Hotărârea nr. 381/2018

Hotărârea nr. 381 din 28.09.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei SLOBOZEANU ANDREEA-LUMINIȚA cu domiciliul în București, Sec. 2, Str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 7-11, sc. C, et. 3, ap 13 și reședința în Municipiul Bacău, Cal. Republicii, nr. 62, sc. C, ap. 11.

f'7Z.;7 7f ft/CCI//Q ' Z//7stfrf/tfff/f/f fflaaw

HOTĂRÂREA NR. 381 DIN 28.09.2018

privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei SLOBOZEANU ANDREEA-LUMINIȚA cu domiciliul în București, Sect. 2, Str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 7-11, sc. C, et. 3, ap 13 și reședința în Municipiul Bacău, Cal. Republicii, nr. 62, sc. C, ap. 11.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

• Cererea    înregistrată sub nr. 15456 din 27.08.2018 a d-nei Slobozeanu

Andreea-Luminița prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

•Ancheta socială nr. 15456 din 27.09.2018 efectuată de Biroul Beneficii Sociale din

cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

•Procesul-verbal de ședință nr. 17685 din 27.09.2018 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1984/21.11.2016;

•Referatul nr. 17689 din 27.09.2018 al Direcției de Asistență Socială al Municipiului Bacău prin care se propune acordarea unui ajutor de urgență d-nei Slobozeanu Andreea-Luminița cu domiciliul în București, Sec. 2, Str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 7-11, sc. C, et. 3, ap 13 și reședința în Municipiul Bacău, Cal. Republicii, nr. 62, sc. C, ap.11;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 117690 din 27.09.2018;

•Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 17691 din 27.09.2018;

• Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1621/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1622/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1623/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

•Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalităților de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010;

•Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1984/21.11.2016 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010;

  • • Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • • Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

•Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin. (2) lit. ”a” și alin. (5) și ale art. 115 alin.(l) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1, (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 9.000 lei, d-nei Slobozeanu Andreea-Luminița cu domiciliul în București, Sec. 2, Str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 7-11, sc. C, et. 3, ap 13 și reședința în Municipiul Bacău, Cal. Republicii, nr. 62, sc. C, ap. 11, întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

(2) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea cheltuielilor privind costul investigațiilor și tratamentelor medicale, transport la clinici de specialitate din tară si străinătate.

5              5

Art, 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.

Art, 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art, 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Art, 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIUkVl BACĂU

NTCOLAE-OVIDLUBOPOVICI