Hotărârea nr. 371/2018

Hotărârea nr. 371 din 28.09.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68995/27.06.2017 de la d-nii Oancea Gheorghe-Nicuşor si Oancea Alina-Roxana, la d-nii Borcan Viorel-Ioan si Borcan Elena-Cerasela


Z/z// .Z^Z/ZZZZz


'f/^fef/iff//f/( , /tarar.


HOTĂRÂREA NR. 371 DIN 28.09.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68995/27.06.2017 de la d-nii Oancea Gheorghe-Nicușor si Oancea Alina-Roxana, la d-nii Borcan Viorel-Ioan si Borcan Elena-Cerasela

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.09.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având in vedere:

-Cererea d-lor Borcan Viorel-Ioan si Borcan Elena-Cerasela, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 37534/11.09.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 68995/27.06.2017 de la d-nii Oancea Gheorghe-Nicușor si Oancea Alina-Roxana;

-Cererea d-lor Oancea Gheorghe-Nicușor si Oancea Alina-Roxana, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 37532/11.09.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 68995/27.06.2017 d-lor Borcan Viorel-Ioan si Borcan Elena-Cerasela, din Bacau ;

-Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 640/14.05.2018 la Biroul Individual Notarial Băisan Andrei-Helius;

-Referatul nr. 9695/26.09.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 9696/26.09.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 9697/26.09.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1589/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1590/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.l591/27.09.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315   1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68995/27.06.2017 încheiat pentru suprafața de 7,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-nii Oancea Gheorghe-Nicușor si Oancea Alina-Roxana, la d-nii Borcan Viorel-Ioan si Borcan Elena-Cerasela, din Bacau.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la ART. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


PI               ^.INȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVîfl