Hotărârea nr. 379/2018

Hotărârea nr. 379 din 28.09.2018 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 38971/ 26.09.2018 înaintată de Parohia Sfinții Voievozi Săvinești și Fundația împreună pentru Solidaritate Socială prin care solicită acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în vederea deschiderii unui post radio local, cu activitate cultural - educativă;

-Referatul nr. 78384/ 26.09.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 9805/ 27.09.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 9806/ 27.09.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1613/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1614/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1615/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1616/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.1617/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 8 (1) și (2) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art.47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „c” și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

ART. 1 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 10 ani, a două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, către Parohia Sfinții Voievozi Săvinești, jud. Neamț aflată în parteneriat cu Fundația împreună pentru Solidaritate Socială, municipiul Piatra Neamț, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea deschiderii unui post radio local, cu activitate cultural - educativă.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Biroului Aprovizionare și IT, Parohiei Sfinții Voievozi Săvinești și Fundației împreună pentru Solidaritate Socială.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE D CIOCODEIV

/* Z


EDINȚĂ

AELA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVTDIU POPiATCI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 379 DIN 28.09.2018

PLAN DE AMPLASAMENT AL ETAJULUI 1 AL CENTRULUI DE MARKETING BACĂU, CALEA DR. ALEXANDRU ȘAFRAN, NR. 145DE ȘEDINȚĂ IHAELA

/

DIRECTOR ADJUNCT

BARDA^^RISTINA