Hotărârea nr. 374/2018

Hotărârea nr. 374 din 28.09.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia „Speranţa Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice” ce se va desfăşura în perioada 10-11.10.2018 la Bacău.

)/y             •

« /| Z’Z'/V/AVfZ r yX'rZ /<// < X? rvrv?//

'X ■/,„/ y, rv////f/stf('f/tfff/f/f

**** tfWMM

HOTĂRÂREA NR. 374 DIN 28.09.2018

privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, ce se va desfășura în perioada 10 - 11.10.2018 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

-Adresa nr. 317 din 24.09.2018 înaintată de Asociația „Speranța Bunicilor” înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 38816 din 24.09.2018 și la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 17371 din 25.09.2018 prin care se solicită suportul financiar în vederea organizării evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”;

-Referatul nr. 17385/25.09.2018 înaintat de Direcția de Asistentă Socială a

9                                                       9

Municipiului Bacău, prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 17386/25.09.2018;

-Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 17387/25.09.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1596/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1597/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1598/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5

-Prevederile art. 23 din Legea nr. 74/ 1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996;

-Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 115 alin.(l) lit. “b”, art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. "e”, alin. (6) lit. "a”, punctul 2, alin. 7 lit. ”a” și art. 45 (2) lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Asociația „Speranța Bunicilor", în vederea realizării în comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, ce se va desfășura în zilele de 10 și 11 octombrie 2018, eveniment dedicat pensionarilor din municipiul Bacău, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a Municipiului Bacău a sumei de 49.500 lei și participarea la selecționarea persoanelor care vor lua parte la eveniment, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea realizării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 49.500 lei, reprezentând contribuția Municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, iar decontarea cheltuielilor se va efectua din Capitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, Titlul XI Alte cheltuieli, art. 59.11 Asociații și fundații, pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂSECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU B^POVICI

N.O.P..I.D./O.T./EX. l/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 374 DIN 28.09.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU

ASOCIAȚIA „Speranța Bunicilor11

Nn_______din___________

Nr._________din______________

CONTRACT DE ASOCIERE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, reprezentat de Primarul Municipiului Bacău, Cosmin Necula, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 17 A, jud. Bacău, cod fiscal 15370567, tel. 0234/581643, fax 0234/586492, cont bancar nr. RO38TREZ24A685050591100X deschis la Trezoreria Municipiului Bacău reprezentată legal de d*na Carmen Georgeta Fifirig.

si

Asociația „Speranța Bunicilor11, în calitate de organizator, cu sediul kt Bacau, str. Arcadie Șeptilid, nr. 5A, având contul nr. RO................................, reprezentată prin Cucoranu Marinei, având

funcția de președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

• Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lira” si lit”f* si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata, ale art 1180,1182,1166,1171,1176,1179,1270 și următoarele Cod Civil;

» Art 35 din Legea nr 273 /2006 privind Finanțele publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

la încheierea prezentului Contract de parteneriat cu respectarea următoarelor clauze:

IL OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.     (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților in vederea realizării în

comun a evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.

(2) Valoare totala a bugetului proiectului este de 55.000 lei, din care Municipiul Bacău, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău alocă suma de 49.500 lei și participă la selecția persoanelor care vor lua parte la eveniment

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV» OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce suma necesară realizării proiectul prevăzut la Art 1(1) cu suma maxima de 49.500 lei.

Art 4. (1) Asociația „Speranța Bunicilor”se obligă:

  • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art 1(1) din surse proprii si atrase ca diferență cel puțin pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

o Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

o Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizare proiectului;

« Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

o Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale.

(2) Asociația „Speranța Bunicilor” își asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte I finanțări.

Art 5. (1) Asociația „Speranța Bunicilor" se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, însorit de documente justificative legale.

  • (2) Documentele justificative (CI/BI) vor fi prezentate in original st copie cu mențiunea „conform cu originalul”

  • (3) Asociația „Speranța Bunicilor" se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacău, documentele prezentate spre decontare in termen de 30 de zile lucratoare de la data solicitării;

  • (4) Daca Asociația „Speranța Bunicilor" nu furnizează Municipiului Bacău un raport conform Art 5(3) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l~au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

  • (5) Municipiul Bacău, poate rezilia contractul, fora preaviz si fora sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația „Speranța Bunicilor":

o nu isî îndeplinește fora justificare oricare din obligațiile care îi revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista încă în neonorarea lor sau nu furnizează explicații sarisfocatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

  • •  este in stare de foliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută în legislația si reglementările in vigoare;

* a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

« se angajeaza în orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizării criminale sau in alte acrivitari ilegale;

« isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor în care se încheie un act adițional in acest sens;

o face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realității.

(7) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația „Speranța Bunicilor”, in cazurile specificate in Ari 5 (5) din contract, Municipiul Bacău poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila , corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul partenerului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art? Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna știința.

ArtS Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contractModificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

ArtlO. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea în culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația „Speranța Bunicilor” își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti , inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării proiectului. Asociația „Speranța Bunicilor"va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VL FORȚA MAJORA

Art 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca. Forța majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa inlature răspunderea, partea care o invoca este obligata:

a)sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora în termen de una zi de la apariție;

  • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

  • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generează cazul de forța majora;

  • (2) Toate comunicările se vor face in scris» tar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

  • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile, fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare, fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Artl4 Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil sl de neinlarurat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca. Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VILLITIGn

ArtlS Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacău PRIMAR COSMINNECULA


Asociația „Speranța Bunicilor*1 PREȘEDINTE CUCORANU MARINEL

Director Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

CARMEN GEORGETA FIFIRIG

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate, Buget LORENAMAZILU

Vizat juridic

IULIAN AXENTE

Anexa la Contractul nr_______I____________

BUGETUL

Evenimentul: „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

DENUMIRE INDICATORI

Um/Cantitate

Valoare

UM

(RON)

Finanțare Municipiului Bacau

Finanțare

Asociația „Speranța Bunicilor"

Total

1

2

3

4

5

6

Organizare eveniment:

„Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”

- Masă festivă

550

100

49.500 lei

5.500 lei

55.000 lei

TOTAL

49.500 lei

5.500 lei

55.000 lei

Partener, Municipiul Bacău PRIMAR COSMINNECULA


Asociația „Speranța Bunicilor” PREȘEDINTE CUCORANU MARINEL

Director Direcția de Asistență Socială a

Municipiului Bacău

CARMEN GEORGETA F1FIRIG

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate, Buget LORENA MAZILU

Vizat juridic

IULIAN AXENTE

ÎNTOCMIT,

OFICIUL JURIDIC


IULIAN AXENTE J

.......................y*


DIRECTOR D. AS., CARMEN GEORGETA FIFIRIG

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUEBACĂU

NICOLAE - OVIDIU I’OPOVICI