Hotărârea nr. 380/2018

Hotărârea nr. 380 din 28.09.2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39

 • (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

 • • Adresele Delgaz Grid SA nr. 202491/ 03.09.2018, nr. 35943/ 23.08.2018, nr. 37665/ 11.09.2018, nr. 37666/ 11.09.2018 și nr. 38669/ 21.09.2018, prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

 • • Adresa nr. 38682/ 24.09.2018 înaintată de d-na Nina Chiper care solicită în numele și pentru Delgaz Grid SA acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unei suprafețe de teren situată pe strada Col. Prof. Gheorghe Marinescu, nr. IA;

•Referatul comun nr. 78383/ 24.09.2018 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

 • • Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 9753/ 26.09.2018;

 • • Raportul Compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 9754 din 26.09.2018, favorabil;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1618/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1619/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1620/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

 • • Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • • Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art. 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1) suprafeței de 306 mp teren aparținând municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Veronica Micle, necesară pentru amplasarea unei stații de reglare de sector gaze naturale și înlocuirea celei existente, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada Calea Moldovei, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (3) suprafeței de 5 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada col. Nicolae Drăghici, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei

de gaze naturale subterane presiune redusă, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (4) suprafeței de 25 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada col. Profesor Gheorghe Marinescu, nr. 1 A, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare executării unei extinderi a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă în vederea executării branșamentului, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței de 52,6 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică așezământ social (sediu, birouri, anexe), str. Tazlăului nr. 5, mun. Bacău, jud. Bacău” ,în vederea amplasării cablului electric subteran pe o lungime de 105,2 m de-a lungul străzii Tazlăului din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 70 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică Insula de Agrement, municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran 20kv de-a lungul drumului de acces amenajat pentru accesul la Insula de Agrement din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

 • a) suprafeței de 1 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrica social (sediu, birouri, anexe), str. Tazlăului nr. 5, mun. Bacău, jud. Bacău” astfel: 0,5mp în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție trifazat -BMPT 63A și 0,5mp pentru amplasarea unei firide de branșament FB E2+4 , pe str. Tazlăului din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • b) suprafeței de 14,08 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică Insula de Agrement, municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui modul de conexiune în anvelopă de beton 20kv, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ( cCONTSECRETARUL            ACĂU

NICOLAE             ICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LAHOTĂRÂREA NR:38(FDIN28.09.20I8
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVÎCI aX**’*'A Z /


W Îw -.A

0> -* «

â 3 S S

I

cd o ca o ă S r § p y.

-<ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU
Î6J.ao2T78rTS


LEGENDA

-RETEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE DOMENIUL PUBLIC


-RETEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE DRUM IN CO l A INDIVIZA ;L=2,Om S = Z.OmGungime sânt) x 0.5m(laiime


Vr.

AGRICOLA INTERS.4 TIO^AL


CONTRASEMNE

SECRETARUL MUNICIP NICOLAE-O


UI BACAU

POVICIREȚEA DISTRIBUȚIE GNPRESIUNE REDUSA RETEa DISTRIBUȚIE GNPRESIUNE REDU5A BRANȘAMENT GNPRESIUNE REDUSA EXISTENT. BRANȘAMENT GNPRESIUNE REDUSA PROIECTAT. POST DE REGLARE MĂSURARE PROIECTAT CONDUCTA DE APA EXISTENTA

CONDUCTA DE CANALIZARE EXISTENTA.

CABLU TELEFONIE MONTAT IN SĂPĂTURĂ EXISTENT.

CABLU TELEFONIE MONTAT AERIAN EXISTENT.

CABLU ELECTRIC MONTAT AERIAN EXISTENT

CABLU ELECTRIC IN SĂPĂTURĂ EXISTENT CONDUCTA TERMIC EXISTENTA.


existenta proiectata


DIRECTOR EX.ADJ.

8ardașlscjristinaInțj.Florescu C.

Ing.Poduroru R

Ing.Poduroru R


-:>l


moid.insiol^yohoo tom 0234 570930 0744S5Q5ÎI


BENEFICIAR


SCARA

1500


KARU ROMEO |r autorizat .TURALE TIP

^160096 EG1O^1216D191 cGil 512160164


L ALWifcN

3R AUTORIZAT

T1 • i R A L £ T i P

PO&/n216G14Q

U~4 412160274

Vii Si 2160245


SC AD1GA8 UR8AN IMOBILIARE SRL


PLAN DE SITUAȚIE

COORDONATOR REȚELE


2018


Faza

D T A C.

Planso

3 !


c!


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU ^XTNSTLIUL-LOCAL BACĂU

F"------------


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAO NICOLAE - OVIDIU POPOVICI/

Z    /


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CIOCODEIM

- M \dÎrector^R'ădjT""

BARD^ȘU CRISTINA

\                LEGENDA


f -

l I

I

REȚEA DISTRIBUȚIE G.N.PRESIUNE REDUSA


L\GL PĂUURARU ROMEO IN S T A L A T O R A T O R j Z A T

GAZE NA TU EXISTENT,


LE TIP


Proiecta!


Desenat


Verificai

Director


........*......-'y* PRM

--A — -- C — -- Tc~ -- Tf_

 • — Lea —

 • — Les —


REȚEA DISTRIBUȚIE '“G.N.PRESIUNE REDUSA PR0H

BRANȘAMENT G.N.PRESIUNE REDUSA EXISTENT;EGl(j 4121

BRANȘAMENT G.N.PRESIUNE REDUSA PROIECTAT;0 5 1 2~1IQ i 6 4

POST DE REGLARE MĂSURARE PROIECTAT;

CONDUCTA DE APA EXISTENTA;

CONDUCTA DE CANALIZARE EXISTENTA;

CABLU TELEFONIE MONTAT IN SĂPĂTURĂ EXIST

CABLU

CABLU

CABLU

CONDUCTA TERMIC EXISTENTA;


191


Ing.Florescu C.


Ing.Florescu C. i

IngPaduroru R. ing.Poduraru R.


:■ o. l o p. e 5 u c A h m h n R AUTORIZAT

LE TIP

39TELEFONIE MONTAT AERIAN EXISTENT ELECTRIC MONTAT AERIAN EXISTENT; ELECTRIC IN SĂPĂTURĂ EXISTENT;


Proiect


2018


mold_instai^yo6cbxom

0234.., 670930 0744550511


CZ3

T2Z; „

P I SC MOLDINSTAL SR5 SRL


PLAN DE SITUAȚIE

COORDONATOR REȚELE


F'czO


D T A.C

Plonsc

G_H]o     K*

o       *0

fO

O ” 00

IO

<

1

OH o


o__

o

A

55

cnPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA CIOCODEI MIHAELA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIUI BACĂU

NICOLAE-OVID BOPOVICI


■> LES 0/4 kV existenta

i> 2xLES 0/4 kV proiectrrjta racordata intre FB bl.llSA Pr. Bradului si FB bl,113A Pr. Bradului


MUNICIPIUL


FB E2+4

BMPT63A


bloc nr. 5 scara B


bloc nr. 5 scara A


îrotuar ■ ( sp. verde |


p

fic=‘6m •

I                    c

L           ......................................

nc 68332


52,6mp

<----■> 2 X LES 0,4 kV proiectata, supusa HCL,

(105,2m traseu x 0,5m sânt = 52,6mp) imp


o o 05

“2

ca


VERIFICATOR/

EXPERT


MUNICIPIU BACAU


bU15A

Bradului


pune de sp. verde isansonare


bui3?r<~

Braduluispre str. Prelungirea Bradului


S.C. ENERGO VITAL PREST S.R.L. BACAU

Str. Frunzei nr. 1, J4/1487/2017, CUI RO38162948


PROIECTAT

DESENAI'


SEF PROIECT

APROBAT


Beneficiar: S.C. DELGAZ GRID S.A.                               I

Investitor: Asociația Comunitara "BRAȚELE PĂRINTEȘTI" Filiala Bacaii Amplasament: mun. Bacau, str. Tazlauluî, nr. 5, alei intre blocuri, trotuare, spațiu verde                                                        _

" Titlu proiect: Alimentare cu energie electrica asezamant social (sediu, birouri, anexej


Titlu planșa: Plan de situație


Proiect nr.

1 7/2018


Faza CU+HCL


Planșa nr.

2Proiectant

Ungureanu Viorica

Sef proiect

Gliga Constantin

l|Dessnat

Nastase Vasiie

|| Verificat

Gliga Constantino o Ci in

-•? co


/—


LEGENDALES 0,4 kV existenta

ExLES 0,4 kV prolectrcita racordata intre FB bl.HSÂ Pr. Bradului si FB bl.l!3A Pr. Bradului


bloc de măsură sl protecție proiectat BMPT 63AFB E2+4

BMPT63A


bloc nr. 5 scara AMUNICIPIU BACAU 0,4 kV tata


pune de sp- verde


sp. verde


Pr. Bradului


ICIPIUL

AU


Z.


P+4

bloc nr. 113 scara A


MUNICIPIUL

BACAU


2xLES\ 0,4 kV proiectata


spre str. Prelungirea Bradului


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA CIOCODEIMIHAELA

T Ă 'W/O /

\ XX V ✓ '   - V*- /

TOTAL SUPRAFAȚA’ SUPUSA HCL BA&AUA53,6mp( temporari     mp

“ definitivi X-mp

52,6mp

—:> g X LES 0,4 kV proiectata, supusa HCL, <105,2m traseu x 0,5m sânt = 52,6mp) Imp


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OV POPOVICI


director EX.ADJ.

BARDAȘUCRIstina.......................................... .............................................................................r.............................................. .............

.

KTC' •

\\V,

' z

„     Z Z

""" 11 - 11            ' *ss

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

S.C. ENERGO VITAL PREST S.R.L. BACAU

Str. Frunzei nr. 1, J4/1487/2017, CUI RO38162948

Beneficiar: S.C. DELGAZ GRID S.A.

Investitor: Asociația Comunitara "BRAȚELE PĂRINTEȘTI" Filiala Baca;

Amplasament: mun. Bacau, str. Tazlaului, nr. 5, alei intre blocuri, trotuare, spațiu verde

Proiect nr.

' 7/2018

PROIECTAT

Ing. L.Lazareanu

//

Scara:

1:500

Titlu proiect: Alimentare cu energie electrica asezamant social (sediu, birouri, anexe)

Faza CU+HCL

DESENAT

îng. L.Lazareanu

.....

SEF PROIECT

Ing. loan Tiprigan

Data: sept. 2018

Titlu planșa: Plan de situație

Planșa nr.

2

APROBAT

Ing. loan Tiprigan

A.Z'
j3


CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ, SERVITUTE ȘI SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl______________-

Director General și dna_________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str....................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

IILDURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b) sa nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată........................................., executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

............................................ J

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare

.............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină.................... pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de Ia apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.                           j

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Arhitect Șef

Marin Diana

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Director General Adjunct

împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri. Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan

Director Executiv Adj.

Bardașu Cristina

_     O.>-x

/WQLX *\

PREȘEDINTE PE ȘEDINȚA CIOCODE ‘   ‘'


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINAJARDASU

CONTRASEMNEAZĂ z


IAELA

SECRETARUL MUNICIPIJUJ

NICOLAE - QVIDIU/O3


BACĂU

OVICI