Hotărârea nr. 373/2018

Hotărârea nr. 373 din 28.09.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii terenului in suprafata de 43.181,00 m.p. si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI BIROURI (PARTIAL), CONSTRUCTIE PARKING SUPRATERAN SI ANEXE ; CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE SI AMENAJARE INCINTA, STR. TAZLAULUI, NR. 7D SI 7K din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. SI POPOVICI IONUT-ADRIAN

(f< Sff/

r 7/j/Z/// ^rvrz/<// O ///?/ if.cf/uff/fff


HOTĂRÂREA NR, 373 DIN 28.09.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii terenului in suprafața de 43.181,00 m.p. si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI BIROURI (PARȚIAL), CONSTRUCȚIE PARKING SUPRATERAN SI ANEXE ; CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SI AMENAJARE INCINTA, STR. TAZLAULUI, NR. 7D SI 7K din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. SI POPOVICIIONUT-ADRIAN

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

-Cererea nr. 38485/20.09.2018 a S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. si POPOVICI IONUT-ADRIAN prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.;

-Certificatele de Urbanism nr. 222/30.03.2018 si nr. 237/30.03.2018 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Avizul de Oportunitate nr. 7224/19.07.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 8880/05.09.2018;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 9682/25.09.2018;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 9698/26.09.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 9699/26.09.2018;

-Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 9700/26.09.2018;

-Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice, înregistrat cu nr. 9701/26.09.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1594/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.1595/28.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Avizele favorabile al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 267/21.06.2018 si nr. 313/11.07.2018;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001835772/29.05.2018; Avizul de amplasament nefavorabil cu nr. 1001868181/26.06.2018 emise de S.C. DELGAZ GRID S.A. - Departament Acces la Rețea-Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau si Contractul de Prestări Servicii de Proiectare nr. 1080/04.09.2018 încheiat intre S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. si S.C. ELECTROPREST S.R.L.;

-Avizele favorabile pentru acces la rețea gaz Bacau ale SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 211160279/19.06.2018 si nr. 211099489/17.05.2018 ;

-Avizele condiționate ale TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. cu nr. 332/18.06.2018 si nr. 401/05.07.2018;

-Acordurile Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare - Filiala Locala de îmbunătățiri Funciare Moldova Sud -Unitatea de Administrare Bacau cu nr. 64/24.05.2018 si nr. 100/19.07.2018;

-Adeverințele Poștale emise de Primăria Municipiului Bacau cu nr. 30190/70/14.06.2018 si nr. 27635/57/30.05.2018;

-Declarația autentificată sub nr. 573/25.09.2018 la Biroul Individual Notarial Mandoiu Rodica;

-Adresa Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgenta - Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta - Inspectoratul pentru Situații de Urgenta «Mr. Constantin Ene » al Județului Bacau nr. 742367/10.08.2018;

-Adresa Direcției Județene pentru Cultura Bacau emisa sub nr 1459/30.07.2018;

-Acordul de principiu si adresa emise de Compania Naționala de Cai Ferate « C.F.R. » S.A. - Sucursala Regionala de Cai Ferate Iași sub nr. 5.1/A/273/23.07.2018 si nr. 5.1/643/2018;

-Avizele favorabile ale Inspectoratului General al Politiei Romane Politia Municipiului Bacau Biroul Rutier cu nr. 64528/24.07.2018 si nr. 64884/20.08.2018 si Studiul de Impact asupra traficului - Dezvoltare rezidențiala FIALD BACAU întocmit de Expert modelare in transporturi si Expert inginerie trafic;

-Decizia etapei de încadrare nr 24/14.08 2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 12409/06.08.2018 :

-Declarațiile autentificate sub nr. 1428/10.08.2018 si nr. 1427/10.08.2018 ia Biroul Individual Notarial Blagan George si nr. 887/27.06 2018 la Biroul Individual Notarial Maria-Catalina Neagu,

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr 341/31.08.2018 prin care se ia act de promisiunea unilaterala de donație a terenului in suprafața totala de 10.804 m.p. situat in Bacau, str. Tazlaului si aprobarea Protocolului cadru de colaborare cu S.C. FIALDIMOBIIIARE S.R.L. in vederea construirii unor sensuri giratorii, accese auto st pietonale ;

-Avizele de principiu nr. 19992/1069 si nr. 19993/1174 din 23 august 2018 emise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana;

-Avizul Consiliului Județean Bacau pentru P.U.Z. cu nr. 65/17.09.2018 ;

-Studiu] geotehnic întocmit de S.C. GEOSTUD MANAGEMENT S.R.L. si Referatul de verificare cu nr. 553/03.05.2018;

-Procesul-Verbal de Recepție 2741/2018 emis de O.C.P.I. Bacau;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 21.08.2018;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile ari, 29(1)(2) si art. 34(1), lit. «i» din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. *‘c”, art. 45, lit. “b”, art. 47, alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. “h” si alin. (5), art. 56, alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii suprafeței de 43.181,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI BIROURI (PARȚIAL), CONSTRUCȚIE PARKING SUPRATERAN SI ANEXE; CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SI AMENAJARE INCINTA, STR TAZLAULUI, NR. 7D SI 7K, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr.l - Planșa U31 si Anexei nr. 2 - Planșa U32 - care fac parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: S.C. FIALD IMOBILIARE S.R.L. si POPOVICI IONUT-ADRIAN, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U.:

  • - funcțiunea propusa : zona locuințe individuale, locuințe colective si funcțiuni complementare ;

  • - S teren = 43.181,00 m.p.; S construit propus = 13.087,90 m.p.; S desfasurata propusa = 101.660,00 m.p.; Spațiu verde propus aprox. 9.537,50 m.p. (22,10%) ; Apartamente propuse = 791 buc ; Nr. total locuri de parcare = 940 ;

  • - Regim de inaltime propus = P + 7E + 8R;

  • - H max = 29,00 m;

  • - POT maxim = 40 % ;

-CUT maxim = 3,00.

ART, 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea însorita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism. ART, 4 - Prin grijari-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -/Judetuf Bacau in vederea verificării legalității.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


PREȘEDINTE PE Ș^ ClOCODEIMlHAE

X
NO.I' D.MM OT..EX I l>S I * ’Total locuri de parcare auto = 940, calculate cont. HG 525/1996 republicata, anexa 5.

- 791 locuri de parcare locatari (340 locuri In sistem parWIft - Ob.3,4,5

+18 locuri a Ob.1 +.132 locuri clădire paridng + 301 exterior


Ueeocr 20 locuri de parcare (in clădire paridng) pentru sala actrvitati recreative si antrenament

  • - 2 locuri de parcare rezervă,

  • - 91 locuri de parcare pentru birouri, 1 J

  • - 36 locuri de parcare pentru spatii comerciale,

' ' ' î țl


Locuri de parcare autocare “'-3'

Locuri de parcare biciclete* 791 / /

i A / < L -


^9A/ĂaJ/’a

TUL


PLAN URBANISTIC ZONAL


ge/US^H-U- toc4<

AaJ&xa       . Z            „   -—.

A/X? 3f3 Z)/A>^o9^4“UMaACĂW 1 JUDBAC^ I

HCĂ~. AJAr. <JrJ                 3         reglementări


REGLEMENTĂRI URBANISTICE ZONIFICARE