Hotărârea nr. 378/2018

Hotărârea nr. 378 din 28.09.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Episcop Melchisedec” – Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu ocazia referendumului din 6 – 7 octombrie 2018, ce se va desfăşura în data de 30 septembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău

HOTĂRÂREA NR. 378 DIN 28.09.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația „Episcop Meichisedec” -Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu ocazia referendumului din 6-7 octombrie 2018, ce se va desfășura în data de 30 septembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 38967/ 25.09.2018 înaintată de Fundația ”Episcop Meichisedec” - Filiala Bacău prin care solicită sprijin în vederea organizării unei conferințe cu ocazia referendumului din 6-7 octombrie 2018, ce se va desfășură în data de 30 septembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău;

-Referatul nr. 9799/ 27.09.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Episcop Meichisedec” - Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu ocazia referendumului din 6-7

3

octombrie 2018, ce se va desfășura în data de 30 septembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 9800/ 27.09.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 9801/ 27.09.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1609/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1610/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1611/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.1612/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”c ” și alin. (7) lit. ”a” și art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Fundația "Episcop Melchisedec” -Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a unei conferințe cu ocazia referendumului din 6-7 octombrie 2018, ce se va desfășura în data de 30 septembrie 2018, la Teatrul de Vară din Bacău.

ART. 2. Contribuția Municipiului Bacău va consta în punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară Bacău în data de 30 septembrie 2018, începând cu ora 18.00.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și

9                                             7                                                                                        9

Fundației „Episcop Melchisedec” - Filiala Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPO^ICI

ICI