ol

16,50

9.00

5,00

2,00

0,50

200130

Alic bunun si scoicii pontai

muc tinere si funcționare

41.60

33.00

-6,80

15.1111

0,40

2002

Reparații curente

160.00

145.00

15.00

2005

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

26.00

22.50

-5,50

8.5(1

0.50

200530

Alic obiecta dc inventar

26,00

22,50

-5,50

8,50

0.50

2006

Deplasări, delăsări. transferuri

37,50

8,50

18.00

10,1)0

1.0U

2W6OI

Deplasări in teme, detașări, transferări

30,50

5,50

15.50

y ,oo

0,50

00692

Depinsuri rn slrainatatc

7.B11

3,01)

2.50

1.00

0,50

2011

Carii, p ubl icali i s i ui ater i ale

documentare

2,00

2.01)

012

Consultanta si expertiza

2.00

1,00

0.511

0,50

2013

Pregătire ptafesionafa

?fod

2,00

6.00

1,00

2014

Pro 1 tel ta muncii

2.80

1,50

1.30

202$ .

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derinte din acțiuni în scprczcnlarea intereselor st aiul ui, potrivit dispozițiilor legale

1.00

1.00

030

Alte cheltuieli

1.139,00

631,00

286.00

179.50

42.50

203001

Reclamași publicitate

40.00

5,00

15,00

uhuo

2.00

303093

Prime de asigurare non-viaa

3.00

1.00

2,00

203004

Citirii

3,50

2,50

1.00

-0,50

0.50


//


Coti

Denumire indicator

Prevederi nnutilc buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

dîn cure credite bugetare destinate stingerii plutitor restante

Trim I

Tritn.il

. Trim.UI

Trim.1V

A

B

|==J-H+S+G

2

3

4

S

6

7

8

9

2031)311

Alic chclluiclt Cu bunuri si scoicii

1 1)92.50

622,în

270.00

1611.011

40,00

35

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.220.64

734.00

492,64

1 376.00

l 454.00

1.527,0»

5:101

A. Transferuri iniemc

1,202.64

700.00

502,64

5:111113

Alic transfera ri cu tenie interne

1,202.04

700,00

5412,64

5:1112

B.Transfcruri curente in strainsuic

(către oqjanizaiii inicnulionajc)

24.00

34.00

-10,00

551120-1

Alte transferuri curente în sl raia ui atu

24,00

34,0»

-10,00

5'1

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,Oii

9.00

9.00

9JJ0

■ZIN

5940

Sume c Iertate persoanelor cu handicap

treincadraie

36.00

9.00

9.00

9.00

9,00

79

CHELTUIELI DE CAPITAL

358,00

366,110

-1,00

100,00

100.00

105.00

71

TITLUL XIII ACTIV ENEHNAN CI ARE

358,00

366,00

-1,011

100,00

100,00

105,0(1

7101

Active fise

358.00

366.00

-Î.IW

710103

Mobilier, aparaturi birotica sl alte

active corporale

12.00

12.00

71013D

Alic active fixe

346.00

366,00

-2 (MM

14

Plăti efectuata in auri precedent! si

recuperate in anul curent

-15,04

-9,00

-G.64

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

3

PRECEDENT1 Sl RECUPERATE IN ANUL

•15,64

-6,64

3501

Plăti efectuate ut anii precedent! si

recuperau in anul curent

-1 5.04

-9.00

-0.64

FjOWJ

Plini cfeeluale in anii pnxcdcnlt si recuperare in anul curent in secțiunea de funcționare a bugelului local

-15.04

-9.011

-6,64

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoane lor

2.712,00

943,50

045.50

6U4.UI)

519,00

2 724,011

2.S79.OU

3.023,011

54025(1

Alte servidi jrublrw generale

3 143.10

I 837,511

846,20

296,60

163,50

3.149.00

3.320,00

3.487,00

5302

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA

ÎMPRUMUTURI

6.072,00

1 409,00

I 5455.011

1 568.01)

1 530,00

5219.011

3 517.00

5.793,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.072.00

1.409,00

1.565,00

1.561.00

1.530,00

3.219,00

5.517,00

5.793,OU

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

110,00

70,00

5,00

5,00

30.00

200,00

213,00

223,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

unpiuniuturilcr

110,011

70,00

XDU

3(1,110

202401

Coinuioonc st alte conuri aferente

împrumuturilor externe

IO.OC

10.1)0

20241)2

Comisioane m alte costuri aferente

imptuinulitrilor interne

imi.ac

6Df(Mt

5^0

5,00

30,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

5962,00

1.339,00

1 560.00

t. 563,00

1 500,00

5.019,00

5.304,00

5.570.00

3001

Dobânzi aferente datonei publice interne

5.924.00

1,339,00

L535.00

1.563.00

1.487,00Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trlmestrinie buget 2018

Estimări 2019

Estlmnri 202Q

Estlmnri 2021

TOTAL

din cure credite bugetare des liante stingerii plăților rest linte

Tritn I

Triiu.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1=3+■++£+$

2

3

4

5

6

7

8

9

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

tnlcrncdwcilc

5.924,110

1 33’2.00

1535.00

1 563.01)

1 487.110

3002

Dobânzi ufereste datoriei publice

cxlcmc

38,00

25,00

13.00

3OU2U1

Dobsiln, afcrcr.lc datoriei publice

externe directe

38,9(1

25.00

13,011

MK)0O2

Partea 11 -a A p arare, ordine pub ti cu si

stau ranla naționala

13.102.20

3.222.H)

3.250.30

4.213.10

2.476.70

9.332,00

9.860,110

10.401.00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

13.162.20

3 222.10

3.250,30

4.213,11)

2476,70

9.332.00

9 860.00

10 401.00

(II

CHELTUIELI CURENTE

13.130.20

3.127,10

3.250.30

4.276.10

2 476.70

9.282,00

9 810.00

10.301.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,00

51,10

49,00

213,00

223,00

235,00

1001

Cticltuicîijcbnalc m baiu

211,20

60.20

53.00

49,00

49.0U

lOOldt

Salarii de biu

302,20

5SJ1U

5(1,00

52.00

42,0(1

£00113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2.111)

2btt(l

-3.0(1

7,00

1003

CoulnbutH

9.80

5.80

2.00

2,fiu

100301

Contribuții do asigurări sociale de

2,50

2,50

100302

Contribui ii de asigurări de șomaj

0.10

0.10

£00303

Conlribuliirfe asigurări sociale de

un state

1,00

1,111)

1003(11

Conlribulii de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0.05

0,05

10030$

Conlribulii pentru concedii si

înde mm zorii

0,15

0.15

1003117

Conlributia asiguralarie pentru nimica

6.00

2,00

2,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

222,01)

100.90

65.10

54,OU

2,00

239JIH

254.00

266.00

ÎOftt

Bunuri si servicii

73,00

46.0U

18.00

7,00

2, lin

300101

Furnituri de birou

1.50

1.00

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

1.50

1,00

0.50

200103

încălzit, iluminai si furia inplrica

40.00

30,00

10,00

200101

Apa, canat si salubriiatc

3,00

i.oo

1,00

1.00

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

5,00

200I9S

Fosta, «icconimucalir. radio, n.

internei

6,00

6,(10

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

16.00

2.00

6.00

6.00

2,00

2002

Reparații curente

2,50

3,00

.0,50

200+

Medicamente si materiale sanitare

0.30

0,20

0,10

200+01

Mcdicatncnlc

0,20

0.10

0.10Prevederi nttunlc buget 2018

Prevederi trimestriale intgel 2018

Coii

Denumire indicator

TOTAL

din cnrc credite bugetare destinate stingerii plătitor restituie

Trim I

Trîtn.II

Trîm. 11(

Trim.IV

Estimări 2019

Est im uri 2020

Eslitnnri 2021

A

B

t“3+4+6+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100102

Materiale sânii mo

0.10

«1.10

2005

Bunuri denatura obiectelor de inventar

4.70

3,20

1,00

0.511

200550

Alic obiecte de itivwiiar

4,70

3,20

1,00

0.50

2006

Deplasări, detașări, transferuri

3,00

J.tll)

2,00

1.006(11

Deplasări interne, delăsări, traiilfcnn

3,00

1,00

2,00

20U

Câni, publicării si raeicriaJu

documentare

0,51)

0,50

2013

Pregătire profesionalei

1.01)

l.Oll

201!

Proiecttn muncii

2.00

1.00

1.00

2030

Alte cheltuieli

135,00

45,00

45.00

45.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri ii servicii

135,00

45,0(1

45,00

45.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.684,00

2.959.40

3.139.40

4.170,311

2 424,90

8,830,011

9 333,110

9.800.00

511H j

Transferuri curente

12,323.011

2 959.40

3.129.40

3.809.3(1

2.424.90

noiot

Tranifcnin ertre instituțiile publice

12.323,01»

2.959.40

3.129,40

3.809,30

2.424.90

5102

Transferuri de copila!

361,00

361.00

510229

Alte Iraacfeniri de capitul calm

miluiriii publice

361,00

361.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0.80

0,80

0,811

0.80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrale

3JU

11,811

0.80

0,80

0.80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32.00

95.110

-63.09

50.00

50,00

100,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

32.00

95.00

.63.00

50,00

50.00

1011.00

710!

Active fixe

32,00

95,mi

-63,00

710101

Construcții

6,00

35,0tl

-29.00

710130

Alte active fixe

26,00

60,00

-34,00

610203

Ordine public a

12.684,00

2.959,40

3.I29.4U

4.170,30

2.424,90

8 634,00

9 123,011

9,627,110

61020304

Politic locuia

12.684,00

2.959,40

3.129,411

4.170,311

2 424.90

8.634,0(1

9.123,00

9.627,011

fii 0205

Proiecție civile st prolcclia contra i iwcud i ilar {proiecție civi In nomniliinraț

•171,20

262.70

120.9(1

42,80

51,80

698,00

737.00

774,00

050602

Partea II l-a Cheltuieli social-c uhu mic

130.963,31

67 929,06

28,710,96

22,753,27

11.570,02

110218,00

UI 434.00

115.598,00

0502

(NVATAMANT

28,341,83

13 946,84

5.495,55

5,890,26

3.009,18

20 780,00

20 264,00

21.679,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24,506,69

l{»0J9,37

5,548,80

5,909,34

3 (ltl9,)8

13 780.(10

19264,00

19.679,01)

20

TITLUL IE BUNURI SI SERVICII

18.707,45

7 887.03

4.484,07

4,829,32

t 5117,(13

12.756,110

13 044.00

13.280,01)

200!

Bunuri si servicii

13394,11

6.420.80

3.57G.54

2,08 LIII

1.315.67

200101

Furnituri de birou

98.19

30,63

25.19

27.89

14.48

100102

Materiale pentru curățenie

280519

88,15

62,35

101,84

27,95

201)103

încălzit, iluminat si fada motrice

9.544,75

5 276,94

2.477,76

967.92

822,13

200104

Apa, canal si srdubiilale

1 $01.08

455J3

427,89

462,65

155.41

Cod

Dcu urnire indieni or

Prevederi nnunk hunei 2018

Prevederi trimestrl:ile buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estfruari 2921

TOTAL

diu care credite bugetare destinate stingerii idolilor restante

Trlm I

TrIm.II

Trmt.III

Trim.IV

A

1=344+5+6

2

3

4

5

6

7

a

9

JOOldfi

Pk*c de fchimb

0.10

11.80

100107

Tronipcrt

76.51

21.65

31.46

14,06

9.34

200108

Folia. IclKomuuiealii, radio, IV.

inicrricî

356,65

lUD/JU

106,21

89,70

50,84

200109

MaWrialc si pnwlarido servicii cu

«arac ier fudelionii

157.45

45.15

62,40

38,60

11.30

200J3U

Alic bun un >> semen pentru

inirclincrc si Funcționaro

l 378.39

392.45

38328

378.44

224.22

1002

Reparații curente

l 725.02

73U.61

81.74

83X24

74.43

1:001 ■

Medicamente ii msrcriafd Âânkatt

12.00

4.80

120

4.10

1.80

iouioi

Mcdicanicntc

2.10

0,8U

0,20

0,50

0.60

100401

Materiale sanitare

3.20

1,10

0,20

1,20

0.70

ICMMUJ

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

100404

DczutfcclaMl

2,30

0,9»

0,40

0.50

0.50

1005

Bunuri de natura cbicccclcrdc inventar

1221,08

6,50

107.10

1.077.48

30.00

104)5(11

Uniforme st echipament

3.50

1.00

2.00

200530

Alic oticele de inventar

1.217,58

5.50

105.10

1.076.98

30.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

34.80

17.70

7,50

5.49

4,11

100601

Depiisari bucrnc. delăsări, transferări

34.80

17,70

7.50

5.49

4.11

2(111

Cârti, publicării si materiale

documentara

14.‘JU

3,30

4,30

3.50

3.80

2013

Pregătire profesionala

41,73

14.62

14.70

53)5

6.46

20 H

Protecția muncii

12J0

4.60

4.4U

11.30

3.00

2010

Cotnribuiii ale administrației publice

locale ia realizarea unor Iu orari si

servicii de interes public local, in bara

unor convenții sau contracte da aweierc

2214.96

674,40

668.29

8(19,71

62,56

ă mp

Alte cheltuieli

36,55

9,7(1

11.20

3.45

5,20

203031)

Alte cheltuieli <u bunun si servieti

36,55

9JI»

18.20

3.45

5.20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.856,29

513,34

561,26

448.69

3lJ3pD0

1 952,00

1 965.00

1.976,00

5501

A.TransFcrun interna

1,856,29

513,34

501,26

448,69

393,00

551)118

Alic transferuri curente interne

119.29

65,34

53,26

0,69

550103

Finanțarea inVMârnantului particular SCU

confesional acreditai

1 737.00

448,00

448,0(1

448,1)0

393.00

57 :

TITLUL LX ASISTENTA SOCIALA

1.063.00

30,111)

539.00

377,0(1

1)7,00

935,011

939,00

942,(111

5702

Ajutoare socialo

1.063,00

30.(10

539.0(1

377,110

1)7.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

099.00

523.85

377,00

98,15

57Q2OÎ

Tichctcdccresasi uclieto sociale

pentru graditiila

64,00

30,00

15.15

18,85

18

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

Cod

Denumire Indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Eslîrnari 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritnl

Tritti.ll

Trim.lll

Trtui.1V

A

B

l»3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

J37.95

9.00

128.95

5802

Programe din Fondul Social European (FSEj

137,95

9.00

128.95

58020)

Finanțarea noi tonala

20,69

9,01}

11.69

58U202

Finanțarea externa ne rambursabil a

117,26

117,26

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2,742,00

1.6011,00

24,47

125.38

992.15

3.137,U0

3 316,00

3,481,00

59(11

Bune

2,596,08

1 600,00

4,42

•0,49

992,15

5922

Acutul) cu caracter sliinuftcs)

socia-djIlDral

145.92

20.05

125.87

30

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 959.81

3 978.27

-18.39

2 000.00

1.000.00

2.000.00

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.959.88

3 978,27

-18,39

2.000,00

1 000,00

2,000,00

7101

Acrite fote

3.959,18

3,978,27

-18,39

71010!

Construcții

2.258,64

2.163,03

95,61

710101

Mobilier, aparatura birotica ii alic

active corporale

300.00

260.00

40,00

710110

Alte aduc fixe

1 401,24

1.555.24

-154.110

7-1

Riali efectuate iu anii precedent: el recuperate in anul curent

-124,74

-70,811

-53,25

-11,69

J5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-124,74

-70,80

-53.25

-11,69

1501

Pini cTcciuaic m u»ii prccohfttL ii

recuperate in anul curent

-124.74

-70.80

-53,25

•O.6<J

«01(11

Hmi efectuate ui anii precedam si recuperate in anul curent in secțiunea da funcționare a bugetului local

-124,74

-70.81)

-53.25

-0.G9

6502(13

Intui amant prcrcobr ei primar

11 678.36

5.219,42

2 115,33

2.751,47

992,14

8714,00

8.640,00

8.572,OU

65020301 :

invulwjiwH jKuicoîar

5 613-16

3068.98

I 079.211

980,72

484,36

4.000.00

5.000,00

5.000,(IU

65020302 :

invniaunnl primar

5465,10

2.150,44

I 036.13

1.770,75

507,78

4714,(10

3 640.00

3.5 72.110

650204

Imatomeni secundar

17.013.49

8.660.91

3.329.97

3.117.59

1.975.02

10.7811.00

10.264,00

11.679.0U

65020401

Im uram an i secundar inferior

3 573,50

1 844,51

766.38

42027

542.34

5 00(1.00

5.000,00

5.000,00

65020402

1 nvaltmt an 1 secund ar s upens r

12.778,80

6 516.41

2.367,32

2,523,4?

1.371,60

65021)403

Jnrataniant profesional

731,19

299,99

19G.27

173,85

61.08

578U.0U

5264,0(1

6.679,00

650205

Înrolam aut poslliceal

115,98

36,51

35.10

21,20

23.17

t 039,00

1.099,00

1.154,00

650250  .

Alte cheltuieli în domeniul

imataniantului

64,110

30.00

15.15

18.85

247,00

261,00

274.UO

6602

SANATATE

16.202.70

13.687.711

2.202.00

250.00

63.00

1(1.892.00

10 4(13,00

10,924,00

0!

CHELTUIELI CURENTE

7495.47

2 925,22

22114,75

2 J02.5O

63,00

6 726,00

7.108,00

7.464,(10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

81.00

85,00

89,00

5)

TITLUL VJ TRANSFERURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.485,50

2 771,5(1

2.202,0(1

2.449,011

63,00

6 645,00

7 023.00

7.375,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anunlc buget 2018

Prevederi trimestriuk buget 2018

Estimări 2019

Ești muri 2020

Estimări 202!

TOTAL

din enre credite bugetare des lin n ic sl îngerii plnlilor restante

Tt'int i

Trim.U

Trint.lll

Trim.IV

A

B

lta3t4’bS+6

2

3

4

5

6

7

8

9

51111

Transferuri curente

6,750,50

2.266.50

2.202.011

2.2 19,011

63.G0

510103

Acțiuni do sanatalc

6 750.50

2 266,50

2202,011

2 2 l'J.OU

63.0(1

511)2

Transferuri de capital

735.00

505.00

230,0(1

51U212

Transferuri pentru linsa laica

iai-cstîutlor la spitale

735.00

505,00

230,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146,50

5501

A. Transferuri rnlcmc

9.07

153,72

2,75

*146,511

5501IK

Alic transferuri curullo interne

‘2.97

153,72

2.75

-146.50

70

CHELTUIELI DECAPITAU

8 717.20

10 766.20

-2,049.00

4 166.00

3 295.00

3 4(11.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANC1 ARE

8,717,20

10 766,20

-2.049.00

4.166,00

3295.00

3 460.00

7101

Active fixe

8.717,20

10.766,20

-2.049,00

710101

Construcții

8.716,20

10,716,20

-2.000,00

7 IUI 39

Alic active fixe

1,00

50,(10

-49,00

8-1

Pblî efectuate in anii precedent! si

lecupcratein anul cerem

-9.97

-3.72

-2,75

-3,50

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTISJ RECUPERATE IN ANUL

.9.97

-3,72

-2,75

-3,50

85Di :

Plăti efecluata in anii preced tuli si

recuperate in anul curent

-9.97

-3,72

-2.75

-3.50

850101

Platî efectuate in unii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționarea luscluiui local

-9.97

-3.72

-3.75

-3.50

600200

Servicii medicale iu unilatt sanitara

cu palori

16202.70

13,537,70

2.202.00

4 011, UI)

63,011

10.892,00

10403,0(1

10.924,00

66020601 .

Spirele generale

16.202,70

13.537,70

2 202,00

400,1)1)

63,011

10 «92.00

111403,00

10.924,00

660250

Allecttdluteli in domeniul sanatatii

150.00

-150.00

661125050

Alic inși itu Iii si acțiuni sanitare

150.00

-1511,00

6702 :

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

31.655,28

16 638.25

7 747.60

5,460,01

1 8(19,35

23.590,(10

23 81)3,(10

25.9311,00

01

CHELTUIELI CURENTE

26.457.98

9.265.52

1.055.84

7.327.27

1.809.35

.590,(10

22 803,00

23.93O.IJ1J

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531.00

9-18.(10

Kprijjn

95O.OU

743,00

3 291,00

3 478.00

3.6511,18)

1001

didliiîcli salariate ut bani

3.375,70

871,70

865.00

923,00

716.U0

louiiu

Salini de ba»

3,179,60

816.70

«14,00

862.00

686.00

100106

Alte sporuri

18,no

5,no

1,00

11.00

1,00

100113

îndemn izanî de ddegani

0.10

0,10

11)0130

Atic drepturi salariate in bani

178,00

50,111)

50,011

511,00

28.(10

1003

Contribuții

155.30

76.30

25.00

27.00

27.00

100301

Conlributii de osiguran sociale de

siaî

32,00

32,110

100302

ConlnbuUi de asittu runde șantaj

1,00

1.00

100303

Contribuții dcasigurrui sociale de

1

Coti

Denumire indicator

Prevederi anunțe buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 202(1

Estimări 2021

TOTAL

diu care credite bugetare destinate aii agerii plalilor rușinate

Tritn J

Trirn.H

Trim.HI

Trim.1V

A

U

1=344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

sansiotc

11,00

11,00

100304

Contntmlii dcasiguran pcalru

accidente de munca si boli profesionale

0.50

0.50

100306

Contribuții pentru concedii si

iitdcntnizjlil

4,80

4,80

IUU3U7

ConJrituim aji^uriionc penin) raweâ

lOft.OU

27,00

25,00

27/iU

27,110

0

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.218,38

2 703,62

1.808,24

3,606,17

100,35

8 385.UU

8 863,00

9.310,00

.101)1

Bonuri si servicii

4.551.11

1.497,00

752.84

2.285.27

17.00

ionioi

Furuitun de birou

1.00

0.50

0.50

200102

Materiale pentru curalcnic

81,00

40,00

15,00

15.50

10,50

200103

încălzit, iluminat si forța niolrica

1.466,9?

550,00

279.00

633.97

4,00

200104

Apa, canal si salubritate

443,50

155,00

155,00

132,511

1,00

20(1105

Carburanți si lubrifiant!

152.50

90.00

25,00

37,50

200100

Piese de icbintb

119.00

18.00

l.UU

100.00

2001 08

Posta, tclccomun icalii, radio, tv.

in temei

IB.OII

12.00

1,00

4,iJti

1.00

200130

Alte bunuri si sen iori pentru

nurciinerc si funcționare

2.270.14

632,0!)

276.84

1.361,30

j

002.

Reparații curente

715,02

280,02

[90.00

245,00

2DIH

Medicamente si materiale sanitare

45.71)

22,01)

22,(10

2,35

0.35

2

OIHOl

Medicamente

0.20

U.IO

0,1»

200402

Materiale sanitare

6J0

2.00

2.00

2.15

0.15

300104

Dcziafcclanll

40,20

20.00

20.00

0.10

0.10

2005

Bunuri de naîura obiectelor de mvcniar

282.00

217,01)

-35.00

9E JW

2,00

200530

Alte obiecte de inventar

282,00

217,00

-35.00

98,00

2,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1.00

2,00

-1,00

20061II

Dcpluan ialixnp. detosart* iransTcrari

1,(10

2,11 [>

•1,00

2013

Pregătire profesionala

1,110

3,(10

5.01)

-7,00

2014

Proiecția muncii

12.00

20.00

2.00

-10.00

2030

Al le chel iuțeli

2,608.55

662,60

871.40

993.55

81,00

2O3DO3

Pnmc de uigurarc noivuaii

0.80

1.00

•0,20

203030

Alte cheltuieli cu bonuri si servicii

2.607,75

661,6(1

871,40

993,75

81.00

51

TITLUL VI TRANSlTâRURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.737,1)1)

2 335.90

3.33ti.6tl

4.129.1 u

941,40

8 338,1111

8.813,00

9254,01)

51(11

Transferuri curenta

11)737,00

2.335,90

3.330.60

4.129,10

941,411

510101

Transferuri cairo instituțiile publice

10.737.00

2.335.9(1

3,330.6(1

4.129,111

941.4»

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

fostaderare

770,00

770,OU

scot

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Dulii:  15/J0/2QJ3        Tilî pag: ÎS -mii [ci-

Cad

Denumire indicator

Prevederi an tini o buget 2013

Prevederi trimestriale buget 2018

Eslîmarl 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destina ic stingerii plăților resturile

Trial

Trim.H

Trim.IH

Trim.1V

A

S

1=3+4+546

2

3

4

5

6

7

«

9

Regionala (PEDR)

770.0(1

770.00

56tt]l)3

Cheltuieli nccligibila

770.00

770.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3 201,60

2 508,00

2.027.00

-1.358.0(1

24.60

l 576.00

1.649.00

1.716,00

3911

Asociații si fundații

2.499.00

2.054.011

2.000,00

.1.553,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,01)

170,00

3940

Sum c uTctcbic persoan clor CU han dic ap

neincodratc

105,60

27,00

27,011

27,011

24,60

io

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.221.63

7.38625

-300,011

■l 864.67

2 UOtl.lIO

l 000,00

2.000.00

71

T1TLULX111 ACTIVE NEFINANCIARE

5.221,68

7386.35

-300.011

-1 864.67

2 0011,00

1 1)00,00

2.000,00

7101

Active fixe

5.221.63

738625

■300.00

-1.864.67

719191

Coa etnie Qi

2.30733

3 320,00

-300.00

-712,67

710)03

Mobilier, aparatura birotica st alee

active coiporafc

10,40

10,40

710)30

Alte active fixe

2,903.95

43)55,95

-l 152.00

B4

Ploii efectuate in anii precedent! st

recuperate in anul curent

■24,33

-13,62

-8.24

-2.52

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1S) RECUPERATE JN ANUL

■24,38

-13,62

-8,24

-2.52

8501

Ploii efectuate in anii precedcmi si

recuperate in unul curent

-24.38

-13,62

-8,24

-2.52

830101

PJati efectuate n> anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bunelului loca)

-24.38

■13.62

-8.24

-2.52

670203

Servicii culturale

5.828,90

1.810,90

1.290,50

2.097,50

630,00

4 184,00

4.200,00

4200.00

67020394

Inslilulii publice de spectacole m

concerte

5.0611,00

1 519,0(1

1.250.50

1.660,51)

630.00

4 184,00

4.200,00

4200,00

67020330

Alic servicii cui turale

768.90

29l,9H

40,(10

437,UU

670205

Servicii recreative si sportiva

24 533.38

14224,35

6.426.10

2.703,58

1 179,35

17 106.00

17 103.011

19.130,00

67010501

Speri

6.649,00

1.653.90

4,080,10

603,60

311.40

1,377.00

477,00

1.673.00

67010502

Tinerel

1.041,00

J 041,00

2 322,00

2 455.00

2,577,01)

67UJ.05H3

Inlictincra aradini publica, parcuri

zâne verzi. boxe sportiv» ii de ogrcnicnt

16.843,38

11.529,45

2.346,00

2.1199,98

867.95

13 407,00

14.171,00

14.880,00

670206

Servicii religioase

597,00

427,011

170.00

300,00

300,00

300,00

670350

Alic servicii in domcnilo culturii,

rccrccri si religiei

696,011

176,011

31,00

489,00

2(100.0 0

2200.011

2.300,00

6302

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

54,763,50

23 65627

13265.81

11.152.93

6.688.49

54.956.00

56.964.00

57.065.00

01

CHELTUIELI CURENTE

33.772.38

22 841.03

13 283.82

10 952.77

6 694,76

54.556,00

56 764,00

56.665.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

23.117.37

6.458,80

6.656,53

5.826,93

4,175,11

22.645,00

22.851,00

22.757,00

101)1

Chel luicli sal uri ak m bani

22.250,77

6 017.18

6.496,84

5.683,24

4 053,51

109)01

Salarii de baza

31.448.77

5.788.18

6.303.84

5.461.24

3 895,51

Cod

Denumire indicator

Prevederi nnunle buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cnre credite bugetare destina t e stingerii pin Iilor rest un te

Trlin I

Trim.II

Trim.llt

Trim.tV

A

B

1^3 4-445+6

2

3

4

5

6

7

8

9

lontas

Sporuri pentru contliții do munco

372,aa

IflOjlD

OLun

1 Dl.Olt

80.61)

lODlHfi

Alic sporurt

43,(13

12.00

12.00

2i.tm

•2.00

1001 u

[tidetnnizalii dc delegare

1.00

i.eo

100)31)

Alic drepturi salariile in bani

386,00

116,00

90.0U

iu o.o n

80,00

1003

Con inb utn

866.60

441,62

159,69

143,69

121,6(1

IOO3U1

Conl rih unt dc asigurări sociale dc

siat

213,34

213.34

100302

Contribuia dc asigurari de șomaj

7Jlrf

7,(1 H

100303

Contribuții dc asigurări sociale dc

SanalâttB

70.00

70,00

1003(14

COtt tribul ii de asigurau pentru

accidente denumea si boli profesionale

3.05

3,05

1011306

Conuibutii pentru concedii si

indcninizalîi

17.69

17,69

100307

Contribuita asîguraloric pentru munca

555,44

130.46

159.09

143,69

121.60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8 853.30

3 122.09

2 387.58

2.076,34

l 267.35

10.850.00

J1.47t.HU

12.044.011

2001

Bunuri si servicii

1.757.45

956,45

355.55

307.70

137.75

200101

Fum i Iun do birou

170,20

40,00

70,00

39.20

21,01)

200102

Materiale pentru curățenie

40.6D

5,00

0,60

7.80

2I.ÎI)

200103

încălzit, iluminat si forța moine a

749.30

355,30

183,111

130,90

80.00

200ltH

Ajw» cana! si ialubrjlalc

2)8,210

8), 10

52.511

47,60

37,(11)

200101

Carburanți si iubrirtanti

12.-8)

8.00

2.80

1.60

206100

Pine de achintb

18.UI

2.00

i.OU

11.11)

4.00

200107

Trtmjpflrl

33,35

22,110

5,35

5,00

l,0U

200108

Posta, telecomunicații, rodiu, tv,

internet

292,1»

168.75

17.75

77.75

27,75

200109

Malcnalff si prcsiafi do sen icis cu

caracter funcțional

35,1»

14,HO

9,25

7.25

4.50

200131)

Alte bunuri si servicii pentru

intrelincre si funcționare

J8K.HI

26020

iu.ua

-21.71)

-60.30

2002

Reparații curente

214,88

31.35

17,59

145,94

2D.0U

2003

Hrana

534.83

124,09

154,74

116,00

70.0U

200301

Hnuupcutnj oameni

534,83

124,09

154,74

186.00

70,00

2004,

Medicamente si materiale sărutare

4.80

-0,60

1,20

1.20

20040J

Medicamente

4,uo

3,ttO

-0.60

1,01)

1,00

200402

Malenalo sanitare

{J.iO

(1.20

0,20

2005

Bunuri denatura obiectelor dc mrcnlar

119.70

37,60

28.6U

18.ăl)

35,00

200501

Uniforme si ccfitpamcnl

3,-0

2,40

0.50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

116.20

35,20

28,10

18,01)

35,00

2006

Deplasări, detașări, tron sforari

13.‘0

3,00

10,50

Cad

Denumire indicator

Prevederi nnunle buget 20)8

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

dîn cure credite bugetare dea ti nu le stingerii plutitor restante

Trim I

Trim.il

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1«3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200601

Deplasări ințcmck deliu ari» transferau

13,50

IU 30

2011

Cădi, publicai li si materiale

documentare

8,00

7.00

0.50

0.50

2012

Coitsullaniasi espertiza

2.00

0,75

-0,35

0.75

0,75

2013

Prcgalîic profesionala

28.2(1

14,75

8,95

2,75

1.75

2014

ProiiMtiB munci»

27.S0

23,00

<ti(>

ti,411

(1,40

2310 ■

Contnbutii a te adunai (lăutei publice

locale la realizarea unor lutransi

cente ii de interes public loca), tn baza

unor convenții sau contracte de asociere

6 000.00

) .800.00

5.800.01)

1.480.01)

1 000,00

2030

Atic cheltuieli

142,20

121,10

19.30

2.10

203OUI

Redat n a i i p ubliciitno

2.10

2,IU

203003

1‘rimc de asigurare non-vium

2tUtl

2/m

203004

Clinii

30,00

30/)»

2030-0

Alic cheltuieli cu bunuri si semeți

108.10

89.10

19.011

Si

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2.06

6,37

-431

4.00

4.00

4,00

550)

A. Transferuri inlemo

2.00

6.37

-431

550)18

Alic transferuri turaua interne

2.06

6,37

•431

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20376,72

12 601,00

3 7WL72

2.941,110

1.134.00

21 057,0(1

22 438,00

21.860,011

5702

Ajutoare sociale

20376.72

12 601,00

3 700.72

2.941.00

1 134.(1(1

570201

Ajutoare sociale in numerar

15 776,72

7.601,110

3,700,72

3.341,00

1.134,110

570204

Tichet; cadou acordare pentru

di clini cb sociale

4 600.00

5.000.00

•4110.11(1

5*2

TITLUL XJ ALTE CHELTUIELI

l 422,87

652,77

543.30

108.50

118.30

5911

Asociații si Tundniii

870,00

500,00

400,00

•30,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

552.87

[52.77

143,30

138.50

1)8,30

7l>

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.023,25

822,25

201,011

4 oo, tul

200,01)

400.uu

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.023.25

82225

201.00

400,00

200.00

400.(10

7101

Ac In c fisc

1.1123,25

82235

201.00

710101

Cens trucul

759,51

259,5!

5 tio,t)U

710130

Alic delict fixe

263,74

562,74

-299.00

84

Pblî efectuare iu anii prceafenli si

recuperate ia anul curent

-32.13

-7,01

.18.01

•0,84

-6.27

ftS

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE JN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-32.13

-7.01

-I8.OI

-6.27

lisai

PJ« i efec luare m anii pite eden li si

recuperare in anul curent

-32.13

•7.01

-l 8,(11

-0,S4

-6,27

M11D1

Plăti efectuate in unii precedente ti

recuperare in anul curent în secțiunea____________________________________________________________________________________________Putu : 15/10/201$________Tlt:         pag; ÎS -mii leî-

Prevederi uiiunlc buget 2018                         Prevederi trimestriale buget 2018

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din cure credite bugetare destituite stingerii piotilor restante

Trîtn I

TritB.Il

Trtm.UI

TrUn.1V

Estimări 2019

£s litri nrl 2020

Estimări 2021

A

u

1-3+4+516

2

3

4

S

6

7

8

9

de funciionure o bugetului local

-32.13

-7.01

-18,111

-6.27

680104

As i stema acordaio persoanelor iii vârsta

4 i lo.oa

l 295.65

'JlHLGtf

1 069.011

746.75

4 754.00

5 024.UU

5.276.00

680105

Asistenta sociala in coz de boit si

invalid Hali

22.501,00

6.300,011

7,090.00

5.93 IJW

3 180,110

24 721,00

24,721.00

24.721,01)

68010502

Asistentei sociala în caz de invaliditate

22 501,00

6 300,00

7.090,00

5.931,00

3 180,01)

24 721,1)0

24 721.00

24.72 LUI)

68021!

Crase

5.214,79

1.691.39

1.238,73

1.186,93

1 097,74

5,361.00

5 666.00

5,949,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

5 585.48

5,251.00

511,43

250,0(1

31,00

8 392,00

8.871,00

9,314,00

68021501 .

Ajutor social

5.585.48

5.251,00

50.48

25U.IH1

34,00

8392.00

8871,01)

9314,00

680250

Alta cheltuieli in domeniul asigursnlw

si asistentei sociale

17.352.23

9 118.23

3.888.00

2.716.00

1630.00

11 728,00

12 682.00

11.805,00

68025050

Atic cheltuieli ia domeniul asistentei

sociale

17,352.23

9 118,23

3 838.00

2.716,Otl

l 6311,00

11 728.00

12682,00

11 805,(11)

7U0GU2 :

rodea JV-a Semeit si dezveli ere

publica, locuințe, tiicdiu ti ape

75 738.47

48 909.51

10 686,95

I2.0HI.13

4 131,88

48449,110

50 3 Ht.tilJ

52.272,00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

12.169,19

7.224.36

2.526.03

2,042,60

376,20

13.531.(10

13 187,0(1

(3.848.UO

01

CHELTUIELI CURENTE

10.342.60

4 827,95

2.528.74

2.379.71

606.20

11 531.00

12 187.0(1

12 798.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2,922.00

914,00

737,00

737.00

534,00

2.871,00

3 035.60

3,188.00

(001

Cheltuieli sal aii ale in bani

2.803,55

855,55

712.00

712.1)1)

524.OU

LOOIOI

Salarii de bora

2.693,45

827,55

683.00

684,00

498,90

imilhi

tndctnaiiatii de delegam

LfO

LUI!

0.10

luonu

Alte drepturi talnrîale in banî

109.00

28,00

2t,U0

2 8.110

25,00

1003

Contribuții

118.45

58.45

25.00

25.00

10.00

100301

Coalnbut» de asigurai sociale de

siat

27,70

27,70

10031)2

Conlriliulu de asigurări de șomaj

0,90

OJlt)

IDO3D3

Contribuții de asigurări sociale de

iinaUMc

9,40

9.411

itraoi

Contribuții de asigurări pentru

accidente de numea si boli profcsionile

0.30

030

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

JDU3D7

Contribuția asiguratonepentru munca

78.00

18,00

25,00

25,1)1)

10.60

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

7,360.60

3.896,95

1.775,74

1.625,71

62,20

8 660.00

9.152,00

9 610,00

2001

Bunuri si servicii

5.215,31

3.116,58

1.256,92

837.61

10,20

20i>)02

Materiale jrentnt curai en ic

10.00

5.00

5.1W

2OOJO3

încălzit, iluminat sifona metrica

4^57.19

2.745.18

1.096.011

416.0]

200104

Apa, canal si salubritate

212.50

60.00

51, «0

IDl.itl

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2,OU

200103

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

4,80

2.20

2.20

0,20

0.20

Cod

Denumire Indicator

Prevederi an un!o buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Esiitiuiri 2019

Estiinnrl 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plutitor rulante

Trltn I

Trhii.II

Trim.lll

Trim.lV

A

B

1 *“3+4 +5+6

l

3

4

5

6

7

8

9

;:W15!|

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționari:

721.82

300.21)

99.72

311,90

10.011

;iwu

Repanuii curente

1.0D1.SJ

318.0!

251.20

432.60

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

76,40

30,00

5,110

36.40

5.00

iooso

Alte obiccio de inventar

76,40

30,00

5,00

36,40

5,00

iioue

Deptasari, dvlasuri, transferau

n.au

1.10

5,40

4.50

MW

Deplasări interne, detașări, trairfcrnn

11,011

l.ltl

5,40

4,50

10(2

Consult inia si expertiza

20.HU

-211.00

20)3

Preget irc profesionala

1.50

0.50

1.00

2014

Proiecția muncii

5.50

5,10

0.40

2030

Alte cheltuieli

1.049,08

405,66

275,82

320,60

47,00

2U3OJ1

Reci una si publici! ale

1.50

O,St)

1,00

2030113

Prime de asigurare con-viata

76.00

46,UU

26,0(1

4,00

203030

A1 te didliridi   bunuri si sen ren

971,58

359.16

248,82

316,60

47.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17.01»

16.011

17.1)0

10.110

5940

Sume aferenta persoanelor cu handicap

ncincodrate

60.00

17.00

16,00

17.00

10.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.863,26

2.430,26

-337,00

-230.00

2.000,00

1.000,00

1.050,OU

71

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCIARE

1.863,26

2.430,26

-337,00

-230,00

2 000.00

1,000,00

1.050,01)

71«i

Aetive fise

1.863,26

2.430,26

-337,OU

-23U,UO

7I01UI

Construcții

554.34

l 11234

•383.Utt

-175,011

710130

Alto active fee

1.308,92

1.3175)2

46.00

-55.00

34

Plou efectuata in nan proccdenli si

recuperate in anul curent

-36.67

-33,85

•2.71

-0,11

35

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! S! RECUPERATE IN ANUL

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

8501

Plăti efectuate in unii jireccdcnir si

recuperate ia unul curent

-36.67

-33,85

-2.71

-0,1)

850101

Ploii efectuata in anii preccdcnu sî

recuperata m anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-36.67

-33,85

-2,71

-U,l I

700203

Locuințe

2.314,66

) 640,06

301,20

413,20

-39,80

3352,00

3 543,00

3.720,00

70020330

Al ie ehei tute li in domeniu! locuiuielor

2.314.66

1 640.06

301,20

4)3,20

-39,80

3 352,00

3 543.00

3.720,00

7(10200 .

Iluminat public si clccirtficiin

5.081,60

3.696,30

1.175,00

19530

15.00

6 7611,00

7 145,00

7 502,01)

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

4,772.93

1.888.1X1

1.049.83

1.434.111

401.00

3.419.00

2.499,00

2.626,0»

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

63.569,28

41 685.15

8 160.92

9 967.53

3 755,68

34 918,00

36.923.00

38.424,01)

01

CHELTUIELI CURENTE

30.018,63

11.504,28

6.705.95

9.754.72

2.053,68

25.749,00

26.073,00

26.38 J,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099,00

1.754,00

1.525,60

1.520,00

1 300.00

5 247,00

5.543.00

5.824,00

IftAf

fftrlimdi «abnalc in boii

5.836.20

l 626.20

1.480,00

I.475.OO

1 255.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi linurile buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim J

Triiu.H

Trim,III

Trim.IV

A

S

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

itifiirji

Sobrii de b™

5.508^0

1.540,20

1.400,0(1

IJWI.OU

rms.no

1(1(111)5

Alic sporuri

60.00

15.00

10,00

3.00

1(10(13

ludcmnizjliî de delegare

1.00

1.00

IUUJ30

Allcdrcpiun salonak ia bem

267,00

70,00

70,00

65,00

62,00

IIID3

Cwilribulii

262,80

127,80

45,00

45,011

45,00

i iii»fii

Codiri butii de ariguran sociale de

34.70

54,70

lorooi

Contribuții de asigurari de șomaj

JJO

1.80

1(103113

Conlnbulii de asigurau sociale de

wiaiaie

19.00

19,00

I01B04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli pro fes ion ale

U,6t)

0.60

1(1(1305

Contribuții pentru concedii si

indcninrzalu

6.7(1

6,70

10(807

Coatnbulia astguralonc pentru munca

) 80.01)

45.00

45.UO

45.DO

45.011

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22 819.83

9 070.28

4 830215

8.194.72

723.88

20.000.00

20 000.00

20.0(111.0)1

200)

Bunuri si servicii

20.472.07

7 933.52

4413215

7.422.72

701.88

awioi

Furnituri de birou

6,00

6,OU

200102

Materiale pentru euraicnîc

40,0(1

25,00

15,(10

200103

încălzii, i luni inul st forța ni olrka

539.99

170,911

224/39

165,(10

100104

Apa, când ci salubritate

2.807,90

l 813,(10

221.30

772.40

1.0(1

200103

Ctubmonli si lubriBanti

500.00

150,00

tau.ou

250.00

200106

Piese de schimb

91.00

26.00

15.00

5IJJM)

200108

Posta, klECOmibUcalii, radio, tv.

internei

8,00

U.GD

-5,00

5,00

200109

Materiile si prestări de con icii cu

curwler funcțional

30(1,U0

15O.< IU

I50.UU

2011130

Alte bunuri si servicii pentru

jnlreuncrc si fuse don are

I6.L59.18

5.585.52

3.707.46

6.165.32

700.88

21)02

Reparații curente

1.199,(10

479,00

250.00

53O.OII

-60,00

20(13

Hrana

30,00

25,00

5.00

201802

Hrana pcnlru wînnstc

30.00

25.00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

■10.00

35,00

5.00

2014401

Medicamente

2U.00

15,00

5,1)0

2011402

Materiale sanitara

20,00

2H(00

2005

Bunuri denatura obiectelor do inventar

290.00

114.00

76.(10

HIU .00

200530

Alic obiecte de inventar

290.00

114.00

76.00

tonjjn

2906

Deplasări, delăsări, transferuri

21.00

1,011

26,00

20060)

Depinsuri interne, delăsări, muisfcran

21,00

t,on

20,00

2013

Pregătire profesionala

6,00

1,00

5,00

2od

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din tare credite bugetare destin ale stingerii plntiJor restante

Trim I

Trim,11

Trim.ni

Trim.IV

A

Ii

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

li

14

Proleelia muncii

30,77

25.77

5.00

21130 :

Alte c bel luicli

730,99

455,99

8l,UD

112.01)

82.01)

203003

Prime de asigurare non-vîau

55,00

25.00

30.00

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si semen

675,99

430,99

81.00

32.0U

82,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

930,00

630,00

300,00

51)2,00

530,00

557,00

5501

A-Transferan iMcme

930,00

630,00

300.00

5511112

inieslilii ale a^en Iilor econom ici cu

capitol de stat

330.00

330.00

550118

Alte tron $ recuri curente interne

6U0. DO

300,00

300.00

»

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169,30

50.00

50,00

40.09

29.80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nciacadraie

169.80

SO.Oti

50.00

40,00

29,80

70 :

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.679,18

30.230,65

-0.48

219,01

230,1)0

4.000,00

■1.500,00

$.525,00

71

TITLUL XBl ACTIVE NEPINANCIARE

311.679,11

30 230,05

-0,48

219,01

236.00

4.000,00

4.500,00

5.525,011

7J01

Acute lise

30.679,18

30.230.65

-0.48

219,01

230.00

710101

Construcții

28 754,82

28 56229

-0.48

18.01

175.00

710102

Mașini, echipamente si niijloKcdo

transport

958,36

958.36

7)0)30

Alic active fixe

966,00

7111,00

201.110

55,0(1

7J

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944.00

1.472,00

1 472,00

5 169.00

6 350.00

6.518.00

iii

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2,944.00

1.472,1)0

1.472.00

5,169.00

6.350,00

6.518,00

mm

Rambursați de credite externe

2.944,00

1.472.00

1.472.00

111011)1

Rambursări de credite externe contrae-

late de ordonatorii de credite

2 944,00

1.472,00

1 472,00

114

Pbu cioclu ele iu anii precedent! si

recuperate in anul curcii

-72.53

-49,78

-16,55

-6.20

.35

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL

-72,53

-49,78

-16.55

-6,20

3501

I1)at i ducturițe in anii prcccdenii si

rccuprralc in anul curent

-72,53

49,78

-16.5$

K50101

Plăti clccmate in mii procedeu li si

rccvpcralo l*n anuJ curent in secțiunea

de funcționare a bunelului toca)

-72.53

-49.78

-16,55

-6.20

740205

Salubritate Si gcsliunca deșeurilor

32 925.06

11,792.86

7.891,40

9 715,12

3 525.68

29 184.011

30.749,00

31.841,00

74O2I>5I>1

Salubritate

13.251,16

5,643.36

3,311,00

3.516,00

880,8 II

12.036,00

12.452.00

12,430,00

74020502

Colectarea, tratarea si distra sere a

dctcuriioc

19.673,90

6 149,50

4 680,40

6 199.12

2 644.88

17 143.00

18 297.00

19.361,09

740206

Canalizarea si Irruwta apelor reziduale

30 644.22

29.892,29

269.52

252.41

230,00

$734,00

6.174,09

6.583,00

800102

Partea V-a Acțiuni economice

56.060.37

35.617,89

7.733,20

12.259.28

400,110

32 281,00

34 006,09

35.511,00

8101:

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

27.497,20

19.430,36

2 432.00

5.634,14

22 699,00

22 576,00

26.805,00

Z<

Cod

Denumire indicator

Prevederi nnunle buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Est im ori 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure crecllic bugetare des lin nit stingerii plăților restante

Trîm 1

Tritu.ll

Trim.lH

Triin.IV

A

B

I=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

oi

CHELTUIELI CURENTE

23.9(17.35

11340.51

32.00

5.534.84

20.326,00

20 625.0(1

24.756,(0)

-10

TITLUL IV SUBVENȚII

19.H9J8

14 764.33

4.385.05

20.326,00

20 625.00

24 756.00

4003

Subvenții pentru acoperirea difcrccilclor

de preț st ierif

10006.36

7.2811,24

2.726,12

4030

Alte subsentit

9.143,02

7484,09

1.658,93

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

1.767,50

1.035,50

32.0a

7(î(l.tW

55(11

A. Transferuri interne

l 767,50

1 035,511

32,<IO

700,(01

Sini 12

Imeslilii ale agcnnlor cconuinici cu

capi Ini de stat

1.735,50

1 035,50

700.0(1

551311»

Alte transferuri cu tente în teme

32.00

32,00

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

postaderare

2.9911.47

2.540,68

449.79

561)3

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

29911.47

2 5411.68

449.79

Î6IH(0

Cheltuieli ncellgîbilc

2-990,47

2.540.68

449,79

10

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 589,1(5

l 089.85

2 400.00

100.00

I 000.00

500.00

525.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.589.85

1.089.85

2.400,00

100.00

1.000,00

500.00

525,00

7101

Acliic Axe

3.585,85

1 089.85

2400,00

1(10,01)

710101

Cbosttuciii

3.525,00

1.025,00

2.400.0(1

100.01)

7101-0

Alte acthc fixe

64,15

64.85

70

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1 373,011

1.451.00

l. 524.6 U

Iii

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.3 73.00

1.451.00

1.524,00

«10206

Energic termica

19.149.38

14 764.33

4 385.05

22 343.00

22 576,00

26.805.00

Ml 0250   '

Alte cheltuieli pățind combustibili si

cticrgia

8.347.82

4fi6G/)3

2 432.00

1,249,79

356.(10

8402

TRANSPORTURI

28 563,17

16 187,53

5351,20

6 624,44

400.0(1

9532,UU

11 430.00

8.706,00

01

CHELTUIELI CURENTE

18.470.29

5.943.119

5351,20

6.776,011

400.00

8.582.00

10 43(1,0(1

3.706,00

JO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1 2011.00

312,50

307.50

309,011

271,00

1 168,00

J .234,00

1.295,OU

1001

C hei miel i salin ele >n b ani

l.J 54.95

288.45

3OO.5O

302.00

264,00

100101

Salarii de baza

1.101.45

275,65

289.20

282,80

253,80

100106

Alic sporuri

16,00

3,OU

2,00

10,00

1.00

100113

Indemnizații de delegare

1,50

0.80

0.30

0.20

0.20

100130

Alte drcpiuri sal ari ale in bani

36,00

9,00

9,00

9.00

9,00

1003

Contribuții

45,05

24.05

7.00

7.00

7,00

IUO301

Contribuții de asigurari sociale de

fUt

9.60

9.60

100302

Coitiribuln de asigurați de mulaj

0.40

0.40

100303

Conlnbutii de osigurari socialo do

sonata le

4,20

4,20

100304

Coatribaiii de asigurări pentru

Data :  15/10/2018 Tit;pag: 23  - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi an un Ic buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estirnnri 2020

Estiitinri 2021

TOTAL

din cure credite bugclarc des lin ale stingerii plinilor restituie

Trîm I

Trlm.il

Trlm.Ml

Trim.1V

A

D

1=3+4+546

2

3

4

S

6

7

8

9

accidente di munca si boli profesionale

0,15

0.15

|0ffl06

Contribuții pentru concedii ii

indcmnizalii

0.70

0.70

1U0307

Conmboiia asigur ria ne pentru munco

3)>,00

9,00

7,0<i

7.00

7,UD

.10

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

16.899,29

5 273,59

5 038,70

6 461,00

125,00

7.4)4,00

9 196,00

2.411,00

2001

Buaurî st scrrkii

1.4(111.39

589,59

4S9JJ9

221,80

100.00

2011101

Fumiiuri de birou

1,011

2,00

•1,110

100103

încălzii, iluminulsi fon a molrica

20.00

20.00

200104

Apa, canal si salubritate

5.00

5.00

100105

Carburanți si lubriiiaali

660.00

250.00

250.011

110.00

50.00

200106

Piese de schimb

71,80

311,00

-20,00

41.80

200)08

Puși a, tckcn mu n ical li, radio, Iv,

internei

7.00

5.U0

2,00

200130

Alic bunuri si servicii pentru

tnlicuncrc si funelkmare

635,59

257.5'4

25W

70,1111

50.OI)

201)2

Reparații curcnlc

15.084,70

4 550.00

4 352.70

6.182.110

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115,20

13.00

77.00

2320

200550

Alte obiecte de umcnlar

115,20

15.00

77.00

23,20

2000

Deplasări, delăsări, transferări

4.00

l.Oil

3.00

200001

Dcplirari interne, delăsări, transferau

4.00

1.111)

3,00

3013

Prugalirc profesionala

LOG

I.OI1

2014

Protecția muncii

4,00

2.00

2.00

20311

Alte cheltuieli

290.00

115.00

115.011

33.00

25.01)

203003

Prime de asigurare non.vi.ua

40,00

15,01)

15,00

111,1)0

203030

Alic chclluicli cu bunuri si seni cit

250,00

iod,eu

100,00

25,00

25,00

56

TITLUL V«l PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

33LIJ1D

350,011

3001

Programe din Fondul European de Deauitare

Raionali (FEDR)

350,00

350.00

300103

Cheltuieli net lizibil o

3511,00

3511,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21,00

7,00

5.00

5,01)

4.011

5940

Sume aferente persoanelor tu handicap

nemeodrate

21,00

7.01)

5.00

5,lil)

4.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.100.47

10252,03

-131,56

1 1WUAIII

1.0110,1111

5.111)0,011

71 :

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10,100,47

10.252,03

-151.56

] .000.00

LI) 011,1)0

5.000,00

7101

Active fisc

IO 1(10,47

111252.03

-151*56

71IJ1O1

Construcții

7,104,43

6.9)4,99

189.44

7HJ130

Alte acnvcfixc

2.996,04

3337,04

•341.00

84

Plăti efectuate iii anii precedent! siDala: 15/10/2018 Tit:pag: 2-1 - mii lei-


Co<i

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estituari 2021

TOTAL

din cârc credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn 1

Trim.JI

Trim.lll

Trira.IV

A

U

l-J-M+S+ts

2

3

4

5

6

7

8

9

recuperau in «oul curent

•7J9

-7,59

M

titlul xix plăti efectuate in anii

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-7.59

-7.59

8

UI

l'lali efectuate iii anii picccdciilt si

-7,59

•7,59

denii si

recuperate m «nul cuicnl in secțiunea

de lunctionure a bugetului local

-7.59

-7.59

84020

Transport lulicr

25 935.17

15 .102.03

4 482.70

(i.HIU.44

50.00

7 582.00

9 430.00

6.706,00

84020503

Străzi

25.935.17

15.302,03

4 482.70

6.100.44

50.00

7 582.00

9 430.00

6.706.00

84025-

Alic cheltuieli iu domeniul transporturilor

2.628.00

885.50

868,50

524.00

359,00

2,000,00

2 000,06

2.000.00

9902

EXCEDEN TZDEFIC1T

EXCEDENT/OEFICIT

-52.950,6-1

-78.904.85

-J»2?Z

D.1.36,67

12,2711,31

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ÎNTOCMITROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 1A1
LA HOTĂRÂREA NR. 383 DIN 19.10.2018

Data: 15/10/2018 Tit:pag:     1 - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrintJH

Trim.IV

A

B

1=31-4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TUR1-BUGET LOCAL

249,034,41

71.093,31

61.030,32

75.053,37

41.857,41

000202

I. VENITURI CURENTE

249.033,93

71.093,31

61.029,84

75.053,37

41.857,41

000302

A. VENITURI FISCALE

198.828,99

55,562,00

48.896,61

62.553,97

31.816,41

000402

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

92.059,00

23.210,00

25.160,00

31,166,00

12.523,00

030002

Al .2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

92.059,00

23.2)0,00

25.160,00

31.166,00

12.523,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

89.219,00

23.000,00

22.950,00

30,956,00

12.313,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

89.219,00

23.000,00

22 950.00

30.956,00

12.313,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

42.798,99

15.360,00

7.909,61

10.172,97

9.356,41

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

42,798,99

15.360,00

7.909,61

10,172,97

9.356,41

070201

Impozit si taxa pe clădiri

32.984,72

12.300,00

6.200,00

7.612,97

6.871,75

070202

Impozit st taxa pe teren

5.964,27

2.260,00

1.109,61

1,260,00

1.334,66

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.050,00

400,00

300,00

700,00

650,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.800,00

400,00

300,00

600,00

500,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

61.511,00

16.292.0D

15.007,00

20.495,00

9.717,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

46.761,00

12.222,00

12.072,00

16.560,00

5.907,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoareaCod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3I-4+5t6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

37.756,00

11.774,00

11.624,00

8.844,00

5,514,00

.110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

7.268,00

7.268,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invalamantului particular

sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250,00

70,00

60,00

60,00

60,00

150201

Impozit pe spectacole

250,00

70,00

60,00

60,00

60,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZARE BUNURILOR SAU PE

DE ACT1VITAT1

14.500,00

4.000,00

2.875.00

3.875,00

3.750,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

12.522,00

3,500,00

2.500,00

3.000,00

3.522,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.978,00

500,00

375,00

875,00

228,00

180002

A6.AL.TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2,460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

180250

Alte impozite si taxe

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

290002

C. Venituri ncfiscale

50.204,94

15,531,31

12.133,23

12.499,40

10.041,00

300002

CI. Venituri djn proprietate

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2.600,00

2 632,00

2.000,00

2.700,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

40.272,94

12.931,31

9.501,23

10.499,40

7.341,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICE SI

ACTIVITAT1

9.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

1.464,00

330208

Venituri din preslari de servicii

8.222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

1.252.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

448,00

112,00

112,00

112,00

112.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte aclivitali

450,00

150,00

100,00

150,00

50,0Q

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

6.988,00

1.950,00

1.650,00

1.950,00

1.438,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.350,00

450,00

450,00

450,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

5.638,00

1.500,00

1.200,00

1.500,00

1.438,00

3602

DIVERSE VENITURI

22.429,90

5.775,00

5.417,50

7.262,40

3.975,00

360206

Taxe speciale

19.329,94

5.000,00

4.642,50

6.487,40

3.200,04

360250

Alte venituri

3.099,96

775,00

775,00

775,00

774,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE

SUBVENȚIILE

-277.85

-576,58

171.73

75,00

52,00Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

370203

Var sânii nte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-7*18,95

-744,68

-4,27

370250

Alte transferuri voluntare

471,10

168,10

176,00

75,00

52,00

410002

IV. Subvenții

0,48

0,48

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

0,48

0,48

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

0,48

0,43

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

5002

TOTAL CHELTUIELI

256.754,46

98.647,52

62.218,09

66.301,75

29.587.10

01

CHELTUIELI CURENTE

233.195,12

93.796,15

55.558,88

61.020,72

22.819,37

10

TITLUL r CHELTUIELI DE PERSONAL

53.949,37

15.335,20

14.151,13

13.386,93

11.076,11

1001

Cheltuieli salariate in bani

51.855,49

14.263,28

13.763,52

13.052,18

10.776,51

100101

Salarii de baza

49.541,97

13.633,28

13.184,04

12.426,04

10.298,61

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

101,00

80,00

100106

Alte sporuri

137,00

35,00

25,00

72,00

5,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatiî

400,00

100,00

100,00

■ 100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

21,02

10,00

4,48

5,14

1,40

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.383,50

385,00

359,00

348,00

291,50

1003

Contribuții

2.093,88

1.071,92

387,61

334,75

299,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stai

497,21

497,24

-0.03

Data : 15/10/2018 Tits pag:    5 - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

16.68

16,69

-0,01

100303

Contribuții de asigurați sociale de

sanalate

168,20

168,20

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6,41

6,45

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

44,04

46,38

-1,00

-1,34

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

1.361,34

336,96

388,69

336,09

299,60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

91.340,72

35.572,82

22.906,12

28.920,47

3.941,31

2001

Bunuri si servicii

50.763,10

22.324,95

12.041,24

14.099,91

2.297,00

200101

Furnituri de birou

659,39

284,13

260,19

78,09

36,98

200102

Materiale pentru curățenie

497,50

177,15

99,45

156,25

64,65

200103

încălzit, iluminat si furia motrica

16.921,40

9,309,72

4.341,15

2,364,10

906,43

200104

Apa, canal si salubritate

5,241,38

2,589,53

921,19

1.533,95

196,71

200105

Carburanți si lubrifianti

1.345,90

511,00

378,00

403,30

53.60

200106

Piese de schimb

466,20

197,30

62,00

202,90

4,00

200107

Transport

149,26

65,05

46,31

27,56

10,34

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

1.411,45

740,85

340,16

249,65

80,79

200109

Materiale sî prestări de servicii cu

caracter funcțional

508,95

223,15

226,65

42,85

16,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

23.561,67

8.227.07

5.366,14

9.041,26

927,20

2002

Reparații curente

20.158,18

6.592,24

5.143,23

8.388,28

34,43

2003

Hrana

564,83

149,09

159,74

186,00

70,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente st materiale sanitare

103,80

65,00

22,80

12,65

3,35

200401

Medicamente

26,90

18,90

-0,30

6,60

1,70

200402

Materiale sanitare

30,00

23,20

2,20

3,55

1,05

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectând

42,50

20,90

20,40

0,60

0,60

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.210,08

495,80

254,20

1.387,58

72,50

200501

Uniforme si echipament

6,90

3.40

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.203,18

492,40

251,70

1,386,58

72,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

216,80

55,30

74,90

81,49

5,11

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

193,80

42,30

71,40

75,49

4.61

200602

Deplasați in straînatate

23,00

13,00

3,50

6,00

0,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

60,40

27,80

14.30

14,00

4,30

2012

Consultanta si expertiza

364,00

171,75

-9,75

201,25

0,75

2013

Pregătire profesionala

109,43

62,87

30,65

7,70

8.21

2014

Protecția muncii

122,17

92,97

25,10

-4,30

8,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.214,96

2.474,40

2.468,29

2.209,71

1.062,56

2024

Comisioane si alte costuri aferente

impriimuturilor

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

202401

Comisioane si alte costuri aferenteBUGETUL LOCAL PEANUL2B18 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data : 15/10/2018 Tit:pag:    7 - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîml

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

8.341,97

2.989,65

2.676,42

2.331,20

344,70

203001

Reclama si publicitate

443,60

55,50

43,00

343,10

2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

176,80

90,00

41.00

45,80

203004

Chirii

465,50

182,50

104,00

116,50

62,50

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

7.256,07

2.661,65

2 488,42

1.825,80

280,20

30

TITLUL III DOBÂNZI

5,962,00

1.339,00

1,560,00

1.563,00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5,924,00

1.339,00

1,535,00

1.563,00

1.487,00

30010!

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.924,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.487,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

19.149,38

14.764.33

4.385,05

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10.006,36

7.280,24

2.726,12

4030

Alte subvenții

9.143,02

7,484,09

1.658,93

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

I =3+44-54-6

2

3

4

5

6

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.810,50

7.561,80

8.662,00

10.157,40

3.429,30

5101

Transferuri curente

29.810,50

7.561.80

8.662,00

10.157,40

3.429,30

510101

Transferuri către instituțiile publice

23.060,00

5.295,30

6.460,00

7.938,40

3.366,30

510103

Acțiuni de sanatale

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.726,96

1.707,43

1.324,34

302,19

393,00

5501

A. Transferuri interne

3.702,96

1.673,43

1.334,34

302,19

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.965,96

1.225,43

886,34

-145,81

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

5502

B.Transfcruri curente in strainalale

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

24,00

34,00

-10,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21,439,72

12.631,00

4.239,72

3.318,00

1.251,00

5702

Ajutoare sociale

21.439,72

12.631,00

4.239,72

3.318,00

1.251,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.775,72

7.601,00

4,224,57

3.718,00

1.232,15

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.600,00

5.000,00

-400,00

. 59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7.816,47

4.884,57

2.715,57

-1.012,32

1.228,65

5901

Burse

2.596,08

1.600,00

4,42

-0,49

992,15

5911

Asociații si fundații

3.369,00

2.554,00

2.400,00

-1,585,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

145,92

20,05

125,87

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trini.lII

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.108,47

303,57

291,10

277,30

236,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

• 8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe cuntrac-

tale de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8102

Rambursări de credite interne

20,972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.972,00

5.->66,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-356,66

-214.63

-114,79

-20,97

-6,27

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SL RECUPERATE IN ANUL

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6,27

8501

PJati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6,27

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6,27

510002

Partea l-a Servicii publice generale

53,426,80

15.560,00

13.886,20

12.972.10

11.008,50

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI

41.857,00

11.736,00

10 829,50

10.495,50

8.796,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.918,01

6.689,26

5.534,14

5.200,61

3.494,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231,00

4.156,00

3.335,00

3.360,00

3.380,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

13.706,00

3.881,00

3.235,00

3.285,00

3.305,00

100101

Salarii de baza

12.970,00

3.684,00

3.044,00

3,103,00

3.139,00BUGETUL LOCAL PEANUL201S SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data: 15/10/2018 ______Tit:________ pag: 10  - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

TrimJII

Tritn.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitalîî

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

Contribuții

525,00

275,00

100,00

75,00

75,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

45,00

45,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,50

1,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

331,30

81.30

100,00

75,00

75,00

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

6.527,01

2.493,26

2.159,14

1.800,61

74,00

2001

Bunuri si servicii

3.655,16

1.624,41

1.133,14

890,61

7,00

200101

Furnituri de birou

355,00

200,00

150,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

39,11

9,00

9,00

16,11

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

165,00

100,00

65,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

680,00

410,00

210,00

60,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

-5,00

•   200130

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

2,150,65

764,01

631,64

755,00

2002

Reparații curente

55,25

55,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

25,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

91,00

20,00

41,00

30,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

75,00

10.00

40,00

25,00

200602

Deplasări in străinătate

16,00

10,00

1,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

360,00

150,00

10,00

200,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

25,00

-5,00

2014

Proiecția muncit

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

2,210,60

543,60

965,00

640,00

62,00

203001

Reclamași publicitate

400,00

50,00

27,00

323,00

203004

Chirii

432,00

150,00

103,00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.378,60

343,60

835,00

200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20,972,00

5.066,00

5 302,00

5.302,00

5,302,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20,972,00

5.066,00

5 302,00

5.302,00

5,302,00

8102

Rambursări de credite interne

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

BUGETUL LOCAL PEANUL20I8 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data : 15/1Q/20A8 Tit:pag: 12  - mii iei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trhn.in

Trim.1V

A

B

1=3t4+5+6

2

3

4

5

6

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

84

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-33,0!

-19,26

-6,64

-7.11

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-33,01

-19,26

-6,64

-7.11

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.497,80

2.415.00

1.491,70

908,60

682,50

01

CHELTUIELI CURENTE

5.513,44

2.424,00

1.498,34

908,60

682,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

2.517,12

663,00

621,18

622,94

610,00

J00101

Salarii de baza

2.438,30

642,80

600,00

601,00

594,50

100113

Indemnizații de delegare

5,32

0,20

1,18

3,94

100130

Alte drepturi salariale in bani

73,50

20,00

20,00

18,00

15,50

1003

Contribuții

110,88

62,90

23,92

10,06

14,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23,37

23,40

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,20

1,21

-0,01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

8,60

8,60

100304

Contribuții de asigurări pentru


4.0


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

TrimJI

Trîm.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

accidente de munca si boli profesionale

0,26

0,30

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,85

5.19

-1,00

-1,34

100307

Contribuția a sigur a tor ic pentru munca

74,60

24,20

25,00

11,40

14,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.622,80

955,10

351,60

266,60

49,50

2001

Bunuri si servicii

243,50

140,60

45,30

52,10

5,50

200101

Furnituri de birou

26,50

4,50

15,50

5,50

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4,00

1,00

.   200103

încălzit, iluminat st forța metrica

71,20

52,30

18,30

0,30

0,30

200104

Apa, canal si salubritate

27,20

10,30

3,30

13,30

0,30

200105

Carburanți si lubrifiant!

16,00

8,00

3,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, iv,

internet

39,00

19,00

6,00

13,00

1,00

200109

Materiale sî prestări de servicii cu

caracter funcțional

16,50

9,00

5,00

2,00

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

41,60

33,00

-6,80

15,00

0,40

2002

Reparații curente

160,00

145,00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

26,00

22,50

-5,50

8,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

26,00

22,50

-5,50

8,50

0,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

37,50

8,50

18,00

10,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

30,50

5,50

15,50

9,00

0,50

200602

Deplasări in străinătate

7,00

3,00

2,50

1,00

0,50

7011

Cnrtf nuhlicntit si materiale

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+ti

2

3

4

5

6

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

9,00

2,00

6,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

1,50

1,30

202S

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

1.139,00

631,00

286,00

179,50

42,50

203001

Reclama si publicitate

40,00

5,00

15,00

18,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

3,50

2,50

1,00

-0,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.092,50

622,50

270,00

160,00

40,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.226,64

734,00

492,64

5501

A. Transferuri interne

1.202,64

700,00

502,64

550118

Alte transferuri curente interne

1.202,64

700,00

502,64

5502

B.Transfcruri curente în străinătate

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

24,00

34,00

-10,00

59

TITLUL Xf ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

84

Plăti efectuate In anii precedent! si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,00

-6,64

8501

Plaii efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-15,64

-9,00

-6,64

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA

ÎMPRUMUTURI

6.072,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

1,530,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.072,00

1,409,00

1.565,00

1.568,00

1.530.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

110,00

70,00

5.00

5,00

30,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.962,00

1.339,00

1,560,00

1.563,00

1.500,00

3001

Dobanxt aferente datoriei publice interne

5.924,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1,487,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.924,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.487,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

600002

Partea Il-a Aparare, ordine publica siCod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lir

Trim.lV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

siguranța naționala

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

01

CHELTUIELI CURENTE

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,00

51,00

49,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

211,20

60,20

53,00

49,00

49,00

100101

Salarii de baza

202,20

58,20

50,00

52,00

42,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariaie in bani

8,00

2,00

2,00

-3,00

7,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanntate

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

(00306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

' 0,15

100307

Contribuita asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

222,00

100,90

65,10

54,00

2,00

2001

Bunuri si servicii

73,00

46,00

18,00

7,00

2,00

200101

Furnituri de birou

1,50

1,00

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1,00

0,50

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trini I

Trim.il

Trim.ni

Trim.rV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20010$

Carburanți si lubrifiant!

5,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, iv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

16,00

2,00

6,00

6,00

2,00

2002

Reparată curente

2,50

3,00

-0,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,30

0,20

0,10

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de nutura obiectelor de inventar

4,70

3,20

1,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

4,70

3,20

1,00

0,50

2006

Deplasări, delăsări, transferări

3.00

1,00

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

3,00

1,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

135,00

45,00

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

135,00

45,00

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

5101

Transferuri curente

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicapCod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn I

Trim.II

Trini.HI

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

neincadraic

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

650002

Partea Hf-a Cheltuieli social-cullurale

110,398,35

43.691,99

29.010,96

26.125,38

11.570,02

6502

1NVATAMANT

24,244,00

9.959,57

5,495,55

5.779,70

3.009,18

01

CHELTUIELI CURENTE

24,368,74

10.030,37

5.548,80

5,780,39

3.009,18

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

18.707,45

7,887,03

4,484,07

4.829,32

1.507,03

2001

Bunuri si servicii

13.394,1 1

6.420,80

3.576,54

2.081,10

1,315,67

200101

Furnituri de birou

98,19

30,63

25,19

27,89

14,48

200102

Materiale pentru curățenie

280,29

88,15

62,35

101,84

27,95

200103

încălzit, iluminat si forța morrica

9.544,75

5.276,94

2.477,76

967,92

822,13

200104

Apa, canal si salubrîlate

1,501,08

455,13

427,89

462,65

155,41

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

76,51

21,65

31.46

14.06

9,34

200108

Posta, telecomunicații, radio, |v,

internet

356,65

109,90

106,21

89,70

50,84

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

157,45

45,15

62,40

38,60

11,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.378,39

392,45

383,28

378,44

224,22

2002

Reparații curente

1.725,02

730,61

81,74

838,24

74,43

2004

Medicamente si materiale sanitare

12,00

4,80

1,30

4,10

1,80

200401

Medicamente

2,10

0,80

0,20

0,50

0,60

200402

Materiale sanitare

3,20

1J0

0,20

1,20

0,70

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectând

2,30

0,90

0,40

0,50

0,50

200S

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.221,08

6,50

107,10

1.077,48

30,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trirn I

Trim.II

TrimJlI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200501

Uniforme si echipament

3,50

1,00

2,00

0,50

200530

Ahe obiecte de inventar

1.217,58

5,50

105,10

1.076,98

30,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

34,80

17,70

7,50

5,49

4,11

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

34,80

17,70

7,50

5,49

4,11

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

14,90

3,30

4,30

3,50

3,80

2013

Pregătire profesionala

41,73

14,62

14,70

5,95

6,46

2014

Protecția muncii

12,30

4,60

4,40

0,30

3,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.214,96

674,40

668,29

809,71

62,56

2030

Alte cheltuieli

36,55

9,70

18,20

3,45

5,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

36,55

9,70

18,20

3,45

5,20

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.856,29

513,34

501.26

448,69

393,00

5501

A. Transferuri interne

1.856,29

513,34

501,26

448,69

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

119,29

65,34

53,26

0,69

550163

Finanțarea invalamantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL JX ASISTENTA SOCIALA

1.063,00

30.00

539,00

377,00

117,00

5702

Ajutoare sociale

1.063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

999,00

523,85

377,00

98,15

570203

Tichete de cresa si tichcle sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.742,00

1.600,00

24,47

125,38

992.15

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim

I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

5901

Burse

2.596.08

1.600,00

4,42

-0,49

992,15

5922

Acțiuni cu caracter stiintific si

socio-cultural

145.92

20,05

125,87

84

Plăti efectuate în anii precedenti st

recuperate in anul curent

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-124,74

-70,80

-53,25

-0.69

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-124,74

-70,80

-53,25

-0.69

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

6602

SANATATE

6.750,50

2.416,50

2.202,00

2.069,00

63,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.760,47

2.420,22

2.204,75

2.072,50

63,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63.00

5101

Transferuri curente

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

510103

Acțiuni de sanatate

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146,50

5501

A. Transferuri interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

550118

Alte transferuri curente interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3,72

-2,75

-3.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

850101

Platî efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent tn secțiunea

de funcționare a bugetului local

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

25.663,60

8.481,90

8.047,60

7.324,75

1.809,35

OL

CHELTUIELI CURENTE

25.687,98

8.495,52

8.055,84

7.327,27

1.809,35

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531,00

948,00

890,00

950,00

743,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.375,70

871,70

865,00

923,00

716,00

100101

Salarii de baza

3.179,60

816,70

814,00

862,00

686,90

100106

Alte sporuri

18,00

5,00

1,00

11,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

0,10

0,10

100130

Alte drepturi salariale in bani

178,00

50,00

50,00

50,00

28,00

1003

Contribuții

155,30

76,30

25,00

27,00

27,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,00

1,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

11,00

11,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

106,00

27.00

25,00

27,00

27,00

20

TITLUL If BUNURI SI SERVICII

8.218,38

2.703,62

1,808,24

3.606,17

100,35Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.Iii

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

4.552,1)

1,497,00

752,84

2.285,27

17,00

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

81,00

40,00

15,00

15,50

10,50

200103

încălzit, iluminat si foita motricii

1.466,97

550,00

279,00

633,97

4,00

200104

Apa, canal si salubritate

443,50

155,00

155,00

132,50

1,00

200105

Carburanți si lubrifianli

152,50

90,00

25,00

37,50

200106

Piese de schimb

119,00

18,00

1,00

100,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

18,00

12,00

1,00

4,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.270,14

632,00

276,84

1.361,30

2002

Reparații curente

715,02

280,02

190.00

245,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,70

22,00

22,00

2,35

0,35

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

6,30

2,00

2.00

2,15

0,15

.    200404

Dezinfectând

40,20

20,00

20,00

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

282,00

217,00

-35,00

98,00

2,00

200530

Alte obiecte de inventar

282,00

217,00

-35,00

98,00

2,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

3,00

5,00

-7,00

2014

Proiecția muncii

12,00

20,00

2,00

-10,00

2030

Alte cheltuieli

2.608,55

662,60

871,40

993,55

81,00

203003

Prime de asigurare non-viata

0,80

1,00

-0,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.607,75

661,60

871,40

993,75

81,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.737,00

2.335,90

3.330,60

4.129,10

941,40

5101

Transferuri curente

10.737,00

2.335,90

3.330,60

4.129,10

941,40

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.737,00

2.335,90

3.330,60

4.129,10

941,40

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.201,60

2.508,00

2.027,00

-1.358,00

24,60

5911

Asociații si fundații

2.499,00

2.054,00

2.000,00

-1.555,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincacîrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate în anii precederui si

recuperate în anul curent

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

8501

Plăti efectuate in anii precedeati si

recuperate in anul curent

-24,38

-13,62

-8.24

-2,52

850101

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului loca:

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.740,25

22.834,02

13.265,81

10.951,93

6.688,49

01

CHELTUIELI CURENTE

53.772,38

22.841,03

13.283,82

10.952,77

6.694,76

IO

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23.117,37

6.458,80

6.656,53

5 826,93

4.175,11

1001

Cheltuieli salariate in bani

22.250,77

6.017,18

6.496,84

5.683,24

4.053,51

100101

Salarii de baza

21.448,77

5.788,18

6.303,84

5.461,24

3.895,51

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

101,00

80,00

100106

Alte sporuri

43,00

12,00

12,00

21,00

-2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trini.il

Trim.in

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

100U3

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in buni

386,00

116,00

90,00

100,00

80,00

1003

Contribuții

866,60

441,62

159,69

143,69

121,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

slut

213,34

213,34

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

7,08

7,08

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

70,00

70,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de manca si boii profesionale

3,05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,69

17,69

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

555,44

130,46

159,69

143,69

121,60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.853,36

3.122,09

2.387,58

2.076,34

1.267,35

2001

Bunuri si servicii

1.757,45

956,45

355,55

307,70

137,75

200101

Furnituri de birou

170,20

40,00

70,00

39,20

21,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,60

5,00

6,60

7,80

21,20

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

749,30

355,30

183,10

130,90

80,00

200104

Apa, canal si salubritate

218,20

81,10

52,50

47,60

37,00

200105

Carburanți si lubrifianti

12,40

8,00

2,80

1,60

200106

Piese de schimb

18,10

2,00

1,00

11,10

4,00

200107

Transport

33,35

22,00

5,35

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

292,00

168,75

17,75

77,75

27,75

200109

Materiale si prestări de servicii cu

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IlI

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

caracter funcțional

35,00

14,00

9,25

7,25

4,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

188,30

260,30

10,00

-21,70

-60,30

2002

Reparații curente

214,88

31,35

i 7,59

145,94

20,00

2003

Hrana

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

4,80

3,00

-0,60

1,20

1,20

200401

Medicamente

4,40

3,00

-0,60

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,40

0,20

0,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

119.70

37,60

28,60

18,50

35,00

200501

Uniforme si echipament

3,40

2,40

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

116,30

35,20

28,10

18,00

35,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

13,50

3,00

10,50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

13,50

3,00

10,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

8,00

7,00

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

2,00

0,75

-0,25

0,75

0,75

2013

Pregătite profesionala

28,20

14,75

8,95

2,75

1,75

2014

Proiecția muncii

27,80

23,00

4,00

0,40

0,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.000,00

1.800,00

1.800,00

1.400,00

1.000,00

2030

Alte cheltuieli

142,20

121,10

19,00

2,10

203001

Reclamași publicitate

2,10

2,10

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.Il

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203004

Chirii

30,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

108,10

89,10

19,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2,06

6,37

-4,31

5501

A. Transferuri interne

2,06

6,37

-4,31

550118

Alte transferuri curente interne

2,06

6,37

-4,31

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.376,72

12.601,00

3.700,72

2.941,00

1.134,00

5702

Ajutoare sociale

20.376,72

12.601,00

3.700,72

2.941,00

1.134,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

15.776.72

7.601,00

3.700,72

3.341,00

1.134,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.600,00

5.000,00

-400,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.422,87

652,77

543.30

108,50

118,30

5911

Asociații si fundații

870,00

500,00

400,00

-30,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

552,87

152,77

143,30

138,50

118,30

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trini.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

publica, locuințe, mediu si ape

42,866,03

15.918,60

10.687,43

12.128,12

4.131,88

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

10.305,93

4.794,10

2.526,03

2.379,60

606,20

01

CHELTUIELI CURENTE

10,342,60

4,827,95

2.528,74

2,379,71

606,20

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2,922,00

914,00

737,00

737,00

534,00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

2,803,55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2.693,45

827,55

683,00

684,00

498,90

100113

Indemnizații de delegare

1,10

1.00

0,10

100130

Alte drepturi salarialc in bani

109,00

28,00

28,00

28,00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25.00

25.00

10,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

100303

Contribui ii de asigurați sociale de

sănătate

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

78,00

18,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.360,60

3.896,95

1.775,74

1.625,71

62,20

2001

Bunuri si servicii

5.215,31

3.116,58

1.256,92

831,61

10,20

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

4 257,19

2.745,18

1 096,00

416,01

200104

Apa, canal si salubritate

212,50

60,00

51,00

101,50

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

TrinUI

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

2001 OS

Pasta, telecomunicații, radio, tv,

internet

4,80

2,20

2,20

0,20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

721,82

300,20

99,72

311,90

10,00

2002

Reparații curente

1,001,81

318,01

251,20

432,60

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

76,40

30,00

5,00

36,40

5,00

20D530

Alte obiecte de inventar

76,40

30,00

5,00

36,40

5,00

2006

Deplasări, detusari, transferări

11,00

1,10

5,40

4,50

200601

Deplasau interne, detasarî, transferau

11,00

1.10

5,40

4.50

2012

Consultanta si expertiza

20,00

-20,00

2013

Pregătire profesionala

1,50

0,50

1,00

2014

Protecția maicii

5,50

5,10

0,40

2030

Alic cheltuieli

1.049,08

405,66

275,82

320,60

47,00

203001

Reclama si publicitate

1,50

0,50

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

76,00

46,00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

971,58

359,16

248,82

316,60

47,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

Data : 15/10/2018 Tit:pag: 29 - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trîm.IV

A

B

1-34-4+5+6

2

3

4

5

6

850101

Plăti efectuate în anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

32.560,10

11.124,50

8.161,40

9.748,52

3.525,68

01

CHELTUIELI CURENTE

29.688,63

11.174,28

6.705,95

9.754,72

2,053,68

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099,00

1.754,00

1.525,00

1.520,00

1.300,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.836,20

1.626,20

1.480,00

1.475,00

1,255,00

100101

Salarii de baza

5.508,20

1.540,20

1.400,00

1.380,00

1.188,00

100106

Alte sporuri

60,00

15,00

10,00

30,00

5,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1.00

100130

Alte drepturi salariate în bani

267,00

70,00

70,00

65,00

62,00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45,00

45,00

45,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

54,70

54,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,80

1,80

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

19,00

19,00

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

0,60

0,60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6,70

6,70

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

180,00

45.00

45,00

45,00

45,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22.819,83

9.070,28

4 830,95

8.194,72

723,88

2001

Bunuri si servicii

20.472,07

7.933,52

4.413,95

7.422,72

701,88

200101

Furnituri de birou

6,00

6,00

BUGETUL LOCAL PEANUL20I8 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data : 15/10/2018 TiU pag: 30 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

25,00

15,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

559,99

170,00

224,99

165,00

200104

Apa, canal si salubritate

2.807,90

1.813,00

221,50

772,40

1,00

200105

Carburanți si lubrilianti

500,00

150,00

100,00

250,00

200106

Piese de schimb

91,00

26,00

15,00

50,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

8,00

8,00

-5,00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300,00

150,00

150,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

16.159,18

5.585,52

3.707,46

6.165,32

700,88

2002

Reparații curente

1.199,00

479,00

250,00

530,00

-60,00

2003

Hrana

30,00

25,00

5,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

40,00

35.00

5,00

200401

Medicamente

20,00

15,00

5,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

290,00

114,00

76,00

100,00

200530

Alte obiecte de inventar

290,00

114,00

76,00

100,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

21,00

1,00

20,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

21,00

1,00

20,00

2013

Pregătire profesionala

6,00

1,00

5,00

2014

Protecția muncii

30,77

25,77

5,00

2030

Alte cheltuieli

730,99

455,99

81,00

112,00

82,00

203003

Prime de asieurare non-viata

55,00

25,00

30,00

Data: 15/10/2018


Tit:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

Trim.IIl

Trim.1V

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

675,99

430,99

81,00

82.00

82,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600,00

300,00

300,00

5501

A. Transferuri interne

600,00

300,00

300,00

550118

Alte transferuri curente interne

600,00

300,00

300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169.80

50,00

50,00

40,00

29,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

169,80

50.00

50,00

40,00

29,80

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2,944,00

1.472,00

1.472,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2,944,00

1.472,00

1.472,00

8101

Rambursări de credite externe

2,944,00

1.472.00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

tale de ordonatorii de credite

2,944,00

1.472,00

1.472,00

84

Plăti efectuate in anii precedentî si

recuperate in anul curent

-72.53

-49.78

-16,55

-6,20

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTÎ SI RECUPERATE IN ANUL

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

8501

Plăti efectuate in anii precedentî si

recuperate in anul curent

-72,53

-49.78

-16,55

-6,20

850101

Plăti efectuate in anii precedentî si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-72,53

-49.78

-16,55

-6,20

800002

Partea V-a Acțiuni economice

37,294,08

20.349,83

5.383.20

11.161,05

400,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

19.181,38

14.764,33

32,00

4.385,05

01

CHELTUIELI CURENTE

19,181,38

14.764,33

32,00

4,385,05

40

TITLUL IV SUBVENȚII

19.149,38

14,764,33

4,385,05


Data: 15/10/2018


Tit:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimi

Triin.II

Trini.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

10.006,36

7.280,24

2.726,12

4030

Alte subvenții

9.143,02

7.484,09

1.658.93

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

32,00

32,00

5501

A. Transferuri interne

32,00

32,00

550118

Alte transferuri curente interne

32,00

32,00

8402

TRANSPORTURI

18.112,70

5.585,50

5,351.20

6.776,00

400,00

01

CHELTUIELI CURENTE

18.120,29

5.593,09

5.351,20

6,776,00

400,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.200,00

312,50

307,50

309,00

271,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.154,95

288,45

300,50

302,00

264,00

100101

Salarii de baza

1.101,45

275,65

289,20

282,80

253.80

100106

Alte sporuri

16,00

3,00

2,00

10,00

1,00

100113

indemnizații de delegare

1,50

0,80

0,30

0,20

0,20

100130

Alte drepturi salariale in bani

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

1003

Contribuții

45,05

24,05

7.00

7,00

7,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

9,60

9,60

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,40

0,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanarate

4,20

4,20

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

0,15

0,15

100306

Contribuții pentru concedii sî

indemnizații

0,70

0,70

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

30,00

9,00

7.00

7,00

7,00BUGETUL LOCAL PEANUL20I8 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data : 15/10/2018 Tit:pag: 33 - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

16,899,29

5.273,59

5.038,70

6.462,00

125,00

2001

Bunuri si servicii

1.400,39

589,59

489,00

221,80

100,00

200101

Furnituri de birou

1,00

2,00

-1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

20,00

20,00

200104

Apa, canal si salubritate

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

660,00

250,00

250,00

110,00

50,00

200106

Piese de schimb

71,80

50,00

-20,00

41,80

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7,00

5,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

635,59

257,59

258,00

70,00

50,00

2002

Reparații curente

15.084,70

4.550.00

4.352.70

6.182,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115,20

15,00

77,00

23,20

200530

Alte obiecte de inventar

115,20

15,00

77,00

23,20

2006

Deplasări, delăsări, transferuri

4,00

1,00

3,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

4,00

1,00

3,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

4,00

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

290,00

115,00

115,00

35,00

25,00

203003

Prime de asigurare non-vîata

40,00

15,00

15,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

250,00

100,00

100,00

25,00

25,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21,00

7,00

5,00

5,00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrale

21,00

7,00

5,00

5,00

4,00

84

Plăti efectuate in anii precedent] si


GJ


BUGETUL LOCAL PEANUL20I8

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data:   15/10/2018        Tit:

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1—3+4+S+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-7,59

-7 59

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-7,59

-7,59

8501

Plăti efectuate in anii prccedenli si

recuperate in anul curent

-7,59

-7,59

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-7,59

-7,59

9902

EXCEDENT/DEF1CIT

EXCEDENT/DEF1C1T

-7 720,05

-27.554.21

-1.187,77

8.751,02

12.270,31


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 1A2
LA HOTĂRÂREA NR. 383 DIN 19.10.2018

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 15/10/2018 Tit:          pag:    1 - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

TrimJV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

29.415,39

26.673,47

2.612.97

128,95

000202

I. VENITURI CURENTE

748,95

744,68

4.27

290002

C. Venituri nefiscale

748,95

744,68

4,27

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

748,95

744,68

4,27

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENȚIILE

748,95

744,68

4,27

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

748,95

744,68

4,27

410002

IV. Subvenții

28,374,00

25.928,79

2.427,27

17,94

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

28.374,00

25.928,79

2.427,27

17,94

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

28.374,00

25.928,79

2.427,27

17,94

420201

Retehnologizarea centralelor :ermice

si electrice dc termoficare

2,400,00

2.400,00

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor

multianuale prioritare de mediu si

gospodărire a apelor

25.928,31

25.928,79

-0,48

420209

Subvenții de la bugetul de stal către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabile (FEN) postaderarc, aferente perioadei de programare 20 lc-2020

45,69

27,75

17,94

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SE

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR

292,44

181,43

111,01

480201

Fondul European de Dezvoltare

181,43

181,43

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

181/13

181,43

480202

Fondul Social European(FSE)

111,01

111,01

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

67,59

67,59

48020203

Prefinantare

43,42

43,42

5002

TOTAL CHELTUIELI

74.645,98

77.124,11

1,777,97

-4.256,10

0!

CHELTUIELI CURENTE

7.623,37

5.540,18

213,45

1.869,74

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.096,00

505,00

591,00

5102

Transferuri de capital

1.096.00

505,00

591,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

735,00

505,00

230.00

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

361,00

361,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.065,50

1.365,50

700,00

5501

A. Transferuri interne

2.065,50

1.365,50

700,00

550112

Investirii ale agentilor economici cu

capital de stat

2.065,50

1.365,50

700,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4.110,47

3.660,68

449,79

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.120,00

1.120,00

560103

Cheltuieli neeligibile

1.120,00

1.120.00SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 15/10/2018 Tit:pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.HI

Trîm.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2.990,47

2.540,68

449,79

560303

Cheltuieli neeligibile

2.990,47

2.540,68

449,79

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

351,40

9,00

213,45

128,95

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

351,40

9,00

213,45

128,95

580201

Finanțarea naționala

52,71

9,00

32,02

11,69

580202

Finanțarea externa nerambursabila

298,69

181,43

117,26

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.022.61

71.583,93

1.564,52

-6.125,84

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

67.022,61

71.583,93

1.564,52

-6.125,84

7101

Active fixe

67.022,61

71.583,93

1.564,52

-6.125,84

710101

Construcții

53.999,04

56.738,36

1.564,52

-4.303,84

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.048,36

1.048,36

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

425,40

368,40

57,00

710130

Alte active fixe

11.549,81

13.428,81

-1.879,00

510002

Partea I-a Servicii publice generale

2.049,29

4.533,07

-321,55

-2.162,23

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI

1.691,29

4.167,07

-321,55

-2.154,23

01

CHELTUIELI CURENTE

213,45

213,45

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANC1AR2014-2020

213,45

213,45

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

213,45

213,45

580201

Finanțarea naționala

32,02

32,02

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 15/10/2018 Tit:pag:    4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

580202

Finanțarea externa neratnbursabila

181,43

181,43

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.477,84

4.167,07

-535,00

-2.154,23

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1,477,84

4.167,07

-535,00

-2.154,23

7101

Active fixe

1.477,84

4.167,07

-535,00

-2.154,23

710101

Construcții

12,77

2.630,00

-535,00

-2.082,23

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

90,00

90,00

710103

Mobilier, 'aparatura birotica si alte

active corporale

103,00

98,00

5,00

710130

Alte active fixe

1.272,07

1.349,07

-77,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

358,00

366,00

-8,00

70

CHELTUIELI DECAPITAU

358,00

366,00

-8,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

358,00

366,00

-8,00

7101

Active fixe

358,00

366,00

-8,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

12,00

12,00

710130

Alte active fixe

346,00

366,00

-20,00

600002

Partea Il-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

393,00

95.00

298,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

393,00

95,00

298,00

01

CHELTUIELI CURENTE

361,00

361,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

361,00

361,00

5102

Transferuri de capital

361,00

361,00

510229

Alte transferuri de capital către

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 15/10/2018 Tit:pag: 5 -miitei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

instituții publice

361,00

361,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32,00

95,00

-63,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

32,00

95,00

-63,00

7101

Active fixe

32,00

95,00

-63,00

710101

Construcții

6,00

35,00

-29,00

710130

Alte active fixe

26,00

60,00

-34,00

650002

Pa nea II t-a Cheltuieli social-cult orale

20.564,96

24.237,07

-300,00

-3.372,11

6502

INVATAMANT

4.097,83

3.987,27

110,56

01

CHELTUIELI CURENTE

137,95

9,00

128,95

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

137,95

9,00

128,95

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

137,95

9,00

128,95

580201

Finanțarea naționala

20,69

9,00

11,69

580202

Finanțarea externa nerambursabila

117,26

117,26

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.959,88

3.978,27

-18,39

71

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANC1ARE

3.959,88

3.978,27

-18,39

7101

Active fixe

3.959,88

3.978,27

-18,39

710101

Construcții

2.258,64

2.163,03