Hotărârea nr. 372/2018

Hotărârea nr. 372 din 28.09.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII SPECIALISTI DIN SANATATE – ANSAMBLU BUCEGI III C, ETAPA I, REGIM DE INALTIME P + 3E + M SI 22 U.L., STR. TEIULUI, NR. 13, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren ce apartine domeniului public al Municipiului Bacau BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

< /l

/fj/ < )rzrzzzz

t< CZAjZ/^Zf/ ^f-'rzz/<Z /   //ff /tf<f/fff/f/t '/)<{<<{'


HOTĂRÂREA NR. 372 DIN 28.09.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII SPECIALIȘTI DIN SANATATE - ANSAMBLU BUCEGI III C, ETAPA I, REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 3E + M SI 22 U.L., STR. TEIULUI, NR. 13, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren ce aparține domeniului public al Municipiului Bacau

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

-Nota Interna nr. 8204/20.08.2018 a Direcției Tehnice - Serviciul Tehnic Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Bacau prin care solicita aprobarea documentației de urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu;

-Raportul informării si consultării publicului inregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 8882/05.09.2018;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr. 9681/25.09.2018;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 9702/26.09.2018 ;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 9703 din 26.09.2018; -Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 9704 din 26.09.2018;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice, înregistrat cu nr. 9705 din 26.09.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1592/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 1593/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatul de Urbanism nr. 798/20.11.2017 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ;

-Avizul favorabil cu nr. 246/08.06.2018 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. ; -Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001844509/06.06.2018 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S.A. - Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil cu nr.l 101/29.05.2018 al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau ;

-Avizul favorabil cu nr. 2111135061/08.06.2018 eliberat de SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz ;

-Avizul condiționat cu nr. 365/22.06.2018 al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. -

BACAU;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 62673/1/25.06.2018 ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 7914/10.05.2018 ;

-Decizia Etapei de încadrare nr. 13/04.06.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Adresa Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgenta - Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta - Inspectoratul pentru Situații de Urgenta « Mr. Constantin Ene » al Județului Bacau cu nr. 708752/07.06.2018 ;

-Studiul Geotehnic întocmit de ing. geolog Sterpu Florin-Viorel/ Referat nr. 233/06.08.2018 privind verificarea de calitate la cerința Af a proiectului;

Drrxnac’i 11 t rorl> ol /T o           o v /I O A T /O O 1 *7 ol CA C'1 D T D o o o 1i •

“1 IVJVVOUl" VV1UU1 VIV IVWptlV 111.        Z-V 1 / 0.1 W. . 1 .1. 1_JO.VO.L1 ?

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « d », art. 45, lit. « c », art. 48, art. 50, art. 56, alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. «i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII SPECIALIȘTI DIN SANATATE -ANSAMBLUL BUCEGI III C, ETAPA I, REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 3E + M SI 22 U.L., STR. TEIULUI, NR. 13, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate publica a Municipiului Bacau, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

(2) Prevederi ale P.U.D. Etapa I:

  • - Clădire locuințe cu 22 U.L. P + 3E + M;

  • - P.O.T. maxim propus = 8 % ;

  • - C.U.T. maxim propus = 0,40 ;

Indici urbanistici etape viitoare - total amplasament:

  • - H maxim = P + 4 MO;

  • - P.O.T. maxim propus = 40 % ;

  • - C.U.T. maxim propus = 4,4 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 8.520,00 m.p. ; Arie construita = 523,00 m.p. ; Arie construita desfasurata = 2.239,00 m.p. ;

  • - retrageri minime față de limitele laterale ale parcelei = 63,92 m.l. fata de cel mai apropiat punct al limitei de proprietate din partea de Vest si 8,40 m.l. in partea de Est;

  • - retrageri minime față de limitele posterioare ale parcelei = 16,38 m.l. in partea de Nord si 10,43 m.l. fata de cel mai apropiat punct al limitei de Sud.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-Iui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PQF6VICI


LEGENDA

LIMITE

^^LIMITAAMPLASAMENT STUDIAT

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

I IZONA LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

I IZONA PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE CnZONA UNITATI INDUSTRIALE

JZONA GOSPODĂRIE COMUNALA

I IZONA CAI DE COMUNICAȚIE RUTIETA g%zjZONA DEZVOLTARE VIITOARE PROPUSA I IZONA SPATII VERZI PROPUSA

ZONE DE PROTECȚIE

f*Z~TZQNA DE PROTECȚIE SANITARĂ CONF.

ART. 11, ALIN. (1) DIN ORD.119/2014

STRĂZI


STRĂZI CU ÎMBRĂCĂMINTE DEFINITIVA

EXITENTE


TROTUARE EXISTENTE

CIRCULAȚII CAROSABILE PROPUSE CIRCULAȚII PIETONALE PROPUSE PARCARI PROPUSE

I |!. | ICONSTRUCTII EXISTENTE MENȚINUTE | jCONSTRUCTIE PROPUSA ETAPA 1 --REGIM DE ALINIERE PROPUS

I [PLATFORMA COLECTARE DEȘEURI MENAJERE

INDICI URBANISTICI ETAPA 1

P.O.T. existent = 0,00%

C.U.T. existent = 0,0

P.O.T. propus = 8%

C.U.T. propus = 0,40

INDICI URBANISTICI ETAPE VIITOARE TOTAL AMPLASAMENT P.O.T. max. propus = 40%

C.U.T. max. propus = 4,4

ÎNĂLȚIME MAXIMA PROP.

12,00 m la atic

18,00 m la coama

REGIM DE ÎNĂLȚIME PROP.

BILANȚ TERITORIAL

ZONA FUNCȚIONALA

EXISTENT

PROPUS

Suprafața (mp)

Procent % din S total

Suprafața (mp)

Procent % din S total

ZONA PENTRU LOCUINȚE COLECTIVE

8154

95.71

6376

74.83

ZONA CAI DE COMUNICAȚIE RUTIETA

366

4.29

1788

20.99

- carosabil

-

-

-1236

-14.50

- parcari

-

-

-264

- 3.09

- alei, trotuare

-

-

-288

- 3.40

ZONA SPATII VERZI

335

3.93

ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA

21

0.25

TOTAL

8520

100

8520

100

Construcbe


PROFIL TRASVERSAL PROPUS

SECȚIUNEA A-A


PROIECT

NR PROIECT

P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU T1NERL DESTINATE INCHIR1ERU SPECIALIST! D N SANATATE • MțMMBUMi CUCEOIWC. ETAPA 1. REGIM DE ÎNĂLȚIME P*3E*M SI 22 UX.

7/2017

AMPLASAMENT

STR TEIULUI. NR 13. MUNICIPIUL BACAU

BENEFICIAR

MUNICIPIUL BACAU

PROIECTANT GENERAL____________


A Dovada de înregistrare nr 67/2006

CIF 19546799 BACAU. B-dul Unirii, nr 11

PROIECTANT DE SPECIALITATE

VERIFICATOR CERINȚA CALITATE RE FERAT (EXPERTIZA NR/DATA SEMNĂTURĂ

SEtRAOitcI                   /)■

Arh. Catrinel Lefter //    7

< L^ind Silvia Q

PROIECTAT

Arh. Catrinel Leftef<]\h /

7

i-tk.H-CA'7               /   /I4V-

Arh. Catrinel Leftpr /1   /

arhitect      gjj

if

BDE

FAZA Doc DATA 05.2018                SCARA 1:500

AVIZE

TITLU PLANȘA                              PLANȘA

REGLEMENTARI URBANISTICE         U 2